Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Соціологія - 173 питання

« Назад

Код роботи: 4411

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Соціологія

Тема: 173 питання

Кількість сторінок: 199

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1400 грн

1. Що таке «соціальне» у широкому і вузькому розумінні цього слова?

2. Як можна визначити предмет соціології? Які існують погляди на поняття «об'єкт» і «предмет» науки?

3. Яке ставлення до науки «соціології» у нашій країні?

4. У чому полягає значення соціології і чому зростає її роль у сучасних умовах?

5. У чому полягає сутність неповних функцій соціології? Чи існує різниця між поняттями «завдання» і «функції» соціології?

6. Чим можна відрізнити поняття «структура» і «система»?

7. Чому соціологія «не розчиняється» і «не змішується» з іншими науками?

8. Чому О. Конт і М. Спенсер вважаються фундаторами соціології?

9. У чому схожість і відмінність у поглядах О. Конта і Г. Спенсера на соціальну еволюцію?

10. Які методи аналізу суспільства як соціального організму використовують О. Конт і М. Спенсер?

11. Чому загальну дослідницьку позицію О. Конта можна охарактеризувати як «соціологізм», а Спенсера, як «індивідуалізм»?

12. Який зміст О. Конт і Г. Спенсер вкладають у визначення поняття «соціальне»?

13. Чи є у основоположників соціології ідеї, які зберегли свою цінність до цього часу?

14. Що таке «розуміюча» соціологія М. Вебера?

15. Яку роль у своїй «розуміючій» соціології Вебер відводив категорії «ідеальний тип» і як вона співвідноситься з об'єктивною реальністю?

16. Які дії людини Вебер вважала соціальними? Яку класифікацію соціальних дій людей запропонував Вебер?

17. Що, за Вебером, може забезпечувати легітимність панування і порядку? Які легітимні типи панування він виділяв?

18. Як Вебер визначав раціональний тип влади?

19. Як за Вебером, релігійні догми впливають на історичний розвиток суспільства і на поводження людей?

20. У чому Вебер вбачає взаємозв'язок протестантської етики з духом капіталізму?

21. В чому суть соціологічного методу і «соціологізму» Дюркгейма?

22. Яку роль в соціологічній теорії Дюркгейма відіграє його теорія соціальних фактів?

23. Що таке духовні соціальні факти?

24. Як Дюркгейм вирішує проблему співвідношення особистості і суспільства?

25. Яке місце в соціології Дюркгейма займали проблеми релігії?

26. В чому суть нормального і патологічного стану суспільства?

27. Що таке аномія?

28. Як пов’язані проблеми розподілу праці і соціальної солідарності в теорії Дюркгейма?

29. Що для марксистської соціології є відправним пунктом, як метод аналізу суспільства?

30. Яка, по Марксу, роль економічної необхідності для соціального, політичного і духовного життя?

31. У чому суть марксистського розуміння класів?

32. Яка, на думку Маркса, роль класової боротьби в розвитку суспільства?

33. Яку роль в соціальній революції Маркс і Енгельс відводили питанню про владу?

34. Як розвивалися погляди Маркса і Енгельса на політичну владу?

35. Яке місце в історії соціологічної думки займає П.О. Сорокін? Які основні етапи його творчості?

36. Як розумів П.О. Сорокін предмет, структуру і роль соціології?

37. Яке відношення П.О. Сорокіна до реформ і революції?

38. Як П.О. Сорокін розумів соціальну рівність?

39. У чому суть теорії соціальної стратифікації і соціальної мобільності П.О. Сорокіна?

40. Що таке соціокультура і соціокультурна динаміка? Як тут виявляється інтегральний характер соціології П.О. Сорокіна?

41. У чому значення творчості П.О. Сорокіна для сучасності?

42. Коли і чому емпірична соціологія виділяється в окремий напрямок соціологічних досліджень?

43. Як здійснювалися пошуки теорії, адекватної потребам розвитку емпіричної соціології?

44. Чи потрібна теорія при проведенні емпіричних соціологічних досліджень і яка?

45. Чому Т. Парсонс назвав розроблену ним концепцію суспільного розвитку структурно-функціональною теорією соціальних систем?

46. Що загального й у чому відмінність теорій еволюції суспільств Г. Спенсера, Э. Дюркгейма і Т. Парсонса?

47. Чи була необхідність створення теорій «середнього рангу» і якщо так, то в чому вона проявилася?

48. У чому суть і особливість функціонального аналізу Р.К. Мертона?

49. Яке місце відводить Р. Дарендорф інтересам в соціальних конфліктах?

50. Чим відрізняються «латентні» інтереси від «явних» інтересів?

51. Чим Л. Козер мотивує функціональність конфлікту?

52. Яке трактування соціальної реальності феноменологами на відміну від функціоналістів?

53. У чому суть концепції соціального світу А. Шюца?

54. Що таке этнометодология?

55. Які теоретичні позиції зближають соціологів-феноменологів і марксистів? У чому полягає принципове розходження між ними?

56. Що таке неофункціоналізм?

57. Як у неофункціоналізмі вирішується проблема взаємин особистості і суспільства?

58. Який основний напрямок у розвитку сучасної соціології з погляду неофункціоналістів?

59. Що сприяло виникненню і розвитку соціології, як окремої науки?

60. Яка роль О. Конта у становленні соціології?

61. Який метод становить основу соціологічних поглядів Г. Спенсера?

62. За що К. Маркса називають класиком соціології?

63. Який внесок у соціологію зробив Е. Дюркгейм?

64. Хто був творцем розуміючої соціології і теорії соціальної дії?

65. Хто є першими представниками соціологічного психологізму?

66. Чим зумовлена поява у XX стрізних соціологічних шкіл і концептуальних напрямків в соціології?

67. Хто започаткував і розвивав соціологічну думку в Україні у XIX ст.?

68. У чому полягають особливості розвитку вітчизняної соціології XX ст.?

69. Які основні етапи свого розвитку пройшла соціологічна думка України?

70. На що націлює Указ Президента України «Про розвиток соціологічних наук в Україні»?

71. Чи може суспільство існувати без соціальних інститутів?

72. Чи може у суспільстві виникнути таке становище, коли соціальні інститути не будуть поліпшувати життя людей?

73. Чи може в майбутньому відпасти потреба у такому соціальному інституті як держава?

74. Яке місце у структурі суспільства займають соціальні інститути і соціальні організації?

75. «Організація Об'єднаних Націй», «Міжнародне Товариство Червоного Хреста», військовий блок НАТО - це соціальні інститути чи соціальні організації?

76. Чи можуть соціальні інститути й організації не зберігати цілісність суспільства, а навпаки руйнувати її?

77. Яку структуру суспільства важливіше вивчати: горизонтальну чи вертикальну?

78. Чи залежить статус людини від кількості грошей у неї?

79. Чи можна перейти із одного соціального шару в інший, не змінивши свого статусу?

80. Що треба знати, вміти і робити людині, щоб змінити своє соціальне становище?

81. Які об'єктивні основи і причини соціальної нерівності у суспільстві?

82. Чи можна соціальну стратифікацію вважати універсальним явищем для будь-якого суспільства?

83. Чи може суспільство бути не розділеним на соціальні страти?

84. Яка головна відмінність людини від інших живих істот?

85. Який із чинників соціалізації можна вважати найголовнішим?

86. Яка модель соціалізації переважає у нашому суспільстві?

87. Чи тривала соціалізація у Робінзона Крузо під час його перебування на безлюдному острові?

88. Завдяки чому людина стає особистістю?

89. Особистість, як соціальна система

90. Чи існує зв'язок між соціальною активністю і соціальною мобільністю?

91. Чи може негативна поведінка конкретної особистості позитивно впливати на суспільні процеси і навпаки?

92. Якому з критеріїв соціальної активності ви надаєте переваги?

93. Яким чином краще впливати на поліпшення соціальної структури особистості?

94. Чи є праця обов'язковим процесом для життя людини?

95. Які головні чинники спонукають людину до праці?

96. Навіщо потрібна організація праці й управління трудовим процесом?

97. Чого, на вашу думку, не вистачає в організації праці на підприємствах нашої країни?

98. Які головні мотиви трудової діяльності переважають у населення нашої країни?

99. Які чинники можна виділити для укріплення згуртованості трудового колективу?

100. Чи є студентська група у вузі трудовим колективом? Чим вона відрізняється від трудового колективу на виробництві?

101. Які проблеми в житті трудового колективу ви можете назвати найголовнішими взагалі і в нашій країні зокрема?

102. Чому, на вашу думку, значення вільного часу зростає з розвитком суспільства?

103. У чому полягають позитивні і негативні сторони збільшення обсягу вільного часу?

104. Яке місце посідає освіта у системі вільного часу?

105. Чи не є збільшення обсягу вільного часу зменшенням значимості праці і робочого часу у суспільстві?

106. Що краще для людини: багато неорганізованого вільного часу чи мало вільного але добре організованого часу?

107. Які, на вашу думку, чинники виникнення моногамної сім'ї?

108. Які функції сім'ї найважливіші?

109. Чи можна сказати, що зараз настала загальна криза сім'ї?

110. Чи можна вважати сімейні проблеми лише особистими проблемами конкретних осіб?

111. Чи правильно вважати бездітне подружжя сім'єю?

112. Які з існуючих проблем сім'ї ви вважаєте найгострішими?

113. Яке ваше відношення до міжетнічних шлюбів?

114. Які, на вашу думку, можуть відбутися зміни у сім'ї в майбутньому?

115. Якими є характерні риси багатопартійності України?

116. Що являють собою основні політичні партії, їхні сутнісні риси?

117. Чим пояснюється крах КПРС?

118. Що собою представляє політична еліта?

119. В чому полягають проблеми розвитку профспілкового руху?

120. Які ви знаєте молодіжні організації та їх політичні орієнтації ?

121. Дайте характеристику основних самодіяльних рухів

122. Що є об'єктом і предметом соціології освіти?

123. Які об'єктивні чинники сприяли виокремленню соціології освіти в самостійну наукову дисципліну?

124. Як співвідносяться поняття "освіта" і "культура"?

125. В чому полягає зміст основних функцій освіти?

126. Що означає вираз "освіта як соціокультурний інститут"?

127. Які основні вимоги до освіти в умовах ринкової економіки?

128. Як співвідносяться поняття "освіта" і "навчання"?

129. Що ви розумієте під системою освіти?

130. Від яких факторів залежить ефективність освіти?

131. Яку роль відіграє освітня діяльність у соціалізації особи?

132. Охарактеризуйте сучасні інноваційні процеси у сфері освіти

133. Яке місце займає освіта в системі людських цінностей?

134. У чому полягає суть принципу "випереджаючого розвитку" освіти?

135. Що передбачає гуманізація і гуманітаризація освіти?

136. Чим характеризується сучасна криза освіти?

137. У чому проявляється розрив між освітою і культурою?

138. Що є предметом соціології науки?

139. Які взаємини науки й суспільства в сучасній Україні?

140. Чому впав престиж науки й учених?

141. Чому значима роль фундаментальної науки?

142. Сучасні форми й методи організації науки

143. У чому полягає соціальний клімат науки?

144. Назвіть соціальні функції науки

145. Прикладна наука: стан і шляхи вдосконалювання

146. Яке співвідношення існує між соціологією, ентносоціологією, соціологією нації?

147. Що Ви розумієте під поняттям етнічний ренесанс? В чому полягають його причини?

148. Коли і ким у науковий обіг вводиться термін етносоціологія?

149. В чому полягає відмінність між предметом і об’єктом етносоціології?

150. Як Ви розумієте співвідношення соціального і етнічного? Поясність свої міркування

151. Що таке соціологія нації та які процеси і явища вона вивчає?

152. Назвіть основні соціальні функції етносоціології та розкрийте їх суть

153. Назвіть основні підходи до розуміння етносу та поясність відмінності між ними

154. Що, на Вашу думку, є основним у визначенні нації: а) суб'єктивні чинники; б) об'єктивні чинники; в) сукупність різноманітних факторів?

155. Що таке національне відродження? Поясніть, в чому полягає специфіка національного відродження України

156. Чи багато з існуючих сьогодні конфліктів мають давні коріння в історії?

157. Чи можна взагалі обійтися у суспільстві без конфліктів?

158. Що треба робити, щоб у майбутньому виникало все менше конфліктів?

159. Який, на вашу думку, існує зв'язок між внутрішніми та зовнішніми конфліктами?

160. Розв'язання яких конфліктів є найважливішим: зовнішніх чи внутрішніх?

161. Які культурні цінності найважливіші у житті людини?

162. Чому у розвитку людства нове переборює старе?

163. Чи можна творчу людину вважати соціальне мобільнішою, ніж не творчу?

164. Чи не заперечують прогресивний розвиток культури людства винаходи все нищівнішої зброї та підвищення кількості загиблих в останніх війнах?

165. Чому масову культуру вважають негативним явищем?

166. Як розуміти культурну єдність держави?

167. З чого треба починати соціологічне дослідження?

168. Чим відрізняються методологія і методика соціологічного дослідження?

169. У чому полягає специфіка соціологічних досліджень?

170. Що краще використовувати в соціологічному дослідженні: один з трьох методів збору інформації чи всі три?

171. Які позитивні і негативні риси кожного з методів збору інформації?

172. Чи можна в соціологічному дослідженні обійтися без виміру?

173. Чому соціологу не завжди треба довіряти офіційним статистичним даним?