Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология французского языка \ 4252. Дисертаційна робота Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти

Дисертаційна робота Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти

« Назад

Код роботи: 4252

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Лексикологія французької мови

Тема: Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти

Кількість сторінок: 324

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Вступ

Розділ 1. Автобіографічна проза в ракурсі досліджень лінгвопоетики

1.1. Гендерні засади художнього простору французького жіночого автобіографічного роману ХІХ−ХХ століть у рамках лінгвостилістичної парадигми

1.1.1. Проблеми визначення автобіографічного роману

1.1.2. Автобіографічний пакт: лінгвостилістичні і прагматичні особливості

1.1.3. Розвиток французького жіночого автобіографічного письма ХІХ–ХХ століть

1.2. Гендерні ознаки наративної структури французького жіночого автобіографічного роману

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методологічні засади вивчення гендерних ознак образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі

2.1. Образ автора в наративній і лінгвостилістичній структурі художнього тексту

2.2. Специфіка комплексної методики дослідження гендерних ознак образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі

2.3. Поетапне представлення методики дослідження гендерних ознак образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі (на матеріалі роману Ж. Санд "Elle et Lui")

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Образ автора у французькому жіночому автобіографічному романі у композиційно-наративному аспекті

3.1. Концепція образу автора в автобіографічному романі

3.2. Гендерна ідентифікація образу автора через композиційні особливості французького жіночого автобіографічного роману ХХ століття

3.2.1. Заголовок як ідентифікатор образу автора-жінки

3.2.2. Епіграф як призма сприйняття образу автора-жінки

3.2.3. Зачин як засіб гендерної ідентифікації образу автора

3.2.4. Кінцівка як актуалізатор завершеності образу автора

3.3. Супутні образи як модифікатори образу автора-жінки у композиційно-наративному аспекті

3.3.1. Образ матері як опосередкований спосіб представлення образу автора-жінки

3.3.2. Образ батька як деконцентрований образ в автобіографічних романах А. Ерно

3.3.3. Теоретичні засади оповідної моделі "образ в образі" в автобіографічному романі

3.4. Другопланові супутні образи у французькому жіночому автобіографічному романі ХХ століття

3.5. Гендерні ознаки образу автора у композиційно-наративному аспекті

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Лінгвостилістичні характеристики образу автора-жінки у французькому автобіографічному романі

4.1. Лінгвостилістичні образотвірні елементи як засоби представлення образу автора у стилістико-прагматичному аспекті

4.1.1. Гендерні особливості уживання метафори як домінуючого образотвірного елементу в автобіографічних романах

4.1.2. Епітети як гендерно зумовлений образотвірний елемент у складі метафоричних конструкцій

4.1.3. Лінгвостилістичні образотвірні елементи в утворенні ефекту оптичної ілюзії

4.2. "Стриманий стиль" як мінімалізм лінгвостилістичних образотвірних елементів

4.3. Біологічна термінологія як образотвірний елемент

Висновки до розділу 4

Розділ 5. Гендерні ознаки образу автора у прагматичному аспекті

5.1. Тактика переконання та її прагматичні образотвірні елементи

5.1.1. Синтаксичний паралелізм як образотвірний елемент в тактиці переконання

5.1.2. Конвергенція як прагматичний образотвірний елемент в тактиці переконання

5.2. Тактика "стриманого стилю" та її синтаксичні особливості

5.3. Тактика виокремлення та її прагматичні образотвірні елементи

5.4. Тактика деталізації та її образотвірні елементи у французьких жіночих автобіографічних романах

5.4.1. Колір як прагматичний образотвірний елемент тактики деталізації в автобіографічних романах авторів-жінок

5.4.2. Топографічний опис як засіб тактики деталізації

5.5. Тактика суміжних образів та її прагматичні образотвірні елементи

5.6. Тактика подвійного впливу

Висновки до розділу 5

Загальні висновки

Список використаних джерел

Список довідкової літератури

Додатки

Вступ

Запропонована дисертація присвячена вивченню гендерних ознак образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі у композиційно-наративному і стилістико-прагматичному аспектах. Міждисциплінарний підхід до вивчення мовних явищ, постульований у ХХ столітті, характеризує загальні тенденції лінгвістики ХХІ сторіччя (М. Ф. Алефиренко, Ш. Баллі, Г. Вежбицька, В. А. Маслова, Ю. С. Степанов). Дослідження мови художнього тексту привертають увагу багатьох лінгвістів: у когнітивному аспекті (Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, В. С. Данилич, О. М. Кагановська, О. І. Морозова, В. Г. Ніконова); як джерело вияву суб’єктивного в мові, у мовленні й комунікативній діяльності (А. В. Корольова, І. В. Смущинська, І. П. Сусов); гендерні особливості (А. В. Кирилина, О. Л. Козачишина, Х. В. Старовойтова, Й. А. Стернін, Н. С. Ярошко, М. О. Яценко, D. Cameron).

У вітчизняному мовознавстві об’єктами наукових досліджень стають автобіографія як відображення творця у національно-літературній традиції (А. Г. Цяпа), автобіографія та псевдоавтобіографія у когнітивно-прагматичному вимірі (М. І. Логвіненко, О. Ф. Молокова), его-белетристика як узагальнюючий жанр про спогади з життя (Ю. В. Осадча), при цьому увага науковців зосереджена на оповідному просторі у концептуальному ракурсі. Сповідальний характер як риса автобіографічного роману був помічений (М. С. Трескуновим, А. Моруа) у творчості французької письменниці Ж. Санд. Надалі риси автобіографічного роману поступово формувались у творчості французьких авторів-жінок, однак остаточно визначились і диференціювались саме в автобіографічних романах С.-Г. Колетт, А. Ерно.

Різні визначення поняття "образ автора" були запропоновані ще в 1970-1980-х рр. у працях М. Бахтіна, О. Білецького, Б. Кормана, М. Коцюбинської, Г. Винокура та інших. Тлумачили його частіше з погляду літературознавства, однак формування образу автора у читача відбувається завдяки поєднанню мовних і позамовних засобів. Лінгвістична теорія образу автора була запропонована і обґрунтована В. В. Виноградовим. Оскільки образ автора залежить від композиційно-наративної системи автобіографічного роману, гендерні ознаки диференціюються у сформованому образі автора. Відтак, визначальний елемент автобіографічного жанру − образ автора – залишається недослідженим як цілісне утворення, гендерні ознаки якого проявляються у композиційних, наративних, лінгвостилістичних і прагматичних засобах вираження.

Своєчасність вивчення гендерних ознак образу автора саме в автобіографічному романі французьких авторів-жінок підкреслюється зростаючим впливом антропоцентричного підходу у вивченні тексту. Поняття гендерних ознак об’єднує в собі маркери фемінності і/або маскулінності як певні характеристики, пов’язані із відповідною статтю; очікувані форми поведінки; соціальний вираз внутрішньої позиції. Долучаючись до названих вище гендерних маркерів, узагальнемо, що вони є одним із способів осмислення реальності, світосприйняття жінки / чоловіка, певні дії, їх зміст, форма і спосіб виконання. У тексті автора-жінки можуть бути наявні маскулінні маркери.

Актуальність обраної теми визначається загальною тенденцією сучасної лінгвістики до антропоцентричного підходу в дослідженні художніх текстів з урахуванням композиційно-наративної специфіки, лінгвостилістичних особливостей, виокремлення прагматичних настанов. Образ автора в автобіографічних текстах як складена категорія потребує розробки комплексної методики аналізу, яка б враховувала його гендерні ознаки. Вивчення композиційних, наративних, лінгвостилістичних, лінгвопрагматичних особливостей зображення образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі дозволяє висвітлити його гендерні ознаки в композиційно-наративному і стилістико-прагматичному аспектах. Робоча гіпотеза дисертаційного дослідження базується на припущенні, що в автобіографічному жіночому романі гендерні ознаки наявні в образі автора, уточнюються в маркерах фемінності / маскулінності та виявляються у композиційних, наративних, лінгвостилістичних і прагматичних засобах.

Метою дослідження є встановлення гендерних ознак образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі у композиційно-наративному та стилістико-прагматичному аспектах.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

− сформулювати теоретичні засади вивчення гендерних ознак образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі;

− розробити комплексне методологічне підґрунтя дослідження гендерних ознак образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі;

− уточнити визначення образу автора та гендерних ознак образу автора в автобіографічному романі;

− виявити та охарактеризувати гендерні ознаки образу автора французького жіночого автобіографічного роману ХХ століття у композиційно-наративному аспекті;

− визначити гендерні ознаки образу автора у стилістичному аспекті;

− з’ясувати гендерні ознаки образу автора з лінгвопрагматичних позицій;

− окреслити тенденції змін гендерних ознак в образі автора у французькому жіночому автобіографічному романі протягом ХХ століття.

Об’єктом дисертації є гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі.

Предметом дослідження виступають композиційно-наративні, лінгвостилістичні і прагматичні гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі.

Матеріалом дослідження слугують французькі автобіографічні романи авторів-жінок: Ж. Санд "Elle et Lui" (ХІХ століття), С.-Г. Колетт "La Naissance du jour", "Sido", А. Ерно "La Honte", "La Place" (ХХ століття). Шляхом суцільної вибірки було вилучено 4195 контекстів, які містять гендерні ознаки образу автора-жінки.

Розв’язання поставлених дослідницьких завдань і досягнення наукової мети зумовили використання низки методів й прийомів. У дослідженні застосовано загальнонаукові методи опису, спостереження, зіставлення, систематизації й узагальнення в рамках контекстуального аналізу. Композиційно-наративний аналіз націлений на визначення складових образу автора в автобіографічному романі та особливостей його формування. Ключовою для роботи постає методика дослідження образу автора В. В. Виноградова. Семантичний, стилістичний, прагматичний аналізи дозволили виявити гендерно зорієнтовані образотвірні елементи. Стилістичний аналіз було використано для виокремлення стилістичних прийомів у формуванні образу автора.

У рамках методу компонентного аналізу для позначення значущих текстових одиниць ми звертались до семантичного аналізу, спрямованого на пошук сем, які у жіночих автобіографічних романах несуть гендерне навантаження.

У руслі інтерпретативного методу було застосовано контекстуально-ситуативний аналіз для експлікації впливу образотвірних елементів у створенні образу автора. Розгляд співвідношення між мовним наповненням висловлювання й намірами автора-жінки передбачали застосування ситуативно-стратегічного аналізу та синтаксичного аналізу для відстеження ролі граматичних засобів у формуванні образу автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі уточнено поняття образу автора, гендерних ознак образу автора для автобіографічного роману. Уперше визначено концепцію образу автора як дотекстовий рівень закладання гендерних ознак в образ автора, що знаходиться між задумом і текстом як його вербальним утіленням. Новим є запропонований методологічний підхід у вивченні гендерних ознак образу автора в автобіографічному романі у композиційно-наративному і стилістико-прагматичному аспектах. Перший аспект передбачає вивчення особливостей композиційно сильних позицій тексту, супутніх образів, другопланових супутніх образів. Другий залучає лінгвостилістичні, прагматичні засоби у створенні автором-жінкою свого образу.

Виявлені гендерні ознаки образу автора у композиційно-наративному аспекті, характеризуються маркерами фемінності: деталізація доленосної події у зав’язці; у кінцівці − її відкритість, кореляція з заголовком. Окреслена система супутніх і другопланових супутніх образів, які стають опосередкованим способом формування образу автора. Оповідна модель "образ в образі" − представлення образу автора через образ іншого персонажа − породжує ефект оптичної ілюзії.

У французькому жіночому автобіографічному романі ефект оптичної ілюзії є результатом балансуючого фокусу між образом автора й образом іншого персонажа. Схарактеризовано гендерні ознаки образу автора у стилістико-прагматичному аспекті. Домінуючим лінгвостилістичним образотвірним елементом виявляється метафора. Фемінними маркерами серед гендерних ознак є залучення перцептивної метафори. Порівняння, персоніфікації передають фемінне світосприйняття. Маскулінні маркери наявні у "стриманому стилі" ("l’écriture plate") А. Ерно, серед яких є поодинокі метафори, порівняння.

Визначено гендерні ознаки образу автора у синтаксичних особливостях прагматичних тактик, які підпорядковані стратегії задуманого образу. У тактиці переконання фемінні маркери проявляються в уживанні асиндетону з градаційним елементом, в хіазмі і зевгмі, в синтаксичному паралелізмі і конвергенції. Маскулінні маркери тактики "стриманого стилю" (асиндетон з перерахуванням дій, еліптичні конструкції) представляють лише дії, події, факти. У тактиці виокремлення відокремлення побудовані у ланцюжковому порядку. Фемінними маркерами тактики деталізації стає уживання кольористики, топографічного опису. Тактика суміжних образів впроваджує ефект оптичної ілюзії. У тактиці подвійного впливу фемінність проявляється у зміненому друкованому просторі автобіографічного роману.

На захист виносяться такі положення:

1. Автобіографічний роман – це документально-літературний жанр, де документальні факти поєднані з домислом та прикрашені художнім словом, а головним героєм уважається сам автор. Образ автора в автобіографічному романі становить таке поєднання автора-героя і автора-оповідача, яке формується у композиційно-наративному та стилістико-прагматичного аспектах автобіографічному роману. Гендерні ознаки образу автора в автобіографічному романі − це такі маркери фемінності і/або маскулінності, які відображають його світосприйняття, соціокультурні, емоційні, психологічні особливості та знаходяться в окремих аспектах його формування.

2. Комплексне вивчення гендерних ознак образу автора в автобіографічному романі складається з об’єднання методів у двох напрямках. Для дослідження композиційно-наративних особливостей гендерних ознак образу автора залучаємо композиційно-наративний аналіз, який виявляє гендерні ознаки в ідентифікації образу автора у композиційно сильних позиціях тексту; вивчає опосередковане формування образу автора через супутні і другопланові супутні образи. Другий напрямок, який зорієнтований на дослідження гендерних ознак образу автора у лінгвостилістичних і прагматичних засобах, передбачає контекстуально-ситуативний та інтерпретативний аналізи.

3. Гендерні ознаки образу автора виявляються у двох аспектах: у композиційно-наративному та стилістико-прагматичному. Перший аспект передбачає вивчення особливостей композиційно сильних позицій тексту, супутніх образів, другопланових супутніх образів. Другий досліджує лінгвостилістичні і прагматичні засоби у створенному образі автора-жінки.

4. Гендерні ознаки закладаються у формування образу автора на дотекстовому рівні, а саме в концепції образу автора. Концепція образу автора – це комплекс засобів (композиційних, наративних, лінгвістичних, прагматичних), підпорядкованих певній стратегії, які направлені на розбудову образу автора згідно задуму, що зумовлює відповідне його сприйняття читачем. У французькому жіночому автобіографічному романі концепція образу автора реалізується у композиційно-наративних особливостях відповідного аспекту та лінгвостилістичних, прагматичних образотвірних елементах стилістико-прагматичного аспекту.

5. Гендерні ознаки образу автора наявні у композиційно сильних позиціях французького жіночого автобіографічного роману. На передтекстовій позиції заголовок постає першим знайомством з образом автора, до якого долучаються невербальні засоби впливу у середині ХХ століття. Епіграф акцентує інтелектуальні уподобання письменниці, її ставлення до свого життя. Фемінними маркерами образу автора у зав’язці є деталізація доленосної події; у кінцівці − її відкритість, кореляція з заголовком.

6. Виявлення гендерних ознак образу автора у композиційно-наративному аспекті включає систему супутніх і другопланових супутніх образів, які підпорядковані концепції образу автора. Супутні образи (образ матері, образ батька) і другопланові супутні образи (дім, школа, дідусь, бабуся) постають опосередкованим способом формування образу автора. Оповідна модель "образ в образі" − особливий спосіб представлення образу автора через образ іншого персонажа, яка породжує ефект оптичної ілюзії. У французькому жіночому автобіографічному романі ефект оптичної ілюзії є результатом балансуючого фокусу між образом автора й образом іншого персонажа.

7. Гендерні ознаки образу автора виявляються у стилістико-прагматичному аспекті у лінгвостилістичних й прагматичних образотвірних елементах. Домінуючим лінгвостилістичним образотвірним елементом виявляється метафора. Фемінними маркерами є залучення перцептивної метафори. Маскулінні маркери наявні у "стриманому стилі" ("l’écriture plate") А. Ерно, серед яких є поодинокі метафори, порівняння. Порівняння, персоніфікація передають фемінне світосприйняття.

8. У прагматичному аспекті розглядається інтенція автора створити свій бажаний образ, що окреслюється у стратегії задуманого образу, яка, у свою чергу, реалізується через тактики. Гендерні ознаки образу автора проявляються в синтаксичних особливостях задіяних тактик.

Фемінні маркери проявляються в уживанні асиндетону з градаційним елементом, в хіазмі і зевгмі, в синтаксичному паралелізмі і конвергенції.

Маскулінні маркери тактики "стриманого стилю" (асиндетон з перерахуванням дій, еліптичні конструкції) представляють лише дії, події, факти. Тактика виокремлення відокремлює значущі лексичні одиниці, словосполучення, речення у ланцюжковому порядку.

Фемінними маркерами тактики деталізації стає уживання кольористики, топографічного опису. Тактика суміжних образів впроваджує ефект оптичної ілюзії. У тактиці подвійного впливу фемінність проявляється у зміненому друкованому просторі.

Практичне значення одержаних результатів полягає в подальшому розвитку лінгвістики тексту (концепція образу автора як до текстовий рівень закладання гендерних ознак, композиційно сильні частини автобіографічного роману, система супутніх і другопланових супутніх образів, оповідна модель "образ в образі", ефект оптичної ілюзії), лінгвостилістики (перцептивна метафора, порівняння, персоніфікація як відображення фемінного світосприйняття, природознавчі терміни, які увійшли до складу стилістичних засобів, кольористика тексту), комунікативної прагматики і лінгвопрагматики (висвітлення стратегії задуманого образу та залучені нею тактики: тактика переконання, виокремлення, деталізації, тактика суміжних образів та подвійного впливу; синтаксичні особливості реалізації тактик, невербальні засоби у створенні образу автора).

Основні здобутки роботи можуть бути використані в теоретичних курсах зі стилістики французької мови (розділи "Жанри й стилі", "Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту"), лексикології (розділ "Лексичне значення слова"), теоретичної граматики французької мови (розділ "Синтаксис", "Прагматичні аспекти речень", "Стратегії і тактики мовленнєвого спілкування"), зарубіжної літератури ("Французька література ХІХ–ХХ століть"); у рамках вивчення курсів світової культури (розділ "Особистість жінки у ХІХ–ХХ століттях"), а також у спецкурсах з вивчення гендерних, наративних особливостей художнього тексту; при написанні курсових, дипломних і магістерських робіт.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (245 найменувань, із них 58 – іноземними мовами), довідкової літератури (15 позицій) і джерел ілюстративного матеріалу (5 позицій), додатків. Повний обсяг тексту становить 324 сторінки, основний зміст – 201 сторінку.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, актуальність проблеми, визначено його мету, завдання, предмет і об’єкт, описано методи, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, наведено відомості про апробацію, публікації, структуру дисертації.

У першому розділі – "Автобіографічна проза в ракурсі досліджень лінгвопоетики" – розглянуто основні теоретичні засади вивчення гендерних ознак образу автора в автобіографічній жіночій прозі, сформульовано визначення образу автора, гендерних ознак образу автора в автобіографічному романі, представлено наративні особливості образу автора.

У другому розділі – "Методологічні засади вивчення гендерних ознак образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі" – запропоновано та обгрунтовано комплексну методику вивчення гендерних ознак образу автора в автобіографічних творах на прикладі французьких жіночих автобіографічних романів ХІХ−ХХ століть.

Третій розділ – "Образ автора у французькому жіночому автобіографічному романі у композиційно-наративному аспекті" – присвячено з’ясуванню поняття "концепція образу автора", проаналізовано образотвірну функцію композиційно сильних позицій твору. Встановлено систему супутніх, другопланових супутніх образів, способи і засоби їх зображення. Досліджено опосередкований спосіб представлення образу автора – оповідну модель "образ в образі", що породжує ефект оптичної ілюзії; висвітлено його теоретичні засади; представлено гендерні ознаки у композиційно-наративному аспекті.

У четвертому дослідницькому розділі нашої розвідки – "Лінгвостилістичні характеристики образу автора-жінки у французькому автобіографічному романі" – виявлено фемінні і маскулінні маркери, що містяться у стилістичних та синтаксичних образотвірних елементах. Встановлено маскулінні маркери "стриманого стилю" А. Ерно, окреслено залучення природознавчих термінів у лінгвостилістичні обазотвірні елементи.

У п’ятому розділі дисертаційного дослідження − "Гендерні ознаки образу автора у прагматичному аспекті" – обґрунтовано характерні риси такого типу комунікації, як автор (адресант) − читач (адресат), якому притаманна прагматична стратегія задуманого образу як намір автора створити свій бажаний образ. Реалізація стратегії відбувається через тактики (тактики переконання, "стриманого стилю", деталізації, виокремлення, суміжних образів, подвійного впливу), які зазначені у відповідних пунктах.

У загальних висновках підсумовано результати проведеного дисертаційного дослідження й окреслено перспективи подальших наукових розвідок.

У додатках наведено фрагменти ілюстративного матеріалу; схематичне зображення наративної структури образу автора, концепції образу автора; наявність гендерних ознак образу автора у композиційно-наративному і стилістико-прагматичному аспектах. У додатки винесено унаочнення ефекту оптичної ілюзії, а також схему оповідної моделі "образ в образі".

Висновки

Теоретико-методологічна база роботи ґрунтується на низці ідей різних напрямків:

1) вивчення гендерних ознак у лінгвістиці (А. В. Кирилина, О. Л. Козачишина, Х. В. Старовойтова, Й. А. Стернін, Н. С. Ярошко, М. О. Яценко, D. Cameron, L. Tuttle);

2) дослідження образу автора як категорії, яка виявляє суть художнього твору, об’єднуючи композиційно-структурні і мовленнєві особливості (В. В. Виноградов, М. М Бахтін, О. Білецький, Б. Корман, Н. С. Валгіна, О. В. Падучева);

3) історія становлення та наративна специфіка автобіографічного роману (М. М. Бахтін, Т. Ю. Черкашина, А. Г. Цяпа, M. Bloch, D. Cameron, V. Colonna, G.Genette, F. Genon, Ph. Lejeune);

4) лінгвостилістичні і прагматичні засоби художнього мовлення (Е. М. Береговська, І. В. Смущинська, Ю. С. Степанов, В. Дейк, J.-M. Adam, D. R. Avila).

Автобіографічний роман – це документально-літературний жанр, де документальні факти поєднані з домислом та прикрашені художнім словом, а головним героєм уважається сам автор. Образ автора в автобіографічному романі становить поєднання автора-героя і автора-оповідача, яке формується у композиційно-наративному та стилістико-прагматичного аспектах. Гендерні ознаки образу автора в автобіографічному романі − це маркери фемінності і/або маскулінності, які відображають його світосприйняття, соціокультурні, емоційні, психологічні особливості, та знаходяться в окремих аспектах його формування.

Відповідно до досліджень образу автора В. В. Виноградовим, нами було розроблено комплексний підхід у вивченні гендерних ознак образу автора в автобіографічному романі. Дослідження гендерних ознак образу автора відбувається у двох аспектах – композиційно-наративному і стилістико-прагматичному. Перший передбачає аналіз композиційних особливостей, супутніх образів, другопланових супутніх образів. Стилістико-прагматичний аспект включає вивчення лінгвостилістичних засобів, прагматичних важелів створення автором-жінкою бажаного образу.

У композиційному аспекті закладання гендерних ознак у формуванні образу автора відбувається на дотекстовому рівні, а саме у концепції образу. Концепція образу автора – це комплекс засобів (композиційних, наративних, лінгвістичних, прагматичних), підпорядкованих певній стратегії, які направлені на розбудову образу автора згідно задуму, що зумовлює відповідне його сприйняття читачем. Концепція визначає векторність образу (позитивна, негативна, неоднозначна), його характеристики (завершеність / незавершеність, наскрізність / епізодичність, статичність / динамічність, незалежність / підпорядковане призначення) та втілює їх у композиційних, наративних, лінгвостилістичних і прагматичних засобах.

У передтекстовій позиції заголовок постає першим знайомством з образом автора (заголовок-алюзія, власне ім’я), до відображення гендерних ознак якого долучаються невербальні засоби (малюнок на титульній сторінці) в кінці ХХ століття. Зміст епіграфу акцентує увагу читача на тому, що постає для автора-жінки вкрай важливим, скеровуючи формування образу у необхідне русло. Фемінними маркерами образу автора у зав’язці є доленосна подія, виписана в деталях; у кінцівці − її відкритість, кореляція з зав’язкою, філософські роздуми.

У наративному аспекті встановлена система супутніх і другопланових супутніх образів. Супутні образи − це важливі персонажі в житті автора, події, які формують образ автора опосередкованим шляхом. Початок ХХ століття окреслив фемінний образ матері: активна, дієва і водночас любляча, доброзичлива, з яскраво вираженим материнським орієнтиром, уважна до будь-якої живої істоти. Кінець століття додає до образу матері маскулінних маркерів: дієвість супроводжується авторитарним характером, наполегливістю, безкомпромісністю у виконанні певних правил. Сприйняття світу автором-жінкою кінця ХХ століття віддзеркалене у циклічній наративній будові образу батька, яка розпочинається його смертю, породжує спогади про дитинство, юність, доросле життя і знов повертається до смерті.

Другопланові супутні образи (дім, школа, дідусь, бабуся) – це образи персонажів чи неживих істот, які так само відіграли вагому роль у житті автора, однак їм надано менше уваги в романі, вони доповнюють створений супутніми образами образ автора, розкривають лише його певні нюанси.

Модель оповіді "образ в образі" породжує ефект оптичної ілюзії. Він стає можливим лише за умов одночасно присутніх двох образів: один яскраво виражений образ іншого персонажа, детальна оповідь стосується його життєвої історії (наприклад, образу батька − через mon père, il), другий − мінімальна інформація або лише маркери образу автора (je). Ефект оптичної ілюзії − це оповідний ефект постійно балансуючого фокусу між образом автора та образом іншого персонажа, в який потрапляє читач. Мотивація уживання ефекту оптичної ілюзії варіюється від простого бажання надати вибір читачеві у прочитанні автобіографічного роману до прагматичного наміру його заплутати чи окреслити зв’язок між минулим життям іншого персонажа і життям автора.

Гендерними ознаками образу автора в автобіографічному романі початку ХХ століття у композиційно-наративному аспекті є жіночність, яка проявляється у ствердженні сімейних цінностей, у повазі до матері та батька, сентиментальності, чуйності, мінімальній увазі зовнішнім рисам, детальності у представленні подій і фактів, емоційності. Філософські роздуми мають форму розлогих міркувань, логічну лінію розвитку, глибинний зміст. Стилістично різнобарвний опис ще й наповнений багатством біологічних термінів, що є свідченням ерудованості автора в цій галузі. Кінець ХХ століття модифікує гендерні ознаки образу автора (А. Ерно): жіночність замінюється раціоналізмом, авторитарність матері нівелює образ батька як голови сім’ї, спостерігається стриманість емоцій матері до доньки.

Лінгвостилістичні та прагматичні засоби, які вербалізують певну концепцію образу у стилістико-прагматичному аспекті, детермінуємо як образотвірні елементи. Фемінним маркером метафори як образотвірного елементу є таке її уживання в описах природних явищ, у створенні образу матері, у зображенні рис її характеру, яке провокує кореляцію образу матері з образом автора-жінки. Також до фемінних маркерів метафори відносимо здатність останньої передавати змінене з плином часу ставлення автора-жінки до минулих подій зі свого життя. Гендерною ознакою виявляється уживання перцептивної метафори, яка відкриває в образі автора-жінки особливу чуйність до інших, вміння активізувати рівень фізичних відчуттів читача. Порівняння окреслює фемінне ставлення до світогляду матері та до інших персонажів. Епітети та персоніфікація розкривають жіночий світогляд автора, виражають гендерно зумовлене сприйняття життєвих реалій.

Маскулінні маркери в образі автора домінують у "стриманому стилі": лексика у прямій номінації, нечисельні метафори, порівняння. Оповідь характеризується поступовістю представлення дій, подій, а також почерговою зміною дійових осіб: elle, il, je.

Природознавчі терміни окрім риси ерудованості автора-жінки, відображають фемінні маркери: чуттєвість автора-жінки, любов до природи, прищеплену їй в дитячі роки саме матір’ю, що опосередковано відтворює уподобання останньої та націлене на формування її позитивного образу.

Прагматичні образотвірні елементи скеровані на створення бажаного образу автора у читача. Стратегія задуманого образу − це набір прагматичних засобів, завдяки яким декодування читачем образу автора відбувається за планом, передбаченим автором. Стратегії задуманого образу слугують такі тактики: тактика переконання, тактика виокремлення, деталізації, суміжних образів, тактика подвійного впливу. До фемінних маркерів прагматичних образотвірних елементів в тактиці переконання відносимо зевгму як поєднання різнопланових якостей, синтаксичний паралелізм, наповнений метафорою для активізації уяви читача. Гра слів в обраній тактиці провокує роздуми читача. Фемінні маркери прагматичних образотвірних елементів не позбавлені логічності.

До маскулінних маркерів відносимо уживання хіазму, еліптичних конструкцій. Стриманість, точність автобіографічного письма як маскулінні маркери реалізуються в еліпсисі й асиндетоні у стилі "l’écriture plate". Раціональність виявляється у ретельному виборі ключових лексичних одиниць, що забезпечує однозначність і правильність розуміння тексту читачем. Фемінними маркерами тактики виокремлення стають ланцюжковий характер; відокремлення форми, кольору, рис характеру тощо. Фемінними маркерами у тактиці деталізації є кольорування та топографічний опис. Тактика суміжних образів у створенні ефекту оптичної ілюзії вирізняється фемінними маркерами тактики деталізації (деталі форми, положення у просторі, кольорів), які простежуються в паралельних конструкціях, перерахуваннях, епітетах, порівняннях, метафорах.

Тактика подвійного впливу залучає вербальні і невербальні засоби. До фемінних маркерів відносимо: змінений друкований простір автобіографічного роману засобами типографічного відступу; схематичного характеру перерахування; уживання парантез, які поєднують вербальний і невербальний компонент; наявністю чужого мовлення.

Протягом ХХ століття такі маскулінні маркери, як прагматичність, раціоналізм знаходяться поряд з фемінними: чуйністю, уважністю, ніжністю, що руйнує стереотип про нелогічне, суто емоційне жіноче письмо. У майбутньому видається необхідним продовжити вивчення гендерних ознак образу автора не тільки в автобіографічних романах, але і в інших художніх творах французьких письменниць та письменників.

Список використаних джерел

1. Алефиренко Н. Ф. Язык, познание и культура: когнитивно-семиологическая синергетика слова: монография / Николай Фёдорович Алефиренко. ― Волгоград: Перемена, 2006. ― 228 с.

2. Алхімія слова живого. Французький роман 1945-2000 рр. / [упоряд. В. І. Фесенко та ін.]. - К.: Промінь, 2005. ― 383 с.

3. Аристотель. Риторика (Книга III) / Аристотель. - М.: Наука, 1978. - 229 с.

4. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике: уч. пособ. / Ирина Владимировна Арнольд. - М.: Высшая школа, 1991. - 140 с.

5. Арнольд И. В. Семантика, стилистика, интертекстуальность / Ирина Владимировна Арнольд. - М.: Либроком, 2010. - 200 с.

6. Арутюнова Н. Д. Метафора // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Нина Давидовна Арутюнова. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. - С. 296-297.

7. Бабенко Л. Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа / Людмила Григорьевна Бабенко. - М.; Екатеринбург: Академический Проект: Деловая книга, 2004. - 464 с.

8. Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли; [пер. с фр. К. А. Долинина]. - [2-е изд., стереотипное]. - М.: Едиториал УРСС, 2001. - 392 с.

9. Баранов Г. С. Научная метафора: модельно-семиотический поход / Георгий Самуилович Баранов. - Кемерово, 1992. - С. 8-80.

10. Бахтин М. М. Антрополингвистика / Михаил Михайлович Бахтин. - М.: Лабиринт, 2010. - 256 с.

11. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / Михаил Михайлович Бахтин. - М.: Худож. лит., 1975. - 407 с.

12. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Михаил Михайлович Бахтин. - М.: Искусство, 1979. - 445 с.

13. Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) / Михаил Михайлович Бахтин. - СПб.: Азбука, 2003. - 304 с.

14. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: [монографія] / Флорій Сергійович Бацевич. - Львів: ПАІС, 2010. - 336 с.

15. Бендас Т. В. Гендерная психология / Татьяна Владимировна Бендас. - СПб.: Питер, 2006. - 431 с.

16. Бергельсон М. Б. Лингвистические методы исследования в области межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / М. Б. Бергельсон // Российская Коммуникативная Ассоциация. - Режим доступа: www.russcomm.ru/rca_biblio/b/bergelson01.shtml.

17. Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт филисофской автобиографии / Николай Александрович Бердяев. - М.: Книга, 1993. - 415 с.

18. Блек М. Теория метафоры / Макс Блек. - М.: Прогресс, 1987. - С. 126-170.

19. Бовуар С. Второй пол / Симона де Бовуар. - М.: "Прогресс", СПб.: "Алтейя", 1997. - 375 с.

20. Бовуар. С. Сила обстоятельств = Lа force des choses / Симона де Бовуар; [пер. с фр. Н. Световидовой]. - М.: Флюид, 2008. - 496 с.

21. Бойко Ю. Частота вживання підрядних речень як параметр авторського та функціонального стилів / Ю. Бойко // Науковий вісник Чернівецького університету. - Чернівці: Рута, 2003. - Вип. 165−166.- С. 245-259.

22. Бутакова Л. О. Авторское сознание в поэзии и прозе: когнитивное моделирование: [монография] / Лариса Олеговна Бутакова. - Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 2001. - 283 с.

23. Бурбело В. Б. Комунікація та дискурсивні практики в класичну добу французької словесності (XVII ст.) / В. Б. Бурбело // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. - Дніпропетровськ: Інновація, 2013. - С. 7-10.

24. Буцикіна Н. Є. Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти внутрішнього мовлення персонажів (на матеріалі художньої прози Ф. Моріака): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.05 / Буцикіна Надія Євгенівна. - К., 2004. - 256 с.

25. Буць Ж. В. Особливості прояву гендерного аспекту в романі Г. Флобера "Madame Bovary" / Ж. В. Буць // Мова і культура. (Науковий журнал): ХІХ Міжнародна наукова конференція ім. С. Бураго. - К.: Видав. дім Д. Бураго, 2010. - Вип. 13. - Т. V(141). - С. 275-282.

26. Буць Ж. В. Лінгвокультурологічні особливості ідентифікації текстового концепту жіночність у заголовках французьких соціально-побутових романів ХІХ-ХХ століть / Ж. В. Буць // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград, 2011. - Вип. 95 (1). - С. 161-165.

27. Быстрова Е. А. Коммуникативно-прагматическая категория эвиденциальности в современном французском языке: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Е. А. Быстрова. - Минск, 2010. - 23 с.

28. Ван Дейк Т. А. Макростратегии / Т. А. ван Дейк // Язык. Понимание. Коммуникация. - М.: Прогресс, 1989. - С. 41-67.

29. Василевич А. П. Пурпур: к истории цвета и слова / А. П. Василевич, С. С. Мищенко // Известия АН. Серия литературы и языка. - Т. 62. - № 1. - 2003. - С. 55-59.

30. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая; [пер.с англ. А. Д. Шмелева]. - М.: Русские словари, 1996. - 411 с.

31. Веккессер М. В. Полисиндетон как стилистическая фигура (на материале современного русского языка): дисс.... кандидата филол. наук: 10.02.01 / Веккессер Мария Викторовна. - Красноярск, 2007. - 266 с.

32. Великородных О. В. Специфика вербализации концепта "femme" ("женщина") в художественной картине мира Ф. Саган в динамико-возрастной перспективе: дисс. … кандидата филол. наук: 10.02.05 / Великородных Ольга Владимировна. - Воронеж, 2007. - 225 с.

33. Виноградов В. В. О языке художественной литературы / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1959. - 652 с.

34. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1963. - 345 с.

35. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка / Владимир Григорьевич Гак. - М.: Добросвет, 2000. - 832 с.

36. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. - М.: КомКнига, 2007. - 144 с.

37. Гельгардт Р. Исследование стиля художественной речи. Теоретические основы ∕ Роман Гельгардт. - М.: Либроком, 2011. - 232 с.

38. Гендерний розвиток у суспільстві / [К. М. Лемківський, С. П. Юдіна, Т. М. Дорошенко та ін.]. - К.: ПЦ "Фоліант", 2005. - 351с.

39. Гиленсон Б. История зарубежной литературы ХІХ века ∕ Борис Гиленсон. - М.: Academia, 2012. - 384 с.

40. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе / Лидия Яковлевна Гинзбург. - Л.: Советский писатель, 1971. - 464 с.

41. Гладьо С. В. Эмотивность художественного текста: семантико-когнитивный аспект: дис. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Гладьо Светлана Викторовна. - К., 2000. - 223 с.

42. Гончарова Е. А. Пути лингвостилистического выражения категорий автор-персонаж в художественном тексте / Евгения Александровна Гончарова. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1984. - 149 с.

43. Горбатенкова Л. М. Отец и семья / Лариса Михайловна Горбатенкова. - Минск: Полымя, 1993. - 127 с.

44. Горностай П. П. Ресурсы женственности и мужественности / П. П Горностай // Журнал практического психолога. - 2003. - № 6. - С. 51-55.

45. Горошко Е. Пол, гендер, язик. Женщина. Гендер. Культура / Елена Горошко. - М., 1999. - С. 98-110.

46. Горшкова К. А. Роль заглавия-аллюзии в реализации категории интертекстуальности в художественном тексте / К. А. Горшкова, Н. Г. Шевченко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - Харків: Константа, 2005. - № 667. - С. 175-178.

47. Данилич В. С. Феномен человека в системе языка и картине мира (по памятникам эпохи становлення национального языка и национальной литературы Испании) / Валентина Стефановна Данилич. - К.: Изд. центр КГЛУ, 2000. - 246 с.

48. Делёз Ж. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип / Жиль Делез. - М.: ИНИОН, 1990. - 235 с.

49. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше [Электронный ресурс] / Ж. Деррида // Философские науки, №2. - Режим доступа: http://ec-dejavu.ru/p/Publ_Derrida_Spur.html.

50. Долинин К. А. Стилистика французского язика / Константин Аркадьевич Долинин. - М.: Просвещение, 1987. - 303 с.

51. Долинин К. Практикум по интерпретации текста. Французский язык / Константин Долинин. - М.: Либроком, 2010. - 168 с.

52. Дорош О. О. Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти авторського жіночого мовлення в романах Маргеріт Дюрас: дис.... кандидата філол. наук: 10.02.05 / Дорош Ольга Олександрівна. - К., 2006. - 206 с.

53. Дудюк Л. П. Проблема становления личности в русской автобиографической прозе начала ХХ века (В. Короленко и М. Горький): дисс.... кандидата филол. наук: 10.01.02 / Дудюк Леонид Петрович. - Николаев, 2005. - 196 с.

54. Жалай В. Я. Концепт "ДОБРО" у французьких пареміях (на матеріалі паремійних одиниць прислівного типу) / В. Я. Жалай // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов". - Харків: ХНУ, 2011. - Вип. 65. - С. 60-71.

55. Жеребкина И. "Прочти мое желание…". Посмодернизм. Психоанализ. Феминизм / Ирина Жеребкина. - М.: Идея-Пресс, 2000. - С. 21-29.

56. Жеребкина И. Введение в гендерные исследования: в 2 ч. / [под. ред. И. Жеребкиной]. - Х.: ХЦГТ, 2001. - Ч. 1. - 707 с.; ч. 2. - 707 с.

57. Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст / Александра Александровна Залевская. - М.: Гнозис, 2005. - 234 с.

58. Ізотова Н. П. Текстовий концепт шлях до слави в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Н. П. Ізотова. - К., 2009 - 20 с.

59. Индивидуально-художественный стиль и его исследование / [под ред. В. А. Кухаренко]. - Одесса: Вища школа, 1980. - 167 с.

60. Кагановська О. М. Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ ст.): дис. … доктора філол. наук: 10.02.05 / Кагановська Олена Марківна. - К., 2003. - 502 с.

61. Кагановська О. М. Морфологічний аспект розгортання текстових концептів / О. М. Кагановська // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів. - Дніпропетровськ: Інновація, 2013. - С. 10-12.

62. Кант И. Сочинения в 6 тт. / Иммануил Кант. - М.: Мысль, 1966. - Т. 5. - 564 с.

63. Каратєєва Г. М. Текстовий концепт подорож у французькій постмодерністській прозі (на матеріалі творів Ле Клезіо): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.05 / Каратєєва Ганна Михайлівна. - К., 2008. - 298 с.

64. Кірковська І. С. Категорія рестрикції у сучасній французькій мові: семантико-структурний і комунікативно-прагматичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / І. С. Кірковська. - К., 2010. - 20 с.

65. Кирилина А. В., Томская М. Лингвистические гендерные исследования [Электронный ресурс] / А. В. Кирилина, М. Томская // Отечественные записки. - № 2. - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/text/27230469/.

66. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: учебное пособие / Ирина Михайловна Кобозева. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 352 с.

67. Козачишина О. Л. Лінгвістичні прояви гендерних характеристик англомовних художніх тестів (на матеріалі американської прози ХХ століття): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Козачишина Оксана Леонідівна. - К., 2006. - 208 с.

68. Колодина Н. И. Проблемы понимания и интерпретации художественного текста: [монография] / Нина Ивановна Колодина. - Тамбов: Изд-во Тамбовск. гос. техн. ун-та, 2001. - 184 с.

69. Кольцова Л. М. Художественный текст в современной лингвистической парадигме: [учеб. пособ. для вузов] / Л. М. Кольцова, О. А. Лунина. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2007. - 51 с.

70. Корольова А. В. Лінгвостилістичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ ― першої половини ХХ століть): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова"; 10.02.02 "Російська мова" / А. В. Корольова. - К., 2003. - 25 с.

71. Корчак Я. Как любить ребенка / Януш Корчак. - М.: АСТ, 2014. - 384 с.

72. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения / Е. С. Кубрякова // Текст. Структура и семантика. - М.: СпортАкадемПресс, 2001. - С. 72-81.

73. Кубрякова Е. С. Образы мира в сознании человека и словообразовательные категории как их составляющие / Е. С. Кубрякова // Известия РАН. Серия "Литература и язык". - 2006. - Т. 65. - № 2. - С. 3-11.

74. Культура русской речи: энциклопедический словарь справочник / [под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширява и др.] - М., 2003. - 464 с.

75. Кухарено В. А. Интерпертация текста / Валерия Андреевна Кухаренко. - М.: Просвещение, 1986. - 80 с.

76. Ларин Б. А. Эстетика слова и язык писателя / Борис Александрович Ларин. - Л.: Худож. лит., 1974. - 285 с.

77. Ларкин В. С. Эпиграф как элемент кодирования смысла художественного текста: дис.... кандидата филол. наук: 10.02.04 / Ларкин Виктор Сергеевич. - М., 2010. - 212 с.

78. Ларькина А. А. О лингвистических исследованиях эллипсиса во французском языке / А. А. Ларькина // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - № 5 (143). Филология. Искусствоведение. - Вып. 29. - С. 67-72.

79. Левин-Паркер М. Введение в самосочинение: autofiction [Электронный ресурс] / М. Левина-Паркер // НЛО. - 2010. - № 103. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/103/le2.html.

80. Лежен Ф. В защиту автобиографии / Ф. Лежен; [пер. с франц. Б. Дубинина] // Иностранная литература. - 2000. - № 4. - С.110-122.

81. Литература non-fiction: вымысел и реальность / [А. Абрамов, М. Айзенберг, М. Балина и др.] // Знамя. - 2003. - №1. - С. 190-203.

82. Логвиненко М. І. Французька проза порубіжжя ХХ-ХХІ сторіччя: лейтмотив пошуку ідентичності у творах Еріка-Еммануеля Шмітта / М. І. Логвиненко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - Вип. 96. - Т. 1. - С. 205-208.

83. Логвиненко М. І. Текстовий концепт ДИТИНСТВО в прозі Е.-Е. Шмітта: досвід лінгвокогнітивного аналізу / М. І. Логвиненко // Studia linguistica: зб. наук. праць [відп. ред. І. О. Голубовська]. - К.: Київський ун-т, 2012. - Вип. 6. - Ч. 2. - С. 112-119.

84. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Юрий Михайлович Лотман. Об искусстве. - СПб.: "Искусство - СПб", 1988. - С.14-285.

85. Лотман Ю. М. Биография - живое лицо / Юрий Михайлович Лотман // Новый мир. - М., 1985. - № 2. - С. 228-236.

86. Лукин В. А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа / Владимир Алексеевич Лукин. - М.: Изд-во "Ось-89", 2011. - 192 с.

87. Лурия А. Р. Язык и сознание / Александр Романович Лурия. - М.: Изд-во Московск. гос. ун-та, 1979. - 319 с.

88. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития. - [2-е изд., стер.] - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 256 с.

89. Мартинюк А. П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу): дис.... доктора філол. наук: 10.02.04 / Мартинюк Алла Петрівна. - К., 2006. - 604 с.

90. Марценюк Т. О. Гендерна соціалізація як процес формування маскулінних та фемінних ознак ґендерної ідентичності. [Електронний ресурс] / Т. О. Марценюк. - Режим доступу: http://ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1394/3/martsenyuk_genderna%20socializaciya%201.pdf.

91. Маслова А. Ю. Введение в прагмалингвистику: [уч. пособие] / Алина Юрьевна Маслова. - М.: Флинта; Наука, 2007. - 150 с.

92. Маслова В. А. Филологический анализ поэтического текста / Валентина Авраамовна Маслова. - Минск: БРФФИ, 1999. - 208 с.

93. Маслюченко Г. О. Художні мемуари та автобіографічна повість в українській літературі 90-х років: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 "Українська література" / Г. О. Маслюченко. - Дніпропетровськ, 2004. - 18 с.

94. Мельничук Б. Випробування істиною: проблема історичної та художньої правди в українській історико-біографічній літературі (від початків до сьогодення) / Богдан Мельничук. - К.: Академія, 1996. - 278 с.

95. Моисеева Л. Ф. Лингво-стилистический анализ художественного текста: уч. пособ. для студ. фил. фак. вузов / Л. Ф. Моисеева. - К.: Вища школа, 1984. - 87 с.

96. Молокова О. Ф. Наративна структура художнього простору П. Модіано / О. Ф. Молокова // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Мовознавство. - Вип. 8. - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. - С. 283-287.

97. Молокова О. Ф. Проблематика псевдоавтобіографічного жанру: лінгвістичний та історичний ракурси / О. Ф. Молокова // Сучасні наукові парадигми: І Всеукраїнська науково-практична конференція. - Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. - С. 158-161.

98. Моруа А. Жорж Санд / Андре Моруа. - К.: Мистецтво, 1988. - 447 с.

99. Моруа А. Лелия, или жизнь Жорж Санд / Андре Моруа. - М.: Правда, 1990. - 256 с.

100. Мостова Н. А. Лінгвостилістичні засоби створення художнього образу в драматургічному тексті першої половини ХХ століття (на матеріалі п’єс Марселя Паньоля "Marius", "Fanny", "Cesar"): дис.... кандидата філол. наук: 10.02.05 / Мостова Надія Адамівна. - К., 2002. - 196 с.

101. Мурзин Л. Н. Текст и его восприятие: [монография] / Л. Н. Мурзин, А. С. Штерн. - Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1991. - 172 с.

102. Назаревич Г. Я. Мовний антропоцентризм французького речення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / Г. Я. Назаревич. - К., 2007. - 22 с.

103. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики [учебное пособие] / Михаил Васильевич Никитин. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. - 819 с.

104. Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы: [учебн. пособие] / Наталья Анатольевна Николина. - М.: Флинта; Наука, 2002. - 424 с.

105. Ніконова В. Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра: [монографія] / Віра Григорівна Ніконова. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права, 2007. - 364 с.

106. Ницше Ф. Воля к власти [Електронний ресурс] / Фридрих Ницше. - Режим доступу: http://philosophy.ru/library/nietzsche/volya.html.

107. Новиков Л. А. Семантика русского языка / Лев Алексеевич Новиков. - М.: Высшая школа, 1982. - 272 с.

108. Одинцов В. В. О языке художественной прозы. Повествование и диалог / Виктор Васильевич Одинцов. - М.: Наука, 1973. - 189 с.

109. Олексенко В., Рембецька О. Функційно-естетичне навантаження вставлених конструкцій у романі "Сад Гетсиманський" Івана Багряного / В. Олексенко, О. Рембецька // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. - Херсон: Просвіта, 2012. - Вип. 8. - С. 57 - 63.

110. Осаволюк О. И. Лингвостилистические особенности французской эпиграммы XVI-XX веков [Электронный ресурс]: дис. ... кандидата филол. наук: 10.02.05 / Осаволюк Ольга Ивановна. - Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/lingvostilisticheskie-osobennosti-frantsuzskoi-epigrammy-xvi-xx-vekov.

111. Осадча Ю. В. Еґо-белетристика як жанр: питання поетики на матеріалі японської та української прози: дис.... кандидата філол. наук: 10.01.06 / Осадча Юлія Володимірівна. - К., 2006. - 260 с.

112. Павиленис Р. И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка / Роландас Ионович Павиленис. - М.: Мысль, 1983. - 286 с.

113. Павленко Ю. Ю. Дискурс індивідуальної пам’яті в сучасному французькому романі (1970-ті - 2000 рр.): дис.... кандидата філол. наук: 10.01.04 / Юлія Юхимівна Павленко. - К., 2006. - 256 с.

114. Панаева Е. В. Функции специальной лексики в художественном тексте (на материале произведений М. А. Булгакова): дис. … кандидата филол. наук: 10.02.01 / Панаева Елена Валерьевна. - М., 2005. - 189 с.

115. Пономарьова О. О. Структурно-композиційні та комунікативно-прагматичні особливості французького детективного гумористичного роману: дис.... кандидата філол. наук: 10.02.05 / Пономарьова Олена Олегівна. - К., 2008. - 247 с.

116. Попова О. В. Емотивність як прагматичний фактор комунікації / О. В. Попова // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - Вип. 89. - Т. 5. - С. 316 - 319.

117. Рогоза О. Б. Структурно-композиційні та семантико-прагматичні особливості французького епістолярного роману XVIII-XX ст. (на матеріалі творів Ш. да Лакло, О. де Бальзака, А. де Монтерлана): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.05 / Рогоза Ольга Борисівна. - К., 2005. - 209 с.

118. Романтизм: вечное странствие ∕ [под. ред. Н. А. Вишневской, Е. Ю. Сапрыкиной] - М.: Наука, 2005. - 408 с.

119. Руссо Ж.-Ж.: pro et contra, идеи Жан-Жака Руссо в восприятии и оценке русских мыслителей и исследователей (1752-1917): антология / [сост. А. Г. Гачевой, С. Г. Семеновой]. - Изд-во Русской Християнской гуманитарной академии. - СПб, 2005. - 807 с.

120. Рюткенен М. Гендер и литература: проблема "женского письма" и "женского чтения" / М. Рюткенен // Филологические науки. - 2002. - № 3 - С. 5 - 17.

121. Савчук Р. І. Оповідний простір художньої прози Ф. Саган: дис.... кандидата філол. наук: 10.02.05 / Савчук Руслана Іванівна. - К., 2009. - 295 с.

122. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / Олена Олександрівна Селіванова. - Полтава: Довкілля. - К., 2008. - 712 с.

123. Сєрякова І. І. Магія невербальної комунікації (англійською мовою) / Ірина Іванівна Сєрякова. - К.: Освіта України, 2009. - 161 с.

124. Сиксу Э. Хохот Медузы // Введение в гендерные исследования / Элен Сиксу. - Харьков, 2001. - 363 с.

125. Синельникова Л. Н. Введение в лингвистическую гендерологию / Л. Н. Синельникова, Т. Ю. Богданович. - Сімферополь: Полиграфцентр, 2001. - 280с.

126. Синтаксические фигуры как система: коллективная монография / [под. ред. Э. М. Береговской] / Смоленск: Изд-во СмолГу, 2007. - 416 с.

127. Слухай Н. В. Художественный образ в аспекте лингвистики текста / Наталия Витальевна Слухай. - Симферополь: Крымское уч.-педагог. гос. изд-во, 2004. - 84 с.

128. Смит К. Биология сенсорных систем / Крис Смит. - Минск: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - С. 122.

129. Смущинська І. В. Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / І. В. Смущинська. - К., 2003. - 39 с.

130. Смущинська І. В. Фігури слова як обєкт стилістичного аналізу / І. В. Смущинська // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів. - Дніпропетровськ: Інновація, 2013. - 184 с.

131. Старовойтова Х. В. Архетип матері в сучасній французькій драмі: лінгвокогнітивний аспект: дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 / Старовойтова Христина Володимирівна. - К., 2008. - 235 с.

132. Степанов Ю. С. Французская стилистика в сравнении с русской / Юрий Сергеевич Степанов. - М.: Эдиториал, УРСС, 2002. - С. 309.

133. Степанов Ю. С. В трёхмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Юрий Сергеевич Степанов. - М.: Наука, 1985. - 332 с.

134. Стернин И. А. Особенности женского и мужского понимания речевых высказываний / И. А. Стернин // Антропоцентризм чи антропофілія? (Антропоцентричний аспект психолiнгвiстичних дослiджень в онто- та фiлогенезi). - К.: Кривий Рiг; М., 1998. - С. 95-96.

135. Стернин И. А. Общение: с мужчинами, с женщинами, в семье / Иосиф Абрамович Стернин. - Воронеж; Пермь, 1999. - 198 с.

136. Супрун Л. О. Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті середини - другої половини ХХ століття (на матеріалі творів О. Гончара, П. Загребельного, М. Стельмаха): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л. О. Супрун. - Харков, 2009. - 17 с.

137. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / Иван Павлович Сусов. - Винница: Нова Книга, 2009. - 272 с.

138. Телия В. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация. Виды наименований / Вероника Николаевна Телия. - М., 1977. - 325 с.

139. Трескунов М. С. Жорж Санд. Критико-биографический очерк / Михаил Соломонович Трескунов. - Л.: Худож. лит., 1976. - 246 с.

140. Тучкова О. О. Особливості мовлення персонажів з патологічним типом мислення (роман Ж. Санд "Elle et Luі") / О. О. Тучкова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: [зб. наук. праць]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. - Вип. 17. - С. 347-351.

141. Тучкова О. О. Когнітивний стиль мовної особистості в романі Ж. Санд "Elle et Lui" / О. О. Тучкова // Філологічні науки. - Матеріали ХІІ Міжнародної конференції "Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур". - Дніпропетровськ: "Пороги", 2007. - С. 183-185.

142. Тучкова О. О. Особливості гендерних характеристик персонажів у романі Ж. Санд "Elle et Luі" / О. О. Тучкова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Випуск 2. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. - С. 143-147.

143. Тучкова О. О. Мовні особливості жіночої прози / О. О. Тучкова // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції романістів "Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства". - Чернівці: Рута, 2008. - С. 83-84.

144. Тучкова О. О. Автобіографічний твір як саморепрезентація жіночого "Я" / О. О. Тучкова // Філологічні науки. Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції "Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур". - Дніпропетровськ: "Фідорченко О. О.", 2009. - С. 112-114.

145. Тучкова О. О. Структурні особливості автобіографічного тексту / О. О. Тучкова // Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація". - Харків: ХНУ, 2009. - С. 291-293.

146. Тучкова О. О. Методологічні підгрунтя дослідження структури образу авторки у французькому жіночому автобіографічному романі ХХ століття / О. О. Тучкова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: [зб. наук. праць]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. - Вип. 31. - С. 265-272.

147. Тучкова О. О. Кінцівка як актуалізатор завершеності образу авторки у французькому жіночому автобіографічному романі ХХ століття / О. О. Тучкова // Вісник Харківського. нац. ун-ту. ім. В. Н. Каразіна. - № 1071. Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов". - Харків, 2013. - Вип. 75. - С. 70-75.

148. Тучкова О. О. Структура образу авторки у французькому жіночому автобіографічному романі ХХ століття / О. О. Тучкова // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції романістів. - Дніпропетрвськ: Інновація, 2013. - С. 106-108.

149. Тучкова О. О. Автобіографічна проза в ракурсі досліджень лінгвостилістики / О. О. Тучкова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. - К.: Логос, 2014. - Вип. 26. - С. 275-284.

150. Тучкова О. О. Колір як вид художньої деталі у французьких жіночих автобіографічних романах / О. О. Тучкова // Нова філологія. Збірник наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - № 65. - С. 149.

151. Тучкова О. О. Метафора як образотвірний елемент у французькому жіночому автобіографічному романі / О. О. Тучкова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": зб. наук. пр. / укладачі: І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. - Вип. 49. - 338 с.

152. Тучкова Е. А. Образ матери как модификатор образа писательницы во французcком автобиографическом романе С.-Г. Колетт "La naissance du jour", "Sido" / Е. А. Тучкова // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). - 2014. - № 1, том 1. - С. 142-149.

153. Тучкова О. О. Параметри будови заголовка, епіграфа і зачину як ідентифікаторів образу автора (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману ХХ століття) / О. О. Тучкова // Вісник КНЛУ, серія Філологія: [зб. наук. праць]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - Т. 17, №1. - С. 187-196.

154. Удовенко І. В. Структурно-семантичні та функціональні особливості французьких інтенсифікаторів процесуальної ознаки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / І. В. Удовенко. - К., 2005. - 22 с.

155. Фесенко В. І. Проблематика можливих світів художнього твору: лінгвосеміотичний підхід (на матеріалі творів Ж. Бернаноса і Р. Кено) / В. І. Фесенко, О. М. Кагановська // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. ― К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. - Т. 9. - № 2. - С. 10-17.

156. Фуко М. Археология знания / Мишель Фуко. - СПб: Гуманитарная Академия, 2012. - 416 с.

157. Фуко М. История безумия в классическую епоху / Мишель Фуко. - М.: АСТ Москва, 2010. - 704 с.

158. Цяпа А. Г. Автобіографія як проекція творця та національно-літературної традиції: дис..… кандидата філол. наук 10.01.05 / Цяпа Андрій Григорович. - Тернопіль, 2006. - 270 с.

159. Харкевич Г. І. Відображення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі: семантико-когнітивний та наративний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Г. І. Харкевич. - К., 2007. - 20 с.

160. Холод О. М. Мовні картини світу чоловіків та жінок / Олександр Михайлович Холод. - Дніпропетровськ: Пороги, 1997. - 229 с.

161. Хорни К. Женская психология [Электронный ресурс] / Карен Хорни; [пер. с англ. Е. И. Замфир]. - Режим доступу: http://www.pseudology.org/Psyhology/Horney_GenskayaPsyho/index.htm.

162. Черкашина Т. Ю. Наративні особливості художньо-автобіографічної прози: автор і читач: дис. … кандидата філол. наук: 10.01.06 / Черкашина Тетяна Юріївна. - Луганськ, 2006. - 197 с.

163. Черкашина Т. Ю. Наративні виміри художньо-автобіографічної прози: [монографія] / Тетяна Юріївна Черкашина. - Луганськ: СПД Рєзников В. С., 2009. - 200 с.

164. Чичерин А. В. Идеи и стиль. О природе поєтического слова / Алексей Владимирович Чичерин. - М.: Советский писатель, 1968. - 372 с.

165. Шемякіна Н. В. Авторська репрезентація у мові сучасної французької преси (структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / Н. В. Шемякіна - К., 2000. - 19 с.

166. Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. - М.: Языки славянской культуры, 2008. - 394 с.

167. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. [Электронный ресурс] / Лев Владимирович Щерба - Режим доступу: http://elib.gnpbu.ru/text/scherba_izbrannye-raboty-russkomu-yazyku_1957/.

168. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь / Пол Экман; [пер. с англ.]. - СПб.: Питер, 2010. - 334 с.

169. Эткинд Э. Семинарий по французской стилистике / Эфим Эткинд. - М.: Просвещение, 1964. - 350 с.

170. Юнг К. Г. Сознание и бессознательное / Карл Густав Юнг. - СПб.: Университетская книга, 1997. - 544 с.

171. Ярошко Н. С. Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі художніх творів 60−90-х років ХХ століття): дис. … кандидат філол. наук: 10.02.05 / Ярошко Наталія Сергіївна. - Львів, 2014. - 292 с.

172. Яценко М. О. Актуалізація аксіологічного змісту концептів МАСКУЛІННІСТЬ та ФЕМІНІННІСТЬ у сучасному англомовному художньому дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 / М. О. Яценко. - Х., 2008. - 22 с.

173. Adam J.-M. Langue et littérature. Analyses pragmatiques et textuelles / Jean-Michel Adam. - P.: Hachette, 1991. - 221 p.

174. Antoine G. Pour une méthode d’analyse stylistique des images / G. Antoine // Langue et littérature: Actes du VIII-ième Congrès de la Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes. - P.: PUF. - 1981. - P. 151-162.

175. Anscombe J.-C. L’argumentation dans la langue / J.-C. Anscombre, O. Ducrot. - Liège: Ed. Pierre Mardaga, 1995. - 184 p.

176. Arcaud R. La communication efficace: de l’intention aux moyens d’expression / R. Arcaud, N. Bourdeau. - Bruxelles: Ed. De Boeck, 1998. - 468 p.

177. Avila D. R. Le discours autobiographique: expression du phénomène identitaire / D. R. Avila, P. Charaudeau // Identités sociales et discursives du sujet parlant. - P.: L’Harmattan, 2009. - 231 p.

178. Bal M. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative / Mieke Bal. - Toronto, Buffalo, L.: Univ. of Toronto Press, 1997. - 241 p.

179. Cooper D. Metaphor / D. Cooper // Aristotelian Society. - Oxford: Basil Blackwell, 1986. - vol. 5 - 282 p.

180. Baudouin J.-M. De l’épreuve autobiographique / Jean-Michel Baudouin. - Berne: Ed. Peter Lang, 2010. - 532 p.

181. Beauvoir S. Le Deuxième Sexe: les faits et les mythes / Simone de Beauvoir. - P.: Gallimard, 1976. - Т. 1 - 435 p.

182. Becker C., Cabanès J.-L. Le roman au XIX siècle: l’explosion du genre / C. Becker, J.-L. Cabanès. - P.: Editions Bréal, 2001. - 224 p.

183. Becker C. Le roman / Colette Becker. - P.: Editions Bréal, 2000. - 383 p.

184. Berrendonner A. Décalage: les niveaux de l’analyse linguistique / A. Berrendonner, M.-J. Reichler−Béguelin // Langue française. - 1990. - № 81. - P. 99-125.

185. Bessière J. Dire le littéraire: points de vue théoriques / Jean Bessière. - Bruxelles: Ed. Pierre Mardaga, 1990. - 338 p.

186. Bloch M. La mémoire autobiographique et le soi / Michel Bloch. - P.: Terrain, 2009. - № 52. - P. 50-63.

187. Cameron D. Gender, Language and Discourse: A Review Essay / D. Cameron // Sings. - Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1998. - Vol. 23. - №4. - P. 945-973.

188. Charpentier I. Quelque part entre la littérature, la sociologie et l’histoire / Isabelle Charpentier. - COnTEXTES. - 2006. - № 1. - P. 6.

189. Chytilová L. "L’écriture plate" dans les oeuvres La Place, Une Femme et La Honte d’Annie Ernaux [Електронний ресурс] ∕ Lucie Chytilová. - Masarykova univerzita, Bakalářská diplomová práce. - 2011. - 44 р. - Режим доступу: http://is.muni.cz/th/327462/ff_b/Bak.

190. Clément M.-L. Relations familiales dans les littératures française et francophone des XXème et XXIème siècles. La figure du père / Murielle-Lucie Clément. - P.: L’Harmattan, 2008. - P. 173-184.

191. Cohérence et cohésion: études de linguistique textuelle / [sous la direction de A. Jaubert]. - Lyon: ENS, 2007. - 201 p.

192. Colonna V. L’Autofiction. Essai sur la fictionnalisation de soi en littérature [Електронний ресурс] / Vincent Colonna. - P.: EHESS, 1989. - 390 p. - Режим доступу: http://weblettres.net/spip/article.php3?id.

193. Communicating Gender in Context / [ed. by Helga Kotthof, Ruth Wodak]. - Philadelphia: Jhon Benjamins Publishing Company, 1997. - 430 p.

194. Crignon A. Dis, c’est quoi, l’autofiction? / A. Crignon // Nouvel observateur. - 2004. - № 287. - Р. 56-58.

195. Darrieusecq M. Je est une autre / M. Darrieusecq // Ecrire histoire d’une vie. - Rome: Spartaco, 2007. - P. 1-11.

196. Delcroix M. Introduction aux études littéraires: méthodes du texte / M. Delcroix, F. Hallyn. - Bruxelles: Ed. De Boeck, 1995. - 394 p.

197. Delaume C. La règle du Jeu: autofiction / Chloé Delaume. - P.: PUF, 2010. - 92 p.

198. Didier B. Histoire de la littérature française du XVIII siècle / Béatrice Didier. - P.: Nathan, 1992. - 415 p.

199. Doubrovsky S. Parcours critique / Serge Doubrovsky - P.: Galilée 1980. - 233 p.

200. Doubrovsky S. Autobiographie. Verité. Psychanalyse / S. Doubrovsky // L’esprit créateur. - P.: PUF, 1988. - Vol. XX. - № 3. - P. 77.

201. Dours Ch. Personne, personnage. Les fictions de l’identité personnelle / Christian Dours. - Rennes: Presses Univ. de Rennes, 2003. - 202 p.

202. Eco U. Les limites de l’interprétaion: [essai] / Umberto Eco; [trad. de l’italien]. - P.: Bernard Grasset, 1992. - 406 p.

203. Eléments de narratologie. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://emile.simonnet.free.fr/sitfen/discours.html.

204. Ernaux А. L’Écriture comme un couteau. Entretien avec Frédéric – Yves Jeannet / Annie Ernaux. - Ed. Stock, 2003. - P. 23-24.

205. Etudes littéraires [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.etudes-litteraires.com/histoire-roman-20.php.

206. Fenoglio I. Du texte avant le texte. Formes génétiques et marques énonciatives de pré-visions textualisantes / I. Fenoglio // Langue française. Avant le texte: les traces de l’élaboration textuelle. - P., 2007. - № 155. - P. 8-34.

207. Francoeur L. Le monologue intérieur narratif (sa syntaxe, sa sémantique et sa pragmatique) / L. Francoeur // Etudes littéraires. - 1976. - №2. - P. 341-365.

208. Friedman N. Point of view / N. Friedman // Form and meaning in fiction. - Athens: Univ. of Georgia Press, 1975. - Ch. 8. - P. 134-166.

209. Garcin J. Dictionnaire des écrivains contemporains de langue française par eux-mêmes / Jérôme Garcin. - P.: Mille et une nuit, 2004. - 417 p.

210. Gasparini P. De quoi l’autofiction est-elle le nom? [Електронний ресурс] / Philippe Gasparini. - Режим доступу: http://www.autofiction.org/index.php?post/2010/01/02/De-quoi-l-autofiction-est-elle-le-nom-Par-Philippe-Gasparini.

211. Gender bias in textbooks: a hidden obstacle on the road to gender equality in education [Електронний ресурс] / [by Rae Lesser Blumberg]. - 2007. - Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001555/155509e.pdf.

212. Genon А. De l’autofiction à l’autonarration [Електронний ресурс] / A. Genon // Аnalyses. Revue de critique et de théorie littéraire. - 2010. - Режим доступу: http://www.revue-analyses.org/index.php?id=1724.

213. Genette G. Figures II / Gérard Genette. - P.: Seuil, Points, 1969. - 187 p.

214. Genette G. Figures III / Gérard Genette. - P.: Seuil, Points, 1972. - 282 p.

215. Genette G. Nouveau discours du récit / Gérard Genette. - P.: Seuil, 1983. - 178 p.

216. Grosz E. Space, Time, and Perversion: Essays on the Politics of Bodies / Elizabeth Grosz. - N. Y. and L.: Routledge, 1995. - 296 p.

217. Guichard T. Le roman français contemporain / T. Guichard, C. Jérusalem. - P.: Ed. Culturesfrance, 2007. - 160 p.

218. Histoire de la littérature française - Режим доступу: http://www.la-litterature.com/dsp/dsp_display/asp?nomPage=5_19s_000_titre.

219. Histoire de la littérature française du XX siècle / [sous la direction de M. Touret]. - Rennes: Presses univ. de Rennes, 2008. - T. 2 (après 1940) - 539 p.

220. Itinéraires Littéraires: XIX siècle / [M.-C. Carlier, A. Couprie, J. Dubosclard, M. Erre, C. Eterstein et d’autres]. - P.: Hatier, 1998. - 576 p.

221. Itinéraires littéraires: XX siècle / [M.-C. Carlier, A. Couprie, J. Dubosclard, M. Erre, C. Eterstein et d’autres]. - Tome 1 (1900-1950). - P.: Hatier, 1996. - 528 p.

222. Jeanneret S. Stratégies du contexte / S. Jeanneret, T. Hunkeler. - Berne: Ed. Peter Lang, 2006. - 287 p.

223. Lacoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / George Lakoff // Metaphor and Thought. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993. - P. 202-252.

224. Lecarme J. L’autobiographie / J. Lecarme, E. Lecarme-Tabone - P.: Armand Colin ∕ Masson, 1997. - 314 p.

225. Lejeune Ph. L’Autobiographie en France / Philippe Lejeune - P.: Armand Colin, 1971. - 258 p.

226. Reuter Y. Introduction à l’analyse du Roman / Yves Reuter. - P.: Bordas, 1991. - 165 p.

227. Reuter Y. L’analyse du récit / Yves Reuter. - P.: Armand Colin, 2005. - 127 p.

228. Rutten van P. Stylistique littéraire / Pierre Van Rutten. - L.; San Francisco: International Scholars Publications, 1995. ― 210 p.

229. Siouffi G. 100 fiches pour comprendre la linguistique / G. Siouffi, D. Raemdonck van. - P.: Ed. Bréal, 1999. - 224 p.

230. Scott J. W. Gender: А useful category of historical Analysis / J. W. Scott // American Historical Review. - №5. - 1986. - Р. 65.