Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Стилистика немецкого языка \ 4367. Курсова робота Мовно-стилістичні особливості творів Ернста Яндля

Курсова робота Мовно-стилістичні особливості творів Ернста Яндля

« Назад

Код роботи: 4367

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Стилістика німецької мови

Тема: Мовно-стилістичні особливості творів Ернста Яндля

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика творів «конкретної» поезії

1.1. Проблеми визначення поняття «конкретної поезії»

1.2. Функціонування творів «конкретної» поезії в сучасній літературі

1.3. Творчість Ернста Яндля як представника «конкретної» поезії

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Мовно-стилістичні особливості творів Ернста Яндля

2.1. Форма та тематичне розмаїття творів Ернста Яндля

2.2. Лексико-граматичні особливості текстів творів Ернста Яндля

Висновки до розділу 2

Загальні висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми курсової роботи зумовлена тим, що тематика «конкретної» поезії в українському та пострадянському літературному просторі досі залишається не достатньо вивченою. Фігура Ернста Яндля представлена лише в декількох перекладах, що здійснили А. Глазов та В. Купріянов. Фундаментальні аналітичні вітчизняні дослідження взагалі відсутні. Напрямок «конкретизму» набуває стрімкого розвитку, що зумовлює необхідність більш детального дослідження цього жанру.

Об’єкт дослідження. Вірші Ернста Яндля «chanson» та «schtzngrmm».

Предмет дослідження. Мовно-стилістичні особливості творів Ернста Яндля.

Мета роботи. Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дослідження є аналіз творчої спадщини Е. Яндля як найяскравішого представника жанру «конкретної» поезії на предмет мовно-стилістичних та лексико-граматичних особливостей.

Завдання роботи. Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:

- дослідити явище «конкретної» поезії;

- проаналізувати її функціонування та значення у літературній сфері;

- охарактеризувати творчість Ернста Яндля у розрізі «конкретної» поезії;

- дослідити форму та тематичне розмаїття робіт письменника;

- проаналізувати твори Ернста Яндля на предмет вживаних мовно-стилістичних та лексико-граматичних особливостей.

Методологічні, теоретичні й інформаційні основи дослідження. Використання теоретичних та інформаційних джерел зумовлено проблематикою поставлених задач, а також об’єктом та предметом літературного аналізу. Методологічну базу курсового проекту склали роботи теоретиків «конкретної» поезії Ф. Мона, Г. Рюма, П. Пабіша, Ю. Гомрінгера, праці М. Гаспарова, Ю. Лотмана, А. Квятковського, С. Сигея, С. Бірюкова, Ю. Гіка, Е. Степанова, В. Колотвіна, М. Асилбєкової, Р. Дьоля, К. Кемптона, а також дослідницькі праці таких літературознавців та лінгвістів як Анісімова Є. Є., Бахтін М. М., Бацевич Ф. С., Болотнова Н., Валгіна Н., Грицанчук Н., Загнітко А., Зарицький М. С., Єщенко П., Кобляков А. А., Кочан І., Кудрявцева Т. В., Кулаков В., Пономарів О. Д., Райс К., Селіванова О., Солганик Г. Я., Фердінанд де Сосюр, Степанов Ю. С., Тетерян І., Хархур Т., Йордан Л., Хартман П., Хартунг Х., Ніколсон С.

Теоретичне та практичне значення курсової роботи. Отримані результати формують загальне уявлення стосовно специфіки «конкретної» поезії Е. Яндля в контексті розвитку практики «конкретизму» в літературі. Робота може використовуватися спеціалістами з літературознавства, лінгвістики, культури, а також у системі викладання курсу зарубіжної літератури або німецької філології.

Методи дослідження, використані в роботі – аналіз, систематизація та узагальнення знань.

Структура даної курсової роботи зумовлена специфікою предмету та логікою розкриття теми дослідження, а також метою та головними задачами курсової роботи. Вона включає до себе вступ, два розділи, п’ять підрозділів, висновки до кожного розділу, загальні висновки, додатки та список використаної літератури із 46 найменувань. Загальний обсяг роботи складає 25 сторінок.

В ході роботи було розглянуто тему «Мовно-стилістичні особливості творів Ернста Яндля». Об’єктом нашого дослідження виступали вірші «chanson» та «schtzngrmm». Предметом дослідження були мовностилістичні особливості творів Ернста Яндля.

Було з’ясовано ступінь актуальності та наукової розробки обраної проблеми та, згідно з метою роботи, проведено аналіз віршів найяскравішого німецькомовного представника жанру «конкретної» поезії Ернста Яндля на предмет мовно-стилістичних та лексико-граматичних особливостей.

В процесі виконання даної роботи методами аналізу та конкретизації і узагальнення знань було реалізовано ряд завдань. Було розглянуто явище «конкретної» поезії, проаналізували її функціонування та значення у розрізі світової літератури, охарактеризували творчість Ернста Яндля як представника «конкретизму», дослідили форму та тематичне розмаїття робіт письменника та розглянули твори даного поета з мовно-стилістичної точки зору.

Вивчаючи творчій спадок Ернста Яндля, ми виділили такі його характерні мовно-лінгвістичні особливості як вживання прописних літер, використання одразу декількох мов, «гра» з артиклями, деформація слів шляхом переміщення їх складів, девокалізація, звернення до так званої ліричної редукції, порушення лексичних та граматичних правил та ігнорування синтактичних норм.

1. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация: Учебное пособие / Е. Е. Анисимова. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – 128 с.

2. Бахтін М. М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М. М. Бахтін // Антологія світової літературно–критичної думки. – Львів: Літопис, 1996. – с. 416-422.

3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. / Ф. С. Бацевич. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.

4. Болотнова Н. Коммуникативная стилистика текста [Текст]: словарь-тезариус / Н. Болотнова. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 384 с.

5. Бирюков, С. Е. Визуальная поэзия в России. История и теория [Электронный ресурс] / С. Бирюков // Черновик: Альманах литературный визуальный. - Нью-Джерси - Москва, 1997. - Вып. 12. Режим доступа: http://www.vavilon.ru/metatext/ chernovik12Ivisual.html.

6. Валгина Н. Теория текста [Текст]: учебн. пос. для студ. / Н. Валгина. – М.: Логос, 2003. – 280 с.

7. Гаспаров М. Л. Русский стих начала века в комментариях. / М. Л. Гаспаров – М.: Фортуна Лимитед, 2001. – 288 с.

8. Гаспаров М. Л. Русский стих начала XX века в комментариях. Учебн. Пособие. / М. Л. Гаспаров – М.: КД Университет, 2004. – 272 с.

9. Гик Ю. Визуальная поэзия. Теория и практика [Электронный ресурс] Ю. Гик - II Черновик. Смешанная техника. - М., 2004. - Вып. 19. - Режим доступа: http://www.chernovik.org/main.php?main=find&first=23&nom=24&nom_f=19&id_f=14&start=0&filtr=f_avt&f_text=Юрий%20Гик.

10. Грицанчук Н. Визуальное (поэзия) и когнитивное мышление / Н. Грицанчук [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://platform.netslova.ru/texty/gritsanchuk_cognit.html.

11. Загнітко А. Лінгвістика тексту [Текст]: навчальний посібник / А. Загнітко. – Донецьк: Юго-Восток, 2007. – 314 с.

12. Зарицький М. С. Стилістика сучасної української мови: Навч. посібник. / М. С. Зарицький. – К.: Парл. Вид-во, 2001. – 156с.

13. Єщенко Т. Лінгвістичний аналіз тексту [Текст]: навчальний посібник для студентів / Т. Єщенко. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.

14. Кобляков А. А. Синергетика и творчество / А. А. Кобляков // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. — М.: Прогресс-Традиция, 2000. — С. 305-325.

15. Колотвин Валерий. Визуальная поэзия – альтернатива линейной организации восприятия / В. Колотвин // Лавка Языков. Журнал небуквального перевода, 1996-2003. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://spintongues.msk.ru/Kolotvin01.htm.

16. Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту [Текст]: навчальний посібник / І. Кочан. – К.: Знання, 2008. – 423 с.

17. Кудрявцева Т. В. Новейшая немецкая поэзия (1990-2000-е гг.): основные тенденции и художественные ориентиры. – М.: ИМЛИ РАН, 2008.

18. Кулаков В. Конкретная поэзия и классический авангард / В. Кулаков – М.: Новое литературное обозрение, 1999. – с. 48.

19. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // Об искусстве. – СПб.: «Искусство – СПБ», 1998. – С. 14-285.

20. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник / О. Д. Пономарів. – 3–є видан., перероб. і доповн. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

21. Райс К. Классификация текстов / К. Райс // Вопросы перевода в зарубежной лингвистике. – М.: Изд–во МГУ, 1978. – С. 202 – 228.

22. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми [Текст] / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля, 2008. – 712 с.

23. Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. / Г. Я. Солганик – М.: Флинта, Наука, 1997. – 256 с.

24. Сосюр Фердінанд де. Курс загальної лінгвістики / Переклад з фр. А. Корнійчук, К. Тищенко. – К.: Основи, 2004. – 324с.

25. Степанов Ю. С. Семиотика: Антология / Ю. С. Степанов; Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 702 с.

26. Тетерян И. Что такое «Конкретная Поэзия»? / И. Тетерян // Вопросы литературы. – 1965. - №5. – С.115-117.

27. Хархур Т. Слияние поэзии и живописи [Электронный ресурс] I. Т. Хархур - II ЛИМБ: Журнал современной поэзии. - 2002. - Вып. 12. - Режим доступа: http:IIlimb.dat.ru/No12Iessay/harhur2.shtml.

28. Allgemeine Textwissenschaft. Ein Programm zur Erforschung ästhetischer Texte. // Linguistische Berichte (LB) 12, 1971. – S. 10-21.

29. Das Phänomen konkrete Dichtung. // L. Jordan, A. Marquardt & W. Woesler (Hrsg.): Lyrik – von allen Seiten. – Frankfurt / M.: Fischer, 1981. – S. 99–116.

30. Deutsches Sprachforum – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.anatol.cc/032–konkrete_Poesie_sich_entwickeln.htm.

31. Döhl R. Wie konkret sind Ernst Jandls Texte oder Ernst Jandl und Stuttgart. / R. Döhl– Semiosis 19, 1994. – S. 113 – 129.

32. Draper R. P. Concrete Poetry / R. P. Draper // New Literary History / - The Johns Hopkins University Press, 1971 / - Vol. 2, №3, Form and its Alternatives. – P. 329-340.

33. Experimentelle Literatur? Der Fall ‘Konkrete Dichtung’ // DIAGONAL, Jg. 1992, H. 1. – S. 211 – 235.

34. Gomringer E. Konkrete Poesie. Deutschsprachige Autoren. Anhthologie / E. Gomringer. – Stuttgart: Reclam, 1972. – S. 6.

35. Gomringer E. Worte sind Schatten. Die Konstellationen / E. Gomringer – Hamburg: Reinbek bei Hamburg, 1969. – 280 S.

36. Gomringer, eugen: worte sind schatten. die konstellationen 1951-1968. reinbek bei hamburg 1969, S. 280.

37. Ernst Jandl: Laut und Luise // Taschenbuch – 1986 S. 32-59.

38. Hartmann P. Textlinguistik als linguistische Aufgabe. / P. Hartmann – Siegfried J. Schmidt (Hrsg.): Konkrete Dichtung, Konkrete Kunst, Karlsruhe 1968. –105 S.

39. Hartung H. Experimentelle Literatur und konkrete Poesie. / H. Hartung – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975. –21 S.

40. Kempton, Karl. Visual poetry: A Brief History of Ancestral Roots and Modern Traditions [Электронный ресурс] / K. Kempton / I Full Moon. - Oceano, California. - 2005. - November. - Режим доступа: http://www.logolalia.com/minimalistconcretepoetry/archivesIcat_kempton_karl.html.

41. ‘Komik’ im Beschreibungsmodell kommunikativer Handlungsspiele. // Die Neueren Sprachen, H. 4, 1975. – S. 354 – 373.

42. Konkrete dichtung. texte und theorien. – München: Bayerischer Schulbuchverlag, 1972.

43. Konkrete Dichtung: Theorie und Konstitution. // POETICA 4. – 1971, H. 1. – S. 13–31.

44. ‘Negation’ und ‘Konstitution’ als Kategorien konkreter Dichtung // H. Weinrich (Hrsg.): Positionen der Negativität. – München: Fink, 1975. – S. 393–433.

45. Nicholson C. Edwin Morgan: Inventions of Modernity / Colin Nicholson. – Manchester University Press, 2002. – 212 p.

46. Von der konkreten Poesie zur konzeptionellen Dichtung („De la Poésie concrète à la poésie conceptuelle“). // konkrete poesie, Akten des Colloquiums im Goethe–Institut Lille vom 4.–6. Mai 1972. – S. 107–110.

47. Von der visuellen Poesie zur konzeptionellen Dichtung: 10 Thesen. // Th. Kopfermann (Hrsg.): Theoretische Positionen zur konkreten Poesie. – Tübingen: Niemeyer 1974. – S. 66–68.