Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История мировой культуры \ 5249. Курсова робота Міська культура в Англії протягом XI-XIV ст.

Курсова робота Міська культура в Англії протягом XI-XIV ст.

« Назад

Код роботи: 5249

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія світової культури

Тема: Міська культура в Англії протягом XI-XIV ст.

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В XI-XIV СТ.

1.1. Утворення англійської нації і формування національної культури

1.2. Становлення англійської літератури, як фактора мовного

1.3. Міська архітектура Англії XI-XIV ст.

РОЗДІЛ ІІ РОЗВИТОК МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В АНГЛІЇ ПРОТЯГОМ XV-XVI СТ.

2.1. Англійський театр та Уільям Шекспір

2.2. Мистецтво та наука Англії XVI-XVI ст.

2.3. Вплив гуманізму на міську культуру Англії XV-XVI ст.

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Актуальність теми дослідження. Культурний спадок Середньовіччя є складним і об'ємним джерелом дослідницької діяльності. Середньовічна культура завжди викликала суперечливі оцінки дослідників: одні - намагалися позбавити права називатися культуру Англії 11-14 ст. ангійською культурою, інші - називали видатною епохою у розвитку знання. Така неодностайність лише підкреслює актуальність дослідження цього визначного періоду історії Англії, дослідження якого відкриває нові перспективи для історико-культурного осмислення.

Проблема становлення міської культури Середньовічної Англії, як це не дивно, до цього часу не була об’єктом спеціального історичного дослідження. Історіографія проблеми складається із значної кількості навчальних підручників та посібників з історії Середніх віків, більшість з яких лише в загальних рисах задують про таке явище, як англійська культура XI-XVI ст. [14], [15], або ж взагалі обходять увагою сферу культури [21].

Світло на окремі сфери культурного життя Ангілї визначеного періоду розкривають спеціалізовані монографії, так,наприклад, Даркевич В. П. аналізує сферу розваг, що відбувалися при королівських дворах європейських монархів та аристократії, зокрема і англійської [16]. Брайнт А, Кін М, розглядають усвоїх монографіях лицарську культуру середньовічної Англії [14], [20].

З поміж інших слід відзначити ґрунтовне дослідження Маркової С. П. «Англия в епоху Средневекового и раннего Нового времени», де дослідниця зупиняється і на розгляді особливостей становлення культури Англії. Цікавою є тези Маркової про те, що культура ангійців, у повному сенсі цього слова формувалася паралельно із мовою та нацією протягом Х-XIV ст., а не з першого тисячолітя,як вважає багато хто з західних істориків.

Окремо варто відмітити джерельну базу дослідження, адже на відміну від історіографії вона є більш ніж об’ємною. Перш за все варто говорити про величезний літературний спадок.Народні балади та лицарські романи не лише розкривають історію та соціальні стосунки Англії а й демонструють культурне життя в містах держави [2].

Крім народної творчості,в літературну спадщину Англії внесли свій вклад Ленгленд та Чосер, яких вважають творцями сучасної англійської мови. І звісно, не можна не згадати сонети легендарного Шекспіра, в яких віддзеркалюється все міське життя середньовічної Англії.

Метою дослідження є з’ясування процесів становлення та розвитку національної англійської культури та її змісту протягом XI-XVI ст.

Для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання:

- дослідити процес утворення англійської нації і формування національної культури;

- зясувати роль літератури, як інструмента мовної та культурної ідентифікації;

- розкрити особливості архітектури XI-XIV ст, як відображення особливостей англійської культури;

- проаналізувати еволюцію англійської нації в XV – XVI ст.;

- розкрити діяльність У. Шекспіра в контексті театрального мистецтва Англії;

- прослідкувати особливості поширення ідей гуманізму в культурі та науці Англії в XV – XVI ст.

Об’єкт дослідження: культурна спадщина Англії XI-XVI ст.

Предмет дослідження: проблема розвитку середньовічної англійської культури протягом XI-XVI ст., та вплив на неї ідей європейського гуманізму.

Структура дисертації визначена у відповідності з метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, двох розділів поділених на підрозділи, висновків та списку використаних джерел і літератури.

Відповідно до поставлених на початку роботи завдань, ми може зробити наступні узагальнення, які і становлять собою основний зміст дослідження:

Отже, аналіз особливостей формування ангійської нації показав, що формування національної культури, мови та власне нації походило паралельно і визначалося становищем в міському середовищі, яке найбільше прагнуло до створення єдиної централізованої держави. Безперечним проявом органічного об'єднання английської нації разом з тим однією з умов її формування, було поширення освіти. ЇЇ центрами були два англійські університети, що стали, що виникли в XIII ст., — Оксфорд Кембрідж з системою коледжів.

Англійська література XI-XIV ст. збагачувалася і в ідейному і в жанровому плані. Найбільші письменники XIV ст. – Ленгленд, Гауер, Чосер, - розробляють традиційні середньовічні сюжети і насичують їх сучасним змістом. Жанрове різноманіття англійської літератури включало алегоричні дидактичні і рицарські поеми, балади і мадригали, послання і оди, трактати і проповіді. Вінчають літературне життя англійців написані Чосером «Кентерберійські оповідання», що увібрали в себе всю різноманітність жанрів того часу.

Більшою мірою, ніж в попередні століття, виявляються зв'язки англійської літератури з явищами культурному життю європейських країн, особливо Франції і Італії.

Архітектуру Англії XI-XIV ст. уособлюють великі та малі замки. Хоча зараз первинний сенс існування замків загублений, але вони продовжують грати активну роль в житті сучасної Британії, нагадуючи про її багату історію, зберігаючи в своїх стінах численні музеї, бібліотеки, родові усипальні і нерозгадані загадки, що слугують тим самим неприступним і красивим нагадуванням про минуле.

Міська культура Середньовічної Англії нерозривно пов’язана з іменем Уільяма Шекспіра. Фігура Шекспіра є багато в чому визначальної для історії та кутуми Ангілії. Саме він поствив ангійську літературу наодну полицю з Французькою, Італійською. Сьогодні Шекспір є синонімом слів «театр» та «Англія».

Особливістю англійського ладу життя була відсутність тяги жити в місті. Культурне життя активно йшло в провінції, на селі, де дворянські маєтки мали бібліотеки, де ставилися спектаклі та мюзикли.

Реформація в Англії носила помірний характер, англіканська церква була сповна прийнятною для переважної більшості гуманістів, що представляли буржуазно-дворянський напрям суспільній думці: їх етичні і політичні ідеї знайшли своє вираження у тврах Фортескью, Літгейта, Дадлі, Старкі та ін.

Істотна особливість ренесансного гуманізму виражалася і в просвітницькому характері. Цьому відповідала і реальна програма більшості гуманістів, у тому числі Дж. Колета, Т. Мора і їх однодумців, що проповідували необхідність і доцільність реформи в рамках традиційної соціально-політичної системи.

У повній відповідності з офіційною абсолютистською ідеологією Тюдорів Еліот, Старкі і інші гуманісти виправдовували законність і доцільність репресій проти будь-якого порушення існуючого громадського порядку. Настільки явне переміщення акцентів від реформ до репресій в політичних вигадуваннях гуманістів помітне вже на початку 20-х років.

Таким чином, міська культура Англії XI-XIV ст. являла собою повне віддзеркалення суспільно-політичних процесів, що відбувалися в державі. Слід відмітити, що основною заслугою культури єформування англійської мови та консолідація населення в єдину централізовану державу.

1. Английская деревня XIII — XIV вв. и восстание Уота Тайлера / Сост. Е. А. Косминский и Д. М. Петрушевский. - М.; Л., 1935. – 450 c.

2. Баллады о Робин Гуде / Пер. Ига. Ивановского. - Л., 1980. – 560 c.

3. Вестминстерские статуты / Пер. Е. В. Гутновой. - М., 1948. – 289 c.

4. Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. - М., 1984. – 189 c.

5. Історія Західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія / Упорядник М. О. Рудь: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2005. – 656 с.

6. Кузнецов Е. В. Народные движения в Англии в середине XV в. / Е. В. Кузнецов. - М., 1982. – 367 с.

7. Ленгленд У. Видение Уильяма о Петре Пахаре / Пер., вступ, ст., прим. Д. М. Петрушевского. - М.; Л., 1941. – 664 с.

8. Памятники истории Англии. XI-XIII вв. / Пер. и введ. Д. М. Петрушевского. - М., 1936. – 580 с.

9. Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Пер. с англ. И. Кашкина, О. Румера, Т. Поповой. - М., 1996. – 360 с.

Монографії та періодична література:

10. Аринштейн Л. М. (сост.). Английская и шотландская народная баллада: The English and Scottish popular ballads - М.: Радуга, 1988. - 512 с.

11. Английский сонет XVI-XIX веков / English Sonnets 16th—19th Centuries / А. Л. Зорин, А. Н. Горбунова. - М., 1990. - С. 41-59.

12. Аникст А. А. История английской литературы. / А. А. Аникст. - М.: Учпедгиз, 1956. - 464 с.

13. Барг М. А. Исследования по истории английского феодализма в XI-XIII вв. / М. А. Барг. - М.: Издательство Академии Наук СССР, 1962. - 381 с.

14. Виноградов П. Г. Исследования по социальной истории Англии в Средние века. / П. Г. Виноградов. - СПб., 1887. – 39 с.

15. Грин Д. Р. Краткая история английского народа. / Д. Р. Грин. - М., 1897. – 790 с.

16. Даркевич В. П. Светская праздничная жизнь Средневековья IX-XVI вв. / В. П. Даркевич. - М.: Индрик, 2006. — 556 с.

17. Квеннел М., Квеннел Ч. Повседневная жизнь Англии во времена англосаксов, викингов и норманнов. / М. Квеннел, Ч. Квеннел. - СПб., 2002. 460 с.

18. Кертман Л. Е. География, история и культура Англии / Л. Е. Кертман. - М.: Высшая школа, 1979. — 384 с.

19. Кённингэм У. Рост английской промышленности и торговли. Ранний период и Средние века. 2-е изд. / У. Кённингэм. - М., 1909. – 280 с.

20. Кин М. Рыцарство. / М. Кин. - М.: Научный мир, 2000. - 522 с.

21. Крижановська О. О. Історія Середніх віків / Навчальний посібник. / О. О. Крижановська. – К. Либідь, 2006. – 386 с.

22. Левицкий Я. А. Город и феодализм в Англии. / Я. А. Левицкий. - М.: Наука, 1987. - 283 с.

23. Левицкий Я. А. Города и городское ремесло в Англии в X-XII вв. / Я. А. Левицкий. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. — 304 с.

24. Маркова С. П. Аглия епохи Средневекового и раннего Нового времени. / С. П. Маркова. - М. – 2007. – 340 с.

25. Перну Р. Ричард Львиное Сердце. / Р. Перну. - М.: Молодая гвардия, 2009. – 232 с.

26. Петрушевский Д. М. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. 4-е изд. / Д. М. Петрушевский. - М., 1937. – 360 с.

27. Репина Л. П. Сословие горожан и феодальное государство в Англии XIV века. / Л. П. Репина. - М., 1979. – 259 с.

28. Сапрыкин Ю. М. Социально-политические взгляды английского крестьянства в XIV-XVII вв. / Ю. М. Сапрыкин. - М., 1972. – 450 с.

29. Тревельян Дж. М. Социальная история Англии. / Дж. М. Тревельян. - М., 1959. – 169 с.

30. Шервуд Е. А. От англосаксов к англичанам. / Е. А. Шервуд. - М., 1988. – 360 с.

31. Штокмар В. В. История Англии в Средние века. 2-е изд. / В. В. Штокмар. - СПб., 2003. – 450 с.