Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Основы научных исследований \ 4699. Реферат Організація виконання наукового дослідження та вибір сукупності спостережень для його проведення

Реферат Організація виконання наукового дослідження та вибір сукупності спостережень для його проведення

« Назад

Код роботи: 4699

Вид роботи: Реферат

Предмет: Основи наукових досліджень

Тема: Організація виконання наукового дослідження та вибір сукупності спостережень для його проведення

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Поняття, основні види та етапи наукового дослідження

2. Стадії виконання наукового дослідження

3. Вибір теми наукового дослідження

Висновки

Список літератури

Додатки

Науково-дослідний процес - це чітко організований комплекс дій, спрямований на отримання нових знань, що розкривають суть процесів і явищ у природі і суспільстві з метою використання їх у практичній діяльності людей.

Таким чином, кожне наукове дослідження виконують згідно з визначеним науковим напрямом, що становить науку або комплекс наук, в межах яких проводяться дослідження. Науковий напрям може бути, наприклад, технічним, біологічним, економічним і т. ін. з можливою подальшою деталізацією. Структурними одиницями наукового напряму є комплексні проблеми, теми, наукові питання.

Важливе значення в науковому дослідженні мають пізнавальні завдання, що виникають під час вирішення наукових проблем. Емпіричні завдання спрямовані на виявлення, точний опис, докладне вивчення різних факторів досліджуваних процесів та явищ. У наукових дослідженнях вони можуть вирішуватися за допомогою спостереження та (або) експерименту. Теоретичні завдання спрямовані на виявлення та вивчення причин зв'язків, залежностей, що дають змогу встановити поведінку об'єкта, визначити його структуру, характеристику на основі розроблених наукою принципів і методів пізнання.

Критерієм ефективності науково-дослідних робіт є і обсяг наукової продукції, який вимірюється загальною кількістю або середнім числом публікацій, що припадають на одного наукового співробітника за досліджуваний відрізок часу, виконаних і захищених дисертаційних робіт, завершених тем або зданих звітів тощо. При оцінці ефективності досліджень застосовують кілька критеріїв, виражених показниками.

Разом з тим, економічна наука виконує дві соціально-економічні функції: пізнавальну (створення інтелектуальних нематеріальних цінностей у вигляді теорій, прогнозів, гіпотез та ін.) та продуктивну (перетворення наукових знань у рушійну силу розвитку виробництва і суспільства загалом). В зв'язку з цим виділяють такі види ефективності науково-дослідних робіт: економічна, науково-технічна, соціальна.

Економічна ефективність характеризується вираженим у вартісних вимірниках показником економії живої та уречевленої праці у виробництві, одержаної від використання результатів науково-дослідної роботи, у порівнянні із витратами на виконання дослідження. Єдиним критерієм економічної ефективності результатів науково-дослідних робіт у сфері виробництва і невиробничій сфері є економія суспільних витрат, виражених приростом економічного ефекту на одиницю корисної роботи.

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 1997. - 271 с.

2. Воронцов Г. Робота над рефератом. - К.: Скарби, 2001. - 44 с.

3. Метьюс М. P., Перера М.-Х. Б. Теория бухгалтерського учёта: Учебник. // Пер. с англ. под ред. Я. В.Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 663 с.

4. Мочерний С. Методологія економічного дослідження. - П.: Світ, 2001 - 416 с.

5. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій: Затверджені ВАК України Бюлетень ВАК України. - № 2 - 2000 р.

6. П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. - К.: ЦНЛ, 2003. - 116 с.

7. Соколов Я. В. Бухгалтерський учет: от истоков и до наших дней. -М.: ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

8. Дипломное проектирование по бухгалтерському учёту в сельском хозяйстве Старченко Ю. М. и др. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 128 с.

9. Телегунь М. І. Оцінка економічного розвитку сільськогосподарського виробництва: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. - Суми, 2004.

10. Тринько Р. І. Статистичні групування: Методичний посібник. -Львів, 1999. - 60 с.

11. Філософія: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. - К.: Вікар, 2001. - 457 с.

12. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К: Вид. дім "Слово", 2003. - 240 с.

13. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності.: Підручник. - 2-е вид. перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 295 с.

14. Ярошовець В., Бичко I. Історія, філософія, історіософія // Філософська думка. - 2003 - № 2. – С. 14-35.