Распечатать страницу

Курсова робота Особливості мови електронних ЗМІ

« Назад

Код роботи: 4653

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Українська мова за професійним спрямуванням

Тема: Особливості мови електронних ЗМІ

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВИ РІЗНИХ ВИДІВ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ

1.1. Особливості Інтернет-дискурсу

1.2. Особливості мови інформаційно-лінгвістичних електронних ЗМІ

1.3. Особливості теле- та радіодискурсу

РОЗДІЛ 2. Недоліки і способи їх уникнення. Лексика, граматика, морфеміка електронних ЗМІ

РОЗДІЛ 3. Типи і стиль мовлення електронних ЗМІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Темою цієї роботи є особливості мови електронних ЗМІ.

Телебачення, радіо та друковані ЗМІ, вступивши в комунікаційну зв'язок зі своїми телеглядачами, радіослухачами і читачами, переносять їх з однієї точки планети в іншу, як би скасовуючи простір і час. За допомогою засобів масової комунікації та інформації мільйони людей вступають у спільну діяльність з переробки однаковою інформації, психічну взаємодію свідомостей, залучаючись у процес колективного мислення і «колективної солідарності», коли йдеться про співчуття або засудження. Формуючи міфи і стереотипи, ЗМІ активно використовують механізм «публічного сприйняття». У цій своїй якості ЗМІ вже стають засобом «духовного примусу». Ми в той самий час стаємо об'єктом інформаційної агресії або інформаційної війни, коли за допомогою ЗМІ нас намагаються схилити до заданої певною групою суб’єктивної точки зору.

Актуальність моєї роботи обумовлена зростаючою роллю електронних ЗМІ, розширення їх соціального охоплення. Все більше людей хочуть отримувати інформацію оперативно та без зайвих зусиль. Також мова сучасних електронних ЗМІ суттєво відрізняється від мови ЗМІ взагалі, тому потребує дослідження.

Класифікацію ЗМІ досліджував Річард Харріс. Він виділив два типи: друковані та електронні (або телерадіомовні). Електронні ЗМІ з’явилися пізніше друкованих, менш довговічні і менше залежать від загальної грамотності людини або доступності йому міської інфраструктури. Останній пункт набуває особливо важливого значення у віддалених куточках світу. Людина може слухати транзисторний радіоприймач, при цьому не маючи можливості користуватися електромережою.

Хоча телевізійні мережі, як приватні, так і державні, як правило, ведуть мовлення на певну країну, їх вплив часто поширюється далеко за її межами. У 1989 році одним з основних факторів демократичних революцій у Східній Європі була можливість дивитися західні телепередачі.

Але проблема класифікації ЗМІ залишається невирішеною, бо деякі класифікації взагалі включають до електронних тільки ті ЗМІ, що розміщені в Інтернеті.

Метою роботи є дослідження мови електронних ЗМІ: теледискурсу, радіодискурсу, Інтернет-дискурсу, недоліків і переваг електронних ЗМІ, їх лексики, морфеміки, граматики, типів і стилів мовлення.

Завданнями курсової роботи відповідно до мети є:

1) розкрити особливості мови теледискурсу;

2) розглянути характеристики радіодискурсу;

3) дослідити мовні аспекти Інтернет-дискурсу;

4) провести аналіз недоліків і переваг електронних ЗМІ;

5) визначити лексичні, граматичні, стилістичні особливості мови електронних ЗМІ.

Об’єктом дослідження курсової роботи є електронні ЗМІ. Предметом дослідження є мовні особливості електронних ЗМІ.

Інформаційною базою для написання курсової роботи стали праці таких вчених, як Р. Харріса, Г. Н. Трофімової, Н.А. Мелехової, М. Федорчука, А. Костигової тощо, а також дані онлайн-телеканалу 24tv та інших ЗМІ.

Електронним ЗМІ – телебачення, радіо, засоби зв’язку Інтернет, інтернет-видання, що звертаються до масової аудиторії, доступні багатьом людям, сприяють розповсюдженню інформації.

В першому розділі були розкриті особливості мови Інтернет-дискурсу, відмінністю якого є можливість обміну думками з реципієнтом, менша формалізація спілкування, нижчий рівень граматики; досліджені мовні аспекти теледискурсу, головною особливістю якого є візуальний та вербальний вплив на людину; характеристики радіодискурсу, де значний вплив на дискурс становить акустичний ефект та концепція радіостанції.

В другому розділі проаналізовані недоліки та переваги електронних ЗМІ, все ж таки розповсюдження цього виду ЗМІ свідчить про переважання переваг використання електронних ЗМІ; розкриті лексичні особливості мови електронних ЗМІ, що максимально використовує наявні засоби виразності; аспекти морфеміки та граматики мови, що пов’язані передусім з запозиченням іноземних слів.

В третьому розділі визначені типи мовлення, що застосовуються в електронних ЗМІ, найчастіше вони є синтезом кількох типів, стилі мовлення, серед яких най розповсюдженим є публіцистичний в контексті політичного дискурсу та розмовний в контексті Інтернет-дискурсу.

В умовах освоєння масовою аудиторією Інтернет-середовища як нової сфери існування для людства специфіка мовної особистості неминуче впливає на реальну суспільну свідомість, що вже зараз можливо побачити на прикладі мовних процесів, що відбуваються в електронній журналістиці. В свою чергу електронні ЗМІ справляють вплив на споживачів своєї інформації, які переймають їх культуру мовлення.

Питанню мови електронних ЗМІ має приділятися більше уваги, бо саме вони значною мірою формують мову нації, країни, суспільства. Звичайно, необхідним є законодавче визначення діяльності електронних ЗМІ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – №4. – Ст. 9.

2. Артамонова І. Системні характеристики онлайнових та офлайнових ЗМІ / І. Артамонова / Вісник СумДу. Серія «Філологія» – 2008. – №1. – С. 182.

3. Веринська А. М. Репрезентація публіцистичного тексту в заголовках / А. М. Веринська. В. Г. Гнот / Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2011. – №24(63). – С. 143.

4. Горошко Е. И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы / Е. И. Горошко / Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. – Орел, 2007. – вып. 5. – с. 184.

5. Грибкова Е. И. Коммуникативные и социальные факторы варьирования новостного радиодискурса: автореф. дисертации на соискание научной степени кандидата наук: спец. 10.02.19. «Теория языка» / Е. И. Грибкова. – Саратов, 2012. – 19 с.

6. Грибкова Е. И. Реализация категории «объективность» в медийном дискурсе / Е. И. Грибкова / Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики: сущность, концепции, перспективы: материалы II Междунар. научно-практич. конф. / под. ред. проф. Л. А. Миловановой. – Т. 2. – Волгоград: Парадигма, 2009. – С. 52-58.

7. Грицай І. С. Мовні особливості сучасних засобів масової інформації / І. С. Грицай / Розвиток гуманітарних наук. Проблеми і перспективи. – 2009. – №5.9. – С. 39

8. Закотий В. Электронные средства массовой информации / В. Заколотий / PR-менеджер». – 2007. – № 4. – С. 17

9. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – Изд. 5-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 288 с.

10. Компанцева Л. Ф. Интернет–коммуникация: когнитивно-прагматический и лингвокультурологический аспекты / Л. Ф. Компанцева / Автореферат диссерт. на соискание научной степени доктора филологических наук. – Киев, 2007. – 20 с.

11. Костыгова Ю. Сетевые СМИ: занимательная типология / Ю. Костыгова / Мир Интернет. – 2002. – № 4 (67). – С. 34

12. Мелехова Н. А. Телевизионный дискурс в решении проблем массовой коммуникации / Н. А. Мелехова / Вестник Воронежского ун–та. – 2008. – №2. – С. 46.

13. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс: Учебное пособие / Ю. Е. Прохоров. – 2–е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 224 с.

14. Самуляк О. Переваги та недоліки мережевих ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inf.oa.edu.ua/dopovid/samulyak.pdf.

15. Трофимова Г. Н. Интернет как зеркало речевой деятельности современного российского общества / Г. Н. Трофимова / Вестник РУДН. Серия «Литературоведение. Журналистика». – 2008, №3. – С. 74-75.

16. Трофимова Г. Н. Русский язык в Интернет-СМИ: функционально-стилевой контекст (статья) / Г. Н. Трофимова / El mundo eslavo, 2004, №3. – С. 38–48.

17. Трофимова Г. Н. Языковая личность и массовая киберкоммуникация в Рунете (статья) / Г. Н. Трофимова / El mundo eslavo, 2004, – №3. – С. 19-31.

18. Ушаков А. А. Интернет–дискурс как особый тип речи / А. А. Ушаков / Вестник Адыгейского Национального университета. – 2010. – №4. – С. 143.

19. Федосюк М. Современный российский дискуссионный радиодискурс: язык, логика, культура общения / М. Федосюк / Rosja w dialogu kultur. Literatura. Język. Folklor. Idee: Abstrakty wystąpień międzynarodowej konferencji naukowej 19–20 września 2013. – ul. Gagarina 11, Torun, Poland, 2013. – С. 76.

20. Фролов М. Е. Телевизионный дискурс информационно–аналитических программ: автореф. дисертации на соискание научной степени кандидата наук: спец. 10.01.10. «Журналистика» / М. Е. Фролов. – Тверь, 2004. – 20 с.

21. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – М.: Олма пресс, 2002. – 448 с.

22. Інтернет–ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет–ЗМІ.

23. Прямий ефір онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://24tv.ua/home/showOnline.do.

24. Типи мовлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/Типи_мовлення.

25. Українська правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/.