Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Стилистика немецкого языка \ 4873. Курсова робота Засоби експресивного синтаксису в газетних заголовках німецької мови

Курсова робота Засоби експресивного синтаксису в газетних заголовках німецької мови

« Назад

Код роботи: 4873

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Стилістика німецької мови

Тема: Засоби експресивного синтаксису в газетних заголовках німецької мови

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Оформлення: Методичка

Вступ

Розділ 1. Експресивний синтаксис та його роль у публіцистиці

1.1. Експресивний синтаксис у публіцистиці

1.2. Засоби експресивного синтаксису

Розділ 2. Основні засоби експресивного синтаксису в газетних заголовках

2.1. Парцеляція

2.2. Еліптичні конструкції

2.3. Парентетичні введення

2.4. Кількісні та якісні характеристики засобів експресивного синтаксису в газетних заголовках

Висновки

Zusammenfassung

Список використаної літератури

У зв`язку з інтенсивним розвитком науки і техніки люди знаходяться в тісному інформаційному просторі. Незважаючи на потужний розвиток таких засобів масової інформації (ЗМІ), як телебачення, інтернет та радіо, газета продовжує займати важливе місце в житті сучасного суспільства. На фоні недрукованих ЗМІ, яким належить пріоритет в інформуванні людства, пресі відводиться особлива роль, яка полягає в коментуванні та аналізі соціальних подій суспільного життя.

Перше, на що наштовхується читач газети – це заголовки, які є основним сигналом того, чи зацікавить його зміст статті. Газетні заголовки несуть певну інформацію про зміст публіцистичного доробку.

Заголовок створюється в безпосередньому зв`язку з головною думкою автора, при цьому він є одиницею, з якої починається акт комунікації з читачем, й елементом, з якого починається процес сприйняття тексту адресатом. Газетний заголовок несе в собі регулятивну функцію для читача щодо розуміння змісту газетної статті, а тому велике значення має застосування конструкцій експресивного синтаксису, які дають можливість автору впливати на свідомість та емоції читача. Після прочитання заголовку в реципієнтів нерідко з`являється власний варіант розуміння сенсу заголовку ще не прочитаного тексту, що часто призводить до того, що читач не завжди правильно сприймає та усвідомлює зміст та мету публіцистичного тексту. Цим і зумовлена актуальність дослідження та аналізу засобів експресивного синтаксису в газетних заголовках, адже правильно структуровані заголовки – це запорука успіху в донесенні інформації.

Об'єктом дослідження є газетний заголовок як основний елемент архітектоніки публіцистичного тексту.

Предметом аналізу виступають засоби експресивного синтаксису в газетних заголовках.

Метою роботи є вивчення синтаксичних прийомів реалізації емоційної експресії в газетних заголовках.

Мета дослідження реалізується за допомогою вирішення наступних конкретних завдань:

- описати особливості функціонування елементів експресивного синтаксису в публіцистиці;

- визначити типові засоби експресивного синтаксису в газетних заголовках;

- проаналізувати особливості вживання засобів експресивного синтаксису в газетних заголовках.

Матеріалами досліджень слугували заголовки статей газет Die Zeit, Die Welt, Spiegel, Die Woche, Blick, Neues Deutschland, Der Tagesspiegel, Magazin-Deutschland, Volk auf dem Weg, Die Presse, SZ, FAZ.

Теоретична значимість проведеного дослідження визначається досвідом подальшого вивчення синтаксичних способів реалізації емоційної експресії в мові німецької преси. Дослідження емоційної експресії на матеріалі сучасної німецької преси дає можливість більш ретельного вивчення такого типу тексту, що сприяє подальшій розробці проблем емоційно-експресивного синтаксису в сучасній німецькій публіцистиці.

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати, які стосуються синтаксичних способів реалізації емоційної експресії в сучасній німецькій публіцистиці, можуть бути використані в теоретичних курсах зі стилістики німецької мови.

Методи досліджень. У роботі використано такі методи аналізу, як описовий, структурно-семантичний та кількісний.

Структурно робота складається зі вступу, розділу 1, присвяченого розгляду поняття експресивного синтаксису та засобів експресивного синтаксису, які вживаються в газетному дискурсі, розділу 2, що описує окремі засоби експресивного синтаксису, висновків, резюме німецькою мовою та списку використаної літератури.

Підсумовуючи викладений вище матеріал, можна зробити висновок, що публіцистичний дискурс сьогодні охоплює широке коло читачів і відображає усі актуальні процеси та явища, що відбуваються в суспільстві. Публіцистичний стиль поєднує дві важливі функції – інформативну (повідомити) та експресивну (вплинути на читача та викликати певні емоції). Щоб виконати експресивну функцію, авторові часто доводиться порушувати чітку структуру німецького речення шляхом редукції (еліпсис, апозіопезис, парцеляція, номінативне речення), експансії (повтори, перелічення, парентетичні введення, плеоназм, тавтологія) та зміни порядку слів (інверсія, винесення за рамки). Функцію привернення уваги читача до статті газети перш за все несе заголовок, і тому саме від структури та того, наскільки експресивним є заголовок, і залежить, буде прочитана стаття читачем чи ні.

Кількісний аналіз показав, що найбільш численними та типовими заголовками є інформативні речення (повні або називні), кількість яких складає близько 50% усіх досліджених заголовків. Значна частина заголовків – це риторичні питання (22%). Решта заголовків – це синтактико-стилістичні конструкції, побудовані за допомогою засобів експресивного синтаксису, а саме: еліпси (14%), повтори (4%), інверсія (5%), парцеляція (2%) та парентетичні введення (1%).

Таким чином, експресивний синтаксис відіграє важливу роль в публіцистичному стилі, адже основна його функція – це взаємодія на читача, що й реалізується шляхом використання засобів експресивного синтаксису.

Отже, у процесі написання роботи ми виконали всі поставлені завдання, а саме описали особливості функціонування елементів експресивного синтаксису в публіцистиці, визначили типові засоби експресивного синтаксису в газетних заголовках та особливості їх вживання.

Zusammenfassung

Publizistik umfasst heute einen breiten Kreis von Lesern und zeigt alle Prozesse und Erscheinungen, die in der Gesellschaft passieren. Publizistischer Stil vereinigt zwei wichtige Funktionen – informative (Bericht) und expressive (Einfluss auf den Leser und seine Emotionen). Um diese expressive Funktion zu verwirklichen, bricht der Autor oft genaue Struktur des Satzes durch Reduktion (Ellipse, Aposiopese, Parzellation, Nominative Sätze), Expansion (Wiederholung, Aufzählung, Parenthese, Pleonasmus, Tautologie) und Änderung der Reihenfolge der Wörter (Inversion). Die Funktion, Aufmerksamkeit zu erregen, zieht vor allem der Titel des Artikels, deshalb ist die Expressivität sehr wichtig, weil davon die Tatsache abhängt, ob der Leser den Artikel lesen wird oder nicht.

Es wurde 100 Zeitungstitel untersucht. Die quantitative Analyse lässt uns feststellen, dass 54% aller untersuchten Titel Aussagesätze und Nominalsätze sind. 22% der Titel stellen rhetorische Frage zusammen. Alles übrige sind Titel, die durch Mittel der expressiven Syntax gebildet wurden. Das sind:

- Ellipsen (14%);

- Inversion (5%);

- Wiederholungen (4%);

- Parzellation (2%);

- Parenthese (1%).

Zusammenfassend kann man sagen, dass expressive Syntax sehr wichtig für Publizistik ist, denn deren Hauptfunktion der Einfluss auf den Leser ist, die durch Verwendung von Mitteln der expressiven Syntax effizient realisiert wird.

Список використаної літератури

1. Александрова О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса: На материале английского языка. Учеб. пособие / Ольга Викторовна Александрова. — М.: Высш. школа, 1984. — 211 с.

2. Брандес М. П. Стилистика текста / Маргарита Петровна Брандес. – М.: Прогресс – Традиция: ИНФРА, 2004. – 396 с.

3. Валгина, Н. С. Современный русский язык: Синтаксис: Учебник / Н. С. Валгина. — 4-е изд., испр. — М.: Высш. шк., 2003 — 416 с.

4. Гуслякова Н. В. Функционально-прагматический анализ заголовочных комплексов газетного дискурса в переходный период (а материале немецкого и русского языков): автореф. дис. …канд. филол. наук.: 10.02.19 / Гуслякова Наталья Викторовна; Ставропольский гос. ун-т. – С., 2008. – 22 с.

5. Добрычева Анна Александровна. Парцелляция в прозе С. Довлатова: от предложения к тексту: дис. … канд. фил. наук: 10.02.01 / Добрычева Анна Александровна. – Владивосток, 2012. – 178 с.

6. Єрмоленко С. Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження / С. Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 2005. – № 3/4. – С. 112–125.

7. Иванчикова Е. А. Парцелляция и коммуникативно-экспресивные и синтаксические функции». // Морфология и синтаксис СРЯ. - М., Наука 1968. - С. 277-301.

8. Калиновская А. Ю., Пешкова Ю. В. Структурные особенности эллиптических заголовков (на материале немецкой качественной прессы) // Филологические науки. Вопросы теории и практики №1(3). – Тамбов: Грамота, 2009. – С. 99-102.

9. Кострова О. А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка: [учеб. пособ.] / Ольга Александровна Кострова. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный ин-т, 2004. – 240 с.

10. Паров’як І. І. Статус конструкції експресивного синтаксису в системі синтаксичних одиниць / І. І. Паров’як // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Філологія. Мовознавство. - 2013. - Т. 219, Вип. 207. - С. 92-94.

11. Паров`як Іван Іванович. Експресивний потенціал синтаксичних одиниць у німецькомовному постмодерністському прозовому тексті: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Паров`як Іван Іванович. – Чернівці, 2015. – 242 с.

12. Переверзева И. В. Прагматическая адаптация эллиптических предложений при переводе / И. В. Переверзева. – Тамбов: Грамота, 2005. - С. 139-141.

13. Роднева Е. К. Парцеллированные конструкции в русских переводах американских писателей ХХ века (в сопоставлении с оригинальными текстами): автореф. дис. … канд. филол. наук.: 10.02.01 / Роднева Екатерина Кирилловна; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – С., 2005. – 22 с.

14. Рожкова Е. Н. Структурно-содержательная специфика реализации категории экспрессивности в глоссе как жанре немецкой прессы: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Рожкова Екатерина Николаевна; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 24 с.

15. Саночкина Н. В. Некоторые аспекты эмоционально-экспрессивного синтаксиса в дискурсе современной немецкой прессы: автореф. дис. … канд. филол. наук.: 10.02.04 / Саночкина Наталья Николаевна; Московский пед. гос. ун-т. – М., 2003. – 14 с.

16. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О. О. Селіванова – Полтава: Довкілля – К, 2008. – 712 с.

17. Славкин В. В. Стилистико-синтаксические особенности газетного репортажа: автореф. дис. … канд. филол. наук.: 10.01.10 / Славкин Владимир Вячеславович; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1984. – 18 с.

18. Стилистика английского язика / Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. – К.: Высшая школа, 1991. – 272 с.

19. Тошович Б. Экспрессивный синтаксис глагола русского и сербского/хорватского языков / Бранко Тошович. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – 560 с. – (Studia philologica).

20. Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика. Библиографическая информация: // Структурализм "за" и "против". М., 1975. - С. 193-230.

21. Козлова С. Л. Парцелляция как средство экспрессивного синтаксиса [Электронный ресурс] / С. Л. Арестова. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=600017.

22. Перевод заголовков в немецком языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ac68b5c53a88421216c36_0.html.

23. Реклама как неотъемлемая составляющая коммуникативного процесса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblo-ok.ru/stock-ok/refer-511560.php.