Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Соціологія - 106 питань

« Назад

Код роботи: 4308

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Соціологія

Тема: 106 питань

Кількість сторінок: 115

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Соціологія як наука, її об’єкт і предмет

2. Основні категорії соціології як науки

3. Специфічні закономірності, що їх вивчає соціологія

4. Методи пізнання соціальної реальності

5. Основні завдання та функції соціології

6. Теоретичні та прикладні аспекти сучасної соціології

7. Місце і роль соціології в системі гуманітарних наук

8. Зростання ролі й значення науки про суспільство на сучасному етапі

9. Умови виникнення соціології як окремої науки, її сутність і зміст

10. Становлення й розвиток соціологічного знання Стародавнього світу

11. Соціальне знання епохи середньовіччя

12. Особливості соціологічної думки XVII-XIX ст.

13. О. Конт - засновник соціології, його соціологічна теорія

14. Соціологічні погляди Г. Спенсера і Е. Дюркгейма

15. «Розуміюча» соціологія М. Вебера

16. Зміст і особливості американської соціології

17. Основні теорії і концепції соціології США та їх характеристика

18. Витоки вітчизняної протосоціології, її зміст і особливості

19. Соціологічні погляди М. П. Драгоманова

20. Генетична соціологія М. Грушевського

21. Соціологічна концепція Б. Кистяківського

22. Соціологічні ідеї В. Липинського

23. Сучасна українська соціологія та основні напрями її розвитку

24. Сутність і види соціологічного дослідження

25. Програма соціологічного дослідження, її зміст та вимоги до неї

26. Методи збору соціологічної інформації: спостереження, аналіз документів, опитування та їх характеристика

27. Методи аналізу соціологічної інформації та їх характеристика

28. Допоміжні документи соціологічного дослідження та методи їх використання

29. Генеральна та вибіркова сукупність об’єкта соціологічного дослідження, порядок їх формування

30. Гіпотеза соціологічного дослідження, її сутність і роль у процесі дослідження

31. Визначення проблеми, мети і завдань соціологічного дослідження як важлива умова його ефективності

32. Роль і значення соціологічного дослідження в соціальному управлінні

33. Сутність і типи соціальних систем

34. Суспільство як соціальна метасистема

35. Соціальна структура суспільства

36. Класова теорія соціальної структури суспільства

37. Теорія соціальної стратифікації

38. Теорії та концепції соціального розвитку

39. Сучасна соціальна структура суспільства в Україні та тенденції її розвитку

40. Соціальні інститути: сутність, види, функції

41. Соціальний прогрес: сутність і основні критерії

42. Сутність понять людина, індивід, особа

43. Соціальний статус і соціальні ролі особистості

44. Процес соціалізації особи, його сутність і зміст

45. Основні стадії соціалізації особи та їх характеристика

46. Механізм соціалізації особи

47. Соціальна адаптація, її зміст і об’єктивні виміри

48. Соціальна активність особистості

49. Свідомість і самосвідомість, їх роль у життєдіяльності людини

50. Світогляд особистості як одна із головних її характеристик

51. Конституція України про права і свободи людини та їхні соціально-політичні гарантії

52. Соціальна сутність економіки. Взаємозв’язок та взаємовплив економічної і соціальної сфер суспільства

53. Об’єкт, предмет і основні завдання соціології економіки

54. Сутність і функції соціального механізму регулювання економіки

55. Соціальна природа ринку та його роль у регулюванні економічного розвитку

56. Соціальні аспекти розвитку ринкових відносин

57. Людський чинник як найважливіший аспект економічного життя

58. Соціальна сутність праці як базового соціально-економічного процесу

59. Основні функції праці

60. Предмет соціології праці, його зміст і завдання

61. Соціальне управління, його сутність і функції

62. Самоуправління, його соціальна сутність, методи і стиль

63. Керівництво, його соціальна сутність, методи і стиль

64. Роль і функції керівника, його авторитет і лідерство в управлінні взаєминами

65. Особливості соціального управління в сучасній Україні

66. Політика як соціальне явище, її сутність і структура

67. Предмет і основні категорії соціології політики

68. Політичні інститути, їх соціальна сутність і функції

69. Держава як базовий соціальний інститут, основні характеристики правової соціальної держави

70. Взаємозв’язок та взаємовплив соціального і політичного в житті суспільства

71. Громадська думка як чинник удосконалення політичного керування і управління суспільством

72. Методи вивчення громадської думки, принципи її формування і функціонування

73. Політична система суспільства, соціальна сутність її структурних елементів

74. Соціальна сутність і функції політичних партій та громадських організацій

75. Соціальна політика в сучасній Україні та шляхи підвищення її ефективності

76. Сутність і структура культури суспільства

77. Предмет і основні завдання соціології культури

78. Дихотомія цивілізація — культура, загальне та особливе цих понять

79. Нова парадигма культури суспільства та її роль у пізнанні й розвиткові сучасної культури

80. Основні елементи культури: мова, знання, цінності, норми, діяльність та їх характеристика

81. Соціальна сутність і функції економічної культури, її роль у формуванні, функціонуванні та удосконаленні соціально-економічних відносин

82. Субкультури, їх особливості та соціальна роль

83. Поведінкові підсистеми духовної культури суспільства та їх функції

84. Соціальний механізм освоєння, створення і відтворення елементів культури

85. Сучасний етап і перспективи розвитку культури українського суспільства

86. Релігія як соціальне явище, її сутність і види

87. Предмет і завдання соціології релігії

88. Релігія як форма суспільної свідомості, специфічний світогляд, концептуальне бачення світу та спосіб його пізнання

89. Функції релігії як соціального інституту

90. Місце і роль релігії в системі виховання людей

91. Релігія і атеїзм, їх взаємовідносини

92. Типи взаємовідносин церкви з державою

93. Церква та релігійні організації, їх сутність і функції

94. Політика в сфері релігії і церкви

95. Місце соціології релігії в системі наук про релігію

96. Релігійні організації та соціально-релігійна ситуація в сучасній Україні

97. Сутність, причини виникнення і типи соціальних конфліктів

98. Предмет і основні категорії соціології конфлікту

99. Динаміка розвитку соціального конфлікту

100. Латентна фаза конфлікту та її особливості

101. Демонстративна й агресивна фази конфлікту, їхні характеристики

102. Батальна фаза конфлікту, її особливості та можливість запобігання

103. Сутність та різновиди фази розв’язання соціального конфлікту

104. Роль соціальних конфліктів у житті суспільства, соціальної групи, людини

105. Процесуальна і структурна моделі вивчення та аналізу конфлікту

106. Характер і особливості соціальних конфліктів у сучасній Україні