Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Історія держави і права України - 118 питань

« Назад

Код роботи: 5242

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Історія держави і права України

Тема: 118 питань

Кількість сторінок: 179

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

1. Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н. е. - VI ст. н. е. з погляду державності вважалися містами-державами?

2. З історії грецьких міст-полісів півдня України наведіть приклади трансформації однієї форми держави в іншу. Поясніть причини такої трансформації

3. На прикладі Боспорського царства поясніть особливості державного управління, соціально-економічні і правові засади рабовласницької монархії на півдні Україні

4. Державний устрій і система управління у Скіфській державі

5. Політична організація, система управління і розвиток права в державі Антів

6. Розкрийте соціально-правовий зміст системи сюзеренітету-васалітету в Київській Русі

7. Розкрийте правовий статус середньої групи вільних людей в Київській Русі

8. Розкрийте компетенцію і функції центральних органів державної влади Київської Русі

9. Договори Великокнязівської влади як окрема група правових норм в Київській Русі

10. Князівська нормотворчість в Київській Русі. Наведіть приклади і прокоментуйте

11. Наведіть приклади рецепції права в Київській Русі. Поясніть роль рецептованих норм в праві Київської Русі

12. Судовий процес в Київській Русі

13. Поняття і види злочинів в нормах “Руської Правди”

14. Види покарань в нормах “Руської Правди”

15. Розвиток зобовязального права в “Руській Правді”

16. Види цивільно-правових договорів в “Руській Правді”, способи їх укладення

17. Право успадкування в нормах “Руської Правди”

18. Види судів в Київській Русі, їх компетенція

19. Розкрийте механізм державної організації княжої Галицько-Волинської Русі

20. Розкрийте особливості поширення магдебурзького права в українських землях в 14-І-й пол. 17 ст.

21. Розкрийте зміст Кревської (1385 р.) і Городельської (1413 р.) уній, покажіть правові наслідки цих документів для українських земель

22. Юридична основа утворення Речі Посполитої. Розкрийте зміст Люблінської унії (1569 р.) і прокоментуйте

23. Зміст і значення Берестейської унії (1596 р.)

24. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування

25. Правова сутність “дворянської республіки” в Речі Посполитій

26. Система управління в українських землях у складі Великого князівства Литовського

27. Вплив Литовських статутів на розвиток права Речі Посполитої. Новий статут 1588 р., його структура, сфера регулювання

28. Система управління і розвиток права в українських землях у складі Польщі у 14-І-й пол. 16 ст.

29. Поширення Литовського права в українських землях в кінці XIV – першій половині XVI ст. Литовський статут 1566 року, його структура, сфера регулювання

30. Адміністративний устрій і управління в українських землях у складі Речі Посполитої

31. Державний устрій Великого князівства Литовського

32. Джерела права Великого князівства Литовського

33. Державний лад Речі Посполитої

34. Аграрне законодавство у Великому князівстві Литовському

35. Суди і процес в Речі Посполитій

36. Система управління в Запорізькій Січі (друга половина ХУІ – перша половина XVII ст.)

37. Соціально-правовий статус козацтва в період Гетьманщини

38. Розкрити зміст і дати правову оцінку договору “Березневі статті”1654 р.

39. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей війську Запорозькому” 1654 року

40. Розкрити зміст і дати юридичну оцінку документу “Привілей шляхті” 1654 року

41. Законодавчий процес, передбачений в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)

42. Діяльність Малоросійського приказу і Малоросійських колегій в Україні

43. Правовий статус Запорізької Січі в другій половині XVII ст.

44. Договори (статті) гетьманів України з московським царем як кроки на шляху обмеження автономії України в другій половині XVII – XVIII ст.

45. Гарантії прав різних верств населення в нормах Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)

46. Судовий процес в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

47. Причини та передумови прийняття Конституції незалежної України 1996 р.

48. Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст.

49. Правовий статус Запорізької Січі у період Гетьманщини

50. Зміна принципів, форм і методів управління в українських землях у складі Росії в другій половині XVII – XVIII ст.

51. Набуття українськими землями рис суверенної держави внаслідок Визвольної війни 1648-1654 рр.

52. Система управління в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 рр.)

53. Суди і процес в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 рр.)

54. Розвиток права в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 рр.)

55. Переяславська Рада 1654 р., її політико-правові наслідки для України

56. Політико-правове значення розподілу України на Правобережну та Лівобережну (XVII ст.)

57. Які норми Конституції Пилипа Орлика (1710 р.) свідчать про незалежність судової влади?

58. Зміст прав і обов¢язків гетьманського уряду за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.)

59. Функції і компетенція гетьмана України за Конституцією Пилипа Орлика (1710 р.)

60. Роль церкви в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.)

61. Зміни суспільних відносин України-Гетьманщини XVII – XVIII ст.

62. Зміни у правовому становищі українських земель у складі Австрійської імперії

63. Органи урядової адміністрації, місцеве самоврядування в українських землях у складі Австрійської імперії

64. Кодифікація права в Російській імперії. “Зібрання малоросійських прав” (1807 р.)

65. Загальнодержавні органи влади і місцевого управління в Австро-Угорщині

66. Сутність політико-адміністративних реформ в Україні в 1950-1960 р.

67. Права і свободи громадян за Конституцією УРСР 1978 р.

68. Зміст і значення Конституції УРСР 1937 р.

69. Прийняття Конституції України 1996 року, її загальна характеристика

70. Надзвичайне законодавство, яке діяло в УРСР у період другої світової війни

71. Кодифікація радянського законодавства в 1936-1940 роках

72. Реорганізація і функціонування державного апарату УРСР в перші повоєнні роки (1945-1950 рр.)

73. Особливості радянізації та юридичне оформлення приєднання Північної Буковини та Закарпаття до СРСР

74. Державне управління доби Гетьманату П. Скоропадського

75. Розвиток сімейно-шлюбного законодавства в Радянській Україні (1917 – кінець 30-х рр.)

76. Законотворчість доби Гетьманату П. Скоропадського

77. Розвиток трудового законодавства в Радянській Україні з 1917 р. до кінця 30-х рр. XX ст.

78. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у повоєнні роки (1945-1950 рр.)

79. Юридичне закріплення приєднання Західної України до СРСР – УРСР

80. Зміни в діяльності правоохоронних органів УРСР у воєнних умовах (1941-1945 рр.)

81. Зміни в діяльності радянського апарату в УРСР у воєнних умовах (1941-1945 рр.)

82. Особливості розвитку процесуального права в Україні в період будівництва соціалізму (1917 р. по 1935 рр.)

83. Характерні ознаки цивільного законодавства в Україні в період будівництва соціалізму (1917 по 1935 рр.)

84. Характерні ознаки кримінального законодавства в період будівництва соціалізму (1917-1935 рр.)

85. Вибори у I та II Державні Думи. Українська парламентна громада

86. Судова реформа 1864 року в Російській імперії

87. Характерні ознаки трудового законодавства в Україні у 60-ті – першій половині 80-х рр. XX ст.

88. Маніфест царського уряду від 17 жовтня 1905 року. Зміни в центральному апараті самодержавної влади і самодержавного управління

89. Селянська реформа 1861 року в Російській імперії, її правові наслідки для України

90. Законотворчість УНР і діяльність судів доби Директорії

91. Виборча реформа 1905 року в Австрії, її значення для України

92. Українська національно-культурне відродження в XIX ст., створення тексту вірша “Ще не вмерла Україна” і музики до нього

93. Державне будівництво УНР доби Директорії

94. Розвиток адміністративного законодавства в другій половині XIX ст. – початку XX ст. в Росії

95. Прийняття першої австрійської Конституції 1848 року та її значення для України

96. Становлення і розвиток судово-прокурорської системи в Україні в 1921-1929 р.

97. Органи селянського управління і суду за реформою 1861 року в Російській імперії

98. Скасування кріпацтва в Австрійській імперії 1848 року, його політико-правові наслідки для українських земель

99. Розвиток законодавства про кримінальне покарання в Російській імперії 1845-1885 р.

100. Механізм державного управління в Радянській Україні в 1917-1920 р.

101. Розвиток права у західноукраїнських землях у XІX ст.

102. Юридичне оформлення СРСР. Декларація і договір

103. Реформи в імперії Габсбургів у другій половині XІX ст., їх зміст і вплив на українські землі

104. Характерні ознаки радянського кримінального законодавства в Україні в 1917-1935 р.

105. Кодифікація законодавства УРСР у 60-х-80-х рр.

106. Головні напрями розбудови сучасної незалежної України

107. Законодавчий процес в Російській імперії в 1905-1906 рр.

108. Земська (1864 р.) і міська (1870 р.) реформи в Російській імперії, їх наслідки для України

109. Вибори в Російській імперії в III та IV Державні Думи та їх діяльність

110. Створення Центральної Ради та її діяльність у лютому – жовтні 1917 року

111. Кодифікація радянського законодавства в Україні в 20-х роках

112. I та II Універсали Центральної Ради. Причини їх появи, зміст і значення

113. Особливості проведення реформи адміністративного устрою УРСР в 20-х рр. – першій половині 30-х рр. XX ст.

114. Формування фабричного законодавства в Російській імперії в другій половині XIX ст.

115. Прийняття Верховною Радою 16 липня 1990 р. “Декларації про державний суверенітет України”

116. Конституція України 1996 р., її загальна характеристика

117. Серпневий путч в Москві, припинення діяльності КПРС і КПУ. Прийняття 24 серпня 1991 р. Верховною Радою України “Акту державної незалежності України”

118. Підтвердження “Акту незалежності України” всеукраїнським Референдумом 1 грудня 1991 р.