Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Религиозное мировоззрение \ 4443. Курсова робота Релігійна толерантність старшокласників на прикладі учнів 9-11 класів Баранівської гімназії

Курсова робота Релігійна толерантність старшокласників на прикладі учнів 9-11 класів Баранівської гімназії

« Назад

Код роботи: 4443

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Релігійний світогляд

Тема: Релігійна толерантність старшокласників на прикладі учнів 9-11 класів Баранівської гімназії

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Релігійна толерантність

1.1. Поняття релігійної толерантності

1.2. Проблема толерантності у старшій школі

1.3. Законодавче забезпечення релігійної толерантності

Розділ 2. Соціологічне дослідження «релігійна толерантність старшокласників Баранівської гімназії» як засіб визначення релігійної толерантності старшокласників у цілому

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність теми дослідження. У світі нараховується близько 200 релігій, релігія є однією з найбільш впливових сфер суспільного життя. Релігійне питання є досить актуальним у нашій державі, адже Україна – поліконфесійна країна, яка не має державної релігії. За даними Державного комітету України у справах національностей та релігій, станом на 1 січня 2010р., в Україні були представлені 55 віросповідань. Цілком природньо, що співіснування представників такої численної кількості релігійних рухів тягне за собою безліч проблем і невирішених питань.

Толерантне ставлення до оточуючих – невідємний елемент самодостатньої особистості. Чільне місце у поліконфесійному суспільстві посідає релігійна толерантність як необхідний фактор співіснування представників різних віросповідань. Тому проблема релігійної толерантності сьогодні постає досить гостро.

Безперечно, життєві принципи, погляди на ті чи інші явища формуються і змінюються у людини протягом життя. Та все ж, хочеться виокремити старший шкільний вік як період укорінення чітких життєвих позицій людини. Дана наукова робота містить не лише теоретичну, а й практичну частину, у якій зроблено спробу висвітлити рівень релігійної толерантності старшокласників, чим і зумовлена її актуальність.

Мета дослідження – всебічно проаналізувати сутність релігійної толерантності, визначити рівень релігійної толерантності старшокласників на прикладі учнів 9-11 класів Баранівської гімназії.

Аби досягнути поставленої мети слід вирішити такі завдання:

- розкрити сутність поняття «релігійна толерантність»;

- проаналізувати стан проблеми толерантності у старшій школі;

- дослідити умови забезпечення дотримання релігійної толерантності на законодавчому рівні;

- провести практичну частину дослідження, а саме: визначити рівень релігійної толерантності старшокласників на прикладі учнів 9-11 класів Баранівської гімназії.

Об’єктом дослідження є старшокласники.

Предмет дослідження: релігійна толерантність старшокласників.

Під час написання наукової роботи було використано такі методи дослідження: аналіз і синтез (для розуміння сутності поняття «релігійна толерантність, аби проаналізувати законодавчу базу, що забезпечує дотримання релігійної толерантності); метод соціології релігії, соціологічний (для проведення соціологічного дослідження); аксіоматичний (для гіпотетичних припущень у соціологічному дослідженні); метод комперативістики дав можливість у повній мірі опрацювати результати соціологічного дослідження; за допомогою методу узагальнення було зроблено загальні висновки.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, основної частини, до якої входить два розділи (перший розділ включає в себе три пункти), висновків, списку використаних джерел та додатків.

Практичне значення одержаних результатів. Дана наукова робота різносторонньо висвітлює проблему релігійної толерантності старшокласників, містить у собі власне соціологічне дослідження, результати якого можуть бути враховані педагогами Баранівської гімназії при визначенні напрямків факультативів, тем виховних годин та у спілкуванні з учнями. Результати роботи можуть стати матеріалом різноманітних учнівських занять та основою для більш масштабних досліджень.

Отже релігійна толерантність буває декількох видів у залежності від об’єкту по відношенню якого вона проявляється: толерантність по відношенню до іновірців; толерантність по відношенню до представників інших конфесій; толерантність по відношенню до сектантських рухів; і толерантність між віруючим в Бога та атеїстом. Крокуючи сторінками української історії, можна спостерігати, що наше суспільство завжди поважало іновірців. Загалом релігійна толерантність означає визнання за окремими віруючими та віросповіданнями права на власне розуміння істини, базується на принципах взаємоповаги.

Можна підсумувати, що виховання толерантності у старшокласників – невід’ємний фактор виховання зрілої особистості, адже саме у період юності в людини з’являється усвідомлення власної індивідуальності, цілісності і неповторності, зростає самоповага, з’являються власні принципи, менш конфліктними стають стосунки з дорослими, відповідно, цей період має особливе значення у вихованні толерантності (у тому числі й релігійної). Завдяки толерантному ставленню до оточуючих учні старших класів уникають безлічі конфліктів та неприємних ситуацій, навчаються жити у суспільстві та покращують особистісні якості.

Слід зауважити, що основоположними законодавчими актами, що забезпечують необхідність релігійної толерантності в Україні є Конституція України та Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», у яких йдеться про відокремлення школи від церкви, світський характер освіти, заборону будь-якої дискримінації через релігійні переконання та релігійну толерантність як необхідний фактор освіти.

Отож, ми провели соціологічне дослідження, метою якого було визначити рівень релігійної толерантності у старшокласників Баранівської гімназії. В анкетному опитуванні взяли участь учні 9-11 класів, загалом 60 чоловік, 30 чоловічої і 30 жіночої статі. Після обробки даних ми одержали наступні результати (Додатки 2, 3) та одержали відповіді, що підтверджують або спростовують взяті за основу раніше гіпотези. Таким чином наша гіпотеза про те, що старшокласники вважають себе релігійними людьми підтвердилась, адже 42% - 25 чоловік вибрали відповідь «так». Наступною була гіпотеза про те, що опитані старшокласники вважають себе толерантними людьми, яка не підтвердилась, більшість 44% респондентів відповіли, що іноді поводяться не толерантно, толерантними себе вважають 28%. Варто зазначити, що толерантність для більшості опитаних це, насамперед ввічливість (58%), 45% вважають релігійну толерантність необхідним фактором виховання школярів, також 58% згодні з твердженням про те, що людину слід привчати до релігійної толерантності від народження.

Гіпотеза про те, що учні рідко відвідують релігійні храми підтвердилась – 58% вказали, що бувають там лише на свята. Гіпотеза про те, що старшокласники не цікавляться релігієзнавством та не відомими для себе релігіями також підтвердилась: 62% не бажають вивчати релігієзнавство за шкільною програмою, мало цікавляться релігієзнавчими фільмами та літературою.

Гіпотеза про те, що учні з острахом та недовірою сприймають представників інших релігій не підтвердилась, учні готові спілкуватись з однолітками інших віросповідань, а довіра до представників інших релігій залежить від людини. Варто сказати, що більшість опитаних 72% відносять себе до православних християн, також є католики і протестанти.

Таким чином провівши соціологічне дослідження було виявлено, що старшокласники Баранівської гімназії вважають себе релігійними людьми, мають загальні поняття про толерантність, згодні з тим, що релійна толерантність посідає важливе місце у вихованні школярів загалом, але, разом з тим згодні, що самі не завжди поводяться толерантно, мало цікавляться релігієзнавчими дисциплінами але згодні спілкуватись і довіряти представникам інших релігій. З усього вищесказаного можна підсумувати, що старшокласники розуміють значення релігійної толерантності, а їх острах викликаний, насамперед, малою обізнаністю про чужі для них релігії.

1. Бублик С. А. Релігієзнавство: Навч. Посібник // С. А. Бублик. – К.: Юрінком Інтер, 2000. 496 с.

2. Вікова та педагогічна психологія. Психологічні особливості старшокласника. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15811026/psihologiya/psihologichni_osoblivosti_starshoklasnika.

3. Віллем Ж-П. Європа та релігії ставки ХХІ століття. // Жан-Поль Віллем. – К.: Дух і літера, 2006. – 331 с.

4. Дворецька Г. В. Соціологія. Навчальний посібник. // К.: КНЕУ, 2001.

5. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Підручник для студентів вузів // К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – К.: Народ. Укр.. акад. – 5-е вид., 2007. – 636 с.

6. Конституція України. Верховно Рада України: Конституція, Закон від 28. 06. 1996 р. № 254к/96-ВР, документ 254к/96-вр, чинний, поточна редакція – Тлумачення від 12.04.2012, підстава v009p710-12.

7. Котенко Л. В. Путівник юного історика // Л. В. Котенко. – Житомир: «Волинь», 2002. – 512 с.

8. Матеріали з навчального предмету «Соціологія». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/category/40/71/46/.

9. Методика і технологія. Виховання толерантності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1117/.

10. Міжнародні правові гарантії свободи совісті. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/6358/42/.

11. Прийоми формування толерантного свідомості старшокласників у процесі навчання історії. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ua-referat.com.

12. Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12.12.1991 р. № 1975-XII, Документ 1975-12, чинний, поточна редакція – Редакція від 09.12.2012, підстава 5462-17.

13. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII, Документ 1060-12, чинний, поточна редакція – Редакція від 01.01.2013, підстава 5499-17.

14. Релігієзнавство. Свобода релігійної совісті. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biglib.com/book/28_Religieznavstvo/3660_Svoboda_religiinoi_sovisti.

15. Религиозная толерантность в современном обществе. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dv-reclama.ru/others/articles/tolerantnost/24800/religioznaya_tolerantnost_sushchnost_interpretatsiya_ponyatiya_dva_vida_pozitivnyy_i_negativnyy/.

16. Соціально-педагогічні умови формування політичної толерантності у студентської молоді регіональними засобами масової інформації. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://mydisser.com/en/avtoref/view/8142.html.

17. Способи формування толерантності у підлітків. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Способи_формування_толерантності_у_підлітків_2.

18. Толерантність, віротерпимість, прагнення до свободи в духовному житті –складові ментальності українців. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/18791228/religiyeznavstvo/tolerantnist_viroterpimist_pragnennya_svobodi_duhovnomu_zhitti_skladovi_mentalnosti_ukrayintsiv.

19. Толстенко С. М. Релігієзнавство. Курс лекцій // С. М. Толстенко. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 103 с.