Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Иностранный язык (английский). Английский язык \ 4811. Курсова робота Методико-психологічні засади навчання аудіювання на початковому етапі середньої школи

Курсова робота Методико-психологічні засади навчання аудіювання на початковому етапі середньої школи

« Назад

Код роботи: 4811

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Іноземна мова (англійська). Англійська мова

Тема: Методико-психологічні засади навчання аудіювання на початковому етапі середньої школи

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності на початковому етапі середньої школи

1.1. Поняття аудіювання та основних його видів в середній школі

1.2. Основні умови навчання аудіюванню

1.3. Основні методичні засади навчання аудіювання на початковому етапі середньої школи

Розділ 2. Експериментальне досліження застосування основних методик навчання аудіювання

2.1. Фізико-психологічні особливості школярів в процесі застосування методики аудіювання

2.2. Умови та проведення експериментального дослідження

2.3. Результати дослідження

Висновки

Список літератури

Додатки

Наше дослідження присвячено аналізу проблеми навчання аудіювання на початковому ступені загальноосвітньої школи.

Проблемі навчання аудіювання приділялась і приділяється велика увага. До числа дослідників, які займались цим питанням, можна віднести М. Л. Вайсбурд, І. М. Верещагіну, Н. І. Гез, Н. В. Єлухіну, Я. М. Колкера, О. Б. Метьолкіну, О. Й. Негневицьку, Г. В. Рогову, О. С. Устинову, І. І. Халєєву, O. Dunn, W. A. Scott, L. H. Ytreberg та багато інших [7, 14, 18, 24, 26-28, 45, 52, 57].

Дослідники зазначають, що аудіювання є основою спілкування, з нього починається оволодіння усною комунікацією. Воно складається з уміння диференціювати звуки, які сприймаються, інтегрувати їх у смислові комплекси та утримувати в пам’яті під час слухання, здійснювати ймовірне прогнозування та, виходячи з певної ситуації спілкування, розуміти сприйняте на слух звукове повідомлення. Оволодіння аудіюванням дає можливість реалізувати практичні, виховні, освітні та розвиваючі цілі. Воно дозволяє навчити учнів уважно слухати, формувати вміння передбачати зміст і виховувати культуру слухання як на іноземній, так і на рідній мові. Виховне значення формування вміння розуміти мовлення на слух сприяє і розвиткові дитини.

Аудіювання є одним з основних засобів навчання іноземної мови. Воно дає можливість оволодівати звуковою стороною виучуваної мови, її фонемним складом та інтонаціями, ритмом, наголосом, мелодикою. Через аудіювання відбувається засвоєння лексичного запасу мови та її граматичними структурами. Поряд з тим аудіювання допомагає й полегшує оволодіння говорінням, читанням та письмом. Якщо учень розуміє усне мовлення, йому легше зрозуміти графічне мовлення, він може без зайвих труднощів перекодувати те, що бачить, на те, що повинно звучати.

Методистами було вивчено та досліджено різні аспекти навчання аудіювання, проте вчителі ще й досі зустрічаються з багатьма труднощами у процесі організації аудіювання у початковій школі. Це й обумовлює актуальність вибору теми нашого дослідження: „Методика навчання аудіювання на початковому ступені ЗОШ”.

Цілі дослідження полягають у визначенні основних теоретичних передумов, розробці методики навчання аудіювання у початковій школі, у відборі текстів для початкової школи та у розробці системи вправ для навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.

Визначені цілі передбачають розв’язання таких завдань:

- вивчити методичну та психологічну літературу з теми дослідження;

- дати характеристику аудіювання як виду мовленнєвої діяльності;

- виділити та проаналізувати основні труднощі аудіювання;

- виділити основні етапи навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності;

- описати систему вправ для навчання аудіювання;

- описати можливі інтерактивні прийоми роботи з навчання аудіювання;

- відібрати тексти для аудіювання, які б відповідали віковим особливостям молодших школярів.

Об’єктом дослідження є навчання аудіювання іноземною мовою.

Предметом дослідження виступають особливості навчання аудіювання на початковому ступені ЗОШ на прикладі 2 класу ЗОШ № 11 м. Чернігів.

В роботі були використані такі методи дослідження, як аналіз наукової літератури з теми дослідження для виділення основних труднощів та етапів навчання аудіювання, а також метод моделювання для прогнозування процесу навчання аудіювання в початковій школі.

1. Аверин В. А. Психология детей и подростков. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1998. – С. 315.

2. Адаптивні вправи для індивідуалізованого навчання аудіювання учнів І класу // Іноземні мови. − 1995. − № 1. − С. 48-49.

3. Балабайло М. С. Некоторые психологические наблюдения над восприятием речевой информации при отборе текстов для аудирования // Иностранные языки в школе. − 1983. − № 2. − С. 27-30.

4. Близнюк О. І. Гумористичні оповідання для навчання аудіювання // Іноземні мови. – 1995. – № 3-4. - С. 42-49.

5. Верещагина И. Н., Притыкина Т. А. Обучение английскому языку во II классе четырехлетней начальной школы // Иностранные языки в школе. − 1987. − № 4. − С. 25-26.

6. Ветохов А. М. Пути повышения результативности обучения аудированию иноязычной речи в школе // Іноземні мови. – 2003. – № 2. – С. 7-9.

7. Гапонова С. В. Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших класів середньої школи // Іноземні мови. – 1996. – № 2. – С. 9-17.

8. Елухина Н. В. Интенсификация обучения аудированию на начальном этапе // Иностранные языки в школе. − 1986. − № 5. − С. 15-20.

9. Кривобокова И. Я., Лотарева Т. В. Некоторые приемы обучения английскому языку на начальном этапе // Иностранные языки в школе. − 1987. − № 6. − С. 52-54.

10. Макрідіна Л. О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності // Початкова школа. − 1995. − № 7. − С. 26-30.

11. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник / под редакцией Гез Н. И., Ляховицкого М. В., Миролюбова Н. А. и др. − М.: Высшая школа, 1982. − 373 с.

12. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе / под редакцией Роговой Г. В., Верещагиной И. Н. − М.: Просвещение, 1988. − 224 с.

13. Метьолкіна О. Б. Індивідуалізоване навчання аудіювання першокласників та шляхи його здійснення. // Іноземні мови. − 1997. − № 1. − С. 35-39.

14. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів // English language and culture: Weekly. – 29-30 (78-79). August, 2001. – С. 4-11.

15. Редько В. Залежність ефективності навчання іноземних мов учнів початкової школи від їхніх вікових особливостей // Іноземні мови. − 2003. − № 1. − С. 22-27.

16. Роман С. В., Коломінова О. О. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі // Іноземні мови. − 2002. − № 1. − С. 35-39.

17. Шкваріна Т. М. Заняття з англійської мови у дошкільному навчальному закладі. − Умань: Веселка, 2003. − 248 с.

18. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для преподавателей и студентов. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.

19. Эльконин Д. Б. Психология обучения младших школьников. − М.: Знание, 1974. − 64 с.

20. Bruner J. S. Der Akt der Entdeckung // Entdeckendes Lernen/Hrsg,: Neber. H. − Weinheim, Basel, 1981. − S. 15-29.

21. Comilleri A. Practice. What You Preach: Learner Autonomy in Pre-service Education: Publications // Research detail, 2001. – P. 16-21.

22. Dunn O. Developing English with Young Learners. – London: Modern English Publications, 1984. – 91 p.

Висновки

Нашу роботу присвячено дослідженню навчання аудіювання на початковому ступені середньої школи.

Виявлено, що аудіювання – це процес сприйняття мовлення на слух, мовленнєво-мисленнєва діяльність, яка будується на установці, що сформувалася в ході індивідуального розвитку людини в певному соціальному контексті і дає їй змогу розуміти інформацію в акустичному коді, проводити її відбір і оцінку згідно з інтересами або поставленими завданнями.

Будучи тісно пов’язаним з такими видами мовленнєвої діяльності як, говоріння, читання та письмо, аудіювання відіграє важливу роль особливо при комунікативно-спрямованому навчанні. Без володіння аудіюванням неможливе спілкування іноземною мовою.

У нашій роботі виділено два основних види аудіювання: аудіювання з повним розумінням, яке є важливим для початкового ступеня навчання, та аудіювання основного змісту почутого. Доведено, що аудіювання не лише реалізує цілі навчання, а також має виховні функції − формує вміння уважно слухати, розуміти висловлювання рідною мовою, виховує культуру слухання, розвиває пам’ять.

При навчанні аудіювання педагог має розв’язувати такі завдання: навчити сприймати і розуміти на слух одиниці мовлення (фонеми, словосполучення, мікротексти та сформувати аудитивні навички та вміння). Формувати механізми аудіювання необхідно поступово збільшуючи мовленнєві одиниці сприймання – від фонеми до слова, від слова до словосполучення, від словосполучення до фрази (речення).

В роботі зазначено, що форма подачі аудіоматеріалів у звукозапису сприймається досить складно, тому важливо створювати за допомогою спеціально підібраного матеріалу такі умови, які викликали б у дітей позитивні емоції: використання мультфільмів чи фабульних текстів з яскравими ілюстраціями.

Для ефективного навчання аудіювання необхідна чітка послідовність його реалізації: підбір матеріалу, форма подачі, опори, що полегшують процес сприймання, кількість пред'явлень матеріалу, форми контролю.

Аудіювання сприяє узагальненню досвіду і накопиченню того, що є загально визнаним та осмисленим, та вибирає інформацію з акустично сприйнятого тексту, класифікує її, ієрархічно упорядковує та накопичує, сприймає та оцінює суттєву інформацію.

Оволодіння аудіюванням як видом мовленнєвої діяльності дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі, що позитивно відбивається на розвитку пам'яті дитини.

Аудіювання полегшує оволодіння говорінням, аудіюванням і письмом, а отже відіграє велику роль на початковому ступені у досягненні практичних, розвиваючих, освітніх і виховних цілей.

Аудіювання мовних повідомлень пов'язане з діяльністю оперативної і довготривалої пам'яті, що забезпечує утримання інформації та допомагає надходженню інформації.

У процесі оволодіння аудіюванням учні зустрічаються з труднощами лінгвістичного плану: фонетичними, лексичними, граматичними, а також з труднощами, пов'язаними з самим текстом. Успішність подолання цих труднощів залежить від уміння слухача користуватися механізмом ймовірного прогнозування та переносити аудитивні навички та вміння рідної мови на іноземну. Значну роль в цьому відіграють такі індивідуальні особливості учнів як кмітливість, уміння слухати і швидко реагувати на сигнали усної мовленнєвої комунікації, та вміння переключатися з однієї розумової операції на іншу, швидко розуміти тему повідомлення.

Як зазначено в роботі, успішність аудіювання залежить: від потреби дізнатись щось нове, від наявності інтересу до теми повідомлення, від усвідомлення потреби вчитися. До складних явищ слід віднести граматичну аномалію, особливо у службових словах, а також розуміння паронімів, антонімів і синонімів. Логічний наголос також має велике значення для розуміння тексту, оскільки він несе змістове навантаження. Найбільш складним для сприймання на слух є діалогічне мовлення, що вимагає додаткового виконання аналітично-синтетичних дій.

До факторів, які полегшують аудіювання віднесена ритміка, паузація, мелодика, використання позамовних засобів та опор. Навчання окремих дій, які є складовими компонентами аудіювання розглядаються як проміжні цілі, досягнення яких відбувається поетапно.

На кожному етапі формуються механізми аудіювання мовленнєвих одиниць різних рівнів: словоформи, вільного словосполучення, фрази; понадфразової єдності та цілого тексту. Найважчим етапом для учнів при оволодінні аудіюванням на іноземній мові вважається початковий етап, оскільки вони не володіють мовним запасом і певними навичками, а також нездатні користуватися мовою як засобом спілкування. Саме в цей період закладається основа розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності, що виражається у формуванні базових навичок та вмінь.

Послідовність формування вмінь і навичок реалізується в ієрархічній побудові вправ. В системі вправ розділяють дві підсистеми: мовні (підготовчі) та мовленнєві, які в свою чергу розподіляються на групи: ( вправи для зняття лінгвістичних труднощів аудіювання та вправи для позбавлення психологічних труднощів), включаючи різні типи та види вправ. Для розробки системи вправ слід враховувати взаємодію аудіювання і говоріння як двох форм усного спілкування, взаємодію (підготовчих) і мовленнєвих вправ та поступове зростання труднощів, що дозволить гарантувати посильність виконання вправ на різних етапах навчання.

У мовних (підготовчих) вправах можна виділити дві групи: вправи, спрямовані на зняття труднощів лінгвістичного характеру і вправи, спрямовані на подолання труднощів психологічного характеру. До системи вправ для навчання аудіювання входять дві підсистеми: вправи для формування мовленнєвих навичок та вправи для розвитку вмінь аудіювання.

У процесі навчання аудіювання вчитель має передбачити три етапи роботи: формування інструкції та зняття мовних труднощів, презентація аудіоматеріалу та контроль і розуміння прослуханого.

Для підвищення результативності навчання аудіювання слід спрямувати на формування:

1. Визначати тему повідомлення.

2. Виділяти основну його думку.

3. Виділяти в повідомленні смислові частини, відповідні факти.

4. Встановлювати логічні зв’язки між елементами тексту.

5. Відокремлювати головне від другорядного, запам’ятовувати смислові віхи.

6. Сприймати повідомлення до кінця, без пропусків.

7. Сприймати мовлення у нормальному, середньому темпі.

8. Сприймати й утримувати в пам’яті повідомлення з одного пред’явлення [9, 7-9].

Використання інтерактивних форм та прийомів роботи у процесі багаторазового сприймання іншомовних звуків, слів та фраз послідовно формує зазначені механізми та вміння аудіювання; викарбовує в пам’яті акустичні образи фраз, збільшує обсяг оперативної вербальної пам’яті, позитивно впливає на здатність до оперативного запам’ятовування, прискорює діяльність артикуляційного апарату, формує механізми ймовірного прогнозування.