Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История Украины \ 4280. Дисертаційна робота Джерела з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.)

Дисертаційна робота Джерела з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.)

« Назад

Код роботи: 4280

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Історія України

Тема: Джерела з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.)

Кількість сторінок: 305

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історіографія дослідження

1.2. Джерельна база

1.3. Методика дослідження

РОЗДІЛ 2. АКТОВІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ (1861–1914 рр.)

2.1. Законодавчі акти Російської імперії

2.1.1. Міжнародні договори

2.1.2. Звід законів Російської імперії

2.1.3. Зібрання узаконень Правлячого при уряді Сенату

2.2. Приватноправові акти

РОЗДІЛ 3. ДІЛОВОДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ (1861–1914 РР.)

3.1. Комерційна кореспонденція

3.2. Звітна документація

3.3 Документи з особового складу

РОЗДІЛ 4. СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСУ (1861–1914 рр.)

4.1. Статистичні збірки, які видавалися з державної ініціативи

4.2. Довідково-статистичні видання, які публікувалися з ініціативи представницьких органів російської буржуазії

ВИСНОВКИ

Посилання

Список використаних джерел та літератури

ДОДАТКИ

ВСТУП

Кардинальні зміни, які відбулися в нашій країні за роки незалежності, відкрили нові можливості для розширення проблематики наукових досліджень. Однією з таких проблем, що тривалий час знаходилася на периферії наукового й громадського інтересу, є історія іноземних капіталовкладень у промисловість Донбасу.

У сучасних економічних умовах становлення ринкових відносин існує необхідність вивчення принципів та засад функціонування приватного капіталу, подолання існуючих у цьому процесі труднощів. Повчальним прикладом успішного розв’язання складних соціально-економічних завдань на державному рівні є створення в другій половині ХІХ століття унікального промислового комплексу в Донбасі. Особливістю індустріального розвитку пореформеного Донбасу був значний вплив іноземного капіталу.

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характеризувався вступом провідних країн світу, у тому числі й Російської імперії, у нову епоху економічного й політичного розвитку. Монополістичні об’єднання створювалися в різних галузях промисловості й банківської справи не лише в межах певної країни, але і як об’єднання міжнародного характеру, які поділяли світ на сфери впливу. Одним із проявів цього був процес іноземного інвестування який розглядався у ході дисертаційного дослідження. Сучасне тлумачення терміну інвестиція є ширшим ніж розуміння його як економічних вливань [1]. Економісти зазначають, що інвестиції – це всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької і інших видів діяльності, наслідками яких є прибуток і соціальний ефект [2].

Так, сучасні дослідники економісти виокремлюють реальні інвестиції, які виявляються у:

1) у формі матеріальних активів (основних фондів, землі, фінансування будівництва або реконструкції);

2) капітального ремонту основних фондів;

3) вкладень у нематеріальні активи: патенти, ліцензії, права користування, авторські права, товарні знаки, людський фактор (виховання, навчання, науку) [3].

Існує цілий комплекс праць, присвячених вивченню окремих аспектів досліджуваної проблематики, але на сучасному етапі не має цілісних джерелознавчих досліджень цього питання, що обумовлює актуальність даної теми.

В останні десятиріччя, коли відбувається звільнення від ідеологічних догматів тоталітарної доби, у пострадянській історіографії посилилася увага до цієї проблематики. Здійснюється переоцінка багатьох положень, виробляються нові погляди та концепції, до наукового обігу вводяться нові джерела. Ці дослідження в більшій мірі присвячені вивченню окремих видів джерел і ґрунтуються на вітчизняних та зарубіжних документальних джерелах. У той час як законодавча база Російської імперії, діловодні документи, статистичні матеріали промислових підприємств й акціонерних товариств із залученням іноземних капіталів, які діяли на території Донбасу (1861–1914 рр.), залишаються поза увагою вітчизняних науковців.

Залучення джерельного потенціалу законодавчої бази Російської імперії, діловодної документації, статистичних матеріалів промислових підприємств та акціонерних товариств сприятиме віднайденню та введенню до наукового обігу невідомих до цього часу історичних джерел, розширенню та збагаченню джерельної бази історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.).

Незважаючи на можливості, які відкриваються під час опрацювання й подальшого дослідження матеріалів законодавчої бази Російської імперії й діловодної документації промислових підприємств із залученням іноземного капіталу, потенціал цих джерел залишається не актуалізованим. Так, вивчення вказаних джерел у період 1861–1914 рр. носило епізодичний характер і в більшості випадків мало спотворений характер.

Дослідження проблематики радянськими науковцями набуло більш системного характеру, але зазнавало ідеологічного впливу. У рамках наукових праць сучасних українських джерелознавців цей вид джерел ще не отримав належного опрацювання.

Отже, визначення теми дисертаційного дослідження було зумовлене необхідністю введення до наукового обігу історичних джерел, які до цього часу залишалися поза увагою істориків, джерелознавців, проведення їх джерелознавчого аналізу й класифікації, зумовлених відсутністю в джерелознавчій літературі комплексних досліджень з обраної проблематики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до напряму наукового дослідження кафедри історії України історичного факультету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Соціально-економічні проблеми розвитку України (кінець ХІХ – ХХ ст.)», державний реєстраційний номер 0110U000393.

Об’єктом дисертаційного дослідження є джерела з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.): законодавча база Російської імперії, діловодна документація промислових підприємств із залученням іноземних капіталів і статистичні дані. Вибір саме цих матеріалів обумовлюється тим, що вони репрезентують розробку проблеми функціонування іноземних інвестиційних проектів на території Донбасу.

Предметом дослідження є форми й напрями відображення процесу іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), визначення змістового насичення виявленого матеріалу та його значення в дослідженні історії іноземного інвестування промисловості Донбасу.

Хронологічні рамки охоплюють період 1861–1914 рр. Нижня часова межа пов’язана з відміною кріпосного права, що стало поштовхом для розвитку нових економічних – капіталістичних відносин у промисловості. Вибір верхньої часової межі обумовлений початком Першої світової війни й змінами в характері виробництва, спричиненими цими подіями. Саме в період 1861–1914 рр. Донбас стає одним із найрозвиненіших індустріальних районів Російської імперії й відбувається найбільше проникнення іноземних інвестицій на територію регіону.

Географічні межі окреслені територією Донбасу, який є одним із найважливіших промислових районів України. За адміністративно-територіальним поділом того часу до нього належали Слов’яносербський, Маріупольський, частина Олександрійського та Бахмутський повіти Катеринославської губернії, частково Ізюмський повіт Харківської губернії та частина Таганрозького округу Області Війська Донського Російської імперії. За сучасним адміністративно-територіальним поділом – це Донецька та Луганська області України й частина Ростовської області Російської Федерації.

Метою дисертаційного дослідження є аналіз характерних рис законодавчої бази Російської імперії, діловодної документації та статистичних матеріалів промислових підприємств й акціонерних товариств із залученням іноземних інвестицій, які діяли на території Донбасу в 1861–1914 рр., як історичних джерел, розкриття наукової значимості виявлених у ході аналізу матеріалів для вивчення історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.).

Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:

- проаналізувати стан дослідження проблеми, простежити розвиток та еволюцію в підходах до вивчення джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.) на різних історіографічних етапах та узагальнити науковий досвід вивчення цього виду джерел;

- виявити матеріали з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), які містяться в законодавчій базі Російської імперії, запропонувати їх класифікацію, охарактеризувати значення та гносеологічну цінність і потенціал для дослідження історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.);

- проаналізувати діловодну документацію промислових підприємств й акціонерних товариств із залученням іноземного капіталу, які діяли на території Донбасу (1861–1914 рр.), виділити основні етапи розвитку та характерні риси; охарактеризувати значення та гносеологічну цінність і потенціал для дослідження історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.);

- виявити матеріали з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), які містяться в статистичних довідкових виданнях, охарактеризувати гносеологічну цінність знайдених матеріалів для вивчення історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.);

- ввести до наукового обігу джерела, які до цього часу не використовувалися під час розгляду проблематики.

Аналіз законодавчої бази Російської імперії, діловодної документації та статистичних матеріалів промислових підприємств, акціонерних товариств, які діяли з залученням іноземних капіталів, здійснювався на основі використання базових принципів дослідження, а саме:

1) історизму, котрий передбачав розгляд матеріалів, що містилися в джерелах у контексті певних історичних подій і процесів, які мали місце на світовій арені й на території Російської імперії в період 1861–1914 рр.;

2) об’єктивності, що застосовувався під час розгляду джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.) на рівні суб’єктивно-об’єктивних результатів розвитку правової думки, економічної теорії, діловодної справи, при аналізі достовірності матеріалів.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній з урахуванням сучасних досягнень історичної науки вперше у вітчизняній історіографії був проведений комплексний аналіз джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), а саме: законодавчої бази Російської імперії, діловодної документації й статистичних матеріалів промислових підприємств, акціонерних товариств із залученням іноземних інвестицій як історичних джерел та їх інформативності для вивчення історії іноземного інвестування;

– уперше запропонована класифікація джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), в основу якої покладено як формальні, так і змістові критерії;

– подана історико-джерелознавча характеристика джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.): законодавчої бази Російської імперії, діловодної документації й статистичних матеріалів промислових підприємств, акціонерних товариств;

– було виявлено, систематизовано й досліджено комплекс джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), здійснено їх класифікацію, системно проаналізовано та введено до наукового обігу невідомі досі історичні джерела.

Практичне значення роботи полягає в можливому використанні основних положень і висновків дослідження в навчальному процесі під час викладання курсів джерелознавства, при проведенні занять зі спецкурсів із проблем джерелознавства історії міжнародних відносин, економічної історії, історичного краєзнавства.

Апробація результатів дослідження здійснювалася в ході обговорення змісту дисертації на засіданнях кафедри політології та правознавства ЛНУ імені Тараса Шевченка, секції «Джерелознавство» на Днях науки (м. Луганськ, ЛНУ імені Тараса Шевченко, 13 квітня 2008 р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перший крок у науку» (м. Луганськ, ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2–3 квітня 2009 р.), на 62-й Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Каразінські читання» (м. Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Білі плями в історії України» (м. Луганськ, СНУ імені Володимира Даля, 29–30 травня 2009 р.), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Людина у структурах повсякдення в історії України» (м. Луганськ, СНУ імені Володимира Даля, 26–27 листопада 2009 р.), Міжнародній науково-практичної конференції Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин, присвяченій пам’яті професора Г.Л. Бондаревського (м. Луганськ, ЛНУ імені Тараса Шевченка, 7–8 квітня 2010 р.).

Розроблені положення та висновки дисертаційного дослідження відображено в 6 статтях у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України, загальним обсягом 2,9 умовних видавничих аркушів.

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів і висновків (усього – 190 сторінок), приміток (26 с.), списку використаних джерел та літератури (67с., 679 назв), трьох додатків обсягом 18 сторінок.

ВИСНОВКИ

Однією з найважливіших проблем, яка постала перед сучасною Україною, є теоретичне обґрунтування вибору позиції держави в системі міжнародних відносин, в економічному житті світової спільноти, у котрому простежується інтенсифікація інтеграційних процесів, особливо в економічній сфері. З огляду на це виникає необхідність звернутися до історичної спадщини та зробити її переоцінку з позиції сьогодення.

Цьому в значній мірі буде сприяти детальне та всебічне вивчення джерельної бази як вітчизняної, так і всесвітньої історії, адже у ній відображений феномен прискореного економічного розвитку Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., що був досягнутий за допомогою вступу Російської імперії в світовий ринок, залучення іноземного акціонерного капіталу.

Джерельна база процесу іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.) складна за своєю структурою й представлена законодавчою базою Російської імперії, діловодними й статистичними матеріалами, матеріалами періодичної преси. Така документальна база дозволяє проаналізувати як історію іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), так й основні показники інвестиційної діяльності, що знайшли відображення в комплексі джерел. Архівні джерела роблять можливим виявлення державної позиції щодо іноземних інвесторів та їхнього значення для розбудови Донецького вуглевидобувного регіону.

Проведений комплексний аналіз історіографічної спадщини, опублікованих матеріалів законодавчої бази, матеріалів довідкових статистичних видань, періодичної преси та архівних установ дали змогу зробити такі висновки.

Враховуючи відсутність ґрунтовного фахового дослідження джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу, наприклад, матеріалів законодавчої бази Російської імперії, діловодних матеріалів промислових підприємств із залученням іноземних інвестицій, що діяли на території регіону, матеріалів довідкових статистичних і періодичних видань як історичного джерела з означеної проблематики та специфіки дисертаційного дослідження, до історіографічного комплексу були залучені наукові надбання в галузі джерелознавства, правознавства, статистики, діловодства й бухгалтерського обліку, котрі й склали теоретико-методологічну основу дисертації. Використання історичних праць було зумовлене необхідністю аналізу ступеня наявності в них джерельних свідчень про процес іноземного інвестування промисловості Донецького кам’яновугільного басейну.

Проведений аналіз історіографічного комплексу засвідчив, по-перше, існування цілого переліку наукових праць, які висвітлюють різноманітні аспекти дослідження джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу; по-друге, значний інтерес до вивчення історії економічного, промислового розвитку Російської імперії в 1861–1914 рр. і – як його складової частини – економічного розвитку Донецького кам’яновугільного басейну. По-третє, фрагментарність використання в наукових дослідженнях комплексу джерел з історії іноземного інвестування, а саме: законодавчої бази Російської імперії, діловодних матеріалів промислових акціонерних підприємств із залученням іноземних інвестицій, довідкових, статистичних матеріалів і періодичної преси.

Відсутність широкого залучення до вивчення матеріалів з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу пояснюється тим, що, по-перше, немає узагальнюючих праць, присвячених вивченню процесу іноземного інвестування Донецького вуглевидобувного басейну як окремої одиниці, а не як складової частини Півдня Російської імперії або Російської імперії в цілому; по-друге, наявністю в радянський період певних ідеологічних бар’єрів під час дослідження означеної проблематики.

Однак це не зменшує цінність матеріалів тих джерел, вивчення яких дозволяє з’ясувати позицію сучасників подій, законодавчих органів, урядовців і дослідників більш пізніх періодів, натомість дозволяє розширити джерельну базу роботи та ввести до наукового обігу невідомі досі документи з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу.

Методичний інструментарій дисертаційного дослідження ґрунтується на здобутках українських та іноземних науковців у галузі застосування сучасних методик при аналізі матеріалів законодавчої бази, діловодних матеріалів промислових підприємств і матеріалів довідково-статистичних видань, періодичної преси та використання цього комплексу джерел із власною структурою та зв’язками.

З урахуванням теоретико-методологічних розробок попередників було обґрунтовано використання як описових, так і кількісних методів аналізу матеріалів. Їх поєднання дозволило зробити аргументовані висновки та узагальнення, сприяло більш ефективному аналізові інформативного потенціалу цих матеріалів.

Джерельна база дисертаційного дослідження представлена матеріалами законодавчої бази Російської імперії, діловодними матеріалами промислових підприємств із залученням іноземних інвестицій, матеріалами довідково-статистичних і періодичних видань. Ступінь їх використання в рамках дисертаційного дослідження неоднаковий, що обумовлено різним доступом дослідника до цих документів. Через погану збереженість матеріалів, викликану подіями, які відбували на території України (революційні події 1917 рр. і Велика Вітчизняна війна), деякі матеріали дійшли до нас вибірково. Зіставлення матеріалів усього комплексу джерел дало змогу для критичного оцінювання, дозволило зробити висновок про достовірність та вірогідність кожної зі складових комплексу.

Проведення комплексного дослідження джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.) вимагало поєднання загально-аналітичного та конкретно-аналітичного підходу до їх вивчення. Це дозволило зробити обґрунтовані висновки стосовно історико-джерелознавчої характеристики цих видань, а саме:

1) умов виникнення та особливостей функціонування;

2) характеру та видових особливостей як історичного джерела;

3) джерельно-інформативних можливостей.

Використання законодавчої бази Російської імперії під час дослідження зумовлене специфікою функціонального призначення цього виду джерел, бо головним завданням законодавчої бази є регулювання внутрішніх процесів, які відбуваються в країні, у тому числі й процесу підприємницького засновництва на території Донецького кам’яновугільного басейну.

Законодавча база Російської імперії створювалась і функціонувала за певних історичних умов, тому в рамках дисертаційного дослідження було висвітлено питання історії розвитку ПЗЗ, ЗЗ та ЗУ. Аналіз розвитку цих видань дав змогу стверджувати про існування комплексних зв’язків між виданнями та іноземними інвесторами, які діяли на території Донецького кам’яновугільного басейну, про характер певних змін протягом досліджуваного періоду.

У ході дисертаційної роботи як основний критерій під час класифікації законодавчої бази Російської імперії було використано основні видання законодавчих актів, до яких віднесені міжнародні договори та трактати «Звід законів», «Повний звід законів», «Зібрання узаконень правлячого при уряді Сенату».

Нормативною законодавчою базою Російської імперії були, насамперед, Звід законів (ЗЗ) Російської імперії за період 1856–1914 рр., Зібрання узаконень (ЗУ) правлячого при уряді Сенату (1881–1914 рр.), циркуляри відповідних міністерств та комітетів, міжнародні договори, торгівельні конвенції й угоди про сприяння.

Питання регулювання процесу іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.) знайшли найповніше втілення в 7-му та 9-му томах «Гірничого уставу», «Уставу про промисловість фабричну та заводську». Деякі аспекти функціонування індустріальних підприємств, у тому числі з залученням іноземних інвестицій, представлені в «Пожежному уставі», «Уставі про гербовий збір», «Уставі будівельному», «Уставі про податки», «Уставі про промислову працю», «Уставі про телеграфи», «Уставі торгівельному», «Уставі про державні шляхи сполучення», «Уставі вексельному», «Уставі кредитному», в «Уставі про покарання». У цих уставах детально прописувалися загальні вимоги держави щодо організації сфер діяльності, у тому числі й організації діяльності іноземних підприємств на території Донбасу в період 1861–1914 рр.

Важливим джерелом інформації про діяльність кожного окремого підприємства з залученням іноземних інвестицій виступає «ЗУ правлячого при уряді Сенату». У ньому містилися відомості про надання дозволів розпочати діяльність на території імперії підприємствам на засадах європейського права й про умови реєстрації нових підприємств із залученням іноземних інвестицій. Зафіксовано їхні устави або дозволи на початок діяльності.

У ЗУ обов’язково відображалися зміни в акціонерному та облігаційному капіталі кожного окремого підприємства, суми випуску акцій та облігацій, зміни в структурі управління та у формі власності. Цінність цього зібрання полягає тому, що матеріали стосовно зазначеного кола питань повинні були подаватися обов’язково й контроль за виконання цих вимог здійснювався державою.

У ході дисертаційного дослідження було з’ясовано, що в міжнародних трактатах і конвенціях окреслювалися загальні положення й становище іноземних інвесторів на території Російської імперії, говорилося про систему підпорядкування місцевому праву та міжнародним нормам.

Більш конкретні питання правового забезпечення й організації процесу виробництва представниками іноземного капіталу можна простежити під час аналізу внутрішньої законодавчої бази Російської імперії, представленої в ПЗЗ, ЗЗ та ЗУ.

Отже, ПЗЗ та ЗЗ можна характеризувати як загальноімперські положення, у яких знайшли відображення питання державного регулювання підприємницької діяльності на території Російської імперії в період 1861–1914 рр. В уставі, редагованому в 1893 році, говорилося про рівність усіх суб’єктів господарювання, які діяли на території імперії.

Отже, для всіх уставів характерною рисою є загальноімперський характер та відсутність персоніфікації, тобто застосування положень документів до всіх підприємств, незалежно від національної приналежності власників й акціонерів.

Кількісний аналіз положень ПЗЗ та ЗЗ, як витягу з нього, дав змогу простежити прямо пропорційну залежність між інтенсифікацією законотворчої діяльності та процесом економічного розвитку. Найбільша кількість законотворчих документів належить до 1886–1887 рр., 1893 р. Їхнє прийняття сприяло зростанню економічних показників.

ЗУ містить інформацію з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу в 1885–1914 рр. Важливість ЗУ виявляється в централізованій, офіційній формі документів, достовірність яких гарантувалася на державному рівні. Дослідження його як історичного джерела дає змогу отримати дані про порядок реєстрації та початок діяльності акціонерних товариств; про вирішення економічних питань, які виникали в процесі роботи акціонерного товариства; про нагляд за економічною діяльністю підприємств з боку уряду; про регулювання на міжнародному рівні питань організації іноземного виробництва в Російській імперії.

На основі документальних свідчень ЗУ можна підраховувати суму офіційних інвестиційних внесків зі сторони власників у підприємства, що їм належали, і співвіднести їх із відсотком внесків у регіоні загалом. У ЗУ відображено такі аспекти діяльності акціонерних товариств із залученням іноземних інвестицій, котрі зумовили зростання кількості документації: зміни умов діяльності або окремих параграфів уставу; збільшення або зменшення капіталу; зміна назви; додатковий випуск акцій або облігацій; повернення застави з Держбанку. На основі дослідження ЗУ можна простежити основні віхи з історії розвитку акціонерних товариств із залученням іноземних інвестицій.

Досконале вивчення цих видань дало змогу системно проаналізувати розвиток законодавчої бази Російської імперії в питаннях регулювання іноземного підприємництва на території Донецького басейну.

Характеристика комплексів діловодної документації неможлива без класифікації матеріалів, які входили до її складу. Враховуючи різноманітність матеріалів, їх представленість у кількісному співвідношенні, найбільш прийнятною є класифікація за різновидами документів. У процесі дослідження було виокремлено чотири групи документів: комерційна кореспонденція, звітна документація, документи аналітичного обліку, документи з особового складу, матеріали промислової статистики.

Під час аналізу документів комерційної кореспонденції за їх формою було з’ясовано, що 80% матеріалів складають листи, у котрих висвітлюється комерційна сторона процесу інвестування. Вони репрезентовані угодами з цінними паперами, циркулярами та векселями.

Значну частину комерційної документації складало листування, що стосувалося укладання різноманітних угод із цінними паперами (акціями, облігаціями), проведення біржових операцій, а також листування щодо розрахунків дебіторів і кредиторів. До складу комерційного листування входили, окрім того, документи, які окреслювали повноваження: довіреності, гарантійні, кредитно-рекомендаційні листи (акредитиви), договори стосовно купівлі або оренди землі (купчі), тобто комерційна документація.

Ділове листування акціонерних товариств, підприємств із залученням іноземних інвестицій містить інформацію щодо питань, пов’язаних з іноземним інвестуванням. Його важливість полягає в характері самих документів, їх спрямованості. Вивчення ділового листування як історичного джерела надає змогу отримати дані про витрати на утримання цілого комплексу підприємств, їх регіональних відділень, простежувати інвестиційну діяльність за весь поточний період діяльності підприємства, а також відстежувати географію економічних зв’язків, рентабельність того чи іншого підприємства або галузі виробництва в часі та просторі.

У діловому епістолярії присутня інформація про особовий склад акціонерів підприємства, про економічні зв’язки на території країни та за її межами, про процес залучення новітніх технологій. Суттєвим недоліком дослідження ділового листування як історичного джерела з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу є фрагментарність представлення в хронологічному плані.

Існування будь-якого підприємства, як правило, супроводжується звітністю, у якій фіксуються прибутки та витрати, подано розрахунок можливостей підприємства й вироблення необхідних кроків, спрямованих на досягнення найліпших результатів.

Звітна документація також не була однорідною за своєю природою й мала складну структуру: документи аналітичного та синтетичного обліку.

Звіти, виявлені в ході дослідження, мають дві форми: економічна звітність за певний період та звіти акціонерам, де підводилися підсумки за результатами діяльності товариства.

Економічна (фінансова) звітність відображена в документах аналітичного та синтетичного обліку. Так, матеріали аналітичного обліку є фундаментом для подальшого складання синтетичної звітності.

Аналітичний облік передбачає роботу з первинними документами, на основі аналізу котрих можна відстежувати стан запасів кожного виду товарно-матеріальних цінностей, що дає матеріал для здійснення аналізу розрахунків із кожним постачальником, підрядником, робочим, дебітором, кредитором, підлеглою особою.

До документів, які віднесені до аналітичного обліку, належать квитанції, чеки, наряди, особисті листи, відомості, ордери, касові книги, книги реєстрації тощо.

Матеріали з особового складу відрізняються один від одного характером представленої документації. Одну частину складають матеріали, у котрих кожен документ несе різноманітну інформацію, в іншій сконцентровані матеріали, у яких містяться відомості за певним критерієм. Документи можна чітко поділити за змістом на підгрупи.

Синтетичний облік передбачає врахування узагальнених даних бухгалтерської звітності про види майна, про обов’язки й прохальні операції за певними економічними ознаками. Він представлений журналами – головним та балансним. Матеріали синтетичного обліку вміщені в головній книзі з переліком основних бізнес-операцій.

Документи синтетичного обліку слугували джерелом для складання загальних звітів за результатами діяльності товариства, для звітів перед зборами акціонерів, а також при підготовці планів розвитку підприємств на певний період.

Звіти акціонерних товариств, підприємств із залученням іноземних інвестицій вміщують цінну інформацію з обраної проблематики. Важливість звітів проявляється в підсумовуючій формі документів, їх направленості на інвесторів, які мали повноваження перевіряти достовірність наданої інформації, у регіональному характері й у відсутності відриву від самого виробництва. Дослідження їх як історичних джерел дає змогу отримати матеріали про витрати на загальне утримання цілого комплексу підприємств, їх регіональних відділень, простежити інвестиційну діяльність за весь поточний період, а також перевірити цю інформацію, порівнюючи її з даними інших джерел.

Матеріали статистичних досліджень мали на меті виявлення загальної динаміки в розвитку країни, розвитку тієї чи іншої галузі виробництва. Для дисертаційного дослідження були використані видання, які побачили світ у період 1861–1914 рр.

Проведення комплексного вивчення довідково-статистичних джерел як історичних джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.) вимагало поєднання загально-аналітичного й конкретно-аналітичного підходу. Це дозволило зробити обґрунтовані висновки щодо історико-джерелознавчої характеристики цих видань, а саме: 1) умов виникнення та особливостей функціонування; 2) характеру та видових особливостей як історичного джерела; 5) джерельно-інформативних можливостей.

Статистика промислового виробництва була розпорошена між різноманітними організаціями й закладами: між Центральним статистичним комітетом, Гірничим департаментом, Міністерством фінансів, Міністерством торгівлі й промисловості, монополістичними об’єднаннями, підприємницькими організаціями російської буржуазії. Серед довідково-статистичних видань, котрі видавалися з державної ініціативи, варто назвати такі: «Перелік фабрик і заводів», «Список фабрик і заводів», «Покажчик діючих в Росії акціонерних товариств», «Збірник відомостей…», «Акціонерно-пайові підприємства Росії».

Довідково-статистичні видання, що були розроблені в окреслений період, сприяють дослідженню процесу іноземного інвестування промисловості Донбасу, бо в них, окрім переліку акціонерних товариств і підприємств, котрі наведені з урахуванням територіального та галузевого принципів, містяться матеріали про суми акціонерного капіталу, про потужності наявного обладнання, кількість робочих на підприємствах. Головним недоліком вказаних джерел є їхня суб’єктивність, адже укладалися вони зі слів власників чи керівників підприємств, які не завжди були зацікавленні в наданні достовірної інформації.

Серед статистичних публікацій кінця ХІХ – початку ХХ ст. помітну роль відігравали видання підприємницьких організацій російської буржуазії, поява котрих була обумовлена соціально-економічним розвитком суспільства. Захист економічних інтересів буржуазії потребував збору й вивчення відповідної інформації.

Поряд з довідково-інформаційними виданнями про промислові підприємства державних закладів на початку ХХ ст. з’явилися й довідники представницьких органів буржуазії. Серед них виділяють «Фабрично-заводські підприємства Російської імперії». Створення довідників такого плану здійснювалося з ініціативи Ради З’їзду представників промисловості й торгівлі й було результатом спеціального анкетування підприємств.

Важливою особливістю цих видання є поява в них відомостей про підприємства гірничо-видобувної промисловості. Крім того, довідник за 1914 р. – єдине видання, у якому зафіксовано інформацію про кожне підприємство на період передвоєнного підйому.

Статистика підприємницьких організацій буржуазії була покликана обслуговувати потреби промислових об’єднань і самих представницьких організацій у їх боротьбі за свої економічні й соціальні інтереси. Це вплинуло на характер публікацій, що поєднували в собі відомості промислової й акціонерної статистики, містили значну кількість даних технічного характеру, відомості про динаміку виробництва. Статистиці підприємницьких організацій властива різноманітність напрямків дослідження: область виробництва та споживання, умови праці й побуту працівників. Також для публікацій цього типу характерна деталізація даних у залежності від регіональної специфіки виробництва. Особливістю цих видань є більша достовірність та обсяг інформації, бо в їхніх результатах були зацікавлені самі власники акціонерних товариств.

Під час розгляду джерел з історії іноземного інвестування неможливо оминути увагою великий інформативний комплекс джерел – матеріали періодичної преси.

Виходячи з однотипності та повторюваності інформації, що є характерною для такого виду джерела як преса, існування певної уніфікації її змісту, були дослідженні центральні загальнодержавні видання: «Вісник Міністерства фінансів, промисловості та торгівлі», «Торгівельно-промислова газета», «Промисловість і торгівля». Вибір саме цих часописів обумовлений їх великим тиражем, розповсюдженістю, сталою репутацією та значним впливом у політичних і громадських колах Російської імперії.

У рамках дисертаційного дослідження був проведений джерелознавчий аналіз матеріалів цих видань, надана оцінка їх інформативного потенціалу для вивчення процесу іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), запропонована та проведена класифікація виявлених джерел.

Використання матеріалів періодичної преси сприяє формуванню уявлення про процеси та настрої, котрі панували в суспільстві в 1861–1914 рр., адже в цих ЗМІ присутній широкий прошарок інформації про процес функціонування підприємств із залученням іноземних інвестицій на території Донбасу, про ті суттєві зміни, які відбувалися в організації процесу виробництва в регіоні, про зміну суми акціонерного капіталу.

Вищенаведені висновки дозволили сформулювати рекомендації, спрямовані на практичне втілення одержаних результатів дисертаційного дослідження, а саме:

1. Створення електронної бази матеріалів комплексу джерел з історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.) із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Наявність подібної бази сприятиме підвищенню ефективності дослідження цих джерел та впровадженню нової інформації до наукового обігу.

2. Виходячи з визначення комплексу джерел із власною структурою, існує можливість проведення спеціальних досліджень кожного виду наявних джерел, що сприятиме збільшенню інформаційної віддачі матеріалів цих видань.

3. На основі аналізу виявлених матеріалів постає необхідність вивчення законодавчої бази Російської імперії, діловодної документації, матеріалів статистичних і періодичних видань як засобів формування економічної свідомості, подальшого комплексного дослідження механізмів впливу матеріалів на формування стереотипів сприйняття процесу іноземного інвестування промисловості Донбасу в суспільстві.

4. Археографічне опрацювання й видання виявлених джерел, укомплектованих згідно з окремими аспектами історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.).

Виявлення, систематизація, залучення до джерельної бази історії іноземного інвестування промисловості Донбасу матеріалів законодавчої бази Російської імперії, діловодних матеріалів промислових підприємств із залученням іноземних інвестицій, матеріалів довідково-статистичних і періодичних видань та проведення на основі цього синтезу джерельної інформації стане запорукою об’єктивного дослідження історії іноземного інвестування промисловості Донбасу (1861–1914 рр.), теоретичних й обґрунтованих висновків, які, по-перше, допоможуть зрозуміти та оцінити розвиток міжнародних відносин на сучасному етапі; по-друге, стануть основою для вироблення рекомендації під час прийняття політичних рішень.

Список використаних джерел та літератури

Джерела

Архівні джерела

Державний архів Донецької області

Ф.2. Бельгійське акціонерне товариство «Компанія Прохоровських кам’яновугільних шахт», сел. Мушкетові Області Війська Донського

Опис.1.

1. Спр.2. Протоколи поліцейського наглядача анонімного товариства і листування з Головним представництвом про видачу гарантій від пограбування 1907–1914 р. – 32 с.

2. Спр.4. Відомості про собівартість продукції. 1907–1908 р. – 62 с.

3. Спр.5. Прохання відповідального агента товариства Брабанта наказному атаману Області Війська Донського про збільшення грошового капіталу на купівлю землі для розширення вугільних підприємств товариства. Виписки з кріпосної книги збірника узаконень і розпоряджень уряду про діяльність копалень. 1910–1911 р. – 76 с.

Ф.3. Берестово-Богодухівський рудник Голубовського Берестово-Богодухівського гірничопромислового товариства, с. Григор’ївка Області Війська Донського.

Опис 1.

4. Спр.3. Договір про здачу Григор’ївським сільським товариством в оренду землі строком на 30 років для видобутку вугілля. 1906 р. – 12 с.

5. Спр.4. Кошторис і договір з Управлінням катеринославської залізниці на укладку дороги на ст. Щегловка. Оціночний опис майна Голубовського Берестово-Богодухівського гірничого товариства, застрахованого в страховому товаристві «Саламандра», й акти збитків, викликаних пожежею на Берестово-Богодухівському руднику. 1906–1909 р. – 76 с.

6. Спр.6. Доповнення й зміни деяких пунктів оціночного опису майна страховим товариством «Саламандра». 1909 р. – 23 с.

7. Спр.7. Звіт Берестовського рудника за 1910 р. Опис книг, які належать Таганрозькому окружному комітету. Листування з торгівельним домом про відправлення 5 вагонів вугілля Олександрійського пласту. 1910 р. – 41 с.

8. Спр.8. Справа про крадіжку грошей із грошової шафи Берестово–Богодухівського рудника Голубовського товариства: протоколи, акти, підписка, листування. Баланс Берестовського рудника за 1911 р. – 40 с.

9. Спр.9. Звіт Берестовського рудника Акціонерного товариства Жулинського заводу за 1912 р. – 67 с.

10. Спр.10. Звіт Берестовського рудника за 1913 р. Пояснювальна записка про облаштування переходу електричної лінії сильних токів. Акти прийому-передачі каси, дослідження причин пожежі в церкві. Опис пошкодженого пожежею майна. Договір із Московською об’єднаною біржовою артіллю про наймання касира.

11. Спр.11. Звіт Берестовського рудника за 1914 р. Договори з Катеринославським управлінням залізної дороги про облаштування телефонного сполучення, застосування й експлуатацію під’їзних ширококолійних шляхів, про технічні умови облаштування переходів, довідка про кількість землі, яка знаходиться в орендному використанні. – 257 с.

Ф.6. Новоросійське товариство кам’яновугільного залізно-сталевого й рейкового виробництва, м. Юзівка

Опис. 1.

12. Спр.2. Копії проектів купчих про продаж селянами земельних ділянок. – 47 с.

13. Спр.3. Довіреність на право керування справами, копії проектів купчих кріпостей про продаж селянами земельних наділів. 1910–1911. – 24 с.

14. Спр.4. Листування з Катеринославською конторою Левінсон, управляючим рудниками Вітка про пересилку закордонних паспортів для британських підданих, про виплати зарплати робочим. – 24 с.

15. Спр.5. Виписки з постанови комітету в справах металургійної промисловості. Копія протоколу засідання комісії щодо з’ясування виробничих потужностей металургійних заводів у 1916 році. Таблиці встановлених твердих цін на сортове залізо, ціни на метал, листування з Міністерством промисловості й торгівлі, гірничопромисловцями Півдня Росії та інше; витрати З’їзду, зумовлені непередбачуваними обставинами, встановлення твердих цін, збір коштів на користь поранених воїнів і жертв війни. 1913–1918. – 115 с.

16. Спр.6. Договори Новоросійського товариства з інженерами й іншими особами про прийом на роботу. Листування з Азово-Донським комерційним банком та ін. про продаж кам’яного вугілля й коксу, про надання кредиту товариству, призначення управляючих. – 97 с.

17. Спр.7. Додаткові відомості про перетворення селища Юзівка в місто (серпень 1913 р.). – 11 с.

18. Спр.35. Відомості про загальні витрати заводу Новоросійського товариства. – 123 с.

19. Спр.38. Порівняльна довідка щодо зарплатні штатним службовцям доменного цеху. 1913 р. – 2 с.

20. Спр.61. Відомості про запаси, видобуток і переплавлення руди, відомості про виплати заробітної плати службовцям і робочим рудника Новоросійського товариства. – 40 с.

21. Спр.236. Рахунки підрядників й артілей на відпущені матеріали. Списки на отримання заробітної плати робочими й службовцями. – 97 с.

22. Спр.237. Договори між заводоуправлінням Новоросійського товариства й Катеринославською залізницею про облаштування споруд й експлуатацію залізничного шляху. – 60 с.

23. Спр.247. Листування з начальником служби Катеринославської залізної дороги й правил перевезення про сплату штрафів за затримку навантажених вагонів. – 27 с.

Ф.27. Анонімне товариство «Російський гірничий і металургійний «Уніон», с. Дмитрієвськ Області Війська Донського

Опис. 1

24. Спр.3. Відомості про роботи на руднику, середню собівартість упряжки робочих і майстрів, потових виробів, про відправлення вугілля, списки осіб, які є на службі звітного підприємства. 1912–1916 рр. – 155 с.

25. Спр.5. Протоколи гірничопромисловців Макіївського району про врегулювання спільного утримання чинів поліції, відомості про розподілення поліцейських штатів. Доповідь Раді Правління про розвиток «Уніон». – 24 с.

26. Спр.5 а. Відомості про перетворення селища Дмитрієвськ і проект його переоблаштування. Відомості про витрати й доходи с. Дмитрієвськ, довідка про обкладання підприємства земським збором. – 57 с.

27. Спр.8. Відомість про продаж продукції з Макіївських заводів, списки осіб, які перебувають на службі відповідальними агентами в товаристві. – 45 с.

Ф.28. Російське Донецьке товариство кам’яновугільної та заводської промисловості, с. Макіївка, Таганрозького округу, Області Війська Донського

Опис.1.

28. Спр.2. Листування з Міністерством землеробства й державного майна, гр. Біроном Легую про переведення правління товариства з Петербурга на копальні в Макіївку. 1900 р. – 9 с.

29. Спр.3. Листування з начальником Таганрозького округу про утримання поліції. 1909–1910 рр. – 10 с.

Ф.29. Генеральное общество чугуноплавильных, железоделательных и сталелитейных заводов в России, сл. Макеевка Области Войска Донского

Опис.1

30. Спр.1. Довіреність на право керування справами, умови діяльності Генерального товариства, устав і список осіб, які входять до складу правління. – 1898 р. – 35 с.

31. Спр.3. Кошторис на роботи, які передбачаються сталеливарним відділом і список службовців Макіївського машинобудівного заводу на отримання заробітної плати. 1898–1899 рр. – 20 с.

32. Спр.5. Відомості про особовий склад із зазначенням заробітної плати. 1898–1900 рр. – 41 с.

33. Спр.8. Доповіді й звіти адміністративної ради правління. 1899–1903 р. – 60 с.

34. Спр.9. Відомості про випуск облігацій, скликання чергових і екстрених зборів. 1899–1900 р. – 91 с.

35. Спр.10. Відомості про загальні витрати адміністрації підприємств, договір із французьким підданим п. Корве про продаж виробів товариства. 1899–1901 р. – 46 с.

36. Спр.19. Договори й контракти, які були укладені Генеральним товариством з особами й установами про перевезення вантажів та інших матеріалів. 1901–1903 р. – 93 с.

37. Спр.23. Кошториси на паровози, листування з акціонерним товариством для будівництва економічних шляхів сполучення, про замовлення на локомотиви, паровозні тендери. Список особового складу. 1902–1907 р. – 88 с.

38. Спр.34. Договори з французьким підданим Елізе де-Луазі про продаж виробів заводів і про залізорудні розвідки. 1905–1907 р. – 30 с.

39. Спр.45. Звіти управляючих вугільної промисловості, протоколи загальних зборів акціонерів і відомості про експорт вугілля й коксу. 1909–1910 р. – 89 с.

40. Спр.46. Договори генерального товариства з товариством «Олініум» і кам’яновугільною й заводською промисловістю на експлуатацію рудників і їх обладнання, про здачу в оренду заводів, фабрик й обладнання, яке їм належить. 1909–1910 р. – 20 с.

41. Спр.47. Договір із Харківським товариством «Продвугілля», правлінням залізних доріг про здачу в орендне використання заводів генерального товариства, виготовлення рейкових кріплень. – 18 с.

42. Спр.49. Відомості про загальні витрати на управління й утримання заводів. 1909–1910 р. – 10 с.

Ф.43. Рутченківські кам’яновугільні копальні акціонерного товариства «Російський Провіданс», с. Рутченково Бахмутського повіту Катеринославської губернії

Опис.1.

43. Спр.3. Книга особових рахунків співробітників правління заводу «Російський Провіданс» гірничопромислового товариства. 1898 р. – 140 с.

44. Спр.4. Відомості про нещасні випадки, рахунки про виплату винагороди за нещасні випадки. 1912 р. – 26 с.

45. Спр.6. Опис інвентарю, рахунки про виплату винагороди робочим за нещасні випадки. 1913. – 43 с.

46. Спр.9. Платіжні списки на виплату зарплати робочим і службовцям шахти «Сергій», залізничного й господарчого відділів, відомості про видобуток, витрати й відправку кам’яного вугілля. 1912 р. – 144 с.

47. Спр.10. Платіжні списки на виплату зарплати робочим і службовцям шахти «Сергій», залізничного й господарчого відділів, відомості про видобуток, витрати й відправку кам’яного вугілля. 1912 р. – 96 с.

48. Спр.11. Платіжні списки на виплату зарплати робочим і службовцям шахти «Сергій», залізничного й господарчого відділів, відомості про видобуток, витрати й відправку кам’яного вугілля. 1912 р. – 195 с.

49. Спр.11. Платіжні списки на виплату зарплати робочим і службовцям шахти «Сергій», залізничного й господарчого відділів, відомості про видобуток, витрати й відправку кам’яного вугілля. 1912 р. – 168 с.

50. Спр.11. Платіжні списки на виплату зарплати робочим і службовцям шахти «Сергій», залізничного й господарчого відділів, відомості про видобуток, витрати й відправку кам’яного вугілля. 1912 р. –195 с. – 131 с.

Ф.58. Берестовський кам’яновугільний рудник Франко-Російського анонімного товариства Берестово-Кринських кам’яновугільних шахт, сел. Калиново Таганрозького округу Області Війська Донського

Опис 1.

51. Спр.1. Листування з технічним персоналом і робочими про причини нещасних випадків і про встановлення винагороди. 1893–1901 р. – 31 с.

Ф.70. Макіївські кам’яновугільні копальні анонімного товариства «Російський гірничий і металургійний «Уніон».

Опис.1.

52. Спр.3. Договори з підрядниками про здачу в оренду землі, яка належить Російському Донецькому товариству для видобутку вугілля на пластах «Берестовський», «Макіївський» та ін., про передачу залізничних вагонів Катеринославської залізниці. 1911–1914 р. – 26 с.

53. Спр.4. Договори з Макіївським товариством селян і приватними власниками на оренду землі для пошуку вугілля й розробки Макіївського пласту та земель Холодної і Киленикової балки, договори з підрядниками про перевезення руди, вугілля, коксу, лісу й ін. матеріалів. 1911–1916 р. – 63 с.

54. Спр.5. Книга обліку доходів і витрат товариства «Уніон» на виробництво коксу й реєстрацію нещасних випадків на заводах товариства за січень–червень 1912 р. Кошторис і виписки з рахунків. 1911–1912 р. – 121 с.

55. Спр.6. Рахунки, листування з Російсько-Донецьким товариствами кам’яновугільної й заводської промисловості про сплату рахунків за землю, яка була виділена з майна товариства, про сплату судових витрат, канцелярських і поштових витрат, про виплату допомоги й пенсій робочим. 1911–192 р. – 133 с.

56. Спр.11. Наказ Сенату, циркуляри й постанови Ради З’їзду гірничопромисловців, договори про передачу підприємств, про здачу в оренду рухомого складу. Листування з сенатом і З’їздом гірничопромисловців про сплату податків, штрафів і про розгляд скарг. Відомості про кількість повітря, яке потрапляє до шахти, і кількість води, яка з неї викачується. Виписка рахунків із головної книги. 1912–1915 р. – 184 с.

57. Спр.12. Циркуляр Петроградської казенної палати про державний прибутковий податок із підприємств й про особовий промисловий податок зі службовців. Листування з Петроградським відділенням товариства Харківського акціонерного товариства Сіменс-Циккерт про висилання й виплату рахунків. 1912–1917 р. – 46 с.

58. Спр.13. Місячні звіти про витрати вугілля на опалення лікарні, квартир робочих і службовців. Списки робочих і службовців шахт. 1913 р. – 222 с.

59. Спр.20. Договори з підрядниками про передачу шахт Південно-Донецького рудника для розробки пластів «Д» і «Є» й видобуток вугілля. Листування з бухгалтерією товариства про утримання з підрядників і робочих штрафів та лікарняної допомоги. Списки робочих і службовців рудників «Ламбард», «Анатолій». 1913–1916 р. – 186 с.

Ф.73. Макіївські металургійні заводи анонімного товариства «Російський гірничий і металургійний «Уніон», м. Макіївка, Макіївської волості Таганрозького округу Області Війська Донського

Опис.1.

60. Спр.4. Лицеві рахунки службовців заводів товариства «Уніон». – 1912. – 14 с.

61. Спр.5. Звіт Бельгійсько-Російського товариства про витрати палива, замовлення, отримані товариством «Уніон», і списки службовців відділів заводу. –1913. – 168 с.

62. Спр.6. Відношення поліцейського пристава про утримання сум із заробітку робочих по вироках. – 1913–1915 р. –56 с.

Ф.119. Завод Нікополь-Маріупольського гірничого й металургійного товариства металургійного товариства, ст. Сартана Катеринославської залізниці.

Опис 1.

63. Спр.2. Листування з Департаментом митних зборів, головною конторою про поставку замовлень. 1896–1899 р. – 81 с.

64. Спр.3. Листування з правлінням товариства криворізьких руд, Донецько-Юр’ївським металургійним товариством про замовлення на постачання чавуну, вугілля. 1896–1900 р. – 84 с.

65. Спр.4. Договір, листування з Катеринославською залізницею про оренду паровозів, про прокладення залізничних шляхів. 1897–1898 р. – 31 с.

66. Спр.5. Листування з К.П. Петровським про оренду рудних та вугільних ділянок. 1897–1900 р. – 62 с.

67. Спр.7. Листування з правлінням Південно-Російської кам’яновугільної промисловості, біржовими маклерами про постачання вугілля й руди. 1898–1901 р. – 42 с.

68. Спр.8. Договори, листування з акціонерним товариством про замовлення на постачання вугілля й руди. 1898–1902 р. – 41 с.

69. Спр.9. Листування з Катеринославським губернатором про введення кінно-поліцейської охорони на заводах Нікополь-Маріупольського товариства. 1898–1904 р. – 9 с.

70. Спр.11. Листування з помічником присяжного повіреного Муравйовим, кораблебудівною комісією про промисловий податок, постачання броні. 1899–1912 р. – 68 с.

71. Спр.13. Відомості про заводи Нікополь-Маріупольського гірничого й металургійного товариства. 1901 р. – 9 с.

72. Спр.14. Договір між управлінням заводу й артілями, управлінням млинів, купцями про постачання будівельних матеріалів для заводу. 1902–1919 р. – 131 с.

73. Спр.15. Матеріали про розгляд скарг, нещасних випадків, виселення з квартир (протоколи, виконавчі листи, апеляційні скарги). 1904 р. – 69 с.

74. Спр.17. Квитанції витрат на утримання заводської поліції. 1909–1910 р., 1914 р. – 8 с.

75. Спр.18. Відомості про податки, витрати на паливо. 1910–1921 р. – 151 с.

76. Спр.21. Матеріали про виготовлення броні (листування, протоколи, акти, таблиці). 1912–1913 р. – 35 с.

77. Спр.22. Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про медичне обслуговування молодших членів поліції. Листування з Маріупольським поліцмейстером про збільшення штату кінної поліцейської охорони на заводах. 1913–1915 р. – 17 с.

78. Спр.23. Листування з Головним управлінням кораблебудування, головним артилерійським управлінням, Одеським військово-промисловим комітетом про виготовлення й постачання замовлень. – 1913–1917 р. – 246 с.

79. Спр.24. Листування з головним управлінням кораблебудування, заводами з виробничих питань. 1913–1914 р. – 282 с.

80. Спр.27. Відомості про виплавку й обробку металів. 1913–1914 р. – 148 с.

Ф.120. Управління заводом «Російський Провіданс» Маріупольського гірничо-металургійного товариства, ст. Сартана

Опис 1.

81. Спр.22. Звіт Маріупольського заводу за 1906–1907 рр. – 95 с.

82. Спр.24. Рапорт.

83. Спр.25. Інвентарна книга з 1.01.1899 р.

Ф.133. Голландський соляний рудник Голландського анонімного товариства для розробки кам’яної солі в Росії, ст. Ступки Бахмутського повіту Катеринославської губернії

Опис 1.

84. Спр.1. Книга загальних звітів робочих на копальні (22.09.1913. – 09.03.1914.). – 98 с.

Ф.150. Хімічний завод фірми «Олів’є Пієтт», сел. Макіївка

Опис 1.

85. Спр.2. План, опис й оцінка будівель, які належать Олів’є Пієтт в Макіївці. 1914 р. Листування з Анонімним Сталеливарним товариством «Кринична», Макіївським сталеливарним заводом та ін. про продаж, перевезення заводської продукції й про інші питання. 1911–1914 р. –205 с.

86. Спр.3. Копії контрактів, які були укладені з Російським товариством хімічної промисловості, Головним артилерійським управлінням й ін.; про постачання заводської продукції. 1911–1917 р. – 167 с.

87. Спр.4. Касова книга за 1911 рік. – 45 с.

88. Спр.5.Книга дебіторів і кредиторів за 1911 р. – 64 с.

89. Спр.8. Рахунки анонімного товариства «Уніон» за 1911–1913 р. – 126 с.

90. Спр.14. Рахунки на продукцію, яка постачається від меблево-дзеркального магазину «Малько», екіпажного виробництва «Тіц», торгівельного дому Хружицького та ін. Листування з фірмами й конторами про перевезення, продаж заводської продукції. – 372 с.

91. Спр.16. Листування з «Російським гірничим і металургійним Уніоном» про перевезення вантажу, фінансування й інші питання. 1911–1913 р. – 403 с.

92. Спр.18. Листування з Російським Донецьким товариством кам’яновугільної й заводської промисловості про перевезення коксу, фінансування та ін. питання. 1911 р. – 82 с.

93. Спр.26. Головна книга дебіторів і кредиторів за 1912–1913 рр. – 149 с.

94. Спр.30. Інвентарна книга за 1912 р. – 47 с.

95. Спр.31. Касова книга за 1912 р. – 10 с.

96. Спр.35. Виписка рахунку О.Пієтт з книги товариства «Уніон» за 1912 р. – 24 с.

97. Спр.39. Повідомлення про відправлені товари й листування з анонімним товариством «Російський гірничий і металургійний Уніон» та ін. про постачання й перевезення продукції. 1912 р. – 151 с.

98. Спр.47. Матеріальна книга за 1913 р. – 12 с.

99. Спр.51. Виписка рахунку «Олівє Пієттт» з книги товариства «Уніон» за 1913 р. – 43 с.

100. Спр.62. Листування з товариством Любимов і Сольве й К про продаж, перевезення заводської продукції й ін. питання за 1913 р. – 71 с.

101. Спр.69. Листування з окружним інженером Макіївського гірничого округу про участь у страховому товаристві, про виплати допомоги робочим за понівечення. – 36 с.

Ф.151. Юзівський хімічний завод фірми «Еванс Коппе»

Опис 1.

102. Спр.1. Листування з громадянами про прийом на роботу 29.07.1913–26.09.1915 рр. – 6 с.

Ф.152. Єнакіївський хімічний завод фірми «Еванс Коппе»

Опис 1.

103. Спр.1. Контрольна книга робіт по заводу 01.12.1913–01.05.1918. – 90 с.

104. Спр.2. Контрольна книга виготовлення заводської продукції. – 01.12.1913–01.11.1917. – 83 с.

Ф.157. Цегельний завод братів Фрес і Ко, сел. Макіївка

Опис 1.

105. Спр.1. Рахунки розрахунків з фірмами, заводами, торгівельними домами та ін. 1911–1914 р. – 204 с.

Ф.167. Гірничопромислове й торгівельне акціонерне товариство Е.П. Шредера, сел. Мушкетове Таганрозького округу Області Війська Донського

Опис 1.

106. Спр.1. Устав акціонерного товариства, зміни й доповнення до нього, договори, які були укладені між громадянами Древицьким, Волинським та ін., про оренду землі для використання й видобутку кам’яного вугілля та ін. Листування з Міністерством торгівлі та ін., про організацію й діяльність акціонерного товариства, зміни найменувань й уставу товариства, експлуатацію рудника й ін. Списки акціонерів. 1913–1916 рр. – 115 с.

Ф.170. Документи акціонерних товариств Донбасу, вилучені з сейфів Харківських банків

Опис 1.

107. Спр.1. Документи, вилучені з сейфів Харківських банків. 01.01.1906–01.01.1910. – 311 с.

108. Спр.2. Документи акціонерних товариств Донбасу. 01.01.1909. – 253 с.

Ф.179. Рудник Рутченковського гірничопромислового товариства, сел. Рутченково Бахмутського повіту Катеринославської губернії

Опис 1.

109. Спр.1. Розрахунковий табель робочих, робочих, які працюють на поверхні й при Рутченковському руднику. 1892 р. – 31 с.

110. Спр.2. Розрахунковий лист робочих шахти №30 Рутченково. 1892 р. – 5 с.

Державний архів Луганської області

Ф.2. Луганський паровозобудівний завод Гартмана Російського акціонерного товариства машинобудівних заводів Гартмана, м. Луганськ Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії.

Опис 1.

111. Спр.1. Листування з правлінням РОМЗГ про таксу збору з товарів, що ввозяться й вивозяться з м. Луганська.

112. Спр.2. Обов’язкові постанови Катеринославської Присутності з фабричних справ про лікарську допомогу робочим і про санітарне забезпечення промислових закладів. Постанови Південно-Російських конфер-рад робочих і солдатських депутатів за участю представників від завкомів, профсоюзів, службовців Півдня Росії, опис навчальних закладів.

113. Спр.3. Обов’язкові постанови Катеринославської Присутності з фабричних справ про лікарську допомогу робочим і про санітарне облаштування промислових закладів, заходи проти зараження й розповсюдження епідемій на підприємствах Донбасу. 28.06.1898–24.03.1915.

114. Спр.4. Кошторис на будівництво кам’яної споруди для прийомного покою при заводі. Січень 1899 – грудень 1899.

115. Спр.5. Розписки робочих про отримання грошей за втрату працездатності від нещасних випадків. 29.05.1899 – 2.12.1905. – 293 л.

116. Спр.6. Листування з управлінням РОМЗГ про промисловий податок, з Азово-Донським комерційним банком про надання кредиту. Акт про прийняття паровозу Сибірською залізницею. 3.08.1899 – 8.06.1913.

117. Спр.7. Копія постанови Катеринославської Присутності по промисловому податку про оподаткування на РОМЗГ. Список працівників відділів заводу. Промислові свідоцтва на промислове підприємство й промислові заняття.

118. Спр.8. Статистичні відомості щодо робочих питань. 1899–1920 рр.

119. Спр.9. Статистичні відомості щодо робочих питань. 1907–1908 рр.

120. Спр.10. Свідоцтва на використання газових котлів. 22.02.1900–4.02.1915.

121. Спр.11. Доповідна записка й звіт про роботу Гусиновської та Кам’янобрідської бібліотек у дирекцію заводу Гартмана.

122. Спр.12. Журнал Катеринославської Присутності в губернських і фабричних справах. Список власників м. Луганська, які оподатковуються державним податком. Листування з міською оціночною комісією про оцінку майна заводу.

123. Спр.13. Назви немає.

124. Спр.14. Опис заводів Брянського, Путилівського, Гартмана та ін. 1899–1900 рр.

125. Спр.15. Розрахунок вартості паровозних котлів і товарних паровозів.

126. Спр.16. Опис паровозного котла Алмазного кам’яновугільного товариства. Кошторис на доставку й встановлення на заводі. Табель на зарплатню модельного й мідноливарного цеху. Звіти про нещасні випадки.

127. Спр.17. Опис заводу РОМЗГ. Матеріали й листування з історії заводу Гартмана. Луганськ. 31.12.1911–1922. – 203 л.

128. Спр.18. Протоколи засідання комітету уповноважених службовців і робочих заводу з надання допомоги сім’ям запасних, які призвані на війну, і список уповноважених 3.03.1901–8.10.1916. – 108 л.

129. Спр.19. Міркування про засідання робочих паровозобудівних заводів Харківського й Луганського. Угоди між управлінням Катеринославської залізниці й РОМЗГ на експлуатацію шляхів через ст. Луганськзавод. План ділянки землі з вказівкою на розташування заводу. Протокол засідання дирекції. 22.09.1901–18.01.1918. – 129 с.

130. Спр.20. Лист замовників на ім’я директора заводу. Скарга заводоуправління на неправильну оцінку майна заводу й на вилучення державного податку. Номенклатура загальних витрат заводу.

131. Спр.22. Виробництво чавуноливарної майстерні й особисте листування Директора заводу з Харківським паровозобудівним заводом щодо замовлень. 1.07.1902–30.05.1904.

132. Спр.23. Протоколи засідань правління заводу Гартмана про отримання кредиту на придбання обладнання, про прийняття приватних замовлень та ін. питання. 2.02.1904–2.03.1912.

133. Спр.24. Відділ управління. Список майстрових робочих паровозо-ковального цеху, які зробили добровільні пожертви на утримання пам’ятника графу Келлеру. Список майстрових і робочих у зв’язку з дійсною службою. Список нижчих чинів, які є на обліку поліцейського приставу заводів Гартмана. 1.02.1904. – 9.12.1905. – 134 с.

134. Спр.25. Циркуляри правління. Розпорядження головного механіка паровозного відділу. 8.01.1904 – вересень 1909. – 169 с.

135. Спр.26. Книга обліку прийому на роботу й звільнення робочих паровозного, кувального й ресорного відділів. 24.01.1905–6.1911. – 159 с.

136. Спр.27. Висновки ревізійної комісії по обліку правління РОМЗГ за 1908–1909 рр. і 1913–1914 рр. Доповіді правління РОМЗГ загальному зібранню акціонерів. Баланс допоміжної каси службовців правління РОМЗГ. Липень. 1905–30.11.1917 рр. – 199 с.

137. Спр.28. Особисте листування директора заводу з Путилівським заводом. Касові витрати по заводу Гартмана. Доповідна записка начальника паровозної ковальні, директору. 24.07. 1905–30.11.1906. – 30 с.

138. Спр.29. Загальний платіжний лист робочих всіх відділів заводу. 1905. – 24 с.

139. Спр.30. Протоколи перевірки каси заводу. 1905–1907. – 19 с.

140. Спр.31. Загальні витрати заводу за 1905 рр. – 24 с.

141. Спр.33. Протоколи загальних зборів учасників кредитно-ощадної каси робочих «РОМЗГ» із питань черговості каси, виборів правління, про порядок внесення грошей і з ін. питань. – 111 с.

142. Спр.34. Звіт про винагороду службовців. 1906–1907. – 18 с.

143. Спр.35. Листування з Правлінням «РОМЗГ» з питання нового будівництва, обладнання й з ін. питань. – 22 с.

144. Спр.37. Свідоцтво на промислове підприємство й особисті промислові заняття. 1906. – 53 с.

145. Спр.38.

146. Спр.39.

147. Спр.40. Результати випробування котла №1. Правила технічного нагляду за паровими котлами. Технічні умови на постачання чорних станків для фугасних снарядів. Листування з іноземними фірмами про обладнання, замовлення креслень. 1907–1917. – 241 с.

148. Спр.41. Листування заводоуправління з відділами заводу про нещасні випадки, про звітність начальників відділів, про розрахункові книжки й з ін. питань. Накази директора заводу про призначення на роботу. 1907–1917. – 140 с.

149. Спр.42. Листування Управління РОМЗГ із директором заводу про виробництво заводу, скорочення числа робочих, про звітність і з ін. питань. Списки службовців технічного відділу. 1907–1908. – 37 с.

150. Спр.43. Різні наукові статистичні відомості про паровозобудування. 1907–1915. – 98 с.

151. Спр.44.

152. Спр.45. Рахунки на винагороду й допомогу службовцям заводу. 1908. – 11 с.

153. Спр.47. Розпорядження директора заводу. Листування з іншими заводами про замовлення на обладнання й інші матеріали. Інструкція про порядок виборів уповноважених від робочих і службовців для обслуговування уставу лікарняних кас. Список робочих. 17.01.1907–11.07.1914. – 159 с.

154. Спр.48. Доповідь правлінню товариства про новобудови, придбання обладнання. 27.12.1907–23.01.1909. – 195 с.

155. Спр.49. Записка Ради З’їзду гірничопромисловців. Циркуляри з’їзду представників промисловості. Договори на будівництво залізниці приватного користування. Угода з управлінням катеринославської залізниці про рух через ст. Луганськ паровозів «РОМЗГ». 1908–1917. – 295 с.

156. Спр.53. Листування заводу з Управлінням «РОМЗГ» про новобудови й асигнування в них, про освіту й ін. питання. 1908–1909. – 106 с.

157. Спр.55. Листування заводу з управлінням «РОМЗГ» про оцінку нових будов: список службовців заводів, які оподатковуються промисловим податком. 1908–1911. – 36 с.

158. Спр.56. Книга рахунків. 1908. – 156 с.

159. Спр.64. Листування директора заводу з закладами й начальниками відділів щодо питання виконання замовлень. Доповідь паровозо-технічного бюро про роботу. 1909–1911. – 24 с.

160. Спр.66. Постанови, інструкції, накази щодо взаємовідносин між робочими й службовцями та заводчиками. 1909–1918. – 134 с.

161. Спр.69. Книга обліку загальних витрат заводу за 1901–1911 рр. – 1905–1911. – 26 с.

162. Спр.75 а. Листування з різними закордонними фірмами про замовлення, обладнання, кошторис на переобладнання чавуноливарної майстерні й креслення. 1901–1911. – 216 с.

163. Спр.77. Листування заводоуправління з правлінням заводу про обладнання, замовлення, про закордонні фірми. 1910. – 67 с.

164. Спр.78. Доповідь правління РОМЗ Гартмана. 1910. – 9 с.

165. Спр.80. Список замовлень для заводу. Відомість витрат і кредитів на нові майстерні й споруди. Кошторис на розширення трубопрокатного, проектного, цегляного відділів. 1910–1917. – 24 с.

166. Спр.82. Договір з управлінням Катеринославської залізниці на облаштування телефонного зв’язку. Відомість про вартість обладнання заводу. Загальна виробнича потужність паровозного відділу. 1910–1914. – 169 с.

167. Спр.85. Книга обліку загальних витрат заводу, прибутків і витрат правління. 1910. – 14 с.

168. Спр.87. Загальний платіжний лист усіх відділень заводу й копії полісу страхового товариства. 1910–1911. – 34 с.

169. Спр.92 а. Протоколи засідань відділу обладнання; кошториси на обладнання. 1911–1918. – 521 с.

170. Спр.97. Листування акціонерних товариств, закордонних фірм із заводом щодо замовлень і надання своїх послуг для будівництва, постачання обладнання для заводу. 1911. – 175 с.

171. Спр.98. Статистика обороту предметів виробництва. 1911. – 457 с.

172. Спр.107. Доповідні про кількість матеріалів, потрібних для будівництва нового заводу «Гартмана». Вартість нових будов. 1911–1917. – 140 с.

173. Спр.108. Опис заводу Російського Товариства машинобудівних заводів із переліком його обладнання на 31.12.1911. – 93 с.

174. Спр.117. Протоколи заводоуправління про обладнання заводу. Листування з різними товариствами, торговельними компаніями, із господарським комітетом Луганського патронного заводу про замовлення обладнання. 1913–1918. – 377 с.

175. Спр.119. Загальні витрати. Відомості про витрати на ремонт. Виписки рахунків майстерень. 1913–1915. – 278 с.

176. Спр.123. Договір і листування з іншими підприємствами на постачання чавуну, сталі, заліза, лому. 1913–1916. – 22 с.

177. Спр.124. Посвідчення, особисте листування директора заводу «Гартмана» з головним інженером про будівництво нового сталеливарного заводу. 1913–1914. – 12 с.

178. Спр.125. Обов’язкові постанови Катеринославського губернатора про заборону промисловцям підвищувати ціни на предмети першої необхідності. Листування з фірмами й постачальниками різноманітних матеріалів. 1913–1914. – 250 с.

Ф.4. Кадіївські кам’яновугільні копальні й металургійні заводи Південно-Російського Дніпровського металургійного товариства, м. Кадіївка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії.

Опис 1.

179. Спр.1. Повідомлення, акти, протоколи, угоди про нещасні випадки. 1907–1918. – 190 с.

180. Спр.15. Фінансовий звіт. 1903–1904. – 30 с.

181. Спр.16. Бухгалтерський звіт за перше півріччя 1904–1905 рр. – 40 с.

182. Спр.17. Бухгалтерський звіт 1905–1906 рр. – 70 с.

183. Спр.18. Бухгалтерський звіт 1906–1907 рр. – 54 с.

184. Спр.19. Бухгалтерський звіт за перше півріччя 1907–1908 рр. – 51 с.

185. Спр.20. Бухгалтерський річний звіт 1907–1908. – 34 с.

186. Спр.21. Бухгалтерський річний звіт 1908–1909 рр. – 33 с.

187. Спр.22. Бухгалтерський річний звіт за перше півріччя 1909–1910 рр. – 46 с.

188. Спр.23. Бухгалтерський річний звіт за 1909 р. – 63 с.

189. Спр.24. Бухгалтерський річний звіт за перше півріччя 1910–1911. – 49 с.

190. Спр.25. Звіт за перше півріччя 1913–1914 рр. – 58 с.

Ф.7. Юр’ївський металургійний завод Донецького Юр’ївського товариства, с. Юр’ївка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії

Опис 1.

191. Спр.1. Журнал головна. Травень-серпень 1902. – 273 с.

192. Спр.2. Журнал головна. Жовтень-листопад 1902. – 240 с.

193. Спр.3. Журнал головна. Жовтень-грудень 1902. – 226.

194. Спр.4. Журнал головна. Січень-квітень 1902.

195. Спр.5. Журнал головна. 1911. – 208 с.

196. Спр.6. Журнал головна. 1911. – 69 с.

197. Спр.7. Журнал головна. 1912. – 199 с.

198. Спр.8. Журнал головна. 1912. – 236 с.

199. Спр.9. Журнал головна. 1912. – 203 с.

200. Спр.10. Журнал головна. 1913.

201. Спр.11. Журнал головна. 1913. – 240 с.

202. Спр.12. Журнал головна. 1913. – 218 с.

203. Спр.13. Журнал головна. 1913. – 230 с.

Ф.10. Селезнівське товариство кам’яновугільної заводської промисловості, станція Овраги Слов’яносербського повіту Донецької губернії

Опис 1.

204. Спр.1. Листування з Міністерством торгівлі й промисловості про заснування Товариства кам’яновугільної й заводської промисловості. 1906–1916. – 69 с.

205. Спр.2. Акти замірів видобутку з ділянки Олексіївського гірничопромислового товариства. 1910–1914. – 37 с.

206. Спр.4. Платіжна відомість шахти №1. 1907. – 45 с.

207. Спр.5. Платіжна відомість шахти №1. 1908. – 52 с.

208. Спр.6. Платіжна відомість шахти №1. 1908. – 36 с.

209. Спр.8. Платіжна відомість на виплату зарплати адміністрації шахти №1. 1909. – 42 с.

210. Спр.12. Платіжна відомість шахти №2. 1911. – 43 с.

211. Спр.13. Платіжна відомість шахти №1. 1912. – 48 с.

212. Спр.14. Касовий звіт за 1912–1913 рр. – 409 с.

Ф.11. Орловсько-Оленівські й Кам’янські кам’яновугільні копальні акціонерного товариства Криворізьких залізних руд, с. Лозова Павлівка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії

Опис 1.

213. Спр.1. Листування з правлінням товариства з фінансово-господарських питань 1879–1918 рр. – 42 с.

214. Спр.2. Протоколи засідання Харківського гірничопромислового комітету, плани перевозок гірничозаводського вантажу на 1912–1913 рр. – 94 с.

215. Спр.3. Відомості про вартість вугілля, коксу, видобуток вугілля. 1913–1915. – 46 с.

216. Спр.12. Кошториси на утримання й ремонт залізничних шляхів, відомості про запаси шахти, яка проектується на Каменській копальні. 1911–1916 рр. – 30 с.

217. Спр.13. Кошторис на утримання обладнання. Відомості про витрати на видобуток вугілля. Списки робочих і службовців, які отримали матеріали з магазинів товариства. 1909–1916 рр. – 59 с.

218. Спр.14. Статистичні відомості про розподілення робочих за статтю, віком, родом роботи, про наявність шкіл і кількості людей, які навчаються, постачання, стан медичної частини. Іменні списки робочих. Правила випробування митого кам’яного вугілля. – 106 с.

219. Спр.20. Розрахунки про кількість необхідного заліза на один рік для копалень, розрахункові відомості на лісні матеріали, склад службовців при матеріальному магазині. 1911–1917 рр. – 49 с.

220. Спр.21. Договори з селянами на оренду земель товариством. Список орендованих ділянок і селищ. Відомості про землі, які віддані під посіви. Списки домовласників Орлово-Єланівських копалень. 1910–1915. – 32 с.

221. Спр.23. Відомості про вартість вугілля й коксу. 1908. – 286 с.

222. Спр.24. Відомості про вартість вугілля й коксу. 1910. – 117 с.

223. Спр.25. Програми робіт з видобутку вугілля й випалювання коксу. 1912–1913. – 3 с.

224. Спр.27. Відомості про відправлення вугілля за нарядами й угодами. 1913–1915. – 33 с.

225. Спр.28. Кошторис за рахунками Першого закладу й перехідних сум. 1913–1914. – 45 с.

Ф.13. Рудник товариства Прохоровської тригірної мануфактури, с. Сніжне Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії

Опис 1.

226. Спр.1. Книга для запису прибутку, збитків і наявності штрафного капіталу на гірничих заводах і промислах. 1910–1912. – 48 с.

227. Спр.2. Звіт і баланс за 1903–1904. – 10 с.

Ф.14. Ірмінське кам’яновугільне товариство, селище Варваропілля Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії.

Опис 1.

228. Спр.2. Устав товариства споживачів, службовців і робочих Ірмінського кам’яновугільного акціонерного товариства. 1908. – 10 с.

229. Спр.3. Іноземне листування. – 32 с.

230. Спр.4. Іноземне листування. – 25 с.

231. Спр.5. Іноземне листування. – 121 с.

232. Спр.6. Іноземне листування. – 153 с.

Ф.15. Акціонерне товариство Брянських кам’яновугільних копалень і рудників Алмазно-Мар’ївського району, селище Брянка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії.

Опис 1.

233. Спр.2. Кошторис загальних та накладних витрат і порівняльний зошит. 1905. – 411 с.

234. Спр.3. Рахунки доходів і витрат. 1905. – 25 с.

235. Спр.4. Кошторис загальних і накладних витрат, витрат на відправку вугілля й коксу, на експлуатацію шахт. 1905. – 18 с.

236. Спр.8. Матеріальний звіт, баланс рахунків головної книги, рахунки й відомість про прибутки, витрати й залишок кам’яного вугілля й коксу. 1906. – 74 с.

237. Спр.9. Баланс рахунків головної книги, кошторис загальних і накладних витрат по експлуатації шахт. 1907. – 162 с.

238. Спр.10. Відомість про виробництво, підготовчі роботи на шахтах і рахунки на продаж вугілля й коксу та коксового виробництва, капітальних витрат. – 1908. – 162 с.

239. Спр.11. Баланс рахунків головної книги, матеріальний звіт і кошторис загальних витрат. 1909. – 133 с.

240. Спр.12. Баланс рахунків головної книги, кошторис загальних і накладних витрат та витрат по експлуатації шахт. 1910. – 97 с.

241. Спр.13. Баланс рахунків головної книги, рахунки по експлуатації шахт, загальні й накладні витрати, витрати на продаж вугілля й коксу. 1911. – 109 с.

242. Спр.15. Баланс рахунків головної книги, матеріальний звіт і рахунок рухомого майна. 1912. – 132 с.

243. Спр.16. Баланс рахунків головної книги й таблиці вартості вугілля. 1913. – 90 с.

Ф. 16. Довжанський антрацитовий рудник княгині З.Н. Юсупової, графині Сумарокової-Ельстон, с. Довжанка Таганрозького округу Області Війська Донського

Опис 1.

244. Спр.1. Рахунки про прибутки й витрати, листування з Донською Казеною палатою Області Війська Донського про промисловий податок. 1913–1919. – 151 с.

Ф.18. Ганнівські кам’яновугільні рудники Південно-Російського металургійного товариства, станція Ломоватка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії

Опис 1.

245. Спр.1. Договори, укладені Управлінням Анненських копалень із приватними особами про оренду приміщень, про постачання продуктів для робочих. Підписки робочих про виконання робіт. 1900–1906. – 107 с.

246. Спр.2. Угода робочих з Управлінням Анненських копалень про сплату пенсій за нещасні випадки. 1903–1916. – 286 с.

Ф.19. Голубовський рудник Голубовського Берестово-Богодухівського гірничопромислового товариства, с. Мар’ївка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії

Опис 1.

247. Спр.1. Листування з правлінням Голубовського Берестово-Богодухівського товариства про оренду землі. 1906. – 5 с.

248. Спр.2. Листування з правлінням Голубовського Берестово-Богодухівського товариства про оренду землі й список орендаторів селища Голубовська Слобода. 1905. – 17 с.

249. Спр.3. Договори з селянами про оренду землі, яка належить правлінню Голубовського Берестово-Богодухівського товариства. 1907–1910. – 35 с.

250. Спр.4. Копії договорів про оренду земель, які належать Голубовському Берестово-Богодухівському товариству. 1907–1908. – 17 с.

251. Спр.5. Договори на вантажні, ливарні, котельні та ін. роботи. Витяги з правил ведення гірничих робіт. Оголошення про відміну паспортів, прийняття робочих, видачу грошей. 1909. – 75 с.

252. Спр.6. Витяг із правил для ведення гірничих робіт, оголошення про перевірку наявності майна, квартирну плату, оплату праці й утримання та ін. 1909–1911. – 129 с.

253. Спр.11. Договір на облаштування телефонного зв’язку в лінії відчуження Катеринославської залізниці; на видобування кам’яного вугілля з пластів «Бераль». 1913–1914. – 39 с.

Ф.20. Максимівські копальні Південно-Російського Дніпровського металургійного товариства, м. Кадіївка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії

Опис 1.

254. Спр.1. Місячні бухгалтерські звіти Максимівських копалень. – 46 с.

255. Спр.2. Місячні бухгалтерські звіти. 1912. – 88 с.

Ф.21. Лідіївські рудники Південно-Російського Дніпровського металургійного товариства, с. Лідіївка Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії.

Опис 1.

256. Спр.1. Бухгалтерські звіти за 1913–1914 рр. – 47 с.

Ф.23. Стефанівські рудники анонімного товариства «Російський антрацит», с. Антрацит Слов’яносербського повіту Донецької губернії.

Опис 1.

257. Спр.1. Договір на постачання антрациту Катеринославській залізниці, довіреності, листування з начальником гірничого управління й іншими з питань проведення гірничих робіт із видобутку антрациту. – 411 с.

258. Спр.7. Книга про нещасні випадки на копальнях Т.А. Кольберга в Таганрозькому окрузі Області Війська Донського. 1911. – 202 с.

259. Спр.9. Посвідчення волосного правління на отримання пенсій. – 72 с.

Державний архів Ростовської області

Ф.32. Управління гірничою частиною землі Війська Донського, Воєнного міністерства, м. Новочеркаськ (1864–1866 рр.). Управління гірничою й соляною частинами землі Війська Донського, Воєнного міністерства, м. Новочеркаськ (1866–1870 рр.). Управління гірничою й соляною частинами Області Війська Донського, Воєнного міністерства, м. Новочеркаськ (1870–1900 рр.).

Опис 1.

260. Спр.44. Справа про прохання С. Парвілова про відведення ділянки землі під розвідку вугілля на Грушевському руднику (1868 р.).

261. Спр.45. Справа про прохання П. Костіна про відведення ділянки землі під розвідку вугілля на Грушевському руднику (1868–1869 р.).

262. Спр.46. Справа про прохання Болдирєва про відведення ділянки землі під розвідку вугілля на Грушевському руднику (1868–1869 р.).

263. Спр.403. Справа про затвердження Макіївського гірничопромислового товариства (1882–1883 р.).

264. Спр.735. Справа про дозвіл товариству Південно-Російської кам’яновугільної промисловості пройти на ділянці Балки Дуванної нахиленої шахти й про відстрочку цієї проходки (1882 р.).

265. Спр.736. Справа про дозвіл товариству Південно-Російської кам’яновугільної промисловості пройти на ділянці Балки Сорокиної нахиленої капітальної шахти й про відстрочку цього проходження (1882 р.).

266. Спр.807. Справа про пожертву антрациту для притулків і бідних мешканців м. Новочеркаська взимку 1899–1900 рр.

Ф.301. Обласне правління Області Війська Донського

Опис 23. Гірничий інженер.

267. Спр.1. Справа про передачу Д.А. Пастухову чавуноплавильного й залізоробного заводу «Товариство першого антрацито-чавуноплавильного й залізоробного заводів 1876–1890». – 28 л.

268. Спр.360. Справа про перевірку видобутку й вивозу кам’яного вугілля з рудників товариства «Грушевський антрацит». 1905–1906 рр.

269. Спр.361. Справа про перевірку видобутку й вивозу кам’яного вугілля товариства «Коренєв і Шипілов». 1906–1907 рр.

Ф. 559. Головна контора Донецько-Грушевського акціонерного товариства кам’яновугільних й антрацитових копалень

Опис 1.

270. Спр.1. Акт угоди довіреного копальні «Товариства Грушевський антрацит» зі С.К. Колабуду. 1908 р. – 8 л.

271. Спр.2. Акт угоди з робочим А.А. Соприкіним. 1910. – 3 л.

Ф. 563. Таганрозьке металургійне товариство

Опис 1.

272. Спр.1. Устав Таганрозького металургійного товариства (ТМТ).

273. Спр.4. Угоди ТМТ із різноманітними особами про видобуток руди, кам’яного вугілля, про будівництво залізничної вітки, коксових печей для потреб виробництва. 1896 р.

274. Спр.5. Листування з інженером Таганрозького порту Соболевим про будівництво з’єднуючого морського каналу для потреб товариства 1896 р. – 28 л.

275. Спр.6. Листування з Таганрозькою міською управою й поліцмейстером про організацію охорони на Таганрозькому металургійному заводі за 1896 р.

276. Спр.7. Звіт Правління про діяльність Товариства за 1897–1899 операційні роки. – 3 л.

277. Спр.11. Звіт про роботу Таганрозького металургійного заводу за 1898 р. – 28 л.

278. Спр.12. Протоколи засідань Правління. 1891. – 28 л.

279. Спр.16. Перелік нових будов. – 91 л.

280. Спр.18. Звіт Правління ТМТ за 1899–1900 операційний рік. – 22 л.

281. Спр.20. Протоколи засідань Правління ТМТ (1899 р.). – 24 л.

282. Спр.23. Справа про купівлю ТМТ пароплаву «Александр». – 23 л.

283. Спр.30. Звіт Правління ТМТ за 1900–1901 операційний рік.

284. Спр.40. Відношення Таганрозького поліцмейстерства про право на придбання револьверів для охорони Таганрозького металургійного заводу. 1900 р. – 5 л.

285. Спр.41. Статистичні відомості про виробництво, кількість робочих і службовців Таганрозького металургійного заводу. 1902 р.

286. Спр.42. Звіт Правління за 1902–1903 операційний рік.

287. Спр.44. Звіт про збільшення витрат на нові будови в 1902–1903 рр. – 4 л.

288. Спр.53. Звіт про виробництво заводських відділів за 1904–1905р. – 9 л.

289. Спр.54. Звіт про виконання кошторису на нові будови в 1904–1905 рр. – 4 л.

290. Спр.61. Звіт ТМТ за 1905 р., опис Таганрозького металургійного заводу. Списки робочих. – 47 л.

291. Спр.69. Звіти про діяльність Таганрозького металургійного заводу за 1907 р. – 80 л.

292. Спр.81. Фінансовий звіт правління ТМТ за 1907 р. – 15 л.

293. Спр.96. Звіт Таганрозького металургійного заводу. – 1908 р. – 99 л.

294. Спр.97. Звіт про нові будови ТМТ за 1908 р. – 8 л.

295. Спр.109. Звіт про виконання кошторису на будівництво й ремонт за 1909 р.

296. Спр.117.Звіт правління ТМТ за 1910 р. – 95 л.

297. Спр.122. Звіт ТМТ за 1911 р. – 110 л.

298. Спр.135. Звіт Правління ТМТ за 1912 і баланс на 31 грудня 1912 рік. – 42 л.

299. Спр.156. Звіт про витрати відділень і загальні витрати Таганрозького металургійного заводу за 1913 р. – 19 л.

Ф. 664. Машинобудівний і котельний заводи бельгійського акціонерного товариства «А.Нев, Вільде й К» (1895–1918 рр.)

Опис 1.

300. Спр.1. Угоди й листування з бельгійськими підданими про умови їх найму на заводи товариства «Альберт Нев, Вільде й К». 1895–1898 р. – 18 л.

301. Спр.4. Торговельні й промислові свідоцтва, квитки власників і прикажчиків товариства «Альберт Нев, Вільде й К». 1896–1898. – 52 л.

301. Спр.6. Фінансові звіти про діяльність за 1897/1898 рр. Акціонерного товариства для експлуатації машинобудівних і котельних заводів «Альберт Нев, Вільде й К» у м. Таганрозі за 1907/1908 рр.

302. Спр.10. Протоколи загальних зібрань кредиторів Адміністрації в справах Анонімного товариства для експлуатації машинобудівного й котельного заводів «Альберт Нев, Вільде й К», акти про заснування адміністрації в справах акціонерного товариства, доповідні записки про підписання з акціонерним товариством купчої на придбання машинобудівного й котельного заводів у повну власність й ін. (1899–1910 рр.). – 91 л.

303. Спр.11. Правила внутрішнього розпорядку на заводах акціонерного товариства «Альберт Нев, Вільде й К». 1899–1901. – 24 л.

304. Спр.12. Фінансовий звіт про діяльність Акціонерного товариства для експлуатації машинобудівного й котельного заводів «Альберт Нев, Вільде й К» за червень 1899 – липень 1900 рр. – 15 л.

305. Спр.23. Фінансовий звіт про діяльність Акціонерного товариства для експлуатації машинобудівного й котельного заводів «Альберт Нев, Вільде й К». червень 1900 – липень 1901 рр. – 10 л.

306. Спр.24. Книга витрат Акціонерного товариства для експлуатації машинобудівного й котельного заводів «Альберт Нев, Вільде й К» за 1900–1902 р. – 41 л.

307. Спр.27. Фінансовий звіт. Червень 1901 – липень 1902 р. – 6 л.

308. Спр.28. Бухгалтерський звіт за 1901–1902 рр. – 9 л.

309. Спр.33. Фінансовий звіт за 1901–1904 рр. – 6 л.

310. Спр.35. Конфіденційне повідомлення про можливе закриття Бельгійського акціонерного товариства «Альберт Нев, Вільде й К». Листування щодо судового позову батька вбитого робочого А. Величка з Азово-Чорноморським банком про можливість кредиту. – 40 л.

311. Спр.40. Фінансовий звіт. 1904–1905 р. – 6 л.

312. Спр.49. Фінансовий звіт. 1905–1906 р. – 6 л.

313. Спр.50. Бухгалтерські звіти. 1905–1906. – 4 л.

314. Спр.58. Фінансові звіти за 1906–1907. – 6 л.

Ф.678. Акціонерне товариство Сулинського заводу

Опис 1. Частина 1.

315. Спр.1. Устав Акціонерного товариства Сулинського заводу (АТСЗ), 1905, видання 1912 рр.

316. Спр.2. Справа про випуск акцій АТСЗ за 1906–1917 рр. і про зміни параграфів Уставу за 1915 рр. Оголошення власників заводу – Частухових від 16 листопада 1905 р. про закриття заводу у зв’язку зі страйком.

317. Спр.3. Звіт АТСЗ за 1-й операційний 1905–1906 рр.

318. Спр.4. Звіт АТСЗ за 2-й операційний 1907 рр.

319. Спр.5. Звіт АТСЗ за 5-й операційний 1910 рр.

320. Спр.6. Проект розподілення прибутку, отриманого АТСЗ за 6-й операційний 1911 рр.

321. Спр.7. Зведений звіт АТСЗ за 7-й операційний 1912 рр.

322. Спр.11. Протоколи загальних зібрань акціонерів АТСЗ у 1906–1910 рр.

323. Спр.13. Доповідь правління АТСЗ загальному зібранню акціонерів 1.03.1911 рр., проект розподілення прибутку за 1910 р.

324. Спр.14. Протоколи засідань Правління АТСЗ.

325. Спр.15. Протоколи засідань Правління АТСЗ.

326. Спр.16. Доповідь правління АТСЗ загальному зібранню акціонерів 6 травня 1912 рр.

327. Спр.17. Список акціонерів, які представили акції для загального зібрання акціонерів 6 травня 1912 рр.

328. Спр.18. Документи для загального зібрання акціонерів від 19 травня; протоколи зібрання, доповіді правління загальному зібранню від 28 квітня 1913 р., 6 травня 1912 р.; розрахунки податного прибутку за 7-й операційний рік, виписки для загального зібрання засновників 28 серпня 1905 рр.

329. Спр.19. Список акціонерів, які надали акції для загального зібрання 19 травня 1913 рр.

330. Спр.31. Відомості про кредитоспроможність торгово-промислових товариств і фірм в алфавітному порядку від «М» до «П», із якими АТСЗ укладала торгово-промислові угоди (1905–1912 рр.).

331. Спр.37. Акт про передачу на ім’я Д.А. Пастухова рудних ділянок, які належать В.Н. Бєлоусову й П.Н. Мішустову, план ділянки 1877–1882.

332. Спр.39. Акт про передачу копальної ділянки на ім’я Д.А. Пастухова, яка належить І. Харитонову й розташована в юрті Новочеркаської станиці. 1888 р.

333. Спр.52. Угода №6 від 19 жовтня 1899 рр. Новочеркаської станиці про оренду землі для облаштування залізничної вітки. 1899 р.

334. Спр.59. Копія посвідчення, виданого Обласним правлінням Війська Донського Н.П. Пастухову про дозвіл на передачу заводу й вугільних ділянок АТСЗ.

335. Спр.71. Копія договору №403 Н.П. Пастухова й АТСЗ про продаж останньому Сулинського заводу зі всіма спорудами, машинами; довіреність на ім’я Ф. Буличова. 4.08.1905 рр.

336. Спр.72. Копія акту урядової комісії про оцінку споруд Сулинського заводу й рудників від 15 лютого 1906 рр., описи обладнання, рухомого й нерухомого майна за цехами й копальнями, лист про прибутковість, цінності підприємства АТСЗ.

337. Спр.77. Список договорів, які АТСЗ підписало.

338. Спр.85. Копії угод із Московською міською управою про постачання чавунних труб для Московського водопроводу, копії випробувань труб, які були виготовлені Сулинським заводом. 1911–1914 рр.

339. Спр.95. Угода №313 із В.С. Кочубеєм про право розвідок у його маєтку при містечку Анновці Катеринославської губернії (1912 рр.).

340. Спр.122. Листування контори Сулинського заводу з правлінням АТСЗ про патент на брикетно-обпалювальну піч, яку винайшов інженер заводу, опис винаходу.

341. Спр.124. Угода №432 з начальником Ростовського поштово-телеграфного управління при Сулинському заводі. Схеми телеграфної мережі заводу (1914 рр.).

342. Спр.178. Угода з Управлінням Катеринославської залізниці на облаштування й експлуатацію під’їзного шляху до Берестовського рудника, креслення (1901–1905 рр.).

343. Спр.505. Головна книга. 1 частина. – 1907 р.

344. Спр.506. Головна книга. 2 частина. – 1909 р.

345. Спр.507. Головна книга. 3 частина. – 1909 р.

346. Спр.546. Баланс АТСЗ за 1911 рр.

347. Спр.552. Кошторис витрат на облаштування електричної станції Сулинського заводу на 1904 рр.

348. Спр.705. Відомості про середню кількість робочих у цехах Сулинського заводу за 1909 рік.

349. Спр.778. Книга записів нещасних випадків АТСЗ (26.08.1906 рр.).

Опис 2.

350. Спр.1. Протоколи засідань правління АТСЗ (1905).

351. Спр.2. Акт на ім’я Н.І. Пастухова про передачу Сулинської, Південної, Киселівської вугільних ділянок, які належать товариству першого антрацитно-чавуноплавильному й залізоробному заводу Д. Пастухова, план місцевості.

352. Спр.16. Циркуляри Міністерства торгівлі й промисловості про дозвіл ввезення іноземного чавуну через Маріуполь.

Державний архів Російської Федерації (м. Москва)

Ф.604. Струве Петр Бернгардович, экономист, публицист, член центрального комитета кадетской партии, редактор газеты «Освобождение».

Опис 1.

353. Спр.28. Статья неустановленного автора «Из истории русской фабрично-заводской промышленности».

Ф.730. Игнатьев Николай Павлович, граф, директор Азиатского департамента министерства иностранных дел, посол в Турции, министр государственных имуществ, министр внутренних дел, член Государственного Совета, председатель славянского благотворительного общества, 1832–1908 гг.

Опис.1.

354. Спр.1699. Записки неустановленного лица о системе железнодорожных тарифов в России.

355. Спр.1705. Записка неустановленного автора о необходимости покровительства со стороны правительства русской металлургической промышленности, 1882.

356. Спр.1706. Записки Муризи об организации банка, основанного на взносах французских мелких капиталов, для финансирования русских промышленников, 1881.

357. Спр.1813. Представление министра финансов в Государственный совет о проекте русско-германского договора о торговле и мореплавании, текст договора и заметки Н.П. Игнатьева на этот договор, 1894.

358. Спр.1812. Записка Постоянной совещательной конторы железнозаводчиков министру финансов о влиянии на горнозаводскую промышленность понижения таможенных пошлин по торговым договорам с Германией, 1894.

Ф.7743. Министерство торговли и промышленности Временного правительства.

359. Спр.20. Положение о передаче Донецкого топлива в распоряжение государства и о государственной монополии торговли донецким топливом и записка (Иоффе) о результате работы комиссии под председательством Главноуполномоченного по топливу Сергеева П.С. по обследовании Донецкого бассейна.

360. Спр.40. Докладная записка Совета Съезда горнопромышленников Юга России в Министерство торговли и промышленности о необходимости сосредоточенности в горном ведомстве все работы по подготовке реформы горноземельных отношений в связи с предстоящей аграрной реформой, 1917.

361. Спр.44. Представление Горного департамента Министерства торговли и промышленности во Временное правительство по вопросу об урегулировании арендных отношений между собственниками земель и горнопромышленности, 1917.

Російский державний історичний архів (м. Санкт-Петербург)

Ф. 22. Центральные учреждения по МФ по части торговли и промышленности описи:

Опис. 4 1858-1907 гг.

362. Спр.235. Отдел торговли - об учреждении акционерных предриятий и их деятельности; о разрешении иностранным фирмам торговли в России; о ярмарках, биржах, артелях

Опис. 1 1900-1904 гг.

363. Спр.912. Отдел промышленности: Главное по фабричным и горнозаводским делам присутствие - о деятельности Фабричной инспекции.

Ф.20. Департамент торговли и мануфактур

Опис. 3

364. Спр. 700. Стол - о выдаче привилегий на изобретения, утверждении уставов акционерных предприятий; разрешении открывать промышленные предприятия и торговые заведения

Ф. 37 Горный департамент

Опис 32

365. Спр.44. Столы - о разработке соляных и нефтяных месторождений и источников минеральных вод.

 

Нормативна база

366. Закон об оценке недвижимых имуществ для обложений сборами. Свод законов Российской империи. Т.4. – 126 с.

367. Закон 2-го июня 1897 года об ограничении и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности. – СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1905. – 201 с.

368. Закон о продаже и купле. – СПб.: Изд-во Я.А. Канторовича, 1889. Св. зак. Российской Империи. Т.10., Ч.1.

369. Закон о продолжительности и распределении рабочего времени на фабриках и заводах, с приложением инструкции и дополнительных циркуляров чинам фабричной инспекции и об учреждении старост в промышленных предприятиях. – М.: Книжный магазин «Правовед», 1904. – 93 с.

370. Закон о страховании рабочих от несчастных случаев. – СПб., 1913.

371. Законы о праве собственности. Свод законов Российской империи Т.10., Ч.1. 1899. – 148 с.

372. Законы о частной фабрично-заводской промышленности. Практическое руководство / Под редакцией Д.И. Гутцайг. – М.: Изд Об-ва Заводчиков и фабрикантов Московского Промышленного района, 1913. – 114 с.

373. Законы об оценке недвижимых имуществ для обложения земскими сборами. Свод законов Российской империи. Т.4., кн.2, Устав о земских повинностях (Издание 1899 г.). – Спб.: Гос. изд-во, 1900. – 68 с.

374. Законы по делам страхования рабочих. – СПб., 1913. – 114 с.

375. Законопроект о врачебной помощи рабочим. Совет Съезда горнопромышленников Юга России. – Харьков, 1909. – 31 с.

376. Законопроекты по страхованию рабочих. – Харьков, 1908. – 37 с.

377. Законоположения по защите промышленной собственности. – СПб., 1913. – 43 с.

378. Новый устав о гербовом сборе, высочайше утвержденный 10.06.1900 г. С инструкциями Министра финансов. – СПб.: типография Р. Бржезинского. – 77 с.

379. Общий устав Российских железных дорог, Т.Х11, Ч.1. Свод законов, изданный 1886 г по продолжению 1893 г. – СПб.: Товарищество «Печатня С.П. Яковлева», 1901.

380. Сборник кассационных решений правительствующего Сената по делам страховых от огня Обществ за 1896–1905 гг. / [авт. текста Залеский Владислав Францевич]. – Варшава, 1908.

381. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1885. – 1-е полугодие. – 1412 с.

382. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1885. – 2-е полугодие. – 1442 с.

383. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1886. – 1-е полугодие. – 1272 с.

384. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1886. – 2-е полугодие. – 1480 с.

385. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1887. – 1-е полугодие. – 996 с.

386. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1887. – 2-е полугодие. – 1502 с.

387. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1888. – 1-е полугодие. – 1386 с.

388. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1888. – 2-е полугодие. – 1574 с.

389. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1889. – 1-е полугодие. – 1090 с.

390. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1889. – 2-е полугодие. – 2009 с.

391. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1890. – 1-е полугодие. – 1686 с.

392. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1890. – 2-е полугодие. – 2270 с.

393. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1891. – 1-е полугодие. – 1658 с.

394. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1891. – 2-е полугодие. – С. 1650–3038.

395. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1892. – 1-е полугодие. – 1446 с.

396. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1892. – 2-е полугодие. – 2057 с.

397. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1893. – 1-е полугодие. – 2036 с.

398. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1893. – 2-е полугодие. – С. 2037–4100.

399. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1894. – 1-е полугодие. – 2278 с.

400. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1894. – 2-е полугодие. – С. 2279–4487.

401. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1895. – 1-е полугодие. – 1972 с.

402. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1895. – 2-е полугодие. – С. 1973–4894.

403. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1896. – 1-е полугодие. – 2914 с.

404. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1896. – 2-е полугодие. – С. 2915–5577.

405. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1897. – 1-е полугодие. – 2496 с.

406. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1897. – 2-е полугодие. – 3925 с.

407. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1898. – 1-е полугодие. – 3672 с.

408. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1898. – 2-е полугодие. – С. 3673–8180.

409. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1899. – 1-е полугодие. – 4530 с.

410. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1899. – 2-е полугодие. – С. 4531–11446.

411. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1900. – 1-е полугодие. – 5834 с.

412. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1900. – 2-е полугодие.

413. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1901. – 1-е полугодие.

414. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1901. – 2-е полугодие.

415. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1902. – 1-е полугодие.

416. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1902. – 2-е полугодие.

417. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1903. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 1008 с.

418. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1903. – 2-е полугодие. – С. 1009–2480.

419. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1904. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 1178 с.

420. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1904. – 2-е полугодие. – 1179-2866 с.

421. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1905. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 982 с.

422. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1905. – 2-е полугодие. – С. 983–2186.

423. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1906. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 1118 с.

424. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1906. – 2-е полугодие. – С. 1119–2978 с.

425. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1907. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 1352 с.

426. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1907. – 2-е полугодие. – С. 1353–3004.

427. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1908. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 1558 с.

428. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1908. – 2-е полугодие. – С. 1559–4240.

429. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1909. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 1808 с.

430. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1909. – 2-е полугодие. – С. 1909–5208.

431. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1910. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 2844 с.

432. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1910. – 2-е полугодие. – С. 2845–6018.

433. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1911. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 3482 с.

434. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1911. – 2-е полугодие. – С. 3483–8782.

435. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1912. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 3954 с.

436. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1912. – 2-е полугодие. – С. 3955–8598.

437. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, 1913. – 2-е отделение. – 1-е полугодие. – 4782 с.

438. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – СПб.: тип. Правительствующего Сената, – 2-е отделение. – 1913. – 2-е полугодие. – С. 4783–8874.

439. Устав горный (Т.7. Свод Законов Российской империи). Дополнительные статьи по Продолжениям 1906, 1908 и 1909 г. – СПб., типография М. Волковича, 1911. – 239 с.

440. Устав о государственных путях сообщения. С объяснениями комиссии проектирования. – СПб., 1886. – 289 с.

441. Устав о пошлинах (Свод законов Российской империи, Т.5. изд., 1857 г. с изменениями и дополнениями 1863, 1864, 1868, 1869, 1871, 1872 г.). – СПб.: Типография Бахметова, Сретенка, д Карлони. – 233 с.

442. Устав о промышленном труде (Свод законов Российской империи Т.11. Ч.2. изд. 1913 г.).

443. Устав о телеграфах. – СПб., 1870. – 8 с.

444. Устав о промышленности фабричной и заводской. Изд. 1879 г. – СПб.: тип. 2-го отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1879. – 68 с.

445. Устав о промышленности фабрично-заводской и ремесленной и Пробирный устав с дополнениями и разъяснениями по 1 июня 1896 г. – Св.зак.Т.11, Ч.2. – СПб.: тип. В. Киршбаума, 1896. – 350 с.

446. Устав пожарный. – СПб., типография МВД. – 30 с.

447. Устав российских железных дорог. – СПб., 1901.

448. Устав строительный. Свод законов Российской империи. Т.12., Ч.1. – М., тип. Рябушинского, 1912. – 686 с.

Міжнародні договори

449. Русско-германский торговый договор, заключенный 29.01.1894 г. в Берлине: введенный в действие 8/20 марта 1894 г.: с приложением торговой конвенции между Россией и Францией, заключенной 5/17 июня 1893 года. – М.: Губ. тип., 1894. – 61 с.

450. Дополнительная конвенция к Договору о торговле и мореплаванию между Россией и Германией от 29.01/10.02. 1894, заключенной 15/28 июня 1904 года. – СПб.: тип. Министерства Внутренних Дел, 1905. – 56 с.

451. Постановления о правах наиболее благоприятных в торговых договорах, заключенных Россией с иностранными государствами в 1901 году и позднее. – Пг.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. – 66 с.

452. Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией с другими государствами и касающихся различных вопросов частного международного права. Т.1. – СПб., 1889. – 402 с.

453. Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией с другими государствами и касающихся различных вопросов частного международного права. Т.4. – СПб., 1896. – 481 с.

454. Сборник договоров России с другими государствами 1856–1917 г. – М.: Госполитиздат, 1952. – 464 с.

455. Сборник торговых договоров и других вытекающих из них соглашений, заключенных между Россией и иностранными государствами / сост. в Министерстве Торговли и Промышленности под. ред. Н.В. Верховского. – СПб., тип: В.Ф. Киршбаума, 1915. – 695 с.

Статистичні видання

456. Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России. – СПб.: тип. Ломковского, 1905. – 862 с.

457. Всероссийский сборник. Т.1. Фабрики и заводы, 1909. – 308 с.

458. Материалы для статистики топлива в России. – СПб.: типолитография Минкова, 1906. – 63 с.

459. Материалы для статистического описания Харьковского уезда. – Вып.1. – Харьков: Харьковское уездное земство, 1884.

460. Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов окраин России: Царства Польского, Кавказа, Сибири и среднеазиатских владений: материалы для фабрич.-заводской статистики / сост. Орлов Петр Александрович. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1895.

461. Орлов П.А. Сост. Указатель фабрик и заводов Европейской России: Материалы для фабрично-заводской статистики / Сост. по офиц. сведениям Деп. торговли и мануфактур П.А. Орлов и С.Г. Будагов. – СПб.: тип. В. Киршбаума, 1894. – 231 с.

462. Статистический сборник по горнозаводской промышленности Южной России, других районов. – Харьков, 1899.

463. Указатель фабрик и заводов Южного края (губернии: Астраханская, Бессарабская, Волынская, Воронежская, Донская область, Екатеринославская, Киевская, Курская, Орловская, Пензенская, Подольская, Полтавская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Таврическая, Тамбовская, Харьковская). – Вильна: Х.Б. Грац, 1896. – 182 с.

464. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1886. – СПб.: тип. Евдокимова, 1888. – 340 с.

465. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1887. – СПб.: тип. Евдокимова, 1890. – 310 с.

466. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1888. – СПб.: тип. Евдокимова, 1891. – 354 с.

467. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1890. – СПб.: тип. Евдокимова, 1892. – 292 с.

468. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1891. – СПб.: тип. Евдокимова, 1893. – 311 с.

469. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1892. – СПб.: тип. Евдокимова, 1895. – 331 с.

470. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1893. – СПб.: тип. Евдокимова, 1896. – 365 с.

471. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1894. – СПб.: тип. Евдокимова, 1896. – 412 с.

472. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1895. – СПб.: тип. Евдокимова, 1897. – 418 с.

473. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1896. – СПб.: тип. Евдокимова, 1898. – 468 с.

474. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1897. – СПб.: тип. Евдокимова, 1899. – 441 с.

475. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1898. – СПб.: тип. Евдокимова, 1900. – 449 с.

476. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1899. – СПб.: тип. Евдокимова, 1901. – 476 с.

477. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1900. – СПб.: тип. Евдокимова, 1903. – 534 с.

478. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1901. – СПб.: тип. Евдокимова, 1904. – 553 с.

479. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1902. – СПб.: тип. Евдокимова, 1905. – 626 с.

480. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1903. – СПб.: тип. Евдокимова, 1906. – 632 с.

481. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1904. – СПб.: тип. Евдокимова, 1907. – 647 с.

482. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1905. – СПб.: тип. Евдокимова, 1908. – 630 с.

483. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1906. – СПб.: тип. Евдокимова, 1909. – 605 с.

484. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1907. – СПб.: тип. Евдокимова, 1910. – 700 с.

485. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1908. – СПб.: тип. Евдокимова, 1910. – 789 с.

486. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1909. – СПб.: тип. Евдокимова, 1912. – 650 с.

487. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1910. – СПб.: тип. Евдокимова, 1913. – 590 с.

488. Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России. Составленное по официальным данным за 1911. – СПб.: тип. Евдокимова, 198. – 620 с.

489. Товарищества: Акционерные и паевые компании. Закон и Практика. Составители И.А. Горбачев. – М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1910. – 719 с.

Періодичні видання

490. «Вісник фінансів, промисловості й торгівлі»

491. «Торговельно-промислова газета».

492. «Щорічнику Міністерства фінансів»

Література

493. Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030401 «История», направления подготовки 030400 «История» / Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2008. – 366 с.

494. Абрамова Н.Г. Источниковедческие проблемы изучения германских капиталов в дореволюционной России: дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Абрамова Н.Г. – М., 1983. – 255 с.

495. Антонов С.С. ред. Статьи к Уставу таможенному по Продолжению свода законов 1906 года: Изд. неофиц. с правилами, списками и разъяснениями, последовавшими за время с 1905 года по 1 июля 1907 г. в развитие как статей Устава тамож. изд. 1904 г., так и статей того же устава по Прод[олж]. 1906 г. / Под ред. С.С. Антонова и А.В. Добротина. – СПб.: тип. Штаба Отд. корпуса погран. стражи, 1907. – 1107 с.

496. Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР периода капитализма / Антонова С.И. – М.: Изд-во Московского университета, 1968. – 76 с.

497. Ауєрбах А.А. Воспоминания о начале развития каменноугольной промышленности в России // Русская старина. – 1909. – Т.138. – №6; Т.140. – №12

498. Бертольд Г.В. Акционерные общества и товарищества на паях. – М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1900. – 139 с. (по решениям Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената).

499. Баклагина Р.А. Деятельность акционерных обществ в Донбассе во второй половине ХІХ – в начале ХХ вв., созданных с участием иностранного капитала // Летопись Донбасса. – Вып.1. – Донецк: Донбас, 1992. – С. 35–39.

500. Бакулев Г.Д. Развитие угольной промышленности Донецкого басейна / Бакулев Г.Д. – М.: Госполитиздат, 1955. – 672 с.

501. Бакулев Г.Д. Черная металургия Юга России / Бакулев Г.Д. – М.: Госполитиздат, 1953. – 580 с.

502. Бельских И.Е. Особенности становления и развития крупной промышленности в России XVIII – н. ХХ вв.: дис. канд. экон. наук: 08.00.03 / Бельских И.Е. – Волгоград, 1999. – 185 с.

503. Бовыкин В.И. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России. Очерки / Ин-т рос. истории РАН; Рук. проекта Бовыкин Валерий Иванович. – М.: Росспэн, 1997. – 232 с.

504. Бовыкин В.И. История предпринимательства в России / [В.И. Бовыкин, М.Л. Гавлин, Л.М. Епифанова и др.]; Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории. – М.: РОССПЭН, 2000. – 316 с.

505. Бовыкин В.И. Коммерческие банки Российской империи / В.И. Бовыкин, Ю.А. Петров. – М.: Независимое исслед. информ. агентство «Перспектива», 1994. – 217 с.

506. Бовыкин В.И. Монополистический капитализм в России Сб. науч. тр. / АН СССР, Ин-т истории СССР; [Редкол.: В.И. Бовыкин (отв. ред.) и др.]. Монополистический капитализм в России. – М.: Ин-т истории СССР, 1989. – 247 с.

507. Бовыкин В.И. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX века / [В.Н. Захаров, А.К. Сорокин, В.И. Бовыкин и др.; Ред. А.К. Сорокин]; Центр полит. и экон. истории России Рос. независимого ин-та соц. и нац. проблем, Ассоц. «Рос. полит. энцикл.». – М.: Росспэн, 1997. – 315 с.

508. Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны / Бовыкин Валерий Иванович. – М.: РОССПЭН, 2001. – 285 с.

509. Бовыкин В.И. Французские банки в России. Конец XIX – начало XX в. / Бовыкин Валерий Иванович. – М.: РОССПЭН, 1999. – 256 с.

510. Бор М.З. История мировой экономики: Конспект лекцій / Бор Михаил Захарович. – М.: Дело и Сервис, 2000. – 496 с.

511. Бородкин А.И. Методы прикладной математики и информатики в исторических исследованиях: дис. д-ра ист.наук: 07.00.09 / Бородкин А.И. – М., 1993. – 420 с.

512. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России (конец XIX в. – 1914 г.) / Боханов Александр Николаевич; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М.: Наука, 1992. – 264 с.

513. Боханов А.Н. Торговые дома в России в конце ХІХ – начале ХХ // История СССР. – 1990. – №4. – С. 88–101.

514. Брандт Б.Ф. Иностранные капиталы. Их влияние на экономическое развитие страны. Ч.1–4 / Брандт Борис Филиппович. Ч.2. Иностранный капитал в России. Металлургическая и каменноугольная промышленность 1899. – СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1898–1901. – 419 с.

515. Брандт Б.Ф Торгово-промышленный кризис в Западной Европе и в России. (1900–1901 г.): Ч.1–2 / Брандт Борис Филиппович. – СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1902–1904. – 117 с.

516. Брандт Б.Ф. Финансовая политика и таможенное покровительство / Сост. Брандт Борис Филиппович. – СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1904. – 106 с.

517. Вавилин И. Иностранные капиталы в России / Вавилин И. – Л.: Государственная типография, 1925. – 198 с.

518. Ванаг Н.Н. Экономическое развитие России со второй половины ХIХ в. до Февральской революции 1917 г. / Ванаг Н.Н., Тамсинский С.Г. – Ростов на Дону: «Буревестник», 1925. – 325 с.

519. Ванаг Н.Н. Финансовый капитал в России накануне мировой войны: Опыт историко-экономических исследований системы финансового капитала в России / Ванаг Николай Николаевич. – Харьков: Ин-т истории коммунист. акад. при ЦИК СССР, Пролетарий, 1930. – 192 с.

520. Валинурова Л.С. Инвестирование: ученик для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080503 «Антикризисное управление» и другим экономическим специальностям / Валинурова Лилия Сабихова. – М.: Волтерс Клувер, 2010.

521. Варзар В.Е. О налогах / Варзар Василий Егорович. – СПб., 1906

522. Варзар В.Е. Очерки основ промышленной статистики. Ч.1. Классификация производств / Варзар Василий Егорович. – М.-Л.: гос. изд-во, тип. Северо-Кавказского краевого изд-ва «Севкавкнига» в Краснодаре, 1927. – 214 с.

523. Варзар В.Е. Очерки основ промышленной статистики. Ч.2. Классификация производств. – М.-Л.: гос. изд-во, тип. Северо-Кавказского краевого изд-ва «Севкавкнига» в Краснодаре, 1927. – 214 с.

524. Варзар В.Е. Статистические сведения о результатах применения закона 2 июня 1903 года о вознаграждении пострадавших от несчастных случаев на фабриках и заводах, подчиненных надзору фабричной инспекции за трехлетие 1904–1906 гг. / По поручению Отд. пром-сти сост. фабр. ревизор Варзар Василий Егорович; М.Т. и П. Отд. пром-сти. – СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума (отд-ние), 1908.

525. Варзар В.Е. Статистические сведения по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Российской империи за 1908 год / По поручению министра торговли и пром-сти за собиранием сведений наблюдал и разработкой материалов руководил. Варзар Василий Егорович; М[-во] Т[орговли] и П[ром-сти]. Отд. пром-сти. – Санкт-Петербург: тип. В.Ф. Киршбаума, 1912.

526. Варзар В.Е. Ред. Список фабрик и заводов Российской империи: Сост. по офиц. сведениям Отд. пром-сти М-ва торговли и пром-сти под ред. Варзара Василий Егорович. – СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1912.

527. Варшавчик М.А. О структуре исторической критики / М.А. Варшавчик // Источниковедение отечественной истории. 1979.: [сб. науч. Статей / ред. Буганов В. и др.]. – М.: Наука, 1980. – С. 23–38.

528. Винцер Ю.И. Английские капиталовложения за границей в период империализма / Винцер Ю.И. – М.: Изд-во ИМО, 1960. – 791 с.

529. Витте С.Ю. Воспоминания. – М.: Международные отношения, 1969. – Т.2.

530. Воробьев Н.Я. Очерки по истории промышленной статистики в дореволюционной России и СССР (методы наблюдения и разработки) / Воробьев Н.Я. – М.: Госполитиздат, 1961. – 132 с.

531. Воронкова С.В. Массовые источники по истории промышленности России конца ХIХ – начала ХХ вв.: дис. д-ра ист. наук: 07.00.09 / Воронкова С.В. – М., 1993. – 510 с.

532. Гальперин В.И. К новому закону о налоге на прирост прибылей / Сост. зав. юрид. отд. о-ва заводчиков и фабрикантов Гальперин Владимир Иванович. – [Екатеринослав]: О-во заводчиков и фабрикантов Екатериносл. губ., ценз., 1916. – 83 с.

533. Гальперин Э.С. Ред. Указатель главнейших фабрик и заводов всей России: Адрес.-справ. кн. / Под ред. Гальперина Элкун Смулович. – Одесса: журн. «Торг. дело», [1911].

534. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. [для студ. высш. учеб. завед.] / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. – М.: РОССПЭН, 2000. – 440 с.

535. Гольдштейн И.М. Германские синдикаты и русский экспорт. Война, германские синдикаты, русский экспорт и наши торговые договоры / Гольдштейн Иосиф Маркович. – М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1914.

536. Гольдштейн И.М. Экономическая политика: Курс лекций, чит. в Моск. ун-те и в Моск. коммерч. ин-те. Вып.1 / Гольдштейн Иосиф Маркович. Вып.3: Лекц[ии] 27–32 Вып.3: – М.: т-во тип. А.И. Мамонтова, 1917 (оборот тит. л., 1916).

537. Гольдштейн И.М. Синдикат «Продуголь» и кризис топлива / Гольдштейн Иосиф Маркович. – М.: т-во тип. А.И. Мамонтова, 1913.

538. Гольдштейн И.М. Русско-германский торговый договор и следует ли России быть «колонией» Германии / Гольдштейн Иосиф Маркович. – М.: тип. О.Л. Сомовой, 1913.

539. Грико Т.И. Промышленная статистика предпринимательских организаций российской буржуазии (конец ХІХ в. – 1914 г.): дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Грико Т.И. – М., 1980. – 206 с.

540. Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку в 60–90-х роках ХІХ століття / Гуржій Олександр Іванович. – К.: Наук. думка, 1968. – 191 с.

541. Данилевский И.Н. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Рос. истории: Учеб. пособие для студентов вузов / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т «Открытое о-во». – М.: РГГУ, 2000. – 701 с.; 22 см.

542. Дерев’якін Т.Г. Промисловий переворот на Україні. Питання теорії та історії. – К.: Наук. думка, 1975. – 279 с.

543. Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием народного хозяйства за сорок лет (1887–1926 гг.) / [под ред. В.А. Базарова, В.Е. Варзара, В.Г. Громана (пред. редкол.) [и др.] – М. –Л.: Гос. изд-во, 1929–1930. – 163 с.

544. Довжук І.В. Промисловий розвиток Донбасу в системі економіки Наддніпрянської України (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Монографія. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. – 312 с.

545. Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР / Донгаров Александр Герасимович. – М.: Междунар. отношения, 1990. – 156 с.

546. Донгаров А.Г. Вся мощь миллиардных капиталов буржуазии всех стран тянет за собой Россию // Наука и жизнь. – 1990. – №7. – С. 2–6.

547. Дорожкин А.Г. Экономическое и социальное развитие России второй половины XIX – начала XX вв. в германоязычной историографии XX в.: диссертация доктора исторических наук: 07.00.09 / Дорожкин Андрей Геннадьевич. – М., 2005. – 462 с.

548. Дорожкин А.Г. Проблема иностранного капитала в России в освещении германской историографии ХХ века: дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Дорожкин Андрей Геннадьевич. – Новосибирск, 1995. – 316 с.

549. Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 г. / Дякин Валентин Семенович. – Л.: Наука, 1988. – 367 с.

550. Дякин В.С. Германский капитал в России: электроиндустрия и электрический транспорт / Дякин Валентин Семенович. – Л.: Наука, 1971. – 234 с.

551. Загорский К.Я. Железнодорожная политика и тарифы: Конспект лекций, чит. в Политехн. ин-те в 1914 г. / Загорский Константин Яковлевич; Сост. студ. З.Ф. Таскаев; [Под ред. проф. К.Я. Загорского]. – Петроград: Касса взаимопомощи студ. Петрогр. политехн. ин-та имп. Петра Великого, 1915. – 167 с.

552. Загорский К.Я. Железнодорожные тарифы в России и Германии в связи с экономической политикой этих стран / Загорский Константин Яковлевич. – СПб.: тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1914. – 84 с.

553. Зак А.И. Мировое снабжение углем 1903–1919 гг. (к вопросу о современном мировом угольном кризисе) / Зак А.И. – Екатеринбург: Гос. изд-во (Уральское областное отделение), 1921. – 80 с.

554. Зак А.Н. Немцы и немецкие капиталы в русской промышленности / Зак Александр Николаевич. – СПб.: тип. Л.Я. Ганзбурга, 1914. – 67 с.

555. Зив В.С. Иностранные капиталы в русских акционерных предприятиях: Вып.1 / Зив Вениамин Самуилович. – Пг.: Ред. период. изд. М-ва фин.: «Вестн. финансов» и «Торгово-пром. газ.». Германские капиталы, 1915. – 105 с.

556. Зив В.С. Иностранные капиталы в русских акционерных предприятиях: Вып.1 / В.С. Зив; Ред. период. изд. М-ва фин.: «Вестн. финансов» и «Торгово-пром. газ.». Иностранные капиталы в русских акционерных предприятиях. – Петроград: тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1915.

557. Зив В.С. Иностранные капиталы в русской горнозаводской промышленности / Зив Вениамин Семенович. – Пг.: Тип. ред. периодических изданий Министерства финансов, 1917. – 132 с.

558. Зив В.С. Иностранные капиталы в русской нефтяной промышленности / Зив Вениамин Самуилович. – Петроград: тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1916. – 106 с.

559. Езиоранский Л.К. Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию): Под наблюдением Ред. ком., сост. из чл. Сов. съездов представителей промышленности и торговли: Изд. г. 1-й / Сост. инж. Езиоранский Леон Карлович. Сов. съездов представителей промышленности и торговли. – СПб.: Торг. д. А. Срок и К: т-во «Справочник», 1909. – 1443 с.

560. Эвентов Л.Я. Иностранные капиталы в русской промышленности / Эвентов Л.Я. – М.-Л.: Огиз – Гос. соц.-экон. изд-во тип. «Красный пролетарий», 1931. – 104 с.

561. Элияссон Л.С. Сост. законы об обеспечении рабочих на случай болезни и о страховании их от несчастных случаев 23 июня 1912 г., с относящимися к ним узаконениями, изданными в развитие их административными распоряжениями и с разъяснениями по законодательным мотивам и по данным сенатской практики / Сост. Элияссон Лев Соломонович, присяж. пов. – СПб.: тип. И.И. Зубкова, 1914. – 351 с.

562. Элияссон Л.С. Законы об отношениях между предпринимателями и рабочими в области фабрично-заводской промышленности: (Извлеч. из Устава о промышленности издания 1893 г., по Прод. 1906 г., и из др. частей законодательства): С изд. в развитие их правилами и постановлениями и с разъяснениями по законодательным мотивам и по данным судеб. и адм. Практики / Сост. Элияссон Лев Соломонович, присяж. пов. Законы об отношении. – СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – 581 с.

563. Экономическая история России: Учебное пособие / Ю.М. Самохин. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.

564. Жданов Г.В. В коммуне остановка / Г.В. Жданов, З.В. Компаниец. – Донецк: Донбасс, 1967. – 150 с.

565. Жеребецький П.І. Горлівка. Науково-публіцистичні нариси / Жеребицький П.І. – Донецьк: Регіон, 2001. – 292 с.

566. Запорожец М.Я. Макеевка. Историко-краеведческий очерк / Запорожец М.Я. – Донецк: Донбасс, 1978. – 183 с.

567. Золотые страницы века. Очерк истории Лутугинского производственного объединения по производству валков. – К.: Правда Ярославичей, 1997. – 80 с.

568. Изучение истории Украины в учебных заведениях. Тезисы докладов региональной научно-практической конференции, г. Донецк, 22–23 ноября 1994 г. – Донецк, 1994. – С. 88–89. Нестерцова С.М., Кучко М.Н. Роль немецких капиталовложений в промышленности Донбасса к. ХХ – нач. ХХ в.

569. Иславин В.И. Обзор каменноугольной и железоделательной промышленности Донецкого кряжа / [Соч.] Иславин Владимир Иванович (чл. Сов. министра гос. имуществ). – СПб.: тип. и хромолит. А. Траншеля, 1875. – 59 с.

570. Игонина В.И. Инвестирование: учебное пособие / И.Игонина; Федеральное агенство по образованию, Ростовский гос. Экономический ун-т «РИНХ», Азовский ин-т экономики, упр. и права фил. РГЭУ (РИНХ) Ростов-на-Дону: Ростовский гос. Экономический ун-т «РИНХ», 2009.

571. Ильин В.Н. Социально-экономическая статистика как источник по истории рабочего движения в Украине (1900–1914 гг.): дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Ильин В.Н. – К., 1967. – 202 с.

572. История дипломатии. – Т.2. Дипломатия в новое время (1872–1919 гг). – М.: ОГИЗ, 1945. – 423 с.

573. Історичне джерелознавство: Підручник / Я.С. Калакура, І.Н. Войцеховська, С.Ф. Павліенко та ін. – К.:Либідь, 2002. – 488 с.

574. Історія міст та сіл УРСР: в 26-ти т.: Ворошиловградська область. – К.: Укр. рад. енциклопедія, 1967. – 940 с.

575. Історія міст та сіл УРСР: в 26-ти т.: Донецька область. – К.: Укр. рад. енциклопедія, 1976. – 811 с.

576. Історія міст та сіл УРСР: в 26-ти т.: Харківська область. – К.: Укр. рад. енциклопедія, 1976. – 782 с.

577. Історія очима молодих дослідників. Міжнародна студентська наукова конференція Донецького державного ун-ту (м. Д., 2–4 гр. 1999 р.). Збірник наукових праць, Т.1. – Донецьк, 1999. – С. 282–284. Маргулов А.Х. Экономическое развитие уездных городов Донбасса во второй половине 19 в.

578. История предпринимательства в Украине (1861–1917) / Ляшенко В.Г. – Донецк: ДИЭХП, 1998. – 146 с.

579. История технического развития угольной промышленности Донбасса. В 2-х тт. – К.: Наук. думка, 1969. – Т.1. – 654 с.

580. Кабанов В.В., авт. Источниковедение: теория, история, метод: Источники рос. истории: Учеб. пособие для гуманитар. специальностей: В.И. Бахмин и др.] / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева; [Ред. совет; Рос. гос. гуманитар. ун-т, [Ин-т «Открытое о-во»]. – М.: РГГУ, 1998. – 701 с.

581. Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (послед. треть XIX в. – 30-е гг. XX в.) / Кафенгауз Лев Борисович [Сборник]; [Вступ. ст. А.Н. Марковой]; Рос. АН, Ин-т экономики, Междунар. фонд «Культ. Инициатива». Эволюция промышленного производства России (послед. треть XIX в. – 30-е гг. XX в.). – М.: Эпифания, 1994. – 268 с.

582. Кафенгауз Л.Б. Синдикаты в русской железной промышленности: К вопросу о концентрации производства в России / Кафенгауз Л.Б; [Предисл.: И.М. Гольдштейн]. – М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 260 с.

583. Кобеляцкий А.И. Сост. полный сборник узаконений о найме рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры; о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих; о фабричной инспекции, о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности и о сборе с паровых котлов: Справ. кн. для чинов фаб. инспекции, фабрикантов и заводчиков / Сост. Кобеляцкий Алексей Иванович, нач. Отд-ния Деп. торг. и мануфактур. – СПб.: Н.К.Мартынов, 1898.

584. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко – М.: Наука, 1987. – 439 с.

585. Ковальченко И.Д. Современные методы изучения исторических источников с использованием ЭВМ: [учеб. пособие] / И.Д. Ковальченко, Л.И. Бородкин. – М.: МГУ, 1987. – 85 с.

586. Колоножников Г.М. Облигации торгово-промышленных акционерных товариществ: Ч.1. / Колоножников Георгий Мокеевич, прив.-доц. Имп. Том. ун-та, преп. законоведения Первого сиб. политехн. уч-ща. – Томск: типо-лит. Сибирского товарищества печатного. дела, 1912. – 340 с.

587. Коковцев В.Н. Из моего пришлого. Воспоминания из моего пришлого. Воспоминания 1903–1919 гг. – Т.1. – Париж: Издание журнала иллюстрированная Россия, 1933.

588. Міжнародна наукова конференція, присвячена 280-річчю відкриття М. Вепрейським і С. Чирковим кам’яного вугілля в Донецькому басейні, Луганськ, 13–14 грудня 2001. Доповіді та повідомлення / Кочергін І.О., М. Поль і Дж. Юз – видатні діячі гірничозаводської промисловості Півдня України. – Луганськ: Альма- матер, 2002. – С. 81–93.

589. Кучко М.Н. Роль акционерных компаний в развитии угледобывающей промышленности Донбасса // Новые страницы в истории Донбасса. – Донецк: Донбасс, 1997, Кн.5. – С. 29–35.

590. Крутиков В.В. Источники по социально-экономической истории Украины периода капитализма (1861–1900) / Крутиков Владимир Владимирович: Учеб. Пособие / [В.В. Крутиков]. Ч.1. – Днепропетровск: ДГУ, 1980.

591. Крутиков В.В. Основные этапы формирования горнопромышленной буржуазии Юга России // Из истории буржуазии в России. – Томск: Наука, 1982. – С. 47–63.

592. Крутиков В.В. Формирование промышленной буржуазии Юга России в первые пореформенные десятилетия // Некоторые проблемы социально-экономической и политической история УССР. – Днепропетровск, 1974. – Вып. 5. – С. 145–155.

593. Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861–1900 гг. / Лаверычев Владимир Яковлевич. – М.: Мысль, 1974. – 251 с.

594. Лаврів П.І. Історія Південно-Східної України. – К.: Спілка, 1996. – 208 с.

595. Лачаева М.Ю. Источниковедческие проблемы изучения иностранного капитала в России (на примере английского капитала в меднорудной промышленности Урала и Сибири в начале ХХ в.). – дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Лачаева М.Ю. – М., 1977. – 224 с.

596. Левин И.И. Акционерные коммерческие банки в России: Т.1. / Левин Исаак Ильич, прив.-доц. Петрогр. ун-та. – Петроград: тип. Т-ва Птгр. печ. пр-ва И.Р. Белопольского и К, 1917. – 93 с.

597. Левин И.И. Германские капиталы в России / Левин Исаак Ильич. – СПб.: тип. Ред. период. изд. М-ва ф-в, 1914. – 85 с.

598. Лившин Я.И. Монополии в экономике России (Экономические организации и политика монополистического капитала) / Лившин Я.И. – М.: Соцэкгиз, 1961. – 447 с.

599. Лившиц Р.С. Размещение промышленности в дореволюционной России / Лившиц Р.С. – М.: Наука, 1955. – 295 с.

600. Лисовская Е.Г.Иностранный капитал в экономике пореформенной России, 1861–1913 гг.: дис. канд. экон. наук: 08.00.03. / Лисовская Е.Г.– М., 1996. – 180 с.

601. Лобанова Е.В. Общероссийские статистические публикации о промышленности начала ХХ века: методы обработки и анализа данных за 1909–1914 гг. по Петербургскому и Центрально-промышленным районам: дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Лобанова Е.В. – М., 1990. – 279 с.

602. Ляндау Л.Г. Иностранный капитал в дореволюционной России и в СССР / Ляндау Л.Г. – М.-Л.: Гос. изд-во, 1925. – 58 с.

603. Лаверычев В.Я. Государство и монополии в дореволюционной России. Пробл. вмешательства абсолютист. государства в экон. жизнь и воздействия капиталист. монополий на гос. аппарат / Лаверычев Владимир. – М.: Мысль, 1982. – 267 с.

604. Ляшенко В.Г. История предпринимательства. Вып.1: Очерки частного предпринимательства в Донбассе (1861–1917). – Донецк: ДОУ, 1994. – 44 с.

605. Ляшенко В.Г. Торгово-промышленная буржуазия в 1861–1917 гг. // Летопись Донбасса. – Вып.1. – Донецк: Донбасс, 1992. – С. 33–36.

606. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР / Лященко Петр Иванович [учебное пособие для экономических и инженерно-экономических вузов и факультетов]. – Москва: Госполитиздат, 1952–1956. – Т.2. Капитализм. – 736 с.

607. Макогон Ю.В Иностранные инвестиции в промышленность Донбасса / Ю.В. Макогон, Р.А. Баклагина, Р.И. Овчинников. – Донецк: Донбасс, 1993. – 213 с.

608. Махлай М.Ф. Источники о казенных предприятиях обрабатывающей промышленности России в конце ХІХ – ХХ в.: источниковедческое исследование: дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Махлай М.Ф.– М., 1994. – 233 с.

609. Машкін О.М. Російське дворянство іноземного походження в промисловості України другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Укр. іст. журн. – 1998. – №2. – С. = 28–35.

610. Медушевская О.М. Методология истории: [учеб. пособие] / О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. – М.: ИАИРГГУ, 1997. – 72 с.

611. Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения / О.М. Медушевская. – М.: Изд-во Московского государственного историко-архивного института, 1977. – 86 с.

612. Милова О.Л. Промышленные переписи 1900 и 1908 гг. как источник для изучения положения рабочего класса России: дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Милова О.Л. – М., 1982. – 209 с.

613. Митрофанов А. Акціонерні товариства в металургійній промисловості України наприкінці ХІХ – початку ХХ століття // Економіка України. – 1992. – №3. – С. = 47–52.

614. Михненко А.М. Історія Донбасу (1861–1945) / Михненко А.М. – Донецьк: Донбасс, 1999. – 390 с.

615. Михненко А.М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ – пер. пол. ХХ ст. / Михненко А.М. – Київ – Донецьк: Юго-Восток, 2003. – 440 с.

616. Михненко А.М. Новейшая история Донецького бассейна (80-е ХІХ в. – 40-е ХХ в.) / Михненко А.М. – Донецк: Донбасс, 1998. – 320 с.

617. Наумова Г.Р. Источники по истории сбытовых монополий в России: дис. канд. ист. наук: 07.00.09 / Наумова Г.Р. – М., 1975. – 202 с.

618. Нестеренко А.А. Очерки истории промышленности и положения пролетариата в Украине в конце ХІХ и начале ХХ в. / Нестеренко Алексей Алексеевич. – М.: Госуд. издательство политической литературы, 1954. – 408 с.

619. Нестеренко О.О. Розвиток капіталістичної промисловості й формування пролетаріату на Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Нестеренко Олексій Олексійович. – К.: Вид-во академії наук УРСР, 1952. – 180 с.

620. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / Нестеренко Олексій Олексійович. – К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 472 с.

621. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні / Нестеренко Олексій Олексійович. – Ч.1. Ремесло і мануфактура. – К.: Вид-во академії наук УРСР, 1959. – 457 с.

622. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості Україні / Нестеренко Олексій Олексійович. – Ч.2. Економічна підготовка до Великої Жовтневої соціалістичної революції. Фабрично-заводське виробництво. – Київ: Вид-во академії наук УРСР, 1962. – 502 с.

623. Озеров И.Х. Нужды рабочего класса в России / Озеров Иван Христофорович. – М.: т-во И.Д. Сытина, 1906. – 38 с.

624. Озеров И.Х. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века / Проф. Озеров Иван Христофорович. – М.: Д.С. Горшков, 1905. – 259 с.

625. Озеров И.Х. Основы финансовой науки: Курс лекций, чит. в Моск. ун-те: (Изд. исключительно для слушателей). Вып.1–2 / Проф. Озеров Иван Христианович. – М.: О-во взаимопомощи студентам-юристам Моск. ун-та, 1905. – 215 с.

626. Озеров И.Х. Политика по рабочему вопросу в России за последние годы: (По неизд. документам) / Озеров Иван Христофорович. – М.: т-во И.Д. Сытина, 1906. – 47 с.

627. Очерки истории техники в России 1861–1917. – М.: Наука, 1973. – 316 с.

628. Писемский П.А. Акционерные компании с точки зрения гражданского права / Писемский П.А. – М., 1876.

629. Подов В.И. Донсода / Подов Владимир Иванович. – Донецк: Донбасс, 1969. – 134 с.

630. Подов В.И. У истоков Донбасса. Исторический очерк (к 200-летию начала промышленной разработки угля в Донбассе) / Подов Владимир Иванович. – Луганск, 1995. – 156 с.

631. Подов В.И. История Донбасса: В 3 т. / В.И. Подов, В.С. Курило. – Т.2. – Донбасс в ХІХ в. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 384 с.

632. Потолов С.И. Монополии и экономическая политика царизма в конце XIX – начале XX в. К пробл. ист. предпосылок Великой Окт. соц. революции: Сб. ст. / АН СССР, Ин-т истории СССР, Ленингр. отд-ние; [Редкол.: С.И. Потолов (отв. ред.) и др.]. – Л.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1987.

633. Потолов С.И. Из истории монополизации угольной промышленности Донбасса в ХХ веке. «Из истории империализма в России» / Потолов Сергей Иванович. – М.-Л.,1959.

634. Потолов С.И. Початок монополізації гірничої і гірничозаводської промисловості України в кінці ХІХ століття // Укр. іст. журн. – 1958. – №2. – С. 48–58.

635. Пронштейн А.П. Вопросы теории и методики исторического исследования: учеб. пособие [для студентов высш. учеб. завед.] / А.П. Пронштейн, И.Н. Данилевский. – М.: Высшая школа, 1986. – 208 с.

636. Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения: [учеб. пособие для студ. ист. фак-тов] / А.П. Пронштейн. – Р-на-Д.: Изд-во Ростовского ун-та, 1976. – 479 с.

637. Пронштейн А.П. Методика работы над историческими источниками: учебно-метод. пособие [для студентов ист. фак-тов гос. унив-тов] / А.П. Пронштейн, А.Г. Задёра. – М.: Из-во Моск. университета, 1969. – 82 с.

638. Рагозин Е.И. Исторический очерк развития железной промышленности / [Соч.] Рагозин Евгений Иванович / [Санкт-Петербург]: тип. П.П. Сойкина, ценз. 1900. – 160 с.

639. Рагозин Е.И. Железо и уголь на Юге России / Рагозин Евгений Иванович. – СПб.: тип. И. Гольдберга, 1895. – 170 с.

640. Рыбаков Ю.Я. Промышленное законодательство России первой половины XIX века (Источниковед. очерки) / Рыбаков Юрий Яковлевич; Отв. ред. Б.Г. Литвак; АН СССР, Ин-т истории СССР. – М.: Наука, 1986.

641. Рыбаков Ю.Я. Промышленная статистика России XIX в. / Рыбаков Юрий Яковлевич. – М., 1976.

642. Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России 1850–1880 гг. / Рындзюнский Павел Григорьевич. – М.: Наука, 1978. – 378 с.

643. Розен Б.Я. Соленые кристаллы / Розен Борис Яковлевич. – Донецк: Донбасс, 1977. – 218 с.

644. Розенфельд Я.С. История машиностроения СССР / Я.С. Розенфельд, К.И. Клименко. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. – 502 с.

645. Середенко М.М. Чорна металургія України / Середенко Михайло Миколайович. – К.: Наук. думка, 1957. – 608 с.

646. Соболев М.Н. Коммерческая география России. Очерки хозяйственной статистики и географии России сравнительно с иностранными государствами / Соболев М.Н. – М.: типолитография т-ва И.Н. Кушнарев и К, 1913. – 248 с.

647. Соловьева А.М. Промышленная революция в России в XIX в. / Соловьева Аида Михайловна; Отв. ред. В.И. Бовыкин; АН СССР, Ин-т истории СССР. – М.: Наука, 1990. – 269 с.

648. Соловьёва А.М. Прибыли крупной промышленной буржуазии в акционерных обществах России в конце ХІХ – начале ХХ века // История СССР. – 1984. – №3. – С. 34–49.

649. Старая Юзовка. Сталинский металлургический завод (1869–1905). – М.–К.: ОГИЗ, 1937. – 437 с.

650. Степкин В.П. Иллюстрированная история Юзовки / Степкин Валерий Петрович. – Сталино – Донецк: Апекс, 2002. – 164 с.

651. Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России и СССР / Струмилин Станислав Густавович. – М: Наука 1966. – 514 с.

652. Тихонов Б.В. Каменноугольная промышленность и черная металлургия России во второй половине XIX в. (Ист.-геогр. очерки) / Тихонов Борис Васильевич; Отв. ред. М.С. Симонова; АН СССР, Ин-т истории СССР. – М.: Наука, 1988. – 418 с.

653. Туган-Барановский М.И. Избранное / Михаил Иванович Туган-Барановский; [Редкол.: Л.И. Абалкин (отв. ред.) и др.; Биогр. очерк Д.М. Туган-Барановского: с. 6–64]; Рос. акад. наук, Ин-т экономики. – М.: Наука, 1997. – 735 с.

654. Товарищества полные, на вере. – М., 1910.

655. Уманский И.Л. Начало угольной промышленности в Донбассе // Горнозаводской листок. – 1913. – №27.

656. Фертнер Ф.Р. Съезд горнопромышленников Юга России (37; 1912; Харьков). – Доклад[ы] XXXVII Съезду горнопромышленников Юга России. Доклад Комиссии по 16-му вопросу программы: О постройке новых железных дорог и подъездных путей, о частном железнодорожном строительстве, об отношениях между жел. дорогами и владельцами подъездных путей, о складах при жел. дорогах и вообще об отношении горной и горнозав / Пред. Фертнер Фома Романович, 1911.

657. Фертнер Ф.Р. Нужен ли донецкой угольной промышленности синдикат? / Фертнер Фома Романович. – Харьков: тип. газ. «Утро» А.А. Жмудского, 1909.

658. Фертнер Ф.Р. Сост. Съезд горнопромышленников Юга России (27; 1902; Харьков). Доклады комиссий XXVII Съезду горнопромышленников Юга России. По 7 вопросу программы: О мерах к развитию в России каменноугольно-брикетного производства / Пред. Ком. инж. Ф.Р. Фертнер, 1902.

659. Фертнер Ф.Р. Донецкая каменноугольная промышленность / Фертнер Фома Романович. – Спб., 1909. – 56 с.

660. Фомин П.И. Горная и горнозаводская промышленность Юга России / Пр.-доц. Фомин Петр Иванович – Т.2. История горной и горнозаводской промышленности Юга России от восьмидесятых годов прошлого века до войны 1914 г. – Харьков: тип. Б. Бенгис, 1924. – 101 с.

661. Фомин П.И. Железорудная и марганцевая промышленность СССР. Вып.1. – Краткий исторический очерк и современное состояние / Фомин П.И. – Харьков: Научная мысль, 1930. – 182 с.

662. Фомин П.И.Экономическое изучение России / Пр.-доц. Фомин Петр Иванович. – Харьков: типолит. П.Д. Калугина, 1914. – 114 с.

663. Фомин П.И. Под ред. [и с предисл.] пред. Совета Съезда Н.Ф. фон-Дитмара; Сов. Съезда горнопромышленников Юга России. Краткий очерк истории съездов горнопромышленников Юга России / Фомин Петр Иванович. – Харьков: тип. и лит. М. Зильберберг и сыновья, 1908. – 173 с.

664. Фомин П.И. О желательных изменениях в торговле твердым минеральным топливом Донецкого бассейна / Пр.-доц. Фомин Петр Иванович. – Харьков: тип. Б. Бенгис, 1916. – 140 с.

665. Фомин П.И. О синдикатах и трестах: (Предмет и задачи учения о синдикатах и трестах): Проб. лекция, прочит. 15 нояб. 1911 г. в Имп. Харьк. ун-те / Фомин Петр Иванович. – Харьков: Б. Бенгис, 1912. – 112 с.

666. Фомин П.И Практическая постановка промышленного образования / Прив.-доц. Фомин Петр Иванович. – Харьков: тип. Б. Бенгис, 1912. – 98 с.

667. Фомин П.И. Очерки экономического описания России: Из курса лекций, чит. на Высш. коммерч. курсах Харьк. купеч. о-ва в 1913/4 г. / Пр.-доц. П.И. Фомин Очерки экономического описания России: Харьков: тип. Б. Бенгис, 1914. – 132 с.

668. Фомин П.И. Украина. Экономическая характеристика / Фомин П.И. – Харьков: Научная мысль, 1923. – 179 с.

669. Фридгут Т.И. Иностранные капиталовложения в индустриализацию России: Дж. Юз и Новороссийское общество // Новые страницы в истории Донбасса. – Донецк: Донбасс, 1992. – Т.1. – С. 65–77.

670. Хромов П.А. Экономическая история СССР: период промышленного и монополистического капитализма в России / Хромов Павел Алексеевич. – М.: Высш. шк., 1982. – 240 с.

671. Хромов П.А. Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой Октябрьской революции / Хромов Павел Алексеевич. – М.: Наука, 1967. – 535 с.

672. Цукерник А.Л. Синдикат «Продамет». Историко-экономический очерк. 1902 – июль 1914 г. / Цукерник А.Л. – М.: Соцэкгиз, 1959. – 303 с.

673. Шандра І.О. З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874-1918 рр.): дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 211 с.

674. Шепелев Л.Е. Акционерные компании в России: XIX – начало XX / Шепелев Леонид Ефимович; Санкт-Петербургский гос. ун-т, фак. менеджмента. – СПб.: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2006. – 600, [3] с.: табл.; 22.

675. Шполянский Д.И. Монополии угольно-металлургической промышленности Юга России в начале ХХ века (К вопросу о соотношении монополии и конкуренции) / Шполянский Д.И. – М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1953. – 148 с.

676. Щербинина Е.В. Управленческие и инженерно-технические кадры Иностранных акционерных обществ на рубеже ХІХ–ХХ в. // Новые страницы в истории Донбасса. – Кн. 5. – Донецк: Донбасс, 1997. – С. 126–134.

677. Щербинина Е.В. Франко-бельгийские капиталы и их место в каменноугольной промышленности Донбасса в к. ХІХ – нач. ХХ в. / Изучение истории Украины в учебных заведениях. – Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. – Донецк, 22–23 ноября 1994. – С. 86–87.

678. Щербініна О.В. Іноземні капітали у вугільній та металургійній промисловості Донбасу і Придніпровя (1861–1914 рр.) / Щербініна Олена Володимирівна. – Донецьк: «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 192 с.

679. Claus K. Die Entwicklung des Bankwesens sn Russland. Altenburg, 1907.

680. Kirchner W. Die Bayer-Werke in Russland 1883-1914. Ein deutschen Beitrag zur Industrialisierung Russland. Hosteuropa in Geschichte und Gegenwart. Koln-Wien, 1977.

681. Vogel B. Deutsche Russlandpolitik. Das Scheiterk der deutschen weltpolitik unter Bulow 1900-1906. Dusseldorf, 1973.

682. Ischanian B. Die auslandischen Elemente in der russischen Volks – wirtschaft. Geschichte, Ausbreitung, Berufsgruppierung, Interessen und okonomisch – kulturelle Bedeutung der Auslander in Russland, Berlsn, 1913.