Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Внешняя политика Украины \ 5232. Курсова робота Функції та напрямки зовнішньоекономічної політики Україн2

Курсова робота Функції та напрямки зовнішньоекономічної політики України

« Назад

Код роботи: 5232

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Зовнішня політика України

Тема: Функції та напрямки зовнішньоекономічної політики України

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Зовнішньоекономічна політика України

1.1. Функції та напрямки ЗЕП України

1.2. Правова основа зовнішньоекономічної політики України

Розділ 2. Основні засади взаємовідносин з іншими державами

2.1. Зовнішні зв’язки України

2.2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 3. Пріоритетні напрямки ЗЕП України

3.1. Пріоритети модифікації політики реформ

3.2. Розвиток внутрішнього ринку і стимулювання імпортозаміщення

Висновки

Список використаних джерел

На сучасному етапі стало неможливим відокремлення зовнішньої політики як такої від зовнішньоекономічної (ЗЕП). Водночас практика багатьох країн світу довела безпосередній зв’язок між зовнішньоекономічною й макроекономічною політикою країни. Для прискорення економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності економіки необхідне максимально ефективне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Актуальність даної теми полягає в тому, що глобалізація світової економіки викликає необхідність переосмислення й пошуку нового підходу до формування зовнішньої політики країн світу, в тому числі й України.

Метою даної роботи є теорія та принципи формування зовнішньоекономічної діяльності та проведення сучасної зовнішньоекономічної політики України. Особливу увагу необхідно звернути на проблему формування цілісної, науково обґрунтованої зовнішньоекономічної стратегії України. Зовнішньоекономічна діяльність дає змогу прискорювати науково-технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому переобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє розв’язанню багатьох соціальних проблем. Отже, зовнішньоекономічні зв’язки стають одним з основних чинників розвитку господарства України.

Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна політика України та її напрямки.

Предметом дослідження є система нормативних актів, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні та інструменти правового захисту товаровиробників, експортерів та імпортерів.

На сучасному етапі основним напрямом зовнішньоекономічної діяльності України є розвиток і поглиблення торгово-економічного співробітництва з республіками колишнього СРСР, країнами Східної Європи, розвиненими країнами світу, особливо з тими, що мають чисельну українську діаспору. Також дуже актуальним є питання взаємовідносин України з ЄС. Зовнішньоекономічна політика може бути успішною лише за умов системного та комплексного вирішення проблем, пов’язаних із її формуванням і реалізацією.

Розкриттям формування та здійснення зовнішньоекономічної політики займалися багато вчених, зокрема А. Гальчинський, О.А. Кириченко, Д.Г. Лук’яненко, Я.М. Столярчук, А.С. Філіпенко та інші.

Ключовим завданням курсової роботи – визначити нові напрямки, форми, засоби та етапи реалізації зовнішньоекономічної політики та її правову основу. Реструктуризація народного господарства країни має бути здійснена з урахуванням внутрішніх можливостей і зовнішніх чинників для того, щоб, використавши існуючі та розкривши потенційні конкурентні переваги національної економіки (добре розвинені машинобудування, металургія, хімічна промисловість та ін.) сприяти реалізації національних економічних інтересів, зростанню добробуту народу.

Структура даної роботи складається з вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел.

Перший розділ розкриває поняття зовнішньоекономічної діяльності, функції, напрямки та правову основу.

В другому розділі описані взаємовідносини з іншими державами.

В третьому розділі запропоновані напрямки розвитку ЗЕП України.

У висновках вказане вирішення ключових завдань, поставлених у даній роботі.

В даному аспекті можна виділити наступні ключові проблеми розвитку українських зовнішніх зв’язків, які потребують першочергового рішення:

1. подолання зовнішніх факторів, що мають негативний вплив, тобто господарського кризису, політичної та соціальної нестабільності;

2. поліпшення якісних характеристик вітчизняних товарів;

3. підвищення ролі держави, для чого потрібно:

- створення державної довгострокової концепції та політики дій в галузі відновлення зовнішніх зв’язків та його регулювання;

- формування злагодженої системи державного регулювання, прискорене створення регулятивної інфраструктури та правової бази;

- підвищення якості продукції та надання товарного виду;

- зниження рівня інфляції в українській економіці;

- знаходження нових ринків збуту для українських товарів.

Світові зв’язки України виконують різні функції. Вони потрібні для органічного інтегрування у всесвітні структури з метою закріплення миру та безпеки ефективного розвитку економіки, науки, освіти та культури, формуванню єдиного екологічно чистого простору Землі, задоволення особистих потреб громадян. Тому вкрай необхідним є створення монументальних, стійких засад зовнішньоекономічної діяльності, які були б фундаментом, базисом всього подальшого правового та економічного будування країни як у національному, так і у міжнародному розрізі.

Реалізація економічної та соціальної політики в Україні в майбутньому буде значною мірою залежати від того, наскільки відповідатиме реаліям перехідного періоду зовнішньоекономічна політика, а також наскільки успішно в країні буде реалізовуватися на практиці модель відкритої конкурентної економіки, що дозволить залучити до економіки України необхідні матеріальні, фінансові, технологічні ресурси, з одного боку, та використати зовнішні ринки для збуту вітчизняної продукції – з іншого.

Правову основу для практичного здійснення зовнішньоекономічної політики створюють Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (квітень 1991 р.), "Про вільні економічні зони" (жовтень 1992 р.), "Про іноземні інвестиції" (березень 1993 р.). Концепція Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" ґрунтується на використанні можливостей ринкової економіки, яка поступово утверджується в державі.

В Законі докладно опрацьовано механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який повинен забезпечити прогресивні структурні зрушення в економіці та сприятливі умови її залучення до світового поділу праці разом із збереженням господарського збалансування та рівноваги внутрішнього ринку України.

1. Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения. — М.: Юристъ, 2008.

2. Арутюнян С. С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 168 с.

3. Баликаев В. 3. Общая экономическая теория: Учеб. пособие. — Новосибирск, 2009. - 315 c.

4. Бахрамов Ю. М., Глухое В. В. Организация экономической деятельности (особенности менеджмента): Учеб. пособие. — М.: Лань, 2000.

5. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2010. — 264 с.: іл. — Бібліогр.: с. 260.

6. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 30.

7. Кормич Б. А. Державно-правовий механізм митної політики України. — Одеса: Астропринт, 2009. – с. 230.

8. Кругман П. Р., Обстфелъд М. Международная экономика. Теория и политика. — М., 2007. – с.185.

9. Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 67-72.

10. Миклашевская Н. А., Холопов А. В. Международная экономика. — М.:Дело и Сервис, 2008. – с. 314.

11. Мирончук В. Д., Храмов В. О. Основы политологии. — К., 2010. - с. 98.

12. Міжнародні валютно-кредитні відносини / За ред. А. С. Філіпенка. — К.: Либідь, 2007. – с. 160.

13. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене МЗЕЗторгом України від 5.10.95 р. №75.

14. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2013. – 576 с.

15. Про єдиний митний тариф: Закон України від 5 лютого 1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 19.

16. Про застосування спеціальних заходів відносно імпорту в Україну: Закон України від 22 грудня 1998 р. // Уряд. кур'єр. - 1999. - № 35.

17. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 р. // ВВР України. - 1999. - № 9-10.

18. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 р. // ВВР України. - 1999. - № 12-13.

19. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 21 липня 1991 р. // ВВР України. - 1991. - № 29.

20. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // ВВР України. - 2000. - № 32.

21. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 р. // ВВР України. - 1995. - № 32.

22. Про ставки акцизного збору та мита на деякі транспортні засоби та шини до них: Закон України від 24 травня 1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 32.

23. Шишаев А. И. Регулирование международной торговли товарами. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2010. - c. 236.

Інтернет джерела:

24. Державна підтримка Українського експорту// [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://ukrexport.gov.ua.

25. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 // [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-%D0%BF#n11.

26. Кабінет Міністрів України постанова про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, від 27 лютого 2013 р. № 187// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187-2013-%D0%BF.

27. Імпорт та експорт товарів в Росію // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://real-economy.com.ua/infographics/42839.html.