Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Документоведение и информационная деятельность \ 5225. Курсова робота Розробка інформаційної системи електронного документообігу «Навантаження викладачів»

Курсова робота Розробка інформаційної системи електронного документообігу «Навантаження викладачів»

« Назад

Код роботи: 5225

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Документознавство та інформаційна діяльність

Тема: Розробка інформаційної системи електронного документообігу «Навантаження викладачів»

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти автоматизації електронного документообігу «Навантаження викладачів»

1.1. Поняття документообігу, електронний документообіг

1.2. Аналіз актуальних публікацій щодо автоматизації електронного документообігу

1.3. Вивчення існуючих методів та підходів для автоматизації електронного документообігу «Навантаження викладачів»

Розділ 2. Розробка інформаційної системи електронного документообігу «Навантаження викладачів»

2.1. Формування вимог до автоматизованого рішення задачі розробки інформаційної системи «Навантаження викладачів»

2.2. Проектування бази даних електронного документообігу «Навантаження викладачів»

2.3. Розробка інтерфейсу користувача електронного документообігу «Навантаження викладачів»

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Правильне управління вищим навчальним закладом, а саме кафедрою, залежить від правильного і своєчасного складання різної документації, яка напряму залежить від навчального процесу. Порядок оформлення і ведення документації є одним з головних показників стану навчального процесу у ВУЗі.

У документах відображається результат виконання навчальним закладом функцій покладених на нього, пов'язаних з плануванням та контролем навчальної роботи, організацією діловодства ВУЗу, складанням статистичної звітності.

Документація кафедри складається з таких документів як:

- навчальні плани;

- робочі навчальні плани;

- розподіл навантаження на викладачів;

- інше.

Заповнення цієї документації є трудомістким процесом, який вимагає уважності, точності і значних затрат часу, тому автоматичне створення цих документів є актуальною задачею. Доцільно застосовувати бази даних, що будуть сформовані на основі аналізу використовуваних даних. Великі об'єми даних і кількість вихідних документів, їх часта зміна чи поява нових документів припускають розвиток і розширення структури БД з плином часу.

Об'єктом дослідження виступає процес формування звітної документації кафедри з виконання навантаження викладачів.

Предметом - теоретичні, методичні та практичні питання автоматизації процесу формування звітної документації навантаження викладачів.

Майже всі документи формуються переважно на одних і тих самих даних, таких як списки студентів, викладачів, предметів, дисциплін, груп і т.д. Є потреба в створенні єдиної бази даних, яка буде вміщувати у собі усі необхідні "довідники" – таблиці, які мало змінюються протягом часу. Інші таблиці в базі даних утворюються на основі даних з таблиць-"довідників".

Метою роботи є розробка системи електронної реєстрації педагогічного навантаження викладачами кафедри та модифікація БД, необхідна для забезпечення даного процесу, а також розробка відповідних інтерфейсів користувача для роботи з БД.

Для досягнення мети необхідно реалізувати такі завдання:

- вивчити теоретичні аспекти документообігу;

- проаналізувати актуальні дослідження у сфері документообігу в освіті;

- вивчити існуючі методи та підходи для автоматизації електронного документообігу навантаження викладачів;

- сформувати вимоги до автоматизованого рішення формування звітної документації з виконання навантаження викладачів;

- описати архітектуру бази даних та технології розв'язання даної задачі;

- описати склад функціональної частини автоматизованого рішення.

Результатом виконання роботи є прототип інформаційної системи «Навантаження викладачів».

У процесі роботи виділено такі етапи створення звітної документації кафедри: планування навантаження, розрахунок навантаження викладача, представлення результатів виконаного завдання.

Програмним засобом для реалізації прототипу автоматизованого рішення обрано ASP.NET MVC 5, оскільки платформа дозволяє реалізувати достатньо функціональну архітектуру як бази даних, так і інтерфейсу для користувачів. Це програмне забезпечення має вигляд серверного додатку. Також для зручної роботи з системою було розроблено відповідний веб-інтерфейс.

Інформаційне забезпечення включає перелік викладачів кафедри, перелік дисциплін кафедри, звіти окремих викладачів про виконане навантаження.

Було проаналізовано актуальні дослідження у даній тематиці та сформовані власні завдання про функціонування електронного документообігу. Розроблено архітектуру бази даних, яка доведена до третьої нормальної форми, бо в ході роботи над завданням БД буде змінюватися. Дана архітектура бази даних є ще не остаточною.

Зроблено опис методології та технології програмування електронного навантаження. Використовується технологія програмування MVC (Model-View-Controller), технології розробки інтерфейсу HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, AJAX (Asynchronous Javascript and XML).

Очікується, що в майбутньому створене програмне рішення буде використовуватися для розрахунку викладацького навантаження Національного університету «Острозька академія» та генерації відповідних звітів.

1. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс]: Закон вiд 22.05.2003 № 851-IV (Документ 851-15, остання редакція від 30.09.2015 на підставі 675-19, чинний) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. - №36. - ст.275. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

2. Бомас В. В. Статистическая обработка в компьютерных исследованиях: учеб. пособие / В. В. Бомас. - М.: Изд-во МАИ, 1994. - 26 c.

3. Денисов А. А. Современные проблемы системного анализа: Информационные основы: учебное пособие / А. А. Денисов. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2005. - 295 с.

4. Компьютерные информационные системы управленческой деятельности / Под ред. проф. Титоренко Г. А. — М.: Экономическое образование, 2012. - 154 с.

5. Бобылева М. П. Вопросы использования элементов электронного документооборота внутри организации / М. П. Бобылева // Делопроизводство. - 2003. - № 2. - С. 14–18.

6. Перехрест Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем / Г. Перехрест // Довідник секретаря та офіс–менеджера. - 2007. - № 6. - С. 38-44.

7. Мєшков Д. Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти / Д. Ю. Мєшков // Архіви України. — 2001. - № 6. - С. 73-87.

8. Асєєв Г. Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 5. - C. 32-36.

9. Баласанян В. Электронный документооборот — основа эффективного управления современным предприятием / В. Баласанян // Управление персоналом. - 2002. - № 2. - С. 18-21.

10. Матвієнко О. Основи організації електронного документообігу: навчальний посібник / О. Матвієнко, М. Цивін. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 112 с.

11. Советов Б. Я. Информационные технологии [Текст] / Б. Я. Советов: учеб. для студ. вузов. - 2–е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2005. - 264 с.

12. ММИС Лаборатория — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=170.

13. Інформаційно-аналітична система "Університет" [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://www.it.sumdu.edu.ua/system-university.

14. Робін Ніксон «Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 3-е издание» / Робін Ніксон - К.: «Питер», 2015. - 688 с.

15. Бен Сміт «Beginning JSON» / Бен Сміт - К.: «Apress», 2015. - 324 с.