Распечатать страницу

Лекція №1, Соціологія, як наука

« Назад

Код роботи: 4393

Вид роботи: Лекція

Предмет: Соціологія

Тема: №1, Соціологія, як наука

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Об'єкт і предмет соціології

2. Структура та функції соціології

3. Взаємозв'язок соціології з іншими науками

Висновки

Література

1. Соціологія є сучасна наука про суспільство, соціальну сферу його життєдіяльності, наука про спільності людей, їх соціальні взаємовідносини, які безпосередньо впливають на особистість, її соціалізацію.

2. Об’єктом соціології є суспільство як цілісна соціальна система, вся сукупність соціальних зв’язків і соціальних відносин. Предметом соціології є соціальне життя суспільства, закони і закономірності функціонування і розвитку суспільства, соціальних суб’єктів.

3. Складовими структури соціологічного знання є теоретична, фундаментальна, прикладна та емпірична соціологія. В структурі соціології виділяють мікросоціологію, мезосоціологію та мікросоціологію.

4. Функції соціології визначаються її завданнями перед суспільством. Найголовнішими функціями соціології є пізнавальна, прогностична, виховна, інструментальна, ідеологічна, гуманістична, соціального управління, практична, інформаційна.

5. Соціологія активно співпрацює і взаємодіє з такими суспільними науками, як соціальна філософія, історія, правознавство, політологія, соціальна психологія.

1. Борокноев А. О. и др. О предмете социологии как общей науке об обществе // Социологич. исслед. -1991. - №5.

2. Гіденс Е. Соціологія. Пер. з англ., К., 1999.

3. Дюркгейм. 3. Социология, ее предмет, метод, предназпачение. М., 1995.

4. К дискуссии о предмете // Социологические исследования. 1991, № 7, 9, 11.

5. Комаров В. С. Введение в социологию: Учебное пособие для высших учебных заведений. М., 1994.

6. Маковецький А. М. Соціологія. Чернівці, 2000.

7. Піча В. М. Предмет, структура, функції соціологи. Львів, 1994.

8. Піча В. М. Соціологія: загальний курс. Навч. посів.. К., 1999.

9. Попова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс. К.,1996.

10. Радугин А. А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций. - М., 1995.

11. Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. X., 1996.

12. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. М., 1994.

13. Современная американская социология. М., 1994.

14. Сорокин П. А. Социология как наука. - М, 1992.

15. Социология: Наука об обществе. Учебное пособие / Под общей редакцией проф. В. П. Андрущенко, проф. Н.П. Горлача. X., 1996.

16. Социология: наука об обществе: Уч. пособие. - Харьков, 1996.

17. Соціологія: курс лекцій / За заг. ред. В.М. Пічі. К., 1996.

18. Соціологія: Матеріали до лекційного курсу / Піча В., Семашко О., Черниш Н. - Київ, 1996.

19. Соціологія: Підручник / За ред. В. Г. Городиненка. К., 2002.

20. Соціологія: терміни, поняття, персоналїї. Навчальний словник-довідник / За заг. ред. В. М. Пічі. К.; Львів, 2002.

21. Тадевосян З. В. Социология.: Уч. пособие. - М., 1995.

22. Тихомирова Є. Б. Основи соціології. К., 1996.

23. Тощенко Ж. Т. Социология. - М., 1994.

24. Фролов С. С. Социология. - М, 1994.

25. Черниш. Н. Й. Соціологія: Курс лекцій. 2-е вид. Львів, 1998.

26. Шапова Л. М. Загальна соціологія. К., 1996.

27. Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. - М., 1969.

28. Энциклопедический социологический словарь. - М, 1995.

29. Ядов В. А. Размышления о предмете социологии // Социологические исследования. 1990, №2.

30. Якуба Е. А. Социология. - Харьков, 1996.

1. Об'єкт і предмет соціології

Соціологія - наука відносно молода, їй трохи більше ста років. Але, не дивлячись на такий вік, вона вже довела свою необхідність і значимість у суспільстві й у XX столітті стала академічною наукою, визнаною у всьому світі.

Сам термін «соціологія», введений вперше в обіг французьким філософом - позитивістом О. Контом у XIХ ст., походить від латинського слова SOCIO - суспільство і грецького LOGOS - вчення, наука. Отже, дослівно він означав - наука про суспільство.

Перш ніж перейти до визначення науки «соціологія», зупинимося на визначенні поняття «суспільство». Таких визначень багато. Наведемо декілька з них.

Суспільство - соціальна реальність, сукупність відносин між людьми, що історично розвиваються і складаються у процесі їх спільної діяльності (суспільне середовище -тканина, що пов'язує людей один з одним) (К. Маркс).

Суспільство - сукупність соціальних відносин і міжособистісних взаємодій людей (Г. Зіммель).

Суспільство - надіндивідуальна духовна реальність, що грунтується на колективних уявленнях (Е. Дюркгейм).

Суспільство - взаємодія людей, що є продуктом соціальних дій, спрямованих на інших людей (М. Вебер).

Суспільство - система взаємовідносин між людьми(Г. Парсонс).

Суспільство - соціальна спільність (В.О. Ядов).

Отже, як бачимо, сказати, що соціологія - наука про суспільство, - ще замало.

Для визначення соціології, та й будь-якої науки взагалі, треба встановити її об'єкт і предмет. У науці є різні, навіть протилежні, погляди щодо цих понять. Але, здається, правильнішою є думка про те, що поняття «об'єкт науки», ширше поняття «предмет». Об'єкт може бути спільним для декількох наук, а предмет повинен бути притаманним тільки одній науці. Це й відрізняє її від інших.

Щодо поняття об'єкта соціології, то тут великих суперечок немає: більшість вчених вважають, що ним є суспільство як об'єктивна реальність. Що ж стосується предмета, то тут є розбіжності: у багатьох підручниках предмет соціології визначають як суспільство в цілому, як цілісний організм з його соціальними механізмами функціонування й розвитку і, навіть, як результат досліджених дій. Відомий соціолог П.О. Сорокін визначав, що предметом загальної соціології є зміни у житті людей. Як і чому люди змінюються? Зміни ці відбуваються тому, що суспільство - це динамічна система. Воно весь час змінюється, змінюються і взаємовідносини між людьми, а це, відповідно, призводить до зміни самих людей.

Отже, ці відносини і потрібно розглядати як предмет соціології. У соціології існують поняття суспільних і соціальних відносин. Вони не тотожні (останнє вужче). Соціальні відносини вважають аспектом суспільних, що виражає ступінь рівності і нерівності у становищі соціальних суб'єктів. Отже, можна сказати, що предметом соціології є соціальні відносини. Ця наука стосується усього суспільства в цілому саме тому, що соціальні відносини відбуваються у будь-якій сфері діяльності людини.

Щодо визначень соціології як науки, то їх теж достатньо, і вони досить різноманітні. Наведемо декілька прикладів.

Н. Смелзер визначає соціологію як наукове дослідження суспільства та соціальних відносин. Російський вчений В.О. Ядов - як науку про соціальні спільноти, механізми їх становлення, функціонування та взаємозв'язку. Н. Черниш - як науку про становлення та функціонування соціальних спільнот, між якими складаються певні соціальні відносини та взаємодія, а також про соціальну людину - творця цих спільнот. Під спільнотою тут розуміється сукупність індивідів, яка характеризується відносною цілісністю і придатна до емпіричної фіксації. У цьому визначенні «слабке» місце - фраза про емпіричну фіксацію. Тому навіть будь-яка соціальна група індивідів, двоє товаришів, чи закоханих, а тим більше сім'я є спільнотою. Поняття «спільнота» і «соціальний організм» не тотожні: якщо кожний соціальний організм - це спільнота, то не кожна спільнота є соціальним організмом. Соціальний організм - це система взаємодії людей, яка може залежно від зміни зовнішніх умов змінювати свою структуру. Людина - істота біосоціальна і від інших живих істот на земній кулі відрізняється характеристиками, які протиставляються природному, біологічному. Ця відмінність лежить у сфері відносин між людьми і їх групами. Суспільне - це сукупність певних відносин між людьми, яких не існує між іншими живими істотами. Тобто тих відносин, які відбуваються завдяки другій сигнальній системі (мова, свідомість). Соціальне ж - це те суспільне, що відбиває положення індивідів у суспільстві. Тому воно існує в усіх сферах діяльності людства.

На відміну від інших живих істот у світі людина організувалась у певні спільності, які докорінно відрізнялися від угруповань інших тварин саме цими відносинами. Такі спільності називають соціальними організмами. Вони створювались з метою кращого пристосування до оточуючого середовища шляхом зміни своїх внутрішніх відносин. Усе людство на земній кулі складається з цих соціальних організмів, які взаємодіють як з природним, так і з соціальним середовищем.

Ми живемо у суспільстві, яке є також одним із головних видів соціальних організмів. Особисте життя кожного з нас багато в чому залежить від того, яким є це суспільство. Тому ми повинні думати про те, як найкраще «обладнати» суспільство, в якому живемо. Саме цим і повинна займатися соціологія, саме тому вона як наука визнана усіма прогресивними суспільствами світу.

Соціологію визначають як науку про родові властивості й основні закономірності суспільних явищ; як науку про закони становлення, функції, розвитку суспільства; як науку про суспільства, соціальні інститути, процеси у спільнотах людей і т.п.

Що ж означає дати визначення науці? Відповідь проста: щоб визначити науку, треба окреслити її об'єкт і предмет. Отже, соціологія - наука про суспільство як складну, динамічну систему і соціальні відносини між її складовими.

Ми бачимо, що у цьому визначенні є й об'єкт науки - суспільство, а її предмет - соціальні відносини. Суспільство - це система. Система (з грецької - «ціле», складене з частин) - це упорядкованість певної кількості елементів, які взаємодіють між собою та утворюють певне ціле. Суспільство є соціальною системою, бо основними елементами її є люди, які постійно знаходяться у соціальних відносинах. Ми кажемо, що суспільство - це складна система, тому що воно складається з багатьох різноманітних складових. Вона ще й динамічна, бо весь час змінюється. Упорядковані певним чином зміни у суспільстві є його соціальним розвитком. Якщо розвиток іде від простого до складного, від гіршого до кращого, від меншого до більшого і т.д., то він вважається прогресивним, якщо навпаки - регресивним. Поступове накопичення певних змін у суспільстві складає еволюційний процес, відносно швидкі й одночасні зміни великої кількості елементів системи складає процес революційний. Останнім часом, з-за цієї властивості суспільства постійно змінюватися, соціологи часто замість терміну «система» вживають термін «м'яке поле взаємовідносин», яке змінюється подібно до зміни магнітного поля з постійною його флуктуацією.

Суспільство, як система, утворюється завдяки взаємозв'язку і взаємодії між її елементами. Оскільки його елементами або складовими є індивіди та їх групи, то саме взаємозв'язки або взаємовідносини між ними й утворюють суспільство. Частину цих відносин (соціальну) і вивчає соціологія, вона є її предметом, чим і відрізняється від інших наук.

2. Структура та функції соціології

Визначивши соціологію як науку, можна перейти до окреслення її внутрішнього устрою або структури. Будь-який об'єкт світу має свою структуру. Структура - це внутрішня форма організації системи. Термін походить від латинського STRUCTURA - порядок, побудова, розміщення, її визначають також як сукупність стійких зв'язків частин об'єкта, що забезпечує його цілісність. Отже, соціологія як наука і як певна цілісність теж має свою структуру. У підручниках із соціології наводяться схеми структур, кожна з яких будується за різними ознаками. Не викликає сумніву необхідність поділу соціології на макро- та мікросоціологію. Перша вивчає загальні закономірності функціонування та розвитку соціуму як цілого, а друга - соціальні явища та процеси через призму дії і взаємодії людей, їх поведінки. У центрі її уваги - особистість. Термін «мікросоціологія» ввів Г.Д.Гурвич, французький соціолог російського походження. Він позначив ним прикладний напрям соціології, який вивчає взаємовідносини особистості у малих групах. У сучасній соціології виділяють ще й соціологів середнього рівня (мезосоціологів), яка спрямована на вивчення взаємодії окремих структурних частин соціальної системи. Як бачимо, у цьому поділі знаходить вираз співвідношення загального, особливого та одиничного: людство - макрорівень, соціальні спільності - мезорівень, індивід - мікрорівень.

Відповідно до цього поділу можна виділити:

– загальні соціологічні теорії;

– теорії середнього рівня, які поділяють на теорії, що вивчають окремі спільності (етнос, місто, село);

– теорії, що вивчають життя спільностей в окремих сферах (праці, побуті, економіці, освіті);

– теорії, що вивчають окремі елементи соціального механізму (соціальну активність, організацію, контроль);

теорії конкретних соціологічних досліджень.

Засновник соціології О. Конт поділяв соціологію на соціальну статику і соціальну динаміку.

П. Сорокін поділяв соціологію на 4 категорії: соціальну аналітику - загальне вчення про суспільство, його будову; соціальну механіку- вчення про закономірності соціальних явищ, процеси у суспільстві; соціальну генетику - вчення про еволюцію суспільного життя, походження і розвиток суспільства; соціальну політику - прикладну соціологію, метою і головним завданням якої є поліпшення життя людей шляхом вдосконалення суспільства. В останній повинно відбиватися саме те, заради чого існує соціологія, - розробка рекомендацій для покращання життя людей. Без цієї основної мети соціологією не варто було б займатися.

Усі елементи даної структури взаємодіють між собою, тому знання, отримані в кожній з вказаних частин, впливають на знання в іншій. Разом з тим, така структура не суперечить існуванню теоретичного й емпіричного рівнів дослідження: соціальну аналітику, механіку і генетику можна розглядати як теоретичний рівень, а соціальну політику - як емпіричний (практичний).

Якщо соціальна аналітика, генетика і механіка як елементи теоретичного знання про суспільство взагалі, впливають на виробітку практичних заходів щодо вдосконалення конкретного суспільства (соціальну політику), то тут існує і зворотний зв'язок, коли ця практика вносить свої корективи у теорію. Крім того, дана структура універсальна і може виступати як структура конкретного дослідження. Адже, перш ніж виробити певні практичні рекомендації, вивчаючи певне явище або процес, треба розглянути історію його виникнення (соціальна генетика), проаналізувати його складові (соціальна аналітика) та дослідити їх функціонування (соціальна механіка).

Залежно від рівня дослідження соціологію поділяють на теоретичну та емпіричну, фундаментальну та прикладну. Можна поділити соціологію на загальну, яка вивчає суспільство в цілому, і галузеву, яка вивчає соціальні відносини в конкретній сфері діяльності суспільства. На сьогоднішній день у соціології виокремлюються більше 40 різних галузей.

Прямуючи до своєї основної мети, соціологія виконує цілий ряд певних функцій. Не перераховуючи всі, накреслимо невеликий їх логічний ряд.

– Для того, щоб щось змінити у суспільстві, необхідно мати про нього вичерпну інформацію. Для цього існує інформаційна функція соціології.

– Отримавши інформацію, соціолог, як лікар, повинен встановити діагноз, на що «хворіє» суспільство, що в ньому потрібно змінювати. Саме цьому і сприяє діагностична функція.

– Після встановлення діагнозу треба лікувати хворого. Це виконує конструктивна або рекомендаційна функція.

– Крім рекомендацій на сьогоднішній день, можуть бути і рекомендації на майбутнє, щоб запобігти можливих негараздів, що можуть виникнути. На це спрямована прогностична функція. Вже сьогодні багато соціологів прогнозують можливу загибель людства через 60 - 70 років, якщо воно не змінить свого хижацького ставлення до природи. Це застереження повинно збудити весь людський інтелект на пошуки шляхів для уникнення цієї можливої катастрофи.

Перерахованими вище функціями соціологія не обмежується. Можливо функції можна поділити на наукові і практичні, теоретичні й описові, соціальної технології та експертизи. Відокремлюють також і ідеологічну функцію. Кожній з функцій відповідають конкретні завдання, яких може бути набагато більше. Наприклад, завданнями інформаційної функції є: збір інформації, її збереження, систематизація, доведення до широкого загалу населення у разі потреби тощо. Існують конкретні завдання, які, як ми вже казали, відповідають кожній з функцій, а також загальні завдання, яким безпосередньо відповідають ці функції (завдання збагачення соціологічних знань, розробка певних законів, категорій, з'ясування сутності суспільства і людини тощо).

3. Взаємозв'язок соціології з іншими науками

Соціологія, як і більшість наук, вийшла з філософії і тому зв'язок між ними, особливо з соціальною філософією, є органічним. Але вони не переплітаються, бо якщо філософія вивчає сутність людини, особистості, то соціологія - особистість як соціальний тип. Вона виходить з того, що людина представлена в її взаємозв'язках з іншими людьми. Соціальна філософія розглядає суспільство як феномен і місце цього феномену серед природного. Предметом вивчення філософії є суспільне життя з точки зору світоглядних проблем, а соціології - суспільне життя як відносини між індивідами та їх групами, тобто процес функціонування. Якщо предметом загальної філософії є взаємодія людини зі світом, то соціології - людини з людиною.

Соціологія пов'язана і з психологією, без якої неможливо вивчати людські стосунки. Зв'язок з історичною наукою є особливим, бо обидві ці науки цікавляться усіма сферами діяльності суспільства. Але вони відрізняються у підходах до вивчення одних і тих самих об'єктів, процесів, подій. Якщо для історика важлива послідовність конкретних подій з усіма подробицями, то соціолога, перш за все, цікавить ця подія як певний тип людської поведінки. Тому багато хто з соціологів називав соціологію «генералізуючою наукою», а історію - «індивідуалізуючою».

Можна і далі перераховувати науки, з якими пов'язана соціологія (політологія, статистика, економіка, правознавство тощо). Цей зв'язок призводить до подальшого розгалуження соціології і, відповідно, до появи міжгалузевих дисциплін, яким відповідають дослідження міждисциплінарного рівня. У прогнозах на майбутнє відмічають зростання таких зв'язків соціології. Виникає питання: а чи не розчиниться загальна соціологія в інших науках завдяки такому розгалуженню і чи не зникне таким чином загальна соціологія? П. Сорокін вважав, що таке розгалуження призводить не до зникнення і розчинення соціології в інших науках, а до її збагачення, завдяки отриманню новішої і детальнішої інформації про суспільство. Соціологія не зникне саме тому, що у будь-якому своєму відгалуженні зберігатиметься основний її предмет - соціальні відносини. Кожна галузь досліджує соціальні відносини у своїй сфері: економічній, політичній, духовній, а загальна соціологія синтезує ці дані, підсумовуючи їх, щоб виявити найголовніші закономірності розвитку і функціонування суспільства взагалі.

Звичайно, не можна відкидати можливість, що у майбутньому, з розвитком науки, певна гілка соціології може перетворитися в окрему науку зі своїм конкретним предметом вивчення. Це цілком природний процес. Але таке відокремлення буде означати не зникнення соціології як науки, а лише перехід її на інший рівень, як це сталося, наприклад, у фізиці, де теоретична фізика існує поруч з експериментальною.

Сучасний англійський соціолог, професор Кембріджського університету Е. Гідденс висунув дев'ять тез щодо майбутнього соціології. На його думку, у майбутньому в соціології будуть відбуватися такі процеси:

- поглиблення аналізу культури людства. Тобто людство поступово відійде від генералізуючого економічного детермінізму;

- оскільки тенденція відокремлення і функціонування національних держав залишиться, вивчення їх як основного втілення суспільства буде одним з головних завдань соціології;

- зі зростанням міжнародного поділу праці соціологія більше уваги буде приділяти вивченню світової системи (проблеми влади, міжнародного порядку тощо);

- збільшення зв'язків соціології з іншими науками, в тому числі «розмивання традиційних кордонів» між різними гуманітарними науками;

- посилення зв'язку соціології з політикою. На дані соціології у своїй діяльності будуть орієнтуватися державні діячі та політики;

- зі зростанням будь-яких громадських рухів (політичних, екологічних, релігійних тощо) соціологія повинна буде більше уваги приділяти їх вивченню;

- теорія у науці буде тісніше переплітатися з практикою, взаємозв'язок цих двох напрямів буде постійно посилюватися;

- у соціології, як і в науці взагалі, повинна відбуватися уніфікація теоретичної мови. Це необхідно для того, щоб не виникало непорозумінь між фахівцями;

- у соціології повинна постійно відбуватися внутрішня дискусія як засіб позитивного її розвитку. Тільки свобода мислення і здорова конкуренція думок може бути засобом від застою у науці.

Як бачимо, перераховані вище тези є не тільки прогнозом на майбутнє соціології, а й відображують умови її подальшого існування.

Отже, можна зробити висновок про те, що соціологія не тільки вивчає суспільство, але й впливає на нього завдяки вивченню взаємовідносин між його складовими і виробленням рекомендацій щодо змін в організації цих відносин.