Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социальная работа \ 4386. Курсова робота Зміст і структура педагогічних предметів під час підготоки майбутніх соціальних працівників

Курсова робота Зміст і структура педагогічних предметів під час підготоки майбутніх соціальних працівників

« Назад

Код роботи: 4386

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціальна робота

Тема: Зміст і структура педагогічних предметів під час підготоки майбутніх соціальних працівників

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аналіз викладання педагогіки при підготовці соціальних працівників

1.1. Педагогічні предмети при підготовці соціальних працівників

1.2. Галузі в педагогічній науці при підготовці соціальних праціників

Розділ 2. Структура педагогічних предметів в соціальній роботі

2.1. Структура та зміст знання в загальній педагогіці

2.2. Структура та основні поняття соціальної педагогіки

2.3. Структура та основні категорії спеціальної (корекційної) педагогіки

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність дослідження. Існує багато педагогічних предметів, які мають багато загального, відрізняю чого і тому ми пропонуємо зробити один предмет, який би об’єднав у стислій формі весь зміст, суттєві визначення педагогічних наук.

Отже, вирішення питань професійної підготовки соціальних працівників здійснюється в тісному зв’язку із сучасними досягненнями теорії й методики професійної освіти.

Загалом результати досліджень доводять, що модель підготовки спеціаліста будується з урахуванням майбутньої професійної діяльності, вимог суспільства до особистості й особливостей соціокультурного середовища.

Звідси, бачу доцільним проведення дослідження змісту і структури педагогічних предметів, які використовуються при підготовці майбутніх соціальних працівників.

Об’єктом дослідження є навчальна діяльність майбутніх соціальних працівників, що отримують вищу освіту.

Предметом дослідження є побудова ефективної структури педагогічних дисциплін в процесі навчальної діяльності.

Мета дослідження полягає у пошуку загальних та спеціальних відмінностей у предметах педагогічного циклу.

З поставленої мети випливають такі завдання:

1. Провести теоретичний аналіз змісту навчальних педагогічних предметів (загальна, соціальна, спеціальна (корекційна) педагогіка.

2. Виявлення загальних визначень, які об’єднують всі ці педагогічні предмети.

3. Знайти відмінності даних педагогічних наук.

Теоретична значущість дослідження полягає у поглибленому аналізі методичної літератури та підручників з педагогічних предметів (загальної, соціальної, спеціальної або колекційної педагогіки) та виявленні спільних знань з цих предметів. Проведене дослідження полягає у можливості побудувати знання для студентів, що дасть змогу спростити процес вивчення педагогічних дисциплін.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що результати, висновки, рекомендації роботи може бути використано у подальшому вивчення проблеми систематизації знань з педагогічних наук, викладанні курсів з «Загальної педагогіки», «Соціальної педагогіки», «Спеціальної (колекційної) педагогіки», «Педагогіки для соціальних працівників», написанні наукових та навчальних видань. Матеріали магістерської роботи можна використовувати у практичній діяльності викладачами середніх та вищих навчальних закладів.

Наукова новизна полягає в тому, що на основі фактичного матеріалу досліджені було проведено формувальний експеримент, який дав змогу знайти ефективні засоби навчання на основі порівнянні педагогічних предметів (загальна, соціальна та спеціальна педагогіка).

Використовуючи принципи та методи загальнонаукового та спеціального характеру вивчено та проаналізовано зміст та структури педагогічних предметів, виявлено спільні та відмінні знання, сформовано оптимальний об’єм подання знань з педагогічних дисциплін при підготовці соціальних працівників.

Проаналізувавши літературні джерела з дисциплін загальна, соціальна та спеціальна педагогіка, хочу зробити висновки. На мою думку, необхідно виділити більш загальні підручники з цих дисциплін. Я вважаю, що найбільш повно основи загальної педагогіки висвітлено у підручнику Максимюка С. П., найбільш значущі теми соціальної педагогіки надано автором Сейко Н. А., повністю проблеми спеціальної педагогіки розглянуто Макаровою С. П. з огляду на це, я раджу користуватися цими підручниками студентам при навчальній підготовці та практикуючим соціальним працівникам.

Приведені вище різні позначення одних і тих же явищ, об'єктів і суб'єктів педагогічної діяльності показують, що єдиних термінів і єдиного їх трактування у ряді випадків сьогодні немає, навряд чи вони з'являться в майбутньому, оскільки кожна професійна сфера вважає за краще говорити на своїй професійній мові. Найбільш ущемленою в цьому сенсі є педагогічна сфера.

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. – К., 1998.

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛГУ, 1986.

3. Безпалько О. В. Напрями та функції діяльності соціального працівника в загальноосвітньому навчальному закладі // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр. / Редкол. Бех І. Д., Огнев’юк В. О., Кононко О. Л. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. - №11 (спецвипуск, ч.1). – с. 7-11.

4. Безпалько О. В. Спеціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

5. Богданова І. М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя: Монографія. – Одеса, 1988. – с. 43.

6. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. 343 с. — (Бібліотека соціального педагога).

7. Бордовская. Н. В., Реан А. А. Педагогика. Учебник для вузов СПб: Издательство " Питер",2000. 304 с. - (Серия "Учебник нового века").

8. Бордовська Н. В., Реан А. А. Педагоика: Учеб. для вузов. – СПб., 2000.

9. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К., 1997.

10. Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 232 с.

11. Зайченко І. B. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 2-е вид. - К., «Освіта України», «КНТ», 2008. - 528 с.

12. Захарчук Т. В. Актуальні питання професійної підготовки соціальних педагогів // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб.наук. пр. / Редкол. Бех І. Д., Огнев’юк В. О., Кононко О. Л. - К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. - №11 (спецвипуск, ч.1). – с. 90-93.

13. Каган М. С. Человеческая деятельность: опыт системного анализа. – М.: Политиздат, 1974.

14. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 311с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

15. Макаренко А. С. Соченения. – М., 1958. – Т. 7.

16. Максимюк С. П. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 670 с.

17. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика: Учебник. — М.: Гардарики, 2005. — 269 с.

18. Мартиненко С. М., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2002. – 176 с.

19. Мигович І. І. До питання про зміст професійної підготовки фахівців соціальної сфери // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців соціальної роботи в Україні і за рубежем. – У.: „Art Line”, 2003.

20. Миронова C. П. Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / C. П. Миронова, О. В. Гаврилов, M. П. Матвєєва; [за заг. ред. C. П. Миронової]. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національнийуніверситет імені Івана Огієнка, 2010. - 264 c.

21. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене - К., 2007. - 656 с.

22. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с.

23. Назарова Н. М. Специальная педагогика. / Под редакцией Назаровой Н. М. - М.: Изд-во АСАDEMА, 2000.

24. Основы вузовской педагогики / Под ред. Н. В. Кузьминой. – Л., 1972.

25. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посіб. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 496 с.

26. Педагогика / Под ред. Г. Нойнера, Ю. К. Бабанского. – М., 1984.

27. Педагогика: Учеб. пособ. для студ. педагог. колледжей / Под ред. П. И. Пидкасистого. – М., 1998.

28. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомир.держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

29. Сластенин В. А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 576 с.

30. Смирнов В. И. Общая педагогіка в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. – М., 1999.

31. Соціальна педагогіка. 5-те вид. перероб. та доп. Підручник. / За ред. Капської А. Й.– К.: Центр учбової літератури, 2011 – 488 с.

32. Соціальна педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А. Й. Капської.– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

33. Султанова Л. Л. Теория и практика професионально-педагогической подготовки социальных педагогов. – М.: "Академия". – 1998. – 128 с.

34. Титов В. А. Специальная педагогика: Конспект лекций. — М.: "Приор-издат", 2004. - 224 с.

35. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 574 с.

36. Ушинський К. Людина як предмет виховання. Спроба антропологічної антропології // Вибр. педагогічні твори: У 2 т. – К., 1982. – Т.1.

37. Філософський словник. К.: 1987. – с. 114.

38. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. / М. М. Фіцула. - 3-тє вид., стер. - К.: Академвидав, 2009. - 560 с. (Серія "Альма-матер").

39. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального працівника: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: "Академия". - 272с.

40. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.