Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 4668. Курсова робота Проблеми становлення образу «Я» в дитячому віці

Курсова робота Проблеми становлення образу «Я» в дитячому віці

« Назад

Код роботи: 4668

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціологія

Тема: Проблеми становлення образу «Я» в дитячому віці

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

1. Теоретичні основи вивчення проблеми «Образу-Я»

1.1. Особистісний розвиток і формування «Образу-Я»

1.2. Соціальна ідентичність: поняття, умови і критерії формування

1.3. Розвиток і становлення соціальної ідентичності в підлітковому віці

2. Вплив соціальних факторів на становлення особистості дитини

2.1. Становлення «Я» дитини у родині

2.2. Адаптованість в колективі

3. Експериментальне дослідження формування образу «Я» та соціальної ідентичності у дитячому віці

3.1. Організація і методи дослідження

3.2. Аналіз результатів дослідження

Висновки

Використана література

Додатки

Здатність до самосвідомості і самопізнання - виняткове надбання людини, яка в своєму самосвідомості усвідомлює себе як суб'єкта свідомості, спілкування і дії, стаючи на безпосереднє відношення до самого себе. Підсумковим продуктом процесу самопізнання є динамічна система уявлень людини про самого себе («Образ - Я»), сполучена з їх оцінкою («самооцінкою»), звана терміном «Я - концепція».

Соціальна ідентичність - це переживання і усвідомлення своєї приналежності до тих чи інших соціальних груп і спільнотам. Ідентифікація з певними соціальними спільнотами перетворює дитину з біологічної особини в соціального індивіда й особистість, дозволяє йому оцінювати свої соціальні зв'язки і приналежності в термінах «Ми» і «Вони».

Вивчення особливостей «Образу - Я» та соціальної ідентичності, а також їх становлення в дитячому віці набуває особливої значущості у зв'язку з тим, що саме в цьому віці йде інтенсивний процес їх формування, що в значній мірі визначає особливості особистості та поведінки дитини.

Формування позитивного «Образу - Я», тобто цілісної, щодо динамічної системи позитивних когнітивних і емоційно-оцінних уявлень дитини про себе і адекватних їм способів побудови поведінки суттєво впливає на дитячу особистість. Навпаки, формування негативного «Образу - Я» може призвести до деформації особистості.

Вивчення проблем становлення «Образу - Я» та соціальної ідентичності має і важливе практичне значення для розробки рекомендацій, спрямованих на організацію успішного виховного процесу дітей.

Проблема дослідження полягає в необхідності осмислення процесу самовизначення, формування ціннісних орієнтацій в дитячому віці, з урахуванням того, що процес соціалізації протікає сьогодні в умовах невизначених соціальних ситуацій, різноманіття принципів організації соціальних спільнот, видів діяльності, соціальних ролей і групових норм, що, в кінцевому підсумку, впливає на процес становлення ідентичності підростаючого покоління, яке, дорослішаючи і соціалізуючись, намагається перейняти все різноманіття існуючих стилів поведінки і сформувати свою власну ідентичність. Це зумовило вибір теми даної роботи.

Об'єкт дослідження - «Образ - Я» і соціальна ідентичність у дитячому віці.

Предмет дослідження - процес формування «Образу - Я» і соціальної ідентичності у дітей.

Мета - вивчення процесу формування «Образу - Я» дітей у контексті становлення їх соціальної ідентичності.

Методи дослідження - вивчення психолого - педагогічної літератури з проблеми дослідження, метод експертної оцінки, тестування (методика Куна «Хто я?», конвент - аналіз, математичний і статистичний аналіз даних.

Соціальна ідентичність - це переживання і усвідомлення своєї приналежності до тих чи інших соціальних груп і спільнотам. Ідентифікація з певними соціальними спільнотами перетворює людину з біологічної особини в соціального індивіда й особистість, дозволяє йому оцінювати свої соціальні зв'язки і приналежності в термінах «Ми» і «Вони».

Вивчення особливостей «Образу - Я» та соціальної ідентичності, а також їх становлення в підлітковому віці набуває особливої значущості у зв'язку з тим, що саме в цьому віці йде інтенсивний процес їх формування, що в значній мірі визначає особливості особистості та поведінки підлітка.

Проблема нашого дослідження полягала в необхідності осмислення процесу самовизначення, формування ціннісних орієнтацій в дитячому віці, з урахуванням того, що процес соціалізації протікає сьогодні в умовах невизначених соціальних ситуацій, різноманіття принципів організації соціальних спільнот, видів діяльності, соціальних ролей і групових норм, що, в зрештою, впливає на процес становлення ідентичності підростаючого покоління, яке, дорослішаючи і соціалізуючись, намагається перейняти все різноманіття існуючих стилів поведінки і сформувати свою власну ідентичність.

У дитячому віці активно формується самосвідомість, виробляється власна незалежна система еталонів самооцінювання і самоставлення. Поступово у дитини формується своя Я - концепція, яка сприяє подальшому, усвідомленої чи неусвідомленому, побудові поведінки молодої людини.

Даний період відрізняється виходом дітей на якісно нову соціальну позицію, в якій формується свідоме ставлення до себе як члену суспільства.

Соціальна ідентичність - це феномен, що виникає на підставі усвідомленні особистістю своєї приналежності до різноманітних соціальних груп, в які людина включається в ході своєї життєдіяльності.

Когнітивна і мотиваційна сфера конкретної особистості опосередкована характеристиками тих соціальних груп, з якими вона себе ідентифікує. Соціальна ідентичність не тільки формується під впливом різних групових властивостей і процесів, а й сама впливає на динаміку і процеси взаємодії. Соціальна ідентичність особистості формується в процесі взаємодії особистості з соціальною реальністю, в процесі якого ця реальність суб'єктивно осмислюється відповідно до системи життєвих відносин і потреб.

Основні механізми формування соціальної ідентичності мають когнітивну природу і включають в себе процеси категоризацію, самокатегоризацію, деперсоналізацію і соціальне порівняння. Разом з тим, в реалізації цих механізмів бере участь і емоційна сфера, оскільки прагнення до досягнення і збереженню позитивної самооцінки становить основу ідентифікаційних процесів особистості.

Таким чином, гіпотеза дослідження про те, що формування «Образу - Я» і соціальної ідентичності в дитячому віці проявляється у мотивації визнання, самоствердження і самоповаги відповідно до цінностей, прийнятими в соціальному середовищі - підтвердилася.

Використана література

1. Абульханова-Славская К. А. “Стратегія жизни” – М, “Мысль”, 1991 ст. 25-29.

2. Алексеева А. В. “Идентичность: особенности становлення в подростковом возрасте” // “Журнал практического психолога”, - №1, - 1999, - ст. 6-10.

3. Анастази Н. В. “Психологыческое тестирование”: в 2 Т. – М, “Прогресс”, 1982 - ст. 12-17.

4. Антонова Н. В. “проблема особистої ідентичності в інтерпретації сучасного психоаналіза, інтеракціонізму і когнітивної психології” // Журн. “Вопр психологии”, № 1, 1996. - ст. 131-143.

 5. Бернс Р. “Развитие Я - концепции и воспитание” – М., “Прогресс”, 1986 - ст. 22-26.

6. Братусь Б. С. “До проблеми людини в психології”: Хрестоматія, упорядкування Карпенко З. С., Гоян І. М. – Івано-Франківськ, “Плай”, 2000. - ст. 4-11.

7. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. – “Словарь – справочник по психологической диагностике” – К., “Наукова думка”, 1989 - ст. 9-11.

8. Варбан М. Ю. “К изучению рефлексивного опосредования профессионального становления” // “Журнал практикующего психолога” – К., - 1997. - Випуск 3. - ст. 162-171.

9. Гинзбург М. Р, “Личностое самоопределение как психологическая проблема” // Журн. “Вопр. психологии”, №2, - 1988 - ст. 34-41.

10. Дворянчиков Н. В., Ткаченко А. А. Некторые дизонтогенетические механизмы формирования садизма. // Российский психиатрический журнал, 1998, - №3, - с. 4-9.

11. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. “Психология”: словарь – справочник – Минск, “Хэлтон”, 1998 - ст. 4-7.

12. “Жизнь как творчество”: Соц. – пс. анализ / Шинкарук В. И., Сохань Л. В. и др. – К., “Наукова думка”, 1985 - ст. 71-75.

13. Завгородня О. В. “Особливості становлення цінностей у підлітковому віці” // “Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія”: Матеріали методологічного семінару – К., 1998 - ст. 10-12.

14. Карпенко З. С. “Аксіологія особистості” – К., ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998 - ст. 21-24.

15. Карпенко З. С. “Психологические особенности самоопределения младшых школьников”: Автореферат диссерт. на соиск. Уч. Ст. канд. Психол. Наук – К., 1989 - ст. 45-50.

16. Кирилова Н. А. “Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности подростков” // Журн. “Вопр. психологии” №4, - 2000. - ст. 29-37.

17. Кон И. С. “Открытие “Я” – М., “Политиздат”, 1978 - ст. 11-20.

18. Кон И. С. “Психология ранней юности” – М., “Просвещение”, 1989 - ст. 63-70.

19. Майерс Д. “Социальная психология” – С. – Пб., “Питер”, 1998 - ст. 26-30.

20. Марцинковская Г. Д., Ярошевский М. Г. “100 выдающихся психологов мира” – М., Изд-во “Институт практической психологии”, Воронеж, НПО “МОДЭК”, 1996 - ст. 43-51.

21. Мачинський О. В. “До проблеми ідентифікації особистості” // Журн. “Практична психологія та соціальна робота”, № 7, - 2000. - ст. 28-30.

22. Немов Р. С. “Психология”: в 3 т. Т.2: “Психология образования” – М., “Просвещение”, 1995 - ст. 12-14.

23. Овсянецька Л. П. “Ціннісні орієнтації як фактор життєдіяльності і розвитку особистості” // “Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія”: Випуск 2. Част. 1 – Івано-Франківськ, “Плай”, 1998. - ст. 66-69.

24. Орлов А. Б. “Личность и сущность” // Журн. “Вопр. психологии”, №2, 1995. - ст. 5-18.

25. “Основи психології” За заг. ред. Киричука О. В., Роменця В. А. – К., “Либідь”, 1999 - ст. 6-9.

26. Павленко В. Н. “Представления о соотношении социальной и личностной идентичности в современной западной психологии” // Журн. “Вопр. психологии”, №1, - 2000. - ст. 135-141.

27. Петровский В. А. “Личность в психологии: парадигма субьективности” – Ростов-на-Дону, “Феникс”, 1996 - ст. 8-11.

28. “Психологічний словник” за ред. Войтка В. І. – К., “Вища школа”, 1982 - ст. 4-6.

29. “Психологический словарь” / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова – М., “Педагогика - Пресс”, 1997 - ст. 7-9.

30. “Психологія професійної діяльності і спілкування” / За ред. Л. Е. Орбан, Д. М. Гриджука – К., “Преса Ураїни”, 1997 - ст. 34-37.

31. Ремшмитд Х. “Подростковый и юношеский возраст”: Проблемы становления личности – М., “Мир”, 1994 - ст. 12-14.

32. Рогов Е. И. “Настольная книга практического психолога”: Учебное пособие: в 2 кн. – М., “Владос”, 2000. Кн. 1: “Система работы психолога с детьми разного возраста”.

33. Савсин М. В. “Особливості оцінки старшокласниками свого ставлення до різних видів діяльності” // “Психологія”: Респ. наук. – методичний збірник – К., “Рад. школа”, 1989. - Випуск 33. - ст. 29-34.

34. “Словарь практического психолога” Сост. Гловин С. Ю. – Минск, “Харвест”, 1998 - ст. 5-6.

35. “Теории личности в западной – европейской и американской психологии”: Хрестоматия по психологии личности – Самара, Изд. Дом “Бахрах”, 1996 - ст. 11-13.

36. Тихонравов Ю. В. “Екзистенциальная психология” – М., “Бизнес - школа”, 1998 - ст. 21-23.

37. Тодорів Л. Д, “Психологічні умови формування життєвих перспектив у підлітковості” (когнітивний аспект): Канд. дис. – К., 2000 - ст. 22-25.

38. “Философский словарь” Под ред. Фролова И. Т. – М., “Изд-во политической литер.”, 1987 - ст. 2-4.

39. Франкл В. “Человек в поисках смысла” – М., “Прогресс”, 1990 - ст. 31-33.

40. Фрейд З. “Очерки по психологии сексуальности” – Харьков, “Фолио”, 1999 - ст. 43-44.

41. Фрейд З. “Психоанализ” – Донецк, “Сталкер”, 2000 - ст. 24-25.

42. Хьелл Л., Зиглер Д. “Теории личности” – СПб., “Питер”, 1999 - ст. 13-17.

43. Ярошевский М. Г. “История психологии” – М., “МГУ”, 1998 - ст. 15-18.