Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Дискурсивные особенности служебных единиц современного английского языка \ 4645. Курсова робота Когнітивні ресурси емоційно-телеономного концепту ПОДЯКА в англійському та українському художньому дискурсі

Курсова робота Когнітивні ресурси емоційно-телеономного концепту ПОДЯКА в англійському та українському художньому дискурсі

« Назад

Код роботи: 4645

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови

Тема: Когнітивні ресурси емоційно-телеономного концепту ПОДЯКА в англійському та українському художньому дискурсі

Кількість сторінок: 54

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Когнітивна лінгвістика в парадигмі сучасного мовознавства

1.1. Завдання та головні поняття когнітивної лінгвістики

1.2. Концепт як інформаційна структура свідомості

1.3. Когнітивні механізми об’єктивації концептів у художньому дискурсі

1.4. Когнітивні засоби і прийоми аналізу концепту подяка

Розділ 2. Семантична структура лексеми подяка в англійській та українській мовах

2.1. Дефініційний аналіз лексеми подяка в англійській та українській мовах

2.2. Лінгвістична варіативність висловлювань подяки в англійському дискурсі

2.3. Параметри факультативних сем лексеми подяка в англійській та українській мовах

Розділ 3. Когнітивне моделювання концепту ПОДЯКА на матеріалі художнього дискурсу

3.1. Польова модель концепту ПОДЯКА

3.2. Модель - ієрархія концепту ПОДЯКА

3.3. Полікомпонентна модель концепту ПОДЯКА

3.4. Особливості перекладу концепту ПОДЯКА з англійської на українську мову

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Порушено проблему немовного людського спілкування. Зроблено розмежування між вербальною та невербальною комунікацією в англомовному художньому дискурсі. Із застосованням значної фактологічної експериментальної бази мовних номінацій виконано класифікацію та аналіз позамовних засобів вираження подяки, зокрема, екстралінгвістичних, кінесичних і тактильно-кінестезичних.

Актуальність теми роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на розгляд мовних одиниць з урахуванням інформації, знань про світ, а також уявлень – наївних, наукових, художніх та досвідних, які ці одиниці репрезентують. Дослідження звертається до розгляду вербалізованих уявлень про внутрішній світ людини як носія певної культури в межах антропоцентричної парадигми сучасної гуманітарної науки.

Об'єктом дослідження є вербалізований в сучасній англійській мові концепт ПОДЯКА, концептуальна інформація, закладена у вербальних засобах його вираження, а також спілкування людей як вид дискурсу.

Предметом виступають різнорівневі мовні засоби вираження концепту ПОДЯКА у сучасній англійській мові: окремі лексеми, термінологічні словосполучення, конвенціональні метафори, усталені мовні вирази, паремії та мовні кліше, а також основні дискурсивні особливості спілкування закоханих.

Головна мета роботи – проведення комплексного дослідження концепту ПОДЯКА в сучасній англійській мові як структурно та змістовно складного, багатовимірного вербалізованого мисленнєвого конструкту людської свідомості в єдності його понятійного, образного та ціннісного компонентів, а також у його дискурсивній реалізації – зумовила конкретні завдання дослідження:

1) проаналізувати концепт ПОДЯКА як складову англомовної наукової (філософської та психологічної) картин світу, визначити специфіку його мовної об'єктивації у цих сферах людського знання;

2) виділити в англійській мові особливий комплекс мовних засобів (усталених словосполучень, стійких мовних кліше, англійського пареміологічного фонду), які об'єктивують ключові ознаки концепту ПОДЯКА в буденній/наївній свідомості англомовної спільноти;

3) виявити ключові когнітивні метафори, які лежать в основі мовлення в сучасній англійській мові;

4) визначити основні особливості спілкування на вербальному рівні.

Наукова новизна полягає в тому, що в ній вперше в когнітивному та дискурсивному аспектах досліджується концепт ПОДЯКА, об'єктивований в англійській мові різнорівневими мовними засобами.

Розвиток лінгвістичної науки кінця ХХ – початку ХХІ століття виокремив дуже важливу ідею: комунікація людей – це основа їхньої свідомості, пізнання, суспільного буття в цілому і, відповідно, людина не може існувати поза комунікацією. Усе частіше вчені зосереджують свою увагу на проблемах мовної комунікації, принципах моделювання комунікативного акту, функціонуванні мови в різноманітних сферах суспільної діяльності, і зокрема на категоріях міждисциплінарного характеру, які є умовою успішного комунікативного акту. До таких категорій належить і категорія ввічливості. Як одна з основних складових міжособистісного спілкування, ввічливість являє собою важливий регулятор поведінки, необхідний для досягнення ефективної взаємодії людей.

В останні десятиліття поняття „ввічливість” і його реалізація в мовленні усе частіше привертають увагу лінгвістів. Поштовхом до зацікавлення cтало зростання загального інтересу до культурології й прагматики, національної специфіки поведінки й мовлення людей. Мовленнєвий етикет – це важливий елемент будь-якої національної культури. Типові звороти мовленнєвого етикету є своєрідним мовним фондом, який регулює суспільні та особисті взаємовідношення між носіями певної мови.

Вввічливість розглядається як набір стратегій або мовленнєвих моделей, які встановлюються одними комунікантами як норми для себе, або іншими – як норми для них, і водночас як соціально зумовлені поведінкові норми, вербальні і невербальні, у визначеній суспільній групі. Ввічливість – це прояв поваги, це і готовність зробити послугу тому, хто її потребує, і делікатність, і такт. І звичайно ж, своєчасний і доречний мовленнєвий прояв – мовленнєвий етикет – невід’ємний елемент ввічливості.

Категорія ввічливості являє собою складне соціокультурне явище, що відображає міжособистісні стосунки комунікантів і забезпечує соціальну рівновагу, а також є необхідною передумовою комунікативного співробітництва. У реалізації тактик увічливості важливу роль відіграють поняття позитивної і негативної ввічливості (стратегії зближення та віддалення), що є яскраво вираженим у дослідженнях Дж. Ліч.

З кінця ХХ століття в лінгвістичних дослідженнях категорія ввічливості розглядалася з різних поглядів. Проте ж більшість дослідників розглядають її, як поняття, пов’язане з мовленнєвим етикетом.

В актуалізації мовленнєвого акту подяки переважають підсистеми кінесичних засобів невербальної комунікації. Кількість їхніх номінацій становить 3,05 % від загальної кількості номінацій невербальної комунікації з художніх текстів. Кількість номінацій екстралінгвістичних і тактильно-кінестезичних засобів, що виражають вдячність, є дуже незначна і становить 0,7 та 0,5 % відповідно. Загалом, судячи з отриманих результатів дослідження, у подячному дискурсі переважає вербальна домінанта, невербальна хоч і зафіксована, проте не вирізняється особливою частотністю.

Вираження подяки у невербальній комунікації відбувається за допомогою вокального, візуального і тактильного каналів комунікації, саме через них адресант передає повідомлення адресату. Вираження вдячності реалізується за допомогою традиційної або набутої комунікативної поведінки учасників комунікації, яка виявляється в певних рухах, міміці, жестах, притаманних тій чи іншій культурі спілкування. Комунікативна поведінка індивіда в процесах спілкування регульована комунікативними нормами і традиціями, яких дотримується учасник спілкування.

Семантичними маркерами засобів невербального вираження подяки є gratefully та thankful, оскільки в художньому дискурсі всі невербальні засоби комунікації, зокрема й вираження подяки, вербалізовані, тобто зображені за допомогою вербальних номінацій та описів [4, р. 11]. Ці семи й реалізують вираження подяки, яке є конототивним, оскільки низка зафіксованих засобів невербального вираження подяки, наприклад, smile, sigh, inhale, cough, hug, nod, look up, sit down, має інший зміст, однак здатна набувати семантичних відтінків, зокрема вдячності. Ці засоби є невербальними симптомами МА подяки.

Annotation

Object is verbalized in modern English THANK concept, conceptual information is embedded in the verbal means of expression and communication between people as a form of discourse.

Background work is due to the general thrust of modern linguistic research to the linguistic units with information and knowledge about the world, and ideas - naive, scientific, artistic and experiential that these units represent. The study addresses the consideration of verbalized ideas about the inner world of man as the bearer of the culture within the anthropocentric paradigm of modern humanities.

Concept seen as a set of strategies and speech patterns that are established among the communicants as standards for yourself, or others - as the norm for them and at the same time as socially conditioned behavioral norms, verbal and nonverbal, in a particular social group. Politeness - a manifestation of respect and willingness to do this service to those who need it, and the delicacy and tact. And of course, timely and appropriate expression of speech - speech etiquette - an essential element of politeness.

Анотація

Об'єктом дослідження є вербалізований в сучасній англійській мові концепт ПОДЯКА, концептуальна інформація, закладена у вербальних засобах його вираження, а також спілкування людей як вид дискурсу.

Актуальність теми роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на розгляд мовних одиниць з урахуванням інформації, знань про світ, а також уявлень – наївних, наукових, художніх та досвідних, які ці одиниці репрезентують. Дослідження звертається до розгляду вербалізованих уявлень про внутрішній світ людини як носія певної культури в межах антропоцентричної парадигми сучасної гуманітарної науки.

Вираження подяки у невербальній комунікації відбувається за допомогою вокального, візуального і тактильного каналів комунікації, саме через них адресант передає повідомлення адресату. Вираження вдячності реалізується за допомогою традиційної або набутої комунікативної поведінки учасників комунікації, яка виявляється в певних рухах, міміці, жестах, притаманних тій чи іншій культурі спілкування. Комунікативна поведінка індивіда в процесах спілкування регульована комунікативними нормами і традиціями, яких дотримується учасник спілкування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Апресян Ю. Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенсиональности. – М.: Наука, 1988. – С. 7-44.

2. Абакарова Н. М. «Круг» как концепт в контексте творчества Д. Донна и Т. Элиота // Филология и культура. Материалы III Международной научной конференции. Тамбов, 2001. Ч. 1. - С. 45-47.

3. Абрамцева Т. В., Тарасова И. А. Внутренняя форма как архаическое ядро концепта (на материале русского и английского языков) // Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. Межвузовский тематический сборник. Вып. 4. - С. 12-17.

4. Захарова Е. П. Коммуникативная категория чуждости и её роль в организации речевого общения // Вопросы стилистики: межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Издво Сарат. унта, 1998. – С. 87–94.

5. Зотеева Т. С. О некоторых компонентах жанра просьбы // Жанры речи: сб. науч. ст. Саратов: Издво ГосУНЦ «Колледж», 2002. – Вып. 3. – С. 268–272.

6. Григоренко І. В. Принцип ввічливості у сучасному англійському дискурсі. Позитивна та негативна ввічливість [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.weblancer.net/download/portfolio/521113/521113.doc – Заголовок з екрану.

7. Карабань. Н. А. Содержание и структура коммуникативной категории вежливости [Електронний ресурс]. / Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ “Грани познания”. – 2010. – №1 (6). – Спосіб доступу: www.docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ZlGIPTYGEggJ:grani.vspu.ru/files/publics/143_st.pdf – Заголовок з екрану.

8. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингво-культурных традицій [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.e-reading.org.ua/bookreader.php/137743/Larina_-_Kategoriya_ _vezhlivosti_i_stil%27_kommunikacii.html – Заголовок з екрану.

9. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. / М. Л. Макаров. — М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. - 280 с.

10. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови. / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

11. Побережна Н. О. Вираження категорії ввічливості на лексичному рівні [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.rusnauka.com/3_SND_2010/Philologia/58115.doc.htm – Заголовок з екрану.

12. Розділові питання в англійській мові [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.angliyska-mova.com/rozdilovi-pitannya-v-anglijjskijj-movi/ – Заголовок з екрану.

13. Словарь по этике. / Под ред. И. С.Кона. – [Изд. 5.] – М.: Политиздат, 1983. – 445 с.

14. Словарь – Речевая ситуация [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.finam.ru/dictionary/wordf027A200016/default.asp?n=1 – Заголовок з екрану.

15. Стернин И. А. Проблемы описания вежливости как коммуникативной категории // Коммуникативное поведение. Вежливость как коммуникативная категория. – Воронеж, 2003. – Вып. 17. – С. 22-47.

16. Терлецька Н. “Нова робота” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.dotyk.in.ua/terle.htm – Заголовок з екрану.

17. Фёдорова Т. В. Семантика вежливости и средства её выражения в современном русском языке (на материале произведений русской драматургии). – Брянск, 2004. – 199 c.

18. Формановская Н. И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 1989. – 159 с.

19. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно прагматический подход. – М.: Рус. яз., 2002. – 216 с.

20. Ярцева В. Н. Большой энциклопедический словарь «Языкознание». – М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. – 685 с.

21. Appleton, Victor “Tom Swift In The Land Of Wonders” [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: www.appleton.thefreelibrary.com/Tom-Swift-In-The-Land-Of-Wonders/ – Заголовок з екрану.

22. Capote, T. “Breakfast at Tiffany’s” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.med-stud.narod.ru/lit-ra/tiffany-en.html – Заголовок з екрану.

23. Christie, A. “Death on the Nile” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.gramotey.com/books/1269011566.htm – Заголовок з екрану.

24. Collins, J. Lady Boss [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.ukazka.ru/product-book779203.html – Заголовок з екрану.

25. Cronin, A. The Green Years. – М.: Менеджер, 2001.

26. Doyle Conan “The Problem of Thor Bride” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.wikilivres.info/wiki/The_Problem_of_Thor_Bridge – Заголовок з екрану.

27. Dreiser, T. “Jennie Gerhardt” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.ebooks.adelaide.edu.au/d/dreiser/theodore/jennie/ – Заголовок з екрану.

28 Eliot, George “Silas Marner” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.pagebypagebooks.com/George_Eliot/Silas_Marner/ – Заголовок з екрану.

29. English Page – Might [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.englishpage.com/modals/might.html – Заголовок з екрану.

30. Fraser B. Perspectives on politeness // Journal of Pragmatics 14. – 1990. – P. 219-236.

31. Galsworthy, J. “The dark flower” Galsworthy J. The dark flower. – М.: Прогресс, 1975.

32. Goldberg, R. “Art for Heart’s Sake” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.mayflower.do.am/index/art_for_heart_s_sake/0-16 – Заголовок з екрану.

33. Grice H.P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics. – 1975. – Vol. 3. – P. 41-58.

34. Grisham, J. The Firm [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.books.google.com/books?id=z7e7qtERfH0C&dq=inauthor%3A%22John%20Grisham%22&source=gbs_book_other_versions – Заголовок з екрану.

35. Hemingway, E. “A Farewell to Arms” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.scribd.com/doc/6765428/A-Farewell-to-Arms-by-Ernest-Hemingway-eBook – Заголовок з екрану.

36. Henry, O. “The gift of the magi” Henry O. The gift of the magi. – Обнинск: Титул, 1999.

37. Heym Stefan “Crusaders” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.catalogue.nla.gov.au/Record/2695606?lookfor=author:%22Heym,%20Stefan,%201913-%22&offset=15&max=21 – Заголовок з екрану.

38. Lakoff, R. Language and Women’s Place [Текст] / R. Lakoff. – New York: Harper & Row, 1975. - PP. 45-79.

39. Lakoff R. Language in Woman’s Place. – Language in Society, 1973. – No.2 – P. 45.

38. Leech 1983: Leech G. N. Principles of Pragmatics. – London, New York: Longman, 1983. – 250 s. Marcjanik 2007: Marcjanik M. Grzecznosc w komunikacji j^zykowej. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 166 s.

40. London, Jack “Martin Eden” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.london.sonoma.edu/Writings/MartinEden/ – Заголовок з екрану.

41. Maugham W.S. “Theater” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.scribd.com/doc/22201457/Maugham-Theatre – Заголовок з екрану.

42. Maugham W.S. “The moon and Sixpence”. – М.: Прогресс, 1972.

43. Maugham W.S. “Princess September”. – М.: Голоса, 1996.

44. Murphy, Raymond. English Grammar in Use: Third Edition, 2004. – P. 379.

45. Osborne, J. “Look Back in Anger” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.scribd.com/doc/12589143/Josborne-Look-Back-in-Anger – Заголовок з екрану.

46. Sheldon, S. “If Tomorrow Comes” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.gramotey.com/books/ 1269058721.htm – Заголовок з екрану.

47. Sheldon, S. “Nothing Lasts Forever” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.esnips.com/doc/7906ba3c-d3a2-4a4c-8381-9009936523ed/Nothing-Lasts-Forever-By-Sidney-Sheldon – Заголовок з екрану.

48. Sheldon, S. “Windmills of the Gods” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.fb2lib.net.ru/book/138303 – Заголовок з екрану.

49. Spencer-Oatey 2005 – Spencer-Oatey H. Rapport Management Theory and Culture // Interlanguage Pragmatics. 2005. – 3. Vol. 2. – P. 321-346.

50. Tolkien J. R. R. The Lord of the Rings. – М.: Менеджер, 2002. – P. 241.

51. Watts 2003 – Watts R. Politeness. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 318 p.

52. Wild O. The Portrait of Dorian Gray. – М.: Менеджер, 2004. – P. 304.

53. Chambers Dictionary of synonyms and antonyms. Edited by Martin H. Manser, 1997.

54. British National Corpus/ University of Oxford. 2005. http://sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html.