Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 4706. Курсова робота Громадянська позиція студентів в контексті розвитку базових здібностей за Пезешкианом

Курсова робота Громадянська позиція студентів в контексті розвитку базових здібностей за Пезешкианом

« Назад

Код роботи: 4706

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціологія

Тема: Громадянська позиція студентів в контексті розвитку базових здібностей за Пезешкианом

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗА ПЕЗЕШКИАНОМ

1.1. Теоретичний аналіз понять громадянської позиції та здібностей у психологічній літературі

1.2. Аналіз концепції базових здібностей за Пезешкианом та встановлення їх розвитку

1.3. Головні чинники, які впливають на формування та розвиток базових здібностей за Пезешкианом

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗА ПЕЗЕШКИАНОМ

2.1. Опис методології емпіричного дослідження

2.2. Результати емпіричного дослідження

2.3. Аналіз та інтерпретація отриманих емпіричних даних

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКИХ КУРАТОРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ЩОДО РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗА ПЕЗЕШКИАНОМ У СТУДЕНТІВ

3.1. Обґрунтування методичних рекомендацій

3.2. Рекомендації для студентських кураторів та викладачів ВНЗ щодо розвитку базових здібностей за Пезешкианом у студентів

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Постановка проблеми. Здобуття Україною незалежності та події, в які поринула наша держава протягом останніх років сформували нову громадянську позицію не лише у представників влади, але і у сучасної молоді, зокрема наших студентів. Адже, саме молоде покоління нашої країни є майбутніми державотворцями своєї Батьківщини, тому їхня громадянська позиція є досить актуальною та важливою на сьогоднішній день.

Для детального аналізу та дослідження даної проблематики ми проаналізували багато наукових праць у галузі психології. Зокрема у роботах німецького вченого Н. Пезешкиана, який демонструє те, що кожна людина має дві базових здібності, які знаходяться у тісних стосунках з оточуючим світом, а відповідно із людьми також, включаючи студентів. Тому актуальним та важливим аспектом є теоретичне вивчення та дослідження громадянської позиції студентів в контексті розвитку базових(основних) здібностей за Н. Пезешкианом.

Як відомо, Н. Пезешкиан у своїх наукових працях стверджував про те, що дві базових здібності, такі, як: пізнання (“знати”, когнітивність) та почувати (“любити” або ж емоційність) розвиваються та оформлюються під впливом трьох факторів: тіла, середовища та епохи. Також їх особливістю є те, що вони перебувають у функціональному взаємозв’язку: відповідний розвиток однієї з них підтримує та полегшує розвиток іншої. Тому важливим і доволі цікавим аспектом буде вивчення базових здібностей за Пезешкианом у молодого покоління нашої країни, зокрема - студентів ВНЗ “Острозької академії”. Адже, саме “Острозька академія” виховує студентів, яким не байдужа доля своєї країни, які активно та цілеспрямовано висловлюють свою громадянську позицію, активно та захоплено цікавляться політичними ситуаціями та політичним життям своєї країни. Саме тому цікаво та актуально в результаті отриманих даних проаналізувати, який вплив на становлення та формування громадянської позиції студентів здійснюють базові здібності за Пезешкианом.

Варто зазначити, що значний внесок у дослідження поняття здібностей у психолого – педагогічній літературі здійснили такі науковці: С. Рубінштейн, Б. Теплов, Т. Артем’єва, В. Бєлобородова, Н. Лейтес, С. Науменко, К. Тарасова, Ю. Цагареллі, Б. Ломов, А. Петровський, І. Якиманська, В. Медушевський, Є. Назайкінський, А. Сохор, Н. Ветлугіна, Д. Крамер, Ю. Чугунов, Б. Яворський, Д. Коллієр, Є. Месснер, Г. Нейгауз, Н. Пезешкиан, Є. Овчиніков, У. Сурджент та інші. А над поняттям громадянської позиції працювало ряд учених-науковців, серед них значне місце посіли такі дослідники: Н. П. Нікітіна, А. Г. Сігова, О. Б. Кафарська, М. М. Шимановський, Н. І. Корпач, М. І. Бабкіна та інші.

Зважаючи на значну кількість праць у контексті запропонованої проблематики, варто зазначити, що дана тема на сьогоднішній день є актуальною в зв’язку із подіями, які відбувалися і відбуваються у нашій країні. Ця постановка дала змогу сформулювати мету нашого дослідження: встановити особливості громадянської позиції студентів залежно від рівня розвитку базових здібностей за Пезешкианом та на основі отриманих результатів розробити практичні рекомендації для студентських кураторів та викладачів ВНЗ щодо розвитку базових здібностей (здібність любити, здібність пізнавати) в студентів та їх нівелювання громадянської позиції студентів.

Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що чим вищі рівні базових здібностей (за Пезешкианом) у студентів, тим вищий рівень прояву громадянської позиції студентів.

Об’єктом дослідження є базові здібності (за концепцією Пезешкиана).

Предметом дослідження є особливості громадянської позиції студентів залежно від рівня розвитку базових здібностей за Пезешкианом.

На основі об’єкта і предмету дослідження ми сформували нашу мету. Для реалізації нашої мети ми поставили наступні дослідницькі завдання:

- теоретично охарактеризувати поняття громадянська позиція та поняття здібності;

- теоретично проаналізувати концепцію базових здібностей за Пезешкианом та встановити особливості їх розвитку;

- здійснити теоретичний аналіз поняття громадянська позиція та проаналізувати його особливості у студентів контексті розвитку базових здібностей;

- здійснити теоретичний аналіз основних чинників, які впливають на розвиток та формування базових здібностей (здібність пізнавати, здібність любити);

- емпірично встановити залежність громадянської позиції від рівня розвитку базових здібностей за Н. Пезешкианом;

- розробити методичні рекомендації для студентських кураторів та викладачів ВНЗ щодо розвитку базових здібностей та їх нівелювання громадянської позиції студентів.

Для реалізації наших завдань ми використовуємо наступні методи дослідження:

- теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення теоретичних та емпіричних розробок досліджуваної проблеми представлених у науковій літературі, порівняння, систематизація, (для аналізу наукової вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури, порівняльного аналізу різноманітних підходів до поняття здібності, громадянської позиції, базові здібності за Пезешкианом, характеристика основних видів здібностей, аналіз рівнів прояву громадянської позиції, аналіз чинників, які здійснюють вплив на базові здібності);

- емпіричні: тест “Рівень суб’єктивного контролю” Роттера ( за результати якого перевірятиметься наявність взаємозв’язку між окремими показниками громадянської позиції студентів і їхніми особистісними якостями); тест для визначення рівня сформованості громадянських якостей (за результатами якого перевірятиметься наявність взаємозв’язку між окремими громадянськими якостями і громадянською позицією). Оскільки базові здібності за Н. Пезешкианом (здібність “любити” включає в себе емоційну складову нами у дослідженні використано наступні методики: Чотирьохмодальнісний емоційний опитувальник А. А. Робінович; опитувальник Б. І. Додонова, а здібність “знати” інтелектуальну складову було використано: тест Айзенка на визначення IQ; тест “Прогресивні матриці” Равенна за результати, яких будуть перевірятися рівні емоційного та інтелектуального розвитку базових здібностей за Н. Пезешкианом).

- методи математико-статистичної обробки емпіричних даних: коефіцієнт кореляції Пірсона (для перевірки статистичної значимості отриманих результатів), дисперсійний кореляційний аналіз (для встановлення залежності). Результати оброблялися за допомогою комп’ютерної програми SPSS Statistics20.

База дослідження: Емпіричне дослідження буде проводитися на базі Національного університету “Острозька академія”. В даному дослідженні взяли участь 60 студентів (30 студентів спеціальності “Політологія” та 30 студентів спеціальності “Психологія”, віком 17-23 р.) для кращого порівняльного аналізу базових здібностей та громадянської позиції.

Практичне значення полягає в тому, що одержані результати, сформульовані теоретичні й методичні положення і висновки можливо використати для вдосконалення процесу громадянського виховання студентської молоді, що матиме вплив на рівень прояву громадянської позиції в навчальних закладах І–ІІ, III – IV рівнів акредитації; також для викладання нормативних навчальних дисциплін та спецкурсів (політологія, педагогічна, політична психологія).