Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История Украины \ 5057. Доповідь Феномен історичної пам’яті: історіографічний аспект

Доповідь Феномен історичної пам’яті: історіографічний аспект

« Назад

Код роботи: 5057

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Історія України

Тема: Феномен історичної пам’яті: історіографічний аспект

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

Список використаних джерел

1. Адорно Т. Дослідження авторитарної особистості / Теодор Адорно. – М.: Срібні нитки, 2001. – 416 с.

2. Анкерсміт Ф. Постмодерністська “приватизація минулого” / Франклін Анкерсміт // Україна Модерна – Вип. 4 (15): Пам’ять як поле змагань / Гол. ред. Я. Грицак – К.: Критика, 2009. – С. 246–271.

3. Ассман Я. Культурна пам’ять: лист, пам’ять про минуле і політична ідентичність у високих культурах древності / Ян Ассман. – М.: Мови слов’янської культури, 2004. – 368 с.

4. Артюх В. Зміст поняття історична пам’ять на тлі українських реалій / В’ячеслав Артюх. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 10. 2011. Режим доступу: soippo.narod.ru/documents/konf.../artuh.

5. Артюх В. Дещо про політику історичної пам’яті / В’ячеслав Артюх. [Електронний ресурс]. – Дата створення: 02. 2007. – Режим доступу: http://www.pravoslavya.sumy.ua/readarticle.php?article_id=11.

6. Вельцер Х. Історія, пам’ять і сучасність минулого / Харальд Вельцер // Недоторканний запас, 2007. – № 2–3 (40–41). – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 10. 01. 2012. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html.

7. Вендлянд А. Українське мовчання / Анна Вероніка Вендлянд // Україна Модерна. – Вип. 4 (15): Пам’ять як поле змагань / Гол. ред. Я. Грицак – К.: Критика, 2009. – С. 311–318.

8. Вівчарик М. Українська нація: шлях до самовизначення / Вівчарик М., Панченко П., Чмихова В. – К.: Вища школа, 2001. – 287 с.

9. Гаген М. Чи має Україна історію? / Марк фон Гаген // Ab Imperio. – 2000. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 01. 02. 2012. – Режим доступу: http://wikilivres.info/wiki/%D0%98%

D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82_%

D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%

D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%

D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%

D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E%3F

10. Герасімов І. Judenrein пам’ять та її невідповідності / Ілля Герасімов // Україна Модерна – Вип. 4 (15): Пам’ять як поле змагань / Гол. ред. Я. Грицак – К.: Критика, 2009. – С. 319–325.

11. Гирич І. Концептуальні проблеми історії України / Ігор Гирич. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 224 с.

12. Грицак Я. Нариси історії України: формування української модерної нації / Ярослав Грицак. – К., 2000. – 249 с.

13. Грицак Я. Україна – це модерний продукт / Ярослав Грицак // Тиждень. – 2008. – 25 січня. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Publication/2860.

14. Грицак Я. Парадокси національної ідентичності / Ярослав Грицак. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/189810/.

15. Джадт Т. “Місця пам’яті” П’єра Нора: Чиї місця? Чия пам’ять? / Тоні Джадт – Ab Imperio. – 2004. – № 1. – С. 44–72.

16. Експертна доповідь “Україна в 2006 р.: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку”. – К.: Славутич-Дельфін ТОВ, 2007. – 255 с.

17. Єкельчик С. Імперія пам’яті: російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві / Сергій Єкельчик. – К.: Критика, 2008. – 303 с.

18. Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі / Леонід Зашкільняк // Україна – Європа – Світ. – Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид–во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 156–159.

19. Зерній Ю. Взаємозв’язок історичної пам’яті та національної ідентичності / Юлія Зерній // Політичний менеджмент. – 2010. – № 1 (40). – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/

magcontent.php3?m=1&n=89&c=2250.

20. Зерній Ю. Державна політика пам’яті в Україні: Становлення та сучасний стан / Юлія Зерній // Стратегічні пріоритети. – 2008. № 3. – С. 41–51.

21. Зерній Ю. Ґенеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті / Юлія Зерній // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1 (6). – С. 32–39.

22. Зерній Ю. Історична пам’ять як об’єкт державної політики / Юлія Зерній // Стратегічні пріоритети. – 2007.- № 1 (2). – С. 71–76.

23. Іван Павло ІІ. Пам’ять та ідентичність. – Львів: Літопис, 2005. – 167 с.

24. Іонов І. Національні міфи, цивілізаційний дискурс та історична пам’ять у XVII – ХІХ ст. / Ігор Іонов // Діалог з часом / під. ред. Репніної Л., Петрової М. – М.: Вид-во ЛКІ, 2007. – Вип. 21: Історичні міфи та етнонаціональна ідентичність. – С. 243–273.

25. Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність : матеріали “круглого столу”, 22 квіт. 2008 р. / за заг. ред. Ю. Зерній. – К.: НІСД, 2008. – 68 с. – [Електронний ресурс]. – Дата створення: 22. 04. 2008. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua.

26. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посібник / Литвин В., Гусєв В., Слюсаренко А. – К.: Вища школа, 2002. – С. 281.

27. Йейтс Ф. Мистецтво пам’яті // Френсіс Йейтс. – СПб: Університетська книга, 1997. – 167 с.

28. Каппелер А. Політика оцінки історії в сучасній Україні: Росія, Польща, Австрія та Європа / Андреас Каппелер // Україна на шляху до Європи. Проміжні результати Помаранчевої революції / За ред. Юліане Бестерс-Дільгер / Пер. з англ. – К.: Вид. дім “Києво- Могилянська академія”, 2009. – С. 274–292.

29. Киридон А. Концепт “історична пам’ять”: варіативність дефініювання / Алла Киридон // Україна – Європа – Світ. – Вип. 3: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 112–116.

30. Кисла Ю. Українська історична пам’ять: конструювання загальнорадянської ідентичності в УРСР у сталінський період / Юлія Кисла // Наукові записки. – Т. 78. К.: Вид. дім “Києво – Могилянська академія”, 2008. – С. 34–39.

31. Коннертон П. Як суспільства пам’ятають / Пол Коннертон / Пер. з анг. С. Шліпченко. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 184 с.

32. Коник А. “Історична пам’ять” та “політика пам’яті” в епоху медіа культури / Анастасія Коник // Вісник Львів. ун-ту, 2009. – Вип. 32. – С. 153–163.

33. Кремень В. Україна: проблеми самоорганізації / Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. – Т.1. Критика історичного досвіду. – К.: Промінь, 2003. – 384 с.

34. Ляшенко О. Історична пам’ять українців: точки зближення і розриву / Олексій Ляшенко. – Ч. 1: Історичні персонажі. – [Електронний ресурс]. – Дата створення: 26. 01. 2011. – Режим доступу: http://www.rb.com.ua/rus/analitics/socyum/7284/

35. Ляшенко О. Історична пам’ять українців: точки зближення і розриву / Олексій Ляшенко. – Ч. 2: Події. – [Електронний ресурс]. Дата створення: 02. 02. 2011. – Режим доступу: http://www.rb.com.ua/

rus/analitics/socyum/7298/

36. Майнеке Ф. Загальний погляд на націю, національну державу і космополітизм. Ч. 4. Нація як концепт та цінність / Фрідріх Майнеке // Націоналізм. Антологія / упорядк.: О. Проценко, В. Лісовий. – К., 2000. – С. 13–24.

37. Масненко В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості / Віталій Масненко // Укр. іст. журн. – К.: Наукова думка, 2002. – № 5. – С. 49–62.

38. Мінк Ж. Європа та її болісні минувшини / Ж. Мінк, Л. Неймайєр у співпраці з П. Боннаром. – Пер. з фр. Є. Марічева. – К.: Ніка–Центр, 2009. – 272 с.

39. Мінк Ж. Геополітика, примирення та ігри з минулим: на шляху до нової пояснювальної парадигми колективної пам’яті / Жорж Мінк // Україна Модерна. – С. 63–77.

40. Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст / Лариса Нагорна. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.

41. Новак А. Історик на полі битви за пам’ять / Анжей Новак // Україна Модерна. – Вип. 4 (15): Пам’ять як поле змагань / Гол. ред. Я. Грицак – К.: Критика, 2009. – С. 95–103.

42. Нора П. Всесвітнє торжество пам’яті / П’єр Нора // Недоторканний запас, 2007. – № 2 – 3 (40 – 41). – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/

nz/2005/2/nora22.html

43. Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення Українського інституту національної пам’яті”. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. Режим доступу: (№ 764 від 31 травня 2006 р.) http://www.memory.gov.ua/ua/339.htm

44. Потульницький В. Українська і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХVIІ – ХХ століть / Володимир Потульницький. – К.: Либідь, 2002. – 480 с.

45. Рєпніна Л. Пам’ять і знання про минуле в структурі ідентичності / Лариса Рєпніна // Діалог з часом / під. ред. Репніної Л., Петрової М. – М.: Вид-во ЛКІ, 2007. – Вип. 21: Історичні міфи та етнонаціональна ідентичність. – С. 5–21.

46. Румянцева М. “Місця пам’яті” в структурі національно-історичного міфу / Марія Румянцева // Діалог з часом / під. ред. Репніної Л., Петрової М. – М.: Вид-во ЛКІ, 2007. – Вип. 21: Історичні міфи та етнонаціональна ідентичність. – С. 106–118.

47. Савєльєва І. Знання про минуле: теорія й історія / І. Савєльєва, А. Полєтаєв. – СПб: Наука, 2006. – 751 с.

48. Світленко С. Українська історична свідомість у контексті етнонаціонального поступу / Сергій Світленко. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 11. 01. 2012. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/

Npifznu/2006_20/20/svitlenko.pdf

49. Симоненко І. Концептуальні засади державної політики пам’яті / Ігор Симоненко // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/269/

50. Сірук М. Путін про самовизначення російського народу // Микола Сірук // День. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/

putin-pro-samoviznachennya- rosijskogo-narodu.html

51. Смоляр О. Пам’ять та політика // Олександр Смоляр // Україна Модерна. – Вип. 4 (15): Пам’ять як поле змагань / Гол. ред. Я. Грицак. – К.: Критика, 2009. – С. 78–94.

52. Соколова М. Що таке історична пам’ять / Марина Соколова. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 01. 02. 2012. – Режим доступу: http://pish.ru/blog/articles/articles2008/142

53. Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України. 2004 – 2008: звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України до 90-річчя Національної академії наук України / гол. ред.: В. Литвин. – К., 2008. – 371 с.

54. Сюндюков І. Пам’ять як ресурс впливу / Ігор Сюндюков // День. – 2009. – 29 вересня. – С. 4.

55. Сюндюков І. Ми та Європа: гармонізація пам’яті / Ігор Сюндюков // День. – 2010. – 18 березня. – С. 4.

56. Ткаченко В. Суд над Кліо: “переформатування” історичної пам’яті / Валентина Ткаченко // Політичний менеджмент. – 2008. – № 6. – С. 54–77.

57. Тощенко Ж. Історична свідомість та історична пам’ять. Аналіз сучасного стану / Жан Тощенко // Нова і новітня історія. – 2000. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 10. 2011. – Режим доступу: http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM

58. Траба Р. “Другий бік пам’яті”. Історичні досвіди та їх пам’ятання в Центрально-Східній Європі / Роберт Траба // Україна Модерна. – Вип. 4 (15): Пам’ять як поле змагань / Гол. ред. Я. Грицак. – К.: Критика, 2009. – С. 53–62.

59. Трегуб О. Історична пам’ять як засіб мобілізації національної свідомості / Оксана Трегуб // Магістеріум. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – Вип. 31. – С. 25–29.

60. Трубина Н. Память коллективная / Наталья Трубина // Философская энциклопедия. — М.: Панпринт, 1998. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. – Режим доступу: http://terme. ru/dictionary/memory05

61. Удод О. Історична пам’ять в Україні та європейські цінності / Олександр Удод // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – № 15. – С. 3–10.

62. Українське питання // Укр. перекл., упорядк., передм., примітки М. Тимошика. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – 220 с.

63. Фуко М. Археологія знань // Мішель Фуко. – Санкт- Петербург: Гуманітарна академія, 2004. – 416 с.

64. Фурман Д. Україна і ми. Національна самосвідомість та політичний розвиток / Дмитро Фурман. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 01. 2012. – Режим доступу: http://ia700303.us.archive.org/6/

items/Furman-Ukraina-i-my/Furman-

UkrainaIMy.pdf

65. Хальбвакс М. Колективна та історична пам’ять / Моріс Хальбвакс // Недоторканний запас, 2007. – № 2 – 3 (40 – 41). – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 19. 10. 2011. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html

66. Хальбвакс М. Соціальні рамки пам’яті / Моріс Хальбвакс. М.: Нове вид-во, 2007. – 348 с.

67. Шаповал Ю. Роман Шухевич і політика пам’яті в сучасній Україні / Юрій Шаповал // Дзеркало тижня. – 2007. – 23 червня. – [Електронний ресурс]. – Дата перегляду: 05. 02. 2012. – Режим доступу: http://dt.ua/SOCIETY/roman_shuhevich_i_

politika_pamyati_v_suchasniy_ukrayini-50470.html

68. Шаповал Ю. Політика пам’яті в сучасній Україні / Юрій Шаповал // Громадянська освіта. – 2008. – № 36. – С. 7–11.

69. Яковенко Н. Вступ до історії / Наталя Яковенко. – К.: Критика, 2007. – 375 с.