Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогика \ 4626. Курсова робота Виховання у дітей інтересу до соціальної дійсності

Курсова робота Виховання у дітей інтересу до соціальної дійсності

« Назад

Код роботи: 4626

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогіка

Тема: Виховання у дітей інтересу до соціальної дійсності

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади виховання у дітей інтересу до явищ соціальної дійсності

1.1. Психологічні особливості пізнання навколишнього світу дітьми дошкільного віку

1.2. Педагогічна наука про роль ознайомлення дітей з явищами соціального життя

1.3. Аналіз практики роботи дошкільних закладів

Розділ 2. Педагогічні умови виховання інтересу до соціальної дійсності у дітей дошкільного віку

2.1. Принципи відбору знань про соціальну дійсність

2.2. Методика виховання інтересу до явищ соціального життя у дітей

2.3. Аналіз проведеної роботи

Висновки

Список джерел

Залучення дитини до світу дорослих людей, до їх діяльності, до світу почуттів і переживань, тобто до всього того, чим живе суспільство, - завдання, яке людство вирішує з того часу, коли стала усвідомлюватися необхідність у передачі кожному наступному поколінню досвід попереднього. У всі часи матері вчили і вчать своїх дітей тому, що знають і вміють самі, того, що, на їх погляд, стане в нагоді дитині в житті.

Однак можна спостерігати як, починаючи вже з педагогічної теорії Яна Амоса Коменського (1592-1670) і кінчаючи сучасної педагогікою, змінювалося ставлення до проблеми залучення дітей до соціальної дійсності: до його цілям, змісту, методам. Можна навіть простежити тенденції розвитку проблеми.

Я. А. Коменський у своїй праці «Світ чуттєвих речей в картинках, або Зображення і найменування всіх найголовніших предметів у світі і дій в житті » втілив, кажучи сучасною мовою, свою концепцію ознайомлення дитини з навколишнім світом. Його праця - своєрідна енциклопедія для дітей, в якій світ представлений дитині у всьому різноманітті і на рівні розвитку науки того часу. З картинок і коротких текстів до них малюк міг дізнаватися про перших заняттях людини на землі - садівництві, землеробстві, скотарстві; про книги, мистецтві промови, етиці, мудрості, людяності та інших моральних якостях; про фізики, хімії, астрономії. [1. С. 10]

І П. Фребель, і М. Монтессорі вважали, що для дітей дошкільного віку важливо пізнавати чуттєвий світ у його властивості і якості. Навколишній світ в широкому розумінні, в його складних проявах не може бути доступний маленькій людині.

У вітчизняній дошкільній педагогіці можна виділити після 1917 року кілька тенденцій в підході до проблеми ознайомлення дітей з соціальною дійсністю. Об'єктивний аналіз причин появи цих тенденцій свідчить про те, що всі вони були обумовлені соціальними змінами в суспільстві.

Можна сказати, що Коменський, вирішуючи завдання прилучення дитини до світу, вважав її важливою і в основу відбору знань поклав принцип енциклопедичності.

Мета: виявити особливості виховання інтересу до соціального життя у дітей дошкільного віку.

Обєкт дослідження: соціальний розвиток дошкільника в процесі виховання.

Предмет дослідження: процес формування інтересу до соціального оточення у дітей дошкільного віку.

Робоча гіпотеза: інтерес до явищ соціальної дійсності є важливим проявом соціального розвитку дитини і засобом формування соціальної компетентності. Педагогічними умовами розвитку інтересу є: використання прикладу дорослих, ознайомлення з явищами суспільного життя, застосування методів, які підвищують пізнавальну та емоційну активність дітей в процесі пізнання соціальної дійсності.

Завдання:

1. Проаналізувати теоретичні засади виховання у дітей інтересу до явищ соціального життя.

2. Виявити особливості прояву інтересу до соціальної дійсності у дітей дошкільного віку.

3. Здійснити відбір явищ соціальної дійсності, з якими слід знайомити дітей у цілеспрямованому педагогічному процесі.

4. Експериментально перевірити педагогічні умови виховання у дітей інтересу до явищ соціальної дійсності.

Сучасна дошкільна освіта, яка орієнтується на особистість дитини, передбачає освоєння нею світу не як ізольованої від людини об’єктивної реальності, а як взаємопов’язаного та взаємозалежного, цілісного світу Природи, Культури, Людини та її внутрішнього світу. Цілісні уявлення про навколишній світ визначають можливість повноцінної орієнтації дитини у світі, його розуміння й взаємодії з ним. Уявлення про навколишній світ лежать в основі світорозуміння та світогляду. Тому їх можна віднести до ключових компетенцій дитини.

Дошкільне дитинство є важливим етапом входження дитини в людське співтовариство, адаптації до різних соціальних ситуацій, набуття досвіду соціальних відносин. У співпраці з оточуючими людьми дитина знайомиться з соціально-прийнятними формами поведінки і вчиться свідомо їх підтримувати.

На перший погляд, здається, що соціальний світ дитини - дошкільника невеликий. Це його сім'я, дорослі й однолітки, яких він зустрічає в дитячому саду. Однак люди, які оточують дитину, вступають у різноманітні взаємини - родинні, дружні, професійно-трудові та інші. Тому вже в дошкільному віці у дітей необхідно сформувати уявлення про розмаїття людських відносин, розповісти їм про правила і норми життя в суспільстві, озброїти моделями поведінки, які допоможуть їм адекватно реагувати на події в конкретних життєвих ситуаціях. Величезну роль у вирішенні цих завдань відіграє ознайомлення дошкільників з об'єктами соціальної сфери, району, соціумом найближчого оточення. Важливо навчити дитину вільно орієнтуватися там, де він живе, де знаходиться його дитячий сад, школа, в якій він буде вчитися, виховати любов до своєї малої батьківщини, дбайливе і відповідальне до неї ставлення.

Формування самосвідомості у дітей дошкільного віку – одне із важливих завдань на даному етапі їх розвитку. Розуміння власного “Я”, свого місця у суспільстві, усвідомлення себе як індивідуальності, а також як учасника соціальних відносин є необхідною умовою становлення особистості дошкільника. Навколишній світ, який оточує дитину, в якому вона народилася, живе і розвивається, охоплює: світ природи (жива і нежива природа); соціальний світ (люди, суспільство, в якому вони соціалізуються, діють, перетворюють соціальний світ у відповідності до власних потреб); соціальну дійсність (конкретні події, факти, взаємовідносини, які характеризують даний період функціонування людського суспільства).

Знання дитини про довкілля мають бути забарвлені почуттями, нести в собі потенціал, який породжує емоції, оскільки головне призначення таких знань – впливати на формування світогляду, світосприймання і активно-дійового ставлення до світу природи і людей. Вплив на дитину знань, які виконують емоційну функцію, виявляється в її інтересі до об’єкту, який вивчається, у яскравих експресивних реакціях (сміх, плач), у проханні повторити ще раз, наприклад, прочитану казку тощо.

Отже, проблема ознайомлення дітей дошкільного віку з соціальною дійсністю знаходиться у тісному взаємозв’язку з механізмами соціалізації особистості дитини. Формування у дітей уявлень про соціальний світ і самих себе в ньому, активної позиції і здатності до його перетворення, виховання соціальних почуттів, оцінювального ставлення до навколишнього світу, подій, явищ, які в ньому відбуваються, сприятиме становленню та соціалізації особистості у період дошкільного дитинства.

1. Артамонова О. В., Козлова С. А. Как познакомить ребёнка с творческой деятельностью взрослого // Дошкольное воспитание. – 1993. - №10.

2. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М., 1992.

3. Виноградова Н. Ф., Куликова Т. А. Дети, взрослые и мир вокруг. – М., 1993.

4. Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. Чего на свете не бывает? – М., 1994.

5. Как помочь ребёнку войти в современный мир / под ред. Т. В. Антоновой. – М., 1995.

6. Козлова С. А. «Я – человек»: Программа приобщения ребёнка к социальному миру. – М., 1996.

7. Субботский В. О. Ребёнок открывает мир. – М., 1991.

8. Сухомлинський В. О. Серце выддаю дітям. – К., 1978.

9. Рьилеева Е. Программа развития самосознания дошкольника и речевой активности «Открой себя» // Дошкольное воспитание. – 1998. - №2.- С.47-53.

10. Прушицкая Р. И. Пересмотр содержания работы с детьми в дошкольных учреждениях. / Р. И. Прушицкая – М., 1923. – 24 с.

11. Суровцева А. В. Итоги педагогической работы в дошкольных учреждениях в связи с пересмотром. / А. В. Суровцева – М., 1926. – С. 51.

12. Торбек В. М. Педологический анализ системы Монтессори. / В. М. Торбек // Педология и воспитание. Сб. ст. / [Под ред. А. Б. Залкинда]. – М., 1928. – С. 206.

13. Шлегер Л. К. Практическая работа в детском саду / Луиза Карловна Шлегер – М., 1924. – С. 9.

14. Ельников М. 3., Смирнов Б. А. Социология воспитания. — М., 1996.

15. Как помочь ребенку войти в современный мир? / Под ред. Т. В. Антоновой. — М., 1995.

16. Козлова С. А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром. — М., 1988.

17. Козлова С. А. «Я — Человек»: Программа приобщения ребенка к социальному миру. — М., 1996.

18. Козлова С. А., Артамонова О. В. Как познакомить ребенка с творческой деятельностью взрослого // Дошкольное воспитание. — 1993. - № 10.

19. Кравцова Е. Е., Кравцов Г. Н. Золотой ключик. — М., 1990.

20. Кравцова Е. Е. Развитие воображения // Дошкольное воспитание. - 1989. - № 12.

21. Курочкина И. И., Черник Т. В. Этикет в нашей жизни: исторический и методический аспекты. — М., 1994.

22. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей: Пер. с англ. — М., 1992.

23. Леей В. Нестандартный ребенок. — СПб., 1993.

24. Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда: Пер с англ. — М., 1993.

25. Лихачев Б. Т. Введение в теорию и историю воспитательных ценностей. — Самара, 1997.