Распечатать страницу

Контрольна робота з курсу Філософія - 4 питання

« Назад

Код роботи: 4334

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Філософія

Тема: 4 питання

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Класичний психоаналіз і неофрейдизм. Е. Фромм про природу людини, природу людської деструктивності, типи соціального характеру

2. Що Ви знаєте про некласичну європейську філософію. Чим відрізняються її принципи та підходи від класичної раціоналістичної філософської традиції ХVІІ-ХІХ ст.? Яких представників некласичної філософії Ви можете назвати?

3. Охарактеризуйте основні мотиви філософської творчості В. Соловйова. Які ідеї лежать в основі філософської антропології Соловйова?

4. Новітні релігійні течії і рухи: сутність і типологія. Неорелігії в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Суспільство часто змінюється та розвивається швидкими темпами. Ці зміни зачіпають усі сфери суспільства і кожного окремо. І якими б різними не були інтереси та цілі людей, на перше місце все ж повинно стати те, що об'єднує їх (спільна доля, загальнолюдські цінності та ідеали). Кожен повинен зробити свій внесок у розв'язання сучасних глобальних проблем. Для цього йому необхідно відкривати, розвивати і реалізувати свої здібності.

Але, слід зазначити, що здатність до ефективного раціонального мислення не з'являється сама собою. Для цього необхідна велика і копітка робота щодо освоєння знань, які створило людство, і в першу чергу, досягнень філософської культури.

Філософія завжди відігравала центральну роль у житті людини, визначенні її статусу, формуванні світогляду, виробленні життєвої позиції. Її роль значно зросла і на сьогоднішній день, яке не має собі рівних за масштабами й ґрунтовністю перетворень. Вона ще більше зросте в нашому столітті, де продовжуватимуть розглядати глобальні проблеми. У їх осмисленні і вирішенні філософія займе першорядну роль. Тому XXI століття стане століттям філософії.

Сучасна філософія містить у собі широкий спектр підходів до вирішення найрізноманітніших проблем людського буття. Але основними серед них є проблеми осмислення тенденцій розвитку сучасного суспільного життя, проблеми людини, засад її буття та її можливостей. І хоча загалом із кожним окремо взятим філософським підходом до проблем сучасного життя можна в чомусь і не погодитися (бо є певні однобічності в інтерпретації життєвих питань), однак безсумнівним є факт активного творчого життя філософії XX ст., плідного діалогу різних течій і шкіл навколо болючих проблем сучасності епохи.

Вступаючи у життя, кожна людина входить у складну систему зв'язків із іншими людьми та процесами дійсності; найпершою особливістю такої системи зв'язків постає їх соціальний характер. А це значить, що людина вступає у певний тип здійснення своїх дій та вчинків, тип, суттєво здетермінований виявленими в процесі людської перетворюючої діяльності предметними характеристиками дійсності. Останні виявляються не лише в світі природних, зовнішніх для людини процесів, а й в самій людині. Тому соціальні процеси передбачають певні нормування, обмеження та впорядкування дій людини. Внаслідок цього в суспільстві виникає ціла низка елементів, структур та інституцій, які покликані забезпечити нормальне функціонування соціальних процесів.

1. Дулуман Е. Курс лекций по философии на украинском языке. - [Философия / История], 2009.

2. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – 3-є вид., допов. – К.: КОНДОР, 2009. – 576 с. – Бібліогр.: с. 568.

3. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. – СПб, 1997.

4. Кислюк К. В. Релігієзнавство: [підручник для студентів вузів] / К. В. Кислюк, О. М. Кучер. – [5-е вид., виправ. і доп.]. – К.: На-род. укр. академія, 2007. – С. 425 – 464.

5. Кувалдин В. А. Философия В. Соловьёва. – М., 1988.

6. Лубський В. І., Теремко В. І., Лубська М. В. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2002. – С. 367-391.

7. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб, 1997.

8. Столяренко, О. Б. Психологія особистості: навч. посіб. / О. Б. Столяренко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 280 с.

9. Філософія: Відповіді на запитання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. — 4-те вид., перероб. і доп. Касьян В. І. — К.: Знання, 2006. — 343 с., м’яка обкл.

10. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1990.