Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Современная лингвистика (английский язык) \ 4384. Курсова робота Вербалізація концепту «family» засобами паремій англійської мови

Курсова робота Вербалізація концепту «family» засобами паремій англійської мови

« Назад

Код роботи: 4384

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Сучасна лінгвістика (англійська мова)

Тема: Вербалізація концепту «family» засобами паремій англійської мови

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» ТА ЙОГО ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ

1.1. Поняття концепт та його вербалізації

1.2. Історія вивчення концепту

1.3. Паремія як спосіб вербалізації концепту

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «FAMILY» ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

2.1. Вербалізація концепту «family» засобами паремій англійської мови

2.2. Особливості образного прошарку концепту «family»

2.3. Етноспецифіка концепту «family»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Існує багато важливих речей, без яких неможливе існування. Крім матеріальних існують й духовні цінності, які мають важливе значення в нашому житті. Однією з таких цінностей є родина. Саме вона супроводжує людину все життя, даруючи незабутні відчуття і тепло, саме вона час від часу змушує йти далі у важких ситуаціях, не оглядаючись у минуле. У всі часи відомі поети і письменники писали новели, вірші, твори про найцінніше, що є в людини – родина.

Родина як складний та багатовимірний феномен психічного, соціального життя людини має високий аксіологічний статус у багатьох гуманітарних та негуманітарних дисциплінах: філософії, релігієзнавстві, етиці, естетиці, літературній критиці, мистецтвознавстві, психології, антропології, соціології, політології та багатьох інших.

Зацікавленість лінгвістів феноменом родини можна пояснити тим, що етнічно-культурне відображення емоцій у мові, співвідношення універсального та етно-специфічного в уявленнях про почуття належать до популярних, але не повністю висвітлених питань у лінгвістиці. Соціальна складова поняття родина також важко переоцінити. Численні твори українських та зарубіжних письменників були присвячені саме цій темі, що вказує на її актуальність протягом сторіч.

Концепт «family» є цікавим об’єктом саме лінгвістичного дослідження ще і тому, що в європейському лінгво-культурному ареалі сприйняття родини є досить вербальним, тісно пов’язаним із словесним (літературним та повсякденним) вираженням.

Багато лінгвістів у своїх дослідженнях звертались до розгляду концепту як до однієї з важливих одиниць лінгвістики (С. А. Аскольдова, А. П. Бабушкін, С. Г. Воркачев, В. В. Колесов, В. А. Маслова, А. М. Приходько, Ю. С. Степанов та інші), до розгляду таких способів вербалізації концептів, як фразеологія та паремія (В. П. Анікін, А. П. Бабушкін, В. В. Виноградов, Е. А. Добриднєва, Т. А. Космеда).

Актуальність курсової роботи зумовлена тим фактом, що внутрішній світ людини є однією із основних спрямованостей сучасних лінгвістичних досліджень та досліджень інших наук, але, все ж таки, є не повністю висвітленим питанням. Родина в свою чергу невід'ємна частина життя, що впливає на внутрішній світ людини від народження і до смерті.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що під час написання курсової роботи було досліджено значна кількість джерел, інформація та висновки яких не завжди збігаються, під час роботи було виявлено аспект, який є маловивченим.

Метою роботи є дослідження, що присвячене вивченню концепту «family», розкриття його основ та його вербалізації різноманітними засобами англійської мови.

Основні завдання дослідження:

1) дослідити поняття «концепт», структуру поняття та навести приклади різноманітних засобів для вербалізації концепту;

2) дослідити такі засоби вербалізації як паремія;

3) проаналізувати концепт «family» як складову англомовної картини світу;

4) продемонструвати на прикладі вербалізацію концепту «родина» засобами англійської мови.

Об’єктом дослідження є вербалізований в сучасній англійській мові концепт «family».

Предметом дослідження є різнорівневі мовні засоби вираження концепту «family» у сучасній англійській мові, а саме паремія.

Матеріали, що були використані при написанні курсової роботи: тексти художніх творів, цитати, що пов’язані із концептом «родина», словники та наукові тексти, в яких родина є предметом аналізу.

Методи дослідження, які були використані: функціональний метод лінгвістичного аналізу, описовий та порівняльний методи, елементи морфологічного, лексично-семантичного, фонетичного та ідеологічного аналізу.

Теоретична значущість роботи полягає у тому, що здійснений аналіз концепту «family» є внеском у розробку теоретичних питань концептології.

Практична значущість обумовлюється можливістю використання отриманих результатів у різних сферах людської діяльності.

У цій курсовій роботі розглянуто певний пласт характеру паремійного фонду англійського народу на основі концепту «family». Специфічна англійська лексика, граматика та ідіоматика, що інколи кардинально відрізняються від українських фольклорних еквівалентів, дають змогу відчути історико-лексичний набір відмінностей, що існує між англійськими та українськими народами.

Аналіз міжкультурних особливостей паремій показав, що інформація, взята зі спеціальних лінгвокультурологічних, довідкових, лексикографічних джерел, а також сучасних двомовних фразеологічних, тлумачних словників дає достатні аргументи для ґрунтовного дослідження загальнолюдських особливостей, ідентифікації притаманних їм спільних та відмінних рис.

Оскільки мета нашої роботи – дослідження, що присвячене вивченню концепту «family», розкриття його основ та його вербалізації різноманітними засобами англійської мови, то у ході роботи виявлені семантичні особливості організації прислів’їв, проведений порівняльний аналіз моделей прислів’їв, виділені основні функції паремійних одиниць та семантичні паралелі.

Робота є актуальною, бо вперше використовує апарат аналізу паремій на прикладі концепту «family», і може використовуватися під час вивчення англійської мови в навчальних закладах.

Отже, сім’я в англійському суспільстві має велике значення, адже має зв’язок майже з усіма сферами життя людини. Сім’я, в якій виросла людина,або ж яку створила вона сама, значно впливає на її життя – потомство, оточення та матеріальне благополуччя.

Концепт «family» вербалізується у пареміологічному фонді сучасної англійської мови за допомогою прислів’їв та приказок різноманітної структури,що можуть бути представлені і як словосполученнями, і як окрема синтаксична одиниця із завершеним когнітивним та інформаційним значенням. Для повного вивчення концепту «family» виділені ключові слова-репрезентанти, що здійснюють базову вербалізацію концепту: mother, father; wife, husband, spouse, couple.

Сім'я впливає на оточення дитини, формує у нього уявлення про навколишній світ. Батьки знаходяться на одному ступені соціальних сходів, обоє – представники вищого стану.

Зокрема, сім’я постає як основа суспільства, що, переважно, складається з матері та дитини (дітей), і потребує постійних зусиль, захисту, вдосконалення, контролю й водночас дає можливість весело проводити час та створювати незабутні моменти.

В англійській пареміології переважають ідеї створення сім’ї, вибору партнера, утримання господарства, будинку, сімейних відносин та виховання дітей.

1. Баранцев К. Т. Англійські прислів’я та приказки. – К.: Радянська школа, 1973. – 176 с.

2. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. – Тамбов, 2001.

3. Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики / Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. - № 1, с.18-36.

4. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу. Монографія. – К.: Логос, 2004. – 71 с.

5. Демьянков В. З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке // Вопросы филологии. – М., 2001. № 1. С. 35-47.

6. Карасик В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М., 2004.

7. Карасик В. И. Языковая личность: культурные концепты: сб. науч. трудов. – Волгоград; Архангельск, 1996.

8. Колесов В. В. Язык и ментальность. – СПб, 2004.

9. Кондаков М. І. Логічний словник-довідник. – М.: Наука, 1975. – 721 с.

10. Корень О. В. Системно-функціональні особливості англійських прислів’їв. Автореферат. – Суми: Ризографія СумДУ, 2000. – 22 с.

11. Красавский Н. А концепт “Zorn” в пословично-поговорочном фонде немецкого языка. // Теоретическая и прикладная лингвистика. Выпуск 2. Язык и социальная среда. – Воронеж. Изд-во ВГТУ, 2000. С. 78-89.

12. Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Монография. – Волгоград, 2001. С. 40-59.

13. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. – М., 1996.

14. Крацило С. О. Фразеологічні засоби вербалізації концепту MARRIAGE в англійській мові [Электронный ресурс] / http://eprints.zu.edu.ua/9534/1/50.pdf.

15. Кубрякова Е. С. О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания / Е. С. Кубрякова // Язык. Личность. Текст: сб. ст. к 70-летию Т. М. Николаевой; отв. ред. В. Н. Топоров. – М.: Языки славянских культур, 2005, с. 26.

16. Лисова О. М. Концепт семья в английской языковой картине мира [Электронный ресурс] / https://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-183100.

17. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка. // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. М., Academia, 1997. - С. 280-287.

18. Літяга В. Поняття «концепт» у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень / В. Літяга. // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – №46. – С. 48–50.

19. Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты. Научные труды Центроконцепта. Вып. 1. Архангельск, 1977. - С. 11-35.

20. Новий англо-український та українсько-англійський словник. – Х.: Друкарський центр «Єдиноріг», 2000. – 576 с.

21. Оленюк О. В. Вербалізація концепту FAMILY в англомовному журнальному рекламному дискурсі поч. XXI ст. [Электронный ресурс] / http://www.stattionline.org.ua/filologiya/87/15761.

22. Павлова Т. А. Репрезентація концепту «family» в англійській концептосфері [Электронный ресурс] / https://psibook.com/linguistics

23. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. – М., Молодая гвардия, 1995.

24. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю. С. Степанов. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824с.

25. Тимощенко С. А. О концептуальном анализе как методе лингвистических исследований [Электронный ресурс] / URL: http://www.rusnauka.com/3._KAND_2007/Philologia/18494.doc.htm.

26. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – М., 1986.

27. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с.

28. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев. – М: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.

29. Шведова Н. Ю. Русский язык: Избранные работы. – М., 2005.

30. Щербина С. М. Вербалізація концепту FAMILY в пареміологічному фонді сучасної англійської мови [Электронный ресурс] / http://www.academia.edu/34157701.

31. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.: ил.

32. A Dictionary of American Proverbs. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 736 p.

33. AHD – American Heritage Dictionary [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ahdictionary.com/.

34. BNC – British National Corpus [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.natcorp.ox.ac.uk/.

35. Longman Dictionary of English Language and Culture. – London: Longman, 1998. – 1567 p.

36. MED – Macmillan English Dictionary [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.macmillandictionary.com/.

37. Mieder W. The Prentice-Hall Encyclopedia of world proverbs. A Treasury of Wit and Wisdom through the Ages / W. Mieder. – New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1986. – 582 p.

38. OALD – Oxford Advanced Learner’s Dictionary [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/.

39. СED – Collins English Dictionary [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english.