Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История украинского общества \ 4338. Шпаргалка з курсу Історія українського суспільства - 140 питань

Шпаргалка з курсу Історія українського суспільства - 140 питань

« Назад

Код роботи: 4338

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Історія українського суспільства

Тема: 140 питань

Кількість сторінок: 250

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

1. Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства» (ІУС). Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю

2. Методологічні засади, джерела вивчення курсу «ІУС»

3. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов’янської спільноти на території України

4. Східнослов’янські племінні княжіння на території України в V-VIII ст.н.е. Започаткування державності

5. Утворення Київської Русі. Роль в цьому процесі варязького і слов’янського чинників. Норманська теорія і її сучасні оцінки

6. Етапи розвитку Київської Русі. Їх специфіка та особливості

7. Перші київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Їх внутрішня і зовнішня політика

8. Політичний устрій Київської Русі за князів Володимира і Ярослава. Роль князя, дружини. Боярська рада

9. Економічне життя Київської Русі ХІ-першій половині ХІІ ст.

10. Соціальна структура суспільства Київської Русі ХІ-першій половині ХІІ ст.

11. Юридично-правові засади функціонування суспільства Київської Русі. «Руська правда». «Правда Ярославичів»

12. Міжнародні зв’язки Київської Русі за князів Володимира і Ярослава

13. Формування феодальних соціально-класових відносин, їх вплив на тенденції розвитку Київської Русі

14. Релігійне життя Київської Русі. Історичне значення прийняття християнства. Роль монастирів

15. Суспільно-політичні рухи (СПР). Ідеологія правителів Київської Русі

16. Централізація Київської Русі за часи Володимира Мономаха

17. Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі

18. Зародження передумов формування української народності

19. Культура, освіта Київської Русі

20. Історичний вплив держави Київська Русь на формування європейської цивілізації

21. Історичні та політичні обставини утворення Галицько-Волинської держави. Князь Роман Мстиславич

22. Внутрішня і зовнішня політика Данили Галицького

23. Культура Галицько-Волинської держави

24. Причини занепаду Галицько-Волинської держави. Роль Галицько-Волинської держави в історії Європи у ХІІ – першій половині ІV ст.

25. Початок, основні етапи та наслідки захоплення Литвою територій давньоруських удільних князівств. Роль і місце в Литовській державі українськиї земель

26. Польська експансія на українській землі. Унії. Політичний, соціально-економічний та правовий статус українських земель у складі Речі Посполітої

27. Процес остаточної інкорпорації українських земель до складу Речі Посполітої. Передумови та наслідки Люблінської унії (1569 р.)

28. Господарське життя на українських землях під владою Польші. Особливості суспільного та екомічного життя українських міст. Магдебурзьке право

29. Соціально-класова структура українського суспільства у складі Речі Посполітої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути

30. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братства. Їх роль і місце у збереженні національного етносу

31. Виникнення козацтва та утворення Запорозької Сечі. Життя та побут запорозьких козаків

32. Організація реєстрового козацтва. Його роль у суспільно-політичному житті українського народу

33. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією на прикінці ХVI – початку ХVII ст.

34. Повстання 1591-1596 рр. під проводом К. Косинського та С. Наливайка

35. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30 рр. ХVII ст.

36. Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в ХVI – першій половині ХVII ст.

37. Причини, характер, рушійні сили, періодизація Української національної революції

38. Підготовка та початок визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Воєнні події 1648 р. та їх суспільно-політичні наслідки

39. Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б. Хмельницького

40. Політико-адміністративний устрій, органи влади і управління гетьманської держави Б. Хмельницького

41. Воєнно-політичні події на українських землях протягом 1651-1653 рр. та їх наслідки

42. Основні напрями зовнішньої політики Б. Хмельницького

43. Історичні обставини та хід Переяславської Ради. Українсько-російський договір та його оцінки в сучасній історичній літературі

44. Суспільно-політичні причини та обставини розгортання громадської війни та. поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 р. – червень 1663 р.). Українське суспільство в умовах «великої руїни»

45. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 - вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного

46. Історичні обставини міжнародно-правового поділу України між Росією і Польщею. Анрусівське перемир’я (1667 р.). Мирний договір (1686 р.)

47. Особливості української національної революції. Причини її поразки та значення в історії України

48. Українська національна революція в контексті європейського революційного руху ХVI- XVII ст.

49. Гетьманщина наприкінці ХVIІ-XVІII ст., кордони, населення, адміністративно-територіальний, політичний та соціально-економічний устрій

50. Державотворча діяльність І. Мазепи

51. Діяльність української політичної еміграції на початку ХVIII ст. Основні положення Конституції Пилипа Орлика

52. Процес та наслідки інкорпорації України до складу Російської імперії в ХVIII ст.

53. Централізаторська політика Катерина ІІ до України. Причини та обставини остаточної ліквідації Росією Гетьманщини

54. Правобережна Україна в другій половині ХVII-ХVIII ст.: політичний та соціально-економічний розвиток

55. Соціальні і національно-визвольні рухи на Правобережжі та в Західній Україні в другій половині ХVII-ХVIII ст.

56. Поділи Речі Посполітої. Зміни у політичному становищі правобережниї та західноукраїнськиї землях

57. Реформи Марії-Терези і Йосифа ІІ кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі

58. Розвиток української культури наприкінці ХVII – ХVIII ст.

59. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII ст. – першій половині ХІХ ст.: административно-територільний устрій, особливості соціально-економічного і політичного розвитку

60. Характер політичної влади російського уряду. Суспільно-політичні рухи Наддніпрянської України: їх прояви і значення

61. Національне віддродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політичних організацій. Кирило-Мефодіївське братство

62. Административно-територільний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. Населення західноукраїнських земель. Національне та соціальне становище українців

63. Національно-визвольний рух на західноукраїнськиї землях в першій половині ХІХ ст. Вплив революції 1848-1849 р. на соціально-економічне і політичне становище українців

64. Національно-політичний рух українців у Галичині і Буковині під час революції революції 1848-1849 р.

65. Розвиток української культури наприкінці ХVIII ст. у першій половині ХІХ ст.

66. Ліберальні реформи 1860-70-х рр. в Росії та специфіка їх реалізації в Україні. Соціально-економічний та політичний розвиток під російської України на етапі становлення капіталізму

67. Соціально-економічний і політичний статус українських земель у складі імперії габсбургів. Конституційні реформи 1860-х рр., їх вплив на укр. Свідомість

68. Передумови та тенденції формування української нації у складі Російської та Австро-Угорської імперій

69. Формування політичної свідомості українців в суспільно-політисній системі Росії та Австро-Угорщини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

70. Передумови та специфіка українського національно руху в Російській імперії на етапі становлення індустріального суспільства. Хлопомани. Громадівський рух

71. Розвиток культурно-освітнього і національно-політичного руху у західноукраїнських землях в др.пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

72. Суспільно-політична та національна проблематика в програмах українських та загально-російських політичних партій на зламі ХІХ-ХХ ст.

73. Політизація українського національного руху наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: студентський рух і братство тарасівців

74. Революція 1905-1907 рр і Україна. Українські громади у І та ІІ російських Думах

75. Укр землі напередодні Першої світової війни: економічна та суспільно-політична ситуація

76. Перша світова війна і Україна. Відношення до війни соціальних та національних прошарків та політичних організацій українського суспільства

77. Політика урядів Австро-Угорської та Російської імперії в українському та польському питанні у роки Першої світової війни

78. Політична ситуація в України після Лютневої (1917 р.) буржуазно-демократичної революції. Суспільно-політичні сили та інститути влади в Україні на етапі 1917 – початку1918 рр.

79. Українська Центральна Рада та Генеральний секретаріат – перші державні структури відродженої України. Склад, політична програма, Універсали УЦР

80. Українська держава гетьманської доби: зовнішня і внутрішня політика П. Скоропадського

81. Внутрішня і зовнішня політика ЗУНР; історичне значення

82. Утворення Директорії УНР, її реформи і зовнішньополітичні орієнтації

83. Причини поразки та історичні уроки української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.

84. Брест-Литовська конференція та українське питання

85. Встановлення радянської влади в Україні: передумови, причини, наслідки

86. Економічна та суспільно політична кризарадянського суспільства на початку 1920-х рр.: пошуки виходу. Нова економічна політика, її суть та особливості впровадження в Україні

87. Кооперативний рух в Україні: особливості в УСРР і на західноукраїнських територіях

88. Політика українізації в УСРР. Її зміст і результати

89. Формування та діяльність інституцій радянської влади в Україні. Радянська Україна у Конституціях СРСР (1924 і 1936 рр.) й УСРР (УРСР) 1929 і 1937 рр.

90. Міжнаціональні відносини і релігійне життя в УСРР у 1920-1930-ті рр.

91. Партійно-політична система в 1920 рр., передумови та шляхи її трансформації у командно-адміністративний апарат. Сталінські репресивні заходи та їх наслідки для українського суспільства

92. Центри української еміграції в Польщі, Чехословаччині й Румунії. Діяльність української політичної й військової еміграції

93. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських територіях у 1920-ті рр. Політика пацифікації Ю. Пілсудського в Східній Галичині

94. Економічні перетворення у промисловості: індустріалізація, її передумови, хід здійснення, наслідки

95. Колективізація: мотиви, хід здійснення, результати. Економічні та соціальні наслідки колективізації в Україні

96. Тенденції суспільно-політичного і культурного життя в Україні в 1930-ті рр. «Культурна революція»

97. Діяльність українських політичних партій і рухів на західноукраїнських територіях у 1920-30-ті рр. Комуністичний рух. Особливості функціонування націоналістичних організацій

98. Карпатська Україна, як спроба створення Української держави у 1939 р.

99. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни

100. Українські землі у військово-політичних планах Німеччини та СРСР. Наслідки реалізації німецько-радянських домовленостей стосовно України

101. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1941 рр.)

102. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Причини поразок Червоної Армії у перші місяці війни. Оборонні бої

103. Всенародна боротьба проти німецько-фашистських окупантів на території України. Партизанський і підпільний рух. Внесок українського народу у становлення радянського тилу в роки Великої вітчизняної війни

104. Створення та діяльність ОУН-УПА

105. Україна в дипломатії країн-учасниць антигітлерівської коаліції

106. Визволення України від фашистських загарбників і завершення об’єднання її земель

107. Депортація населення з території України та Криму (1944 р.)

108. Внесок українського народу в перемогу над нацистською Німеччиною

109. Повоєнна вiдбудова та соцiально-полiтичний розвиток України

110. «Ждановщина» в Україні: ідеологічний наступ тоталітарного режиму на суспільство і культуру

111. Радянiзацiя захiдних областей України. Лiквiдацiя повстанського руху

112. УРСР в перiод десталiнiзацiї (1953-1964 рр.): напрямки реформування

113. Розширення повноважень Української РСР у складі СРСР в період десталінізації

114. Культурне життя в Україні (1953-1964 рр.). «Шістдесятники», причини виникнення, діяльність

115. Посилення системноi кризи тоталiтарного ладу (серед. 60-х - початок 80-х рр.)

116. Етносоцiальнi процеси в УРСР у перiод загострення кризи радянськоi системи

117. Полiтична опозицiя другоi пол. 60-х - сер. 80-х рр.: програмнi та органiзацiйнi засади

118. Політика русифікації України в 60-х – 80-х роках. Наслідки цього процесу для української нації

119. Концепцiя і шляхи «перебудови» в СРСР i Украiна

120. Стан української економіки у другій половині 1980-х років та назрівання економічної кризи

121. Суспільно-політичні процеси в Україні в період «перебудови». Розгортання руху за національне відродження України (1985-1991 рр.). формування передумов незалежності

122. Студентський і молодіжний рух в Україні в умовах перебудови

123. Виникнення Народного Руху України за перебудову. Роль цієї організації у розвиткові політичних подій в республіці протягом 1989-1991 рр.

124. Становлення багатопартiйної системи в Українi. Класифiкацiя новостворених полiтичних партiй. Характер багатопартiйностi

125. Спроби державного заколоту в Москві в серпні 1991 р. і Україна

126. Формування передумов незалежностi України: Декларацiя про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України, їх основні положення та сучасні оцінки

127. Об’єктивні та суб’єктивні причини руйнації господарського механізму після проголошення державної незалежності України

128. Тенденції трансформаційних змін економіки України в умовах незалежності: від здобутків до прорахунків

129. Формування інститутів державної влади України після проголошення незалежності. Прийняття Конституції України, її значення

130. Особливості конституційного процесу в Україні 1996-2004 рр. Причини та шляхи подолання системного протистояння державно-владних гілок

131. Політичні партії незалежної України. Проблема взаємодії суспільства і влади. Особливості та перспективи поглиблення суспільної демократії в Україні

132. Етнонаціональний склад населення України. Міжнаціональні відносини. Проблема громадянських і політичних прав національних меншин

133. Міжконфесійні відносини незалежної України

134. Концептуальні основи і пріоритети зовнішньої політики України

135. Сучасні євроатлантичні інтеграційні орієнтири України: дилема оцінок та шляхів реалізації

136. Українсько-російські відносини, їх стан та тенденції розвитку

137. Прийняття України до ВТО (СОТ!) (2008 р). Перспектива та проблематичність даного чинника для економіки України

138. Президентські і парламентські вибори 2004-2010 рр.: аналіз політичних подій

139. Світова економічна криза 2008-2010 рр. та її вплив на соціально-економічні і політичні процеси в Україні

140. Політичні і соціально-економічні процеси в Україні після президентських виборів 2010 р.