Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Европейская интеграция \ 4343. Курсова робота Шляхи розвитку ринків сільськогосподарської продукції в умовах євроінтеграції

Курсова робота Шляхи розвитку ринків сільськогосподарської продукції в умовах євроінтеграції

« Назад

Код роботи: 4343

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Європейська інтеграція

Тема: Шляхи розвитку ринків сільськогосподарської продукції в умовах євроінтеграції

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

1. ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ПІДКОМПЛЕКСІ ТВАРИННИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВСТУПУ В ЄС

2. ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ПІДКОМПЛЕКСІ РОСЛИННИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВСТУПУ В ЄС

3. ФОРМУВАННЯ ТА ЗАХИСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. На сьогоднішньому етапі розвитку світове господарство можна назвати інтегрованою економічною системою, елементами якої виступають національні господарства, пов’язані між собою сукупністю зв’язків різних рівнів та видів. Україна не залишається осторонь цих процесів, намагаючись встановити найбільш економічно вигідні відносини з найсильнішими країнами світу. Тому стратегічною метою України на даний момент є підвищення національних стандартів життя і демократичних засад до рівня європейських, що сприятиме вступу нашої країни до ЄС. Також особливу увагу потрібно приділити питанням адаптування вітчизняного виробництва до умов ЄС і захисту економічних інтересів українських товаровиробників, зокрема сільськогосподарської продукції.

Слід зауважити, що агропромисловий комплекс в Україні має досить потужний ресурсний потенціал, так як майже вся четверта частина світових запасів чорноземів, сприятливі кліматичні умови, працьовиті та висококваліфіковані трудові ресурси. Тому питання розвитку ринків сільськогосподарської продукції України в умовах євроінтеграції є надзвичайно актуальними та потребують детального аналізу.

Теоретичною і методичною основою дослідження стали роботи вітчизняних та зарубіжних авторів: Б. Г. Базилюк, Р. Шульга, О. І. Лашко, А. Фіалко і зарубіжних економістів-аграрників: А. Громико, А. І. Бажан, А. Н. Гусєв, В. Білов. Так, недостатньо вивченим залишається питання можливих наслідків для аграрного сектора економіки України від вступу нашої держави до ЄС потребує додаткового обґрунтування і вивчення.

Метою дослідження є пошук шляхів розвитку ринків сільськогосподарської продукції України в умовах євроінтеграції.

Для досягнення поставленої мети буде вирішено ряд завдань:

1. Дослідити напрями формування ринкової інфраструктури в підкомплексі тваринництва в контексті вступу в ЄС.

2. Проаналізувати тенденції формування ринкової інфраструктури в підкомплексі рослинництва в контексті вступу в ЄС.

3. Навести основні напрями формування та захисту національної сільськогосподарської продукції в умовах Євроінтеграції.

Предметом дослідження є механізм формування та розвитку ринків сільськогосподарської продукції.

Об’єкт дослідження – розвиток вітчизняних ринків сільськогосподарської продукції в умовах євроінтеграції.

Практичне значення дослідження полягає у пошуку формування та розвитку ринків сільськогосподарської продукції України в умовах євроінтеграції.

Інформаційну базу дослідження представили матеріали навчальних посібників та підручників, наукових статей, статистичних збірників та Інтернет-джерел.

Нині найбільшим та найпотужнішим інтеграційним об’єднанням у світі є Європейський Союз, метою створення якого є сприяння економічному добробуту, підвищенню життєвого рівня народів Європи, зміцнення миру та створення стійкого союзу Європейської Спільноти.

Визначальною метою політичного, економічного і соціального розвитку України є перетворення її на європейську державу з високим рівнем добробуту своїх громадян. Для цього їй необхідно найближчим часом подвоїти ВВП, знизити інфляцію, провести ефективне роздержавлення власності, вступити до СОТ, ЄС і НАТО.

Європейський вибір України зумовлений усвідомленням інтеграції як фактора сприяння державній незалежності, безпеці, політичній стабільності, економічному розвитку, інтелектуальному прогресу. Інтеграція України до європейської спільноти дасть можливість нашій державі прискорити культурне відродження, зміцнити демократію, забезпечити верховенство права та ринкові засади в економіці.

Значне місце у вітчизняному товарному експорті займає продукція агропродовольчого комплексу, що включає в себе сільське господарство і харчову промисловість. Одним із пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної діяльності України є подальший розвиток торговельно-економічного співробітництва з країнами Західної Європи. Обсяги експортних та імпортних операцій українських суб’єктів господарювання з суб’єктами країн ЄС протягом останніх дев’яти років неухильно збільшуються – в чотири рази по експорту та втричі – по імпорту. При цьому темпи зростання експорту агропромислової продукції значно випереджають темпи зростання імпорту, що підтверджує правильність вибору європейського вектора зовнішньоторговельного співробітництва України.

Важливою складовою успішної європейської інтеграції України є створення системи державної підтримки експорту АПК та сприятливих умов для вітчизняних виробників конкурентоспроможної агропромислової продукції на зовнішньому ринку.

Перевагами для українських експортерів є норми та принципи поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна - ЄС, які передбачатимуть подальшу лібералізацію торгівлі товарами, послугами, руху капіталів та до певної міри – руху робочої сили; застосування комплексної програма адаптації регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів ЄС. Створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі дозволить значною мірою усунути нетарифні (технічні) бар’єри у вигляді відмінних технічних стандартів і вимог, сприятиме покращенню ділового та інвестиційного клімату в нашій країні на основі норм і стандартів ЄС, стане ефективним механізмом поступової інтеграції економіки України у європейський економічний простір.

Проведене дослідження дозволило узагальнити переваги такої форми економічної інтеграції для національної економіки:

1) збільшення обсягів експорту української агропромислової продукції в ЄС;

2) підвищення якості виробництва продукції АПК за рахунок гармонізації стандартів ЄС;

3) інтенсифікація міжнародної інвестиційної діяльності за рахунок адаптації українського законодавства до європейських норм та стандартів;

4) скасування субсидування експорту сільськогосподарської продукції з ЄС до України;

5) поступове збільшення квот на експорт з України до ЄС окремих видів сільськогосподарської продукції.

Однак створення зони вільної торгівлі має і певні негативні наслідки для економіки України, а саме:

1) посилення конкуренції на внутрішньому ринку, особливо в короткостроковій перспективі, за рахунок усунення тарифних і скорочення нетарифних бар’єрів;

2) обмеження доступу українських товарів на європейські ринки під приводом їх невідповідності європейським стандартам і сертифікатам;

3) запровадження з боку ЄС для України дискримінаційної системи тарифних квот на дуже низькому рівні;

4) збереження в ЄС системи дотацій аграрного сектора, що робить експорт української продукції в ЄС неконкурентоспроможним.

Отже, Україна має спрямовувати значні зусилля на подолання проблем, які існують у сфері зовнішньоторговельного розвитку агропромислового комплексу.

1. Антонюк О. П. Аналіз структури експорту агропродовольчої продукції / О. П. Антонюк, П. О. Антонюк // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 3-23. – С. 27-32.

2. Бестужева С. В. Напрями зовнішньоторговельного розвитку агропромислового комплексу України / С. В. Бестужева // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 41-45.

3. Боровик П. М. Удосконалення державного регулювання експорту тваринницької продукції / П. М. Боровик, С. М. Колотуха, О. С. Тригубенко // Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 2014. - № 1. – С. 77-83.

4. Власюк О. С. Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу / О. С. Власюк // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 3-13.

5. Дем’яненко М. Я. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія [Дем’яненко М. Я., Саблук П. Т., Скупий В. М. та ін.]; за ред. М. Я. Дем’яненка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 372 с.

6. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан та тенденції / [Кваша С. М., Власов В. І., Кривенко Н. В. та ін.]; за ред. С. М. Кваші. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 80 с.

7. Євсюк Я. Б. Про пріоритети України у здійсненні економічної інтеграції / Я. Б. Євсюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – С. 81-84.

8. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки: монографія / Т. О. Зінчук // Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Житомир: ДВНЗ «ДАУ», 2008. – 384 с.

9. Інтеграція аграрних секторів України та ЄС в рамках Угоди про Асоціацію // Фонд стратегічних програм. – 2014, 141 с.

10. Кваша С. М. Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн-членів Європейського Союзу / С. М. Кваша, К. С. Кваша. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 40 с.

11. Лошкарьова О. О. Агропромисловий комплекс України на шляху інтеграції до Європейського Союзу / О. О. Лошкарьова // Перспективи інтеграції України у світову фінансову систему: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 75-87.

12. Михайлова Л. І. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі України у контексті реалізації інтеграційних прагнень / Л. І. Михайлова // Збірник матеріалів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників «Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року» – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 281-286.

13. Овсіюк А. О. Аналіз сільськогосподарських ринків України / А. О. Овсіюк // Регіональна економіка. – 2015. - №. 10. – С. 3-8.

14. Осташко Т. О. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах світових інтеграційних процесів / Т. О. Осташко // Збірник матеріалів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – С. 228-232.

15. Сіденко В. Розширення Європейського союзу на схід: наслідки для України / В. Сіденко // Національна безпека та оборона. – 2009. – № 9. – С. 25-29.

16. Статистичний бюлетень Міністерства аграрної політики і продовольства України // Міністерство аграрної політики і продовольства України. – 2015. - № 10. – С. 14-18.

17. Фіалко А. Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС / А. Фіалко// Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС. – 2013. – № 10. – С. 12-17.

18. Шмуль О. Д. Статистика експорту сільськогосподарської продукції України до ЄС / О. Д. Шмуль // Науковий вісник НУВГП. – 2015. – Вип. 4/114. – С. 101-108.

19. Державна підтримка експорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua.

20. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua.

21. Оперативна інформація про хід польових робіт станом на 19.10.2015 // Міністерство Аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/monitoring?nid=18772.

22. Продукції тваринництва буде вироблено на 4% менше, ніж торік – Юрій Лупенко // Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iae.org.ua/presscentre.

23. Співробітництво у сфері сільського господарства // Представництво України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/agriculture.

24. Угода про Асоціацію з ЄС: Міфи та нові можливості для України // Волинські новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.volynnews.com/news/analytics/uhoda-pro-asotsiatsiiu-z-yes-mify-ta-novi-mozhlyvosti-dlia-ukrayiny/.

25. Україна збільшила використання експортних квот у ЄС // Український клуб аграрного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/ukraina_zbilshila_vikoristannya_kvot_v_es/?category=29779.