Распечатать страницу

Курсова робота Сім’я

« Назад

Код роботи: 5253

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціологія

Тема: Сім’я

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Історіографія проблеми

1.1. Стан наукової розробленості теми

1.2. Методологія дослідження (методи)

Розділ 2. Історія сім'ї

2.1. Сім’я, як мала соціальна група (функції, типи, форми)

2.2. Сучасна українська сім’я та її соціальні функції

2.3. Проблеми сучасної української сім’ї

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність. Сім’я є об’єктом дослідження багатьох суспільних наук - соціології, економіки, правознавства, етнографії, психології, педагогіки, демографії. Кожна із цих наук у відповідності зі своїм предметом вивчає специфічні сторони виникнення, функціонування і розвитку сім’ї.

Соціологія зосереджує увагу на аналізі сім’ї як соціального інституту, що ґрунтується на шлюбі і виконує певні соціальні функції. Соціологія сім’ї та шлюбу вивчає типи соціальних відносин, характерні для сім’ї, фактори, що обумовлюють чисельність і структуру сімейної спільності; зв’язок сім’ї з іншими соціальними спільностями і сферами суспільного життя; соціальні функції сім’ї і її особливості як соціального інституту і психологічної групи; мотивацію шлюбів і розлучень, а також соціальні та психологічні фактори, що сприяють плануванню сімейного життя, виникненню і подоланню сімейних конфліктів, інтеграції і дезінтеграції сім’ї; історичні типи і форми шлюбно-сімейних відносин, тенденції і перспективи їх розвитку.

В усі часи сім’я була і залишається найважливішим соціальним інститутом суспільства. Зміни, які відбуваються в сім’ї, змінюють її роль у суспільстві, впливають на його стан і розвиток. Тому кожне суспільство зацікавлене у стійкій, духовно і моральна здоровій сім’ї.

Зміцнення устоїв сім’ї, шлюбно-сімейних відносин тісно пов’язане з оновленням нашого суспільства, духовним відродженням української нації, державотворенням, економічним і духовним поступом України.

Гіпотеза з’ясувати, що являє собою сім’я як соціальна група та соціальний інститут.

Об’єкт: сім’я.

Предмет: сім’я як соціальна група.

Мета: дослідити сім’ю як соціальну групу та соціальний інститут.

Завдання:

1. Розкрити історичні аспекти дослідження сім’ї.

2. Розглянути поняття «сім’я», визначити функції, типи та форми сім’ї.

3. Розглянути сучасну українську сім’ю та її проблеми.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріал курсової роботи може бути використаний у подальшому вивченні сім’ї як соціальної групи та соціального інституту.

Хронологічні межі. Науковий аналіз сім’ї бере свій початок з ХІХ ст. – видання праці Іоганна Якоба Бахофена «Материнське право», в якій було досліджено проблеми сім’ї та її еволюцію.

Верхня хронологічна межа – останнє двадцятиріччя ХХ ст. - відхід від тематики, властивої соціології сім'ї загалом, за рахунок заглиблення в окремі дослідницькі теми та захоплення якісною методологією.

Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів (п’яти параграфів), висновків, списку використаної літератури.

Проаналізувавши літературні джерела, було з’ясовано, що існує велика кількість підходів у вітчизняних та зарубіжних вчених до розуміння поняття «сім’ї».

Сім'я як найважливіший соціальний інститут досліджувалася класиками соціології - Л. Морганом, Ф. Енгельсом, М. Ковалевським, Ф. Лепле, Б. Малиновським, О. Контом, Е. Дюркгеймом, П. Сорокіним, Г. Спенсером та ін.

Аналіз тенденцій розвитку сучасної сім'ї як соціального інституту подається у працях Е. Берджеса, У. Гуда, Х. Локка, Т. Парсонса, Е. Гіденса, П. Бергер, Б. Бергер та ін. Різноманітні аспекти функціонування сім'ї досліджують російські вчені А. Антонов, С. Голод, М. Мацковський, В. Медков, Н. Римашевська, Г. Сілладзе, А. Харчев та українські соціологи О. Балакірєва, Н. Лавриненко, А. Ноур, В. Пилипенко, Л. Чуйко, Ю. Якубова та ін.

Сім'я - це соціальний інститут (з точки зору функціонування шлюбно-сімейних відносин) і водночас мала соціальна група, що має історично визначену організацію, члени якої пов'язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.

Розрізняють велику кількість типів та форм сімейних відносин. Основні форми це нуклеарна та розширена сім’я. Типи сімей класифікують за такими критеріями: характером спорідненості, кількістю представлених поколінь, типом подружжя, наявністю батьків, кількістю дітей, розподілом ролей, ступенем самостійності.

Функції сім'ї залежать від конкретних культурно-історичних умов її життєдіяльності. До основних функції сучасної сім'ї найчастіше відносять: репродуктивну, виховну, господарсько-побутову, економічну, первинного соціального контролю, духовного спілкування, соціально-статусну, дозвіллєву, рекреаційну, емоційну, сексуальну, соціального захисту.

У сучасному суспільстві уявлення про сім'ю пов'язані з моногамним союзом чоловіка та жінки, які мають вільне право розірвати шлюб, несуть спільну відповідальність за дітей, народжених в шлюбі, мають право самостійно планувати сім'ю, перервати вагітність. Сучасне суспільство не вимагає від своїх членів обов'язкового релігійного скріплення шлюбу. Навіть пари, які не оформили шлюб згідно з цивільним кодексом, при тривалому спільному житті можуть розглядатися в певних аспектах як сім'я. Сучасна сім'я, зазвичай, нуклеарна, малодітна, а її ідеал характеризується рівністю свобод. Усе це разом створює ніби розгорнуту характеристику інституту сім'ї в сучасному світі.

Сучасна українська сім’я має велику кількість проблем, які необхідно вирішувати. Для цього необхідна ефективна державна політика, щодо розвитку сім’ї, цілеспрямована діяльність центрів і служб, які займаються проблемами сім’ї, доброзичливі стосунки між людьми, повага та любов.

1. Алёшина Ю. Е. Цикл развития семьи: Исследования и проблемы / Вестник МГУ. Психология. Сер 14., 2004.-№ 2. с. 60-72.

2. Буленко Т. В. Соціально-психологічні основи функціонування сучасної сім’ї. - Київ, 2005. с. 52-53.

3. Дворецька Г. В. Соціологія. Навчальний посібник / К.: КНЕУ, 1999. - 340 c.

4. Дворецька Г. В. Соціологія. Навчальний посібник / К.: КНЕУ, 2002. - 472 c.

5. Кратохвил С. В. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. М., 2000. - 322 с.

6. Кузьменко Т. М. Соціологія. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 320 с.

7. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2011. – 408 с.

8. Олександр Волощенко. Сучасна українська сім’я – 2 Жовтня 2011 – Нове життя – Український Національний Комітет - Електронний ресурс http://unk.org.ua/blog/suchasna_ukrajinska_sim_ja/2011-10-02-18.

9. Основні поняття та різновиди форм сім’ї, шлюбу, наслідування майна в залежності від типу суспільства. http://www.socioworld.ru/sworlds-861-1.html.

10. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. — М.: Феникс, 1994. — 688 с.

11. Солодовников В. В. Социология семьи в России: вторая половина ХХ века // Социологические исследования. - 2006. - № 2. - С. 32-39.

12. Соціологія: Підручник / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; За ред. Н. П. Осипової. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с.

13. Тригуб О. П. Розвиток початкової освіти на Півдні України (1861-1917 рр.): Дис.... канд. істор. наук: 07.00.01 / Тригуб О. П. – Миколаїв, 2007. – 304 с. – Бібліогр.: с. 183-259.

14. Черняк Е. М. Социология семьи: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 238 с.

15. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекций. — М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 512 с.