Распечатать страницу

Презентація Виконавча влада

« Назад

Код роботи: 427

Вид роботи: Презентація

Предмет: Політологія

Тема: Виконавча влада

Кількість сторінок: 28

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Визначення та сутність поняття

2. Порівняльна характеристика моделей виконавчої влади

3. Органи виконавчої влади в Україні

Висновки

Використана література

Діяльність апарату держави засновується на принципі розподілу влади. Вказаний принцип визначає необхідність чіткого та повного визначення функцій органів держави, а також наявності системи стримувань та противаг, що забезпечують неможливість втручання однієї влади у діяльність іншої.

Визначеність повноважень органу держави передбачає необхідність з'ясування особливостей статусу державної структури на теоретичному рівні.

Тому, в даній роботі ми розкриємо сутність поняття виконавча влада, подамо порівняльну характеристику моделей виконавчої влади в різних країнах світу, а також звернемо увагу на Україну.

Оскільки органи виконавчої влади є самостійною частиною державного апарату. Вони характеризуються наступними загальними ознаками, що визначають не лише їх своєрідність, а й відносну самостійність.

Отже, виконавча влада - частина державного апарату (організація), яка має власну структуру та штат службовців і в межах встановленої компетенції здійснює від імені і за дорученням держави функції державного управління в економічній, соціально-культурній, адміністративно-політичній сферах суспільного життя.

Такі органи є державними і разом з органами законодавчої та судової влади складають єдиний державний апарат. Тому органи виконавчої влади мають усі найважливіші ознаки державних органів, але, крім того, вони мають і власні специфічні риси, які обумовлені завданнями та особливим характером державного управління. Органи виконавчої влади створюють і свій власний апарат - апарат державного управління, який належить до числа складних самоврядних систем. Він являє собою цілісне утворення, яке складається з великої кількості різноманітних частин - окремих органів та їх структурних підрозділів.

Органи виконавчої влади реалізують функції держави, виконуючи положення Конституції та законів України, актів Президента України, а також нормативні акти органів державного управління вищого рівня.

1. Авер’янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні: Наукова доповідь. – К., 1995.

2. Авер’янов В.Б. Виконавча влада і адміністративне право: – К., видавничий дім «Ін Юре», 2002.-с.247-257;-с.17-35.

3. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні: – К., видавничий дім «Ін Юре», 1997.-с.30-39.

4. Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики: – К., Факт, 2003.-384с.

5. Дерець В.А. Органи виконавчої влади в Україні та управлінські відносини: - К., ВД «Юридична думка», 2007. – с.13-34.

6. Євченко В.О., Євченко О.О. Органи виконавчої влади в Україні. – К. – с.9-44.

7. Нижник Н.Р., Плахотнюк Н.Г. Виконавча влада в Україні. – К., видавництво УАДУ, 2002. – с.13-16;-с.35-53.

8. Закон України Про місцеві державні адміністрації №586-XIV від 09 квітня 1999 року зі змінами та доповненнями  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14&p=1221472958431145

9. Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади № 1572/99 від 15 грудня 1999 року зі змінами та доповненнями http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1572%2F99

10. Матеріали сайту http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/dergh_bud

11. Матеріали сайту http://www.djerelo.com

12. Конституція України від 28.06.1996.