Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинский язык \ 4803. Курсова робота Формування уміння самостійно складати перекази залежно від різних комунікативних завдань

Курсова робота Формування уміння самостійно складати перекази залежно від різних комунікативних завдань

« Назад

Код роботи: 4803

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Українська мова

Тема: Формування уміння самостійно складати перекази залежно від різних комунікативних завдань

Кількість сторінок: 59

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

1.1. Розкриття стану проблеми в психолого-педагогічній і методологічній літературі

1.2. Особливості комунікативно-мовленнєвої діяльності учнів

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

2.1. Види переказів і методика їх проведення на уроках розвитку зв’язного мовлення в початковій школі

2.2. Методика поетапної підготовки до усного та письмового переказу на уроках розвитку зв’язного мовлення початкової ланки освіти

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Отже, переказ як вид письмової роботи — надійний засіб розвитку логічного мислення, піднесення грамотності учнів і необхідний етап, який повинні діти пройти, перш ніж приступити до написання власне творчої роботи.

Відповідно до програми учні мають навчитися писати різні види переказів: докладні, детальні, усні й письмові, стислі, вибіркові, творчі, перекази-переклади, перекази за картинами, фільмами, виставами i т. п.

Докладний усний переказ - це один із видів засвоєння тексту, вид роботи над удосконаленням усного мовлення учнів, підвищенням ефективності всієї роботи з розвитку мовлення. Треба вчити школярів "говорити на тему", умінню доносити до слухачів основну думку, за допомогою інтонації висловлювати своє ставлення до того, про що йде мова.

Докладний письмовий переказ передбачає докладну повну й близьку до тексту передачу на письмі змісту прочитаного. Працюючи над цим видом переказу, учні вчаться розбиратися в логічній i композиційній структурі оповідання, оволодівають навичками правильного викладу прослуханого матеріалу, засвоюють нові й закріплюють уже знайомі лексичні, фразеологічні, синтаксичні елементи української літературної мови.

Суть стислого переказу полягає в синтезуванні спільних частин тексту й узагальненні їх основного змісту.

Стислий переказ прищеплює учням навички лаконічної мови, навчає уникати багатослів’я.

Вибірковий переказ передбачає відбір головного i послідовне розташування матеріалу. Готуючи учнів до сприймання тексту, учитель попереджує, що їм необхідно буде запам'ятати місце, де розповідається про основні події, головних героїв, їхні вчинки тощо.

Творчий переказ - перехідний вид роботи від переказів до творів.

У ньому учень не тільки відбиває зміст i деталі прочитаного уривка, а відповідно до завдання сам робить певні зміни й додатки. В усіх випадках, коли учні пишуть творчий переказ, треба, щоб вони вловлювали тон i особливості розповідної манери автора уривка i щоб їхні доповнення до запропонованого тексту були написані мовою, близькою до мови твору.

Цього можна домогтися, звичайно, лише на основі спостережень над мовою автора, аналізу її особливостей.

Уміння переказувати – одна з важливих характеристик умінь молодшого школяра. Ця поширена форма навчання сприяє розвитку мовлення учнів, вмінню стежити за послідовністю та логікою викладу, добирати слова, фрази, будувати речення, є засобом збагачення пам’яті, розвитку мислення учнів. Успішний переказ свідчить про засвоєння усіх термінів і понять у тексті, осмислення почутого, розвиток умінь висловлювати своє ставлення до нього.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Мовлення – важливий засіб спілкування, обміну думками і почуттями між людьми, передачі і засвоєння інформації. З перших днів шкільного життя у дитини виникає потреба у спілкуванні – вміння говорити правильно, красиво, логічно. Саме тому уроки розвитку зв'язного мовлення допомагають створити мовне середовище.

Розвиток зв'язного мовлення – провідний принцип навчання рідної мови в початкових класах. Він охоплює всі сторони мовленнєвої діяльності учнів. Ось як про це сказано у Пояснювальній записці до Програми з української мови: «Мовленнєва змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватись мовою як засобом спілкування, пізнавання, впливу» [51].

Програмою передбачається набуття учнями елементарних знань про мовлення: усне і писемне, діалогічне і монологічне; про особливості висловлювань, обумовлені їх комунікативними завданнями, ситуацією спілкування, однак значно важливішим завданням, на нашу думку, є розвиток уміння здійснювати всі види мовленнєвої діяльності, на що й наголошується в програмі. Причому, на уроки розвитку зв'язного мовлення в чистому вигляді відводиться досить мало годин, натомість зв'язне мовлення інтегрується у викладання всіх предметів, передбачених програмою, та в позакласну роботу з молодшими школярами.

Свого часу проблемі розвитку зв'язного мовлення приділяв велику увагу К.Д.Ушинський, який справедливо стверджував, що бідність словника школяра породжує одноманітність мовлення і робить його незрозумілим для слухачів [66].

Робота з розвитку зв'язного писемного мовлення проводиться переважно на уроках, присвячених написанню переказів та творів.

Уміння самостійно створювати тексти не може бути сформоване в учнів без наслідування готових зразків. Такими зразками і служать тексти, пропоновані для відтворення, тобто перекази.

Стан дослідження. Цій проблемі приділено належну увагу в працях відомих лінгвістів, методистів (О. Біляєв, Т. Донченко, В. Мельничайко, М. Плющ, М. Стельмахович, М. Пентилюк, Л. Мацько, М. Вашуленко, Л. Скуратівський, Г. Шелехова, В. Ужченко), які у своїх працях звертають увагу на форми і прийоми роботи над текстом.

Проблемі реалізації завдань розвитку мовлення в школі присвячено ряд монографічних досліджень та методичних посібників (І.Гальперін, Г. Коляденко, М. Сенкевич, Т. Ладиженська та інші).

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування методики роботи по формуванню умінь учнів початкової школи самостійно складати перекази залежно від різних комунікативних завдань.

Для досягнення мети роботи слід розв'язати такі задачі дослідження:

1) розкрити стан проблеми в психолого-педагогічній і методологічній літературі;

2) охарактеризувати особливості комунікативно-мовленнєвої діяльності учнів;

3) визначити суть і місце переказу у навчальному процесі та його вплив на розвиток мовлення учнів;

4) розглянути види переказів і методику їх проведення на уроках розвитку зв’язного мовлення в початковій школі;

5) описати методику поетапної підготовки до усного та письмового переказу на уроках розвитку зв’язного мовлення початкової ланки освіти

Об'єктом дослідження: переказ як один із видів роботи на уроках розвитку зв’язного мовлення в початковій школі.

Предмет дослідження: формування уміння учнів самостійно складати перекази залежно від різних комунікативних завдань.

Методи дослідження: у роботі використовувались теоретичні і практичні методи наукового дослідження. Теоретичні: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та лінгводидактичної літератури в розрізі досліджуваної проблеми; аналіз навчальних програм, шкільних підручників з рідної мови та методичних посібників; розробка змісту й методики поетапної підготовки до усного та письмового переказу на уроках розвитку зв’язного мовлення початкової ланки освіти.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вперше описано методику поетапної підготовки до усного та письмового переказу на уроках розвитку зв’язного мовлення початкової ланки освіти.

Практичне значення роботи полягає у виявленні ефективних методів і прийомів, які сприяють формуванню вмінь правильно й доречно складати перекази, створенні системи роботи, спрямованої на вироблення цих умінь, у розробці конкретних рекомендацій для вчителів початкових класів. Одержані результати можуть бути використані в практиці викладання мови в школі, при створенні нових навчально-методичних комплексів з рідної мови для початкових класів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1998.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. — 2001. — № 1.

3. Закон України „Про загальну середню освіту” // Початкова школа. — 1999. — №8.

4. Концепція загальної середньої освіти // Початкова школа. — 2002. — №3.

5. Артемчук І. В. Особливості психолого-педагогічної корекції усного зв’язного мовлення дітей // Науковий часопис: Психол. науки. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2004. - Серія 12. - Вип.2 (26). - С.165-170.

6. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. — Львів: Світ, 1990. — C. 11-15.

7. Бадер В. Розвиток зв’язного мовлення школярів // Рідна школа. — 1999. — № 11. — С. 60-62.

8. Бадер В. Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів // Педагогіка і психологія. – 1998. - №4. – С. 31-36.

9. Барити Л. С. Індивідуалізація пізнавальної самостійності молодших школярів // Початкова школа. — 1993. — №7. — С. 17-19.

10. Віденко В. Творча робота школярів на уроках мови, читання, риторики // Початкова школа. — 1997. — №7. — С. 48-50.

11. Білецька М. А., Вашуленко М. С. Рідна мова. Підручник для 2 класу чотирирічної початкової школи. — К.: Освіта, 1993. — 272 с.

12. Большакова І. Ситуативна навчально-мовленнєва діяльність школярів на уроках української мови // Початкова школа. — 2002. — № 10. — С. 9-11.

13. Варзацька Л. О. Взаємопов’язане навчання мови й мовлення // Початкова школа. — 1990. — №4. — С. 23-28.

14. Варзацька Л. О. Навчання мови й мовлення на основі тексту. — К.: Рад. школа. — 1986. — 103 с.

15. Варзацька Л. О. та ін. Методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. - Київ: РНМК, 1992. — С. 7-12.

16. Варзацька Л. О. У пошуках концепції початкового курсу рідної мови // Початкова школа. — 1990. — №9. — С. 12-15.

17. Варзацька Л. О. Методика розвитку зв’язного мовлення. Методичні рекомендації. — К., 1991 — 164 с.

18. Вашуленко М. С. Державний освітній стандарт з української мови // Початкова школа. — 1997. — №2. — С. 2-5.

19. Вашуленко М. С. До вивчення української мови в 3 класі // Початкова школа. -1988. — №6. — С. 9-16.

20. Вашуленко М. С. Завершальний етап початкового курсу української мови // Початкова школа. — 1989. — №5. — С. 56-61.

21. Вашуленко М. С. Комунікативний підхід до засвоєння мови в 2 класі // Початкова школа. — 1991. — № 8. — С. 20-24.

22. Вашуленко М. С., Дмитренко Л. І. Нетрадиційні уроки мовлення та мислення молодших школярів // Початкова школа. — 1993. — № 11. — С. 6-8.

23. Вашуленко М. С. Особливості вивчення української мови в 2 класі // Початкова школа. — 1987. — № 4. — С. 26-31.

24. Вашуленко М. С. Про перебудову початкового курсу української мови // Початкова школа. — 1986. — № 11. — С. 40-43.

25. Вашуленко М. С. Про співвідношення знань і вмінь у мовній освіті молодших школярів // Початкова школа. — 1995. — № 9. — С. 4.

26. Вашуленко М. С., Мельничайко С. І. Рідна мова. Підручник для 3 класу чотирирічної початкової школи. — К.: Освіта, 1992. — 256 с.

27. Вашуленко М. С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4 — річного початкового навчання // Початкова школа. — 2001. — № 1. — С. 11-14.

28. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: Програма та методичні рекомендації / укл. А. М. Богуш. – К.: ІЗМН, 1997.

29. Виготський Л. С. Уява і творчість у дитячому віці. — М., 1967. — С. 40-48.

30. Демченко Г. С. Опанування багатства рідної мови // Початкова школа. — 1990. — №8. — С. 30-32.

31. Демченко Г. С. Розвивальні засоби на уроках мови // Початкова школа. — 1987. — 6. — С. 20-23.

32. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К.: Освіта, 1993.

33. Донченко Т. Як готувати учнів до переказу // Українська мова і література в школі. - 2001. № 1-2. - С. 3-6.

34. Дорошенко С. I., Дудик П. С. Вступ до мовознавства. — К.: Вища школа, 1974. — С. 24-44.

35. Зимульдінова А. С. Розвиток зв’язного мовлення як об’єкт теоретичного аналізу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності на основі змісту освіти і сучасних педагогічних технологій». — Дрогобич, 2004. — С. 15-20.

36. Зміст, структура, технології проведення практичних занять з методики викладання української мов. (Методичні рекомендації). Укладачі М. Проць, А. Зимульдінова. — Дрогобич: Вимір, 2003. — 4.2 — 63 с.

37. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. — К.: Либідь, 1991. — С. 5-48.

38. Лобчук О. Усний переказ як засіб розвитку зв’язного мовлення // Початкова школа. – 2002. – №2. – С. 23-28.

39. Луцик Д. В., Проць М. М., Савшак А. С. Буквар: підручник з навчання грамоти для 1-го класу середньої загальноосвітньої школи. — Львів: Світ, 2004. — 141 с.

40. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1991.

41. Мамчур Л. Внесок В. Сухомлинського в теорію і практику навчання рідної мови // Дивослово. — 1998. — № 9. — С. 63-64.

42. Методика викладання української мови в початкових класах / За ред. С. І. Дорошенка. — К.: Вища школа, 1992. — С. 83-95.

43. Навчання і виховання учнів 1 класу / Упор. Савченко О. Я. — К.: Початкова школа, 2002. — 464 с.

44. Науменко В., Захарійчук М. Формування у дітей уміння говорити майстерно // Початкова школа. — 2002 — № 10. — С. 13-16.

45. Нікоденко Л. Т. Розвиток мовлення молодших школярів // Початкова школа. — 1987. — №7. — С. 39-44.

46. Олійник Т. Виправлення недоліків мовлення в учнів перших класів // Питання філології. – Вип. 1. – Тернопіль: ТДПУ, 1997. – С. 91-93.

47. Переказ із творчим завданням як екзаменаційна форма контролю підготовки учнів з української мови // Українська мова і література в школі. - 1999.- № 1. - С. 6- 10.

48. Переказ із творчим завданням як екзаменаційна форма перевірки учнів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово. - 1999. - № 1. - С. 18-23.

49. Підлісна П. Р. Обґрунтування системи формування зв’язного монологічного мовлення в учнів 1-4 класів // Наук. часопис: Психол. науки. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. - 2004. - Серія 12. - Вип. 1 (25). - С. 3-8.

50. Пономарьова К. Увиразнення синонімами мовлення молодших школярів // Початкова школа. — 2001. — № 4. — С. 23-26.

51. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-2 класи. — Київ: Початкова школа, 2001.

52. Психологія. Підручник для педагогічних вузів / за ред. Г. С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968. — С.300-332.

53. Пентилюк М. Основні аспекти навчання рідної мови // Початкова школа. — 1997. — № 4. — С. 10-12.

54. Рузинська Т. Г. Урок мови й мовлення // Початкова школа. — 1987. — №7. — С. 16-19.

55. Савченко О. Я. Вимоги до якості початкової освіти // Початкова школа. — 1995. — №1. — С. 4-7.

56. Савченко О. Я. Проблеми розробки державних стандартів загальної середньої освіти в Україні // Початкова школа. — 1997. — № 7. — С. 1-5.

57. Савченко О. Я. Сучасний урок у початковій школі. — К.: «Магістр», 1997. — С. 15-28.

58. Семчинський С. В. Загальне мовознавство. — К.: Вища школа, 1988. — С. 4-18.

59. Синиця І. О. Психологія усного мовлення. — К., 1974. — С. 10-18.

60. Скрипченко Н. Ф., Зимульдінова А. С. Заняття з розвитку зв’язного мовлення // Початкова школа. — 1984. — №9. — С. 49-56.

61. Словник української мови в 11 т. / За ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка. — ТА — 1973. — С. 768-780.

62. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5-ти т. — Т.З. Серце віддаю дітям. — К.: Рад. школа, 1977. — С. 201-209.

63. Сухомлинський В. О. Моральні заповіді дитинства і юності. — К., 1966. — С. 34-38.

64. Сухомлинсъкий В. О. Слово рідної мови // Українська мова і література в школі. — 1987. — № 7. — С. 52-62.

65. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах / За ред. М. Вашуленка. — К., 1991. — С. 6-32.

66. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. — Т.1. — К.: Рад. школа, 1983. — С. 123-127.

67. Хорошковська О. Розвиток українського мовлення молодших школярів // Початкова школа. – 1997. – №8. – С. 14-16.

68. Я у світі. Базова програма виховання і навчання дітей дошкільного віку / наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2009.