Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 5214. Курсова робота Феномен авторської школи О.А. Захаренка - середньої загальноосвітньої школи с. Сахнівка

Курсова робота Феномен авторської школи О.А. Захаренка - середньої загальноосвітньої школи с. Сахнівка

« Назад

Код роботи: 5214

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Феномен авторської школи О.А. Захаренка - середньої загальноосвітньої школи с. Сахнівка

Кількість сторінок: 58

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗА АВТОРСЬКИХ ШКІЛ УКРАЇНИ

1.1. Суть і зміст поняття «авторська школа» в сучасній педагогіці

1.2. Вітчизняна авторська школа як соціально-історичний феномен: передумови виникнення

РОЗДІЛ 2. АВТОРСЬКА ШКОЛА О.А. ЗАХАРАНКА - ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

2.1. Сахнівська школа в публікаціях

2.2. Новаторські ідеї О.А. Захаренка

2.3. Діяльність авторської О.А. Захаренка загальної середньої школи с. Сахнівка

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

Актуальність теми. Особистісна орієнтація освіти, забезпечення рівних можливостей щодо її здобуття, створення інноваційних навчально-виховних закладів є пріоритетними напрямами державної політики України в галузі освіти. Одним із феноменів інноваційної освітянської практики є авторські школи. Діяльність таких закладів ґрунтується на провідних психолого-педагогічних, організаційно-управлінських концепціях, запропонованих окремим автором або авторським колективом. У цьому контексті безперечний практичний і науковий інтерес становить діяльність Сахнівської школи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, очолюваної Олександром Антоновичем Захаренком упродовж 1966-2001 рр.

О.А. Захаренко – відомий український педагог, заслужений учитель України, один із перших Народних вчителів СРСР, академік Національної академії педагогічних наук України, Російської академії освіти. У 2002 р. Сахнівська школа Корсунь-Шевченківського району Черкащини набула офіційного статусу «Авторська школа О. А. Захаренка». Олександр Захаренко є автором сотень наукових праць про вчителя й учня, створених для вчителя, учня і батьків, науковців.

Сьогодні авторська школа О.Захаренка сприймається як феномен який намагаються пояснити науковці і втілити в практику своєї роботи педагогічні працівники. Олександр Захаренко перетворив навчальний заклад, де працював більше 40 років, із звичайної Школи Навчання на Школу Життя. Ще в другій половині 20-го століття у Сахнівській школі успішно вирішувалася проблема, яка сьогодні постала перед науковцями України, Європи і близького зарубіжжя, а саме: відхід від знаннєвої педагогіки, яка забезпечує формування «людини розумної» (Homo sapiens), але не завжди сприяє вихованню «людини моральної» (Homo Morales). При цьому, основою феноменальної діяльності школи був її колектив, до членів якого О. Захаренко завжди турботливо ставився, передавав досвід молодим педагогам і з повагою сприймав ідеї досвідчених колег.

Тому не дивно, що у педагогічній науці спостерігається посилення уваги до педагогічної спадщини О. Захаренка. Так, аналізу проблеми родинного виховання у Сахнівській школі присвячено наукове дослідження С. Захаренка. Особливості виховання цінностей дітей і молоді у педагогічній спадщині О. Захаренка знайшли відображення у дисертаціях О. Крутенко, Н. Орлової. Різні аспекти навчально-виховної діяльності Сахнівської школи під керівництвом О. Захаренка висвітлено у публікаціях В. Берегового, М. Корюненко, Н. Побірченко, Г. Шквар та ін. Водночас узагальнення педагогічного доробку О. Захаренка та виявлення феноменальних рис Сахнівської школи не були предметом комплексних досліджень, що й зумовило вибір теми курсової роботи.

Мета роботи полягає в аналізі генези авторських шкіл України та в дослідженні Авторської школа О.А. Захаренка як центру формування особистості.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

- Виявити суть і зміст поняття «авторська школа» в сучасній педагогіці;

- Дослідити передумови виникнення вітчизняної авторської школи;

- Проаналізувати Сахнівську школу в публікаціях;

- Дослідити новаторські ідеї О. А. Захаренка;

- Охарактеризувати діяльність авторської О. А. Захаренка загальної середньої школи с. Сахнівка.

Об’єкт дослідження – авторські школи в Україні.

Предмет дослідження – розвиток діяльності Авторської О. А. Захаренка середньої загальноосвітньої школи с. Сахнівка

Методологічною основою дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених, з проблем дослідження авторських шкіл та праці педагога-новатора О. А. Захаренка.

У процесі дослідження використано загальнонаукові та традиційно-педагогічні методи, зокрема: літературний – для з’ясування суті і змісту поняття «авторська школа» в сучасній педагогіці; історичний – для вивчення передумов виникнення та етапів формування вітчизняної авторської школи; педагогічного спостереження, а також вивчення й узагальнення педагогічного досвіду та першоджерел – для дослідження новаторських ідей О. А. Захаренка та для характеристики діяльності авторської О. А. Захаренка загальної середньої школи с. Сахнівка.

Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Дослідження феномену Авторської О.А. Захаренка середньої загальноосвітньої школи с. Сахнівка дало змогу зробити ряд висновків:

1. Аналіз педагогічної літератури дозволив виявити суть і зміст поняття «авторська школа» в сучасній педагогіці, а саме: авторська школа - це навчально-виховний заклад, діяльність якого заснована на інноваційній психолого-педагогічній концепції автора. Педагогічні колективи авторських шкіл на чолі з їхніми засновниками розробляють та впроваджують нові освітньо-виховні моделі, новий зміст, методи, форми, засоби навчання, виховання й менеджменту; продукують та апробують нові педагогічні системи й технології; розгортають широку експериментальну діяльність.

2. Досліджено передумови виникнення вітчизняної авторської школи. Виявлено, що феномен авторської школи слід розглядати в контексті історичного досвіду. Ряд вітчизняних і зарубіжних дослідників вважають, що до перших проявів авторських шкіл можна віднести академію Платона і ліцей Аристотеля. Першими вітчизняними авторськими школами були «школа без стін» Г. Сковороди, головною метою якої було навчити людей науки щасливого буття; народна авторська школа Л. Толстого в Ясній Поляні, пізніше - виховні заклади (колонія ім. М. Горького) А. Макаренка, побудовані на засадах комунарського виховання та виробничої діяльності; Павлиська школа В. Сухомлинського, основою якої є цілісна система гуманної педагогіки. Видатні педагоги, засновники авторських шкіл другої половини ХХ ст. О. Захаренко та М. Гузик запропонували нову психолого-педагогічну позицію вчителя, здатного до творчої співпраці з учнями. На початку ХХІ ст. спостерігається посилення ролі громадянських свобод в Україні, відхід від державного замовлення формування особистості як носія заданих якостей, що сприяло знищенню одноманітності шкіл. На цьому етапі відбулося значне збільшення кількості авторських шкіл шляхом трансформації традиційних загальноосвітніх навчальних закладів у школи цього типу.

3. Проаналізовано Сахнівську школу в публікаціях. Зокрема з’ясовано, що вивчення досвіду роботи О. Захаренка у Сахнівській школі здійснювали вчені АПН СРСР та НДІ педагогіки України, науковці й практики із 117 країн світу. Серед дослідників творчого доробку О. Захаренка слід відзначити М. Вашуленка, Т. Десятова, Т. Довгу, О. Захаренка, І. Зязюна, Б. Кобзаря, В. Красновського, О. Крутенко, В. Кузя, А. Кузьмінського, Ю. Кусого, В. Омеляненка, Л. Онищук, Н. Орлову, В. Паламарчук, Н. Побірченко, М. Поташник, Л. Прокопенко, О. Савченко, О. Сухомлинську, Н. Тищенко, В. Храпова, М. Ярмаченка, Т. Яценко та ін. Свідченням цього є наукові пошуки, публікації, присвячені висвітленню різних аспектів педагогічної та методичної спадщини видатного педагога сучасності. Особливу зацікавленість викликають дослідження й публікації, присвячені його діяльності у Сахнівській школі, зокрема: системі організації еколого-виховної роботи в Сахнівській школі (Н. Тищенко), боротьбі за міцні знання учнів через радість пізнання (В. Красновський), вихованню гуманістичних цінностей особистості школяра (О. Крутенко), проблемам родинного виховання у Сахнавській школі (О. Захаренко), формуванню духовних цінностей дітей і молоді у Сахнівській школі (Н. Орлова), формуванню загальнолюдських цінностей учнівської молоді (В. Дідура), етичним цінностям у навчально-виховному процесі Сахнівської школи (О. Сухомлинська) та ін.

4. Досліджено новаторські ідеї О.А. Захаренка. Основні новаторські педагогічні ідеї О. Захаренка: турбота про здоров’я дітей, їхню фізичну витривалість; шанобливе ставлення до батьків, особливо до матері; громадянське виховання учнів шляхом проектування та впровадження патріотичних справ; спрямування навчально-виховного процесу школи на поглиблення знань учнів, сприяння пошуку необхідної і цікавої інформації з метою стимулювання учнів; запровадження у Сахнівській школі різноманітних стимулів, використання яких - чітко регламентоване, обґрунтоване певними правилами; створення «ситуації успіху», поєднання колективної та індивідуальної роботи з учнями на основі знань кожного школяра; в Сахнівській школі значна увага приділяється трудовому вихованню учнів, на базі школи функціонує 7 цехів; чільне місце посідає естетичне виховання школярів - серед основних завдань школи - навчити дітей бачити красу світу і берегти її. Усе це сприяє розвитку особистості школяра, розкриттю талантів дитини.

5. Охарактеризовано діяльність авторської О.А. Захаренка загальної середньої школи с. Сахнівка. Авторська школа О. Захаренка - це унікальний освітній заклад, у якому вдалося зреалізувати ідеї творчої взаємодії вчителя та учня; навчання без примусу; ідею досягнення поставленої мети; індивідуального й колективного підходів до діяльності учнів; творчого самоврядування; особистісного підходу до виховання; співпраці вчителя з батьками та громадськістю. Головна мета Сахнівської школи полягає у вихованні всебічно розвиненої особистості з міцними світоглядними переконаннями. Основний принцип школи: «До серця дитини - через захопленість у праці та навчанні». Реалізації цього принципу сприяла створена в авторській школі О. Захаренка система навчально-виховної роботи на основі загальнолюдських цінностей.

Учителі глибоко вивчали кожного учня, складали табелі успішності та вихованості, картки-характеристики на кожного вихованця, використовуючи комплекс методів науково-педагогічного дослідження.

Основні стратегічні цілі авторської школи О. Захаренка грунтуються на таких засадах: виховати громадянина з міцними світоглядними переконаннями, з активною життєвою позицією; не тільки навчити основ наук, але й виховати розум, потребу в пізнанні, самовдосконаленні, духовному зростанні; зберегти й зміцнити моральне та фізичне здоров’я дитини; навчити вмінням творчої праці та життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авторська Олександра Антоновича Захаренка середня загальноосвітня школа с.Сахнівка. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korsunosvita.clan.su/index/avtorska_oleksandra_antonovicha_zakharenka_serednja_zagalnoosvitnja_shkola_s_sakhnivka/0-38.

2. Адамский А. И. Авторская школа / А. И. Адамский // Инновационное движение в российском школьном образовании. – М., 1997. – С. 186-224.

3. Аніщенко О. В. Скарбниця педагогічних ідей Олександра Захаренка у контексті розвитку сучасної загальноосвітньої школи / О. В. Аніщенко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2012. – Випуск № 1 (214). – с. 27-31.

4. Березівська Л. Д. Авторська школа Олександра Антоновича Захаренка / Л. Д. Березівська, Н. С. Побірченко. – Черкаси, 2010. – 64 с.

5. Гончаренко С. І. Український педагогічний словник. / С. І. Гончаренко. – К.:Либідь, 1997. – 375 с.

6. 210 шкільних лінійок. Загальношкільні лінійки, проведені в сільській школі протягом 1998-2000 року: [метод. посіб.] / О. А. Захаренко, С. О. Захаренко. – Сахнівка, 2002. – 295 с.

7. Енциклопедія шкільного роду: (автобіографічні дані, спогади, роздуми): в 4. т. / [автор ідеї, кер. О. А. Захаренко]. – с. Сахнівка, Корсунь-Шевченківського р-ну, Черкаської обл., 2000. – Т. І-II: (1937-1976). – 364 с.; Т. III-IV: (1978-1998). – 502 с.

8. Захаренко О. А. Знайомтесь: Сахнівська середня: Візитна картка школи / О. А. Захаренко // Шкільний світ. – 1997. – № 4. – С. 4-5.

9. Захаренко О. А. Поради колезі, народжені в школі над Россю / О. А. Захаренко. – Черкаси, 2002. – С. 45-49.

10. Капраль М. О. Авторська школа в Україні як педагогічний феномен: допитання засадничих основ її організації / М. О. Капраль. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnuk_15_1/V15_1_26_29.pdf.

11. Караковский В. А. Моделирование воспитательной системы «школы общечеловеческих ценностей» / В. А. Караковский // Моделирование воспитательных систем: теория и практика: Сб. научных статей. – М., 1995. – С. 86-91.

12. Крутенко О. В. Маленькі таємниці Великого Учителя / Крутенко О. В. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://perspektiva.ucoz.ua/publ/malenki_taemnici_velikogo_uchitelja/1-1-0-3.

13. Новак О. Сутнісні характеристики авторських освітніх технологій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. [голов. ред. В. П. Коцур]. – Переялав-Хмельницький, 2012. – Вип. 24. – С. 239-242.

14. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. – С. 314.

15. Педагогический енциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2002. – С. 425

16. Побірченко Н. А. Авторська школа академіка Олександра Антоновича Захаренка / Н. А. Побірченко // Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития. – 2009. – Вип. 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.intellect-invest.org.ua/.../pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n2_2009_st_3/.

17. Побірченко Н. С. Змістовий аспект поняття «авторська школа» / Н. С. Побірченко // Вісник Житомирського державного университету ім. Івана Франка. – Вип. 36. – Житомир, 2007. – С. 33-37.

18. Поташник М. М. Инновационные школы России: становление и развитие. Опыт программно-целевого управления: Пособие для руководителей общеобразовательных учреждений / М. М. Поташник. – М., 1996. – 320 с.

19. Російська педагогічна енциклопедія [Текст]: Гол. ред. В. В. Давидов. – У 2 томах – М.: Велика Російська енциклопедія, 1993. – 500 с.

20. Саранов А. М. Теория и практика становления и развития авторской школы. Учебное пособие / А. М. Саранов, Т. С. Перекрестова. – Волгоград: Перемена, 2001. – 116 с.

21. Сидоркин А. М. Единство организованности и общинности как условие становления и развития гуманистической воспитательной системы школы / А. М. Сидоркин // Воспитательная система массовой школы: проблемы гуманизации. – М., 1992. – С. 22-30.

22. Слєпинін О. Педагогічна симфонія Олександра Захаренка / Олег Слєпинін. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/EDUCATION/pedagogichna_simfoniya_oleksandra_zaharenka-53668.html.

23. Слово до нащадків / О. А. Захаренко; [упоряд. Н. М. Чепурна]. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 216 с.

24. Суховершко Г. В. Повість про Олександра Захаренка / Г. В. Суховершко; [ред. О. Ф. Бондуровська]. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – 167 с.

25. Цырлина Т. В. Авторская школа – исходные категории и контуры исследования / Т. В. Цырлина // Магистр. – 1998. – № 2. – С. 44-50.

26. Цырлина Т. В. Гуманистическая авторская школа как социокультурний феномен ХХ века: Дис. … док. пед. наук. - 13.00.01. / Т. В. Цырлинаю. – М., 1999. – 323 с.

27. Чубар Б. С. Письмо в Будущее: Рассказ о Сахновской средней школе (Черкаская область) / Б. С. Чубар. – Серия: Педагогический поиск: опыт, проблемы, находки. – Издательство: Педагогика, 1988 г.

28. Юрчонок Ю. В. Авторська школа як історико-педагогічна проблема: підходи до вивчення зарубіжного досвіду / Ю. В. Юрчонок // Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. пр.]. – Слов’янськ, 2010. – Вип. 2. – С. 209-216.

29. Юрчонок Ю. В. Генеза авторських шкіл в Україні (80-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагогічних. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Ю. В. Юрчонок – Полтава, 2011. – 22 с.

30. Bonstingl J. Schools of Quality. – Alexandria, 1992. – P. 350-352.

31. Davis G. & Thomas M. Effective School and Effective Principals. – Boston, 1989. – 320 р.

32. Democratic Schools / Ed. by Apple, M. & Beane J. – Alexandria, 1995. - 250 р.

33. Patterson J. Leadership for Tomorrow’s Schools. – Alexandria, 1993. – 125 р.

34. Purkey S. and Smith M. Effective Schools: a review // Elementary School Journal. – 1983. – Vol. 83. – P. 427-452.

35. Rutter M. a.o. Fifteen Thousand Hours: Secondary Schools and their Effects on Children. – Cambridge, 1979. – Р. 325-329.

36. Sergiovanni, Th. Moral Leadership. – San Fr., 1992. – Р. 36-39.