Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Соціологія - 176 питань

« Назад

Код роботи: 4410

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Соціологія

Тема: 176 питань

Кількість сторінок: 200

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

1. Об'єкт і предмет соціології

2. Соціальне явище, як центральна категорія соціології

3. Проблема специфічності та відмінності соціологічного вивчення від інших наук про суспільство

4. Критерії класифікації соціальних законів та специфіка соціальних закономірностей

5. Загальнонаукові та частнонаукові методи соціології

6. Макро- та мікросоціологічі підходи до аналізу суспільства

7. Завдання сучасної соціології

8. Взаємодія соціології з іншими науками про людину і суспільство

9. Загальна соціологічна теорія

10. Спеціальні соціологічні теорії

11. Емпіричні соціологічні дослідження

12. Сучасні функції соціології: теоретико-пізнавальна, практична, прикладна, світоглядна, ідеологічна

13. Протосоціологія

14. Класична соціологія

15. О. Конт і початок соціології

16. Українська соціологічна думка

17. Вітчизняна соціологія XX ст.

18. Основні напрямки сучасної західної соціології

19. Соціальні теорії Г. Спенсера, К. Маркса, Е. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Тарда, Л. Уорда та інші

20. Сутність поняття “суспільство”, походження

21. Типологія суспільств: первісно-общинні, рабовласницькі, феодальні, капіталістичні, комуністичні; прості та складні; відкриті та закриті; традиційні, індустріальні та постіндустріальні

22. Тенденції розвитку суспільства

23. Соціальна структура суспільства: соціальні класі, соціальні групи, соціальні прошарки

24. Соціальна стратифікація суспільства: вертикальний та горизонтальний поділ суспільства

25. Соціальна мобільність: міжпоколінна, внутріпоколінна; вертикальна та горизонтальна

26. Маргінальність

27. Підструктури суспільства: соціально-територіальна, соціально-професійна, соціально-класова, соціально-етнічна, соціально-демографічна

28. Трансформація соціальної структури українського суспільства

29. Поняття соціальної поведінки

30. Маса, натовп та публіка як суб’єкти соціальної поведінки

31. Різновиди соціальної поведінки: соціальні рухи, колективна поведінка, соціальна поведінка особистості

32. Поняття соціальної взаємодії, соціальної дії, соціального зв'язку, соціальної поведінки

33. Соціальні відносини та соціальний конфлікт

34. Поняття соціального контролю

35. Соціальний порядок

36. Формальний та неформальний соціальний контроль

37. Норми та санкції, як головні елементи соціального контролю

38. Поняття соціальної зміни, види соціальних змін

39. Основні теорії соціальних змін: теорія еволюційних змін, теорія революційних змін, теорія циклічних змін

40. Механізми соціальних змін

41. Інновація, як важливий етап соціальних змін, основні елементи та стадії нововведення

42. Поняття соціального прогресу та соціальної стабільності

43. Соціальний рух та стадії його розвитку, класифікація соціальних рухів

44. Соціальні процеси та їх класифікація

45. Пристосування, співробітництво, суперництво, конфлікт, соціальна дезорганізація, міграція

46. Соціальні норми та їх класифікація, соціальні правила, звички, звичаї, санкції

47. Норми моралі та норми права

48. Девіантна поведінка, її основні компоненти

49. Негативні та позитивні відхилення від норм

50. Теорія аномії Е. Дюркгейма

51. Різновиди девіацій за Р. Мертоном: конформізм, інновація, ритуалізм, ретритизм та повстання

52. Шляхи попередження соціальної девіації

53. Поняття соціального інституту та інституціалізації

54. Види соціальних інститутів за цілями і сферою дії, за способом регулювання

55. Специфічні функції соціальних інститутів

56. Зміна соціальних інститутів

57. Соціальна організація як соціальний феномен

58. Типологія соціальних організацій: формальні та неформальні організації

59. Соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві

60. Людина, індивід, індивідуальність, особистість

61. Соціологічна структура особистості

62. Потреби, цінності, ціннісні орієнтації, соціальні настанови, мотиви

63. Соціальна якість людини, соціальний типи особистості

64. Культура особистості та її діяльність

65. Соціалізація особистості (дві фази соціалізації: соціальна адаптація та інтеріорізація)

66. Механізми соціалізації

67. Особистість, як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин

68. Соціальний статус особистості: предписаний та досягнутий

69. Соціальна роль особистості (елементи соціальної ролі, рольове сподівання та рольове виконання, кольовий конфлікт)

70. Соціологічні теорії особистості (рольова теорія, статусна концепція особистості, теорія “дзеркального Я”)

71. Соціальна активність

72. Соціальна сутність культури

73. Функції культури, як соціального інституту: людинотворча функція, гносеологічна, комунікативна, цінністно-орієнтаційна, нормативно-регулююча

74. Різновиди культури: матеріальна та духовна; народна та елітарна; масова культура; субкультура та контркультура

75. Структурні елементи (язик, віра, цінності, норми) та форми виявлення культури людини та суспільства

76. Культурна динаміка

77. Основні закономірності в розвитку культури

78. Особливості національної культури українського соціуму

79. Економіка як соціальний інститут, її основні категорії

80. Структура економіки, як соціального інституту: економічна свідомість, економічні ролі, економічні зв’язки та відносини

81. Місце соціології у суспільстві за класиками соціології

82. Взаємодія економіки з іншими соціальними інститутами: політикою, правом, сімейною сферою, наукою та освітою

83. Соціальні функції економіки: підтримка та розвиток форм суспільного поділу праці, стимулююча функція, інтеграційна, інноваційна

84. Соціальний механізм розвитку економіки

85. Економічна поведінка, економічна свідомість, економічний інтерес, економічні соціальні ролі, економічна активність, власність, як соціологічна категорія

86. Матеріальне та духовне виробництво

87. Зарубіжна та вітчизняна економічна соціологія

88. Соціологічний аналіз праці й зайнятості

89. Характер, зміст, умови, організація, ринок праці

90. Зайнятість населення та безробіття

91. Ставлення до праці. Мотивація праці. Трудовий колектив. Трудова адаптація та соціально-психологічний клімат у колективі

92. Конфлікт у трудовому колективі

93. Структура та класифікація вільного часу

94. Чинники, які впливають на вільний час

95. Вільний час в житті суспільства

96. Право як формальний соціальний інститут

97. Форми соціальної дії права

98. Правова культура

99. Правова поведінка

100. Протиправна поведінка

101. Соціологічні теорії протиправної поведінки

102. Політика, як соціальний інститут

103. Поняття політичної сфери

104. Типологія видів політики

105. Структура політики: політичні відношення, інтереси, політична свідомість та політична організація

106. Функції політики: цінностно-орієнтаційна, керівнича, інтегруюча, інноваційна, функція соціалізації

107. Політична система суспільства

108. Політичний процес, політична влада (класифікація влади), політична стратифікація

108. Політичні параметри (ранги державної ієрархії, партійність, політична поведінка, політична свідомість і політична культура)

109. Особливості електоральних досліджень

110. Роль політики у суспільстві

111. Феномен громадської думки

112. Структурні елементи суспільної думки, фактори детермінації

113. Механізм виникнення, функції та проблеми вивчення суспільної думки

114. Аналіз суспільної думки

115. Суспільна думка в сучасній Україні

116. Світова суспільна думка

117. Особливості масової комунікації

118. Технічні засоби передачі інформації

119. Канали масової комунікації

120. Поняття “мас-медіа”

121. Предмет та категорії соціології конфлікту

122. Аристотель, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегельм, Г.-В.-Ф. Гегель, К. Маркс, Т. Парсонс, Л. Козер, Д. Даренфорд, К. Болдуїн і проблема конфлікту

123. Передконфліктна стадія, конфліктна та стадія розв’язання конфлікту

124. Класифікація конфліктів

125. Причини конфлікту, гострота, тривалість та наслідки

126. Попередження і прогнозування конфліктів, стратегії виходу з конфлікту

127. Методологічні прийоми дослідження конфліктів

128. Предмет і об'єкт етносоціології

129. Поняття етносу, етногенезу та теорії етнічності

130. Етнічна ідентичність та етнічний стереотип

131. Історичні форми общиності людей (род, клан, племя, народність, нація, народ)

132. Національно-етнічні процеси та відносини

133. Національне питання та націоналізм

134. Освіта як соціальний інститут

135. Функції та мета освіти в суспільстві

136. Структура освіти в Україні

137. Результати освіти

138. Соціологічні дослідження проблем освіти

139. Наука, як соціальний інститут

140. Інституціоналізація науки

141. Закономірності розвитку науки

142. Функції науки в сучасному суспільстві

143. Чотири принципи науки за Мертоном

144. Типи наукових організації в суспільстві

145. Наукова діяльність, як об’єкт соціологічного дослідження (теоретичне та прикладне значення науки, її статус в суспільстві)

146. Поняття життєвої середи, соціально-просторова диференціація населення, типи поселень

147. Місто, як соціальний феномен

148. Соціологічний аналіз міста

149. Специфічні риси та функції міста

150. Класифікація міст. Образ життя у місті. Урбанізація

151. Село, як соціальний феномен

152. Предмет соціології села

153. Образ життя у селі

154. Соціальна характеристика українського сучасного села

155. Молодь, як соціальна група; поняття “молодь”; напрямки соціологічного вивчення молоді

156. Соціальні феномени молоді, молодіжна субкультура

157. Соціальний портрет молоді

158. Особливості соціальної поведінки молоді

159. Соціальні проблеми сучасної молоді

160. Державна молодіжна політика в Україні

161. Поняття сім’ї в соціології, життєвий цикл сім’ї

162. Структура та функції сім’ї

163. Тенденції розвитку сімейно-шлюбних відношень

164. Проблеми становлення сім’ї, конфлікти в сім’ї, фактори ризику, причини розпаду сімей

165. Поняття, функції, види соціологічного дослідження

166. Організація соціологічного дослідження

167. Постановка проблемної ситуації

168. Об’єкт та предмет соціологічного дослідження

169. Мета та задачі соціологічного дослідження

170. Роль опитувань у зборі первинної соціальної інформації

171. Види опитувань (інтерв’ю та анкетування, поштове та телефонне опитування)

172. Аналіз документів (контент-аналіз)

173. Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціальної інформації

174. Сутність і особливості соціологічного експерименту

175. Соціометрія

176. Метод фокус-групи