Распечатать страницу

Лекція №12, Соціологія політики

« Назад

Код роботи: 4404

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №12, Соціологія політики

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Основні поняття політичної соціології

2. Соціологічні аспекти державної влади

3. Поняття політичної партії, суспільного руху

4. Ознаки, структура і внутрішня організація політичної партії

Література

1. Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология: Учеб. для вузов. — М.: Гордарика. 1998.

2. Городяненко В. Г. Историография социологии: Учеб. пособие. — Днепропетровск, ДГУ, 2000.

3. Зборовский Г. Е. Общая социология: Курс лекций: 2-е изд., доп. — Екатеринбург, 1999.

4. Мендра А. Основы социологии: Учеб. Пособие для вузов. - М.: Изд.дом, 1998.

5. Общественное мнение й власть: механизмы взаимодействия / А. А. Ручка, В. Л. Оссовский, В. А. Матусевич и др. - К.: Наукова думка, 1993.

6. Погорілий О. І. Соціологічна думка XX століття: Навч. посібник. - К.: Либідь. 1996.

7. Политическая соціологія / Отв. ред. В. Н. Иванов, Г. Ю. Семгин. - М.: Мысль, 2000.

8. Попова І. М. Соціологія: Пропедевт. курс: Підручник для студ. вищих навч. закладів. - К.: Тандем, 1996.

9. Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г. В. Осипова. - М.: Норма-ИНФРА-М, 1999.

10. Рущенко І. П. Соціологія: Курс лекцій: Навч. посібник для вузів. — Харків, 1996.

11. Смелзер Н. Социология. — М.: Феникс, 1994.

12. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Уклад. В. І. Воловичта ін. — К.: Укр. центр духовн. культури, 1998.

13. Соціологія: Навч. посібник / За ред. С. О. Макеєва. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1999.

14. Соціологія: Підручник / За заг. ред. проф. В. П. Андрющенка, проф. М. І. Горлача. - Харків — Київ, 1998.

15. Тадевосян 3. В. Социология: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. идоп. — М.: Знание, 1999.

16. Тощенко Ж. Т. Социология: Общий курс: Учебное пособие. — М.: Прометей, 1998.

17. Фролов С. С. Социология: Учеб. для высш. учеб. завед: 2-е изд. — М.: Логос, 1996.

1. Основні поняття політичної соціології

Весь спектр соціологічних питань політики в сучасній теорії настільки важливий, що з'явився термін політична соціологія. Це великий розділ науки, що поєднує теорії середнього рівня з приводу всього комплексу проблем політичного життя, політичних відносин, адже політика — це особливий вид регулювання соціального життя.

На певному етапі розвитку суспільства в результаті його диференціації виникає необхідність виділення політики в особливий вид соціального регулювання, її зміст полягає, головним чином, в узгодженні інтересів різних соціальних груп, виробленні визначених правил гри, обов'язкових для всіх громадян, контролі за їх виконанням.

Особливість політики як способу регулювання соціальних відносин виражається в тому, що з моменту зародження вона ґрунтується на основі владних відносин: панування-підпорядкування, управління-виконання. Політична влада, на відміну від владних відносин у сім'ї, релігійній громаді, неформальному об'єднанні, складається як право пануючої групи на здійснення загального керівництва і управління суспільством. Саме владні відносини додають політиці форму соціальної взаємодії людей, що знаходяться в нерівному становищі і включених у політику навіть поза їх волею. Влада чи близькість до влади є предметом особливих прагнень, джерелом протистояння, боротьби. Адже вона надає величезні переваги тим, хто нею володіє. Вебер дав таке визначення влади: «Можливість для одного політичного діяча в даних умовах проводити власну волю, навіть всупереч опору».

Таким чином, сутність політичної соціології - питання про владу. З цих позицій розглядаються політична свідомість, політична діяльність, політична культура, політична система суспільства, проблеми політичних партій, політичних лідерів, легітимність влади, політичні системи.

У нашій країні інтерес до політичної соціології з'явився лише з початком перебудови. На Заході існують численні соціологічні центри, що вивчають ці проблеми. Дослідження політичного життя, соціологічні рейтинги, прогнози й публікація результатів так само звичні, як традиційні метеозведення погоди. У цій сфері спеціалізується велика кількість учених. У Мадридському університеті «Комплутенція» на факультеті політології і соціології займаються 12,5 тис. студентів.

Головним предметом дослідження для соціології політики є людина, громадянин як суб'єкт політичного життя, його різні соціально-політичні ролі: виборець, політичний лідер, парламентарій, лобіст, учасник мітингу, політичного руху тощо.

Хочемо ми цього чи ні, але політика в умовах демократизації суспільства стає долею багатьох людей. Саме слово «демократія» у перекладі з грецького означає «владу народу». Без участі більшості населення в політичному житті не можуть бути реалізовані демократичні принципи в організації суспільства, адже якщо більшість людей підтримує політичний курс, політичних лідерів, то політичне життя розвивається нормально. Усунення від політичного життя, спроби вирішувати політичні проблеми за спиною ні до чого гарного не призведуть, І наслідки можуть позначатися на житті суспільства десятиліттями. Наприклад, у сучасній Україні становлення демократичних інститутів відбувається дуже важко тому, що значна частина населення не має необхідних навичок, та й не відчуває особливого бажання брати участь у процесах демократизації суспільства.

У західній соціології іноді намагаються представити політичне життя як своєрідні ринкові відносини. Політична партія, політичний лідер пропонують населенню свою програму, теж свого роду товар, організують його рекламу і нерідко обманюють виборців порожніми обіцянками. А вони або купують цей товар, або ні, віддаючи свої голоси на виборах.

Слід ураховувати суперечливість розвитку політичного життя, його діалектику. Якщо політичні домагання класу, партії, лідера збігаються з настроєм мас, реальностями історичного процесу, то політичні відносини розвиваються без значних суспільних потрясінь. І чим менше узгоджуються політичні програми, економічна і політична діяльність владних структур з об'єктивними закономірностями розвитку, з очікуванням більшості населення, тим більша імовірність колізій, політичних конфліктів і конфронтації.

Заданими опитувань суспільної думки, українці не довіряють жодному з діючих у країні інститутів влади. П’ятдесяти відсотковий рубіж недовіри населення перейшли: міліція, політичні партії, уряд, президент. Відбувається відчуження влади від народу, що провокує правовий нігілізм і призводить до соціальної конфронтації.

Дослідження засвідчують зростаючу політичну напруженість в українському суспільстві. Можна використовувати висновки теорії управління, згідно з якими при 30 відсотках незадоволених, критично налаштованих членів відповідної організації починається дезорганізація системи, при 50 відсотках настає криза і потім розвал. Зараз, як свідчать опитування, число незадоволених у нашому суспільстві наблизилося до цього рівня. Не задоволені своїм здоров'ям - 51 відсоток опитаних, матеріальними доходами - 75 відсотків, розвитком подій в Україні — 77 відсотків. Турбують українців, насамперед, дві проблеми: дорожнеча життя - 58 відсотків і ріст злочинності — 50 відсотків.

Найважливіший напрям політичної соціології - вивчення політичної свідомості. Це дуже складний феномен, який не зводиться до суми індивідуальних свідомостей, позицій людей. Настрій людей змінюється, як погода. Ось чому хибні позиції людей, що мітингують. У цьому середовищі діють особливі психологічні механізми, легко і швидко збуджуються емоції, створюється ситуація масового психозу. Деякі люди навіть усупереч своїм переконанням можуть стати пластиліном у руках умілих маніпуляторів.

Процес політизації суспільства і мас, досягши піка, не може довго знаходитися в такому стані. Наша країна вже пройшла пік, і спостерігається різке зниження політичної активності. Це не так уже погано. У піковий період панують мітингова демократія, дух юрби.

Ще одна особливість політики - її інституалізований характер. Інституалізація є у всіх сферах життя, але тут вона розвинута і регламентована стосовно особистості найбільше. Найбільш яскраво це виявляється в державній машині — основному політичному інституті.

2. Соціологічні аспекти державної влади

Існує досить велика кількість понять держави. Як найбільш значущі теорії про сутність і виникнення держави назвемо такі: патріархальна теорія, органічна теорія, теорія насильства, теорія «суспільного договору», психологічна теорія, марксистське навчання про державу.

Відповідно до патріархальної теорії (Аристотель) держава виникає в результаті природного розвитку сім'ї спочатку в село, потім — у плем'я, а потім — у державу. Його лідер стоїть на чолі суспільства, як батько на чолі сім'ї.

Представники органічної теорії думали, що державу можна уподібнити особливій живій істоті, що має свій організм і самостійну волю. Воля держави виражається в законах і інших правових нормах.

Відповідно до теорії насильства, засновником якої є Л. Гумплович, держава виникає в результаті підкорення одного племені іншим. Для того щоб зберегти владу над переможеними, переможці створюють таку машину, як держава.

Представники теорії суспільного договору Т. Гоббс і Ж. Руссо вважали, що держава виникає в результаті добровільного взаємного договору, укладеного між людьми, які проживають на певній території. Люди за допомогою договору створюють державу, мають однакові права, але при цьому громадяни передають державі частину своїх прав і своїх доходів. Держава повинна забезпечити їм безперешкодну реалізацію тієї частини прав, яка їй не передається.

Психологічна теорія (Ж. Гобино, X. Чемберлен) говорить, що люди поділяються на два основних типи. До першого належать ті, кому за психічними якостями визначено панувати. Другий тип складають ті, хто за цією ж причиною має потребу в лідерах, керівниках.

Марксистське вчення представляє державу як організацію пануючого класу, призначену для захисту інтересів останнього, і головним чином, власності. Щоправда, згодом складається особлива верства державних чиновників, бюрократія, яка в інтересах збереження і розвитку держави може нав'язувати певні правила і панівному класу, зокрема силою.

Залежно від стану держави визначається тип політичної системи конкретного суспільства. Найчастіше як критерії для розрізнення держав з організації влади виступають форми правління, види політичного режиму, форми суспільного устрою і способи здійснення правових функцій.

1. За формою правління держави поділяються на монархії і республіки.

Монархії, у свою чергу, можна розділити на: абсолютні і конституційні; парламентські і дуалістичні (сам монарх очолює уряд).

Республіки — це такі держави, які очолює особа чи колективний орган, що прийшли до влади в результаті виборів.

За способом організації і здійснення влади розрізняються республіки: парламентські і президентські.

У республіках з парламентською системою основна влада належить парламенту, а главі держави приділяється другорядна роль.

У президентських республіках президент і парламент паралельно здійснюють кожний свої визначені конституцією владні функції.

2. 3 погляду існуючого політичного режиму розрізняються автократичні, тоталітарні і демократичні держави.

В автократичних державах велика частина населення не має ніяких прав і не може впливати на ведення державних справ. Державний апарат в автократіях залежить фактично від однієї людини.

Тоталітарний тип держави — продовження авторитарного типу, але з більш твердим контролем за всіма сферами життя суспільства. Для нього характерні найширше використання ідеології у всіх сферах життя суспільства, як правило, однопартійна система, контроль за засобам й масової інформації, сильне втручання держави в економіку.

У демократичному типі політичної системи формуються різні галузі влади на основі вільного волевиявлення. За образним висловленням У. Черчілля, «демократія» — річ недуже приємна, але нічого краще людство не придумало». У демократичному суспільстві людська особистість, захист її прав стоять на першому місці.

3. З погляду форми державного устрою, що визначається відносинами центральних і регіональних органів влади, держави поділяються на прості (унітарні) і складні.

Унітарними державами є ті, в яких нецентральні (регіональні) органи влади здійснюють владні функції від імені центрального державного органу, їх рішення центральний орган може скасувати чи призупинити.

Складна держава характеризується таким відношенням між центральними і регіональними органами влади, що означає децентралізацію, поділ повноважень. Таким чином, держава — це складна система, що складається з певного числа відповідним чином організованих складників.

4. За способом створення розрізняються два основних типи держав: федерація і конфедерація.

Конфедерацію утворюють держави, що об'єдналися на основі міжнародного договору і мають спільні органи управління, що їх створили. Кожна з таких держав може вийти з конфедерації.

Федерація — складна держава, яку складають тісно пов'язані між собою державні творення. Центральний уряд і інші органи управління в повному розумінні слова є: перелом державної влади. Його рішення обов'язкові для всіх членів федерації. Федерації можуть бути договірні і конституційні.

Зрозуміло, в екстремальних умовах роль держави може різко підсилюватися, наприклад, підчас воєнних дій, стихійних лих. Але якщо таких умов немає, то це призведе до авторитаризму, істотного обмеження демократичних прав і свобод.

На перший погляд, авторитарні державні механізми мають більшу ефективність правлінні. Але такий тип державного управління руйнує механізми саморегулювання в економіці, громадському житті, і суспільство стає застійним, млявим, не здатним до динамічного розвитку. У цьому вся драма радянської системи, що на перших етапах показала свою певну ефективність, а потім зупинилася в розвитку. Але, з іншого у, навряд чи виправдані спроби насадження західного типу демократичної системи у всіх країнах без винятку. Повинні враховуватися національні і політичні особливості чи іншої країни, культура її народу.

Якщо розглядати політичне життя нашої країни, то можна помітити дивне сполучення: з одного боку, деякі соціальні групи, нагромадивши чесними і нечесними шляхами гроші, власність, рвуться до політичної влади, з іншого боку, інтелігенти, учорашня номенклатура, здобувши владу, прибирають до рук власність.

У радянські й системі становище держави було серйозно деформоване. Однопартійна система призвела фактично до того, що ця партія сама стала державною і підмінювала державу. За нормальною демократичною логікою партія про водить свої інтереси через державні структури. Висувається приваблива програма, проводяться демократичні вибори, і політична партія, яка перемогла, формує владні структури для реалізації своєї програми. Але політична діяльність — це завжди боротьба, зокрема, зі своїми опонентами, опозицією. У радянській системі будь-яка можливість організованої опозиції була знищена в 20-30-і рр. XX ст. Але без опозиції політичне життя в демократичному суспільстві просто неможливе. Влада псує, абсолютна влада— псує абсолютно. О. Бальзак помітив: «Спиратися можна лише нате, що чинить опір».

Органи державної влади в радянській системі являли собою декоративне оформлення влади державної партії. При тій умові, що керівники партії мали абсолютну владу. Складалася парадоксальна ситуація: там, де приймали рішення, не несли відповідальності за його наслідки, а там, де несли відповідальність, не мали права приймати рішення. Навіть нагородження Почесною грамотою, присвоєння почесного звання від імені державних органів спочатку розглядалися в партійних комітетах. Тріумфальні вибори нічого не вирішували.

Крок за кроком у міру зміцнення командно-адміністративної системи з компетенції держави вилучалися владні функції. У рамках КПРС була створена рівнобіжна структура управління країною, усіма сферами життя. Комуністична партія являла собою стрижень, на якому тримався весь СРСР. Забрали стрижень — і усе розсипалося.

З погляду сучасної науки, накопиченого досвіду, будь-яке суспільство може ефективно розвиватися тільки в тому випадку, якщо воно має такі відносно самостійні структури: цивільне суспільство, державну владу, матеріальне виробництво, ідеологію, культуру тощо.

В. Ленін говорив, що в основі будь-якої політики лежить економіка. Однак проблема в тому, що в основі радянської економіки лежала найчистішої води ідеологія. політика. Тільки колективне, суспільне, державне мало право на існування. У Китаї батько економічної реформи Ден Сяопін помітив: «Не має значення колір кішки, аби ловила мишей».

У демократичній системі в самій організації влади, владних структурах також потрібна відносна самостійність її окремих галузей. Зайва концентрація влади ні до чого гарного не призводить. Суспільна думка і практика довели необхідність виділення в демократичній системі законодавчої, виконавчої і судової влади. Тільки при їх самостійності, незалежності можливе нормальне функціонування цивільного, демократичного суспільства і правової держави. В іншому випадку процвітає «телефонне» право, порушуються права і свобода громадян. У нашій країні тільки починається процес просування до такого суспільства. Однак уже наявний колосальний перекіс убік виконавчої влади: вона сама організує вибори, підбиває підсумки, формує президентську вертикаль влади. Представницькі органи не мають необхідних прав. Тобто, в Україні розвивається авторитарний тип політичної системи.

Демократія як спосіб здійснення політичної влади припускає правову рівність основних політичних інститутів, чіткий поділ їх функцій. Тільки демократія може забезпечувати легітимність політичної влади. Поняття легітимності влади введено в соціологію М. Вебером. Першим її принципом є довірливе ставлення людей до влади, віра в її здатність вирішувати життєво важливі завдання. Якщо влада спирається тільки на силу і на страх, то ніякої легітимності бути не може. Видимою її частиною є відношення людей до конкретних державних діячів. Тому через соціологічні опитування суспільної думки можна відслідковувати індикатори легітимності. Сама легітимність не є чимось раз і назавжди даним. Інша справа, що вона часто буває ірраціональною і люди можуть любити і поважати найбільш відвертого диктатора, харизматичного лідера.

Втрата легітимності влади завжди має певні зовнішні ознаки. Вони виявляються в наростанні безладдя, порушеннях сформованих норм взаємин між владою і громадянами і, як наслідок, наростанні ролі каральних органів, застосуванні сили. Легітимним є той режим, який може забезпечити стабільний розвиток суспільства, не застосовуючи насильства. Авторитаризм чи тоталітаризм як способи реалізації влади не виникають на основі якихось нових політичних інститутів. Відбувається гіпертрофоване звеличування ролі одного з механізмів влади, що дає можливість їх лідеру привласнити додаткову політичну владу. Варіанти різні - президент, армія, монарх, партія і невелика група людей - хунта.

Владні відносини завжди пов'язані з прийняттям правових актів. Ось чому таке важливе значення мають принципи формування представницьких органів влади, законотворча діяльність парламентів. У закони можуть оформлятися процеси, що реально пробиваються до життя.

Якщо закони суперечать інтересам класів, великих соціальних груп, то виникають конфлікти, соціальні антагонізми. Усе це призводить до соціальних потрясінь, відставкам уряду тощо. Політика — це завжди мистецтво можливого.

У сучасних умовах особливої актуальності набуває проблема побудови правової держави і розвитку цивільного суспільства. Говорити про це стало дуже популярно в останні роки, і не тільки в Україні. У конституціях багатьох європейських держав (США, Німеччина, Франція й ін.) проголошується і закріплюється правовий характер відносин у суспільстві. Це означає, що тільки через право визначається зв'язок держави і громадянина. За станом права можна судити про розвиненість тієї чи іншої держави, про ступінь свободи і безпеки його громадян.

Правова держава — це форма здійснення народовладдя, політична організація громадян, що функціонує на основі права. Це інструмент захисту і забезпечення прав, свобод і обов'язків особистості кожної людини.

Правова держава будується на таких принципах:

- Панування закону у всіх сферах життя.

- Верховенство і пряма дія конституції (основного закону держави).

- Поділ влади, наявність системи стримувань і противаг.

- Зв'язаність законом держави і його органів.

- Правова організація системи органів державної влади.

- Наявність розвинутого цивільного суспільства.

- Непорушність особистості, її правова захищеність.

- Взаємна відповідальність держави й особистості.

- Наявність ефективних форм контролю за реалізацією законів.

- Єдність прав і обов'язків громадян.

- Відповідність внутрішнього законодавства принципам і нормам міжнародного права.

Якщо уважно проаналізувати ці принципи, то ми побачимо, що вданий час в Україні можна говорити лише про наявність деяких елементів правової держави.

Владі протистоїть цивільне суспільство, яке в Україні також знаходиться в зародковому стані. Успішно розвиватися воно може лише за наявності системи правових норм, що відповідають принципам демократії і узгоджуються з культурно-історичними традиціями.

Важлива роль у становленні правової держави поряд із соціально-економічними умовами належить формуванню політичної культури населення. Вона базується на інформованості людей, знанні теорії і практичних проблем, сформованих у процесі соціалізації цінностях і переконаннях. У сучасному українському суспільстві існують різноманітні політичні переконання — від тоталітарних до анархічних, від релігійних до фашистсько-атеїстичних, від ліберальних до комуністичних.

Політична культура виявляється в політичній діяльності і виражається в ступені свідомості участі громадянина в політичному процесі. Це й участь у виборах, і в прийнятті політичних рішень загальнодержавного, і тим більше регіонального значення. Політична культура знаходить безпосередній прояв у ході політичних дискусій, суперечок і узгоджень.

Крім держави, у політичній структурі демократичного суспільства важливе місце займають політичні партії, громадські організації, трудові колективи, засоби масової інформації, які нерідко називають четвертою владою.

Поліцентризм політичної системи — нормальне явище для демократичного суспільства. Кожна людина, соціальна група мають можливість виразити свій політичний інтерес через ту чи іншу партію, організацію, газету. Монополізм у політичній системі суспільства завжди небезпечний авторитаризмом.

3. Поняття політичної партії, суспільного руху

Політичні партії з'явилися усього лише кілька століть назад. У принципі, вони повинні виконувати посередницькі функції між суспільством і владою і являють собою невід'ємний атрибут демократії, — найважливіше завоювання цивілізації. Політичні партії визначаються як ідеологічні організації, що об'єднують людей, котрі мають спільні політичні погляди і ведуть боротьбу за реалізацію своїх економічних, політичних, культурних та інших інтересів.

Утворення політичних партій обумовлено соціальною диференціацією суспільства, його соціально-класовим розшаруванням. Тому багатопартійність — природний для суспільства стан. Цікаво досліджувати процеси зародження політичних партій, масових суспільних рухів і організацій. Багато з них спочатку складаються як неформальні об'єднання, поступово конституюються, починають свою діяльність як організації демократичної користі з культурною, екологічною спрямованістю, а потім стрімко політизуються. Це відбувається через нерозвиненість політичної системи, є вільні політичні ніші, і вони займаються новими організаціями, новими лідерами.

4. Ознаки, структура і внутрішня організація політичної партії

Для неформальної організації, та й політичної партії характерні такі ознаки: загальна мета, загальні групові цінності, загальна система групових норм, наявність одного чи кількох неформальних лідерів, специфічні способи символізації.

Учасників таких об'єднань, рухів, партій можна розділити на кілька типових груп.

Лідер - референтна, інформована особа, у руках якої знаходиться велика частина зв'язків і управління, фінансових ресурсів.

Ідеолог — генерує ідеї, ініціативи, підводить теоретичну базу, консультує.

Пропагандист — пропагує групові цінності, здатний до переконання тих, хто сумнівається.

Виконавець —особа, готова до виконання найбільш важких, нехай не дуже престижних доручень, є тягловою конякою.

Примкнувший — коливається, не визначаючи до кінця своєї позиції.

Можна зробити класифікацію за мотивами входження, що, звичайно ж, багато в чому визначають поведінку членів неформальних об'єднань і навіть партій.

Аутсайдер — людина, що не знаходить визнання у формальних групах, не спроможна для самореалізації.

Маргинал — той, хто через соціальний і психологічний дискомфорт прагне забезпечити свою автономію, самоствердитися.

Конформіст—легко піддається впливу авторитету, при цьому швидко адаптується і засвоює групові норми і цінності.

Пристосуванець — на відміну від конформіста приймає групові цінності лише зовні, імітує свою глибоку приналежність групі, щоб домогтися підвищення свого статусу.

Фанат — захоплений груповими цінностями, який втратив критичне сприйняття своєї групи, організації і самого себе.

Борець — людина, для якої головне не сама ідея, а боротьба за неї. Він завжди готовий до активних дій.

Лідер - той, який бачить своє покликання в керівництві іншими людьми.

Попутник — той, що випадково примкнув до групи, який керується більше своїми симпатіями, солідарністю, ніж груповими цілями, цінностями.

Нудьгуючий — його притягує середовище спілкування, можливість скрасити дозвілля, потратити час.

Членів неформальних груп можна розділити за типом поведінки: демонстративний, зухвалий, жорсткий, максималістський, індиферентний, агресивний, солідарний, провокаційний, ейфоричний, закомплексований, замкнутий, наслідувальний, популістський, девіантний, психопатичний.

Цікаво проаналізувати ідеологію і стиль поведінки лідерів неформальних організацій, партій. Запропоновану типологію лідерства можна з деякою умовністю поширити і на інші соціальні осередки.

Диктатор — має високий ступінь авторитарності, вимагає беззастережного підпорядкування, не терпить заперечень, допускає лише мінімальну колегіальність.

Вождь — схильний до авторитарних форм керівництва, завищених самооцінок, до самозамилування, поз, зовнішніх ефектів.

Маніяк — одержимий нав'язливими ідеями, прагне нав'язати таку позицію іншим.

Інтриган, єзуїт — діє за принципом «розділяй і пануй», уміло використовує міжособистісні конфлікти, а також будь-які, навіть аморальні засоби.

Інтелектуал — завойовує авторитет своїми високими інтелектуальними якостями.

Ліберал — виявляє зовнішню демократичність, допускає критику у свою адресу, однак прагне провести свою лінію.

Демократ — прагне до максимальної демократичності, часом на шкоду справі.

Однією з найважливіших характеристик політичної партії є її організаційна будова. Вона залежить, головним чином, від того, наскільки тісно пов'язані з нею члени партії, а також від відносин між членами партії і керівництвом. У принципі, такі відносини можуть бути автократичними чи демократичними Найбільш вираженим видом автократичних партій є фашистські, екстремістські. Більшість їх членів не має ніяких прав, від них потрібна повна слухняність, підпорядкування вождю.

Особливий інтерес для соціологів представляє дослідження політичних орієнтацій населення. Це пов'язано з рейтингом політичних діячів, проведенням референдумів, виборчими кампаніями. Причому політичні симпатії можна виявити і проаналізувати через відношення людей до певних політичних діячів, газет і журналів, великих політичних подій тощо.

Таким чином, у період глибоких демократичних перетворень, формування принципово нової для України політичної системи, різноманітність будь-яких політичних процесів політична соціологія має гарні перспективи для свого розвитку і може надати серйозну допомогу в політичній практиці.