Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Английская филология \ 4253. Дисертаційна робота Методика навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля (англійська й українська мови)

Дисертаційна робота Методика навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля (англійська й українська мови)

« Назад

Код роботи: 4253

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Англійська філологія

Тема: Методика навчання майбутніх філологів письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля (англійська й українська мови)

Кількість сторінок: 468

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 4000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні передумови формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності у письмовому двосторонньому перекладі з використанням мовного портфеля

1.1. Сучасний стан розвитку наукової думки з проблеми навчання письмового перекладу

1.2. Психолінгвістичні передумови навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля

1.3. Професійно орієнтована компетентність у письмовому двосторонньому перекладі як об’єкт навчання майбутніх викладачів англійської мови

1.4. Мовний портфель з перекладу як засіб діагностики рівня сформованості професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів англійської мови у письмовому двосторонньому перекладі

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля

2.1. Класифікація та лінгвостилістичні особливості англомовних і україномовних текстів з методики навчання іноземних мов і культур

2.2. Відбір матеріалів для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу

2.3. Система вправ для формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності у письмовому двосторонньому перекладі з використанням мовного портфеля

2.4. Модель організації навчального процесу для реалізації запропонованої методики

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля

3.1. Підготовка та організація експериментального навчання

3.2. Реалізація експериментального навчання та методична інтерпретація його результатів

3.3. Методичні рекомендації щодо навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу з використанням мовного портфеля

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки (Том II)

Вступ

Державна політика України в галузі вищої освіти ґрунтується на принципах, серед яких важливе місце посідає принцип інтеграції вищої освіти України в світовий освітній простір за умов збереження та розвитку досягнень і традицій української вищої школи [44; 89; 113]. У світлі цієї політики приєднання України до процесу болонських реформ, які проводяться головним чином для зміцнення взаємозв’язків та покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами [41], викликає потребу у представників української наукової спільноти та одночасно надає їм можливість доступу до наукових новітніх здобутків, гідного представлення власного наукового досвіду, результатів теоретичних і практичних досліджень тощо, що, безумовно, сприяє розвитку міжнародного партнерства в освітній сфері та зміцненню позицій українських університетів на ринках праці та освітніх послуг на національному, європейському та світовому рівнях [84].

Зазначене вище та той факт, що спілкування в аспекті міжнародного співробітництва в освітній галузі, методики навчання іноземних мов і культур (ІМіК) зокрема, ведеться в основному англійською мовою (АМ), зумовлює потребу українського суспільства в фахівцях, здатних виступати посередниками міжкультурного спілкування у зазначеній галузі. Такими міжкультурними посередниками в галузі методики навчання ІМіК, на наш погляд, можуть бути викладачі АМ, оскільки саме вони володіють необхідними для якісного здійснення посередницької функції, професійними компетентностями (філологічною, психолого-педагогічною та методичною) і мовними комунікативними компетентностями (українська й англійська мови) [84]. Посередницька функція викладачів АМ в рамках професійної міжкультурної комунікації реалізується у письмовому двосторонньому перекладі (ПДП) текстів з методики навчання ІМіК.

Отже, потреба українського суспільства, зокрема наукової спільноти в галузі навчання ІМіК, у посередниках професійної міжкультурної комунікації зумовлює необхідність підготовки кваліфікованих фахівців, здатних виконувати якісний ПДП текстів з методики навчання ІМіК.

Підготовка майбутніх викладачів АМ, яка відбувається на мовних факультетах педагогічних, класичних і лінгвістичних вищих навчальних закладів (ВНЗ) у магістратурі, регулюється законодавством України про вищу освіту [44] та організацію підготовки магістрів в Україні [65].

З метою визначення головних вимог до підготовки студентів магістратури напрямку підготовки -Філологія за спеціальністю 8.02030302 -Мова і література (англійська та друга іноземна мови) та їх відповідності потребам, що визначені процесом інтеграції України у всесвітній освітній простір, ми проаналізували зазначені документи та з’ясували, що викладені в них положення мають корелювати з вимогами відповідної освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та програми з АМ для освітньо-кваліфікаційного рівня -магістр зазначеної спеціальності.

Отже, для визначення вимог до професійних якостей, знань, умінь майбутнього викладача АМ, цілей, принципів і змісту навчання АМ студентів магістратури ми звернулись до ОКХ магістра філології [52; 97; 98; 105], освітньо-професійних програм [99], навчальних програм з практики усного та писемного мовлення англійської мови [108; 109; 110; 115; 116; 118; 119] вищих навчальних закладів (ВНЗ) України, які здійснюють підготовку студентів магістратури – майбутніх викладачів АМ і Програми з англійської мови для університетів/інститутів (надалі Програма) [112].

Аналіз ОКХ магістра філології [52; 97; 98; 105] українських ВНЗ та інших документів, які регулюють вищу професійну освіту з напрямку підготовки магістрів філології [95; 99; 159], дозволив нам сформувати певне уявлення про особливості вищої професійної мовної освіти. Відповідно до зазначених документів, навчання майбутніх викладачів АМ має бути спрямовано на підготовку конкурентно-спроможнього фахівця, який завдяки здатності і готовності навчатися протягом життя, розвивати та вдосконалювати свій інтелектуальний, культурний та професійний рівень, може вирішувати професійні завдання, важливе місце серед яких займає забезпечення міжкультурного спілкування у науково-методичній та науково-дослідній професійних сферах діяльності. Згідно із зазначеними ОКХ магістр філології, підготовлений для викладання АМ у ВНЗ, може займати посаду перекладача у різного роду фондах, державних установах, науково-дослідних інститутах, що досліджують проблеми філології, психології та педагогіки навчання, розвитку мовної освіти [52; 98; 105].

Ретельний аналіз Програми [112] і навчальних програм [108; 109; 110; 115; 116; 118; 119] виявив певну невідповідність цілей та змісту навчання АМ студентів магістратури мовних спеціальностей зазначеним вимогам до освітньо-кваліфікаційного рівня магістра філології, майбутнього викладача АМ. Ця невідповідність полягає у тому, що оволодіння професійно орієнтованим перекладом, яке необхідне для забезпечення міжкультурної професійної комунікації у науково-методичній та науково-дослідній сферах, у зазначених навчальних програмах не відображене.

Таким чином, доводиться констатувати, що існують протиріччя між головними вимогами до підготовки майбутніх викладачів АМ, які відображені в ОКХ ВНЗ України та відповідають потребам українського суспільства, і цілями та змістом підготовки, які виявляють недостатню зорієнтованість на ці потреби та не можуть вважатися такими, що відповідають вимогам сьогодення.

Зазначене протиріччя зумовлює потребу в розробці методики навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП фахових текстів з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які зможуть забезпечити міжкультурне спілкування у професійній сфері діяльності.

Проблемі навчання ПП студентів мовних спеціальностей присвячена певна кількість досліджень. Вченими зокрема вивчена проблема навчання майбутніх філологів ПП лінгвокультурологічних граматичних труднощів (Данилова І. І.) [36]; досліджена проблема навчання суспільно-політичного ПП на мовному факультеті (Трофімова С. В.) [140]; розроблена методика формування міжкультурного компоненту перекладацької компетентності в процесі навчання студентів мовних спеціальностей художнього перекладу (Іванова Ю. В.) [48]; запропоновані шляхи вирішення питання навчання ПП англомовних філологічних текстів російською мовою (Аксьонова О. Є.) [2]; запропонована текстологічна модель навчання ПП (Королькова С. А.) [67]; розглянута проблема навчання ПП на основі методичного моделювання (Казанцева Н. С.) [55]; розроблена методика навчання ПП наукових текстів з урахуванням етимологічної складової термінів (Ніколаєва О. С.) [91]; висвітлене питання навчання ПП англійських фразових дієслів студентів перекладацьких відділень (Перевьорткіна М. С.) [103]; розглянута проблема опанування перекладацької стратегії за рахунок розвитку пізнавальної діяльності студентів (Бабаскіна К. Г.) [8]; досліджена проблема навчання майбутніх філологів ПДП комерційних листів (Пасічник Т. Д.) [100]; запропоновані шляхи вирішення проблеми навчання майбутніх перекладачів трансляції культурно-специфічних концептів інституційного дискурсу (Тарнаєва Л. П.) [138]. Проте, питання навчання майбутніх викладачів АМ ПДП текстів з методики навчання ІМіК залишається поза увагою дослідників.

Отже, проведений аналіз нормативних документів, навчальних програм і наукової літератури дозволяє обґрунтувати актуальність теми дослідження та перспективність розробки методики навчання майбутніх філологів ПДП з використанням мовного портфеля (МП), які обумовлені:

1) зростаючою потребою суспільства у фахівцях, здатних виступати посередниками міжкультурного спілкування в галузі методики навчання ІМіК, виконуючи якісний ПДП фахових текстів;

2) існуючим протиріччям між вимогами до освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр філології, викладач АМ і цілями та змістом підготовки студентів магістратури мовних ВНЗ, майбутніх викладачів АМ;

3) необхідністю забезпечення професійно орієнтованого навчання АМ;

4) нагальною потребою впровадження сучасних підходів до вирішення методичних проблем навчання ПП;

5) відсутністю розробленої методики навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням МП.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці методики навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням МП.

Реалізація визначеної мети передбачає вирішення таких завдань:

1) дослідити сучасний стан розвитку наукової думки з проблеми навчання ПП студентів мовних ВНЗ та визначити психолінгвістичні передумови навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП;

2) визначити поняття, структуру та зміст професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП; розробити та впровадити у процес відповідного навчання мовний портфель з перекладу (МПП) для майбутніх викладачів АМ в якості засобу діагностики рівня сформованості зазначеної компетентності;

3) визначити жанрові різновиди та лінгвостилістичні характеристики текстів з методики навчання ІМіК; здійснити відбір матеріалів для навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП;

4) теоретично обґрунтувати та розробити систему та комплекси вправ для формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП; запропонувати модель організації навчального процесу для реалізації розробленої методики;

5) експериментально перевірити ефективність розробленої методики, зокрема ефективність організації роботи майбутніх викладачів АМ з МПП у процесі опанування ними професійно орієнтованого ПДП; укласти методичні рекомендації.

Мета дослідження та завданя дозволяють визначити об’єкт і предмет дослідження.

Об’єкт дослідження – процес навчання майбутніх філологів професійно орієнтованого ПДП з використанням МП.

Предмет дослідження – методика навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП англомовних та україномовних текстів з методики навчання ІМіК з використанням МПП.

Для забезпечення достовірності отриманих результатів і висновків були використані такі методи дослідження: теоретичні – вивчення та критичний аналіз наукової літератури з методики навчання ІМіК, перекладознавства, педагогіки, психології та лінгвістики з метою визначення теоретичних передумов навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням МПП; аналіз навчальних програм з практики усного та писемного мовлення АМ на предмет відповідності їх цілей та змісту сучасним цілям та завданням навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням МПП; моделювання навчального процесу з використанням комплексів вправ для формування у майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованої компетентності у ПДП; емпіричні – анкетне опитування фахівців з теорії та практики перекладу: перекладачів і викладачів перекладознавчих дисциплін з метою дослідити аспекти професійної діяльності перекладачів та визначити ступінь значущості вмінь професійно орієнтованого ПДП; письмове опитування студентів магістратури з метою з’ясування їхнього ставлення до опанування професійно орієнтованого ПДП та виявлення їх очікувань і потреб; усне опитування учасників експерименту з метою з’ясування їхнього ставлення до навчання професійно орієнтованого ПДП з використанням МПП, їхню оцінку ефективності та доцільності запропонованої методики; експериментально-статистичні – експериментальне дослідження з метою перевірки ефективності запропонованої методики; методи математичної статистики для обробки й аналізу результатів експериментального навчання і перевірки достовірності експериментальних даних.

На захист виносяться такі наукові положення:

1. Успішність формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП залежить від рівня розвитку вмінь, сформованості мовленнєвих навичок, обсягу набутих знань професійно орієнтованого ПДП та динамічної взаємодії зазначених складових на основі комунікативних здібностей до письмової перекладацької діяльності.

2. Ефективність використання мовного портфеля з перекладу як засобу діагностики рівня сформованості професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП забезпечується контрольними листами самооцінки вмінь, знань і комунікативних здібностей професійно орієнтованого ПДП.

3. Успішність навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП зумовлюється використанням спеціально відібраних і представлених у сукупності комунікативного, тематичного та мовного мінімумів навчальних матеріалів, основною одиницею яких виступають автентичні англомовні й україномовні паралельні тексти з методики навчання ІМіК таких жанрів як: інформаційний лист-запрошення до участі в конференції; вимоги до оформлення публікацій; програма конференції; науковий звіт; монографія; дисертація; - наукова стаття; анотація; наукова доповідь; тези доповіді; рецензія; підручник; автореферат.

4. Досягнення мети навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням мовного портфеля з перекладу обумовлюється поетапним формуванням професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП шляхом виконання вправ, спрямованих на: актуалізацію та систематизацію лінгвістичних, предметних, фонових знань, знань теорії та практики перекладу й особливостей техніки виконання письмового перекладу; формування та вдосконалення лексичних, граматичних навичок і навичок вживання засобів міжфразового зв’язку; розвиток і вдосконалення вмінь виконувати перекладацький аналіз тексту оригіналу, використовувати знання систем мов, проектувати і створювати тексти, лінгвосоціокультурних, інтелектуальних, організаційних умінь і комунікативних здібностей (загальних, організаційних, готовності до міжкультурного посередництва, відношення до власної перекладацької діяльності).

5. Ефективність роботи майбутніх викладачів АМ з мовним портфелем з перекладу забезпечується наданням студентам магістратури самостійності у визначенні цілей опанування професійно орієнтованого ПДП, плануванні роботи з оволодіння знаннями, навичками, вміннями та комунікативними здібностями відповідно до власних потреб і визначенні способів опанування зазначеними складовими професійно орієнтованої компетентності у ПДП за умов надання консультацій викладачем у разі необхідності.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що вперше: теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено методику навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням МП; визначено структуру та зміст МПП в якості засобу діагностики рівня сформованості професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП; удосконалено структуру та зміст компетентності у ПП як об’єкту навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП; набуло подальшого розвитку вирішення проблеми класифікації фахових текстів з методики навчання ІМіК, визначення принципів та критеріїв відбору навчальних матеріалів, оцінювання якості письмових перекладів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в:

1) укладанні МПП для майбутніх викладачів АМ;

2) відборі навчальних матеріалів;

3) розробці комплексів вправ для формування у майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованої компетентності у ПДП;

4) укладанні методичних рекомендацій щодо організації відповідного навчання.

Структура й обсяг дисертації зумовлена її цілями і завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (I том – 221 сторінка) та 18 додатків (II том – 247 сторінок). Повний обсяг дисертації – 468 сторінок. Список використаних джерел розміщений на 27 сторінках і налічує 241 найменування, з них – 69 англійською та французькою мовами. Робота містить 33 таблиці, 1 схему та 2 рисунки.

Висновки

У ході наукового дослідження, зумовленого актуальністю забезпечення ефективного навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням МПП, у відповідності до мети одержано теоретичні, практичні та експериментальні результати.

З метою теоретичного обґрунтування методики навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП текстів з методики навчання ІМіК з використанням МПП досліджено сучасний стан розвитку наукової думки з проблеми навчання ПП студентів мовних ВНЗ. У результаті дослідження визначено, що метою навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП має виступати формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП.

У ході розгляду психолінгвістичних передумов відповідного навчання доведено, що професійно орієнтований ПДП англомовних та україномовних текстів з методики навчання ІМіК, який виконується в умовах навчання майбутніх викладачів АМ з метою їх підготовки до виконання ролі і задач міжкультурного посередника в галузі методики навчання ІМіК, – це особливий складний рецептивно-репродуктивний вид мовленнєвої діяльності, який передбачає використання мовленнєвих механізмів читання та письма, сукупність добре розвинених процесів пам’яті, уваги, смислового сприйняття, результативного осмислення, репродуктивно-продуктивного мислення. Висновки дослідження враховано в процесі визначення складових структури та змісту професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП текстів з методики навчання ІМіК.

Під час вирішення питання структури та змісту професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП в якості мети відповідного навчання доведено, що це – мовленнєва компетентність, яка взаємопов’язана з іншими мовленнєвими (у читанні та письмі), мовними (лексична та граматична), лінгвосоціокультурною компетентностями і ґрунтується на навчально-стратегічній компетентності. Зазначена компетентність розглядається як здатність майбутніх викладачів АМ здійснювати посередницьку функцію в рамках міжкультурного спілкування в галузі методики навчання ІМіК, успішність формування якої залежить від рівня розвитку вмінь професійно орієнтованого ПДП, сформованості мовленнєвих навичок, обсягу набутих знань і динамічній взаємодії зазначених складових на основі КЗ, які забезпечують успішність здійснення майбутніми викладачами АМ ПДП текстів з методики навчання ІМіК.

Засобом діагностики рівня сформованості професійно орієнтованої компетентноті майбутніх викладачів АМ у ПДП визначено МПП, ефективність використання якого зумовлюється контрольними листами самооцінки вмінь, знань і КЗ професійно орієнтованого ПДП. МПП містить -Вступ / Introductionˮ, де зазначені відомості про принципи укладання, призначення та структуру МПП, і складається з трьох розділів:

1) Мовний Паспорт / Language Passportˮ;

2) Біографія опанування професійно орієнтованого ПДП / Profession Specific Bilateral Translation Learning Biographyˮ;

3) Досьє / Dossierˮ. Специфіка МПП полягає у тому, що він: розрахований на майбутніх викладачів АМ і відображає рівень сформованості їхньої професійно орієнтованої компетентності у ПДП на основі систематичної рефлексивної самооцінки студентами процесу та результатів власного навчального досвіду; базується на структурі та змісті професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП; покликаний сприяти формуванню професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП: розвитку мовленнєвих вмінь, формуванню мовленнєвих навичок, набуттю знань і розвитку та вдосконаленню КЗ, необхідних для виконання майбутніми викладачами АМ професійно орієнтованого ПДП англомовних та україномовних текстів з методики навчання ІМіК.

З метою ефективного відбору матеріалів для навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП досліджено жанрову варіативність зазначених текстів у зіставному аспекті. Висновки, що основні жанри не виявляють принципових розбіжностей і можуть бути класифіковані за критеріями: жанрово-стильової приналежності; характером фахової інформації; функціональної спрямованості; комунікативної спрямованості; формою презентації; носієм інформації; обсягу інформації та результати зіставного аналізу стилістичних, структурних і мовних особливостей презентації фахової інформації в англомовних і україномовних текстах з методики навчання ІМіК враховано в процесі відбору паралельних текстів.

Англомовні й україномовні паралельні тексти з методики навчання ІМіК визначено основною одиницею відбору навчальних матріалів, представлених комунікативним (сфери спілкування, типові ситуації, ролі, комунікативні наміри), тематичним (комплексні теми, підтеми, проблемно-тематичні комплекси, тексти) і мовним (граматичний та лексичний) мінімумами. Згідно з критеріями: інформативності; змістовної доступності та посильності; комунікативної спрямованості; тематичності; перекладацької цінності; жанрової та типологічної різноманітності; обсягу; мовної доступності та посильності відібрано 64 (32 англомовних і 32 україномовних) паралельні тексти таких жанрів як: інформаційний лист-запрошення до участі в конференції; вимоги до оформлення публікацій; програма конференції; науковий звіт; монографія; дисертація; наукова стаття; анотація; наукова доповідь; тези доповіді; рецензія; підручник; автореферат.

Джерелами паралельних текстів стали 21 англомовних і 19 україномовних фахових видань у відповідності до критеріїв: професійної спрямованості; автентичності; сучасності; актуальності.

В результаті відбору лексичного мінімуму укладено англо-український (396 ЛО) та україно-англійський (351 ЛО) глосарії термінів з методики навчання ІМіК.

На основі виділених і конкретизованих до цілей дослідження дидактичних і методичних принципів розроблено систему вправ для формування у майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованої компетентності у ПДП з використанням МПП. У процесі розробки відповідної системи вправ було виділено три етапи формування зазначеної компетентності, в межах яких було визначено підсистеми, групи, підгрупи вправ, спрямованих на: актуалізацію та систематизацію лінгвістичних, спеціальних, фонових знань, знань теорії та практики перекладу, особливостей техніки виконання письмового перекладу; формування і вдосконалення лексичних, граматичних навичок і навичок вживання ЗМЗ; розвиток і вдосконалення мовленнєвих (здійснювати перекладацький аналіз ТО, використовувати знання систем мов, проектувати та створювати тексти), лінгвосоціокультурних, інтелектуальних, організаційних умінь і комунікативних здібностей (загальних, організаційних, готовності до міжкультурного посередництва, відношення до власної перекладацької діяльності); прийоми використання МПП.

З метою практичної реалізації системи вправ розроблено п’ять комплексів вправ, структура та зміст яких відповідає структурі та змісту розробленої нами моделі навчання студентів магістратури мовних спеціальностей професійно орієнтованого ПДП з використанням МПП. Запропонована модель містить розподіл аудиторних і позааудиторних годин в межах навчальної дисципліни - Практика усного та писемного мовлення англійської мови, для студентів магістратури мовних ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 8.02030302 - Філологія. Мова і література (англійська), вивчають АМ як першу іноземну і по закінченні навчання отримують кваліфікацію викладача АМ.

З метою перевірки ефективності методики формування професійно орієнтованої компетентноств майбутніх викладачів АМ у ПДП англомовних та україномовних текстів з методики навчання ІМіК з використанням МПП проведено експериментальне навчання, реалізацію якого здійснено у відповідності до розробленої робочої програми експериментального навчання, зі студентами магістратури факультету германської філології КНЛУ у І семестрі 2013-2014 навчального року під час вивчення дисципліни -Культура усного та писемного мовлення першої іноземної мови.

В ході експерименту доведено загальну ефективність розробленої методики та визначено оптимальний варіант, який передбачає мінімальний ступень керування викладачем роботою студентів магістратури з МПП в межах основного етапу формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів АМ у ПДП.

Отримані результати дозволили констатувати, що ефективність роботи майбутніх викладачів АМ з МПП забезпечується наданням студентам магістратури самостійності у визначенні цілей опанування професійно орієнтованого ПДП, плануванні дій, спрямованих на оволодіння знаннями, навичками, вміннями та комунікативними здібностями відповідно до власних потреб і визначенні способів опанування зазначеними складовими професійно орієнтованої компетентності у ПДП за умов надання консультацій викладачем у разі необхідності. За результатами експериментального навчання укладено методичні рекомендації щодо організації процесу навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням МПП.

Основним підсумком дисертаційного дослідження є визначення теоретичних засад і практична розробка МПП для майбутніх викладачів АМ і комплексів вправ для формування професійно орієнтованої компетентності у ПДП.

У перспективі навчання майбутніх викладачів АМ професійно орієнтованого ПДП з використанням МПП можна проводити в межах спецкурсу для забезпечення ефективності їхньої підготовки до виконання посередницької функції в рамках професійного міжкультурного спілкування в галузі методики навчання ІМіК. Ми допускаємо модифікування запропонованої методики для текстів з лінгвістики, педагогіки, психології та навчання інших ІМ.

Перспективою подальших досліджень може бути розробка електронного МПП, веб-ресурсів, довідників, двомовних термінологічних словників, методичних рекомендацій.

Проведене дослідження не претендує на остаточне вирішення питання навчання майбутніх філологів професійно орієнтованого ПДП.

Одержані результати свідчать про доцільність подальшого теоретичного та практичного дослідження цієї проблеми.

Список використаних джерел

1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

2. Аксѐнова Е. Е. Обучение письменному переводу филологических текстов с английского языка на русский: дис. – …канд. пед. наук: 13.00.02 / Аксенова Елена Евгеньевна. – М., 2006. – 284 с.

3. Аксѐнова Е. Е. Межкультурные аспекты обучения переводу как двуязычной деятельности // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – В.63. – С. 3–7.

4. Алексеева И. С. Введение в перевод: Учеб. пособие для студ. філол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений / И. С. Алексеева. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр -Академия, 2004. – 352 с.

5. Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. – СПб.: Издательство -Союз, 2001. – 288 с.

6. Аликаев Р. С. Стилистическая парадигма языка науки: автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра филол. наук: 10.02.19, 10.02.04 / Рашид Султанович Аликаев. – Краснодар, 1999. – 35 с.

7. Алыбина А. Т. Критерии отбора и систематизации текстового материала при профессионально-ориентированном обучении чтению на иностранном языке / А. Т. Алыбина, Е. И. Васильевых // Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1982. – С. 113–121.

8. Бабаскина Е. Г. Методика овладения переводческой стратегией посредством развития познавательной активности студентов: дис. – …канд. пед. наук: 13.00.02 / Бабаскина Екатерина Геннадиевна. – Курск, 2011. –183 с.

9. Бархударов Л. С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода. / Л. С. Бархударов. – М.: Междунар. Отношения, 1975. – 240 с.

10. Беженар І. В. Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення з використанням мовного портфеля: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Володимирівна Беженар. К., 2012. ‒ 343 с.

11. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.

12. Бігич О. Б. Інформаційно-комунікаційний портфель викладача іноземної мови / О. Б. Бігич // Електронні засоби навчання іноземних мов студентів: досвід розробки й апробації: Колективна монографія / [О. Б. Бігич, М. М. Волошинова, О. А. Мацнєва та інш.]; за ред. О. Б. Бігич. – К.: Вид центр КНЛУ, 2012. – С. 14–16.

13. Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Бирюк Ольга Василівна – К., 2005. – 196 с.

14. Бориско Н. Ф. Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография / Наталия Федоровна Бориско. – К., 1999. – 268 с.

15. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку): дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Бориско Наталия Федоровна. – К., 2000. – 508с.

16. Бориско Н. Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по иностранному языку или сколько методики нужно будущему учителю? / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2010. – №2. – С. 3–10.

17. Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання: дис. … кандидата пед.. наук: 13.00.02 / Бочкарьова Олена Юріївна. – К., 2007. – 278 с.

18. Брандес М. П. Предпереводческий анализ текста: [Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. -Лингвистика и межкультурная коммуникацияˮ]. / М. П. Брандес, В. И. Провоторов. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 223 с.

19. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский [Учеб. Пособие. – 2-е изд., испр. и доп.]. / Е. В. Бреус– М.: УРАО, 2000. – 207 с.

20. Британ Ю. В. Лінгвостилістичні характеристики професійно орієнтованих текстів Британських наукових періодичних електронних видань / Ю. В. Британ // Вісник КНЛУ Серія Педагогіка та психологія. Вип. 20. – 2011. – С.10–18.

21. Бухбиндер В. А. О системе упражнений / В. А. Бухбиндер // Обощающая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия [сост. А. А. Леонтьев]. – М.: Рус. яз., 1991. – С. 92–98.

22. Василенко Т. П. Комплекс вправ для формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі / Т. П. Василенко // Вісник КНЛУ Серія Педагогіка та психологія. Вип. 21. – 2012. – С. 146–160.

23. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ - Перун, 2005. – 1728 с.

24. Вербець В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти: Навч.-метод. посіб. / В. Вербець / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне: РДГУ, 2005. – 202 с.

25. Вербицкая М. В. Компоненты и уровни переводческой компетенции / М. В. Вербицкая, М. Ю. Соловов // Вестник Московского университета. – Сер. 19. – Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – №4. – С. 49–50.

26. Версії світу: сучасна художня проза (Versions of the World: Reading Comtemporary Fiction): Навч. посібник / Л. Ф. Присяжнюк, С. М. Співак, О. В. Тихомирова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 245 с.

27. Вознюк М. Ю. Критерії оцінювання перекладу / М. Ю. Вознюк // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 9 (220), Ч. ІІ, 2011. – С. 143–149.

28. Гавриленко Н. Н. Обучение переводу в сфере профессиональной коммуникации: Монография. / Н. Н. Гавриленко. – М.: РУДН, 2008. – 175 с.

29. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учеб. пособие [для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений] / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Издательский центр -Академия, 2004. – 336 с.

30. Гальскова Н. Д. Языковой портфель – инструмент оценки и самооценки уровня владения современными языками в XXI столетии: (к 70-летию Московск. гос. лингв. ун-та) / Н. Д. Гальскова, К. М. Ирисханова, Г. В. Стрелкова // Дидакт. – 2000. – №3 (36). – С. 14–29.

31. Гарбовский Н. К. Теория перевода: Учебник. / Н. К. Гарбовский. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.

32. Герасименко М. Критерії відбору автентичних англомовних текстів для навчання професійно орієнтованого читання майбутніх учителів / Марина Герасименко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 96 (2). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 483–486.

33. Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник / А. Герасимчук, Ю. Палеха, О. Шиян; pед. В. Я. Пипченко, Н. М. Труш. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 245 с.

34. Гришина М. С. Обучение гибкому профессионально ориентированному иноязычному чтению в сети Интернет (на основе комплекса компьютерных программ): дис. …кандидата пед. наук: 13.00.01 / Гришина Марина Степановна. – Пермь, 2003. – 242с.

35. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных зыков / Перси Борисович Гурвич. – Владимир: Владимирский гос. пед. ин-т, 1980. – 103 с.

36. Данилова И. И. Обучение переводу лингвокультурологических грамматически трудных явлений: дис. – …канд. пед. наук: 13.00.02 / Данилова Ирина Игоревна – Таганрог, 2004. – 206 с.

37. Дубенко О. Ю. Англо-американські та українські наукові тексти в порівняльно-стилістичному аспекті [Електронний ресурс] / О. Ю. Дубенко. – Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2009_16/R4/Dubenko.pdf.

38. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / О. Ю. Дубенко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 224 с.

39. Европейский языковой портфель для филологов: (преподавателей языка, письм. и устн. переводчиков): В 3-х ч. Ч.2. Языковая биография. Ч.3. Досье / [сост. К. М. Ирисханова]. ‒ М.: МГЛУ, 2003. ‒ 75 с.

40. Жоль К. Соціологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. / К. Жоль. ‒ К.: Либідь, 2005. ‒ 440 с.

41. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, професор С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

42. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія / Ірина Павлівна Задорожна. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.

43. Зайкова И. В. Методика отбора и организации текстов для обучения студентов экономичнских вузов письменному специальному переводу (дополнительная квалификация, английский язык): автореферат дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 – Зайкова Ирина Викторовна. – Иркутск., 2009 – 22 с.

44. Закон України -Про вищу освіту №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/part_02.html.

45. Закреницька Л. А. Фахові тексти в їх жанрових різновидах як сфера функціонування англійських термінів християнського богослов’я / Л. А. Закреницька // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки – 2011. – № 6 – Ч.2. – С.154–157.

46. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя // Вопросы теории перевода. – М.: МПСИ, 2001. – 429 с.

47. Зимняя И. А. Психолингвистический анализ перевода как вида речевой деятельности / И. А. Зимняя // Вопросы теории перевода. – М.: Моск. ин-т иностр. яз., 1978. – В. 127. – С.37 – 49.

48. Иванова Ю. В. Обучение художественному переводу как виду межкультурной речевой деятельности: (английский язык, языковой вуз): дис. – …канд. пед. наук: 13.00.02 / Иванова Юлия Владимировна. – Таганрог, 2005. – 198с.

49. Исаева Д. А. Языковой портфель как инструмент автономного изучения иностранного языка / Д. А. Исаева // Преподавание иностранных языков и культур: теоретические и прикладные аспекты (Лемпертовские чтения – VI): материалы Междунар. науч.-метод. симпозиума, 18-19 мая 2004 г. / М- во образования и науки Рос. Федерации, Пятигорск. гос. лингв. ун-т – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2004. – №6. – С. 110–115.

50. Іванюк М. В. Характеристика сучасного англомовного наукового дискурсу [Електронний ресурс] / М. В. Іванюк. – Режим доступу до джерела: http://eprints.zu.edu.ua/5649/1/138-140.pdf.

51. Ільченко О. М. Етикетизація англо-американського наукового дискурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: 10.02.04 / Ольга Михайлівна Ільченко. – К., 2002. – 38 с.

52. Інформаційний пакет факультету іноземних мов МДУ: для студ. ОКР - Магістр; спеціальності 8.02030302 - Мова та література (англійська) / уклад.: І. В. Соколова, Ю. М. Бумбур, А. В. Левченко – Маріуполь, 2013. – 46 с.

53. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English↔Russian. Серия: Изучаем иностранные языки / Т. А. Казакова. – СПб.: Издательство -Союз, 2005. – 320 с.

54. Казакова Т. А. Теория перевода (лингвистические аспекты) / Т. А. Казакова. Серия: Высшее образование. – М.: Феникс, Союз, 2004. – 235 с.

55. Казанцева Н. С. Методическое моделирование в обучении студентов письменному переводу: дис. – …канд. пед. наук: 13.00.02 / Казанцева Надежда Семеновна – Екатеринбург, 2010. – 191с.

56. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В. І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576 с.

57. Каширина Н. А. Критерии оценки качества письменных переводов как методическая проблема // Лингводидактические основы преподавания языков и культур: сб. статей / под ред. И. А. Цатуровой. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. – С.48–56.

58. Кияк Т. Р. Фахові мови як новий напрям лінгвістичного дослідження [Електронний ресурс] / Т. Р. Кияк. – Режим доступу до джерела: http://www/nbuv/gov/ua/portal/Soc_Gum/2009_121/articles/.

59. Кияк Т. Р. Функції та переклад термінів у фахових текстах [Електронний ресурс] / Т. Р. Кияк. – Режим доступу до джерела: http://eprints.zu.edu.ua/1545/1/84.pdf.

60. Колесникова И. Л. Англорусский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб.: Изд-во -Русско-Балтийский информационный центр, 2001. – 224 с.

61. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода: Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М.: URSS, ЛИБРОКОМ., 2009. – 176 с.

62. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Учебное пособие / В. Н. Комиссаров. – М.: ЭТС. – 2002. – 424 с.

63. Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу / В. Н. Комиссаров. – М.: РЕМА, 1997. – 112 с.

64. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір / Наказ Міністерства освіти і науки України № 998 від 31.12.2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: www.mon.gov.ua/images/education/average/topic/rozv/knc.doc.

65. Концепція організації підготовки магістрів в Україні / Наказ Міністерства освіти і науки України № 99 від 10.02.2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6670/print/.

66. Корейба І. В. Методика навчання професійного читання майбутніх учителів німецької мови з використанням Інтернет-ресурсів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Корейба Інна Василівна. – К., 2010. – 286 с.

67. Королькова С. А. Текстологическая модель обучения письменному переводу студентов языковых вузов: на материале французского языка: дис. – …канд. пед. наук: 13.00.02 / Королькова Светлана Азадовна. – Волгоград, 2006. – 198 с.

68. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства: [підручник] / І. В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512 с.

69. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. / І. В. Корунець. – Вінниця. -Нова Книга, 2003 – 448 с.

70. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: [пособие для учителей] / Наталия Федоровна Коряковцева. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

71. Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Лекционный курс / В. В. Красных. – М.: Гнозис, 2001. – 270 с.

72. Курило Л. В. Культурно обумовлені розбіжності англомовних й україномовних наукових текстів / Л. В. Курило // Актуальні проблеми металінгвістики: збірник наукових праць. – Черкаси: Видав. Чабаненко Ю. А., 2013. – С. 183–185.

73. Лавриненко О. О. Методика викладання перекладу: навчальний посібник / О. О. Лавриненко. – К.: Вид-во КиМУ, 2011. – 154 с.

74. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе / Б. А. Лапидус. – М.: Высшая школа, 1986. – 143 [1] c. – (Б-ка преподавателя).

75. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: Учеб. пособие для студ. перевод. фак. высш. учеб. pаведений / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов – М.: Издательский центр -Академия, 2003. – 172 с.

76. Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе: Учебно-методическое пособие / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 136 с.

77. Латышев Л. К. Технология перевода: Учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак. / Л. К. Латышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр -Академия, 2005. – 320 с.

78. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1997. – 287 с.

79. Лукша И. В. Языковая лаборатория как средство оптимизации учебной автономии в мультимедийном профессионально ориентированном контексте (на примере факультета иностранных языков педагогического вуза): автореф. дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Ирина Васильевна Лукша. – М., 2008. – 16 с.

80. Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту для студентів факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання: Навчальний посібник / С. Є. Максімов. – К.: Ленвіт, 2006. – 157 с.

81. Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навчальний посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 360 c.

82. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 4-те вид. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – К.: Каравела, 2011. – 352 с.

83. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

84. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: навч.-метод. посібник [для студ. мовних спец. осв.- каліф. рівня - магістр] / О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін. [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

85. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М.: Моск. Лицей, 1996. – 208 с.

86. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик. – 3-е изд. / Г. Э. Мирам. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 160 с.

87. Мороховский А. Н. Силистика английского языка: Учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Выща шк., 1991. – 272 с.

88. Наказ МОН №774 від 30.12.2005 -Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: www.uazakon.com/document/fpart30/idx30417.htm.

89. Національна доктрина розвитку освіти, 2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002.

90. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентністного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – К.: Ленвіт – 2010. – №2. – С.11–17.

91. Николаева О. С. Методика обучения переводу научных текстов на основе учета этимологической составляющей терминов: дис. –... канд. пед. наук: 13.00.02 / Николаева Ольга Сергеевна. – М., 2010. – 215 с.

92. Никульшина Н. Л. Обучение аспирантов иноязычному научному дискурсу с учетом его жанровой и риторической организации [Електронний ресурс] / Н. Л. Никульшина, Т. В. Мордовина. – Режим доступу до джерела: http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/01/rus_12.pdf.

93. Ніколаєва С. Ю. Технология -Портолио в высшем профессиональном образовании / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – К.: Ленвіт – 2013. – №2. – С.47–54.

94. Носонович Е. В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Е. В. Носонович, Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 6–12.

95. Образовательный стандарт Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования по направлению подготовки магистров - Филология [квалификация -магистр]. – Москва, 2010. – 24 с.

96. Ожегова Е. В. Методика формирования лингвоинформационной самостоятельности студентов вуза – будущих переводчиков: дис. – … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Ожегова Евгения Владимировна. – Пермь, 2012. – 232 с.

97. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки фахівців за галуззю знань 0203 -Гуманітарні науки спеціальність підготовки 8.02030302 -Мова і література (німецька) за освітньо-кваліфікаційним рівнем -магістр (нормативна частина) / ДВНЗ - Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хм., 2012. – 16 с.

98. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки фахівців за спеціальністю 8.02030302 - Мова і література (англійська та друга іноземна мови) освітньо-кваліфікаційного рівня -магістр / [розроб. д. ф. н. проф. О. П. Воробйова, доц. І. С. Гулідова] // КНЛУ, 2013. – 35 с.

99. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за спеціальністю 8.02030302 - Мова і література (англійська та друга іноземна мови) освітньо-кваліфікаційного рівня -магістр / КНЛУ, 2012. – 40 с.

100. Пасічник Т. Д. Методика навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу комерційних листів: дис. – … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Пасічник Тетяна Дмитрівна. – К., 2011. – 300с.

101. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Ефим Изральевич Пассов. – М.: Рус. яз., 1989. – 276 с.

102. Пассов Е. И. Сорок лет спустя или сто и одна методическая идея. / Е. И. Пассов. – М.: ГЛОССА-ПРЕСС, 2006. – 240 с.

103. Перевѐрткина М. С. Методика обучения переводу английских фразовых глаголов студентов переводческого отделения: дис. – … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Перевѐрткина Марина Сергеевна. – Санкт-Петербург, 2010. – 256с.

104. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня -Бакалавр [спец. 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська)]. – Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=279.

105. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня - Магістр [спец. 8.030502 – -Англійська мова та література]. – Чернівці, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2009. – 168 с.

106. Плахотник В. М. Чи можуть вправи бути комунікативними? / В. М. Плахотник // Іноземні мови. – 2009. – N3. – С. 3–5.

107. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 350 с.

108. Практика усного та писемного мовлення англійською мовою (магістратура, 1 семестр): Програма навчальної дисципліни / Впорядник: О. Г. Васильєва. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2010. – 14 с.

109. Практика усного та писемного мовлення англійською мовою (магістратура, 2 семестр): Програма навчальної дисципліни / Впорядник: О. Г. Васильєва. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2010. – 14 с.

110. Практика англійської мови: Програма навчальної дисципліни / Розробник(и): О. Я. Кресан. – Черкаси: Вид. відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2009. – 18 с.

111. Програма державного екзамену з першої іноземної мови [напрям підготовки 6.020303 – Мова і література – англійська мова] / уклад. к.п.н. доц. М. І. Соловей, д.ф.н. проф. О. П. Воробйова, к.ф.н. доц. Н. П. Ізотова. – Київ, 2012. – КНЛУ. – 24 с.

112. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін. – К.: Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – 2001. – 245 с.

113. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://www.kharkivosvita.net.ua/files/Rozv_osviti.pdf.

114. Пумпянский А. Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык / А. Л. Пумпянский. – М.: Издательство -НАУКА, 1965. – 304 с.

115. Робоча програма дисципліни - Германські мови / Англійська мова для студентів-магістрантів [спец. 6.020303 – Мова та література / Переклад] / [уклад. Є. В. Бондаренко]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://foreign- languages.karazin.ua/resources/a9359083d309b84872a3239831d85208.

116. Робоча програма з дисципліни - Практика англійської мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - Магістр [спец. 8.030502 – Мова та література] / [уклад. О. Я. Кресян]. – Черкаси, 2010. – Черкаський нац. університет ім. Б. Хмельницького. – 21 с.

117. Робоча навчальна программа з курсу - Практичний курс перекладу (англійська мова як перша іноземна) [спец. 8.02030304 – Переклад (англійська мова)] / [уклад. доц. Максімов С. Є. викл. Польова Е. В]. – Київ, 2011. – Київський нац. лінгв. ун-т – 21 с.

118. Робоча програма навчальної дисципліни - Культура усного та писемного молення першої іноземної мови [спец. 8.010103 Філологія. Мова та література (англійська та друга іноземна мова)] / [розробник: викл. Цибка В. В.]. – Київ, 2012. – КНЛУ. – 18 с.

119. Робоча програма навчальної дисципліни - Практика усного та писемного мовлення англійською мовою для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - Магістр [спец. 8.010103 Мова та література (англійська)] / [розробник: доц. Васильєва О. Г.]. – Чернігів, 2010. – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – 16 с.

120. Роман С. В. Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення / С. В. Роман // Іноземні мови. – 2012. – №2. – С. 39–45.

121. Сабанова Л. В. Формирование профессионально ориентированной письменной речи на продвинутом этапе подготовки студентов языкового педагогического вуза: французский язик: дис… кандитата пед. наук: 13.00.02 / Сабанова Лия Валентиновна. – М., 2007. – 225 с.

122. Сафонова В. В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях / Серия: О чем спорят в языковой педагогике / Виктория Викторовна Сафонова. – М.: Еврошкола, 2004. – 236 с.

123. Сафонова В. В. Об особенностях структурно-речевой деятельности в условиях межязыкового общения и лингводидактических предпосылках обучения переводу в вузе // Теоретические проблемы научно-технической терминологии и практики перевода: Тезисы докладов зональной научной конференции. – Омск: Омский политехнический институт, Омский терминологический центр, 1985. – С. 33–35.

124. Сафонова В. В. Языковая педагогика в схемах и таблицах. Тема: Перевод, переводоведение и методика обучения переводческой деятельности. – 3-е изд. М.: Еврошкола, 2008. – 88 с.

125. Сдобников В. В. Критерии оценки качества перевода и типология переводческих ошибок: сборник научных трудов НГЛУ / В. В. Сдобников. – Вып. 8. – Нижний Новгород, 2007. – 175с.

126. Семенов А. Л. Основы общей теории перевода и переводческой деятельности: [учеб. пособие для студ. лингв. вузов и фак.] / А. Л. Семенов. – М.: Издательский центр -Академияˮ, 2008. – 160 с.

127. Семеног О. М. Культура наукової української мови: навчальний посібник / О. М. Семеног. – К.: Видавничий центр -Академіяˮ, 2010. – 216 c.

128. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Елена Васильевна Сидоренко. – СПб.: ООО -Речь, 2002. – 350 с.

129. Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій: дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Синекоп Оксана Степанівна. – К., 2010. – 370 с.

130. Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти / Світлана Олександрівна Сисоєва, Тетяна Євгенівна Кристопчук. – Луцьк: ВАТ -Волинська обласна друкарня, 2009. – 460 с.

131. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин. – М.: Рус. Яз., 1981. – 248 с.

132. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – №3. – С. 3–7.

133. Слепович В. С. Курс перевода (английский – русский язык) / В. С. Слепович. – Мн.: "ТетраСистемс", 2002. – 272 с.

134. Смелякова Л. П. Теоретические основы отбора художественного текстового материала для языкового вуза (на материале английского языка): автореферат дисс. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 -Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) / Л. П. Смелякова. – СПб., 1993. – 32 с.

135. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие [для студентов пед. вузов и учителей] / Соловова Е. Н. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 238, [2] с.

136. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие [для студентов пед. вузов и учителей] / Соловова Е. Н. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 272 с.

137. Тамбовкина Т. Ю. Самообучение иностранным языкам как подсистема вузовского лингвистического образования: дис.... доктора пед. наук: 13.00.02 / Тамбовкина Татьяна Юрьевна. – Москва, 2007. – 375 с.

138. Тарнаева Л. П. Обучение будущих переводчиков трансляции культурно- специфических смыслов институционального дискурса: дис. – … докт. пед. наук: спец. 13.00.02 / Тарнаева Лариса Петровна. – Санкт-Петербург, 2011. – 545с.

139. Типова програма навчальної дисципліни - Методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах. Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр. Напрям підготовки: філологія. Спеціальність 8.02030302 - Мова і література (дві іноземні мови) / Укладачі: д.п.н. проф. С. Ю. Ніколаєва, д.п.н. проф. Н. Ф. Бориско. – Київ: КНЛУ, 2012 р. – 42 с.

140. Трофимова С. В. Методика обучения общественно-политическому письменному переводу на языковом факультете: на материале французского языка: дис. – … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Трофимова Светлана Вячеславовна. – Орел, 2004. – 156 с.

141. Троянская Е. С. Обучение чтению научной литературы / Е. С Троянская. – М.: Наука, 1989. – 272 с.

142. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. - К.: Наук. думка, 2007. - 288 с

143. Учебная программа дисциплини - Теория перевода [укрупненная группа 030000 - Гуманитарные науки, направлениe 031100 - Лингвистика] / [составители: проф. В. А. Разумовская, доц. С. В. Бершадская, доц. А. Г. Волкова и др.]. – Красноярск, 2008. – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования -Сибирский федеральный университет. – 50 c.

144. Фабрична Я. Г. Вправи для навчання майбутніх викладачів іноземних мов професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу / Я. Г. Фабрична // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, 17–18 квітня 2014 р., Горлівка. – Горлівка: Видавництво ПП -Колегія, 2014. – С. 101–104.

145. Фабрична Я. Г. Жанрові різновиди і класифікація текстів з методики викладання іноземних мов і культур / Я. Г. Фабрична // матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції - Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія, 23–24 квітня 2013 року. – Горлівка, 3013. – С. 143–147.

146. Фабрична Я. Г. Зміст предмету навчання майбутніх викладачів іноземних мов професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу / Я. Г. Фабрична // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – С.69–73.

147. Фабрична Я. Г. Критерії оцінювання якості письмових перекладів текстів з методики навчання іноземних мов / Я. Г. Фабрична // науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія - Філологія – Педагогіка – Психологія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 29. – С. 237–243.

148. Фабрична Я. Г. Лінгвостилістичні характеристики англомовних і україномовних текстів з методики викладання іноземних мов і культур / Я. Г. Фабрична // Вісник КНЛУ. Серія - Педагогіка та психологія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 22. – С. 54–62.

149. Фабрична Я. Г. Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів іноземних мов / Я. Г. Фабрична // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 24 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2014. – С. 53–57.

150. Фабрична Я. Г. Мовний портфель у навчанні професійно орієнтованого писемного двостороннього перекладу майбутніх викладачів іноземних мов і культур / Я. Г. Фабрична // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 03–05 квітня 2013 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 573–574.

151. Фабрична Я. Г. Принципи відбору матеріалів для навчання професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу майбутніх викладачів іноземних мов і культур / Я. Г. Фабрична // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4–5 жовтня 2013 р.) / За ред. Б. І. Гінки, І. П. Задорожної, І. Я. Яцюка – Тернопіль: Тернопільскій національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С. 57–59.

152. Фабрична Я. Г. Принципи організації навчання професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу майбутніх викладачів іноземних мов і культур / Я. Г. Фабрична // Компетентнісно-діяльнісні технології навчання іноземної та рідної мови у середній і вищій школі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 28 лютого – 1 березня 2014 р.) [за ред. канд. пед. наук, доцента В. П. Іванишиної]. – Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – С. 115–118.

153. Фабричная Я. Г. Система упражнений для формирования профессионально ориентированной компетентности в письменном двустороннем переводе будущих преподавателей иностранных языков / Я. Г. Фабричная // Materialy X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji -Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2014 Volume 14. Pedagogiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia, 2014. – C. 88–101.

154. Фабричная Я. Г. Специфика отбора учебных материалов для обучения письменному двустороннему переводу в сфере профессиональной коммуникации будущих преподавателей иностранных языков и культур / Я. Г. Фабричная // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: материалы ХІV международной заочной научно- практической конференции. (13 июня 2013 г.) – Москва: Изд. - Международный центр науки и образования, 2013. – С. 90–94.

155. Фабрична Я. Г. Структура і зміст професійно орієнтованої компетентності у писемному двосторонньому перекладі майбутніх викладачів іноземних мов культур / Я. Г. Фабричная // Вісник КНЛУ. Серія -Педагогіка та психологія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 21. – С. 137–145.

156. Фабричная Я. Г. Структура и содержание языкового портфеля для письменных переводчиков / Я. Г. Фабричная // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(8), Issue: 16, 2014 – Budapest, 2014. – P. 67–70.

157. Фабрична Я. Г. Сучасні тенденції навчання писемного перекладу / Я. Г. Фабрична // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції - Україна і світ: діалог мов та культур (21–23 березня 2012 року). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С. 513–515.

158. Фабрична Я. Г. Экспериментальная проверка эффективности методики обучения будущих преподавателей иностранных языков письменному двустороннему переводу в сфере профессиональной коммуникации с использованием языкового портфеля / Я. Г. Фабричная // Научно-теоретический и практический журнал - Современный научный вестник. Серия: Педагогические науки. – Руснаучкнига, 2014. – № 41(237) 2014. – С. 50–59.

159. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2048 от 24.12.2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступа к документу: http://tiei.ru/files/Перевод%20и%20переводов%20Спец.pdf.

160. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю -Переклад / Л. М. Черноватий. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.

161. Черноватий Л. М. Проблеми оцінювання письмових перекладів майбутніх перекладачів з англійської мови на українську / Л. М. Черноватий, О. М. Гінзбург // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. № 70. – 2009. – С. 231–235.

162. Чернявская В. Е. Интерпретация научного текста: теоретическое учебное пособие / Чернявская В. Е. – Санкт-Петербург, 2004. – 128 с.

163. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій / Наталія Черниш // Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. ‒3-є вид., перероблене і доп. ‒Львів: Кальварія, 2003. ‒540 с.

164. Чмых И. Е. Языковой портфель как средство реализации рефлексивных технологий / И. Е. Чмых // Высшее образование сегодня. – 2009. – № 10. – С. 29–32.

165. Швейцер А. Д. Перевод как акт межкультурной коммуникации / А. Д. Швейцер // Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: сб. ст. – М.: МГЛУ, 1999. – С. 180–187.

166. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – 215 с.

167. Шевчук С. В. Українське професійне мовлення: Навчальний посібник / С. В. Шевчук. – К.: Алерта, 2011. – 248 с.

168. Шепітько С. В. Компоненти наукового дискурсу. [Електронний ресурс] / С. В. Шепітько. – Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/89_5/statti/39.pdf.

169. Ширяев А. Ф. Картина речевых процессов и перевод / А. Ф. Ширяев // Перевод как лингвистическая проблема. [Сб. ст. отв. ред. Н. К. Гарбовский]. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. – С. 3–12.

170. Штульман Э. А. Теоретические основы организации научно- эксперментального методического исследования / Эдуард Абрамович Штульман // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 1. – С. 42–47.

171. Щукин А. Н. Методика обучения речовому общению на иностанном языке. Учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов [Текст] / А. Н. Щукин. – М.: Издательство Икар, 2011. – 454 с.

172. Юцкевич О. П. Проблеми викладання професійно орієнтованої іноземної мови / Зб. наук. праць виклад. кафедр інозем. мов та укр. мови літ. Київського нац. економ. ун-ту. / О. П. Юцкевич. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 150–153.

173. Яхонтова Т. В. Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців. – Вид. 2-ге / Т. В. Яхонтова. – Львів: ПАІС, 2003. – 220 с.

174. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: монографія / Яхонтова Тетяна Вадимівна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.

175. Ahmad J. Stylistic Features of Scientific English: A Study of Scientific Research Articles [Електронний ресурс] / Jameel Ahmad. – Режим доступу до джерела: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ells/article/download/15229/10298.

176. American Culture Language Schools ELP Model for Adults, 2012. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до джерела: https://cs.coe.int/team40/portfolio/Lists/published/AllItems.aspx.

177. Bedaf elp model for teenagers and young adults, 2012. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до джерела: https://cs.coe.int/team40/portfolio/Lists/published/AllItems.aspx.

178. Bédart C. La traduction technique: principes et pratique / C. Bédart. – Montréal: Linguatech, 1986. – 134 p.

179. Bell R. Translation and Translating. Theory and Practice / R. Bell. – London and New York: Longman, 1991. – 156 p.

180. Bodrova-Gogenmos T. La traductologie russe (théorie, pratique, enseignement): ses apports et ses limits / T. Bodrova-Gogenmos. – Paris: Presses universitaires du Septentrion, 2000. – 519 p.

181. Common European Framework of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ‒ 260 p.

182. Dickinson L. Self-Instruction in language Learning / Leslie Dickinson. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 188 p.

183. Doyle М. Translation Pedagogy and Assessment: Adopting ATA's Framework for Standard Error Marking / Michael Scott Doyle // The ATA Chronicle I November / December, 2003. – Р. 21–29.

184. Draft European Standard -Translation services – Service requirementsˮ– Brussels, 2006. – 17 с. – Режим доступу до джерела: http://www.statsaut- translator.no/files/standard-15038-final-draft-en.pdf.

185. Dr. Heine Covers the Current State of Quality Assessment in Translation on Institute Day // Chicata News. A Publication of the Chicago Area Translators and Interpreters Association. – Chicago, 2004. – P. 4–6.

186. EAQUALS / ALTE Portfolio Descriptor Revision Project, 2008. [Електронний ресурс] – Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp- reg/Source/Key_reference/EAQUALSBank_checklists_EN.pdf.

187. Emery P. G. Text Classification and Text Analysis in Advanced Translation Teaching [Електронний ресурс] / Peter G. Emery – Режим доступу до джерела: http://www/erudit/org/revue/META/1991/v36/n4/002707ar.pdf.

188. EMT expert group Competences for professional translators, experts in multilingual and multimedia communication. / expert group European Master's in Translation – Brussels, 2009. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ec.europa.eu/dgs/translation.

189. English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities. – Kyiv: British Council, Ukraine, 2005. – 107 p.

190. European Language Portfolio: Introduction [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/ introduction.htm.

191. European Language Portfolio: How to develop an ELP model: Resources and Templates [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/templates_EN.asp.

192. European Language Portfolio: Principles and Guidelines [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/Source/ Guidelines_EN.pdf.

193. Flowerdew J. An educational or process approach to the teaching of professional genres / J. Flowerdew. // ELT Journal – 74 / 4. – P. 305–316.

194. Fox R. The world languages professional portfolio: A performance-based document aligned with national standards / R. Fox // World Language Teacher Education: Transitions and Challenges in the 21st Century / Ed. by J. Dave. – Charlotte, NC: Information Age Publishers, 2009. – P. 175–209.

195. Gagné A. Language portfolio design for a concurrent teacher education program in Ontario, Canada / A. Gagné, T. Reed // Synergies Europe. – 2011. – № 6. – P. 219–228.

196. Generic checklists for use in ELPS designed for language learners aged 15+: European Language Portfolio Templates and Resources: Language Biography [Електронний ресурс] – Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/templates_EN.asp.

197. Glossary on the Bologna Process: English – German – Russian. Beiträge zur Hochschulpolitik / [ed. by Dr. Anett Jubara, Gunhild Kaschlun, Oliver Kiessler, Rudolf Snolarczyk]. – Bonn, German Rector’s Conference, 2006. – 194 p.

198. Goullier F. Taking account of plurilingual and intercultural competence in European Language Portfolios [Електронний ресурс] / Francis Goullier, 2010. – Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/DG4/Education/ELP/ELP-REG/Source/Templates/ELP_Plurilingual_competence_EN.pdf.

199. Goullier F. How to compile the various components of a European language Portfolio [Електронний ресурс] / Francis Goullier, 2010. – Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/DG4/Education/ELP/ELP- REG/Source/Templates/ELP_How_to_compile_an_ELP_EN.pdf.

200. Goullier F. The most frequent errors to be avoided when developing a new ELP model [Електронний ресурс] / Francis Goullier, 2010. – Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/DG4/Education/ELP/ELP-REG/Source/Templates/ELP_Language_Biography_Frequent_Errors_EN.pdf.

201. Hafner Ch. A. Fostering Learner Autonomy in English for Science: a collaborative digital video project in a technological learning environment [Електронний ресурс] / Ch. A. Hafner, L. Miller. – Режим доступу до джерела: http://llt.msu.edu/issues/october2011/hafnermiller.pdf.

202. Hasselgreen A. Bergen - Can do project / Angela Hasselgreen. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003. – 96 p.

203. Hoey M. Patterns of Lexis in Text / M. Hoey. – Oxford: Oxford University Press, 1991. – 276 p.

204. House J. Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation / J. House // Meta, XLVI № 2, 2001. – P. 243–257.

205. Le Boterf G. Développer la compétence des professionnels / G. Le Boterf. – Paris: Editions d’Organisation, 2002. – 312 p.

206. Lederer M. La compréhension des textes et des discours vue par la traductologie / M. Lederer // Colloque international et multidisciplinaire sur la compréhension du langage. – Créteil: 1980. – P. 65–67.

207. Lederer M. La traduction aujourd’hui. – Paris: Hachette, F. L. E., 1994. – 224 p.

208. Lenz P. Developing the Swiss Model of the European Language Portfolio / Common European Framework of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment. Case Studies / P. Lenz, G. Schneider. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2002. – P. 68–86.

209. Lenz P. Introduction to the bank of descriptors for self-assessment in European Language Portfolio [Електронний ресурс] / P. Lenz, G. Schneider. – Fribourg, 2004. – Режим доступу до джерела: http://archive.ecml.at/mtp2/Elp_tt/Results/DM_layout/Reference%20Materials/English/Introduction_descriptor.pdf.

210. Little D. European Language Portfolio: a guide for teachers and teacher trainers [Електронний ресурс] / David Little, Radka Perclova, 2001. ‒ Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Publications/ELPguide_teacherstrainers_EN.pdf.

211. Little D. Preparing teachers to use the European Laanguage Portfolio – arguments, materials and resources / D. Little, H. Hodel, V. Kohonen, D. Meijer, R. Perklova. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. – 50 p.

212. Little D. The European Language Portfolio: where pedagogy and assessment meet [Електронний ресурс] / David Little, 2009. – Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Publications/ELP_pedagogy_assessment_Little_EN.pdf.

213. Little D. The European Language Portfolio in use: nine examples [Електронний ресурс] / David Little, 2003. – Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Publications/ELP_9examples_EN.pdf.

214. Littlewood W. Self-access: Why do we want it and what can it do? / W. Littlewood // Autonomy and Independence in Language Learning / [Ed. By P. Benson and P. Voller]. – London and New York: Longman, 1997. – P.79–91.

215. Lucantoni P. Professional development for teachers. Teaching & assessing skills in English as a second Language / Peter Lucantoni. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 82 p.

216. McAleester G. –The Evaluation of Translation into a Foreign Language / Gerard McAleester // Developing Translation Competence [edited by Christina Schäffner and Beverly Adab]. – John Benjamins Publishing, 2000. – P. 229– 242.

217. McCarthy M. Discourse Analysis for Language Teachers / Michael McCarthy. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 205 p.

218. National Occupational Standards in Translation. – London: CILT, National Centre for Languages, 2007. – 35 p. – Режим доступу до джерела: www.ukrstandards.org.uk

219. Neubert A. Competence in Translation: a complex skill, how to study and how to teach it. Translation Studies: An Interdiscipline. – John Benjamins publishing company, 1992. – P. 411–420.

220. Nord C. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-oriented Text Analysis / Christiane Nord. – Rodopi, 2005 – 274 р.

221. North B. Descriptors for C2, C1 (and B2+): Calibrated / Non-calibrated / Qualitative Analysis [Електронний ресурс] / Brian North, 2007. – Режим доступу до джерела: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/C1C2descriptors_EN.pdf.

222. PACTE (2003) Building a Translation Competence Model, in Fabio Alves (ed.). Triangulating Translation: Perspectives in Process Oriented Research / A. Beeby, M. Fernandez, A. Hurtado [et al.] // Amsterdam: John Benjamins. – 2003. – P. 43–66.

223. PACTE (2005) Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues / A. Beeby, M. Fernandez, A. Hurtado [et al.] // Meta. – Vol. 50, № 2. – 2005. – P. 609–619.

224. PACTE (2008) First Results of a Translation Competence Experiment: Knowledge of Translation and Efficacy of the Translation Process, in J. Kearns (ed.) Translator and Interpreter Training / A. Beeby, M. Fernandez, A. Hurtado [et al.] // Issues, Methods and Debates, London: Continuum. – 2008. – P. 104– 126.

225. Pergnier M. Les fondements socio-linguistiques de la traduction / M. Pergnier // Presses Universitaires de Lille, 1993. – 282 p.

226. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEF). Manual Preliminary Pilot Version. – Strasburg: Language Policy Division, 2003. – 135 p.

227. Ressurreccio V. M. The Acquision of Translation Competence through Textual Genre / V. M. Ressurreccio, P. E. Piorno, I. G. Izquierdo // Translation Journal. – 2008. – Vol. 12, № 4. – P.125–134. – Режим доступу: http://www.accurapid.com/journal/46competence.htm.

228. Riley P. Reflections on identity, modernity, and the European language portfolio / P. Riley // Language learner autonomy: Policy, curriculum, classroom / Ed. By B. O’Rourke, L. Carson. – Oxford: Peter Lang, 2010. – P. 373–385.

229. Rowley-Jovilet E. Science in the Making: Scientific conference presentations and the construction of facts / E. Rowley-Jovilet // The Language of Conferencing [Ed. by E. Ventola, C. Shalom, S. Thompson]. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002. – P. 95–125.

230. Schneider G. Guide for Developers of a European Language Portfolio / Günther Schneider, Peter Lenz. ‒ Strasbourg: Council of Europe, 2001. ‒ 66 p.

231. Schäffner C. Developing Translation Competence / Christina Schäffner, Beverly Adab // John Benjamins Publishing, 2000. ‒ 244 р.

232. Selescovitch D. Pourquoi un colloque sur la compréhension du langage? / D. Selescovitch // Colloque international et multidisciplinaire sur la compréhension du langage. – Créteil: 1980. – P. 9–15.

233. Selescovitch D. De l’expérience aux consepts / D. Selescovitch, M. Lederer // Interpréter pour traduir. – Paris: Didier Erudition, 1993. – P. 72–103.

234. Shalom C. The academic conference: A forum for enacting genre knowledge / C. Shalom // The language of Conferencing. – Frankfurt: Peter Lang, 2002. – P. 53–68.

235. Schiaffino R. Measuring Quality in Translation: The Translation Quality Index and Other Methods / Riccardo Schiaffino, Franco Pietro Zearo // 44thATA Conference Phoenix, 2003.

236. Shreve G. M. Cognition and Evolution of Translation Competence / Gregory. M. Shreve // Applied Psychology: Individual, Social and Community Issues. – Thousand Oaks: SAGE Publications, 1997. – P. 120–136 p.

237. Stevenson H. Using ePortfolios to foster peer assessment, critical thinking, and collaboration. / H. Stevenson // Handbook of research on e-portfolios / Ed. By A. Jafari, C. Kaufman. – Hersey, PA: Idea Group, 2006. – P. 112–124.

238. Swales J. M. Genre Analysis: English in academic and research settings / J. M. Swales. – Glasgow: Cambridge Univ. Press. – 1990. – 260 p.

239. Teaching Knowledge Test. Modules 1-3. Handbook for Teachers / Cambridge ESOL [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.CambridgeESOL.org.

240. Using the European Language Portfolio for Student Teachers of Languages / ed. by D. Newby, A. Fenner, B. Jones. ‒ Strasbourg: Council of Europe, 2011. – 104 p.

241. Vienne J. Vous avez dit competence traductionnelle? / J. Vienne // Meta. – XLIII, 2. – 1998. – P. 187–190.

242. Williams М. Translation Quality Assessment: An Argumentation-Centred Approach / Malcolm Williams / Ottawa: Univeristy of Ottawa Press, 2004. – 188 p.

243. Wilss W. Knowledge and Skills in Translation / W. Wilss. – Amsterdam. Philadephia: John Benjamins Pub., 1996. – 259 p.