Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Международные отношения и мировая политика \ 5016. Курсова робота Еволюція відносин європейських спільнот / Європейського Союзу з республікою Білорусь

Курсова робота Еволюція відносин європейських спільнот / Європейського Союзу з республікою Білорусь

« Назад

Код роботи: 5016

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародні відносини і світова політика

Тема: Еволюція відносин європейських спільнот / Європейського Союзу з республікою Білорусь

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

Розділ 1. Історія відносин ЄС та Республіки Білорусь

1.1. Особливості зносин між ЄС та РБ у 1990-х рр.

1.2. Ключові аспекти взаємин ЄС та Білорусі

Розділ 2. Республіка Білорусь між Сходом і Заходом

2.1. Місце і роль Російської Федерації у відносинах ЄС з Білоруссю

2.2. Співпраця ЄС та Білорусі в рамках програми «Східне партнерство»

Розділ 3. Актуальні питання білорусько-європейських відносин

3.1. Нормалізація відносин ЄС із Білоруссю на сучасному етапі

3.2. Перспективи розвитку взаємин між ЄС і РБ

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Більш ніж двадцятирічна історія Республіки Білорусь свідчить про утвердження держави на міжнародній арені в якості повноправного учасника міжнародних процесів. Мінськ реалізує багатовекторну політику, приймає участь в ряді міжнародних організацій, займає важливе місце в структурі світової і європейської безпеки, являється активним учасником інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Модель розвитку сучасної Білорусі – один із варіантів перехідної, трансформаційної фази розвитку держав пострадянського простору, що намагається використати геополітичні переваги свого сусідства з ЄС і Росією.

Не дивлячись на те, що протягом усієї історії взаємин між Європейським Союзом та Республікою Білорусь виникали і виникають дипломатичні кризи і непорозуміння, ЄС залишається для Білорусі важливим напрямком в системі зовнішньополітичної орієнтації.

В історії взаємовідносин Республіки Білорусь та Європейського Союзу можна виділити три етапи: 1992–1996 рр, що характеризувався становленням основних форм співпраці; 1997-2007 – охолодження відносин та ведення санкцій проти білоруських чиновників; і сучасний період – з 2008 р. Останній можна поділити на декілька фаз: 2008-2010 рр. – відновлення діалогу та пошук шляхів нормалізації відносин, 2011-2012 рр. – погіршення відносин через неоднозначну оцінку чиновників ЄС президентських виборів в Білорусі та розширення обмежень щодо білоруської влади, і з 2013 р. – потепління, пов`язане з позицією офіційного Мінська щодо кризи в Україні та значні дипломатичні успіхи в пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту.

Розширення Європейського Союзу, зростання його ролі в світовій економіці в кінці ХX–на початку ХХІ століть обумовило необхідність визнання пріоритетності розвитку відносин з ЄС. Основними напрямками в розвитку інтеграційних зв'язків ЄС–Білорусь залишається торгово-економічне співробітництво між сторонами, що зумовлено їх географічним сусідством і взаємовигідними відносинами, що склалися протягом десятиліть. крім того, пріоритетом зовнішньої політики Білорусі на європейському векторі є подальша інтенсифікація партнерства в сферах інвестицій, транспорту, транзиту, транскордонного і регіонального співробітництва, спрощення візового режиму, охорони навколишнього середовища та інше.

На фоні драматичних подій, які відбуваються сьогодні на світовій арені, Республіка Білорусь стала по суті гарантом стабільності в регіоні, єдиною на даний час державою «Східного партнерства, в якій немає територіальних суперечностей з сусідами, немає внутрішніх конфліктів на релігійному чи національному грунті».

Значне покращення в відносинах між Європейським Союзом і Білоруссю, відбувається під впливом комплексу внутрішніх білоруських і регіональних факторів. Основний з них – позиція офіційного Мінська щодо кризи в Україні і його дипломатичні успіхи в наданні переговорної площадки з регулювання ситуації. В світлі українсько-російської кризи мінське керівництво проявило стурбованість з приводу суверенітету країни і намагалося дистанціюватись від Росії. Крім того, офіційний Мінськ зацікавлений в зближені з ЄС, оскільки Росія вже не може в достатній степені надавати фінансову підтримку Білорусі. Європейський Союз зацікавлений в розвитку Білорусі як стабільної демократичної, правової держави з ринковою економікою і в цьому відношенні здійснює політику підтримки реформ в країні, її інтеграцію в систему безпеки, економічних і політичних відносин.

Сучасний етап взаємовідносин між Білоруссю і ЄС можна охарактеризувати як процес переходу Європейського Союзу від політики обмежень відносно Білорусі до політики активного залучення Білорусі в конструктивне і взаємовигідне співробітництво.

Вступ

Актуальність теми. Білорусь та Україна знаходяться в схожих геополітичних умовах. Доля Білорусі істотно залежить від долі значно більшої України. Поряд з цим, потенційна втрата впливу на ситуацію в Білорусі з боку Російської Федерації призведе до значного послаблення останньої. Демографічні та інші прогнози для РФ є невтішними, відбувається зменшення слов’янського християнського елементу та зростання мусульманського населення країни. По-суті, іде боротьба Росії за збереження себе у сучасному вигляді: з існуючою державною системою, ідеологією, вагою та впливом у світовій політиці. В цьому контексті, відносини ЄС з Білоруссю набирають особливої ваги.

Європейський Союз, перетворюючись в один із полюсів нового багатополюсного світу, прагне впливати на своїх сусідів. Для ЄС Білорусь є шляхом і мостом до Росії. Наближуючи до себе Мінськ, Брюссель цим самим послаблює Москву. Цікавою є позиція і роль Білорусі в українсько-російському конфлікті. Доля Центрально-Східної Європи, а можливо і всього світу, залежить від долі України та Білорусі, на що ЄС, із своїм величезним потенціалом, може істотно вплинути.

Актуальність теми тісно пов’язана зі зростання ролі Республіки Білорусь на міжнародній арені в світлі подій, пов’язаних з кризовою ситуацію в регіоні, зокрема, подіями на Сході України.

Метою дослідження є аналіз характерних особливостей та еволюції відносин Республіки Білорусь та Європейських Спільнот / ЄС від 1991 р. до наших днів (сучасності).

Для досягнення сформульованої мети визначено такі завдання:

– вказати на основні етапи розвитку та охарактеризувати ключові аспекти двосторонніх відносин між ЄС та Білоруссю;

– проаналізувати роль Російської Федерації у відносинах ЄС та Білорусі;

– визначити актуальні питання білорусько-європейських відносин;

– дати оцінку перспективам розвитку досліджуваних взаємин.

Об’єктом дослідження є Республіка Білорусь та Європейський Союз у міжнародних відносинах.

Предметом вивчення є становлення, розвиток та актуальний стан відносин ЄС із РБ.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1991–2015 рр. Це обумовлено тим, що з проголошенням 25 серпня 1991 р. незалежності розпочинається процес становлення самостійної зовнішньополітичної діяльності РБ. Мав місце пошук моделі зовнішньополітичного самовизначення. Верхньою хронологічною межею дослідження є сучасність.

Методи дослідження, які використовувалися для реалізації поставлених завдань, поділено на дві групи: загальнонаукові та спеціальні політологічні. Серед першої групи важливе значення мають методи аналізу та синтезу, хронологічний та історизму, порівняльний аналіз. Серед спеціальних політологічних методів застосовано системний політологічний аналіз, функціональний та інституціональний аналізи.

Джерельну базу роботи складають навчальні посібники, статті, монографії, присвячені історії взаємовідносин ЄС та РБ, широке коло документів, опублікованих у періодичних виданнях, інтерв’ю та записи виступів чиновників різних рангів, що відображають розвиток відносин на сучасному етапі.

Стан наукової розробки теми. Науковці розглядають у своїх працях різні аспекти цієї проблеми і намагаються дати оцінку перспективі двосторонніх відносин між Європейським союзом та Республікою Білорусь.

Зокрема, проблематику двосторонніх відносин ЄС та РБ досліджують Тіммерманн Х. [8], Мартинов С. [4, 5], Янелюнас [9] та інші зарубіжні вчені. Також свою увагу на цю тему звертають українські дослідники, такі як Крет Р. [3] та Касянчук І. [21]. Виникла потреба у комплексному розгляді даної теми, що дасть змогу уявити цілісну картину досліджуваного процесу.

Практичне значення. Положення проведеного дослідження створюють основу для вивчення та належного розуміння характерних рис та тенденцій зовнішньополітичної діяльності Республіки Білорусь в контексті внутрішньополітичних реалій та двосторонніх відносин білоруської держави з ЄС, а також з’ясування позиціонування останнього в регіоні Східної Європи.

Структура роботи. Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел та літератури та додатки.

Список використаних джерел та літератури складає 33 найменування, додатків – 7 (2 таблиці та 5 фотографій).

Список використаних джерел та літератури

1. Дорошко М. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору / М. Дорошко. – К., 2011. – 228 с.

2. Дорошко М., Шпакова Н. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД / М. Дорошко, Н. Шпакова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 204 с.

3. Крет Р. Зовнішня політика Білорусі в умовах інтеграційних трансформацій Східної Європи: автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / Р. Крет. – К., 2010. – 210 с.

4. Мартынов С. Беларусь и Европейський Союз / С. Мартынов // Беларусь в мире. – 2002. – №1. – С.10–13.

5. Мартынов С. ЕС–Беларусь: требование времени / С. Мартынов // Беларусь в мире. – 2002. – №2. – С.3–7.

6. Республика Беларусь – Европейський Союз: проблемы и перспективы партнерства / А. Коваленя [и др.]; под ред. Л. Евменова; Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т философии. – Минск: Беларус. навука, 2013. – 527 с.

7. Русакович А. Новые тенденции белорусско-германских политических отношений на современном этапе / А. Русакович // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2009. – № 2. – С. 25–31.

8. Тиммерманн Х. Особый случай Белоруссии / Х. Тиммерманн // Россия в глобальной политике. – 2006. – № 2. – С. 95–105.

9. Янелюнас Т. Между Россией и ЕС: возможности трансформации Белоруссии / Т. Янелюнас // Обозрение литовской внешней политики. – 2007. – №19. С. 139–166.

10. Hausotter T. Die Belarus Politik der EU. Handlungsspielraeume und Politikoptionen / T. Hausotter // Оsteuropa. – 2007. №7. – S. 57–70.

11. Obermann A. Die Beziehungen der Europaeischen Union zu nicht-demokratischen Staaten: Europaeische Aussenpolitik gegenueber Algerien, Indonesien und Belarus / A. Obermann. Saarbruecken: VDM Verlag Dr. Mueller, 2007.

12. Rafał C. Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991–2011: studium politilogiczne / C. Rafał. – Polkowice: Wydawn. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, 2011. – 351 s.

13. Rahr A. Der «Kalte Krieg» ist Geschichte / A. Rahr // Internationale Politik. Die neue Ostpolitik. – 2007. S. – 12–19.

14. Беларусь–ЕС: процесс улучшения отношений продлится до президентских выборов // Интернет-издание «Завтра твоей страны». – 14.05.2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zautra.by/art.php?sn_nid=18420.

15. Владимир Улахович. Отношения между Республикой Беларусь и Европейским Союзом: состояние и перспективы развития. / В. Улахович // ЭКОВЕСТ. – 2001. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://www.research.by/webroot/

delivery/files/ecowest/2001n2r07.pdf.

16. Внешняя торговля Беларуси. // Министерство иностранных дел Республики Беларусь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.by/export/.

17. Выступление Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея на пленарном заседании саммита «Восточного партнерства», 29 ноября 2013 г., Вильнюс. // Министерство иностранных дел Республики Беларусь [Електронний ресурс]. Режим доступа:

http://mfa.gov.by/press/

statements/c679f839ec987f67.html.

18. Евросоюз–Беларусь: отношения во «временной фазе» // Deutsche Welle. – 18.06.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.dw.com/ru/%D0%B5%D0%B2%

D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E

%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%

BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B2%

D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%

B9%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B5/a-17717290.

19. Европа хочет использовать Лукашенко в конфликте с Россией. // Апостроф. – 29.10.2015. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://apostrophe.com.ua/article/

world/2015-10-29/evropa-hochet-ispolzovat-

lukashenko-v-konflikte-s-rossiey/2495.

20. Елена Купчина высказалась за большую дифференциацию инициативы Евросоюза «Восточное партнерство» // Naviny.by. – 05.12.2015. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://naviny.by/rubrics/eu/

2015/11/26/ic_news_627_467342/.

21. Касянчук І. Відносини Республіки Білорусь з Європейським Союзом. / І. Касянчук // Юридична Україна. – №6. – 2008. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/

period/chapter/24/560/20437#chapter.

22. Глава МИД ФРГ: приостановлением санкций ЕС выдал Беларуси «кредит доверия». // Белорусские новости. – 18.11.2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://naviny.by/rubrics/eu/

2015/11/18/ic_news_627_466934/.

23. МИД: гармонизация отношений с ЕС – одно из важнейших направлений внешней политики Беларуси. // Новости Беларуси. – 31.10.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.belta.by/politics/

view/mid-garmonizatsija-otnoshenij-

s-e-odno-iz-vazhnejshih-napravlenij-

vneshnej-politiki-belarusi-57675-2014.

24. МИД: Беларусь не собирается выбирать между Востоком и Западом. // Наша Ніва. – 28.03.2015. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nn.by/?c=ar&i=146696&lang=ru.

25. Смирнова Е. Восточное партнерство Европейского союза и Республики Беларусь: история взаимодействия и дальнейшие перспективы сотрудничества / Е. Смирнова // Евразийский юридический журнал [Електронний ресурс]. – 10.09.2015. – Режим доступу: http://www.eurasialegal.info/index.php?

option=com_content&view=article&id=4746:

2015-09-10-06-46-22&catid=116:2011-

09-19-12-34 31&Itemid=42.

26. Сотрудничество Беларусь–ЕС: наука и культура // Портал «Стратегии партнерства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.philosophy.by/belarus-eu/a_270_r.html.

27. Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Мартынова по итогам визита в Республику Беларусь делегации Евросоюза во главе с Верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, Генеральным секретарем Совета ЕС Хавьером Соланой, состоявшегося 19 февраля 2009 года в МИД Беларуси [Электронный ресурс]. – // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. – 29.06.2009. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.by/ru/press/

news/c71346718f4008ce.html.

28. Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Мартынова по итогам визита в Республику Беларусь Комиссара ЕС по внешним связям и Европейской политике соседства Бениты Ферреро-Вальднер, состоявшегося 22 июня 2009 года в МИД Беларуси [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.by/ru/press/

news/e93b96d416ea0e87.html.

29. Тайные встречи министра Мартынова в Германии [Електронний ресурс] // Хартыя’97. – 22.02.2008. – Режим доступу: http://www.charter97.org/ru/

news/2008/2/22/4115/.

30. Эхо Москвы / Блоги: Мошес А.: Возможна ли перезагрузка в отношениях между ЕС и Беларусью? / А. Мошес // Эхо Москвы. – 09.09.2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://echo.msk.ru/blog/

ponarseurasia/1619222-echo/.

31. Belarus. Beziehungen zu Deutschland. [Elektronische Ressource] // Auswaertige Amt. – Zugriff. – Режим доступу: http://www.auswaertigesamt.de/

DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/

Belarus/Bilateral_node.html.

32. Non-Paper European Commission. What the European Union could bring to Belarus. – November 2006. [Electronic resource]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/

belarus/documents/eu_belarus/non_paper_1106.pdf.

33. Rettman A. EU decides to impose mini-trade sanctions on Belarus. [Electronic resource] / Rettman A. // EUobserver. – 2006. – 20 december. – Режим доступу: https://euobserver.com/foreign/23156.