Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Філософія - 126 питань

« Назад

Код роботи: 4340

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Філософія

Тема: 126 питань

Кількість сторінок: 204

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

1. Філософія як світогляд

2. Історичні типи світогляду

3. Проблема визначення предмету філософії

4. Система філософії та її структурні складові

5. Основні функції філософії

6. Буття та його основні форми

7. Матерія та основні форми її існування. Види і властивості

8. Рух, основні його форми і властивості

9. Простір і час, основні характеристики

10. Свідомість, як вища форма відображення дійсності

11. Вихідні принципи гносеології

12. Чуттєве пізнання, його форми

13. Істина як процес

14. Критерії істини

15. Інтуїція, її різновиди

16. Моральні регулятиви пізнання

17. Форми наукового пізнання: ідея, факт, проблема, гіпотеза, теорія

18. Емпіричні методи пізнання

19. Теоретичні методи пізнання

20. Методи пізнання, які використовуються як на емпіричному так і на практичному рівнях

21. Основні поняття і завдання праксеології (практика, успіх, дія)

22. Поняття природи (суспільство як частина природи)

23. Взаємодія природи і суспільства

24. Форма буття людини

25. Сутність людини, сенс її життя

26. Проблема свободи і відповідальності людини

27. Філософська антропологія

28. Людина, як індивід, індивідуальність, особа та особистість

29. Історичні типи взаємовідношень людини і суспільства

30. Основні підходи до розуміння суспільства

31. Суспільство як система, що саморозвивається

32. Роль народонаселення і природних умов в розвитку суспільства

33. Формаційна теорія суспільного розвитку (К. Маркс)

34. Цивілізаційні моделі розвитку суспільства

35. Сутність духовного життя суспільства,суспільна свідомість

36. Поняття суспільної свідомості, її структура

37. Роль матеріального виробництва в житті суспільства

38. Політична свідомість

39. Правова свідомість

40. Економіка і мораль

41. Екологічна свідомість

42. Методологія, рівні методологічного знання

43. Плюралізм філософських методологій

44. Методології загальнонаукового рівня (системний аналіз, синергетика тощо)

45. Парадигма, стиль мислення, наукова картина світу

46. Основні принципи діалектики

47. Діалектика і її альтернативи

48. Категорії діалектики

49. Закон єдності і боротьби протилежностей в діалектиці

50. Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні

51. Проблема єдності світу

52. Проблема методологічного забезпечення сучасних економічних досліджень

53. Сутність духовного життя суспільства

54. Культура як специфічна соціальна реальність

55. Поняття цінностей та їх роль у суспільстві

56. Класифікація цінностей

57. Ціннісна орієнтація та її соціальна детермінація

58. Соціальне прогнозування: види, типи, методи

59. Сутність історчичного процесу

60. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення

61. Становлення і розвиток філософії Стародавньої Індії

62. Становлення і розвиток філософії Стародавнього Китаю

63. Основні риси і етапи розвитку Античної філософії

64. Антична філософія: космоцентризм

65. „Лінія Платона” і „лінія Демокрита” в філософії античності

66. „Наївний матеріалізм” філософів мілетської школи

67. Стихійна діалектика (Геракліт)

68. Етика Сократа

69. Ідеальна держава Платона

70. Арістотель як систематизатор античної філософії і логіки

71. Етика стоїків

72. Основні риси філософії Середньовіччя

73. Апологетика: примат віри

74. Патристика: віра для розуміння

75. Схоластика: проблема універсалій (номіналізм та реалізм)

76. Томізм та проблема гармонії віри з розумом

77. Основні риси філософії Відродження

78. Діалектика доби відродження (М. Кузанський)

79. Соціально-політичні погляди мислителів доби відродження

80. Філософія Реформації (М. Лютер, Ж. Кальвін)

81. Натурфілософія доби Відродження

82. Основні риси філософії Нового часу

83. Емпірична філософія Ф. Бекона

84. Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Р. Декарта

85. Соціально – філософська концепція Т. Гоббса

86. Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози

87. Монадологія В. Лейбніца

88. Британське просвітництво (Дж. Локк)

89. Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Вольтер)

90. Феномен німецького просвітництва та його риси

91. Агностицизм філософії І. Канта

92. Етичні погляди І. Канта. "Категоричний імператив"

93. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха

94. Методи та системи філософії Гегеля

95. Філософія історії Гегеля

96. Громадянське суспільство і правова держава у філософії Гегеля

97. Позитивізм. Другий позитивізм

98. Філософія ірраціоналізму

99. Філософія життя

100. Прагматизм

101. Філософія марксизму

102. Екзистенційна філософія

103. Фрейдизм

104. Неофрейдизм

105. Герменевтика

106. Неотомізм

107. Філософська антропологія

108. Філософський дискус постмодерну

109. Філософська думка Київської Русі

110. Українська філософська думка доби Відродження

111. Філософія в Києво-Могилянській академії

112. Філософія Сковороди

113. Університетська філософія в Україні

114. Філософія серця Юркевича

115. Філософські ідеї Шевченка

116. І. Франко про українську національну ідею

117. Філософські погляди В.І. Вернадського

118. Консерватизм соціально-філософських поглядів Липинського

119. Соціально-філософські погляди Д. Донцова

120. Філософія переживання Л. Українкі

121. Естетична свідомість

122. Картина світу. Філософська картина світу

123. Сцієнтизм і антисцієнтизм

124. Апатія, атараксія, евдемонія в елліністичній філософії

125. Неоплатонізм

126. Соціально-філософські погляди ідеологів Кирило-Мефодієвського братства