Распечатать страницу

Реферат Форми політичного режиму

« Назад

Код роботи: 5168

Вид роботи: Реферат

Предмет: Політологія

Тема: Форми політичного режиму

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

ВСТУП

1. Сутність і структура політичного режиму

2. Класифікація політичних режимів

3. Демократичний політичний режим

4. Ліберальний політичний режим

5. Авторитарний політичний режим

6. Тоталітарний політичний режим

7. Політичні режими України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

У сучасному світі відзначено досить велика кількість типів можна говорити про 140-160 режимів, які трохи відрізняються один від одного. Це пов'язано з тим, що на ту чи іншу різновид режиму впливає безліч факторів, таких, наприклад, як: культурний рівень народу, його традиції, релігія, національні особливості. Виходячи з цього, можна сказати, що кожна держава в тій чи іншій мірі має свій особливий політичний режим, який відрізняється від державного режиму іншої країни.

Форма державного (політичного) режиму - це спосіб реалізації державної влади, що проявляється в тім, ким і яким образом вона здійснюється.

Метою роботи є вивчення форм політичних режимів, що представляє собою великий інтерес і має важливе значення для теорії держави і права.

Незважаючи на те, що в юридичній літературі відсутній єдиний підхід до розуміння терміну «політичний режим» і немає єдиної думки щодо класифікацій політичних режимів, зважаючи на складність даного питання внаслідок достатку різних думок і поглядів, тим не менш, всі автори відзначають важливе значення класифікації політичних режимів при характеристиці держави та визначення його форми.

Для характеристики форми держави, політичний режим має велике значення як у вузькому розумінні цього поняття, тобто сукупність прийомів і способів державного керівництва; так і в більш широкому: рівень гарантованості демократичних прав і політичних свобод особистості, ступінь відповідності офіційних конституційних і правових форм політичним реаліям, характер ставлення владних структур до правових основ державного і суспільного життя.

Розглядаючи політичні режими при більш широкій трактовці через співвідношення ряду компонентів, можливо, виявити відмінність одних типів політичних режимів від інших. А саме:

- політичні структури влади, їх реальний статус і роль у суспільстві;

- методи здійснення державної влади: яким методам управління і панування віддається перевага - прямим чи непрямим, насильницьким чи методом переконання;

- реальний рівень свобод людини, обсяг її прав;

- методи вироблення політичних рішень;

- способи урегулювання конфліктів;

- методи вироблення політичних рішень;

- способи урегулювання конфліктів;

- плюралізм, у тому числі наявність або відсутність легальної (нелегальної) опозиції;

- конфігурацію партійної системи: однопартійні чи багатопартійні системи;

- ідеологію і те місце, яке відводиться їй у мобілізації суспільства;

- форми ставлення населення до політичної участі (політична пасивність;

- мобілізована або автономна участь);

- тип легітимності: харизматичний, традиційний, раціонально-легальний, ідеологічний та ін.;

- структурованість правлячої еліти: ступінь згуртованості, відкритість і закритість.

Основний висновок полягає в тому, що через динамічність розвитку сучасного світу, саме поняття і класифікація політичних режимів вимагатиме подальшого дослідження у відповідності з сучасними реаліями.

1. Бесчастний В. М. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков; За ред. В. М. Бесчастного. - К.: Знання, 2007. - 467 с.

2. Кириченко В. М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс: навч. посіб. / В. М. Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 218 c.

3. Корельского В. М. «Теория государства и права: Учебник для вузов». Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалов, изд. «Норма» 2-е изм. доп., 2008. - с. 189

4. Політологічний енциклопедичний словник: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / за ред. Ю. С. Шемшученка; В. Д. Бабкіна – К.: Генеза, 1997. – 400 c.

5. Цыганков А. П. «Современные политические режимы: структура, типология, динамика»:(учебное пособие). / А. П. Цыганков. – М.: Интерпракс, 2009. - с. 150.