Распечатать страницу

Курсова робота Вербальний компонент у рекламі

« Назад

Код роботи: 4652

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Українська мова за професійним спрямуванням

Тема: Вербальний компонент у рекламі

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Оформлення: Методичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ

1.1. Вербальні канали на прикладі сучасної телереклами

1.2. Вербальний компонент на телебаченні

РОЗДІЛ 2. ВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ТЕКСТУ ЖУРНАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

2.1. Оцінка ефективності рекламного тексту

2.2. Рекламний слоган у лінгвопрагматичному ракурсі

2.3. Основна відмінність реклами від інших форм комунікації

РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ РЕКЛАМИ

3.1. Оцінка еффективності рекламного тексту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Реклама бере участь в оформленні життєвого простору сучасної людини, має певний вплив на її свідомість і поведінку, формує образ повсякденного світу і суспільного життя. Виходячи з того, що засоби невербальної комунікації в соціальній рекламі виконують такі функції, як доповнення мовлення, заміщення, вираз емоційних станів акторів та ведучих в рекламному ролику, вивчення даного питання видається важливим для фахівців у галузі реклами.

Рекламне повідомлення розглядається науковцями як єдність вербальних і невербальних смислових компонентів. Під вербальними компонентами ми розуміємо образ і композицію.

Реклама становить собою особливу сферу діяльності, спрямовану на привернення уваги великої аудиторії до рекламованого предмета з метою вирішення певних маркетингових завдань рекламодавця. Завданням реклами є вплив на адресата та спонукання його до конкретної дії – придбання товару, користування послугою. Успішне вирішення цього завдання залежить від багатьох чинників (урахування цільової аудиторії, вибору каналу комунікації та інших), але насамперед визначається адекватним моделюванням вербальної ситуації в тексті реклами.

Суть моделювання вербальної ситуації полягає в тому, щоб прилаштувати якості товару під потреби адресата реклами, тобто представити предмет реклами як цінний для адресата й відповідний до його потреб. Передбачувані потреби адресата є психологічною пресупозицією – умовою, що повинна бути задоволена в створюваному тексті реклами для досягнення ним поставленої комунікативно-прагматичної мети.

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасне соціальне життя ставить перед нами нові проблеми. Існування реклами, її присутність в повсякденності і масових комунікаціях – соціальний факт, який потребує вивчення й аналізу. Реклама, так чи інакше, бере участь в оформленні життєвого простору сучасної людини, має певний вплив на її свідомість і поведінку, формує образ повсякденного світу і суспільного життя. Інтерес до неї, активна розробка різних інформативно-переконуючих технологій свідчать про соціальну затребуваність реклами.

Реклама покликана вирішувати ряд складних завдань. Вона виступає засобом інтеграції різних методів психологічного, лінгвістичного, економічного характеру і при цьому представляє такий вид комунікації, який неможливо класифікувати як окремий вид діяльності. У зв’язку з тим, що рекламна комунікація складається з кількох різнорідних елементів, фахівцям необхідно аналізувати і постійно удосконалювати даний процес.

Реклама як показове явище сучасного комунікативного простору становить цікавий і недостатньо вивчений об’єкт дослідження. Вона входить у життя людини-споживача, перебираючи на себе функції фактора, що, з одного боку, відбиває, а з другого, формує масову культуру і свідомість. З огляду на це вона потребує багаторівневого вивчення, яке дало б змогу об’єктивно визначити справжнє місце реклами у функціонуванні як матеріальної, так і духовної сфер буття особи й суспільства в цілому.

У сучасних же дослідженнях реклами, зокрема українських, здебільшого переважають концептуально інші ракурси її вивчення (економічний, психологічний, лінгвістичний, соціологічний, правничий тощо).

Проблему невербального компоненту соціальної реклами досліджували такі вчені, як Ф. С. Бацевич, Г. В. Бороздина, Л. П. Гримак, Е. В. Клюєв, М. Л. Кнапп, В. А. Лабунская, Е. В. Мєдвєдєва, Г. Г. Ніколайшвілі, С. Л. Рубинштейн, В. В. Миронов, Т. О. Савчин, В. А. Пронников, Л. В. Солощук, Ф. І. Хміль, Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка та інші.

Дослідження вербального компоненту соціальної реклами, є нагальним та необхідним.

Мета дослідження: полягає в характеристиці вербального компоненту соціальної реклами, в контексті теле-,журнальної реклами.

Об’єктом дослідження є вербальний компонент у рекламі.

Предметом дослідження: особливості використання вербальних компонентів в соціальній рекламі на телебаченні.

Дослідження психологів показують, що люди сприймають рекламне повідомлення в такий спосіб: спочатку вони дивляться на ілюстрацію, потім читають заголовок і, нарешті, читають текст рекламного повідомлення.

Якщо хоча б одне з перерахованих вище дій не виконується з певної причини, то ефективність такого рекламного оголошення значно знижується.

Методологічну основу дослідження склали наукові принципи сучасної комунікативістики та філологічних і суспільних наук уцілому, передусім наукові підходи до вивчення вербального компоненту тексту журнальної реклами.

Дослідження здійснене передусім з позицій міфологічного методу. Його напрямок було розроблено з урахуванням психологічних структуралістських робіт, загалом широкого корпусу міфознавчих джерел (О. Веселовського, О. Лосєва, Є. Мелетинського, М. Потебні, В. Проппа, В. Топорова, Н. Фрая та ін.).

Також було усебічно використано рекламознавчі та комунікативістські праці, які в різних аспектах корелюють із міфологічним методом пізнання сучасного медіа-простору: класичні роботи дослідників (Бацевич Ф. С., Бороздина Г.В., Гримак Л. П., ін.) та численних іноземних авторів сучасності.

Отримані у пропонованому дослідженні результати можуть бути застосовані для подальшого вивчення рекламної діяльності в контексті мас-медійної творчості, визначення різних аспектів побутування міфологічних конструкцій у медіа-текстах, для вдосконалення та специфікації підходів до аналізу міфологічного рівня сучасної соціальної комунікації.

А також для досягнення пріоритетних напрямів використання основних засобів реклами та оцінка ефективності рекламного тексту та більшої креативної тай функціональної доцільності рекламної продукції, представленої в соціокомунікативному полі сучасності.

Наукова новизна роботи полягає як у виборі об'єкта дослідження, так і у комплексному підході до вивчення лінгвокультурного і гендерного аспектів журнального рекламного тексту з урахуванням лінгвістичних критеріїв та норм.

У виділенні і описі основних способів взаємодії семіотико-вербальної і візуальної складових рекламного журнального тексту.

Новим є й лінгвістична інтерпретація журнального рекламного дискурсу як когнітивно-сугестивного феномену, аналіз журнальної реклами як своєрідного способу уявлення структур знання про світ з прикладу різних мов. [7, с. 95]

Теоретична і практична значимість цього дослідження обумовлена розширенням і поглибленням теоретичних даних про поняттях «текст», «журнальний рекламний текст», про специфіку мови рекламного тексту; про вербально-гендерні особливості рекламного дискурсу, що зумовлюють ефективність його мовного впливу.

Результати лексико-прагматичгного аналізу текстів журнальної реклами дозволяють поглибити вивчення мови реклами, розробити нові перспективні моделі дослідження вербально-гендерної специфіки і прагматики рекламного феномена, що грає дедалі більш значиму роль.

Матеріали й результати дослідження журнального рекламного тексту є практично значущими та можуть бути рекомендовані до застосування під час складання методичних розробок та навчальних посібників із загального мовознавства, лексикології, лінгвокультурології, міжкультурної комунікації. Під час читання лекцій з теорії мови, семіотики, міжкультурної комунікації, теорії перекладу тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / під ред. Ф. С. Бачевича. – К.: Видавничий центр «Академія», 2012. – 431 с.

2. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов / под ред. В. Биркенбила. – СПб.: Питер, 2011. – 412 с.

3. Бороздина Г. В. Психологія ділового спілкування / под ред. Г. В. Бороздиной. – М.: Ділова книга, 2010. – 241 с.

4. Бретон Ф. Взрыв коммуникации / Ф. Бретон, С. Пру // Реклама: внушение и манипуляция. – Самара, 2011. – 312 с.

5. Гах Й. М. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / під ред. Й. М. Гаха. – Івано-Франківськ: Полум’я, 2013. – 159 с.

6. Гримак Л. П. Навязчивая притягательность СМИ / Л. П. Гримак, О. С. Кор-добовский // Человек, 2010. – 441с.

7. Діловий етикет. Етика ділового спілкування – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: «Альтерпрес», 2011. – 398 с.

8. Клюев Е. В. Речевая коммуникация / под ред. Е. В. Клюева. – М.: ПРИОР, 2011. – 312 с.

9. Кнапп М. Л. Вербальные коммуникації / под ред. М. Л. Кнаппа. – М., 2008. – 289 с.

10. Конецка В. П. Соціологія коммуникації / под ред. В. П. Конецка. – М.: МУБУ, 2012. – 464 с.

11. Круглова М. А. Психологические проблемы рекламы и маркетинга: Дис. канд. психол. наук / М. А. Круглова. – Бишкек, 2012.

12. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування / під ред. О. В. Кубрак. – Суми: Університетська книга, 2011. – 219 с.

13. Экспрессия человека: общение и межличностное познание / под ред. В. А. Лабунской. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2009. – 274 с.

14. Лобанов А. А. Основы профессионально-педагогического общения / под ред. А. А. Лобанова. – С.-Петербург, 2010. – 311 с.

15. Медведева Е. В. Рекламна комунікація / под ред. Е. В. Медведевой. – М., 2012. – 438 с.

16. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Методика: Пер. с англ. / под ред. М. Х. Мескона. – М., 2014. – 590 с.

17. Миронов В. В. Коммуникационное пространство как фактор трансформации современной культуры: и философии / В. В. Миронов // Вопросы: философии, 2013. – 273 с.

18. Николайшвили Г. Г., Методика соціальної реклама: Теорія і практика / под ред. Г. Г. Николайшвили. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 391 с.

19. Ниренберг Д., Калеро Г. Как читать человека словно книгу: Пер. с англ. / под ред. Д. Ниренберга. – М., 2008. – 231 с.

20. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / під ред. Б. А. Обритько. – К.: МАУП, 2013. – 240 с.

21. Пиз А. Язык телодвижений / под ред. А. Пиза. – Нижний Новгород, 2012. – 189 с.

22. Пирогова Ю. К. Стратегии коммуникативного воздействия и их отражение в рекламном тексте / Ю. К. Пирогова // Текст. Интертекст. Культура. – М., 2011. – 189 с.

23. Пронников В. А., Ладанов И. Д. Язык мимики и жестов / под ред. В. А. Пронникова. – М.: Стелс, 2011. – 239 с.

24. Психологическая экспертиза рекламных сообщений: Завжди використовуйте пасок безпеки. – [Електронний ресурс].

25. Пущаев, Ю. В. Либерализм, квазилиберальныю мифы! и свобода СМИ (Карл Поппер о роли телевидения в обществе) / Ю. В. Пущаева // Вопросы: философии, 2010. – 314с.

26. Рубинштейн С. Л. Теоретические вопросы психологии и проблема личности / С. Л. Рубинштейн // Психология личности. – М., 2010. – С. 89-92.

27. Савчин Т. О. Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство / під ред. Т. О. Савчин. – Т.: Видавництво ТДПУ, 2012. – 264 с.

28. Проников В. А. Вербальная коммуникация: ее место и перспективы исследования в современной лингвистике / Л. В. Солощук // Вісник ХНУ. – 2012. – № 635.

29. Хміль Ф. І. Ділове спілкування / під ред. Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2011. – 278 с.

30. Хорст Р. Ваше тайное оружие в общении: мимика, жест, движение / под ред. Р. Хорста. – М.: Инфра, 1996. – 298 с.

31. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування / під ред. Т. К. Чмут. – К.: Вікар, 2013. – 223 с.