Распечатать страницу

Контрольна робота Середньовічна філософія

« Назад

Код роботи: 4300

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Філософія

Тема: Середньовічна філософія

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Релігійний характер філософської думки середньовіччя

2. Апологетика, патристика, схоластика

3. Спір про універсалії

Висновки

Література

Середньовічний період - період між Античністю і Відродженням. Це період завоювань варварами цивілізованих міст, країн. Період, в який відбувається велике переселення народів.

У V ст. н.е, коли плем’я Готів завоювало Рим починається період, який визначений як «темний» період для Європи. Усі надбання мистецтва і культури були відкинуті. Це період, коли не існувало державності, закону, не існувало науки. І в цей період саме церква бере на себе роль державного регулювання життя. Разом з тим, середньовіччя вважається періодом духовного вдосконалення людини. Християнська релігія набула величезного впливу на суспільне і приватне життя. Філософія була проголошена служницею богослов`я.

Феодальний спосіб життя, який був панівним в Європейському Середньовіччі, на відміну від античності (орієнтованої на предметно-речове бачення світу), формував бачення реальності “за образом і подобою”, в цьому плані людина феодального суспільства постає “духовною людиною”, тобто такою, що усвідомлює себе насамперед “одухотвореною” (такою, що має дух), а не просто тілесною (чи природною) істотою. Адже навіть власність феодала становить передусім (і безпосередньо) люди, або як тоді було тоді висловлюватися, - “душі”.

Безпосереднім виявом особистого людського характеру соціальних відносин феодальної доби і виступає духовність. Не заперечуючи реальності речового світу суспільства свідомість середньовіччя тлумачить її як “зовнішню видимість” більш фундаментальної реальності – духовного світу. Тому ключ до розв‘язання всіх, у тому числі і суто “земних” проблем середньовічна людина шукала у сфері духу.

На цьому “ґрунті” і починає формуватися нова (середньовічна) філософська парадигма, ідейно-світоглядним змістом якої стає духовне ідеальне тлумачення реальності. Оскільки найдосконалішим втіленням мислиться Бог, то теологія (богослов‘я) підносить за цих умов на рівень “найголовнішого” знання, здатного дати вичерпні відповіді на всі “загадки буття”. Звертаючись до духовності як до вищого віднині критерію реальності, нова християнська думка проголошує “неістотними”, тільки тілесні характеристики людського індивіда, які раніше (в античності) оцінювались, як найзначніші.

Згідно з міркуванням, що їх знаходимо насамперед у посланнях Апостола Павла, іудеї, які (за Старим Заповітом)спершу були “обраним народом”, неправильно зрозуміли божу “благу звістку”, тлумачили її як закон, “букву”, а не як дух. Тому юдеї, мовляв і втратили свою “обраність”, тому і тому і знадобилися і Новий Заповіт і новий обраний народ – християни “які не знають ні юдея, а ні геллея”, тобто обраність яких визначається їхньою духовною, а не “тілесною” (кровноспорідненою, етнічною і т.п.) спільністю. Саме тому християни і стали служителями Нового Заповіту, його духу, адже буква вбиває, а дух оживляє.

Легко зрозуміти, що в межах античної тілесно-речової цілісності буття індивід розглядав свою включеність в ціле, яке щось саме собою зрозуміле. “Громадянин старогрецького міста, - писав О. Лосєв, - досить обмеженого за розмірами (але ототожнюваного з космосом взагалі) і тому цілком охоплюваного “зором”, наочного даного, відчувають свій органічний зв‘язок з цілим, з державою” [2] людина, індивід постають тут соціальною “політичною” істотою, істотою природно-тілесного, “політичною твариною” (Арістотель).

Інша справа – середньовіччя. Узи, що включають індивіда у “справжні” (священні) спільноти (такою є насамперед церква), мають винятково духовний характер. Все ж “земне”, “світське” – держава та інші інституції – набувають характеристик “справжнього існування” лише отримуючи санкцію “божественного буття” – благословення церкви.

Філософська думка середніх віків формувалась в період зародження і розвитку феодальних відносин (V-XIV ст.), якщо антична філософія за своєю суттю буде комсоцентрична (визначною реальністю буде для неї природа, Космос), то середньовічне мислення характеризується теоцентричністю (від грец. “теос” – Бог).

Утвердження християнства в якості панівної релігії (поч. IV ст.)привело до такого бачення реальності, яка створена за образом і подобою духу. На цьому підґрунті і починається формуватися середньовічна філософія, ідейно-світоглядним змістом якої є духовно-ідеальне тлумачення реальності. Оскільки ж найдосконалішим духом є Бог, то теологія підноситься за цих умов до найголовнішого знання, якому підпорядковані всі інші види знання.

В умовах релігійного диктату філософія була оголошена “служницею богослов’я”, і за допомогою свого раціонального апарату повинна була утверджувати основні положення християнства.

1. Біблія. Рим., 10,12;Гал., 3., 28.

2. Лосєв А. Ф. История Античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963. С. 21.

3. Попов К. Тертуллан, его теория христианского знания и основные начала богословия. К., 1880, с. 61.

4. Соколов В. Средневековая философииия. – М., 1979. – С. 78.

5. Bacon R. Opus teutium // Opera R. Baconis hosteness incolita. London., 1859. P. 103.