Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социология \ 4399. Лекція №7, Соціальна структура суспільства. Соціальні інститути

Лекція №7, Соціальна структура суспільства. Соціальні інститути

« Назад

Код роботи: 4399

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №7, Соціальна структура суспільства. Соціальні інститути

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Горизонтальна структура суспільства.Поняття соціального статусу, рангу і ролі індивіда

2. Вертикальна структура суспільства. Моделі вертикальних соціальних структур

2.1. Соціальна нерівність

2.2. Теорія соціальної стратифікації

3. Соціальна мобільність

4. Сутність соціального інституту

5. Типи соціальних інститутів. Роль соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства

6. Соціальні організації

Література

Суспільство як певний об'єкт теж має свою структуру. Структура суспільства - це його анатомія. Соціальну структуру суспільства визначають як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих соціальних груп або спільнот, як систему ієрархічних соціальних спільностей, як будову суспільства в цілому і як систему зв'язків елементів суспільства або стійкий зв'язок елементів системи. Можна навести ще не одне визначення, але всі вони будуть у чомусь схожі, і тому, враховуючи їх, дамо своє визначення: соціальна структура суспільства - сукупність взаємопов'язаних соціальних груп людей, для яких характерні горизонтальна і вертикальна упорядкованість.

З цього визначення бачимо, що в цілому можна виділити два типи соціальних структур: горизонтальну і вертикальну. Перша відбиває однорівневість частин суспільства, а друга їх ієрархічність, зверхність однієї відносно другої.

1. Андреев Ю. П. Категория «социальный институт» // Философские науки. - 1984.

2. Арутюнян Ю. О. О трансформации социальной структури постсоветских наций // Социологические исследоеания. 1998. №4.

3. Беляева Л. А. Средний слой российского общества: проблема обретения социального статуса // Социологич. исслед. - 1993.-№10.

4. Блау П. М. Исследование формальных организаций // Американская социология: Перспективи. Проблеми. Методы. - М., 1970.

5. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // Социологич. исслед. - 1992. - № 11.

6. Гиденс Е. Стратификация й социальная структура // Социологические исследования. 1992. № 9,11.

7. Голднер 3. Анализ организаций // Социология сегодня. Проблеми й перспективи. - М., 1967.

8. Илькин В. И. Основные контури системы социальной стратификации общества // Рубеж. 1991. №1.

9. Капитонов Э. А. Социология XX века. История и технология. - Ростов-на-Дону, 1996.

10. Комаров М. С. Социальная стратификация и социальная структура // Социологич. исслед. - 1992. - № 11.

11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. К., 1996.

12. Осовський В. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1998. - №3.

13. Піча В. М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. К., 2000.

14. Радаев В. В., Шкиратан О. Н. Социальная стратификация. М., 1995.

15. Радугин А. А., Радугин К. А. Социология. Курс лекций. - М., 1995.

16. Руткевич М. Н., Филиппов Ф. П. Социальное перемещение. - М., 1970.

17. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

18. Сорокин П. А. Проблема социального равенства и социализма // Коммунист. - 1990. - №12.

19. Сорокин П. А. Система социологии. - М, 1993.

20. Сорокин П. А. Современное состояние России // Новый мир. - 1992. - № 4,5.

21. Сорокин П. А. Общедоступньш учебник социологии. Статьи разньїх лет. - М., 1994. - ч. 1.

22. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.

23. Социология: наука об обществе: Учебн. пособие. - Харьков, 1995.

24. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / За заг. Ред. В. М. Пічі., К., Львів. 2002.

25. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією В. Г. Городяненка. - К: Видавничий центр «Академія», 1999.

26. Соціологія: Підручник / За заг. редакцією проф. В.П. Андрущенка, проф. M. I. Горлача. Харьків. - К, 1998.

27. Тадевосян Э. В. Социология: Учебн. пособие. - М., 1996.

28. Танчер В., Кучеренко О. Ідеї елітизму в контексті демократичної трансформації суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. №3.

29. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. - Львів, 1996.

30. Якуба Е. А. Социология. - Харьков, 1996.

1. Горизонтальна структура суспільства. Поняття соціального статусу, рангу і ролі індивіда

Подібні структури виділяють, абстрагуючись від існуючої нерівності між членами суспільства. Усі члени структури є рівними суб'єктами. Отже, ця структура будується на рівності індивідів.

Можна виділити безліч горизонтальних структур суспільства залежно від ознаки, яка буде покладена в її основу.

Соціально-територіальна структура. У її основу покладено ознаку території. Усе суспільство земної кулі можна поділити на окремі великі соціальні організми - країни. Це буде одна структура. Кожну з країн окремо можна поділити за територіальною ознакою ще на дрібніші частини: регіони, адміністративні області, на мешканців міста і села тощо. Зрозуміло, що такий поділ виділяє певну частину населення тієї чи іншої країни, в якої можуть бути свої специфічні проблеми разом з загальними, спільними для всього населення країни. Загальний поділ населення на мешканців міста і села у гніті вказує на процеси урбанізації.

Міста - при всіх негативних проблемах їх розвитку - візитна картка сучасної цивілізації. У 1700 р. на планеті існувало всього 31 місто з населенням більш 100 тис., у 1800-65, у 1850- 114, у 1900-326, у 1950-670. Нині таких міст нараховується більше 2 тисяч. Стрімке зростання міст спостерігається із середини XIX ст., а в нашій країні - з початком індустріалізації. Це знаходить своє відображення в динаміці міського і сільського населення. У 1926 р. у містах УРСР проживало всього 18 відсотків населення, до 1970 р. - 62 відсотка, до 1990 р. - 66 відсотків.

В Україні зараз міське населення складає майже 70 відсотків. У країнах Західної Європи число міського населення - 85-90 відсотків.

Доведено, що велика концентрація міського населення - це прорахунок у містобудівній політиці. Мільйонне місто ніяких особливих перевагу порівнянні з містом у 250-500 тисяч жителів не дає, а ось проблем екологічних, демографічних, транспортних, соціально-психологічних породжує досить. Чим більше місто, тим старіше населення, нижча народжуваність, вища захворюваність, більше розлучень і неповних сімей. Метро, музеї і театри не можуть компенсувати ці негативні наслідки зайвої концентрації населення.

Наразі росте стурбованість фахівців із приводу некерованого росту надвеликих міст, агломерацій. У соціологічній літературі їх іноді називають раковими пухлинами планети. У США створено спеціальне міністерство житлового будівництва і міського розвитку, комітет із проблем міст при президенті США. Але в країнах з розвинутими ринковими відносинами є такий могутній регулятор міського розвитку, як висока ціна на землю у великих містах.

У сучасну епоху основним фактором виникнення і розвитку міст є промисловість. Але можуть бути й інші потреби суспільства. З'являються міста науки, науково-виробничі, науково-експериментальні центри, оздоровчо-курортні центри, міста-порти.

Сьогодні головним обмежувальним фактором розвитку міст є екологія. Вона ж лежить в основі переходу від великих і надвеликих міст до агломерацій, урбанізованих районів. Якість природного середовища всі частіше стає пріоритетом при виборі місця проживання, визначає міграційні процеси.

Соціально-демографічна структура. Усе населення певної країни можна поділити за ознакою статі на жінок і чоловіків, за ознакою віку - на дітей, підлітків, молодь, дорослих та пристарілих. Співвідношення цих показників весь час змінюється. Однією з причин цього може бути нестабільність народжуваності, на що хибно впливають розірвання шлюбів. Статистика розлучень в Україні вказує, що жінки віком від 25 до 29 років розлучаються частіше, ніж чоловіки того ж віку (відповідно 43,9 %% і 25,1 %%). А це ж саме той вік, коли найкраще народжувати дитину.

професійною ознакою: шахтарі, медики, освітяни, науковці, металурги тощо. Зрозуміло, що в усіх цих групах населення можуть бути свої специфічні проблеми, для вирішення яких вони можуть вдатися до різних соціальних дій: демонстрацій, страйків тощо.

Соціально-етнічна структура. Усе населення країни можна поділити за етнічною ознакою. Кожен етнос окремо може мати свої особисті соціальні проблеми, і такий поділ дає можливість соціологу вивчати ці проблеми і намічати шляхи їх вирішення.

Соціально-політична структура. Вона складається із представників окремих політичних партій і означає поділ суспільства за політичною ознакою. Так, можна поділити населення України на членів і прихильників кожної з існуючих політичних партій, а також в окрему групу ввійдуть люди, які індиферентні до будь-якої з партій і є безпартійними.

Виділяють ще соціально-корпоративну структуру, до якої входять різні трудові колективи, громадські організації тощо.

Як бачимо, подібних структур можна виділяти стільки, скільки ми зможемо покласти в їх основу різних ознак.

Отже, види горизонтальної структури досить різноманітні, вони виступають у вигляді різних характеристик суспільства. Суспільство в цілому - це комплекс усіх цих складових, це система, в якій кожна з них має своє місце і взаємодіє з іншою. Але такий поділ є поділом усіх індивідів на групи за різними ознаками. Причому, кожний індивід окремо може бути одночасно членом будь-якої складової горизонтальної структури. Він входить одночасно в соціально-етнічну, соціально-територіальну, соціально-демографічну та інші структури. Це є характерною рисою горизонтальних соціальних структур.

Знаходячись в одній із вказаних вище структур, індивід разом з тим посідає в ній певне місце. Місце індивіда в соціальній системі називається статусом. Це дуже загальне визначення цього поняття. Якщо говорити конкретніше, то соціальний статус можна визначити за характеристикою певних сторін діяльності індивіда. Досить чітко цьому поняттю дав визначення П. Сорокін. На його думку, статус - це сукупність прав і привілеїв, обов'язків і відповідальності, влади і впливу, які має індивід. І дійсно, ми можемо оцінити положення кожного індивіда у суспільстві за цими характеристиками.

Кожна людина має декілька статусів, але частіше лише один із них визначає його положення у суспільстві. Він і називається головним або інтегральним. Крім того, відрізняють два види статусів: наслідувані і набуті.

Наслідувані статуси - це ті, які індивід отримує без своєї власної волі, вони дістаються йому у спадщину або при народженні. Так, якщо людина народилася у селі, вона автоматично отримує статус мешканця села, а якщо у місті - мешканця міста. У минулі роки в Росії дитина, яка народжувалась у сім’ї дворян, отримувала статус дворянина, у сім’ї кріпаків - кріпака. У рабовласницькому суспільстві діти рабів від народження мали статус раба.

Набуті статуси - це такі, які індивід отримує завдяки власній діяльності. Так, абітурієнт отримує статус студента завдяки власному бажанню, знанням, успішно складеним іспитам. Дитина робітника не обов'язково залишається робітником. У разі бажання вона може піти вчитись на вчителя, художника, музиканта і отримати зовсім інший і статус.

Але й, знаходячись серед представників одного статусу, людина може посідати різне місце, яке називається рангом.

Ранг - це місце індивіда серед представників одного статусу. Так, серед робітників заводу існує сітка розрядів, що позначають ступінь їх кваліфікації. Чим вищий розряд має робітник, тим вища його кваліфікація, тим вищій його ранг і, відповідно, вища заробітна плата. Те ж можна сказати про майстра цеху, за статусом він теж робітник, але має вищий ранг, який характеризується як відповідною зарплатою, так і деякими іншими обов'язками, відповідальністю, пов'язаними з певною сходинкою влади. Теж саме спостерігаємо в армії, де серед офіцерів (представників одного статусу) відрізняють індивідів різного рангу - від лейтенанта до маршала. У морфлоті це навіть зафіксовано у термінології (капітан першого, другого та третього рангів). Про різницю у житті представників кожного з цих рангів не варто говорити, вона досить красномовна і відома кожному.

Кожен індивід, займаючи певне положення у суспільстві і маючи певний статус і ранг, відповідно з ними здійснює ту чи іншу діяльність. Сукупність дій, які він виконує на своєму місці у суспільстві, називається соціальною роллю. Т. Парсонс визначив соціальну роль як одиницю соціальних відносин. Це здається дуже точним і всеосяжним визначенням. Дійсно, якщо суспільство є системою соціальних відносин між людьми, то ці відносини відбуваються завдяки тим ролям, які кожен виконує на своєму місці. Людина виконує роль, вона діє, але кожна дія людини викликає ту чи іншу реакцію інших людей. Виконуючи ту чи іншу дію, індивід очікує певної реакції на свою поведінку, на виконання своєї ролі. Так, як актор, промовляючи певну кумедну фразу, сподівається на сміх у залі. Якщо індивід досить вправно контролює свою поведінку і веде себе так, що реакція оточуючих його людей на його дію позитивна, то складаються і нормальні соціальні відносини між ними. Якщо ж поведінка людиною або не контролюється, або навмисне направляється у бік отримання негативної реакції суспільства, то соціальні відносини набувають конфліктного характеру і роблять людські стосунки негативними.

Кожен індивід на своєму місці виконує безліч різних ролей. Депутат Верховної Ради виконує роль депутата, крім того, він може бути керівником якоїсь політичної партії і фати роль політичного діяча. Одночасно може бути викладачем в університеті і виконувати роль викладача, науковця, а вдома - роль батька сім'ї тощо. Студент в аудиторії виконує роль учня, слухача, а вийшовши на вулицю, виконує роль перехожого; зайшовши у магазин, виконує роль покупця; увечері, будучи присутнім на футбольному матчі, - роль болільника, а після матчу, якщо він із товаришами, збуджений емоціями, ламає трамваї, б'є скло, ліхтарі - виконує роль хулігана. Прийшовши ж додому, він стає чуйним і уважним сином своїх батьків і тут уже грає позитивну роль. Отже, кожна людина може виконувати різні як позитивні, так і негативні ролі,

2. Вертикальна структура суспільства. Моделі вертикальних соціальних структур

Вертикальна структура суспільства, відрізняється від горизонтальної, що базується на нерівності індивідів і груп.

2.1. Соціальна нерівність

У соціології існують три різні підходи відносно нерівності у суспільстві:

- функціональний (Т. Парсонс, В. Мур, Д. Девіс) - коли вважають нерівність добром, бо це природне явище, з ним не треба боротися;

- конфліктний (К. Маркс, М. Вебер, Л. Козер) - коли нерівність мають за зло, з яким треба обов'язково боротися, орієнтація на встановлення саме рівності;

- еволюційний (Г. Ленскі) - його представники вважають, що у нерівності присутні як добро, так і зло.

Люди у суспільстві нерівні, вони мають різні статуси, ранги, різні доходи, умови життя, різний рівень цього життя тощо. З давніх давен нерівність тривожила думку представників усіх верств населення. Було багато спроб подолати це явище у суспільстві. Створювались різного гатунку утопії справедливого суспільства, в якому повинен панувати рівний розподіл життєвих благ, де нема місця ні фізичному, ні економічному, ні моральному пригнобленню, а панує загальна рівність. Але нерівність залишалась. Нарешті з'явилось вчення К. Маркса про встановлення у майбутньому справедливого суспільства, у якому всі будуть рівними, і настане епоха всесвітнього благоденства. Аналізуючи проблему нерівності у суспільстві, К. Маркс дійшов висновку, що таке положення не може існувати довго, незадоволені не імущі маси, знаходячись в антагоністичних відносинах із правлячим імущим класом, неминуче прийдуть до соціальної революції і перевернуть світ, встановивши над ним своє справедливе правління - диктатуру пролетаріату. Пролетарям, як вважав К. Маркс, нема чого губити, крім своїх кайданів, і тому вони підуть на цю революцію, чого б вона їм не коштувала.

З першого погляду ця теорія мас досить слушні моменти. Коли різні люди, завдяки неоднаковому положенню у суспільстві, мають різні права, коли одна верства населення пригнічує іншу і живе за рахунок цього, то це здається несправедливим і з цим треба боротися. Але, з іншого погляду, можна замислитися, а чи правильним шляхом є революційна боротьба? Чи дійсно ці стосунки повинні бути антагоністичними і не можуть бути іншими? За часів К. Маркса положення у суспільстві було дійсно таким, що більшість населення будь-якої країни знаходилась у пригнобленому стані і, звісно, серед них були незадоволені цим положенням індивіди. Вони і складали ту революційну масу, яка, на думку К. Маркса, повинна була виступити могильником існуючого ладу. Це положення можна графічно зобразити у вигляді піраміди, зверху якої невеличка купка пануючого імущого класу, а знизу - велика кількість пригноблених, які здатні, якщо їх добре організувати, перевернути піраміду догори ногами, щоб відбулось те, про що співається у пісні «Інтернаціонал»: «Хто був нічим, той стане всім». Далі практика показала, що таке можливо. Російська революція 1917 року дійсно привела до такого перевороту. Але чи був це правильний вихід з положення, чи привів цей процес до всенародного благоденства? Як показала та ж сама практика, -зовсім ні. Значить повинен існувати й існував якийсь інший шлях до зміни у суспільстві на краще? Так, існував, і цим шляхом пішла більшість капіталістичних країн, зробивши відповідні висновки ще й з російської революції. Можна сказати, що вона була тим соціальним експериментом, який надихав іншу частину суспільства переглянути свої соціальні відносини, і не тільки змінити стосунки, положення більшості населення, а й запобігти можливості подібної революції і розгортання її у світову революцію.

Світової революції, а яку сподівалися В. Ленін, Л.Троцький та інші не сталося, і на це були свої причини. Причини були в існуванні іншої думки щодо відносин між різними класами у суспільстві і щодо подальших шляхів розвитку людства. Ця позиція полягала, зокрема, у підході до поняття нерівності. Цей підхід виразив М. О. Бердяєв у своєму вислові про те, що свобода є правом на нерівність. Нерівність існувала завжди, існує зараз, існуватиме у подальшому житті, і тут нічого не вдієш, бо це положення цілком природне. Скасування цієї нерівності шляхом зрівняння усіх членів суспільства неможливе і, як казав російський філософ С. Франк, веде до насильства і породження таким чином владних деспотичних режимів, бо, щоб зруйнувати те, що є природним, треба використати силу.

2.2. Теорія соціальної стратифікації

Ще у XIX ст., коли з'явилася і почала поширюватися теорія класової боротьби Маркса, виникла і критика цієї теорії. Не вдаючись до історіографії цієї критики, можна сказати, що головним у ній було зовсім не заперечення ієрархічного структурування суспільства, а заперечення класової боротьби, антагоністичних відносин між двома протилежними класами і. відповідно, заперечення необхідності, а тим більше неминучості соціальної революції.

Завдяки чому ж можливе мирне співіснування представників цих двох протилежних класів? Завдяки існуванню так званого середнього класу, який врівноважує обидві протилежності і призводить до стабільності у розвитку суспільства. Ідею про зв'язок чисельності середнього класу з законною політичною владою висловлював ще Аристотель. У XIX ст. про це казав Г. Зіммель, який вважав, що стабільність ієрархічної структури суспільства залежить від питомої ваги і ролі середнього класу. Отже, ієрархічна структура суспільства повинна існувати, але в ній мають відбуватися певні зміни. Ці зміни якраз і пов'язані зі збільшенням середнього прошарку населення певного суспільства. Те, що П. Сорокін називав потовщенням середньої частини піраміди.

Ідея провідної ролі не пролетаріату, а середнього класу знайшла місце в теорії соціальної стратифікації, поширеній у західній соціології XX ст. і підданій нищівній критиці радянськими вченими за часів існування СРСР. З чого ж складається ця теорія, які основні її положення?

Перш за все, звернемося до самого терміну.

Стратифікація (з латин, мови - stratum - шар, faceze - робити) -поняття, що позначає структуру суспільства і систему ознак соціальної нерівності.

Отже, під соціальною стратифікацією треба розуміти саме структурування нерівності між соціальними спільнотами, групами людей, індивідами.

Кожне суспільство складається з ряду страт населення, розташованих ієрархічно у вертикалі. Таким чином, вертикальна структура суспільства нагадує собою «слойоний» пиріг. Таке розташування або поділ суспільства на страти зовсім не заперечує існування класів. Страти, як правило, групуються у три класи: нижчий клас, середній і вищий. Кожен з цих трьох класів має певну кількість страт, причому вона у різних суспільствах може бути різною. Різним може бути і кількісне співвідношення представників цих класів.

Вчені висувають досить різні критерії, за якими виділяються ці страти. Для американської соціології, наприклад, звичайними критеріями соціальної сі ратифікації виступають рівень доходу, освіти, види занять (за М. Тьоміним). Л. Уорнер опитав людей за чотирма параметрами: дохід, престиж, освіта, етнічна приналежність і стратифікував американське суспільство на 6 страт. Б. Бербер вказує на 6 вимірів соціальної стратифікації:

- престиж, професія;

- ступінь влади і могутності;

- дохід або багатство;

- освіта або знання;

- релігійна або ритуальна чистота;

- положення родичів.

А Р. Дарендорф через поняття авторитет ділить суспільство на дві частини: ті, що управляють (а вони - на власників і невласників-менеджментів), і ті, ким управляють (робоча аристократія і некваліфіковані робітники).

У сучасному американському суспільстві виділяють зверху вниз такі страти: вищий клас, у який входять керівники загальнонаціональних корпорацій, співвласники престижних фірм, вищі військові чини, федеральні судді, біржовики, крупні архітектори, медичні світила, архієпископи. До вищого класу належать: керівники середніх фірм, інженери-механіки, газетні видавники, лікарі з приватною практикою, практикуючі юристи, викладачі коледжів.

Вищий середній клас – сюди відносять банківських касирів, викладачів муніципальних коледжів, керуючих середньої ланки, вчителів середніх шкіл.

У середній клас входять банківські службовці, дантисти, вчителі початкових шкіл, начальники змін на підприємствах, службовці страхових компаній, управляючі універсамів, кваліфіковані теслярі. До нижчого середнього класу відносять автомеханіків, перукарів, барменів, кваліфікованих робітників фізичної праці, службовців готелів, працівників пошт, поліцейських, водіїв вантажівок.

До нижчого класу відносять водіїв таксі, середньокваліфікованих робітників, бензозаправників, офіціантів, швейцарів. Ще нижче знаходяться мийниці посуду, домашня прислуга, садівники, шахтарі, двірники, сміттярі. І, нарешті, у самому низу знаходяться ті, що не працюють і знаходяться на утриманні держави, які повністю залежать від програм державної допомога.

Це тільки один приклад конкретного вертикального розшарування суспільства. Зрозуміло, що в будь-якому суспільстві може бути неоднаковою як кількість цих страт, так і кількість населення, розподіленого за цими стратами. Різним може бути і якісне наповнення цих страт. Так, у двох країнах представники однакових професій можуть належати до різних страт залежно від їх доходу, престижності тощо.

У чому ж головна відмінність такою поділу суспільства від класового за К. Марксом? А в тому, що представники цих страт не знаходяться в антагоністичних відносинах, на яких так наполягав класик марксизму. Якщо і є певні протиріччя між представниками вищого і нижчого класів, то вони гасяться наявністю середнього класу. Чому можна перевернути ієрархічну піраміду, яка існувала у більшості держав за часів К. Маркса? Тому що у нижній її частині знаходилась більшість населення, яка була незадоволена існуючим станом життя. Що потрібно зробити для того, щоб цього не сталось? Необхідно зробити так, щоб більшість зубожілих не була більшістю, а стала меншістю, а для цього слід збільшити кількість представників середнього класу. Тобто форму піраміди потрібно перетворити у дві піраміди, поєднані своєю основою і розвернуті у протилежні боки вершинами. У профіль ця фігура буде мати вигляд витягнутого ромба. Але у ромба верх і низ гострі, тобто структура повинна закінчуватися зверху і знизу однією особою, чого на практиці у більшості випадків нема, то правильніше буде зобразити його з усіченими вершинами. Таким чином, вертикальна структура суспільства прийме на графіку форму витягнутого шестикутника. У верхній його частині буде невелика кількість представників вищого класу, така собі еліта суспільства. У нижній така ж кількість зубожілих або незадоволених життям представників нижчого класу. І, нарешті, посередині, як домінуючі, - представники середнього класу. Їх-то і повинно бути найбільше у суспільстві, вони і повинні врівноважувати систему і гасити ймовірні протиріччя між першими двома протилежностями. У такому випадку соціальна революція неможлива, бо, якщо її піднімуть нижчі класи, яким нема чого губити, крім своїх кайданів, то їх не підтримають ні вищі класи, ні середні, яким вже є що губити. Таким чином, більшість суспільства не підтримає революційних зрушень, запропонованих низами, і вони будуть приречені на невдачу.

Сподівана світова революція не відбулася, Захід мав досить сильний середній клас населення, який склався ще у середньовіччі. А у XX ст., особливо після революційного експерименту 1917 року, в розвинених країнах було прийнято багато різних заходів для збільшення і якісного оновлення цього класу. У радянські часи такі заходи критикувалися і називалися "підкормкою" робітничої аристократії, щоб відвернути її від пролетарської боротьби. Але що ж тут поганого, якщо внаслідок цих дій більша частина населення ставала заможнішою і мала все необхідне для досить нормального існування? Населення, яке має пристойні умови існування, не буде робити революцію, для нього вона не вигідна, бо може залишити їх без того, що вони мають. У нього вже є той рівень достатку, який утримує їх на місці і не дозволяє робити кроків до перевороту, воно не зацікавлене у такому перевороті. Отже, суспільство за таких умов розвивається стабільно, без особливих соціальних зворушень. Таким чином, середній клас с запорукою стабільності у суспільстві. Практика світової історії красномовно довела саме цю тезу.

В історії соціології відомі й інші думки щодо згадуваної вище піраміди. Так, представник позитивізму в Україні О. Стронін (1827 - 1889) вважав, що саме така форма забезпечує рівновагу суспільства. На вершині піраміди –активна меншість, аристократія, внизу - більшість, демократія. Саме вона складає широку нерухому основу піраміди, що забезпечує її стійкість. Меншість угорі постійно розхитує піраміду і не допускає застою суспільства. Але центр ваги знаходиться в основі, гарантуючи сталість існування будь-якого суспільства. Це механічне перенесення законів фізики на суспільство не витримує критики хоча б тому, що тим, хто зверху, нема ніякого сенсу розхитувати піраміду, вони повністю задоволені своїм положенням. Отже, вдавана стійкість піраміди як фізичного тіла зовсім не відповідає сталості піраміди як моделі суспільства.

Вертикальний поділ суспільства на страти є універсальним поділом, притаманним будь-якому суспільству, і для збереження стабільності у цьому суспільстві необхідно весь час поповнювати середній клас для того, щоб він обіймав більшу частину населення. Але у процесі збільшення середнього класу теж потрібна межа, бо непомірне його збільшення може призвести до зникнення соціальної ієрархії, що в цілому є згубним для суспільства, бо зникає стимул для його розвитку, який якраз і полягає в існуванні нерівності. Нерівність, як вважав П. Сорокін, - важливе джерело соціального розвитку і є тою об'єктивною реальністю, без якої суспільство впадає в застій. Отже, нарощувати цей так необхідний для суспільства середній клас можна завдяки так званій соціальній мобільності.

У будь-якої людини може виникнути питання: яка саме модель вертикальної соціальної структури суспільства є кращою? Тут можуть бути різні варіанти: структура має форму усіченого ромба, це означає, що у суспільстві є невеликий прошарок вищого та нижчого класів, а його основу і більшість складає середній клас

Може бути форма, наприклад, прямокутника, коли представників цих трьох класів порівну.

Можна вважати, що форма ромба є найкращою, вона наближається до ідеалу, бо уявити собі суспільство, в якому б зовсім не було невеликої кількості представників нижчого класу, неможливо, вони будуть завжди, яким би суспільство розвиненим не було. Тому є багато причин як суто біологічних, так і соціальних.

Можна лише зауважити, що ромб не повинен бути сильно витягнутим по вертикалі. Тобто треба намагатися, щоб різниця максимально вищого і максимально нижчого положення індивідів у вертикальній соціальній структурі була не дуже великою. Вона повинна бути оптимальною, бо її зниження веде до втрати стимулів розвитку, і тоді у суспільстві неминуче повинен початися застій і деградація. Ну і, звісна річ, будь-які форми, у яких середній клас складає меншість, означають, що таке суспільство не буде стабільним, бо над ним весь час буде висіти можливість соціальних зрушень: переворотів, революцій тощо.

Далеко від ідеальної і модель, у якій відстань середнього класу від вищого і нижчого є неоднаковою. Якщо у такому суспільстві верхи набагато віддалені від середнього класу, а низи знаходяться поруч, то у такому суспільстві середній клас може злитися з нижчим, і це не буде запорукою стабільності у суспільстві.

І ще одна дуже важлива деталь: вертикальна мобільність у стабільних суспільствах має індивідуальний характер. Як правило, по вертикалі пересуваються окремі індивіди, а не їх групи, що цілком можливе при горизонтальній мобільності. Якраз перевороти та різного гатунку революції призводять до вертикального переміщення цілих великих груп населення. У такому разі ні про яку стабільність мова іти не може.

Відносно середнього класу, то цілком цікавою може бути думка про те, що середина («золота середина», як кажуть у народі, і недарма) завжди була запорукою стабільності і завжди заважала боротьбі двох протилежностей. Про це добре свідчать історичні факти. Наприклад, тактика алжирських терористів, які знищували представників не крайніх поглядів, а саме помірних, тих, що трималися середини. Тільки знищивши вплив цієї частини суспільства (терор як залякування), вони досягли бажаної мети: поділу суспільства на два ворожих табори, між якими існував стан постійної війни. Інший приклад стосується програми боротьби з бідністю, висунутої президентом США Джонсоном, яка практично закінчилась нічим. Державна допомога сім'ям з малим доходом по суті заохочувала ці малі доходи. Сім'ї почали дрібнитися, тим самим зменшуючи свій дохід. І хоча бідні сім'ї стали жити краще, психологічно вони відчували себе бідними, бо жили гірше, ніж інші. Вони не перейшли до середнього класу, а залишились у нижній частині вертикальної структури.

3. Соціальна мобільність

Термін і поняття соціальної мобільності ввів у науку П. Сорокін, написавши у 1927 році книгу під такою ж назвою. На його думку, соціальна мобільність - це зміна соціальною групою або індивідом місця в соціальній структурі суспільства. Соціальна мобільність - це форма соціального відтворення, від неї залежить характер динаміки соціальної структури. Люди у суспільстві можуть переходити з місця на місце, з одного соціального шару в інший. Який характер цього переходу - таке й суспільство: традиційне, індустріальне, постіндустріальне. Можливість вільного переходу з одного соціального шару в інший визначається ступенем відкритості соціальних шарів. Як зазначав П. Сорокін, нема такого суспільства, де б не було ніяких перепон для такого переходу. Але в будь-якому суспільстві існують, хоч часом і досить малі, можливості такого переходу. Навіть у рабовласницьких державах деяким рабам вдавалось отримати свободу. Але все ж таки не всі суспільства мають рівні можливості для здійснення соціальної мобільності.

Отже, головною метою вдосконалення суспільства повинна бути не боротьба класів між собою, а зменшення перепон при переході людини з одного соціального шару (страти) в інший, з однієї горизонтальної соціальної структури в іншу.

Саме такому пересуванню індивідів відповідають горизонтальна і вертикальна мобільності.

Горизонтальна мобільність, за П. Сорокіним, означає можливість руху індивідів і їх груп з однієї горизонтальної структури в іншу. Тобто переміщення суб'єктів суспільства у середині кожної страти. Це може бути індивідуальна та групова міграції робітників певних професій, перехід робітника з одного підприємства до іншого, зміна помешкання при переїзді з села у місто тощо. Виникнення і зникнення цілих груп індивідів теж є прикладом соціальної мобільності.

Вертикальна мобільність означає вертикальне пересування із одного соціального шару в інший. Причому вона може бути з позитивним знаком, якщо рух іде вгору, і з негативним, коли рух іде зверху вниз, бо по соціальних сходинках можна рухатися у кожному з цих напрямків. Головне, щоб цьому рухові не заважали будь-які перешкоди. Отже, треба намагалися зменшити у суспільстві перешкоди при переходах з одного соціального шару в інший, щоб кордони між стратами стали прозорими. Саме в такому разі завдяки соціальній мобільності і буде весь час поповнюватися середній клас.

Індивіди, які знаходяться у нижніх шарах соціальної структури намагаються посісти більш високе місце у соціальній структурі, а можливість це здійснити стимулює і не заважає їм переміститись за їх бажанням. Звичайно, нерівність людей, яка притаманна індивідам від їх народження, ставить їх у неоднакове положення в соціальній ієрархії, і тому різним людям для того, щоб досягти певного рівня у соціальній структурі, потрібна різна кількість енергії, вміння тощо. Але, незважаючи на це неминуче явище, кожен у разі бажання повинен мати змогу досягти бажаного ним рівня. Це не означає, що всі бажаючі обов'язково зможуть піднятися у вищі шари суспільства. Практика показує, що цього досягає меншість індивідів, бо, по-перше, не в усіх вистачає для цього знань, умінь, енергії тощо, по-друге, більшість індивідів, як правило, зупиняється на середньому рівні, тому що психологічно більшість людей мають середні здібності, і ті, хто розуміють це, задовольняються середнім рівнем, який несе з собою оптимальну кількість життєнеобхідних благ.

При переході індивідів або їх груп з однієї складової частини соціальної структури суспільства в іншу вони певний час можуть бути у проміжному становищі, коли місце їх у структурі суспільства ще не визначилось, або коли вони ще не пристосувались до нового положення. Таке явище називається маргінальністю. Маргінальними можуть бути не тільки індивіди та їх групи, а навіть цілі суспільства. Так, Україна як окреме суспільство зараз знаходиться у маргінальному стані, тому що, відійшовши від соціалістичного ладу, вона ще не визначилася щодо подальшого свого шляху. Робітник, опинившись за скороченням штатів без роботи, теж певний час знаходиться у маргинальному стані поки не знайде собі іншої роботи. Він може знайти собі місце у соціальній структурі вище, ніж займав раніше, тоді він переміститься уверх, а може посісти місце значно нижче, тоді він переміститься у нижню частину соціальної структури. У даному випадку індивід знаходиться нібито між стратами. Але навіть коли він займе місце в іншій страті чи в іншій складовій горизонтальної структури, він певний час буде знаходитись у маргинальному положенні до тих пір, доки не змінить попередній стереотип своєї поведінки і не пристосується до нових умов.

На відміну від положення індивідів у горизонтальній структурі, у вертикальній кожен індивід може одночасно знаходитись лише в одному соціальному шарі. Таким чином, у вертикальній структурі всі індивіди займають одне певне положення, але можуть його постійно змінювати на краще чи на гірше завдяки соціальній мобільності, зменшенню перешкод на шляху переходу з однієї страти в іншу. Одним із суттєвих засобів соціальної мобільності у цивілізованих суспільствах є система освіти. Набуваючи знань з певних сфер людської діяльності, індивід тим самим отримує змогу підніматися вгору по соціальних сходинках. Отже, соціальна мобільність є основою динаміки соціальної структури суспільства.

4. Сутність соціального інституту

У реальному житті люди, групи людей, які займають різне становище у суспільстві й беруть неоднакову участь в економічній, політичній, духовній сферах життєдіяльності, вступають між собою у різноманітні стосунки. Щоб забезпечити сталість соціальних відносин, суспільство виробило своєрідну систему, яка узгоджує взаємодію його елементів. У цій системі особливо важливу роль виконують соціальні інститути - досить стійкі форми організації та регулювання спільної діяльності людей.

Соціальний інститут створює можливість членам суспільства задовольняти різні потреби, регулює дії людей у межах соціальних відносин, тобто забезпечує виконання бажаних дій і здійснює репресії щодо небажаних дій, забезпечує сталість суспільного життя, інтегрує наміри, дії, відносини індивідів, забезпечує внутрішню згуртованість спільноти. У сучасному суспільстві кожна людина належить до безлічі різних інститутів. Вона народжується в сім'ї, навчається в школі, працює на виробництві, користується громадським транспортом тощо.

Термін «соціальний інститут» почав активно вживатися в соціології XIX ст., особливо наприкінці, коли на Заході стала розвиватись інституціональна соціологія, яка вивчає сталі форми організації та регулювання суспільного життя. Поняття «соціальний інститут» прийшло у соціологію з юридичних наук, де воно позначало комплекс юридичних норм, які регулюють соціально-правові відносини (інститут власності, сім'ї, шлюбу, успадкування тощо). У соціології поняття «інститут» набуло ширшого значення і позначає широкий спектр соціально-регульованої та організованої поведінки людей.

Соціальний інститут (з лат. - устрій, установа) - це форма закріплення і спосіб здійснення спеціалізованої діяльності, яка забезпечує стабільне функціонування суспільних відносин.

Це поняття широко використовується у вітчизняній і зарубіжній літературі. Воно втілює в собі чотири основні значення:

1. Відносно складна соціальна практика, яка підлягає широкому соціальному контролю за допомогою системи позитивних і негативних санкцій (інститут приватної власності, інститут шлюбу).

1. Будь-яка складна організація великого розміру (університет, лікарня тощо). Однак соціальний інститут слід відрізняти від конкретних організацій чи соціальних груп. Так, поняття «інститут моногамної сім'ї», тобто сім'ї, заснованої на шлюбі одного чоловіка й однієї жінки, має на увазі не окрему сім'ю, а комплекс заходів, що реалізуються у безлічі сімей цього типу.

2. Складна система дій і відносин, яка виконує певні соціальні функції (економічний інститут, інститут освіти тощо).

3. Нормативна і відносно, стабільна соціальна практика. Таке тлумачення соціального інституту властиве працям із структурно-функціонального аналізу.

5. Типи соціальних інститутів. Роль соціальних інститутів у життєдіяльності суспільства

Соціальні інститути можна поділити на формальні й неформальні. Формальні соціальні інститути регулюються законами, іншими нормативними актами. Коли ж функції, засоби соціального інституту не знаходять втілення у формальних правилах, маємо неформальний інститут.

Соціальні інститути класифікують на основі змісту, функцій, які вони виконують, - економічні, політичні, виховні, культурні, релігійні, а також соціальні інститути у вузькому значенні цього слова.

До економічних соціальній інститутів належать ті, які займаються виробництвом і розподілом благ, послуг, регулюванням грошового обігу, організацією праці тощо.

Політичні соціальні інститути пов'язані із встановленням, виконанням, підтриманням влади. Політичними інститутами є, наприклад, уряд, парламент, поліція.

Виховними та культурними є інститути, створені для розвитку культури, соціалізації молодого покоління, передачі йому культурних цінностей суспільства. До них відносять сім'ю як виховний інститут, школу, інші навчальні, наукові, художні заклади.

Релігійні соціальні інститути допомагають задовольняти запити, потреби, пов'язані з розумінням того, що вважається надприродним і священним.

Соціальними інститутами у вузькому значенні слова є ті, які створюються добровільними об'єднаннями, а також виконують «церемоніальну» роль, тобто встановлюють способи взаємної поведінки членів певної спільноти. Ці інститути регулюють щоденні особистісні контакти, полегшують взаєморозуміння, забезпечують рівномірний плин повсякденного життя (святкування днів народження, шлюбних торжеств, способи звертання до вищих або старших осіб тощо).

Наведена класифікація належить відомому польському соціологові Я. Щепанському. Проте вона не єдина й не вичерпна. У сучасному суспільстві є інститути, не охоплені нею, але вона охоплює так звані «головні» інститути, що регулюють основні суспільні функції, властиві цивілізації.

Необхідність соціальних інститутів зумовлена суспільними потребами, насамперед необхідністю підтримання цілісності суспільства, що забезпечується комунікацією між членами суспільства (суспільства, які не мають розмовної, усної мови, науці невідомі); виробництвом товарів і послуг, необхідних для виживання членів суспільства, розподілом цих товарів і послуг; постійним відновленням членів суспільства як біологічним шляхом, так і за допомогою соціалізації індивідів у межах певної культури; контролем за поведінкою членів суспільства для гарантування виконання соціальних функцій. Всі ці соціальні потреби задовольняються не автоматично, а тільки організованими зусиллями членів суспільства, тобто за допомогою соціальних інститутів.

Формування різних типів соціальної практики як соціальних інститутів називається інституціалізацією. Найважливішими передумовами цього процесу є не тільки виникнення певних суспільних потреб у нових типах суспільної практики, а й відповідних їм соціально-економічних, політичних, ідеологічних умов, розвиток необхідних організаційних структур і, нарешті, інтерналізація засвоєння індивідами нових соціальних норм та цінностей, формування на їх основі системи потреб особистості, ціннісних орієнтацій та очікувань. Завершенням процесу інституціалізації є інтеграція нового виду суспільної практики в існуючу структуру соціальних відносин.

Соціологія вивчає інституціалізацію переважно з двох точок зору: як історичний процес зародження і встановлення нових соціальних інститутів, що дає змогу розкрити причини та умови їх виникнення; як одну із сторін функціонування соціальних інститутів в соціальній системі у зв'язку з адаптацією індивідів, колективів до її нормативних вимог, у процесі якої формуються соціально-психологічні механізми, що забезпечують стабільність і стійкість суспільної організації.

Успішне функціонування соціального інституту залежить від того, чи відповідає він певним загальним вимогам. Насамперед йдеться про необхідність чіткого визначення мети, кола завдань, дій, які він буде забезпечувати. Якщо функція інституту визначена не чітко, він не може без конфліктів включитися у глобальну систему інститутів даного суспільства й наштовхуватиметься на різні протидії. Важливо також, щоб він раціонально організовував діяльність. Соціальний інститут має бути деперсоналізованим, тобто незалежним від інтересів людей, які виконують інституційні функції. В іншому разі він втратить свій суспільний характер, загальний престиж.

Однією з функцій соціальних інститутів є упорядкування діяльності різких людей шляхом зведення їх до завбачуваних зразків соціальних ролей. Роль - модель поведінки відповідно до статусу людини.

Наприклад, у сім'ї існують такі ролі: чоловік, дружила, батько, мати, син, дочка, брат, сестра тощо. Всі вони втілюють у собі різноманітні види прав і обов'язків, які завжди стосуються взаємодії людей, що утворюють даний інститут і передбачають певні стандарти цієї взаємодії. Кожний статус, звичайно, охоплює кілька ролей. Так, людина, яка у статусі викладача, по-різному поводиться зі студентами, іншими викладачами, ректором, тобто в житті існують певні ролеві набори, які має виконувати людина.

Взаємопов'язана система соціальних інститутів забезпечує задоволення потреб членів суспільства, регулює їх поведінку, гарантує розвиток спільноти як цілого, надає цьому розвиткові сталості. Завдяки соціальним інститутам здійснюється соціалізація індивідів. Відбувається вона насамперед під впливом таких інститутів, як сім'я, школа, засоби масової інформації.

Соціалізація - процес становлення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, властивих суспільству, до якого він належить.

Отже, соціальні інститути визначають орієнтацію соціальної діяльності й соціальних відносин через узгоджену систему стандартів поведінки. Кожен такий інститут характеризується наявністю мети діяльності, конкретними функціями, що забезпечують й досягнення, певною кількістю соціальних ролей.

Соціальні інститути виконують у суспільстві функції соціального управління та соціального контролю. Соціальний контроль дає можливість суспільству і його системам забезпечити додержання нормативних умов, порушення яких заподіює шкоди соціальній системі. Кожна соціальна спільнота виробляє свої цінності, правові й моральні норми, адміністративні розпорядження, рішення, звички, звичаї, різні санкції, які забезпечують певний соціальний порядок, тобто упорядкованість суспільного життя, соціальних дій. Для цього використовуються різні заходи (переконання, накази, заборони, примус, тиск аж до застосування фізичного насилля, система способів вираження вдячності, визнання, нагороди), за допомогою яких забезпечується конформізм членів суспільства. Конформістська поведінка забезпечує визнання і безпеку індивіда. Вся ця система називається системою соціального контролю. Важливими атрибутами та елементами соціального контролю є цінності, норми, звички, звичаї, санкції. Вони виникають та існують завдяки дії соціальних інститутів.

Соціальна цінність - значущість явищ і предметів з точки зору їх відповідності чи невідповідності потребам суспільства, соціальних груп і особистості.

Соціальні цінності існують як у формі колективних уявлень, так і суб'єктивних уподобань, переваг, будучи орієнтирами життєдіяльності людини.

Ціннісні орієнтації забезпечують стійкість особистості, послідовність певного типу поведінки, діяльності, що виявляється у спрямуванні потреб та інтересів. Тому ціннісні орієнтації є важливим чинником, який регулює, детермінує мотивацію особистості. До них належать світоглядні, моральні, політичні, інші переконання людини, глибокі й постійні схильності, різноманітні принципи поведінки. У будь-якому суспільстві, яке піклується про свій розвиток, ціннісні орієнтації стають об'єктом виховання, цілеспрямованого впливу, цю забезпечується системою соціальних інститутів.

Соціальна норма (з лат. - керівне начало, правило, зразок) - загальновизнане правило, зразок поведінки, дій індивідів, соціальних груп.

Соціальні норми виконують функції інтеграції, упорядкування, підтримання функціонування суспільства як системи взаємодій індивідів і груп. За допомогою соціальних норм вимоги суспільства переводяться в еталони, моделі, стандарти поведінки цих груп і в такій формі адресуються особистості. Соціальна поведінка людини, реалізація й як особистості, виконання соціальних функцій тощо забезпечуються засвоєнням і втіленням у поведінці саме соціальних норм, які диктує їй певна соціальна група.

Соціальні норми можуть бути універсальними (стосуються кожного індивіда суспільства) й окремими (стосуються певної сфери діяльності, наприклад, професійної, або пов'язані з певною статусною позицією чи соціальною роллю). Необхідна умова дієвості соціальних норм - їх відповідність усталеним у даному суспільстві цінностям.

Важливу роль у механізмі соціального контролю відіграють звички.

Звичка - встановлений спосіб поведінки у певних ситуаціях, який не наштовхується на негативну реакцію соціальної групи.

Кожна людина може мати свої звички, наприклад, рано вставати, вітатися певним чином тощо. Існують звички, прийняті всією соціальною групою. Звички виникають на основі навичок, встановлюються традиціями, стають терпимими або шанованими. Деякі звички можуть бути пережитками давніх обрядів, колишніх професійних функцій. Загалом порушення звички не викликає негативних санкцій, хоча поведінці, яка відповідає звичкам, прийнятим у групі, завжди гарантовано визнання.

Іншу роль відіграє звичай, який є успадкованою стереотипною формою соціальної регуляції, що відновлюється у певному суспільстві чи соціальній групі і є звичною для їх членів.

Звичай - встановлений спосіб поведінки, з яким пов'язані певні моральні цінності, порушення яких викликає негативні санкції групи чи суспільства.

Термін «звичай» інколи ототожнюють з термінами «традиція» і «обряд» («ритуал»). Традиція (з лат. - передача) є ширшим, поняттям і охоплює об'єкти соціальної спадщини (матеріальні та духовні цінності). Обряд є різновидом звичаю, символом певних соціальних відносин, а звичай може бути і засобом практичного перетворення.

Звичай передбачає певний примус у визнанні цінностей, наприклад, вимагає допомагати безпомічним, поважати достойних людей, відповідно поводитися щодо осіб, які займають високе становище в групі тощо. Таким чином, звичаї, як і норми, звички, пов'язані знову з системою цінностей, визнаних групою, стандартами поведінки щодо них. Дані цінності мають для соціальної групи певну важливість, і неповага до звичаїв означає підрив внутрішньої єдності групи. Щодо тих, хто відхиляється від прийнятих норм, звичаїв, суспільство, спільнота можуть застосувати санкції (з лат. - непорушна постанова).

Санкція - продукт спільноти, необхідний для керівництва поведінкою своїх членів, для стимулювання бажаної поведінки і припинення небажаної, для забезпечення внутрішньої згуртованості й безперервності суспільного життя.

Санкції бувають негативними (покарання) і позитивними (заохочення), хоча звичайно в буденній мові чомусь під словом «санкція» частіше розуміють негатив.

Санкції поділяють на формальні (реакція формальних інститутів на певну поведінку) і неформальні (реакція, джерелом якої є громадська думка, коло товаришів, сусідів, неформальні інститути). З огляду на зміст тиску, який виявляють санкції, виділяють: правові санкції (система покарання і заохочення за певні дії, передбачені законом); етичні санкції (система заохочень, доган, зауважень, які випливають із визнаних моральних принципів); сатиричні санкції (система насмішок, глузувань, яких зазнають люди, що поводяться інакше, ніж прийнято); релігійні санкції (нагороди і покарання, передбачені системою догматів, вірувань будь-якої релігії за їх додержання чи порушення). Перелічені санкції доповнюють одна одну. Якщо між ними виникають протиріччя, ефективність їх знижується.

У цивілізованому суспільстві застосовується широкий спектр спеціальних видів санкцій.

Неформальні негативні санкції- висловлення подиву, незадоволення, відмова подати руку, підтримувати товариські стосунки тощо. Ці санкції передбачають важливіші соціальні наслідки у вигляді позбавлення певних вигод, виключення з певних захисних соціальних відносин. Формальні негативні санкції - покарання, передбачені законом (застереження, зауваження, штрафи, арешт, ув'язнення, позбавлення громадянських прав, конфіскація майна, смертна кара та ін.). Ці покарання діють через погрози, але водночас і як потенційне застереження, яке попереджує, що чекає за вчинення антисоціальних, асоціальних діянь. Вони є виразом самооборони соціальної трупи від агресії, порушення її інтересів, незалежно від того, чи це інтереси всього суспільства чи тільки панівного класу.

Неформальні позитивні санкції - реакція соціального середовища на позитивну поведінку, яка відповідає зразкам і системам цінностей і вигідна для групи. Вони ґрунтуються на визнанні та заохоченні (мовчазне визнання, висловлювання поваги, визнання авторитету даного індивіда у певних питаннях, похвала знайомих, у пресі, слава, пошана). Формальні позитивні санкції - публічне схвалення з боку властей, вручення почесної грамоти, грошової нагороди, нагородження орденами, медалями, спорудження пам’ятників тощо.

Описана система санкцій ґрунтується на постійному комбінуванні правових, етичних, сатиричних, релігійних санкцій. Причому деякі з неформальних санкцій можуть бути особливо ефективними, як, наприклад, сатиричні санкції, оскільки люди бояться висміювання й презирства, що болісно зачіпають особистість.

Система контролю, заснована на системі інститутів, забезпечує таке становище, коли соціальні контакти, взаємодії, соціальні відносини протікають у межах, сформованих спільнотою. Вони не надто жорсткі, допускають індивідуальну «інтерпретацію» ролі. Деякі ролі та пов'язані з ними функції, обов'язки, які випливають із сутності соціальних відносин, визначені досить суворо, інші - значно м'якше, що зумовлено значенням, яке вони мають для групи як цілого. Кожен колектив надає індивідам певну сферу приватної свободи у виконанні нонконформістських дій.

Отже, соціальні інститути виконують у суспільстві функції соціального управління й соціального контролю. За допомогою соціальних інститутів підтримується соціальний порядок або певна рівновага в процесі суспільного життя. Стабільність у суспільстві залежить від задоволення потреб у межах, визначених системою соціальних інститутів. За тотального незадоволення інтересів, порушення процесу функціонування соціальних інститутів у суспільстві настає криза, система контролю розладнується.

Соціальні інститути весь час змінюються зі змінами певних їх функцій: одні функції відживають своє, бо в них зникає потреба у суспільства, інші функції виникають, бо саме в них виникає потреба. Але функція керування або організації певної діяльності завжди залишається за соціальними інститутами. Це, можна сказати, незмінна функція соціальних інститутів. Отже, маючи цілу мережу соціальних інститутів, що виконують свою головну функцію і допомагають іншим у виконанні їх функцій, кожне суспільство має чітку злагоджену структуру забезпечення будь-якого члена суспільства усім необхідним. Суспільство - це система соціальних інститутів і від того, як вона працюватиме, залежить добробут і майбутнє цього суспільства. Недостатньо мати велику кількість соціальних інститутів, необхідно, щоб вони сумлінно виконували свої обов'язки, і взаємодіяли один з одним. Лише тоді ця система буде працювати на благо суспільства, і лише за цієї умови настане та очікувана зрілість суспільства. Власне зрілість суспільства забезпечується зрілістю існуючих у ньому соціальних інститутів і зрілістю взаємозв'язків між ними.

6. Соціальні організації

Поруч із поняттям «соціальний інститут» («соціальна інституція») існує інше поняття - «соціальна організація». Щодо цього поняття, то воно різним чином тлумачиться в науковій літературі. Одні вчені вважають ці терміни синонімами, інші проводять між ними межу. Частково це становище викликане тим, що багато соціальних явищ можна розглядати одночасно як соціальний інститут і як соціальну організацію (наприклад, система освіти, охорони здоров'я, армія, суд, банк, магазини тощо). На думку польського соціолога А. Камінського, кожний соціальний інститут можна вважати соціальною організацією, але не кожну організацію можна вважати соціальним інститутом. Дійсно, у цьому є певний сенс, але для того, щоб не плутати ці два поняття, треба їх точніше визначити для того, щоб було видно не тільки їх спільні риси, а і, головним чином, те, що їх розрізняє.

Спільним для цих двох понять є те, що вони означають певні утворення для встановлення і підтримання соціального порядку, який є урегулюванням такої поведінки членів суспільства, завдяки якій це суспільство існує як цілісність, і тому може виконувати свої функції і досягати певної мети.

Перш ніж перейти до відмінностей цих понять, слід провести межу між поняттями «організація» і «соціальна організація». Перше поняття загальніше і воно означає упорядкування певних дій, процесів у суспільстві. У цьому розумінні його можна ототожнювати з поняттям «соціальний інститут». Поняття ж «соціальна організація» конкретніше й означає групу людей, яка має певну мету діяльності і спільні інтереси. Отже, соціальна організація виникає при появі у певної групи людей потреби задовольнити свої спільні інтереси. І тут вимальовується еволюційний ланцюжок від потреб задовольнити спільні інтереси до утворення соціальних організацій, які поступово переростають або ні в соціальні інститути. Цей процес перетворення соціальних організацій у соціальні інститути називається процесом інститутоалізації. Соціальні організації можуть бути за часом свого існування короткочасними і довгочасними або тривалими. Саме останні, за наявністю певних умов, і можуть перетворитися у соціальні інститути. Виділяють соціальні організації, які виникли спонтанно і майже не усвідомлюються людьми, і такі, що створені штучно, спеціально для досягнення певної мети. Перетворитися в соціальні інститути можуть і ті, і інші. Це залежить від того, наскільки поставлена мета соціальної організації набуває популярності не тільки в межах конкретного суспільства, але й поза ним. Якщо мета соціальної організації, що виникла одного разу у конкретному суспільстві, стає типовою, тобто знаходить собі місце у соціальних відносинах багатьох суспільств, вона перетворюється у соціальний інститут. Саме так можна моделювати виникнення, наприклад, соціального інституту політичних партій: групування певної кількості людей зі спільними інтересами, що полягають у створенні опозиції існуючій владі з метою забрати владу у свої руки, стало у принаді у будь-якому суспільстві, в якому у його членів були подібні інтереси. Те ж саме можна сказати про соціальний інститут системи освіти, який, мабуть, виник десь у суспільстві шкіл як соціальних організації.

Отже, можна констатувати, що «соціальний інститут» є широким поняттям і означає узагальнення форм спільної діяльності людей у стійку довготривалу форму організації. А поняття «соціальна організація» є вираженням цих конкретних форм, які соціальний інститут і узагальнює. Політичні організації є соціальним інститутом, але кожна з окремих політичних партій є соціальною організацією. Сім'я взагалі - соціальний інститут, але кожна окрема сім'я є соціальною організацією. Система освіти є соціальним інститутом, але кожний навчальний заклад є соціальною організацією.

Тут ми підходимо ще до одного поняття, яке тісно пов'язане з вищезгаданими, це поняття «установи». Кожний соціальний інститут може мати цілу мережу установ, які виконують ті чи інші функції соціального інституту. Саме за допомогою установ і функціонують соціальні інститути. Кожний з конкретних навчальних закладів є установою соціального інституту системи освіти. Але ж цей навчальний заклад, як було сказано вище, є і соціальною організацією? Дійсно, у даному випадку ці терміни виступають як синоніми. Але, якщо кожна установа є соціальною організацією, то не кожна соціальна організація є установою, а, з іншого боку, і не кожний соціальний інститут має установи.

Отже, певні соціальні інститути і соціальні організації можуть мати конкретні установи, але можуть їх і не мати. Соціальні організації можуть бути складовою частиною структури соціальних інститутів або стояти окремо, але деякою мірою виконувати функції певного соціального інституту. Вони нібито доповнюють соціальні інститути і тим самим збагачують наше життя, бо соціальні організації мобільніші і швидше реагують на зміни у суспільстві, тим самим заповнюючи певні паузи в діяльності соціальних інститутів. Тобто вони беруть на себе керування і контроль над тими процесами у суспільстві, за якими не встигають впоратися соціальні інститути.

Соціальні організації, як і соціальні інститути, можна поділити на формальні і неформальні. Всі пам'ятають буремні роки перебудови у Радянському Союзі, коли виникало багато неформальних організацій. Цей рух так і називали – рух неформалів. Серед них було багато таких, які проіснували досить короткий час і зникли, а деякі існують і досі. У цьому русі неформалів є достатньо позитивних рис, вони часто брали на себе обов'язки виконання тих функцій, які з тих чи інших причин не виконували соціальні інститути. Так, наприклад, деякі неформальні соціальні організації займали вільний час школярів, які залишались за бортом виховної роботи освітніх установ і відповідно легко могли стати на шлях злочинної поведінки.

Неформальні організації передбачають особистісні стосунки. У них більше місця для творчості, яка виникає спонтанно. Ієрархія в цих організаціях носить ситуативний характер. Формальні ж організації, навпаки, безособистісні, вони складені не для конкретних людей, а для загалу. Саме тому формальні організації більше забюрократизовані.

Тут постає питання щодо значення бюрократії, яку ми звикли сприймати у цілому як негативне явище. Але існують і інші погляди на неї. Наприклад, М. Вебер вважав бюрократію позитивним явищем за її високу господарчо-економічну ефективність. Хоча він відмічав і певні її недоліки: ігнорування специфічності конфліктних ситуацій, шаблонність дій, відсутність необхідної гнучкості. Цю позицію дуже критикували західні соціологи, головним чином, за те, що бюрократія нібито не може керувати творчим процесом, вона діє за системою «наказ виконання», веде до конформізму, до однаковості дій і протистоїть новаціям, а значить і творчості. Бюрократ часто консерватор і мало зацікавлений у головній меті організації, його цікавить лише її існування як засіб його особистих доходів. Але попри цим негативним рисам, жодне із суспільств поки що не може обійтися без бюрократії і відповідно без формальних організацій. Таким чином, на питання, що краще: забюрократизовані формальні організації чи не забюрократизовані неформальні, можна відповісти, що потрібні обидві і необхідно лише намагатися досягти розумного, гармонійного їх співіснування.

Для соціальної організації, як і для будь-якої установи, існують певні конкретні ознаки. Соціолог О. І. Пригожий, наприклад, виділяє такі характерні для соціальної організації ознаки: цільова природа; розподіл членів організації за ролями і статусами; розподіл праці та її спеціалізація на функціональній основі; побудова за вертикальним (ієрархічним) принципом з виділенням керуючої і підлеглої підсистем; наявність специфічних засобів регулювання і контролю за діяльністю організації; цілісність соціальної системи. Як бачимо, всі ці ознаки притаманні і для установ.

Отже, соціальні організації, виникаючи в разі потреби членів суспільства шляхом групування їх за спільними інтересами, у подальшому можуть перетворитися у соціальні інститути, які будуть виступати у ролі об'єднання або узагальнення їх основної ідеї, і в які кожна з цих конкретних організацій може увійти складовою частиною і діяти як у формі соціальної організації, так і у формі певних установ.

Соціальні організації, як і деякі соціальні інститути, можуть виконувати у суспільстві як позитивну, так і негативну роль. Так певні злочинні організації (банди, мафії тощо) несуть багато лиха для суспільства. Деякі соціальні інститути, наприклад, інститут кровної помсти, якщо і відігравав певну позитивну роль для конкретного суспільства у минулому, то був негативним для інших сусідніх суспільств. Тому, мабуть, у сучасних суспільствах цей інститут вже майже зник як соціальне явище.

Соціальні інститути і соціальні організації відрізняються між собою так само, як поняття відрізняються від конкретних предметів, які вони означають. Але й ті, і інші призначені для того, щоб організовувати людську діяльність і регулювати стосунки між людьми, їх соціальну взаємодію. Я. Щепанський порівнював соціальні зв'язки із шнурками. Всі вони пов'язані і рухаються, а щоб був порядок, шнурки не повинні заважати один одному, перемішуватися і утворювати вузлів. Тобто вони мають бути організованими, а точніше - упорядкованими. Така упорядкованість і досягається завдяки соціальним інститутам і соціальним організаціям.