Распечатать страницу

Індивідуальне творче завдання Проблема інтеграції науки і освіти

« Назад

Код роботи: 4298

Вид роботи: Індивідуальне творче завдання

Предмет: Вища освіта України та Болонський процес

Тема: Проблема інтеграції науки і освіти

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Проблема науково-освітянського конфлікту

2. Освіта та наука в Україні: кризово-трансформаційна реальність

3. Інтеграція освіти і науки в моделі дослідницького університету

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність. У суспільстві, яке засноване на міцному фундаменті знань, вища освіта (особливо елітна) відіграє пріоритетну роль у розвитку окремих країн і світового співтовариства в цілому. Закономірно, що в такому суспільстві на перший план виходять люди, які володіють цим знанням, здатні застосувати його на практиці і створити нові знання, які можна успішно використати у національній економіці України. Серед освітніх структур суспільства особливу роль відіграють дослідницькі та провідні університети, які на заході зарекомендували себе як центри елітних знань, фундаментальних і прикладних досліджень, які забезпечують інноваційну складову національної економіки.

У сучасному суспільстві, де лідирує економіка знань, якщо не центральну, то одну з головних ролей відіграє інтеграція освіти і науки, яка тісно пов’язана із виробництвом знань і підготовкою кадрів, які володіють високими технологіями, методологією високотехнологічної інформації, кадрів високої кваліфікації, новаторів, які відкривають нові горизонти перед людством, способом існування якого являється безперервний і швидкий розвиток, тоді старі знання швидко старіють, потрібно їх постійно оновлювати і переосмислювати, потрібні нові підходи, нові ідеї, нові узагальнені теорії.

Об’єктом даної роботи виступає науково-освітянська сфера, предметом – проблема інтеграції освіти та науки.

Теоретичне та практичне значення даної роботи виходить із самої проблеми, що зазначена вище. Постала нагальна необхідність подолати розрив між університетською освітою та наукою. Дана робота містить практичні рекомендації щодо вирішення цієї проблеми, які можуть і мають бути використані на практиці у найближчий час. Оскільки без вирішення проблеми інтеграції освіти і науки в Україні, неможливо продовжувати інтеграцію до європейської науково-освітньої спільноти.

Дана робота була направлена на окреслення основних проблем інтеграції освіти і науки в Україні та внесення пропозицій щодо можливості іх вирішення. З’ясовано пріоритетність науково-освітянської сфери для динамічного якісного розвитку суспільства і держави. Обумовлена нагальна необхідність створення потужної науко-дослідної бази в Університетах та надання дійсної можливості студентам вузів займатися дослідницькою роботою.

Також, на перший план виноситься законодавча неврегульованість питання інтеграції науки в освітянську сферу. Недосконалість нормативно-правової бази суттєво затримує розвиток науково-інноваційної складової нашої держави, яка в сучасному світі тепер відіграє ключову роль.

В сучасних умовах благополуччя фундаментальної і прикладної науки, як і успішний національний науково-технічний розвиток в цілому, неможливі без зацікавленої та ефективної підтримки з боку держави. На жаль, у нашій країні, в останні роки наука виявилась однією з тих сфер, для якої наслідки переходу до ринкових відносин мають найбільш деструктивний характер.

З огляду на це, пропонується вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази та надання ширшої автономії тим вищим навчальним закладам, які мають науково-дослідні центри у своїх структурі. Таким чином, вуз зможе сам відшукувати якусь частку коштів на розвиток інноваційної та наукової діяльності, не обтяжуючи при цьому Держбюджет. Також, слід не забувати і про державну підтримку науково-дослідної діяльності університетів.

Важливим є налагодження інтерактивної комунікації між університетами та Академіями наук, оскільки, тісна співпраця употужнить розвиток і, якраз-таки, сприятиме інтеграційним процесам у даних сферах.

Стан і перспективи розвитку науки у вищих освітніх закладах в даний час можна охарактеризувати таким чином, що потенціал цього сектора науки значно вищий, ніж це прийнято вважати.

1. Закон України «Про державний бюджет України на2003 рік». — К., 2003.

2. Закон України «Про освіту». — К., 1996.

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2008 рік». — К., 2008.

4. Закон України «Про державний бюджет України на 2009 рік». — К., 2009.

5. Положення «Про державний вищий навчальний заклад» // www.rada.gov.na.

6. Боголіб Т. М. Механізми інтеграції науки та освіти як інноваційна складова національної економіки (російський досвід) // Вісник економічної науки України. - №1. – 2010.

7. Валерій Новицький. Щодо питання про інтеграцію науки та освіти. 2010.

8. Дежина И. Состояние сферы исследований и разработок / И. Дежина // Российская экономика в 2003 году. Тенденции и перспективы. — Выпуск 25. — М., 2004. — С. 276.

9. Сохнич А. Інтеграція освіти і науки в європейську систему // Матеріали науково-методичної конференції. - Львів: ЛДАУ. – 2009.

10. Концепція удосконалення управління науково-технічним прогресом в умовах економічної реформи (1990). — К., 1990.

11. Наукова і інноваційна діяльність в Україні. — К., 2004.

12. Фурсенко А. Государство должно создать систему финансирования научных проектов / А. Фурсенко // Новые технологии. — 2004. — № 17. — 28 апреля.