Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Английская филология \ 4249. Дисертаційна робота Ефект крупного плану в художньому та кінематографічному текстах: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти (на матеріалі англомовної психологічної прози та її екранізацій)

Дисертаційна робота Ефект крупного плану в художньому та кінематографічному текстах: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти (на матеріалі англомовної психологічної прози та її екранізацій)

« Назад

Код роботи: 4249

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Англійська філологія

Тема: Ефект крупного плану в художньому та кінематографічному текстах: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти (на матеріалі англомовної психологічної прози та її екранізацій)

Кількість сторінок: 264

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження ефекту крупного плану в художній і кінематографічній комунікації

1.1. Елементи кінопоетики в художньому тексті

1.2. Прийом крупного плану як об’єкт вивчення

1.2.1. Тлумачення терміна "крупний план"

1.2.2. Виникнення й розвиток поняття крупного плану

1.2.3. Типологія крупного плану

1.3. Моделі крупного плану

1.3.1. Просторово-статична модель

1.3.2. Просторово-динамічна модель

1.4. Традиційні та новітні дослідження ефекту крупного плану в художніх і кінематографічних текстах

1.4.1. Семіотичні студії ефекту крупного плану

1.4.2. Ефект крупного плану в контексті теорії візуального сприйняття

1.4.3. Ефект крупного плану в когнітивній поетиці

1.4.4. Наративний аспект дослідження ефекту крупного плану

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методологічні основи вивчення ефекту крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах

2.1. Жанрові особливості англомовної психологічної прози ХХ–ХХІ століть та її екранізацій

2.1.1. Формально-жанрові ознак

2.1.2. Змістовно-жанрові ознаки

2.2. Методика дослідження ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях

2.2.1. Таксономічний етап дослідження.

2.2.2. Конструювальний етап дослідження

2.2.3. Диспозиційний етап дослідження

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Механізми створення ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях

3.1. Лінгвокогнітивні механізми створення ефекту крупного плану

3.1.1. Апроксимація

3.1.2. Масштабування

3.1.3. Просторово-часова фокалізація

3.2. Механізми інтерсеміотичної взаємодії у створенні ефекту крупного плану

3.2.1. Формальне поєднання знаків

3.2.2. Семантична кореляція знаків

3.3. Механізми відтворення емоцій персонажів за посередництва ефекту крупного плану

3.3.1. Вербалізація / візуалізація сприйняття емоційно значущої інформації

3.3.2. Вербалізація / візуалізація переживання емоційно значущої інформації

3.3.3. Вербалізація / візуалізація реагування на емоційно значущу інформацію

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Наративна специфіка формування ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях

4.1. Ефект крупного плану в контексті розгортання сюжету

4.1.1. Зміна характеру розгортання сюжету

4.1.2. Утворення нового часопростору

4.1.3. Перехід в іншу сюжетно-наративну площину

4.2. Ефект крупного плану в ракурсі характеризації персонажів та художніх об’єктів

4.2.1. Характеризація персонажа-особи

4.2.2. Характеризація об’єкта художньої дійсності

4.2.3. Характеризація персонажа-тварини

4.3. Ефект крупного плану як джерело емоційного резонансу

4.3.1. Інтимізація оповіді

4.3.2. Оповідне відчуження

Висновки до розділу 4

Висновки

Список використаних джерел

Список довідкових джерел

Список джерел ілюстративного матеріалу

Додатки

Вступ

Дисертацію присвячено з’ясуванню когнітивно-семіотичних механізмів, що складають основу творення ефекту крупного плану (далі ЕКП), а також виявленню наративної специфіки використання цього художньо-композиційного прийому в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях. Дослідження ґрунтується на методологічних засадах мультимодальної когнітивної поетики [33, c. 37; 275, c. 57; 277; 337, c. 30–34] як сучасного відгалуження когнітивних студій художнього тексту [124, с. 108; 136, с. 117; 155, с. 56; 222, с. 56; 371; 381].

Такий підхід передбачає адаптацію методів когнітивної поетики [20, c. 43; 33, c. 18; 36, с. 41; 245, c. 31; 274, c. 253; 364, c. 36; 365, 371, c. 21; 380, c. 172] та лінгвосеміотики [106, c. 14; 172, с. 210; 293, с. 208; 363] до аналізу художнього тексту в контексті нової, міждисциплінарної парадигми [33, c. 18; 277; 319]. У її межах когнітивна діяльність людини поряд із її емоційною діяльністю розглядається крізь призму особливостей втілення розумових і психологічних процесів не тільки в словесній тканині друкованих текстів, але й у негомогенній структурі мультимодальних текстів, зокрема кінематографічних, як продукту інтерсеміотичної конвергенції різних знакових систем [216, с. 5; 233, с. 44; 235, с. 165; 277, с. 65; 304, с. 29; 366, с. 46].

Трактування не лише кінематографічних (далі КТ), а й художніх текстів (далі ХТ) як мультимодальних [35, c. 5; 203; 319; 308, с. 196; 328; 339] зумовлено необхідністю пояснити взаємодію між пізнавальним, емоційним, оцінним й іншими складниками когніції та їхнім наративним втіленням у полікодовій структурі різножанрових текстів. Відтак виникає потреба встановлення різноманітних, зокрема, семантичних і структурних відношень між знаками різної природи, що формують тканину зазначених текстів, породжуючи мережу їх явних і прихованих смислів. Це стосується, зокрема, способів використання кіноприйому КП у художніх текстах, його відтворення в екранізаціях та визначення особливостей виникнення ЕКП у цих текстах.

Актуальність дисертаційної роботи зумовлюється загальною спрямованістю сучасних філологічних студій до розгляду мовних і текстових явищ у їх інтерсеміотичних і мультимодальних координатах. Своєчасність дослідження визначається необхідністю переосмислення прийому крупного плану з позицій лінгвопоетики в контексті вивчення когнітивно-семіотичних і наративних особливостей формування ефекту крупного плану як результату застосування відповідного художньо-композиційного прийому в англомовних художніх текстах у зіставленні з їхніми екранізаціями.

Хоча природа художнього образу [2, с. 5; 20; 103, с., с. 143; 143; 143; 143; 143; 171171171, с. 187; 273, с. 191; 278, с. 238; 320, с. 217], художньої деталі [96, с. 110; 129, с. 168; 185, с. 5; 212, с. 8–14] та художнього портрету [19, с. 65; 24, с. 40; 67; 104, с. 48; 134, с. 27] вже були предметом наукового вивчення, наше дослідження пропонує по-новому, в інтеграції когнітивно-семіотичного й наратологічного ракурсів, розглянути лінгвокогнітивні й інтерсеміотичні механізми формування та наративні засади використання крупного плану (далі КП) і створюваного ним ефекту в ХТ як засобу наслідування дійсності (мімезис) або її художнього переосмислення (дієгезис) для творення нових смислів та їх перетворень у екранізаціях цих текстів.

КП традиційно розглядається як технічний та естетичний прийом, що передбачає наближення об’єкта зйомки до точки огляду та його розміщення на передньому плані кадру фільму, в результаті чого спостерігається різке збільшення масштабу цього об’єкта та деталізація його промінантних рис [95, с. 21; 214, с. 153; 232, с. 101]. Розширення значення цього поняття та виведення його за межі кінематографа спричинило виокремлення крупного плану як художнього прийому, що створює в ХТ враження наближення та збільшення об’єкта, який словесно описується. Таким чином, акцентується увага на змістовно чи символічно значущих деталях зображення шляхом протиставлення наближеності: віддаленості, укрупненості:: дрібності об’єкта в обмеженому просторі, а також динамічності:: статичності [286; 319, c. 47] об’єктів споглядання в контексті їх деталізації та укрупнення.

Звернення до англомовної психологічної прози ХХ–ХХІ століть (далі АПП) пояснюється особливостями цього жанру художньої прози, зокрема його зосередженістю на емоційній і ментальній сторонах сприйняття дійсності з метою якнайповнішого відображення духовних, емоційних й інтелектуальних переживань персонажа [9, с. 143; 50, с. 40; 189, c. 15; 212, c. 28; 257, c. 38]. Дослідження екранізацій аналізованих художніх текстів (далі ЕАПП) дозволяє чіткіше простежити процес створення та функціонування КП [215, c. 153; 232, c. 101; 240; 294, c. 331; 333 c. 54], а також встановити спільні й відмінні риси крупного плану крізь призму породжуваного ним ефекту в ХТ і КТ.

Мета дослідження полягає в розкритті когнітивно-семіотичних особливостей формування й наративної специфіки використання крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть порівняно з її екранізаціями з погляду ефекту, який він породжує.

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

– визначити теоретичні засади вивчення ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях;

– уточнити зміст поняття "крупний план" у парадигмі сучасних лінгвопоетологічних та інтерсеміотичних студій;

– побудувати типологію крупних планів у ХТ і КТ;

– розробити комплексну методику дослідження ефекту крупного плану в художніх і кінематографічних текстах;

– реконструювати когнітивне підґрунтя ефекту крупного плану в ХТ і КТ з огляду на механізми його створення;

– виявити лінгвальні та інтерсеміотичні особливості текстової реалізації КП в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях;

– встановити наративну специфіку застосування прийому крупного плану в АПП та ЕАПП;

– розкрити емоційний потенціал ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях.

Об’єктом дослідження виступає художньо-композиційний прийом крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть у зіставленні з її кіноекранізаціями в ракурсі породжуваного ним ефекту.

Предметом дослідження є когнітивно-семіотичні та наративні аспекти породження та використання ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях, розглянуті в мультимодальних координатах.

Матеріалом дослідження слугували 3037 фрагментів текстів англомовної психологічної прози ХХ–ХХІ століть і 4433 кадрів їх екранізацій, що містять досліджуване явище. Вони були вилучені методом суцільної вибірки з 27 художніх текстів, загальною кількістю 8700 сторінок, та 27 їх англомовних кіноекранізацій (3125 хвилин) відповідно.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у ході дослідження було використано комплексну методику мультимедійного дослідження з елементами лінгвокогнітивного, лінгвосеміотичного, семантико-стилістичного, контекстуально-інтерпретаційного та семіотико-наративного аналізу, а також порівняльного та кількісного аналізів. У роботі застосовано методику мультимодальної транскрипції тексту для трансформації аудіовізуального формату фільму у друкований.

Лінгвокогнітивний аналіз, який передбачав аналіз виділеного об’єкта в термінах фігури і фону, використано для встановлення механізмів формування й застосування художньо-композиційного прийому крупного плану. За допомогою лінгвосеміотичного аналізу виявлено мовні показники наявності крупного плану, включаючи лексику на позначення цього явища, й інтерпретовано семантику розглянутих художніх і кінотекстів як знакових систем задля виявлення прихованих смислів.

Семантико-стилістичний аналіз у поєднанні з контекстуально-інтерпретаційним аналізом слугував для розкриття особливостей текстової реалізації крупного плану в ХТ шляхом аналізу лексики зі значенням наближення до об’єкта або збільшення його масштабу, що прямо вказує на КП, або ж виявленню метафорики, інших стилістичних фігур і тропів, які опосередковано вказують на присутність КП у досліджуваних текстах. Застосування методики ідентифікації показників емотивності, що поєднує лінгвосеміотичний і наративний аналізи тексту, стало підґрунтям для висвітлення емотивного забарвлення крупного плану як художнього чи кіноприйому експлікації сприйняття персонажем емоційно значущої інформації.

Наративний аналіз фрагментів, що містять крупний план, здійснено для з’ясування модифікацій смислів і форм функціонування крупних планів як оповідних складників аналізованих ХТ і КТ. Порівняльний аналіз був залучений до виявлення специфіки ефекту крупного плану в текстах АПП та її екранізаціях.

Елементи кількісного аналізу сприяли визначенню частоти вживання прийому крупного плану в художніх текстах у зіставленні з кінематографічними задля встановлення притаманних цим текстам засобів художньої виразності.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі з нових позицій обґрунтовано теоретичні засади дослідження прийому крупного плану та породжуваного ним ефекту в контексті лінгво- та кінопоетики. Уточнено зміст поняття крупного плану як художньо-композиційного прийому, що в текстах прози й кіно створює відповідний ефект внаслідок словесного, словесно-композиційного та / або візуального акцентування контурів чи окремих частин зображуваного / описаного об’єкта та емоційно-забарвленого протиставлення його деталізованої характеристики побіжній згадці інших об’єктів.

Новою є розробка типології крупного плану в ХТ, співвідносної з усталеною кінематографічною класифікацією цього прийому, де ситуативний портрет корелює із середнім крупним планом у кіно, дескриптивний асоціюється із власне крупним планом та фрагментарний портретний опис відповідає макро-крупному плану частини об’єкта у фільмі. Побудовано просторово-статичну модель крупного плану, що виявляє оптимальну композиційно-смислову взаємодію його складників, та просторово-динамічну модель досліджуваного прийому, яка показує особливості його функціонування в АПП й ЕАПП за принципом співвідношення фону і фігури.

Новизна роботи визначається і тим, що в ній уперше здійснено комплексний аналіз КП та його ефекту в художньому й кінематографічному текстах із залученням нової методики мультимедійного аналізу.

Дістав подальшого розвитку й систематизації інвентар когнітивних операцій конструювання художньої дійсності (специфікації, фокусування, промінантності, перспективізації та динамізації) шляхом уточнення їх ролі в аналізованих художніх і кінематографічних текстах крізь призму прийому КП. Новою є реконструкція лінгвокогнітивних механізмів апроксимації, масштабування та просторово-часової фокалізації, задіяних у створенні ефекту крупного плану в художньому тексті та його відповідників в екранізаціях.

Виявлено спеціалізовані (тематично поєднана лексика) й неспеціалізовані (метафорика чи інші стилістичні фігури й тропи) мовні показники крупного плану в АПП та їхні компенсаторні відповідники (кіноприйоми напливу, монтажу й стоп-кадру) в ЕАПП. Розкрито інтерсеміотичні механізми породження досліджуваного явища як результату взаємодії одиниць різних семіотичних систем у плані форми й змісту проаналізованих текстів. Реконструйовано механізми відтворення емоцій персонажів за посередництва ЕКП як джерела емоційного резонансу, що сприяє інтимізації чи, навпаки, оповідному відчуженню художнього чи кіноповістувань. Уперше представлена наративна специфіка функціонування художньо-композиційного прийому крупного плану з огляду на зміни характеру розгортання сюжету та / чи оповіді в АПП й ЕАПП і спосіб характеризації персонажів.

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю їх використання в курсі стилістики англійської мови (розділ "Стилістика тексту", "Стилістична семасіологія"), інтерпретації художнього тексту (розділи "Категорії художнього тексту", "Типи, форми, способи викладу в художньому тексті", "Методи лінгвостилістичного аналізу художнього тексту"), при створенні курсів за вибором з лінгвопоетики, наратології, мультимодальної когнітивної поетики, на заняттях з аналітичного читання англійською мовою. Результати роботи можуть знайти застосування в суміжних дисциплінах, зокрема семіотиці, стилістиці фільму та теорії кінематографа, при дослідженні особливостей екранізації ХТ, у підготовці фахівців у галузі кінематографії.

Положення, що виносяться на захист:

1. Ефект крупного плану є результатом застосування відповідного художньо-композиційного прийому в літературному та кінотексті, що виникає внаслідок словесного, словесно-композиційного й / чи візуального акцентування контурів або окремих частин зображуваного / описаного об’єкта та емоційно-забарвленого протиставлення його деталізованої характеристики побіжній згадці інших об’єктів.

2. Текстове втілення прийому крупного плану здійснюється в межах портретних описів об’єкта різного ступеня деталізації, які охоплюють три різновиди: ситуативний портрет, що асоціюється із середнім крупним планом у кіно; дескриптивний, який пов’язують із власне крупним планом, та фрагментарний портретний опис, що відповідає макро-крупному, або детальному плану окремої частини об’єкта в фільмі. Співвідношення прийому крупного плану в художніх і кінематографічних текстах вказує на сутнісну єдність зіставлюваних явищ.

3. Створення ефекту крупного плану в художніх і кінотекстах як способу виділення головного в кадрі фільму або фрагменті прозового тексту шляхом збільшення масштабу об’єкта на тлі інших та висунення його на передній план передбачає застосування низки когнітивних операцій конструювання художньої дійсності, до яких належать специфікація, фокусування, промінантність, перспективізація та динамізація. Вони слугують основою для виокремлення базових механізмів породження аналізованого явища в АПП й ЕАПП з огляду на лінгвокогнітивну природу та емотивне забарвлення крупного плану, а також специфіку інтерсеміотичної кореляції засобів художньої й кінопоетики в його межах.

4. Лінгвокогнітивні механізми породження ефекту крупного плану в його просторово-динамічному вимірі актуалізують одну із трьох семантичних опозицій: апроксимація виявляє контраст між віддаленістю й наближеністю об’єкта, масштабування акцентує увагу на укрупненні його розміру, просторово-часова фокалізація сприяє розрізненню динамічності й статичності зображення. В англомовній психологічній прозі ці механізми реалізуються за рахунок спеціалізованих (тематично поєднаної лексики на позначення крупного плану) та неспеціалізованих мовних показників крупного плану (метафорики чи інших стилістичних фігур і тропів, які опосередковано вказують на його присутність в художніх текстах). В екранізаціях аналізованих творів вони протиставляються кіноприйомам напливу, монтажу й стоп-кадру, вказуючи на семіотичні відмінності текстів кіно та літератури.

5. Механізми інтерсеміотичної взаємодії сполучуваних знаків у межах крупного плану передбачають явне чи приховане формальне та змістовне поєднання елементів різних семіотичних систем як результату взаємодії вербального коду з візуальним, аудіальним, кінестетичним і/або графічним. Семантична кореляція знаків при створенні ЕКП переважно експлікує відношення доповнення й подвійного кодування в фільмах та опозиційні чи змішані відношення в художніх текстах. Накладання, адаптація чи інтеграція різнорідних знаків, що сприяють реалізації ефекту крупного плану в АПП, порівняно із співвідносними процесами в ЕАПП, вказують на превалювання словесних чи зображальних кодів у цих типах текстів відповідно.

6. Механізми відтворення емоцій персонажів за посередництва ефекту крупного плану відповідають аналогічним етапам емоційного збудження – сприйняття, переживання й реагування на значущу інформацію. Вони експлікуються індексальними знаками, які в художніх текстах вербалізують внутрішні переживання персонажа співвідносно із зовнішнім виявом його емоційного стану, у той час як у фільмах переважно спрямовані на візуалізацію змісту мовлення через супровідну міміку, жестикуляцію та поведінкові реакції персонажа, поданого крупним планом. Емотивне навантаження крупного плану позиціонує його як джерело емоційного резонансу, що є наслідком інтимізації художньої чи кінооповіді або навпаки, результатом оповідного відчуження. На противагу екранізаціям, де ці ефекти досягаються завдяки зміні величини планів та збільшенню тривалості кадрів крупним планом відносно інших, у текстах прози інтимізація або відчуження є вербально маркованими і релізуються за рахунок змін інтенсивності текстового напруження.

7. Як елемент поетики АПП й ЕАПП крупний план та ефекти, які він створює, виявляють у прозових та кінематографічних текстах протилежні тенденції. Так, у художніх текстах використання крупного плану частіше впливає на розгортання сюжету, уповільнюючи або призупиняючи розвиток подій, у той час як у фільмах застосування крупних планів переважно повністю зупиняє чи, навпаки, прискорює сюжетний рух з огляду на можливість різкої зміни змістовно відмінних зображень у суміжних кадрах, що не є характерним для більш плавного варіювання теми художньої оповіді.

8. Перенесення фокусу із зовнішньої подієвості на внутрішню сприяє утворенню нового часопростору, що приводить до зсувів сюжетно-наративних площин текстів. В АПП ефект крупного плану частіше висвітлює явище наративного аналепсису, який стосується пригадування персонажем пережитого досвіду й виявляється через художній прийом ретроспекції, аніж наративного пролепсису, який корелює з міркуваннями про події майбутнього й реалізується завдяки проспекції, що зумовлено жанровою специфікою цих текстів. Зворотні кадри (кадри флешбеку) в ЕАПП також превалюють над проспективними або кадрами флешфорварду, однак є менш численними, ніж вияви ретроспекції й проспекції в художніх текстах з огляду на динамічну природу фільмів.

9. Крупний план та його ефект слугують засобом характеризації персонажів з боку емоційних переживань чи психологічних станів, нерідко виявляючи мотиваційний компонент їхньої поведінки. На противагу фільмам, психологічна характеристика персонажа в прозових текстах є більш значущою завдяки численним вербальним маркерам емоційного стану персонажа та більшому обсягу деталізації опису його внутрішнього стану чи зовнішнього вигляду. Акцентування уваги на тваринах чи об’єктах художньої дійсності крупним планом використовується в основному задля опосередкованої психологічної характеристики співвідносних з ними персонажів. Хоча базове функціональне навантаження крупних планів є тотожним в АПП й ЕАПП, у разі фокусування уваги на тварині воно доповнюється здатністю створювати особливу атмосферу описаної ситуації.

Обсяг і структура дисертації. Робота включає перелік умовних скорочень, вступ, чотири розділи із висновками до них, висновки до роботи, списки використаних джерел, джерел довідкової літератури, джерел ілюстративного матеріалу та додатки. Обсяг тексту дисертації складає 190 сторінок, загальний обсяг дисертації разом зі списком використаної літератури та додатками становить 264 сторінки. Бібліографія містить 420 джерел, серед яких 173 іноземними мовами. Список джерел ілюстративного матеріалу включає 54 позиції. Текст роботи доповнюють додатки, викладені на 29 сторінках.Список скорочень та умовних позначень містить використані в дисертації термінологічні скорочення та позначення з їх розшифровкою.

У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, сформульовано мету й конкретні завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито його новизну, практичне значення отриманих результатів, викладено основні положення, що виносяться на захист.

У першому розділі визначено теоретичні засади дослідження прийому крупного плану, який передбачає виділення наближеного до точки зйомки чи огляду й збільшеного в масштабі об’єкта. З’ясовано зміст поняття "крупний план" у різних традиціях і наукових школах, на основі чого узагальнено типи крупного плану в кіно та співвіднесено їх із відповідними засобами художньої виразності в художній прозі. Систематизовано традиційні та новітні підходи до вивчення досліджуваного явища та побудовано просторово-статичну й просторово-динамічну моделі крупного плану в художніх і кінотекстах.

У другому розділі розкрито жанрові особливості англомовної психологічної прози ХХ–ХХІ століть та її екранізацій в аспекті актуалізації в них ефекту крупного плану. Подано описання поетапної методики дослідження прийому крупного плану та ефекту, який він створює.

Третій розділ присвячено розкриттю лінгвокогнітивних механізмів створення ЕКП і з’ясуванню інтерсеміотичних особливостей взаємодії різних за природою знаків у межах крупного плану в ХТ і КТ. Виявлено джерела емоційного потенціалу ефекту крупного плану через встановлення механізмів породження емоційних реакцій персонажів крупним планом на емоційно значущу інформацію в обох типах текстів.

У четвертому розділі виявлено наративну специфіку використання крупного плану як художньо-композиційного прийому в АПП й ЕАПП. Встановлено роль КП у художніх і кінематографічних текстах у розгортанні сюжету, розкрито особливості утворення нового часопростору завдяки ЕКП, що приводить до зсувів сюжетно-наративних площин текстів. Крупний план сукупно із породжуваним ним ефектом розглянуто як засіб характеризації персонажів з боку їх емоційних переживань чи психологічних станів та мотиваційного компоненту їхньої поведінки.

У висновках підведено підсумки проведеного дослідження та окреслено перспективи подальших пошуків у руслі обраної тематики.

Список використаної літератури охоплює перелік джерел української, російською й англійською мовами.

Список ілюстративного матеріалу містить перелік джерел для формування корпусу матеріалу дослідження.

У додатках подано таблиці мультимедійних розгорток аналізованих уривків ХТ і фрагментів КТ, які містять крупний план, а також схеми зіставлення просторово-статичних і просторово-динамічних моделей КП у художніх і кінематографічних текстах. Додатки містять таблиці з правилами композиції КП та його емоційним забарвленням, узагальнення виокремлених у когнітивній лінгвістиці когнітивних операцій конструювання смислу, дані кількісного аналізу створення та реалізації досліджуваного явища в ХТ і КТ, а також глосарій кінематографічних і стилістичних термінів стосовно КП.

Висновки

Дослідження крупного плану як художньо-композиційного прийому та породжуваного ним ефекту розкриває наслідки переосмислення елементів кінопоетики засобами художньої виразності на перетині екрана й слова.

На відміну від кінотехніки наїзду камери як зображення збільшеного в масштабі та наближеного до точки зйомки об’єкта на передньому плані кадру фільму, у художніх текстах ЕКП трактується як результат застосування художньо-композиційного прийому крупного плану, що створює в цих текстах враження збільшення визначеного об’єкта та наближення його до точки огляду. Це сприяє розширенню власне кінематографічних параметрів крупного плану, що обмежуються лише портретною зйомкою, та залученню до дослідження середнього крупного та макро-крупного планів і створюваних ними ефектів.

Визначення теоретичних засад вивчення ефекту крупного плану в АПП й ЕАПП дозволило уточнити зміст поняття "крупний план" у парадигмі сучасних лінгвопоетологічних та інтерсеміотичних студій як художньо-композиційного прийому, що позначає процес і результат наближення об’єкта до точки огляду чи зйомки, збільшення його масштабу й укрупнення деталей засобами лінгво- або кіностилістики.

Ефект крупного плану розглядаємо як результат використання цього прийому для виділення головного у фрагменті художнього чи кінотексту. Розрізнення формальних та змістовних ознак КП слугувало підґрунтям для побудови його типології в обох типах текстів, де наближений до точки огляду чи зйомки об’єкт представлено з різним ступенем деталізації. Відтак, ситуативний портрет в ХТ асоціюється із середнім крупним планом у кіно, дескриптивний корелює із власне крупним планом, тоді як фрагментарний портретний опис відповідає макро-крупному плану частини об’єкта в фільмі.

Ефект крупного плану досліджено на матеріалі англомовної психологічної прози ХХ – ХХ століть у зіставленні з її екранізаціями, оскільки жанротвірними ознаками цих текстів є антропоцентричність та психологізм, так само притаманні й аналізованому явищу. Направленість текстів корпусу дослідження на з’ясування психологічного стану персонажів задля встановлення мотивації цих осіб та тлумачення їхньої поведінки, співпадає із функціональним навантаженням ЕКП, який у центр уваги ставить людину з її внутрішніми переживаннями, ззовні виявленими за допомогою емоцій.

Залучення кіноверсій аналізованої прози в наше дослідження для зіставлення художньо-композиційного прийому крупного плану у ХТ і КТ підтверджує змістовну та функціональну спорідненість цих явищ, однак вказує на різну природу їхню семіотичного вираження в цих текстах. На відміну від фільмів, де відбувається візуалізація зміни відстані від об’єкта до точки зйомки з одночасним збільшенням його масштабу, у художніх текстах спостерігається лише уявне наближення до точки огляду через низку вербальних маркерів варіювання дистанції чи масштабування елементів обмеженого простору.

Результати наукової розвідки свідчать про те, що крупний план сукупно із створюваним ефектом є як когнітивно-семіотичним утворенням, породженим низкою лінгвокогнітивних механізмів конструювання художньої дійсності. Протиставлення первинної віддаленої точки зйомки (огляду) наближеній реалізує лінгвокогнітивний механізм апроксимації, за якого відбувається висунення об’єкта на передній план. Контраст між малим розміром віддаленого об’єкта та його збільшеним масштабом виявляє лінгвокогнітивний механізм масштабування, у межах якого здійснюється уточнення промінантних ознак цього об’єкта або ж акцентування однієї з них. Розрізнення динамічності та статичності представленого зображення можливе, коли поступальний рух камери чи погляду спостерігача наближує об’єкт до максимально допустимої точки зйомки чи огляду й завершується подальшим завмиранням будь-яких рухів у кадрі фільму чи фрагменті ХТ. Цей процес експлікує лінгвокогнітивний механізм просторово-часової фокалізації, який полягає у встановленні перспективи зображення та його стабілізації.

Аналіз матеріалу показує, що лінгвокогнітивний механізм масштабування частіше реалізується в АПП, що сприяє довшій тривалості характеризації персонажа крупним планом, а в ЕАПП переважають механізми апроксимації та просторово-часової фокалізації з огляду на типову для фільмів динаміку зміни зображень у послідовних кадрах. Відмінності виявлено і в способах позначення крупного плану в обох типах текстів. Встановлено, що в АПП проаналізовані механізми реалізуються вербально через спеціалізовані мовні показники КП, тобто тематично поєднану лексику, яка прямо позначає досліджуване явище, чи неспеціалізовані мовні показники КП, або засоби художньо-композиційної виразності, які імплікують образ об’єкта КП.

Таким чином, тексти психологічної прози набувають особливого художньо-стилістичного забарвлення. На противагу АПП, в ЕАПП крупний план реалізується експліцитно за допомогою візуального, кінестетичного й подеколи аудіального кодів у межах кіноприйомів напливу, монтажу й стоп-кадру, що виявляють наближення до точки зйомки та збільшення розміру виділеного об’єкта. Незалежно від частотності залучення, та способів реалізації усіх зазначених лінгвокогнітивних механізмів надає текстам.

Зіставлення інтерсеміотичних особливостей створення досліджуваного прийому виявило декілька способів формально-змістовного поєднання знаків у межах КП: доповнення й подвійне кодування в фільмах та опозиційні чи змішані відношення між знаками в ХТ. Відмінність у частотності реалізації цих способів семантичного накладання знаків визначається, з одного боку, широким використанням тропеїки на позначення КП у художньому тексті, на відміну від КТ, де візуальна метафора є не стільки показником крупного плану, а радше слугує для вияву емоційного навантаження показаного, а з іншого, – семіотичною природою проаналізованих текстів: довшою тривалістю й різносторонністю описової характеризації персонажа в АПП, на противагу динамічному портретуванню персонажа крупним планом в ЕАПП.

Установлено, що із трьох виокремлених механізмів відтворення емоцій за посередництва ЕКП в АПП більшою мірою реалізовані механізми сприйняття й переживання персонажа на зовнішні чи внутрішні подразники, а в КТ переважає зображення зовнішнього реагування людини. Представлення емоційного реагування персонажа здійснюється за допомогою індексальних знаків, які в ХТ виражені вербально шляхом експлікації внутрішніх переживань людини співвідносно із зовнішніми виявами її емоційного стану, а в кінематографічних – візуально з накладанням аудіального та кінестетичного кодів на зображення, коли мовлення персонажа суміщається з його мімікою та поведінковими реакціями.

У наративному ключі крупний план як художньо-композиційний прийом АПП й ЕАПП застосовується як засіб розвитку сюжету, здатний змінювати характер повістування, переважно уповільнюючи або призупиняючи розвиток подій у художньому тексті чи повністю зупиняючи або, навпаки, прискорюючи сюжетний рух у кінематографічному тексті. Це відбувається з огляду на можливість різкої зміни змістовно відмінних зображень у межах суміжних кадрів, що не є характерним для більш плавного варіювання теми художньої оповіді. У разі утворення нового часопростору КП частіше сприяє поверненню персонажа думками в минуле завдяки наративному аналепсису в АПП чи зворотним кадрам в ЕАПП, аніж передбаченню ним подій майбутнього, яке реалізується через наративний пролепсис або проспективні кадри в обох типах текстів відповідно.

Незважаючи на спільність наративних функцій досліджуваного явища в ХТ і КТ, основна відмінність його реалізації в цих текстах випливає із розбіжностей у засобах художньої чи кінопоетики. Якщо в ЕАПП наявні прийоми руху камери, які передбачають монтажну зйомку об’єкта з динамічним акцентом на його виразних рисах, а АПП містить вербальні засоби художньої виразності, які переважно створюють статичний сценічний образ персонажа крупним планом.

В аспекті характеризації персонажа ЕКП породжується внаслідок опису внутрішнього психологічного стану та зовнішніх виявів емоційного реагування персонажа в обмеженому часопросторі АПП, тоді як у фрагментах фільмів за допомогою КП частіше зображується поведінковий аспект реагування героя (його / її жести, міміка, рухи разом з озвученими репліками), аніж акцентується коментування його / її переживань спостерігачем (зокрема, закадровим голосом), на відміну від художнього тексту, де частотними є власні коментарі героя або ремарки іншого персонажа чи оповідача.

Інтеріоризована характеризація особи крупним планом реалізується в АПП й ЕАПП шляхом експлікації її внутрішніх переживань за допомогою самохарактеристики цієї людини під час ословеснення внутрішнього монологу, вербалізації невласне прямої мови й випадків саморефлексії. Вона може бути виявлена невербальними засобами: мимовільними фізіологічними реакціями персонажа, снами, видіннями, галюцинаціями. Іншим способом характеризації внутрішнього стану особи є задіювання прямого авторського коментаря або створення психологічного портрету автором чи наратором, який, залежно від типу тексту представлений закадровим голосом чи словами автора.

Першочергова маніфестація крупним планом зовнішньої тілесної реакції персонажа на емоційно значущу інформацію слугує основою для виокремлення екстеріоризованої характеризації особи на передньому плані. Основні засоби здійснення такої характеристики в АПП й ЕАПП передбачають самохарактеристику персонажа, вербалізовану в формі усного (респонсивної репліки на слова чи дії іншого, сповіді, спогадів) чи писемного мовлення (листа, щоденника, тощо) або подану невербально – через емоційну реакцію особи (сміх, плач, міміку, жести, тощо) та паузи чи замовчування. Подібно до інтеріоризованої характеризації персонажа, екстеріоризована містить коментарі та ремарки оповідача. Проте вона доповнюється характеристикою іншого персонажа, який, взаємодіючи з особою на передньому плані, здатний охарактеризувати її зовнішню поведінкову реакцію вербальними та невербальними засобами.

Психологічна характеристика персонажа в художньому тексті є більш значущою, ніж у кінематографічному завдяки численним вербальним маркерам емоційного стану персонажа та більшому обсягу деталізації опису його внутрішнього стану чи зовнішнього вигляду. В ЕАПП візуальний код – зображення особи на передньому плані – залишається домінантним, хоч вербальний – бесіда персонажів – є більш змістовно навантаженим.

Характеризація об’єктів художньої дійсності та персонажів-тварин здійснюється в обох типах текстів з огляду на персонажів, з якими вони корелюють. В АПП для опису виділеного об’єкта використовуються імплікувальні художні деталі, які розкривають внутрішній психологічний стан співвідносної з ними людини. Водночас для кінотексту характерне застосування констатувальних деталей, які вказують на значущі риси цього об’єкта, на тлі монтажного зіставлення суміжних кадрів, що виявляють підтекст їх використання. Представлення образу тварини (особливо дикої), окрім опосередкованої психологічної характеризації пов'язаного з нею персонажа, сприяє створенню особливої атмосфери в АПП й ЕАПП.

КП та породжуваний ним ефект здатні функціонувати як джерело емоційного резонансу, сприяючи інтимізації художньої чи кінооповіді шляхом умовного нівелювання дистанції між текстом і читачем або глядачем, чи навпаки, оповідному відчуженню в разі інтенсифікації негативних емоцій персонажів. На відміну від ЕАПП, де ці ефекти досягаються завдяки різкій зміні величини планів та збільшенню тривалості КП, в АПП інтимізація або відчуження є вербально маркованими й можливі завдяки зміні інтенсивності текстового напруження.

Перспективи подальших розвідок убачаємо у вивченні ЕКП у поєднанні з ефектами, породжуваними іншими кіноприйомами та кінотехніками, адаптованими в художніх текстах. Доцільним вважаємо поглиблене дослідження крупного плану та створюваного ним ефекту в термінах теорії концептуальної метафори. Заслуговує на увагу й індивідуально-авторська специфіка застосування прийому КП в АПП й ЕАПП та розширення корпусу матеріалу з включенням мультимодальних текстів малих жанрів (наприклад, оповідань, реклами чи короткометражних фільмів), для яких досліджуване явище є стрижневим.

Список використаних джерел

1. Андреева К. А. Литературный нарратив: когнитивные аспекты текстовой семантики, грамматики, поэтики: [монография] / Кира Алексеевна Андреева. - Тюмень: Вектор Бук, 2004. - 244 с.

2. Андреева С. А. Поэтическое слово в когнитивном аспекте (на материале английских поэтических произведений викторианского периода): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / С. А. Андреева. - М., 1999. - 19 с.

3. Аристарко Г. История теорий кино / Гуидо Аристарко; [Пер. с итал.]. - М.: Искусство, 1966. - 354 с.

4. Арнольд И. В. Лексико-семантическое поле в языке и тематическая сетка текста / И. В. Арнольд // Текст как объект комплексного анализа в вузе. -Л.: Ленинград. гос. пед. ин-т имени А. И. Герцена, 1984. - С. 3-11.

5. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык / Ирина Владимировна Арнольд. - М.: Флинта: Наука, 2004. – 384 с.

6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм. - М.: Прогресс, 1974. - 392 с.

7. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Рудольф Арнхейм. - М.: Прометей, 1994. - 352 с.

8. Арутюнян С. М. Экранизация литературных произведений как специфический тип взаимодействия искусств: дис. ... кандидата филос. наук: 09.00.04 / Славик Мравович Арутюнян. - М., 2003. - 155 c.

9. Бабелюк О. А. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми: [монографія] / Оксана Андріївна Бабелюк. - Дрогобич: Вимір. - 2009. - 296 с.

10. Бабелюк О. А. Поетика спонтанності постмодерністського наративу // Записки з романо-германської філології. - Одеса: КП ОМД, 2015. - Випуск 1(34). - С. 15-24.

11. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Ролан Барт. - М.: Прогресс, 1989. - 616 с.

12. Батуев А. С. Факторы организации поведения. Роль эмоций в организации поведения / А. С. Батуев // Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. - СПб.: Питер, 2010. - С. 169-193.

13. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет / Михаил Михайлович Бахтин. - М.: Худож. лит., 1975. - 502 с.

14. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Проблемы поэтики Достоевского / Михаил Михайлович Бахтин. - К.: NEXT, 1994 - 509 с.

15. Белехова Л. И. Лингвокогнитивные механизмы формирования новообразов (на материале современной американской поэзии) / Л. И. Белехова // Вісник Харківськівського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. - 2005. - № 649. - С. 9-12.

16. Бергер А. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию / Артур Бергер. - М.: Вильямс, 2005. - 288 с.

17. Березняк М. А. Типы и функции художественной детали в англоязычной прозе: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / М. А. Березняк. - Одесса, 1985. - 30 с.

18. Бернадська Н. І. Теорія роману як жанру в українському літературознавстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.01.06 "Теорія літератури" / Н. І. Бернадська. - К., 2005. - 36 с.

19. Беспалов А. Н. Структура портретных описаний в художественном тексте среднеанглийского периода: дис. … кандидата филол. наук.: 10.02.04 / Алексей Николаевич Беспалов. - М., 2001. - 160 с.

20. Бєлєхова Л. І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект: дис. ... доктора філол. наук: 10.02.04 / Лариса Іванівна Бєлєхова. - К., 2002. - 476 с.

21. Бєлєхова Л. І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект: [монографія] / Лариса Іванівна Бєлєхова. - Херсон: Айлант, 2002. - 368 с.

22. Большакова А. Ю. Теория архетипа на рубеже XX –XXI вв. / А. Ю. Большакова // Вопросы филологии. - 2003. - № 1 (13). - С. 37-48.

23. Бондаренко Я. О. Вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах / Я. О. Бондаренко // Мовні і концептуальні картини світу. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. - С. 147-153.

24. Бохун Н. В. Лінгвальні засоби створення портрета персонажа в творах іспанських письменників ХІХ століття / Н. В. Бохун // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр.] - К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2006. - Вип. 9. - С. 40-44.

25. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс: [учебник] / М. П. Брандес. - М.: Прогресс–Традиция; ИНФРА-М, 2004. - 416 с.

26. Брюховецька Л. І. Кіномистецтво / Лариса Іванівна Брюховецька. - К.: Логос, 2011. - 391 с.

27. Булаховський Л. А. Вибрані праці: в 5 т. / Леонід Арсенійович Булаховський. - К.: Наукова думка, 1977. - Т. 2. - 631 c.

28. Валігура О. Р. Емоції, когніція і просодія: взаємодія у процесі міжкультурної комунікації / О. Р. Валігура // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О. П. Воробйової (Київ, 27 вересня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - С. 15.

29. Вартанов А. С. От фото до видео / Анри Суренович Вартанов. - М.: Искусство, 1996. - 220 с.

30. Васько Р. В. Лінгвосеміотика і віртуальна реальність у проекції на світ соціальної комунікації / Р. В. Васько // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - 2013. - Т. 16, № 2. - С. 28-34.

31. Владимирова Н. Г. Миф в жанровой структуре современного западного романа / Н. Г. Владимирова // Жанровое своеобразие художественных форм в литературе ХХ века. - Ташкент: Университет, 1992. - С. 3-18.

32. Воробйова О. П. Когнітивна поетика в Україні: напрями досліджень / О. П. Воробйова // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: матеріали Міжнародної наукової конференції, (Київ, 18-19 жовтня 2004 року) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т. імені Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2004. - С. 37-38.

33. Воробйова О. П. Когнітивна поетика: здобутки і перспективи / О. П. Воробйова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2004. - Вип. 635. - С. 18-22.

34. Воробйова О. П. Ідея резонансу в лінгвістичних дослідженнях / О. П. Воробйова // Мова. Людина. Світ. До 70-річчя професора М. П. Кочергана: [зб. наук. пр.] / [відп. ред. О. О. Тараненко]. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. - С. 72-86.

35. Воробйова О. П. Смак "Шоколаду": інтермедіальність й емоційний резонанс / О. П. Воробйова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - 2012. - Т. 15, №1. - С. 5-11.

36. Воробйова О. П. Художній текст: у пошуках метаметоду інтерпретації [Електронний ресурс] / О. П. Воробйова // Англістика та американістика. - 2013. - Вип. 10. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/antame_2013_10_5.pdf.

37. Воробйова О. П. Мімезис примарного в художньому дискурсі Вірджинії Вулф // Записки з романо-германської філології. - Одеса: КП ОМД. - 2015. - Випуск 1(34). - С. 25-30.

38. Воробьёва О. П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста (одноязычная и межъязыковая коммуникация): дис. … доктора филол. наук: 10.02.15 / Ольга Петровна Воробьева. - М.: Моск. гос. лингв. унив, М., 1993. - 382 c.

39. Воробьёва О. П. Словесная голография в пейзажном дискурсе Вирджинии Вулф: модусы, фракталы, фузии [Електронний ресурс] / О. П. Воробьёва // Когніція, комунікація, дискурс: Електронний збірник наукових праць. Серія: Філологія. - Харків, 2010. - Вип. 1. - C. 47-74. - Режим доступу: http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/vypusk-no1-2010.

40. Воробьёва О. П. Лингвистика сегодня: реинтерпритация эпистемы / О. П. Воробьева // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - 2013. - Т. 16, № 2. - С. 41-47.

41. Выготский Л. С. Психология искусства / Лев Семенович Выготский. - СПб.: Азбука, 2000. - 416 с.

42. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. - М.: КомКнига, 2007. – 148 с.

43. Гамзюк М. В. Граматичні засоби вираження емотивності мовних одиниць / М. В. Гамзюк // Проблеми загального, германського та слов’янського мовознавства. До 70-річчя професора В. В. Левицького: [зб. наук. пр.]. -Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. - С. 184-189.

44. Гегель Г. В. Ф. Эстетика: в 4 т / Георг Вильгельм Фридрих Гегель. – М.: Искусство, 1969 -. -Т. 2. - 1971. - 326 с.

45. Гинзбург Л. Я. О психологической прозе / Лидия Яковлевна Гинзбург. - М.: Intrada, 1999. - 413 с.

46. Гладьо С. В. Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / С. В. Гладьо. - К., 2000. - 19 с.

47. Головнёв А. В. Крупный план в антропологии / А. В. Головнёв // Уральский исторический вестник. - 2010. - № 4 (29). - С. 14-20.

48. Голубева-Монаткина Н. И. Вопросы и ответы диалогической речи: Классификационное исследование / Н. И. Голубева-Монаткина // Вопросы языкознания. - 1991. - Вып. 1. - С. 125-134.

49. Горюнова Н. Л. Художественно-выразительные средства экрана: в 2 т. / Надежда Львовна Горюнова. - М.: ИПК РТР, 2000. - Ч. 1: Пластическая выразительность кадра. - 2000. - 41 с.

50. Государська О. В. Концепт як багатовимірне ментальне утворення / О. В. Государська // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - 2013. - Т. 13. - № 2. - С. 40-46.

51. Гусев А. Субъективная камера в постклассическом зарубежном кинематографе [Электронный ресурс] / Алексей Гусев. - Режим доступа: http: //www.kinozapiski.ru/ru/print/sendvalues/1005/.

52. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего похода / В. З. Демьянков // Вопросы языкознания. - 1994. - № 4. - С. 17-33.

53. Денисова С. П. Дискурсивний аналіз як спосіб реконструкції соціально-культурних феноменів у художньому тексті / С. П. Денисова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - Т. 17, № 2. - 2014. - С. 57-64.

54. Добин Е. Поэтика киноискусства: повествование и метафора / Ефим Добин. - М.: Искусство, 1961. - 228 с.

55. Есин А. Б. Психологизм русской классической литературы / Андрей Борисович Есин. - М.: Просвещение, 1988. - 176 с.

56. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / Андрей Борисович Есин. - М.: Флинта, Наука, 2000. - 248 с.

57. Ефименко В. А. Кинонарратив как объект нарратологического анализа / В. А. Ефименко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2013. - № 9 (27). - Ч. II. - C. 87-90.

58. Ефремов И. А. Деталь как значимый элемент композиции [Электронный ресурс] / И. А. Ефремов. - Режим доступа: http: //www.hobbymaker.narod.ru/Aesthetics/10_Details_rus.htm.

59. Жаботинская С. А. Модели репрезентации знаний в контексте различных школ когнитивной лингвистики: интегративный подход / С. А. Жаботинская // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2009. - Вип. 58, № 848. - С. 3-10.

60. Женетт Ж. Повествовательный дискурс: в 2 т. / Жерар Женетт. - М.: Изд-во Сабашниковых, 1998.- Т. 2: Фигуры ІІ. - 1998. - 280 с.

61. Зайченко С. С. Некоторые особенности кинодискурса как знаковой системы / С. С. Зайченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2011. - № 4 (11). - C. 82-86.

62. Золотухина О. Б. Психологизм в литературе: [пособие по спецкурсу для студ.] / Ольга Брониславовна Золотухина. - Гродно: ГрГу, 2009. - 181 с.

63. Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Ірина Борисівна Зубавіна. - К.: ФЕНІКС, 2007. - 296 с.

64. Зубавіна І. Б. Художнє моделювання екранного хронотопу як засіб кінематографічної репрезентації світу / І. Б. Зубавіна // Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. - К.: Муз. Україна, 2010. – Вип. 11. - С. 133-140.

65. Иванов В. В. Эстетическая концепция звукозрительного контрапункта у Ейзенштейна / В. В. Иванов // Взаимодействие и синтез искусств. - Л.: Наука, 1978. - С. 168-182.

66. Идлис Ю. Б. Категория автора в тексте сценарной адаптации (на материале сценариев Гарольда Пинтера): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.03 "Литература народов стран зарубежья" / Ю. Б. Идлис. - М., 2006. - 36 с.

67. Ижевская Т. И. Становление лингвистических форм и способов внешней характеризации персонажа в художественном тексте: (на материале английской литературы): автореф. дис. на соискание науч. степени кандидата филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Т. И. Ижевская. - К., 1988. - 17 с.

68. Изард К. Психология эмоций / Кэррол Изард. - СПб: Питер, 2008. – 464 с.

69. Изволов Н. А. Что такое кадр? [Электронный ресурс] / Николай Анатольевич Изволов // Искусство кино. - Вип. 9. - 2000. - Режим доступа: http: //kinoart.ru/ru/archive/2000/09/

70. Ильин Е. П. Переживание как импрессивный компонент эмоционального реагирования / Е. П. Ильин // Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2007. - 784 с.

71. Ігіна О. В. Англомовний анімалістичний дискурс: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. В. Ігіна. - О., 2013. - 20 с.

72. Ізотова Н. П. Текстовий концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Н. П. Ізотова. - К., 2009. - 21 с.

73. Ільницька Л. Л. Англомовний сугестивний дискурс: дис... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Леся Леонідівна Ільницька. - К.: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2006. - 222 с.

74. Ільченко О. М. Етикетизація англо-американського наукового дискурсу: [монографія] / Ольга Михайлівна Ільченко. - К.: ІВЦ "Політехніка", 2002. - 288 с.: іл.

75. Ільченко О. М. Атрактори уваги сучасного англо-американського наукового дискурсу / О. М. Ільченко // Вісник Житомирського національного університету імені Івана Франка. - 2013. - Вип. 11. - С. 171-174.

76. Ільченко О. М. Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки / О. М. Ільченко // Studia Linguistica: [зб. наук. пр.] / [відп. ред. І. О. Голубовська]. - Вип. 7. - 2013. - C. 327-337.

77. Каминский А. С. Съемка: советы начинающим телевизионщикам [Электронный ресурс] / Андрей Станиславович Каминский. - Режим доступа: http: //www.biblioteka.teatr/ru.

78. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. - М.: Наука, 1987. - 261 с.

79. Квіт С. М. Масові комунікації / Сергій Миронович Квіт. - К.: Вид. дім Києво-Могилянської академії, 2006. - 251 с.

80. Князев А. А. Кадр, план, виды съемок / А. А. Князев // Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа: [учебное пособие]. - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2001. - 160 с.

81. Ковтуненко Е. С. Методологічні підходи в семіотичному аналізі / Е. С. Ковтуненко // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія: Соціологія. - 2013. - Т. 211, Вип. 199. - С. 44-48.

82. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной коммуникации / Ирина Михайловна Колегаева. - Одесса: Ред.-изд. отдел обл. управления по печати, 1991. - 120 с.

83. Колегаева И. М. Текстовая парадигма: микро-, макро-, мега-, гипер- и просто текст / И. М. Колегаева // Записки з романо-германської філології. - Одеса: Фенікс, 2008. - № 22. - С. 70-80.

84. Колеснікова І. А. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / І. А. Колеснікова. - К., 2009. - 32 с.

85. Кораблёв Д. В. Фотокомпозиция и визуальное восприятие / Дмитрий Владимирович Кораблёв. - СПб.: КОРОНА-Век, 2009. - 192 с.

86. Корольова А. В. Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прози другої половини ХІХ – першої половини ХХ століть): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова", 10.02.02 "Російська мова" / А. В. Корольова. - К., 2003. - 35 с.

87. Корольова А. В. Інтимізуючі засоби вираження авторської оцінки в англомовному художньому дискурсі / А. В. Корольова // Стилистика. - 2006. - № 5. - С. 195-205.

88. Кравченко Н. К. Межсубъектная природа интеракции или интерактивная природа субъекта? (субъекты versus интеракция или интеракция versus субъекты?) / Н. К. Кравченко // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 2010. - № 8(205). - С. 36-41.

89. Кравченко Н. К. Нарратив как дискурс: категории, функции, методы исследования в ракурсе современного дискурс-анализа / Н. К. Кравченко // Одеський лінгвістичний вісник. - 2014. - № 3. - С. 134-139.

90. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / Зигфрид Кракауэр; [пер. с англ. Д. Ф. Соколовой]. - М.: Искусство, 1974. - 424 с.

91. Кубрякова Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Елена Самойловна Кубрякова. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 560 с.

92. Кузнецов А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу: [монография] / Анатолий Михайлович Кузнецов. - М.: Наука, 1986. - 126 с.

93. Кузнецов Г. В. Телевизионная журналистика / Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. - М.: Высшая школа, 2002. - 304 с.

94. Кузнєцова Д. Ю. Контекстуальна емотивність кольороназв в англомовних номінаціях виразу обличчя / Д. Ю. Кузнєцова // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - 2011. - № 96 (1). - С. 99-103.

95. Кулешов Л. В. Искусство кино (мой опыт) / Лев Владимирович Кулешов. - Л.: Tеа-кино-печать, 1929. - 155 c.

96. Кухаренко В. А. Интерпретация текста / Валерия Андреевна Кухаренко. - Л.: Просвещение, 1979. - 327 с.

97. Лакан Ж. Семинары. Кн. 1: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953–1954). - М.: Гнозис. Логос, 1998. - 432 с.

98. Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика / Юрий Иосифович Левин. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 824 с.

99. Легейда А. В. Література і кіно: процес адаптації як діалог медіум-середовищ / А. В. Легейда // П’ятий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття: тези доповідей / [за ред. В. О. Самохіної]. - Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. - С. 106-108.

100. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / Алексей Алексеевич Леонтьев. - М.: Смысл, 1997. - 287 с.

101. Линник Н. І. Синтез мистецтв у малій прозі Миколи Вінграновського / Н. І. Линник // Вісник Львівського університету. Серія: Філологічна. - Львів, 2014. - Вип. 60, Ч. 1. - С. 249-256.

102. Ломов Б. Ф. Антиципация в структуре деятельности / Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков. - М.: Наука, 1980. - 279 с.

103. Лотман Лотман Лотман Лотман Ю. М. Анализ поэтического Юрий Михайлович Лотман. - Л.: Просвещение, 1972. - 272 с.

104. Лотман Ю. М. Диалог с экраном / Ю. М. Лотман, Ю. Г. Цивьян. - Таллинн: Александра, 1994. - 144 с.

105. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Юрий Михайлович Лотман. - М.: Языки русской культуры, 1996. - 464 с.

106. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики [Электронный ресурс] / Юрий Михайлович Лотман. - СПб: Искусство−СПБ, 1998. - Режим доступа: http: //www.gumer.info/bibliotek_Buks/Lotm_ Kino/02.php.

107. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Юрий Михайлович Лотман // Лотман Ю. М. Об искусстве. - СПб: Искусство−СПБ, 1998. - С. 14-287.

108. Лук’янець Т. Г. Інтерсеміотичний аналіз тексту як полікодової єдності / Т. Г. Лук’янець // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. - Вип. 37. - C. 30-33.

109. Лук’янець Т. Г. Інтерсеміотична комплементарність у художньому тексті // Наукові записки. Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Видавництво Нац. ун-ту. "Острозька академія", 2012. - Вип. 24. - С. 186-188.

110. Лук’янець Т. Г. Емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах / Т. Г. Лук’янець // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. - Вип. 46. - C. 410-421.

111. Лук’янець Т. Г. Семіотична природа ефекту крупного плану в художній і кінематографічній комунікації / Т. Г. Лук’янець // Перші Почепцовські читання: матеріали І міжнар. наук. конф., (Київ, 25-27 верес. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 149-151.

112. Лук’янець Т. Г. Типологія крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах / Т. Г. Лук’янець // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 3-5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 186-188.

113. Лук’янець Т. Г. Ефект крупного плану: на перетині літератури і кінематографу / Т. Г. Лук’янець // Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс: матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 25-27 верес. 2014р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 77-78.

114. Лук’янець Т. Г. Ефект крупного плану як наративний засіб розгортання сюжету в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях / Т. Г. Лук’янець // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія: [зб. наук. пр.]. - 2014. - Вип. 29. - С. 196-204.

115. Лук’янець Т. Г. Когнітивно-поетологічні особливості ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях / Т. Г. Лук’янець // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філологія: [зб. наук. пр.]. - Чернівці: РОДОВІД, 2014. - Вип. 690-691. - С. 332-337.

116. Лук’янець Т. Г. Механізми інтерсеміотичної трансформації у створенні ефекту крупного плану / Т. Г. Лук’янець // Україна і світ: діалог мов і культур: матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 19-21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 237-239.

117. Лук’янець Т. Г. Поетика англомовної психологічної прози ХХ–ХХІ століть та її екранізацій крізь призму ефекту крупного плану / Т. Г. Лук’янець // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - № 65. - С. 235-240.

118. Лук’янець Т. Г. Ефект крупного плану: досвід адаптації кіноприйому в художньому тексті [Електронний ресурс] / Т. Г. Лук’янець // Science and Education a New Dimension. Philology. – Будапешт, 2015. - No III(8), Issue 39. - C. 58-62. - Режим доступу: http://www.seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/fil_iii8_issue_39.pdf.

119. Лук’янець Т. Г. Когнітивно-семіотичні механізми створення ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ–ХХІ століть та її екранізаціях: процедури аналізу / Т. Г. Лук’янець // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. пр.]. - Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. - Вип. 138. - С. 420-424.

120. Лукьянец Т. Г. Эффект крупного плана как мультимодальный конструкт в интерсемиотической структуре художественных и кинематографических текстов / Т. Г. Лукьянец // Лингвистика ХХІ века: [сб. науч. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой]. – М.: ФЛИНТА, 2013. - С. 672-678.

121. Лукьянец Т. Г. Когнитивные особенности вербализации кинематографической модели крупного плана в англоязычном художественном тексте / Т. Г. Лукьянец // Проблемы лингвистики и лингводидактики: [междунар. сборник науч. ст.]. - Белгород: ИПЦ "ПОЛИТЕРРА", 2013. - С. 163-171.

122. Мазин В. А. Сновидения кино и психоанализа / Виктор Аронович Мазин. - СПб.: Скифия-принт, 2012. - 258 с.

123. Маріна О. С. Контрастивні тропи і фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Олена Сергіївна Маріна. - К.: КНЛУ, 2004. - 184 с.

124. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: [учебное пособие] / Валентина Авраамовна Маслова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск: ТетраСистемс, 2008. - 272 с.

125. Медынский С. Е. Компонуем кинокадр / Сергей Евгеньевич Медынский. - М.: Искусство, 1992. - 218 с.

126. Медынский С. Е. Оператор: Пространство. Кадр: [учебник] / Сергей Евгеньевич Медынский. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 111 с.

127. Метц К. Проблемы денотации в художественном фильме / К. Метц // Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана: сб. ст.; [пер. Н. Разлоговой; сост. К. Розлогов]. - М.: Радуга, 1984. - С. 101-132.

128. Минкин В. А. Микродвижения головы человека как отражение его психофизиологического состояния [Электронный ресурс] / В. А. Минкин, Н. Н. Николаенко. - Режим доступа: http: //314159.ru/minkin/ minkin1.htm.

129. Мороховский А. Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. - К.: Вища школа, 1991. - 217 с.

130. Мороховський О. М. Із неопублікованого // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - 2001. - Т. 4., № 1. - С. 3-19.

131. Мукаржовский Я. Литературный и поэтический язык / Я. Мукаржовский // Пражский лингвистический кружок. - М.: Прогресс, 1967. - С. 406-431.

132. Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром / Сергей Александрович Муратов. - М.: Аспект-Пресс, 2003. – 202 с.

133. Нариси з історії кіномистецтва України / [pед. В. Сидоренко]. - К.: Інтертехнологія, 2006. - 864 с.

134. Насалевич Т. В. Портретные описания в различных типах текста (роман, драма, сказка): дис. ... кандидата филол. наук: 10.02.04 / Тамара Васильевна Насалевич. - Одесса, 2003. - 198 с.

135. Нечаенко Д. А. История литературных сновидений XIX-XX веков. Сновидение как форма культуры / Дмитрий Александрович Нечаенко. - М.: Университетская книга, 2011. - 784 с.

136. Никитин М. В. Основания когнитивной семантики / Михаил Васильевич Никитин. - СПб.: Изд-во РГПУ имени Герцена, 2003. - 277 с.

137. Никитин М. В. О соотношении знака и значения / М. В. Никитин // Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство: сб. в честь Е. С. Кубряковой. - М.: Языки славянских культур, 2009. - С. 161-168.

138. Николаев П. А. Психологический роман [Электронный ресурс] / П. А. Николаев. - Режим доступа: http://nature.web.ru/litera/12.9.html.

139. Никольская О. С. Аффективная сфера как система смыслов, организующих сознание и поведение / Ольга Сергеевна Никольская. - М.: МГУ, 2008. - 464 с.

140. Обелець Ю. А. Темпоральна структура можливих світів художнього тексту (на матеріалі англ. прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Ю. А. Обелець. - Одеса, 2006. - 21 с.

141. Отье-Ревю Ж. Явная и конститутивная неоднородность: к проблеме другого в дискурсе / Ж. Отье-Ревю; [пер. с фр. М. Л. Микаэлян, И. Б. Иткина] // Квадратура смысла: французкая школа анализа дискурса. -М.: ОАО ИГ "Прогресс", 1999. - С. 54-94.

142. Палійчук А. Л. Інтимізація наративу засобами просторово-часової фокалізації / А. Л. Палійчук // Наукові записки Острозької академії. Серія: Філологія. - Острог: Вид. нац. ун-ту "Острозька академія". - Вип. 14. - 2010. - С. 103-112.

143. Петрів О. Художнє сприйняття: проблема взаємодії автора і реципієнта / О. Петрів // Молодь і ринок. - 2014. - № 7. - С. 57-63.

144. Петросян А. Э. Восприятие как творчество / А. Э. Петросян // Вестник Омского университета. - 2007. - №3. - С. 150-167.

145. Пиаже Ж. Психология интеллекта / Жан Пиаже. - СПб.: Питер, 2003. - 192 с.

146. Пилипак В. П. Антропоцентричні та егоцентричні концепції в лінгвістиці / В. П. Пилипак // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 18. - Донецьк: ДонНУ, 2009. - С. 13-17.

147. Пилип'юк В. В. Українська художня фотографія / Василь Васильович Пилип'юк. - Львів: Світ, 2011. - 175 с.

148. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения / Чарльз Сандерс Пирс. - М.: Логос, 2000. - 448 с.

149. Пирс Ч. С. Начала прагматизма: в 2 т. / Чарльз Сандерс Пирс. - СПб.: Алетейя, 2000 -.- Т. 2: Логические основания теории знаков. - 2000. - 352 с.

150. Покидько Г. С. Прийоми стоп-кадру та зміни планів як елементи романної поетики (на матеріалі роману "Давно, коли ми були дорослими" (Back When We Were Grownups, 2001) Енн Тайлер) / Г. С. Покидько // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. - 2005. - Вип. 11. - С. 80-84.

151. Попова З. Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - Воронеж: Истоки, 2001. - 192 с.

152. Потапенко С. І. Сучасний англомовний медіа-дискурс: лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти: [монографія] / Сергій Іванович Потапенко. - Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. - 391 с.

153. Потебня А. А. Слово и миф / Александр Афанасьевич Потебня. - М.: Правда, 1989. - 260 с.

154. Потебня А. А. Теоретическая поэтика / Александр Афанасьевич Потебня. - М.: Высшая шк., 1990. - 344 с.

155. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Георгий Георгиевич Почепцов. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. - 656 с.

156. Поэтика хронотопа: Языковые механизмы и когнитивные основания: материалы международной научной конференции / [под ред. Г. Берестнева]. - Вильнюс: Изд-во Института литовского языка, 2010. - 236 с.

157. Пуніна О. В. Засоби кіномови в українській художній прозі 20–30-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.06 "Теорія літератури" / О. В. Пуніна. - Донецьк, 2011. - 19 с.

158. Пшеничних А. М. Реперспективізація предметної ситуації в англомовному діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Анастасія Миколаївна Пшеничних. - Харків, 2011. - 327 с.

159. Рикёр П. Время и рассказ: в 2 т. / Поль Рикёр. – М., СПб.: Университетская книга, 2000 -.- Т. 2: Конфигурация в вымышленном рассказе. - 2000. - 224 с.

160. Різун В. В. Лінгвістика впливу: [монографія] / В. В. Різун, Н. Ф. Непийвода, В. М. Корнєв. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 148 с.

161. Романюк І. В. Розмовне мовлення персонажів у художньому діалозі [Eлектронний ресурс] / І. В. Романюк // Дослідження з лексикології і граматики української мови. - Вип. 12. - 2012. - Режим доступу: http: //ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-12/rozmovne-movlennya-ersonazhiv-u-xudozhnomu-dialozi/n9-article23.

162. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / Сергей Леонидович Рубинштейн. - СПб.: Питер, 1999. - 720 с.

163. Рыжов В. А. Качество экранных изображений в обучающих программах / В. А. Рыжов, А. В. Корниенко, Д. В. Демидович // Педагогическая информатика. - 2002. - № 1. - С. 42-55.

164. Салямон Л. С. Эмоционально-эстетическая информация [Электронный ресурс] / Леонид Самсонович Салямон. - Режим доступа: http: //www.aquarun.ru/psih/tvor/tvor13p3.

165. Самигуллина А. С. Когнитивная лингвистика и семиотика / А. С. Самигуллина // Вопросы языкознания. - 2007. - № 3. - С. 11-24.

166. Самкова М. А. Кинотекст и кинодискурс: к проблеме разграничений понятий / М. А. Самкова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2011. - № 1 (8). - С. 135-137.

167. Серякова И. И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках: [монография] / Ирина Ивановна Серякова. - К.: Изд. центр КНЛУ, 2012. - 280 с.

168. Сидельникова Л. В. Специфіка функціонування мовного знака у знаковій системі мови / Лариса Вікторівна Сидельникова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр.] / [відп. ред.: Н. М. Корбозерова]. – Київський нац. ун-т імені Т. Шевченка. - К.: Логос, 2010. - Вип.18. - С. 382-391.

169. Скуратівський В. Л. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття (Генеза. Структура. Функція): дис. ... доктора мистецтвознавства: 17.00.01 / Скуратівський Вадим Леонтійович. - К., 1997. - 386 с.

170. Славутин Е. И. К вопросу о структуре сюжета / Е. И. Славутин, В. И. Пимонов // Вестник Литературного института имени А. М. Горького. - 2012. - № 2. - C. 22-30.

171. Слухай (Молотаева) Н. В. Художественный образ в зеркале мифа этноса: М. Лермонтов, Т. Шевченко (лингвосемиотический аспект): дис... доктора филол. наук: 10.02.02, 10.02.01 / Наталия Витальевна Слухай (Молотаева). - К., 1996. - 450 с.

172. Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино / Игорь Павлович Смирнов. - СПб.: Петрополис, 2009. - 402 с.

173. Собчук О. В. Переосмислення понять наративності, персонажа і фокалізації в сучасній когнітивній наратології / О. В. Собчук // Магістеріум. Літературознавчі студії. - 2012. - Вип. 48. - С. 108-113.

174. Соколов А. Г. Монтаж: телевидение, кино, видео / Алексей Георгиевич Соколов. - М.: А. Г. Дворников, 2000. - 242 с.

175. Соколова Е. К. Литературный художественный образ и кинообраз. Проблема соотношения и взаимовлияния (на примере киноинтерпретаций романов Ф. М. Достоевского): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.08 "Теория литературы" / Е. К. Соколова. - М., 2013. - 18 с.

176. Соловьева Е. А. Психосемиотический подход к проблеме цвета в практической психологии / Е. А. Соловьева, М. К. Тутушкіна // Актуальные проблемы современной психологии: материалы научных чтений, посвященных 60-летию Харьковской психологической школы. - Харьков, 1993. - С. 429-432.

177. Сонин А. Г. Общепсихологические и когнитивные механизмы понимания мультимедийных текстов / А. Г. Сонин // Вопросы психолингвистики. - 2003. - № 1. - С. 43-56.

178. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Фердинанд де Соссюр. - М.: КомКнига, 2006. - 256 с.

179. Степанюк Н. В. Засоби інтеграції іншокодових повідомлень у тексті (на матеріалі наукової та художньої англомовної прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Н. В. Степанюк. - Одеса, 2002. - 16 с.

180. Стеріополо О. І. Комунікативно-прагматичні категорії усного мовлення / О. І. Стеріополо // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. - 2010. - №1. - С.143-153.

181. Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А. Е. Супрун // Вопросы языкознания. - 1995. - № 6. - С. 17-29.

182. Терехова Д. І. Урахування соціолінгвістичних чинників у психолінгвістичному дослідженні / Д. І. Терехова // Проблеми семантики слова, речення та тексту: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. - Вип. 22. - С. 399-411.

183. Толчеєва Т. С. Міф і слово в межах просторово-часового моделювання дійсності / Т. С. Толчеєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов. 2012. - № 8. - С. 161-166.

184. Топоров В. Н. Апология Плюшкина: вещь в антропоцентрической перспективе / В. Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. – М.: Прогресс, Культура, 1995. - С. 7-112.

185. Трубенко І. А. Художня метонімія та її дискурсивний потенціал у прозі англійського модернізму (на матеріалі творів Вірджинії Вулф і Девіда Герберта Лоуренса): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / І. А. Трубенко. - Київ, 2010. - 20 с.

186. Тыняно Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Юрий Николаевич Тынянов. - М.: Наука, 1977. - 576 с.

187. Урусиков Д. С. Грамматология: в 2 т. [Электронный ресурс] / Дмитрий Сергеевич Урусиков. - Версия 1.0. - Липецк: Липецк-Плюс, 2009 - 224 с. - Т.1: Нарратология. - 2009. - Режим доступа: http: //www.grammatology.ru/books/ Narratology_1.0.pdf.

188. Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации / Альмира Рифовна Усманова. - Мн.: Пропилеи, 2000. - 200 с.

189. Федоров А. А. Модификации психологического романа и современная английская проза (Дж. Барнс, И. Макьюэн) / А. А. Федоров // Liberal Arts in Russia. - 2012. - Vol. 1, No. 1. - P. 14-22.

190. Фесенко В. І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс: [навч. посібник] / Валентина Іванівна Фесенко. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - 398 с.

191. Филимонова О. Е. Эмоциология текста. Анализ репрезентации эмоций в английском тексте / Ольга Евгеньевна Филимонова: [учебное пособие]. - СПб.: Книжный Дом, 2007. - 448 с.

192. Филиппов С. А. Два аспекта киноязыка и два направления развития кинематографа. Пролегомены к истории кино (окончание) / С. А. Филиппов // Киноведческие записки. - 2001. - Т. 55. - С. 149-196.

193. Филиппов С. А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства / Сергей Александрович Филиппов. - M.: Aima-Anima, 2006. - 207 с.

194. Флеминг Б. Методы анимации лица. Мимика и артикуляция / Б. Флеминг, Д. Доббс. - М.: ДМК, 2002. - 336 с.

195. Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / Павел Александрович Флоренский. - М.: Прогресс, 1993. - 324 с.

196. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному / Зигмунд Фрейд. - СПб.: Азбука-классика, 2006. - 288 с.

197. Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986. - С. 112-113.

198. Хан О. Особливості відтворення характерологічного контексту в перекладі "крутого" (hard-boiled) детективу Раймонда Чандлера / О. Хан // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. - Випуск 89 (1). - Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2010. - С. 228-232.

199. Харкевич Г. І. Відображення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі: семантико-когнітивний та наративний аспекти: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Галина Іліодорівна Харкевич. - К., 2007. - 203 с.

200. Хенниг А. ТЕПЕРЬ И ПОТОМ. Опыт времени в кино, литературе и философии [Электронный ресурс] / А. Хенниг // Конференция междисциплинарной научной программы "Эстетический опыт под знаком разграничения искусств". - 2008. - Режим доступа: http://sinijdivan.narod.ru/sd13rez1.pdf.

201. Чахирьян Г. П. Изобразительный мир экрана / Григорий Павлович Чахирьян. - М.: Искусство, 1977. - 255 с.

202. Чахирьян Г. П. Кинопортрет и крупный план / Г. П. Чахирьян // Изобразительный мир экрана. - М.: Искусство, 1977. - C 107-129.

203. Чернявская В. Е. Лингвистика в медиальной парадигме: к постановке вопроса / В. Е. Чернявская // Когниция, коммуникация, дискурс. - 2012. - № 4. - С. 63-71.

204. Шаховский В. И. Голос эмоций в языковом круге homo sentiens // Виктор Иванович Шаховский. - М.: ЛИБРОКОМ, 2012. - 144 с.

205. Шевченко И. С. Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы в лингвистике / И. С. Шевченко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. -2004. - №635. - С. 202-205.

206. Шкловский В. Б. О теории прозы / Виктор Борисович Шкловский. - М.: Федерация, 1929. - 265 с.

207. Шлейермахер Ф. Герменевтика [Перевод с немецкого А. Л. Вольского. Научный редактор Н. О. Гучинская] / Фридрих Шлейермахер. - СПб.: Европейский Дом, 2004. - 242 с.

208. Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - 312 с.

209. Шрейдер Ю. А. Текст, автор, семантика / Ю. А. Шрейдер // Семиотика и информатика. - М., 1976. - № 7. - С. 153-169.

210. Штейн С. Ю. Онтоконструктивный анализ кинематографического произведения / С. Ю. Штейн // Молодой ученый. - 2012. - №6. - С. 466-470.

211. Шульц Д. П. Історія сучасної психології / Д. П. Шульц, С. Е. Шульц / [под ред. А. Д. Наследова]. - СПб.: Євразія, 2002. - 532 с.

212. Щирова И. А. Художественное моделирование когнитивных процессов в англоязычной психологической прозе ХХ века / Ирина Александровна Щирова. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2000. - 210 с.

213. Щирова И. А. Психологический текст: деталь и образ / Ирина Александровна Щирова. - СПб.: Изд-во филологического факультета СПБГУ, 2003. - 120 с.

214. Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: в 6 т. / Сергей Михайлович Эйзенштейн. - М.: Искусство, 1964 -. - Т. 1: Знаковые системы. Кино. Поэтика. - 1971. - 378 с.

215. Эйзенштейн С. М. Метод: в 2 т. / Сергей Михайлович Эйзенштейн. - М.: Эйзенштейн-центр; Музей кино, 2002.- Т. 2: Тайны мастеров. - 2002. - 688 с.

216. Эйхенбаум Б. М. Литература и кино / Б. М. Эйхенбаум // Киноведческие записки. - 1990. - № 5. - С. 5-12.

217. Эко У. О членениях кинематографического кода [Электронный ресурс] / Умберто Эко. Строение фильма. - М.: Радуга, 1984. - 214 с. - Режим доступа: http://kinoseminar.livejournal.com/234358.html.

218. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике / Умберто Эко. - Львов: Литопис, 2004. - 382 с.

219. Эпштейн М. Н. Мир животных и самосознание человека / М. Н. Эпштейн // Природа, мир, тайник вселенной. - М.: Высшая школа, 1990. - 304 с.

220. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода / Роман Якобсон / Лингвистические аспекты теории перевода: Хрестоматия / [Сост. С. Т. Золян, К. Ш. Абрамян]. - Ереван: Лингва, 2007. - С. 32-41.

221. Ямпольский М. Б. Наблюдатель: Очерки истории видения / Михаил Бениаминович Ямпольский. - М.: Ад Маргинем, 2000. - 270 с.

222. Ямчинська Т. І. Лінгвістичні особливості текстів рекламних анотацій художніх творів сучасної англомовної прози: дис. ... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Тамара Іванівна Ямчинська. - К., 1997. - 196 с.

223. Ямчинська Т. І. Функції заголовка в смисловій організації текстів повідомлень англомовного журналу "Newsweek" / Т. І. Ямчинська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Філологія: [зб. наук. пр.]. - Вінниця: ВДПУ, 2011. - Вип. 13. - С. 215-218.

224. Ямчинська Т. І. Білінгвізм у романі Ани Кастілло "Звільни мою любов із пелюсток" / Т. І. Ямчинська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: [зб. наук. пр.]. - Вінниця: ВДПУ, 2014. - Вип. 21. - С. 193-202.

225. Ямчинська Т. І. Інтерлінгвальне включення як текстотворча домінанта художнього тексту / Т. І. Ямчинська // Міжнародна конференція "Міждисциплінарність як тенденція сучасної науки", Донецьк. - 2014. - С. 77-81.

226. Ямчинська Т. І. Інтерлінгвальні включення як невід’ємна складова авторського задуму / Т. І. Ямчинська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: [зб. наук. пр.]. - Вінниця: ВДПУ, 2015. - Вип. 22. - С. 145-151.

227. Ярошевський М. Г. Історія психології: від античності до середини ХХ ст. / Михаил Григорьевич Ярошевський. - М.: Академія, 1996. - 416 c.

228. Abrantes A. M. Gestalt, perception and literature / A. M. Abrantes // Journal of Literary Theory. - 2008. - Vol. 2, No. 2. - P. 179-194.

229. Armentano Ch. The image-Interface: new forms of narrative visualization, space and time in postmodern cinema [Electronic Resource] / Chiara Armentano // Reconstruction: Studies in Contemporary Culture. - 2008. - Available from: http: //reconstruction.eserver.org/083/armentano.shtml.

230. Bae B.-Ch. A use of flashback and foreshadowing for surprise arousal in narrative using a plan-based approach / Byung-Chull Bae and R. Michael Young // Interactive Storytelling. - 2008. - Vol. 53. - P. 156-167.

231. Bal M. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative / Mieke Bal. - [2nd ed.] - Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1997. - 241 p.

232. Balazs B. Theory of the Film (Character and Growth of a New Art) / Bela Balazs. - L.: Dover Publications, 1970. - 291 p.

233. Baldry A. P. ESP in a visual society: historical dimensions in multimodality and multimedialty / A. P. Baldry // Multimodality and Multimediality in the Distance Learning Age. - Campobasso: Palladino Editore, 2000. - P. 44-89.

234. Baldry A. Multimodal Transcription and Text / Anthony Baldry, Paul J. Thibault. - L.: Equinox, 2006. - 288 p.

235. Bateman J. Multimodal Film Analysis: How Films Mean (Routledge Studies in Multimodality) / John Bateman, Karl-Heinrich Schmidt. - L.: Routledge, 2011. - 338 p.

236. Baumgarten N. Yeah, that’s it!: verbal reference to visual information in film texts and film translations / N. Baumgarten // Meta: Translators' Journal. - 2008. - Vol. 53, No. 1. - P. 6-25.

237. Beitel M. Psychological mindedness and cognitive style / M. Beitel, J. J. Cecero, E. Ferrer // Journal of Clinical Psychology. - 2004. - Vol. 60, No. 6. - P. 567-582.

238. Bolter J. D. Remediation: Understanding New Media / Jay David Bolter, Richard Grusin. - Cambridge: MIT Press, 1999. - 295 p.

239. Bordwell D. Convention, construction and cinematic vision / D. Bordwell // Bordwell D. & Carroll N. Post-Theory-Reconstructing Film Studies. - Madison: The University of Wisconsin Press, 1996. - P. 87-107.

240. Bordwell D. Film Art – Аn Introduction / David Bordwell, Kristin Thompson. - N. Y.: McGraw-Hill, 1993. - 544 p.

241. Branigan E. R. Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film / Edward R. Branigan. - Berlin: Mouton Publishers, 1984. - 246 p.

242. Bridgeman T. Thinking Ahead: A Cognitive Approach to Prolepsis / T. Bridgeman // Narrative. - 2005. - Vol. 13, No. 2. - Р. 125-159.

243. Brooks P. The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess / Peter Brooks. - L.: Yale University Press, 1995. - 251 р.

244. Brostow G. Image-based motion blur for stop motion animation / G. Brostow and E. Irfan // Proceedings of the 28th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. – NY: ACM Press, 2001. - P. 561-566.

245. Burke M. Iconicity and literary emotion / M. Burke // European Journal of English Studies. - 2001. - Vol. 5, No. 1. - P. 31-46.

246. Cartmell D. Adaptations: From Text to Screen, Screen to Text / Deborah Cartmell, Imelda Whelehan. - L.: Routledge, 1999. - 272 p.

247. Chatman S. Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film / Seymour Benjamin Chatman. - Ithaca: Cornell University Press, 1990. - 240 p.

248. Chatman S. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film / Seymour Chatman. - Ithaca: Cornell University Press, 1980. - 288 p.

249. Chaume V. F. Models of Research in Audiovisual Translation / V. F. Chaume // Babel. - 2003. - Vol. 48, No. 1. - P. 1-13.

250. Clausner T. C. Domains and image schemas / T. C. Clausner, W. Croft // Cognitive Linguistics. - 1999. - Vol. 10, No. 1. - P. 1-31.

251. Cognitive Poetics in Practice [ed. by J. Gavins and G. Steen]. - L.; NY: Routledge, 2003. - 558 p.

252. Conrad J. Depth of Field in Depth / [Electronic Resource] / Jeff Conrad. – Access Mode: http: //www.largeformatphotography.info/articles/DoFinDepth.pdf.

253. Cooper W. The Unity of William James's Thought / Wesley Cooper. - Nashville: Vanderbilt University Press, 2002. - 269 p.

254. Croft W. Cognitive Linguistics / William Croft, D. Alan Cruse. - Cambridge: Cambridge University Press, 2004. - 256 p.

255. Croft W. Construal operations in linguistics and artificial intelligence / W. A. Croft and E. J. Wood // Meaning and Cognition: A multidisciplinary approach / [ed. by L. Albertazzi]. - L.: John Benjamins, 2000. - P. 51-78.

256. Damasio A. The Feeling of What Happens: Body, Emotion and the Making of Consciousness / Antonio Damasio. - London: Mariner Books, 2000. - 386 p.

257. Dave Kehr. When Movies Mattered. Reviews from a Transformative Decade / Kehr Dave. - Chicago, IL: University of Chicago Press, 2011. - 304 p.

258. Deleuze G. Cinema 1: The Movement-Image / Gilles Deleuze. - Minneapolis: University of Minnesota, 1986. - 250 p.

259. Deleuze G. The brain is the screen: An interview with Gilles Deleuze [transl. by M. T. Guirgis, ed. by G. Flaxman] // The Brain is the Screen: Deleuse and the Philosophy of Cinema. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. - P. 365-373.

260. Deleyto C. Focalisation in film narrative / C. Deleyto // Atlantis. - 1991. - Vol. 13, No. 1. - Р. 159-177.

261. Dirven R. Cognitive Exploration of Language and Linguistics / René Dirven, Marjolijn Verspoor. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 1998. - 289 p.

262. Donald J. Close Up: Cinema and Modernism / James Donald, Anne Friedberg, Laura Marcus. - L.: A&C Black, 1998. - 352 p.

263. Dubois Ph. Le gros plan primitive / Ph. Dubois // Revue Belge du Cinéma. -1985. - No. 10. - P. 11-34.

264. Duffey J. P. Literary long shot and close-Up: spatial cinematic techniques in the works of Mariano Azuela and Francisco Ayala / J. Patrick Duffey // Jstor. - 2005. - Vol. 34, No. 2: Cinematic and Literary Representations of Spanish and Latin American Themes. - P. 153-165.

265. Eisenstein S. M. Towards a Theory of Montage / Sergei M. Eisenstein. - L.: I. B. Tauris, 2010. - 428 p.

266. Eitzen D. Attending to the fiction: A cognitive account of cinematic illusion / D. Eitzen // Post Script. - 1993. - No. 13 (1). - P. 46-60.

267. Elazary L. Interesting objects are visually salient / L. Elazary and L. Itti // Journal of Vision. - 2008. - No. 8(3):3. - Р. 1-15.

268. Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / Vyvyan Evans, Melanie Green. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. - 851 p.

269. Finke R. A. Reinterpreting visual patterns in mental imagery / R. A. Finke, S. Pinker, M. J. Farah // Cognitive Science. - 1989. - Vol.13, No 1. - P. 51-78.

270. Fludernik M. Towards a "Natural" narratology / M. Fludernik // Journal of Literary Semantics. - 1996. - No 25. - P. 97-141.

271. Fludernik M. Beyond structuralism in narratology: Recent developments and new horizons in narrative theory / M. Fludernik // Anglistik. - 2000. - Vol. 11, No. 1. - P. 83-96.

272. Fludernik M. An Introduction to Narratology / Monika Fludernik. - London: Routledge, 2009. - 190 p.

273. Freeman M. Emily Dickinson and the discourse of intimacy / M. Freeman // Semantics of Silence in Language and Literature / [ed. by G. Grabher, U. Jessner]. - Heidelberg: Universitat C. Winter, 1996. - P. 191-210.

274. Freeman M. Poetry and the scope of metaphor: Toward a cognitive theory of literature / Margaret Freeman // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective / [ed. by A. Barcelona]. - Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2000. - P. 253-281.

275. Freeman M. Poetry as power: the dynamics of cognitive poetics as a scientific and literary paradigm / Margaret Freeman // Cognition and Literary Interpretation in Practice / [ed. by H. Veivo, B. Petterson and M. Polvinen]. - Helsinki: Helsinki University Press, 2005. - P. 31-57.

276. Gandelman C. Reading Pictures, Viewing Texts / Claude Gandelman. - Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1991. - 178 p.

277. Gibbons A. Multimodality, Cognition, and Experimental Literature / Аllison Gibbons. - L.: Routledge, 2012. - 274 p.

278. Gibbs R. W. The Poetics of Mind. Figurative Thought, Language and Understanding / Raymond W. Gibbs. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994. - 527 p.

279. Gillam B. Perceptual constancies / B. Gillam // Encyclopedia of psychology / [ed. by A. E. Kazdin]. - Washington, DC: American Psychological Association. – 2000. – Vol. 6. - Р. 89-93.

280. Gravano A. Turn-Taking and Affirmative Cue Words in Task-Oriented Dialogue / A. Gravano. - Cambridge: ProQuest, UMI Dissertation Publishing, 2011. - 222 p.

281. Greenfield S. The Private Life of the Brain: Emotions, Consciousness, and the Secret of the Self / Susan Greenfield. - New York: John Wiley & Sons Inc., 2000. - 258 p.

282. Grishakova M. Intermediality and Storytelling (Narratologia: Contributions to Narrative Theory) / Marina Grishakova. - Berlin: De Gruyter, 2010. – 393 p.

283. Gruber W. Offstage Space, Narrative, and the Theatre of the Imagination / William Gruber. - NY: Palgrave Macmillan, 2010. - 200 p.

284. Gunning T. 'Primitive' cinema. A frame-up? Or the trick's on us / T. Gunning // Early Cinema: Space – Frame – Narrative. - L.: British Film Institute, 1990. - Р. 95-103.

285. Gunning T. D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film: the years at Biograph / Tom Gunning. - Chicago: University of Illinois Press, 1994. - 316 p.

286. Gunning T. The close-up: Dramas of visibility and invisibility / Tom Gunning // American Cinema's Transitional Era: Audiences, Institutions, Practices / [ed. by Ch. Keil, Sh. Stamp]. - Oakland, California: University of California Press, 2004. - 381 p.

287. Hall E. T. The Hidden Dimension / Edward T. Hall. - N. Y.: Anchor Books, 1990. - 240 p.

288. Hallet W. The multimodal novel: The integration of modes and media in novelistic narration / W. Hallet // Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research. - Berlin: de Gruyter, 2009. - P. 129-153.

289. Halliday M. A. K. New ways of meaning. The challenge to applied linguistics / M. A. K. Halliday // The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment. - London: Continuum, 2001. - Р. 175-202.

290. Halliday M. A. K. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning / Michael Halliday. - L.: Edward Arnold, 1978. - 287 p.

291. Handbook of Narratology [ed. by Peter Huhn, John Pier, Wolf Schmid, Jorg Schonert]. - Berlin: de Gruyter, 2009. - Vol. VII. - 468 p.

292. Hansen P. K. Unreliable narration in cinema: facing the cognitive challenge arising from literary studies [Electronic Resource] / P. K. Hansen // Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology. - 2008. - No. 5. - Access Mode: http: //cf.hum.uva.nl/narratology/a09_hansen.htm.

293. Hansen M. Affect as medium, or "the digital facial image" / M. Hansen // Journal of Visual Culture. -2003. - Vol. 2, No. 2. - P. 205-228.

294. Hayward S. Cinema Studies: The Key Concepts / Susan Hayward. - L.: Routledge, 2012. - 576 p.

295. Herman D. Narratology as a cognitive science [Electronic Resource] / D. Herman // Image and Narrative. - 2000. - Access Mode: http: //www.image andnarrative.be/inarchive/narratology/davidherman.htmphp/Narration_in_Film.

296. Herman D. Scripts, sequences, and stories: Elements of a postclassical narratology / D. Herman // PMLA. - 1997. - No. 112. - P. 1046-1059.

297. Herman D. Story Logic: Problems and Possibilities of Narrative / David Herman. - Lincoln: University of Nebraska Press, 2002. - 478 p.

298. Herman D. Cognitive Narratology [Electronic Resource] / D. Herman // The Living Handbook of Narratology / [ed. J. Meister, W. Schernus]. - Access Mode: http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Cognitive_Narratology.

299. Hiraga K. M. Metaphor and Iconicity: A Cognitive Approach to Analyzing Texts / Masako K. Hiraga. - New York: Palgrave Macmillan, 2005. - 261 p.

300. Holden S. Romance or Film Noir? Both, and a Thriller [Electronic Resource] / Stephen Holden // The New York Times, 14.04.2011. - Access Mode: http: //www.nytimes.com/movies/the-double-hour-italian-thriller-review.html?_r=0.

301. Huiying L. A close-up detection method for movies / L. Huiying // IEEE 17th International Conference on Image Processing. - Hong Kong: ICIP, 2010. - Р. 1505-1508.

302. Huttunen T. From "Word-images" to "Chapter-shots": The Imaginist Montage of Anatolij Mariengof [Electronic Resource] / Tomi Huttunen. - 2002. - Access Mode: www.helsinki.fi/~tphuttun/mgof_article.

303. Iconicity // Iconicity in Language and Literature: Preprints of the 4th Symposium [Electronic Resource] / Université catholique de Louvain, Louvain, Belgium, 27–29 March, 2003. - Access Mode: http: //iconicity.fltr.ucl.ac.be/.

304. Iedema R. Multimodality, Resemioticization: Extending the analysis of discourse as a multisemiotic practice / R. Iedema // Visual Communication. - 2003. - No. 2(1). - P. 29-57.

305. Ikeo R. Unambiguous free indirect discourse. A comparison between 'straightforward' free indirect speech and thought presentation and cases ambiguous with narration / R. Ikeo // Language and Literature. - 2007. - Vol. 16, No. 4. - P. 367-387.

306. Ilchenko O. M. “Thanks” But Not “Thanks Anyway”: E-politeness in E-mailing / O. M. Ilchenko // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження та перспективи / [відп. ред. А. Д. Бєлова]. - К.: НАН України. Центр наук. досліджень і викладання іноземних мов. - 2013. - C. 89-103.

307. Ilchenko O. M. Cargo Cult Science: a Case of Convenient Untruth / O. M. Ilchenko // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження та перспективи / [відп. А. Д. Бєлова]. - К: НАН України. Центр наук. досліджень і викладання іноземних мов. - 2014. - C. 62-74.

308. Ilchenko O. M. James Thurber as a master of parody: an interdiscursive take / O. M. Ilchenko // Записки з романо-германської філології. - Одеса: КП ОМД. - 2015. - Випуск 1(34). - С. 196-204.

309. Indick W. Psycho Thrillers: Cinematic Explorations of the Mysteries of the Mind / William Indick. - Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2006. - 196 p.

310. Interdisciplinary Perspectives on Multimodality: Theory and Practice / [ed. by Baldry A. and Montagna E.]. - Campobasso: Palladino, 2007. - 387 р.

311. Jahn M. A Guide to narratological film analysis [Electronic Resource] / Manfred Jahn // Poems, Plays, and Prose: A Guide to the Theory of Literary Genres. - 2003. - Access Mode: http: //www.uni-koeln.de/~ame02/pppf.htm.

312. Jamieson G. H. Visual Communication: More Than Meets the Eye / G. Harry Jamieson. - Bristol: Intellect Books, 2007. - 132 p.

313. Jones L. Research into Drama Film Genre [Electronic Resource] / Libby Jones. - Access Mode: http: //www.slideshare.net/libbyannjones/research-into-drama-film-genre.

314. Kenneth L. S. Handbook of Visual Communication: Theory, Methods, and Media (Routledge Communication Series) / Louis Smith Kenneth, Sandra Moriarty. - London: Routledge, 2004. - 624 p.

315. King T. The Truth about Stories: A Native Narrative / Thomas King. - Toronto: House of Ananasi Press, 2003. - 208 p.

316. Kövecses Z. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling / Zoltan Kövecses. - Cambridge; Paris: Cambridge University Press; Edition de la Maison des Science de l'Homme, 2000. - 223 p.

317. Kozloff S. Overhearing Film Dialogue / Sarah Kozloff. - Berkeley, CA: University of California Press, 2000. - 104 p.

318. Kress G. Reading Images: The Grammar of Visual Design / Gunther Kress, Theo van Leeuwen. - London: Routledge, 2006. - 291 p.

319. Kress G. R. Multimodal Discourse: the Modes and Media of Contemporary Communication / Gunther Kress, Theo van Leeuwen. - L.: Ed. Arnold, 2002. - 152 p.

320. Lakoff G. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor / George Lakoff, Mark Turner. - Chicago: The University of Chicago Press, 1989. - 230 p.

321. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind / George Lakoff. - Chicago: University of Chicago Press, 1987. - 624 p.

322. Langacker R. W. Foundations in Cognitive Grammar: in 2 Vol. / Ronald Wayne Langacker. – Stanford, CA: Stanford University Press, 1987. - Vol. 1: Theoretical Prerequisites. - 516 p.

323. Langacker R. W. Grammar and Conceptualization / Ronald Wayne Langacker. - Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2000. - 430 p.

324. Langacker R. W. Cognitive grammar / R. W. Langacker // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / [ed. by D. Geeraerts, H. Cuyckens]. - New York: Oxford University Press, 2007. - P. 421-462.

325. Langacker R. W. Cognitive Grammar. A Basic Introduction / Ronald Wayne Langacker. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 562 p.

326. Leech G. Style in Fiction a Linguistic Introduction to English Fictional Prose / Geoffrey Leech, Mick Short. - London; New York: Longman, 1981. - 402 p.

327. Lester P. M. Visual Communication: Images with Messages / Paul Martin Lester. - Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006. - 450 p.

328. Lim F. V. Developing an integrative multisemiotic model / F. V. Lim // Multimodal Discourse Analysis / [ed. by K. L. O’Halloran]. – London: Continuum, 2006. - P. 220-246.

329. Liu H. A generic virtual content insertion system based on visual attention analysis / H. Liu, S. Jiang, Q. Huang and C. Xu // ACM International Conference on Multimedia. - 2008. - P. 379-388.

330. Lombard M. Direct responses to people on the screen: Television and personal space / M. Lombard // Communication Research. - 1995. - Vol. 22, No. 3. - P. 288-324.

331. Martin J. R. English Text: System and Structure / James Robert Martin. - Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1992. - 620 p.

332. Martinec R. A system for image–text relations in new (and old) media / R. Martinec // Visual Communication. - 2005. - 4(3). - P. 337-71.

333. Munsterberg H. The Film: A Psychological Study, the Silent Photoplay in 1916 / Hugo Munsterberg. - NY: Dover, 1970. - 128 p.

334. Murch W. In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing / Walter Murch. - L. A.: Silman-James Press, U.S., 2001. - 146 p.

335. Narratology in the Age of Cross-Disciplnary Narrative Research [ed. by Sandra Heinen & Roy Sommer]. - Berlin: de Gruyter, 2009. - 309 p.

336. Neale S. Review of Storytelling in the New Hollywood: Understanding Classical Narrative Technique / Steve Neale. - Cambridge: Harvard University Press, 1999. - 416 р.

337. Nørgaard N. Key Terms in Stylistics / Nina Nørgaard, Beatrix Busse and Rocío Montoro. - London; New York: Continuum, 2010. - 269 p.

338. Nünning A. Narratology or narratologies? Taking stock of recent developments, critique and modest proposals for future usages of the term / A. Nünning // What is Narratology? / [Ed. by T. Kindt, H.-H. Müller]. - Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. - P. 239-275.

339. O’Halloran K. L. Interdependence, interaction and metaphor in multi-semiotic texts / Kay L. O’Halloran // Social Semiotics. - 1999. - Vol. 9, No. 3. - P. 317-354.

340. O’Halloran K. L. Multimodal Discourse Analysis / Kay L. O’Halloran. - London: Continuum, 2006. - 252 p.

341. O’Halloran K. L. Systemic functional-multimodal discourse analysis (SF-MDA): constructing ideational meaning using language and visual imagery / K. L. O’Halloran // Visual Communication. - 2008. - No. 7. - P. 443-475.

342. O’Halloran K. L. Visual semiosis in film // O’Halloran K. L. Multimodal Discourse Analysis. - L.: Continuum, 2004. - Р. 109-130.

343. Oakley T. Image schemas / T. Oakley // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / [ed. by D. Geeraerts, H. Cuyckens]. - N. Y.: Oxford University Press Inc., 2007. - P. 214-233.

344. Osgood C. E. The Measurement of Meaning / Charles E. Osgood, George J. Suci. - Urbana, USA: University of Illinois Press, 1975. - 336 p.

345. Palmer А. Fictional Minds / Аlan Palmer. - Lincoln: University of Nebraska Press, 2004. - 235 p.

346. Panasenko N. The role of syntactic stylistic means in expressing the emotion term LOVE / N. Panasenko // Research in Language. The Journal of University of Lodz. - Berlin: Walter De Gruyter, 2013. - Vol. 11, No. 3. - P. 277-293.

347. Parsons J. Genette on film – Temporal order and tense in non-chronological cinema [Electronic Resource] / J. Parsons // Enquiry. - 2010. - Vol. 2, No. 1. - Access Mode: http: //research.shu.ac.uk/aces/enquiry/ index.php/enquiry/article/.

348. Peirce C. S. The Essential Peirce / Charles Sanders Peirce. - Bloomington I.N.: Indiana University Press, 1998. - Vol. 2. - P. 398-433.

349. Plantinga C. Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion / Carl Plantinga and Greg M. Smith. - Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999. - 302 p.

350. Ponech T. Visual perception and motion picture spectatorship / T. Ponech // Cinema Journal. - 1997. - Vol. 37, No. 1. - P. 85-100.

351. Rajewsky I. O. Intermediality, intertextuality and remediation: A literary perspective on intermediality / I. O. Rajewsky // Intermédialités. - 2005. - No. 6. -P. 43-64.

352. Raney A. A. Expanding disposition theory: Reconsidering character liking, moral evaluations, and enjoyment / A. A. Raney // Communication Theory. - 2004. -Vol. 14, No. 4. - Р. 348-369.

353. Reeve J. Understanding motivation and emotion / Johnmarshall Reeve. - Hoboken, NJ: Wiley, 2009. - 600 p.

354. Ricoeur P. Hermeneutics and the Human Sciences / Paul Ricoeur. - Cambridge: Cambridge University Press, 1995. - 314 p.

355. Riffaterre M. Stylistic function / M. Riffaterre // Proceedings of the Ninth Congress of Linguistics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1962. - P. 316-320.

356. Rimmon-Kenan Sh. Narrative Fiction: Contemporary Poetics / Shlomith Rimmon-Kenan. - London; New York: Routledge, 2002. - P. 139-154.

357. Roseman I. Cognitive Appraisal Theory [Electronic Resource] / I. Roseman // Internet Encyclopedia of Philosophy. - Access Mode: http: //www.iep.utm.edu/emotion/.

358. Royce T. D. Synergy on the page: Exploring inter-semiotic complimentarily in page-based multimodal text / T. D. Royce // JASFL Occasional Papers. - 1998. - Vol. 1, No. 1. - P. 25-49.

359. Ryan M.-L. Toward a definition of narrative / M.-L. Ryan // The Cambridge Companion to Narrative / [ed. by D. Herman]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - P. 22-35.

360. Schmid W. Narrativity and Eventfulness / W. Schmid // What is Narratology? Questions and Answers Regarding the Status of a Theory [eds. T. Kindt, H. H. Müller]. - Berlin: de Gruyter, 2003. - P. 17-33.

361. Schmidt J. N. Narration in Film [Electronic Resource] / Johann N. Schmidt. - Humburg: Humburg University Press, 2012. - Access Mode: http: //wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Narration_in_Film.

362. Scholes R. Semiotics and Interpretation / Robert Scholes. - L.: Yale University Press, 1983. - 162 р.

363. Schröter J. Discourses and models of intermediality [Electronic Resource] / Jens Schröter // CLCWeb: Comparative Literature and Culture. - 2011. - Vol.13, No. 3. - Access Mode: http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.1790.

364. Semino E. Language and World Creation in Poems and Other Texts / Elena Semino. - London; New York: Longman, 1997. - 288 p.

365. Shen Y. Cognitive constraints on poetic figures / Yeshayahu Shen // Cognitive Linguistics. - 1997. - Vol. 8, No. 1. - P. 33-71.

366. Shepard R. N. Mental Images and Their Transformations / Roger N. Shepard, Lynn A. Cooper. - Cambridge: Cambridge University Press, 1986. - 242 р.

367. Smith G. M. Local emotions, global moods and film structure / G. M. Smith // Passionate Views: Film, Cognition, and Emotion [ed. by C. R. Plantinga &. G. M. Smith]. - Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1999. - P. 103-126.

368. Smith T. J. A window on reality: perceiving edited moving images / T. J. Smith, D. Levin, J. E. Cutting // Current Directions in Psychological Science. - 2012. - No. 21. - P. 107-113.

369. Stam R. Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation / Robert Stam. - Oxford: Blackwell Publishing, 2005. - P. 1-52.

370. Stevenson R. Modernistic Fiction: An Introduction / Randall Stevenson. - Kentucky: University of Kentucky, 1992. - 55 p.

371. Stockwell P. Cognitive Poetics: An Introduction / Peter Stockwell. - London: Routledge, 2002. - 208 p.

372. Stolper J. H. Colour induced physiological response / J. H. Stolper // Man Environ. Syst. - 1977. - Vol. 7, No. 2. - P. 101-108.

373. Strack D. C. Metaphor constellations and literary resonance // Cognitive Linguistics, Functionalism, Discourse Studies: Common Ground and New Directions: Abstracts / University of La Rioja, Spain, Logrono, July 20–25, 2003. - Logrono: UR, 2003. - P. 265.

374. Talmy L. Force dynamics in language and cognition / L. Talmy // Cognitive Science. - 1988. - Vol. 12 (1). - P. 49-100.

375. Talmy L. Toward a Cognitive Semantics / Leonard Talmy. - Cambridge, Mass.: The MIT Press; London: A Bradford Book, 2000. - Vol. 1: Concept Structuring Systems. - 565 p.

376. Thibault P. J. The multimodal transcription of a television advertisement: theory and practice / P. J. Thibault // Multimodality and Multimediality in the Distance Learning Age / [ed. by A. P. Baldry]. - Campobasso: Palladino Editore, 2000. - P. 311-385.

377. Todorov Tz. Introduction to Poetics / Tzvetan Todorov. - N. Y.: University of Minnesota Press, 1981. - 83 p.

378. Todorov Tz. The reality effect / Tzvetan Todorov // French Literary Theory Today. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994. - P. 11-17.

379. Toolan M. Stylistics and film / Michael Toolan // The Routledge Handbook of Stylistics [ed. by M. Burke]. - L.: Routledge, 2014. - P. 455-470.

380. Tsur R. Toward a Theory of Cognitive Poetics / Reuven Tsur. - North Holland: Elsevier Science Publishing Company, 1992. - 573 p.

381. Turner M. Reading Minds: the Study of English in the Age of Cognitive Science / Mark Turner. - Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. - 318 p.

382. Turner M. The Literary Mind / Mark Turner. - New York; Oxford: Oxford University Press, 1996. - 208 p.

383. Ungerer F. An Introduction to Cognitive Linguistics / Friedrich Ungerer, Hans-Jörg Schmid. - London: Longman, 1996. - 400 p.

384. van Leeuwen T. Handbook of Visual Analysis / Theo van Leeuwen and Carey Jewitt. - London: Thousand Oaks, SAGE Publications, 2001. - 207 p.

385. van Peer W. Stylistics and Psychology: Investigations of Foregrounding / Willie Van Peer. - L.: Taylor & Francis, 1986. - 220 p.

386. Voltolini A. Fiction as a base of interpretation contexts / A. Voltolini // Synthese. - 2006. - Vol. 153, No. 1. - P. 23-47.

387. Vorobyova O. P. Caught in the web of worlds: Postmodernist wanderings through the ASC labyrinth in Kazuo Ishiguro's The Unconsoled − Philosophy, emotions, perception / O. P. Vorobyova // Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication: Vol. 2: Language and Culture: [eds. Marta Dąbrowska, Justyna Leśniewska and Beata Piątek]. - Krakow: Tertium, 2012. - P. 37-56.

388. Wertheimer M. Laws of organization in perceptual forms / M. Wertheimer // A Course Book of Gestalt Psychology / [ed. by W. Ellis]. - London: Routledge & Kegan Paul, 1938. - P. 71-88.

389. Wiegand E. Dialogue: the Mixed Game / Edda Wiegand. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company, 2010. - 320 p.

390. Wolf W. Intermediality / Werner Wolf // Routledge Encyclopedia of Narrative Theory / [ed. by David Herman, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan]. - London: Routledge, 2005. - P. 252-256.

391. Yamchynska T. I. Cross-cultural Dialogue in the American Literature of the XX -XXI centuries / T. I. Yamchynska // Modern linguistic systems as instruments of the reality transformation, London, 2014. - Р. 66-68.

392. Zillmann D. Directionality of transitory dominance as a communication variable affecting humor appreciation / D. Zillmann, J. R. Cantor // Journal of Personality and Social Psychology. - Vol. 24. - 1972. -P. 191-198.

393. Zone R. Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D Film, 1838-1952 / Ray Zone. - Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky, 2007. - 232 p.