Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Современная лингвистика (английский язык) \ 4685. Курсова робота Корпусна лінгвістика в англійській мові, як метод дослідження у лінгвістиці

Курсова робота Корпусна лінгвістика в англійській мові, як метод дослідження у лінгвістиці

« Назад

Код роботи: 4685

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Сучасна лінгвістика (англійська мова)

Тема: Корпусна лінгвістика в англійській мові, як метод дослідження у лінгвістиці

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

1.1. Визначення корпусу текстів

1.2. Визначення корпусної лінгвістики

1.3. Використання корпусів у лінгвістиці

1.3.1. Корпус і стилістика

1.3.2. Корпус і семантика

1.3.3. Корпус і лексикологія та лексикографія

1.3.4. Корпус і грамматика

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1. Корпусний метод навчання англійської мови

2.2. Учнівські корпуси текстів

2.3. Процес роботи над створенням корпусу текстів

Висновки

Список літератури

Актуальність дослідження. У межах класичної лінгвістичної традиції збір мовних даних завжди був і залишається складним технічним завданням, оскільки йдеться про ручне довготривале опрацювання письмових текстів, опитування інформаторів, анкетування, створення традиційних лексичних картотек тощо. Існують також інші проблеми, пов’язані з традиційним збором мовного матеріалу, зокрема його поновлення, пошук необхідних одиниць у кількамільйонних картотеках, віддалений доступ, або взагалі відсутність його у, так званих, неелектронних базах. Комп’ютерні технології, прийшовши у лінгвістику, запропонували свої технічні можливості для оформлення, зберігання і пошуку мовного матеріалу на машинних носіях, який може бути організований як база даних, машинний фонд або, останнім часом, корпус текстів.

Обєктом дослідження в роботі виступає теоретична характеристика корпусної лінгвістики в англійській мові; створення перших в Україні корпусів текстів, які стануть автентичним джерелом для подальших наукових досліджень сучасної української мови, англійської мови як іноземної, спеціалізованого наукового мовлення.

Метою роботи є впровадження корпусних технологій представлення різних текстів сучасної української та англійської мови, а також створення лексикографічного продукту з використанням корпусних технологій.

Про популярність та інтенсивність розвитку корпусної лінгвістики свідчить як чимале число теоретичних і технологічних праць, підручників так і самих корпусів. Йдеться про праці Х. Кучери (Francis, Kucera 1979), У. Френсиса (1983), Д. Байбера (Biber 1990, 1992) Дж. Синклера (Sinclair 1994), В. Тойберта (Teubert 2000), Ґ. Кеннеді (Kennedy 1998), Н. Іде (2000), М. Банька (Bańko 1994-1996; 2003), T. Ерявця (Erjavec 2001), Й. Гаїча (Hajič 1998), А. Баранова (2001), С. Шарова (2002), В. Рикова (2001а, 2001б), Л. Ричкової (2002, 2003) та ін. Для лінгвоукраїністики побудова корпусів перебуває на початковому етапі розвитку та базується як на теоретичних положення, розроблених для інших національних мов, зокрема для англійської (Brown Corpus, British National Corpus), французької (FRANTEXT), чеської (Českэ Nбrodnн Korpus), польської (Korpus Państwowego Wydawnictwa Naukowego) та російської (Большой корпус русского языка, Национальный корпус русского языка), так і на працях українських комп’ютерних лінгвістів, які розглядають проблеми співзвучні з проблематикою корпусного мовознавства, Т. Грязнухіної (1983), Н. Дарчук (2000), Є. Капріловської (2003), Н. Клименко (1990), В. Перебийніс (1981) В. Русанівського і Н. Клименко (1995), Пещак (1999) та ін.

Ціль роботи дослідити корпус текстів, що характеризується чотирма основними параметрами: по-перше, він повинен бути достатньо великого обсягу; по-друге, корпус повинен бути структурованим або розміченим; по-третє, тексти, складові певного корпусу, повинні бути в електронному варіанті; по-четверте, в поняття «Електронний корпус» входить, як правило, спеціальне програмне забезпечення для роботи з цим корпусом. Існування корпусів текстів дає можливість значно розширити і автоматизувати аналіз мовного матеріалу, який є найважливішою базою будь-якого лінгвістичного дослідження. Чим більше матеріалів аналізується, тим вища значущість висновків і рівень їх достовірності.

Завданнями в роботі є створення корпусів текстів:

- пошук та впорядкування усних та письмових (друкованих) текстів, представлених англійською мовою українцями (учнями шкіл, студентами, перекладачами, підручники для навчання англійської мови та ін.) у вигляді корпусу;

- теоретичні основи дослідження загальних положень корупсної лінгвістики.

Створені корпуси стануть автентичним джерелом проведення вибірки у загальних та контрактивних лінгвістичних дослідженнях, дослідженнях з методики викладання мови, лексикографії та термінознавства на всіх рівнях написання наукових робіт: від випускних бакалаврських до докторських дисертацій. Також вони слугуватимуть основою різноманітних досліджень при підготовці публікацій у вітчизняних виданнях, у виданнях з Переліку ВАК України, у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та інші); при підготовці монографій (в тому числі вітчизняних, академічних чи закордонних видавництв), підручників та навчальних посібників (в тому числі з грифом МОН України). Теоретичні засади та методика створення корпусів стануть у пригоді при розробці та впроваджені нових циклів лабораторних робіт, нових лекційних курсів тощо в навчальному процесі.

Вивчення та знання іноземної мови перестало бути просто ознакою хорошої освіченості чи розвитку людини, ставши невід’ємною частиною життя в сучасному суспільстві. Закономірно, що методика навчання іноземних мов, як наука, яка вивчає цілі, зміст, методи і засоби навчання, а також способи навчання і виховання на матеріалі іноземної мови, постійно удосконалюється та набуває все більш інтенсивного розвитку.

Важливою рисою сучасної методики викладання іноземних мов вважається застосування поряд з традиційними удосконалених інноваційних методів навчання, що надають багато нових переваг та можливостей. Зокрема, враховуючи швидкість та рівень розвитку комп’ютерного та інформаційного забезпечення, не важко визначити, що лінгвістика та методика викладання не лежать поза сферами їх впливу та застосування. Отже, внаслідок взаємодії комп’ютерних технологій з цими науками виникає поняття нового методу навчання іноземних мов, а саме «корпусного методу».

Упровадження корпусного підходу в сучасні лінгвістичні дослідження дає якісно нові можливості оптимізації й об’єктивізації лінгвістичних даних.

За способом використання створений в лабораторії комп’ютерної лінгвістики КНЛУ тримовний корпус текстів є дослідним та ілюстративним.Матеріал підкорпусів текстів з комп’ютерної лінгвістики дає можливість для подальших лексико-граматичних, лексикографічних і зіставно-типологічних досліджень англійської, української і російської мов.Укладений на базі корпусу текстів з комп’ютерної лінгвістики глосарій термінів може бути використаний як довідкова система з джерельною базою даних або допоміжний модуль системи машинного перекладу фахової літератури.

Список літератури

1. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. М: Эдиториал УРСС, 2001. - С. 112-136.

2. Бук С. Учнівські корпуси в методиці викладання іноземної мови [Текст] / С. Бук // Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2007. – №2. – С. 19-23.

3. Бугаков О. В., “Использование УНЛК в лингвистических исследованиях”, Труды международной конференции «Корпусная лингвистика – 2008». - С. 89-96. СПб, 2008.

4. Дарчук Н. П., “Комп’ютерна лінгвістика”. - К., ВПЦ “Київський університет”, 2008.

5. Демська-Кульчицька О. Корпусні підходи в методиці мови [Текст] / О. Демська-Кульчицька // Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2006. – №1. – С. 22-27.

6. Демська-Кульчицька О. Основи національного корпусу української мови. – К., 2005. – С. 219.

7. Дерба С. М. Словник з української термінології прикладної (комп’ютерної) лінгвістики [Текст]. – К.: 2007. – 325 с.

8. Дідук-Ступ'як, Г. І. Лінгводидактичні можливості корпусної лінгвістики [Текст] / Г. І. Дідук-Ступ'як // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 105-109.

9. Жуковська В. В. Корпусна лінгвістика: історична перспектива та сучасний стан // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Ключови въпроси в съвременната наука», – 2012. Том 18. Филологични науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 72 с.

10. Жуковська В. В. Історія становлення корпусної лінгвістики. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали IV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 88 с.

11. Жуковська В. В. Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. – 240 с.

12. Жуковська В. В. Взаємозв’язок різноаспектних характеристик англійського дієслова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужеземних мов у вищих навчальних закладах». – Л.: ЛДУ БЖД, 2010. – С. 22.

13. Жуковська В. В. Ядерні моделі граматичної сполучуваності англійського дієслова як важливий показник розмежування індивідуальних стилів письменників // Система і структура східнослов’янських мов: До 60-річчя наукової і педагогічної діяльності професора М. Я. Брицина: Зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2004. – С. 34-41.

14. Захаров В. П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. – СПб., 2005. – 48 с.

15. Рыков В. (2001а). Корпус текстов как реализация объектно-ориентированной парадигмы. – http://rykov-cl.narod.ru.

16. Рыков В. (2001б). Корпусная лингвистика. – http://rykov-cl.narod.ru/lekcii.doc.

17. Соснина Е. П. Корпусная лингвистика и корпусный подход в обучении иностранному языку // Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск [Електронний ресурс] // http://ling.ulstu.ru/linguistics/resourses/literature/articles/ corpus_ linguistics_language_teaching/.

18. Шаров С. А. (2002). Большой Корпус русского языка. – www.bokrcorpora.narod.ru.

19. В. І. Перебийніс, Т. В. Бобкова, Л. М. Гриднєва, К. М. Лебедєв “Морфологічне кодування англо-українського корпусу паралельних текстів офіційних документів”, Науковий вісник Чернівецького університету № 441-443, С. 166-171. - Чернівці: “Рута”, 2009.

20. В. І. Перебийніс, В. М. Сорокін, “Традиційна та комп’ютерна лексикографія”. - К., 2009.

21. О. В. Бугаков, “Использование УНЛК в лингвистических исследованиях”, Труды международной конференции «Корпусная лингвистика – 2008». - С. 89-96. - СПб, 2008.

22. С. М. Дерба, “Словник з української термінології прикладної (комп’ютерної) лінгвістики”. - К., 2007.

23. Granger S. Computer learner corpus research: current status and future prospects // Applied Corpus Linguistics: A Multidimensional Perspective / Ed. by U. Connor and T. Upton. – Amsterdam, 2004. – P. 123-145.

24. The Louvain Centre for English Corpus Linguistics [Електронний ресурс] // http://www.uclouvain.be/en-cecl.html/.

25. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1690/3/Demska_Shcho%20take%20korpus%20tekstiv.pdf.

26. http://corpora.iling.spb.ru/theory.htm.

27. Svartvik J. Corpus linguistics 25+ years on / J. Svartvik // Corpus Linguistics 25 Years on. – Amsterdam - New York, NY 2007. – P. 11-27.

28. British National Corpus [Електронний ресурс http://www.natcorp.ox.ac.uk/].

29. Adolphs S. Introducing Electronic Text Analysis. – Abingdon, New York: Routledge. 2006. – 159 p.

30. Hunslon S. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge University Press, 2005. - 241 p.