Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социальная защита \ 4325. Магістерська робота Оптимізація системи управління Центром соціальних служб для молоді на прикладі Білгород-Дністровського районного Центру соціальних служб для молоді

Магістерська робота Оптимізація системи управління Центром соціальних служб для молоді на прикладі Білгород-Дністровського районного Центру соціальних служб для молоді

« Назад

Код роботи: 4325

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Соціальний захист

Тема: Оптимізація системи управління Центром соціальних служб для молоді на прикладі Білгород-Дністровського районного Центру соціальних служб для молоді

Кількість сторінок: 99

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 2400 грн

Вступ

Розділ 1. Державна молодіжна політика України

1.1. Нормативно-правові механізми регулювання державної молодіжної політики

1.2. Історія формування державної молодіжної політики в Україні

1.3. Узагальнення прогресивного світового досвіду в галузі державної молодіжної політики

1.4. Сучасні тенденції розвитку державної молодіжної політики в Україні

Розділ 2. Центри соціальних служб для молоді та зміст їх діяльності

2.1. Аналіз Загального положення про Центри соціальних служб для молоді

2.2. Мета та завдання діяльності Центрів соціальних служб для молоді

2.3. Організаційна структура та механізми управління системою Центрів соціальних служб для молоді

2.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру соціальних служб для молоді

Розділ 3. Визначення оптимальної моделі функціонування центрів соціальних служб для молоді

3.1. SWOT – аналіз діяльності Центрів соціальних служб для молоді (на прикладі Білгород-Дністровського районного Центру соціальних служб для молоді)

3.2. Обґрунтування перспективної організаційно-функціональної структури районного Центру соціальних служб для молоді

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

В умовах формування ринкового середовища вітчизняна молодь вимагає особливої соціальної підтримки та соціального захисту з боку держави насамперед тому, що вона перебуває в стані утвердження своїх життєвих позицій. Водночас молодь є майбутнє держави, а тому, від забезпечення умов її діяльності залежить подальший розвиток нинішнього суспільства, а також майбутніх поколінь. Тому вирішення проблем соціалізації молоді за участі державної підтримки є досить нагальним для сьогодення.

Виходячи з специфіки українського державотворення, вирішення цього питання в значній мірі покладається на Центри соціальних служб для молоді (ЦССМ). Вони покликані оптимізувати розрізнені суспільно-культурні, виховні, просвітницькі та організаційні впливи на молодь в єдину і системну молодіжну політику, забезпечити соціальний захист молоді та сприяти її гармонійному входженню в життя. Функціонування ЦССМ здійснюється як надання соціальних послуг та допомоги молоді, організація розгалуженої, багатовекторної соціальної роботи з молоддю, сприяння створенню умов для творчої самореалізації кожної молодої людини.

Актуальність теми магістерського дослідження. Досвід діяльності ЦССМ у період першого десятиріччя незалежного розвитку України засвідчує, їх необхідність і впливовість в контексті реалізації загальнодержавної гуманітарної політики. Одночасно, система управління ЦССМ виявляє ряд суперечностей щодо організаційно-функціональної структури, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Саме ці положення покладені в основу магістерського дослідження.

Метою магістерської роботи є аналіз стану функціонування Центрів соціальних служб для молоді та розробка перспективної організаційно-функціональної структури ЦССМ (на прикладі Білгород-Дністровського районного центру соціальних служб для молоді). Для досягнення поставленої мети були визначені такі дослідницькі завдання:

- проаналізувати нормативно-правові механізми регулювання державної молодіжної політики;

- дослідити історичні передумови та прогресивний світовий досвід в галузі реалізації державної молодіжної політики;

- визначити сучасні тенденції розвитку соціальної політики держави стосовно молоді;

- розкрити проблему правового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення системи Центрів соціальних служб для молоді;

- визначити перспективні підходи щодо створення оптимальної моделі функціонування ЦССМ, враховуючи досвід роботи в районному центрі соціальних служб для молоді.

Об’єктом дослідження в магістерській роботі є система Центрів соціальних служб для молоді в контексті реалізації державної молодіжної політики.

Предметом дослідження є нормативно-правові механізми регулювання державної молодіжної політики щодо розвитку та функціонування системи Центрів соціальних служб для молоді.

Гіпотеза дослідження: В роботі ми виходимо з припущення про те, що оптимізація системи управління ЦССМ можлива за умови якісного і кількісного вдосконалення організаційно-функціональної структури Центру на локальному рівні.

Ступінь наукової розробки теми. Проблеми молоді неодноразово ставали в тій чи іншій мірі предметом вивчення багатьох вчених. Ще в древні часи такі грецькі філософи як Піфагор та Гіппократ займались визначеннями вікових меж молоді. В ХІХ столітті в Україні дослідницькі інтереси були націлені на способи поширення просвітницьких ідей серед молоді Я. Головацьким, І. Вагилевичем, М. Шашкевичем, Т. Шевченко, І. Франко, а в ХХ – на міждисциплінарних аспектах її формування, розвитку й реалізації потенціалу. Становлення системи соціальної роботи базувалося на дослідженнях О. Бакаєва, П. Біленчука, М. Головатого, В. Ребкало, М. Остапенка, М. Перепелиці. У цей же період розпочалася підготовка вкрай необхідних фахівців, створювалися кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи в університетах та інших навчальних закладах різних профілів.

Відомі вчені та сучасні науковці І. Мартинюк, С. Толстоухова, Л. Кривачук, А. Мельниченко, В. Чупров, досліджували теоретичні аспекти розв’язання проблем соціальної роботи, підготовки соціальних працівників та їхнього науково-методичного забезпечення. Упродовж 90-х років 20 століття досліджувалися окремі аспекти соціальної роботи з молоддю. Зокрема, питання превентивної роботи знайшли відображення у працях Д.А. Сушко, Н. Гедикової.

У дослідженнях Д. Ярцева, М. Хмелярчука, С. Щудло висвітлюються питання соціальної допомоги та реабілітації особистості залежно від існуючих у неї проблем у навчанні, адаптації у сім’ї, товаристві ровесників чи трудовому колективі, пошуку роботи та фізичної реабілітації.

Методологія дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи пізнання світу (системності, аналізу і синтезу, абстрагування й узагальнення, класифікацій і групувань, порівняння і т.п.), а також вивчення соціально-економічних явищ і процесів (статистичні, соціологічні й інші методи і прийоми). Для розв’язання поставлених завдань використовується комплекс методів дослідження:

- теоретичні — критичний аналіз соціологічної, психолого-педагогічної наукової літератури та класифікація, систематизація й узагальнення отриманої інформації, порівняння, моделювання системи і спеціаліста;

- емпіричні — вивчення результатів дії програм, спостереження.

- статистичні методи обробки даних.

Інформаційно-нормативною базою магістерської роботи є законодавчі та нормативно-правові акти України, матеріали Міністерства статистики України та його підрозділів, Українського державного центру соціальних служб для молоді, монографічні та періодичні видання, матеріали наукових конференцій, Internet – ресурси, результати власних досліджень.

Практична база дослідження складається з вивчення досвіду роботи відділу у справах сім’ї та молоді Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та відповідного Центру соціальних служб для молоді.

Наукове і практичне значення роботи полягає у побудові перспективної організаційно-функціональної структури Білгород-Дністровського районного Центру соціальних служб для молоді, яка може бути поширена і на інші районні Центри регіону.

Структура магістерського дослідження складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків.