Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Ономастика \ 4655. Курсова робота Ономастика в британських казках Джейкобса

Курсова робота Ономастика в британських казках Джейкобса

« Назад

Код роботи: 4655

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Ономастика

Тема: Ономастика в британських казках Джейкобса

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

1. Народна казка в системі фольклору англійського етносу

1.1. Визначення «фольклору». Жанрова класифікації фольклорних творів

1.2. Визначення поняття «казка»

1.3. Жанрова своєрідність народної казки

2. Картина світу є модель і є складником. Англійська народна казка як реалізація фольклорно-етнічної картини світу

2.1. Картина світу як інваріантна модель

2.2. Фольклорно-етнічна картина світу у системі художніх світів

3. Лінгвокультурний простір як складник фольклорно-етнічної картина світу

3.1. Лінгвокультурогія: ґенеза розвитку й основні поняття

3.2. Поняття лінгвокультурного простору

3.3. Реалізація лінгвокультурного простору у концептах культури

Висновки

Список використаної літератури

Список використаної літератури

1. Астраханова А. М. Сатира й гумор у билинному епосі // Російський фольклор. М.-Л., 1957. - С. 234.

2. Від есе до роману. // Життя й доля малих жанрів. - Івгу, 1997. - С. 239.

3. Домашнев А. И., Шишкина И. П., Гончарова Е. А. Интерпретация художественного текста. - 2-е изд., доработанное. - М.: Просвещение, 1989. – 208 с.

4. Енциклопедичний словник термінів // Санкт-Петербург, 1978, т. 1 - с 654.

5. Казки та історії. Л.: Художня література, 1969, т. 2, - с. 408.

6. Краєвский Л. А. Казки // Журнал Міністерства Народної Освіти. - 1835. - Ч. VII. - З. 583.

7. Леонова Т. Г. Русская литературная сказка XIX века в ее отношении к народной сказке - Томск, издательство Томского университета. - 1982. - с. 198).

8. Літературні казки Оскара Уайльда й казково-міфологічна поетика роману «Портрет Доріана Гріючи». - В. Новгород, 2007. – 301 с.

9. Ліхачов. Внутрішній світ художнього твору // Питання літератури, №8, 1968. - С. 74-87. Пропп В. Я. Історичних корінь казки. - Л., 1946, - с. 208.

10. Новіков Л. А. Мистецтво слова. - М., 1991. - с. 352.

11. Новіков Н. В. Сатира в російській чарівній казці //. М.-Л., 1957. С. 48.

12. Овчиннікова Л. В. Англійська літературна казка XX століття. Історія, класифікація, поетика. - М.: Флінта: Наука, 2003. – 312 с.

13. Опозиція «свого» й «іншого» просторів у казці О. Уайльда «Рибалка і його Душа». // Проблема «іншого голосу» у мові, літературі й культурі. Матеріали IV Міжнародної конференції. - Спб., 2003. - С. 235.

14. Пропп В. Я. Морфологія казки. - Вид. 2-і. - М.: Головна редакція східної літератури, видавництва «Наука», 1969. – 168 с.

15. Федоров Ф. П. Романтичний художній мир: простір і час - Рига: 1988. - 413 с.

16. Хованская З. И. Стилістика французької мови. - М.: Вища школа, 1984. - с. 314.

17. Худяков И. А., Великоросійські казки, вип. 1-3, М., 1860-1862; с. 231.

18. ЦивЧян Т. В. До семантики просторових елементів у чарівній казці // Типологічні дослідження з фольклору: зб. статей. - М., 1975. – 301 с.

19. Хонти Х. Народні соціально-утопічні легенди. - М., 1967, - с. 321.

20. Чудинский Е. А., Російські народні казки, примовки й баєчки, М., 1864; с. 743.

21. Эрленвейн А. А., Народні казки, М., 1863; 2 вид.: Народні росіяни казки й загадки, М., 1882; с. 124.

22. Традиційні формули як проблема відтворення англійською мовою етномовного компонента українських народних казок // Теорія і практика перекладу: Укр. наук. зб. / КДУ. - Вип. 20. - Київ, 1994. - С. 74-82.

23. Нові переклади українських народних казок - англомовному чи-тачеві // Теорія і практика перекладу: Респ. міжвід. наук. зб. / КДУ. -Вип. 18. - Київ, 1992. - С. 73-80. (У співавторстві з доц. О. С. Медвідь).

24. Способы воспроизведения реалий в английских переводах укра-инских народных сказок. - 34 с. Деп. в ИНИОН № 38988 от 25.07.89.

25. Українські казкові персонажі у німецькій та англійській інтерпретації. - 17 с. Деп. в ИНИОН № 42335 від 06.07.90.

26. Образні порівняння українських народних казок в англійських перекладах // Acta philologica / Дрогоб. держ. пед. ін-т. - Т. III - Дрогобич, 1995. - С. 75-78.

27. До питання про типологію розмовної основи казкового епосу // Acta philologica / Дрогоб. держ. пед. ін-т. - Т. III - Дрогобич, 1995. - С. 72-75. (У співавторстві з доц. О. С. Медвідь).

29. Міжмовна кореляція етномовної семантики розмовно-просторіч- них елементів українського казкового епосу // Проблеми зіставної семантики: Матер. Всеукр. наук. конфер. / ін-т мовознавства ім. О. Потебні НАН України, ін-т укр. мови НАН України. - Київ, 1995. - С. 212-213. (У співавторстві з доц. О. С. Медвідь).

30. Розмовна інтонація як естетична універсалія казкового епосу // Мови європейського культурного ареалу: проблеми розвитку і взаємодії: Тези доп. 1-ої Міжнародн. наук. конфер. пам'яті проф. Ю. О. Жлуктенка (1915-1990) / КДУ - Київ, 1995. - С. 61.

31. Етномовний компонент української народної казки як проблема перекладу // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття: Тези Всеукр. наук. конфер. / Львів. держ. ун-т. - Львів, 1996. - С. 150.

32. Coding and decoding language world pictures in fiction // English language teaching in Ukraine: IATEFL - Ukraine International Linguistic and Methodological Conf. / Lviv State University. - Lviv, 1995. - P. 101-102. (У співавторстві з доц. О. С. Медвідь).

33. Ethnolingual component of Ukrainian folktales in English translations // Cultural aspects of language functioning: IATEFL - Ukraine SIG Research International Conf. to the memory of O. M. Morokhovsky / Kyiv State Linguistic University. - Kyiv, 1996. - P. 19-20.

34. Стернин І. А. Методика дослідження структури концепту. [Текст] / І. А. Стернин // Методологічні проблеми когнітивної лінгвістики: Наукове видання / За ред. І. А. Стерніна. - Воронезький державний університет, 2001. - C. 58-65.

35. Сулімов В. А. Когнітивне опис мови та її культурологічна інтерпретація: когнітивні трансформації. [Текст] / В. А. Сулімов // Філологічні науки. - 2006. - № 1. - С. 40-47.

36. Годіон В. Є. (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р. - с. 200-205.