Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Общее языкознание \ 4248. Дисертаційна робота Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов’янських мовах: зіставно-типологічний аспект

Дисертаційна робота Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов’янських мовах: зіставно-типологічний аспект

« Назад

Код роботи: 4248

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Загальне мовознавство

Тема: Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов’янських мовах: зіставно-типологічний аспект

Кількість сторінок: 627

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 4000 грн

План

Перелік умовних позначень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження каузального комплексу в сучасній лінгвістиці

1.1. Категоризація каузальності як явища дійсності

1.1.1. Інтерпретація каузальності в міждисциплінарному аспекті

1.1.2. Лінгвістичний аспект каузальності

1.1.2.1. Каузальність у колі лінгвістичних термінів

1.1.2.2. Каузальність як структурно-семантична категорія

1.1.2.3. Каузальність як функціональна категорія

1.1.2.4. Каузальність як когнітивна категорія

1.2. Поняття каузального комплексу в сучасному мовознавстві

1.2.1. Ментально-логічна структура каузального комплексу

1.2.2. Каузальні домінанти як конституенти каузального комплексу

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методологічна база вивчення каузального комплексу у споріднених мовах

2.1. Специфіка зіставно-типологічних досліджень лінгвістичної науки сьогодення

2.2. Когнітивно-антропоцентрична спрямованість вивчення каузального комплексу

2.3. Встановлення синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ як tertium comparationis для дослідження каузального комплексу з оновлених лінгвокогнітивних позицій

2.4. Вертеральність у лінгвістиці

2.5. Система протиставлень компонентів каузальної ситуації як основа для виділення її вертеральних типів

2.5.1. Абсолютність – неабсолютність

2.5.2. Антецедентність – консеквентність

2.5.3. Агенсність – безагенсність

2.5.4. Комбінованість – некомбінованість

2.6. Методика дослідження вертеральних типів каузальних комплексів, вертеральних типів синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ у споріднених мовах

2.7. Етапи вивчення комунікативно-прагматичних і структурно-семантичних характеристик каузального комплексу в мовах германської, романської та слов’янської груп

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах

3.1. Вертеральність каузального комплексу в аспекті комунікативної прагматики

3.2. Експлікований каузальний комплекс (ЕКК)

3.2.1. Маркованість ЕКК каузальними сполучниками англійської мови: because, as, if, though / although, so that, so

3.2.2. Маркованість ЕКК каузальними сполучниками нідерландської мови: omdat, want, als, alhoewel / hoewel, zodat, dus

3.2.3. Маркованість ЕКК каузальними сполучниками іспанської мови: porque, ya que, si, aunque, para que, por eso

3.2.4. Маркованість ЕКК каузальними сполучниками української мови: бо, оскільки, якщо, хоча / хоч, щоб / щоби, тому

3.2.5. Маркованість ЕКК каузальними сполучниками російської мови: потому что, так как, если, хотя / хоть, чтобы / чтоб, поэтому

3.3. Частково імплікований каузальний комплекс (ЧІКК)

3.3.1. Частки / прислівники still, yet, even як маркери ЧІКК в англійській мові

3.3.2. Частки / прислівники toch, nog, zelfs як маркери ЧІКК у нідерландській мові

3.3.3. Частки / прислівники aún, todavía як маркери ЧІКК в іспанській мові

3.3.4. Частки / прислівники все ж / все-таки / все одно, навіть як маркери ЧІКК в українській мові

3.3.5. Частки / прислівники всё же / всё-таки / всё равно, даже як маркери ЧІКК у російській мові

3.4. Мовленнєва реалізація каузального комплексу в мовах германської, романської та слов’янської груп

3.4.1. Стратегії і тактики кооперативної макростратегії для реалізації комунікативної інтенції автора технічної інструкції Canon у мовах дослідження

3.4.2. Складні мовленнєві акти реалізації каузальних ситуацій в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах

3.4.3. Засоби експлікації лінгвопрагматичних прийомів номіналізації, імперсоналізації, мітігації в мовленнєвих актах мов вивчення

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Когнітивно-семантичні характеристики каузального комплексу в мовах германської, романської та слов’янської груп

4.1. Пропозиційно-змістове наповнення вертеральних типів синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ у споріднених мовах

4.1.1. Пропозиційно-змістова наповненість вертеральних типів синтаксичного концепту для домінант англійської мови: cause, reason, condition, concession, purpose, effect, conclusion, result, consequence, means

4.1.2. Пропозиційно-змістова наповненість вертеральних типів синтаксичного концепту для домінант нідерландської мови: oorzaak, reden, conditie / voorwaarde, concessie / tegemoetkoming, doel, effect, conclusie, resultaat, gevolg / consequentie, middel

4.1.3. Пропозиційно-змістова наповненість вертеральних типів синтаксичного концепту для домінант іспанської мови: causa, razón, condición, concesión, fin / final, efecto, conclusión, resulta / resultado, consecuencia, medio

4.1.4. Пропозиційно-змістова наповненість вертеральних типів синтаксичного концепту для домінант української мови: причина, підстава, умова, допуст / поступка, мета / ціль, ефект, висновок / вивід, результат, наслідок, засіб

4.1.5. Пропозиційно-змістова наповненість вертеральних типів синтаксичного концепту для домінант російської мови: причина, основание, условие, уступка, цель, эффект, вывод, результат, следствие, средство

4.2. Пропозиційно-змістове наповнення синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ у зіставному аспекті

Висновки до розділу 4

Розділ 5. Структурно-когнітивні характеристики каузального комплексу у споріднених мовах

5.1. Формальна складова вертеральних типів синтаксичного концепту каузальність у домінантах каузального комплексу в мовах германської, романської та слов’янської груп

5.1.1. Типи структурних схем репрезентації домінант каузального комплексу в англійській мові: cause, reason, condition, concession, purpose, effect, conclusion, result, consequence, means

5.1.2. Типи структурних схем репрезентації домінант каузального комплексу в нідерландській мові: oorzaak, reden, conditie / voorwaarde, concessie / tegemoetkoming, doel, effect, conclusie, resultaat, gevolg / consequentie, middel

5.1.3. Типи структурних схем репрезентації домінант каузального комплексу в іспанській мові: causa, razón, condición, concesión, fin / final, efecto, conclusión, resulta / resultado, consecuencia, medio

5.1.4. Типи структурних схем репрезентації домінант каузального комплексу в українській мові: причина, підстава, умова, допуст / поступка, мета / ціль, ефект, висновок / вивід, результат, наслідок, засіб

5.1.5. Типи структурних схем репрезентації домінант каузального комплексу в російській мові: причина, основание, условие, уступка, цель, эффект, вывод, результат, следствие, средство

5.2. Формальна складова вертеральних типів синтаксичного концепту каузальність у зіставному аспекті

5.3. Комплексні каузальні фрейми в мовах германської, романської та слов’янської груп

5.3.1. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу причина (cause, oorzaak, causa, причина, причина)

5.3.2. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу підстава (reason, reden, razón, підстава, основание)

5.3.3. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу умова (condition, conditie / voorwaarde, condición, умова, условие)

5.3.4. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу допуст (concession, concessie / tegemoetkoming, concesión, допуст / поступка, уступка)

5.3.5. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу мета (purpose, doel, fin / final, мета / ціль, цель)

5.3.6. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу ефект (effect, effect, efecto, ефект, эффект)

5.3.7. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу висновок (conclusion, conclusie, conclusión, висновок / вивід, вывод)

5.3.8. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу результат (result, resultaat, resulta / resultado, результат, результат)

5.3.9. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу наслідок (consequence, gevolg / consequentie, consecuencia, наслідок, следствие)

5.3.10. Комплексні каузальні фрейми для домінанти каузального комплексу засіб (means, middel, medio, засіб, средство)

5.4. Комплексні каузальні фрейми в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах у зіставному аспекті

5.5. Фрактал каузальність у споріднених мовах

5.5.1. Фрактал каузальність в англійській мові

5.5.2. Фрактал каузальність у нідерландській мові

5.5.3. Фрактал каузальність в іспанській мові

5.5.4. Фрактал каузальність в українській мові

5.5.5. Фрактал каузальність у російській мові

5.5.6. Генералізований фрактал каузальність у мовах германської, романської та слов’янської груп

Висновки до розділу 5

Розділ 6. Прототипна та архетипна складова каузальних комплексів у споріднених мовах

6.1. Прототипні характеристики й відношення каузальності в лінгвістичній інтрепретації

6.2. Прототипні ознаки домінант каузального комплексу в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах

6.2.1. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу причина

6.2.2. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу підстава

6.2.3. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу умова

6.2.4. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу допуст

6.2.5. Вертеральні прототипи для домінант каузального комплексу мета

6.2.6. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу ефект

6.2.7. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу висновок

6.2.8. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу результат

6.2.9. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу наслідок

6.2.10. Вертеральні прототипи для домінанти каузального комплексу засіб

6.3. Інтралінгвальні вертеральні прототипи каузальних комплексів в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах

6.4. Крослінгвальний генералізований прототипний каузальний комплекс у споріднених мовах

6.5. Вірогідна реконструкція архетипних уявлень про каузацію у свідомості англійців, нідерландців, іспанців, українців і росіян

Висновки до розділу 6

Висновки

Список використаної літератури

Список лексикографічних джерел

Список довідникових джерел

Список джерел ілюстративного матеріалу

Додатки

Вступ

Дисертацію присвячено вивченню комунікативно-прагматичних і структурно-семантичних характеристик каузального комплексу (КК) у близькоспоріднених (українська – російська; англійська – нідерландська) і неблизькоспоріднених (українська – англійська; українська – нідерландська; українська – іспанська) мовах у зіставно-типологічному аспекті.

Експансіонізм сучасної мовознавчої науки виявляється у полідисциплінарності та поліпарадигмальності (С.П. Денисова [87], О.О. Селіванова [300]). Об’єктом лінгвістичних досліджень все частіше стають різноманітні ментальні репрезентації досвіду людини, тому їх теоретичне осмислення перебуває у центрі уваги вчених (Р. Джакендофф [472; 474], С.А. Жаботинська [98; 102], А.П. Загнітко [674], Дж. Лакофф [179; 180; 490], В.А. Маслова [235], Е. Нейлеман [516], З.Д. Попова [275; 276], Т. Сандерс [539] та ін.). Полідисциплінарна природа таких явищ та теоретичних об’єктів вимагає їх оновленої інтерпретації, зокрема й з лінгвокогнітивних позицій.

Висвітлення характеристик КК, як явища дійсності спирається на здобутки філософії (Аристотель [14], Т. Аквінас [11], Ф. Бейкон [11], А. Вайтхед [567], М. Гайдеггер [328; 357; 461], Д. Гано [446], Д. Льюїс [502; 503], Дж. Мекі [510], Дж. Мілль [512], Д. Юм [470]), логіки (Р. Картер [410], Б. Рассел [537], В. Рухьєро [536]), психолінгвістики (В. Ковтун, М. Ляско [142]), а також різноманітних теорій, розроблених останніми роками у фізиці (А. Ейнштейн [380], Дж. Полчінські [522], В. Ріндлер [529], М. Тегмарк [555], Е. Фурута [442]) та математиці (А.А. Марков [271], П.Л. Чебишов [15]).

Незважаючи на широту полідисциплінарного підходу до розкриття сутності КК, його лінгвістичне вивчення пов’язане з науковими розвідками І.І. Давидова [355; 365] (1853 р.) та О.П. Комарова [148; 149], В.П. Недялкова [338], Г.Г. Сильницького [307] (1969–1970 р.), які, працюючи у межах структуралістичної парадигми, обґрунтували поняття єдиного каузального комплексу, розуміючи під ним синкретичну єдність 5 функціональних типів складних речень: причини, наслідку, умови, допусту, цілі (Т.П. Шубіна [373]). Засоби лінгвального вираження каузальних відношень у різних мовах вивчались О.В. Бондарком [665; 666], І.Р. Вихованцем [671], Н.В. Гуйванюк [75], Л. Деганд [425], Б. Олтенбергом [389].

У подальшому основна увага приділялась аналізу семантики окремих компонентів каузальних конструкцій: каузативних дієслів (Ю.Д. Апресян [12], Ш. Баллі [22], А.Ю. Бессалов [31], А. Верхаген [562], Дж. Лайонз [508], Г.Г. Сильницький [307], І.В. Ступак [324], А. Схіпер [ 693], В.С. Храковський [364]), каузальних сполучників (Б. Дональдсон [694], А. Канестреллі [409], Н.Є. Леміш [201], Е. Сапоріті [701], М.Г. Штерн [703]) в англійській, іспанській, нідерландській, німецькій, російській, українській, французькій мовах. У комунікативному плані об’єктом лінгвістики було актуальне членування каузальних конструкцій (А.П. Загнітко [674], Г.О. Золотова [675], Е. Льорач [697], Р. Хаутема [696], М. Х’юїнз [695]), комунікативні різновиди іменних причинних груп (М.В. Всеволодова [59], В.В. Жданова [104], Е.С. Котвицька [158], Т.А. Ященко [384]). Прагматична реалізація каузальних відношень пов’язувалась із суб’єктивним підходом мовця до вербалізації ситуації та його бажанням вплинути на її результат (О.М. Аматов [7], М.В. Ляпон [226; 227], Т. Сандерс [538]).

У лінгвістиці сьогодення акцент робиться на описі організації концептуальних систем різних мов, які репрезентують типи мислення людини (Ф.С. Бацевич [25], Л. Деганд [425], А.П. Загнітко [674], В.І. Карасик [126], О.С. Кубрякова [165; 168], Е. Нейлеман [516], Т. Сандерс, Е. Швейцер [540] та ін.), у тому числі каузально-кондиціональне. Крім того, зіставний підхід до опрацювання мовного матеріалу апелює до концепцій, які обстоюють ідею встановлення універсального та специфічного в мовах (В.Г. Гак [62; 65], К. Джеймс [88], М.П. Кочерган [160; 161], Т.П. Кшешовський [176], Р. Штернеманн [372]).

Незважаючи на поодинокі праці у руслі когнітивної семантики, прагматики та синтаксису, дотичні до висвітлення складових КК у споріднених мовах (Б. Кортман, Е. Коупер-Кюлен [422], Дж. Лакофф [490], В.Г. Пасинок [263; 264], Т. Сандерс [540], Е. Сіон [548], Л.О. Фурс [354]), дотепер не визначено теоретичні об’єкти, опис яких сприяв би розкриттю механізмів відображення каузальних ситуацій у свідомості людини з подальшим їх зіставленням для виявлення загальнолюдського та ідіоетнічного в картуванні відповідних фрагментів дійсності.

Актуальність дисертації зумовлена нагальною потребою подальшого теоретичного осмислення досвіду людини шляхом ментальних репрезентацій, що вимагає оновлення науково-методологічного апарату сучасної лінгвістики. Презентація комунікативно-прагматичних і структурно-семантичних характеристик каузального комплексу в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах у зіставному аспекті дає змогу поглибленого вивчення взаємодії й взаємозв’язку мови і мислення, мови і свідомості, а отже, їх специфіки у концептуалізації й категоризації дійсності.

Мета дослідження полягає у виявленні та інтерпретації комунікативно-прагматичних і структурно-семантичних характеристик каузального комплексу в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах з оновлених лінгвокогнітивних позицій.

Мета дисертаційної праці детермінує необхідність розв’язання таких завдань:

– сформулювати теоретичні засади щодо встановлення характеристик каузального комплексу як ментально-логічного конструкту;

– розробити методологічну базу дослідження комунікативно-прагматичних і структурно-семантичних характеристик каузального комплексу у споріднених мовах;

– дати дефініцію і представити структуру каузального комплексу в англійській, нідерландській, іспанській, українській і російській мовах;

– виявити комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу за мовами вивчення;

– визначити структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в мовах германської, романської та слов’янської груп;

– здійснити зіставлення характеристик каузального комплексу в досліджуваних мовах;

– встановити типологію виокремлених характеристик каузального комплексу;

– виділити прототипи каузальних комплексів у кожній мові з генералізованим прототипним КК для п’ятьох мов;

– реконструювати архетипні уявлення про каузальний комплекс у свідомості германців, романців і слов’ян.

Об’єктом дослідження є каузальний комплекс, що репрезентує явище каузальності у свідомості людини.

Предметом вивчення виступають комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу у близько- та неблизькоспоріднених мовах.

Матеріалом дослідження слугували каузальні домінанти, які входять до бінем причина – ефект, підстава – висновок, умова – результат, допуст – наслідок, мета – засіб, представлені 58 лексемами (англ. – 10, нід. – 13, ісп. – 12, укр. – 13, рос. – 10), та фрагменти контекстів, де реалізується каузальне значення (англ. – 1062, нід. – 1194, ісп. – 670, укр. – 681, рос. – 741), вилучені шляхом суцільної вибірки із лінгвістичних словників різних типів і художньої та технічної літератури.

Методи дослідження. Дисертація базується на поліпарадигмальному підході, що дозволило проінтерпретувати результати системного та функціонального вивчення мов з оновлених лінгвокогнітивних позицій. Вибір tertium comparationis зумовлено відповідною лінгвістичною парадигмою. Структурний метод із прийомом компонентного аналізу застосовано для вилучення каузальних семем – пропозиційно-змістової складової синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ; за допомогою методик дистрибутивного аналізу виділено структурні схеми – формальну складову синтаксичного концепту. Функціональний метод із методиками контекстуально-інтерпретаційного аналізу використано для ідентифікації вертеральних типів каузальних комплексів у різних мовах і виділення стратегій і тактик реалізації каузальних ситуацій у складних мовленнєвих актах. Зіставно-типологічний метод у поєднанні з елементами методики фреймового й фрактального моделювання, етимологічного аналізу дозволив установити інтралінгвальні та крослінгвальні прототипи каузального комплексу та запропонувати вірогідну реконструкцію архетипних уявлень про каузальний комплекс у свідомості різних етносів на всіх етапах розвитку людини.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в реферованій дисертації виявлено та проінтерпретовано комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу з оновлених лінгвокогнітивних позицій.

Уперше комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу підлягають дескрипції на основі теорії мовленнєвих актів. Установлено, що кооперативна макростратегія каузального комплексу для всіх мов репрезентована стратегіями аргументування, маніпулювання, інформування, раціонального переконання, ввічливості, емпатії із застосуванням лінгвопрагматичних прийомів номіналізації, імперсоналізації, мітігації. Зазначені стратегії зреалізовано через тактики, представлені комбінаціями складних мовленнєвих актів, серед яких найчастотнішою для англійської, іспанської, української, російської мов є директив + репрезентатив, для нідерландської – репрезентатив + репрезентатив.

Структурно-семантичні характеристики каузального комплексу визначено через синтаксичний концепт КАУЗАЛЬНІСТЬ (СКК), що дозволило представити формальну складову КК у вигляді структурних схем, найпоширенішими з яких є: Ninan1 + Vlink + Ninan5; Ninan1 + Vact + Ninan4. Змістова складова КК утворена семантичними домінантами причини, підстави, умови, допусту, мети, ефекту, висновку, результату, наслідку, засобу. На основі структурно-семантичних характеристик змодельовано комплексні каузальні фрейми для кожної з мов, зокрема ВИД / РОЛЬ є ЩОСЬ / ХТОСЬ діє ЩОСЬ. На базі пропозиційно-змістових і формальних характеристик КК сконструйовано фрактали, що віддзеркалюють специфічність концептуалізації каузальності різними етносами. Універсальність концептуалізації каузальності виявляється у 3 прототипних вертеральних типах з 9: безагенсний, комбінований агенсно-антецедентний безагенсно-консеквентний, комбінований безагенсно-антецедентний агенсно-консеквентний. Новим є застосування нуметричної матриці для виділення типів синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ і їх прототипів у мовах вивчення. Визнано, що найбільш поширеними прототипними типами СКК є: ЩОСЬ БУТИ РЕЗУЛЬТАТОМ ЧОГОСЬ ІНШОГО (для англ., нід., ісп., укр. мов), ЩОСЬ / ХТОСЬ БУТИ ПРИЧИНОЮ ЧОГОСЬ ІНШОГО (нід., ісп., укр.), ЩОСЬ БУТИ НАСЛІДКОМ ЧОГОСЬ ІНШОГО (нід., укр., рос.). Уперше виявлено інтралінгвальні та крослінгвальні прототипи КК у мовах вивчення.

На основі реконструйованих архетипних уявлень про каузацію з’ясовано, що більша генетична тотожність каузальних домінант властива англійській, нідерландській та іспанській мовам. При цьому дві каузальні домінанти (ефект і результат) у всіх п’ятьох мовах дослідження продемонстрували наявність спільної етимології. Для більшості номінацій каузальних домінант (47 з 58) в етимологічних джерелах зафіксовано реконструйовані етимони з праіндоєвропейської мови.

Зміст дисертаційної роботи сформульовано в таких основних положеннях, які винесено на захист:

1. Каузальний комплекс – це онтолого-гносеологічна категорія, що в онтологічному плані представляє каузальну ситуацію, яку тлумачимо як фрагмент реальної / уявної дійсності, де об’єкти в певний момент часу і в певному місці пов’язані один з одним відношенням каузації. Цей фрагмент дійсності (ситуація / стан справ) обмежується та інтерпретується мовцем з комунікативно-прагматичних позицій. У гносеологічному плані КК – це ментально-логічний конструкт, що об’єднує підкатегорії причини, підстави, умови, допусту, мети й наслідку, ефекту, висновку, результату, засобу. Ці конституенти в мові об’єктивуються через синтаксичний концепт КАУЗАЛЬНІСТЬ.

2. Компоненти каузальної ситуації (КС) протиставляються за такими параметрами: 1) абсолютність – неабсолютність, 2) антецедентність – консеквентність, 3) агенсність – безагенсність, 4) комбінованість – некомбінованість, що дало можливість визначити 9 вертеральних типів КС залежно від фокусування уваги мовця та 3 вертеральні типи КК: експлікований, частково та повністю імплікований. Кореляція експлікованого та частково імплікованого КК у споріднених мовах не є рівномірною внаслідок індивідуального сприйняття різними етносами каузальної дійсності та, відповідно, її фрагментарного відображення варіативними лінгвальними засобами.

3. На базі найпоширеніших типів СКК для кожної з мов вивчення встановлено інтралінгвальні прототипи КК, більша кількість (7) яких спостерігається в українській мові, менша (3) – у російській. Перша цифра свідчить про вищий ступінь деталізації каузальності українцями, друга – корелює з вищим рівнем абстракції каузального мислення росіян.

4. Ідентифікація прототипів на основі наявності семантичних актантів для кожного з 9 вертеральних типів КС в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах дала підстави стверджувати, що безагенсний, комбінований агенсно-антецедентний безагенсно-консеквентний, комбінований безагенсно-антецедентний агенсно-консеквентний вертеральні прототипи КС є універсальними, що вказує на прагнення до лінгвальної економії носіїв різних мов; абсолютного та консеквентного з антецедентним агенсом типів не було виявлено в жодній з мов вивчення, антецедентний з консеквентним агенсом і антецедентний з консеквентним станом – лише в нідерландській мові, консеквентний з антецедентним станом – лише в російській мові, агенсний – у нідерландській і російській, що підкреслює специфічність картування явищ каузальної дійсності різними етносами.

5. За результатами крослінгвального зіставлення універсальних прототипних типів СК встановлено не було. СК НАЯВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ є прототипним для 4 мов (англ., нід., ісп., укр.); СК ВПЛИВУ – для 4 мов (англ., ісп., укр., рос.); СК НАЯВНОСТІ НАСЛІДКУ – для 3 мов (нід., укр., рос.); СК ДОСЯГНЕНННЯ – для 2 мов (англ., нід.); СК НАЯВНОСТІ ПРИЧИНИ – для 2 мов (нід., укр.).

6. На основі реконструйованих архетипних уявлень про КК з’ясовано, що більша генетична тотожність каузальних домінант властива англійській, нідерландській та іспанській мовам. Вірогідна реконструкція архетипних уявлень про КК у різних етносів підтвердила тезу про тотожність архаїчного каузального мислення представників індоєвропейських мов і спроможність архетипів модифікуватися в історичному розвитку народів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання у зіставно-типологічних дослідженнях; у внеску до поглиблення положень теорії комунікації (ідентифікація вертеральних типів каузальних ситуацій з опорою на систему протиставлень), лінгвопрагматики (систематизація стратегій, тактик із прагматичними прийомами, що реалізують каузальні ситуації у мовленні), зіставної семантики (зіставлення фрагментів картин світу), когнітивного синтаксису (відтворення фреймової та фрактальної структур синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ), когнітивної семантики (визначення прототипів і реконструкція архетипних уявлень про каузальний комплекс у свідомості різних етносів).

Результати дослідження можуть бути використані у курсах із зіставного мовознавства ("Зіставна семантика", "Зіставний синтаксис", "Зіставна прагматика"), загального мовознавства ("Мова і мислення"), когнітивної лінгвістики ("Когнітивна семантика", "Когнітивний синтаксис"), порівняльної типології ("Порівняльна типологія англійської та української мов", "Порівняльна типологія нідерландської та української мов", "Порівняльна типологія іспанської та української мов", "Порівняльна типологія української та російської мов"). Застосування розробленої нуметричної матриці буде доцільним при виявленні різних прототипів в аналогічних дослідженнях на матеріалі інших мов.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури (736 позицій, з них іноземними мовами – 263 позиції, лексикографічних джерел – 83, довідникового матеріалу – 43, ілюстративного – 32 позиції), 14 додатків, розташованих на 138 сторінках. Допоміжним засобом унаочнення результатів дослідження є 168 таблиць, 34 рисунки, 4 схеми, 6 діаграм. Загальний обсяг дисертації становить 627 сторінок, обсяг основного тексту – 414 сторінок.

Висновки

Теоретико-методологічна концепція дисертації ґрунтується на роботах І.І. Давидова, О.П. Комарова, Т.П. Шубіної, де акцентується можливість розгляду каузальних відношень у межах єдиного каузального комплексу, З.Д. Попової, Л.О. Фурс, в яких обґрунтовується доцільність вивчення фундаментальних явищ, категорій, зокрема каузації, через синтаксичні концепти – одиниці когнітивного синтаксису з планом змісту і вираження, а також на здобутках, пов’язаних із вивченням каузальності як явища дійсності та каузальності як категорії. Вивчення категорії каузальності спиралось на теорію прототипів (А. Вежбицька, М. Джонсон, Дж. Лакофф, Д. Полев, Е. Рош, Л. Фурс) та теорію архетипів (В.І. Кодухов, В.В. Левицький, Ю.В. Откупщиков, В. Пізані, О.О. Селіванова, В.М. Топоров, О.М. Трубачов, К. Юнг). Зіставний підхід до аналізу мовного матеріалу апелював до концепцій, які обстоюють ідею встановлення універсального та специфічного у споріднених мовах (В. Г. Гак, К. Джеймс, М.П. Кочерган, Т.П. Кшешовський, Р. Штернеманн та ін.).

Методика дослідження мала комплексний характер, що зумовлено самою метою роботи – ідентифікацією та описом комунікативно-прагматичних і структурно-семантичних характеристик каузального комплексу у споріднених мовах. Поліпарадигмальна спрямованість наукової розвідки детермінувала встановлення tertium comparationis для вивчення об’єкта дисертації у плані системно-структурної парадигми (синтаксичний концепт КАУЗАЛЬНІСТЬ), комунікативно-функціональної (стратегії, тактики, складні мовленнєві акти), когнітивно-дискурсивної (моделі каузальних фреймів, фрактали КАУЗАЛЬНІСТЬ, прототипи, архетипи).

Каузальний комплекс як продукт концептуалізації та категоризації схарактеризовано в онтолого-гносеологічному плані. З огляду на те, що фрагмент дійсності, який репрезентовано каузальним комплексом у вигляді ментально-логічного конструкту у свідомості людини, підлягає обмеженню та інтерпретації мовця, у дисертації у науковий обіг уводиться термін вертеральність на позначення інтегрованої характеристики каузальності, відповідно до якої у процесі актуалізації у свідомості мовця об’єктивується певний тип синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ. Було ідентифіковано 9 вертеральних типів КС:

1) [risi] k [rjsj] – абсолютний (абсолютний антецедент + абсолютний консеквент), де повністю репрезентовано всі складові КС (ri, si, k, rj, sj);

2) [risi] k [rj_] – антецедентний з консеквентним агенсом, де відсутній стан консеквента sj;

3) [risi] k [_sj] – антецедентний з консеквентним станом, де відсутній агенс консеквента rj;

4) [ri_] k [rjsj] – консеквентний з антецедентним агенсом, де відсутній стан антецедента si;

5) [_si] k [rjsj] – консеквентний з антецедентним станом, де відсутній агенс антецедента ri;

6) [ri_] k [rj_] – агенсний, де відсутні стани антецедента si та консеквента sj;

7) [_si] k [_sj] – безагенсний, де відсутні агенси антецедента ri та консеквента rj;

8) [ri_] k [_sj] – комбінований агенсно-антецедентний і безагенсно-консеквентний, де відсутні стан антецедента si та агенс консеквента rj;

9) [_si] k [rj_] – комбінований безагенсно-антецедентний і агенсно-консеквентний, де відсутні агенс антецедента ri та стан консеквента sj.

На матеріалі технічної літератури визначено, що глобальна інтенція її автора реалізується кооперативною макростратегією, яка втілюється у таких стратегіях і тактиках відповідно:

1) аргументативній з тактиками привертання уваги, ілюстрування, прогнозування;

2) маніпулятивній: спонукання, указівок;

3) інформування: роз’яснення / пояснення, уточнення, підтримання мовленнєвої взаємодії;

4) раціонального переконання: застереження / попередження, мотивування;

5) ввічливості: дотримання хорошого тону, зменшення тиску на адресата;

6) емпатії: акцентування на небажаному наслідку, психологічної підтримки; доброї поради.

Експлікований каузальний комплекс більш очевидно представлений в англійській (445 одиниць), російській (391), українській (334), іспанській (326), на відміну від нідерландської (209), що пов’язується з найбільшим ступенем аналітичності англійської мови й одночасно з найвищим ступенем унітарності логічного мислення нідерландців. В англійській мові найвищий відсоток експлікації з-поміж каузальних домінант виявила підстава (32 %), що свідчить про суб’єктивність більшості суджень англійців – упевненість у своїй правоті.

У нідерландській мові найчастотнішою є каузальна домінанта умова (33 %), як і в іспанців (42 %), підтверджуючи логічну основу мислення їх носіїв. В українській та російській мовах найчастотнішою серед домінант експлікованого каузального комплексу є мета (43 % і 36 % відповідно), вочевидь акцентуючи цілеспрямованість слов’ян і наполегливість у досяганні цілей. Імплікований (згорнутий) каузальний комплекс на сучасній стадії розробки концепції у зіставному аспекті оцінювати ще зарано у зв’язку з високим ступенем суб’єктивності отриманих результатів, що може стати перспективою подальших розвідок.

Змістову складову каузального комплексу утворюють семантичні домінанти, номінації яких представлено такими лексемами: (англ.) cause, reason, condition, concession, purpose, effect, conclusion, result, consequence, means; (нід.) oorzaak, reden, conditie / voorwaarde, concessie / tegemoetkoming, doel, effect, conclusie, resultaat, gevolg / consequentie, middel; (ісп.) causa, razón, condición, concesión, fin / final, efecto, conclusión, resulta / resultado, consecuencia, medio; (укр.) причина, підстава, умова, допуст / поступка, мета / ціль, ефект, висновок / вивід, результат, наслідок, засіб; (рос.) причина, основание, условие, уступка, цель, эффект, вывод, результат, следствие, средство.

Формальна складова синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ у роботі репрезентована у вигляді структурних схем. Найбільша кількість структурних схем об’єктивації синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ притаманна англійській мові (102 одиниці), найменша – українській (61), що прямопропорційно даним стосовно пропозиційно-змістової складової (англ. – 256, укр. – 156).

Щодо кореляції загальної кількості структур з іменною каузальністю із загальним числом структурних схем для каузального комплексу в окремо взятих мовах, то мови розташувалися у такому порядку: російська (39,2 %), іспанська (31,8 %), українська (31,1 %), нідерландська (29,3 %), англійська (27,5 %). Для генералізованого каузального комплексу цей показник сягає 31,5 %. Усі мови дослідження продемонстрували наявність іменної каузальності, при чому показник для каузального комплексу кожної окремо взятої мови наближається до показника генералізованого каузального комплексу.

На основі структурно-семантичних характеристик змодельовано 50 комплексних каузальних фреймів для кожної з мов, з яких виділено еквівалентні одиниці, зокрема ВИД / РОЛЬ є ЩОСЬ / ХТОСЬ діє ЩОСЬ є еквівалентним каузальним фреймом для домінант каузального комплексу (ісп.) conclusión, resulta / resultado, consecuencia. У подальшому комплексні каузальні фрейми було об’єднано у фрактали КАУЗАЛЬНІСТЬ з представленням генералізованого фрактала КАУЗАЛЬНІСТЬ.

Прототипні типи синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ виявлено на інтра- та крослінгвальному рівнях. До інтралінгвальних віднесено такі:

- (англ.) СК НАЯВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ – 5 домінант, ПРИЗВЕДЕННЯ, ДОСЯГНЕННЯ, ВІДБУТТЯ – по 4 домінанти;

- (нід.) СК НАЯВНОСТІ ПРИЧИНИ, УМОЖЛИВЛЮВАННЯ, ДОСЯГНЕННЯ, НАЯВНОСТІ НАСЛІДКУ, СЛІДУВАННЯ, НАЯВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ – по 3 домінанти для кожного з 6 типів;

- (ісп.) СК НАЯВНОСТІ ЕФЕКТУ – 5 домінант, НАЯВНОСТІ ПРИЧИНИ, НАЯВНОСТІ ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ, НАЯВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ, ДІЇ – по 4 домінанти;

- (укр.) СК НАЯВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ – 4 домінанти, НАЯВНОСТІ ПРИЧИНИ, ВПЛИВУ, ВИКЛИКАННЯ, ВИПРАВДОВУВАННЯ, ДІЇ, НАЯВНОСТІ НАСЛІДКУ – по 3 домінанти;

- (рос.) СК ВПЛИВУ, НАЯВНОСТІ НАСЛІДКУ – по 4 домінанти, ВИВЕДЕННЯ – для 3 домінант.

Ідентифікація прототипів на основі наявності семантичних актантів Ag, Eff, Pat і Rec і предикатів CAUSE, BE1, BE2 для кожного з 9 вертеральних типів КС в англійській, нідерландській, іспанській, українській та російській мовах: 1) [Ag + Eff + k + Pat + Rec]; 2) [Ag + Eff + k + Pat]; 3) [Ag + Eff + k + Rec]; 4) [Ag + k + Pat + Rec]; 5) [Eff + k + Pat + Rec]; 6) [Ag + k + Pat]; 7) [Eff + k + Rec]; 8) [Ag + k + Rec]; 9) [Eff + k + Pat], дала підстави стверджувати, що універсальність концептуалізації каузальності виявляється у вигляді 3-х прототипних вертеральних типів з 9-ти: [Eff + k + Rec] – безагенсний, [Ag + k + Rec] – комбінований агенсно-антецедентний безагенсно-консеквентний, [Eff + k + Pat] – комбінований безагенсно-антецедентний агенсно-консеквентний. Це вказує на прагнення до лінгвальної економії носіїв різних мов. Абсолютного типу та консеквентного з антецедентним агенсом не було виявлено в жодній з мов вивчення, антецедентний з консеквентним агенсом і антецедентний з консеквентним станом – лише в нідерландській мові, консеквентний з антецедентним станом – лише в російській мові, агенсний – у нідерландській і російській, що підкреслює специфічність картування явищ каузальної дійсності різними етносами.

Крослінгвальні прототипи представлено у вигляді генералізованого прототипного каузального комплексу для англійської, нідерландської, іспанської, української та російської мов, згідно з яким універсальних міжмовних прототипів не встановлено.

На основі реконструйованих архетипних уявлень про каузацію з’ясовано, що більша генетична тотожність каузальних домінант властива англійській, нідерландській та іспанській мовам. На базі етимологічних джерел встановлено, що більшість номінацій каузальних домінант мають етимони з праіндоєвропейської мови (47 з 58). Отримані результати, очевидно, можна пояснити тим, що певні прототипні типи синтаксичного концепту КАУЗАЛЬНІСТЬ об’єктивації КК утворилися в період існування спільної індоєвропейської прамови, а наявність їх апрототипічних типів завдячує подальшому індивідуальному історичному розвиткові мов, соціальному ладу, культурним пріоритетам.

У перспективі вбачаємо розширення ілюстративної бази для проведення більш детального дослідження каузального комплексу з комунікативно-прагматичних позицій.

Список використаних джерел

1. Аганесов В. С. Типы связей в каузальных высказываниях и их пунктуационное оформление: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / В. С. Аганесов. - Пятигорск, 2003. - 19 с.

2. Акимова Э. Н. Категория обусловленности и её реализация в языке памятников письменности русского средневековья (ХІ-ХVІІ вв.): автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Э. Н. Акимова. - Нижний Новгород, 2007. - 50 с.

3. Акимова Э. Н. Категория обусловленности: статус, состав, уровни реализации / Э. Н. Акимова // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 2. Языкознание. - 2012. - № 1 (15). - С. 250-254.

4. Алексанова С. А. Причинные детерминанты: структурно- семантический аспект / С. А. Алексанова // Филология и журналистика. - Вестник Университета Российской академии образования. - 2008. - № 3 (41). - С. 36-39.

5. Аматов А. М. Морфологические каузативы в английском языке [Електронный ресурс] / А. М. Аматов // Ярославский педагогический вестник. - 2003. - № 1 (34). - Режим доступа: http://www.vestnik.yspu.org/releases /novye_lssledovaniy/19_10/.

6. Аматов А. М. Причинно-следственные связи на разных уровнях языка: дис.... доктора филол. наук: 10.02.04 / Аматов Александр Михайлович. - Москва, 2005. - 347 с.

7. Аматов А. М. Причинность в языкознании как отражение философской категории каузальности / А. М. Аматов // Научные ведомости. Серия Гуманитарные науки. - 2010. - Вып. 6. - № 12 (83). - С. 5-12.

8. Аналитическая философия (11.2.2 Конвенциональность грамматики) [Электронный ресурс] / А. К. Блинов, В. А. Ладов, М. В. Лебедев. - Режим доступа: http://www.niv.ru/doc/philosophy/philosophy- analytic/index.htm.

9. Андрамонова Н. А. Синтаксические отношения как универсалии / Н. А. Андрамонова, И. Я. Балабанова // Сопоставительная филология и полилингвизм: [сб. науч. трудов / под общ. ред. А. А. Аминовой, Н. А. Андрамоновой]. - Казань, 2003. - С. 26-31.

10. Андрамонова Н. А. Сложные предложения, выражающие обстоятельственные отношения в современном русском языке / Наталия Алексеевна Андрамонова. - Казань, Изд-во Казанского ун-та, 1977. - 176 с.

11. Антология мировой философии: в 4-х т. - М.: Мысль, 1970. - Т. 2: Европейская философия от эпохи возрождения по эпоху просвещения. - 1970. - С. 216.

12. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства языка) / Юрий Дериникович Апресян // Избранные труды. - Т. І. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Языки русской культуры, 1995. - 464 с.

13. Апресян Ю. Д. Русская языковая картина мира и системная лексикография / [В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева и др.]; под ред. Ю. Д. Апресяна. - М.: Языки славянских культур, 2006. - 912 с. - (Studia philologica).

14. Аристотель. Сочинения / Аристотель; ред. В. Ф. Асмус. - Т. 1. - М.: Мысль, 1976. -550 с.

15. Артоболевский И. И. Научное наследие П. Л. Чебышева / И. И. Артоболевский. - Т. 2. - М., Л.: Изд-во АН СССР, 1945. - 192 с.

16. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл (логико-семантические проблемы): автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Н. Д. Арутюнова. - Москва, 1975. - 46 с.

17. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Нина Давидовна Арутюнова. - М.: Наука, 1988. - 338 с.

18. Аршинов В. И. Синергетика как инструмент формирования новой картины мира / В. И. Аршинов, В. Г. Буданов // Человек, наука, цивилизация: К 70-летию акад. В. С. Степина / отв. ред И. Т. Касавин. - М., 2004. - С. 428-463.

19. Бабалова Л. Л. Сложное предложение в преподавании русского языка как иностранного / Люцета Леоновна Бабалова. - М.: Рус. яз., 1983. - 128 с.

20. Баклагова Ю. В. К вопросу о каузальности и каузативности в системе языка / Ю. В. Баклагова // Вестник Адыгейского государственного университета. - 2008. - Вып. 10 (38). - С. 26-30.

21. Бакулев А. В. Функционально-семантическое поле каузальности в русском языке / А. В. Бакулев // Вестник Томского государственного университета. - 2009. - № 322. - С. 186-191.

22. Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли; [пер. с фр. К. А. Долинина; под. ред. Е. Г. Эткинда]. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. - 394 с.

23. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Флорій Сергійович Бацевич. - К.: Видавничий центр "Академія", 2011. - 304 c. - (Сер. "Альма-матер").

24. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Флорій Сергійович Бацевич. - [2-ге вид., доп]. - К.: Вид. центр "Академія", 2009. - 376 c. - (Сер. "Альма-матер").

25. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Флорій Сергійович Бацевич. - [2-ге вид.]. - К.: Видавничий центр "Академія", 2011. - 240 с. - (Сер. "Альма-матер").

26. Бачинин В. А. У истоков принципа деятельности (аристотелевская деятельная причина как методологическое основание исследования правовых цивилизаций) / В. А. Бачинин // В диапазоне гуманитарного знания: [сб. к 80- летию проф. М. С. Кагана. Серия "Мыслители"]. - СПб.: Санкт- Петербургское философское общество, 2001. - Вып. 4. - С. 202-208.

27. Бачинин В. А. Человек катастрофы и его влечение к хаосу: отология и ментальность / В. А. Бачинин // Социальный кризис и социальная катастрофа: сб. материалов конф. / под ред. Д. У. Орлова. - СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. - С. 205-210.

28. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис: учеб. пособ. [для филол. спец. ун-тов] / Вера Арсеньевна Белошапкова. - М., 1977. - С. 85.

29. Береснева В. А. Лингвистический синкретизм как линвомыслительный феномен (на материале грамматической категории времени в немецком языке) / В. А. Береснева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2013. - № 1. - С. 103-109.

30. Бессалов А. Ю. Каузативные глаголы как средство выражения причинно-следственных отношений в английском и французском языках / А. Ю. Бессалов // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер. Лингвистика. - 2010. - № 6. - С. 85-90.

31. Бессалов А. Ю. Специфика выражения каузальных отношений в современном английском и французском языках: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 "Сравнительно-историческое языкознание" / А. Ю. Бессалов. - Белгород, 2012. - 20 с.

32. Биренбаум Я. Г. Сложноподчинённое предложение в современном английском языке / Яков Григорьевич Биренбаум. - Челябинск, 1981. - 131 с.

33. Боброва Т. О. Причинные конструкции в ярусной синтаксической модели (на материале русского и английского языков): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Боброва Татьяна Олеговна. - Ставрополь, 2006. - 208 с.

34. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: [курс лекций по английской филологии] / Николай Николаевич Болдырев. - Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000. - 123 с.

35. Бондаренко Л. И. Специфика языковой структуры жанра "совет" / Л. И. Бондаренко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Мовознавство. - 2010. - Вип. 16.-№ 11. - С. 56-61.

36. Бондарко А. В. Типовые ситуации в системе анализа категорий грамматики / А. В. Бондарко: материалы и тезисы докладов Международной конференции, посвящённой 50-летию Петербургской типологической школы. - СПб., 2011. - С. 33-37.

37. Боряева Л. М. Критерии грамматикализации: к вопросу о соотношении эксплицитной и имплицитной грамматики / Л. М. Боряева // Rossica Petropolitana Juniora. - 2007. - Вып. 1. - С. 127-139.

38. Буданов В. Методология синергетики в постнеклассической науке: принципы и перспективы / Владимир Буданов. - М.: УРСС, 2007. - 232 с.

39. Буданов В. Г. Методологические принципы синергетики / В. Г. Буданов // Новое в синергетике / под ред. Г. Г. Малинецкого. - М.: Наука, 2006. - С. 312-322.

40. Булыгина Т. В. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелёв. - М.: Языки русской культуры, 1997. - 576 с.

41. Булынина М. М. Проблема синтаксического концепта / М. М. Булынина // Вестник Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова. Серия Филологические науки. - М., 2012. - № 4. - С. 67-73.

42. Буркова С. И. Условные конструкции в русском жестовом языке / С. И. Буркова // Русский жестовый язык: Первая лингвистическая конференция: [сб. ст. / под ред. О. В. Фёдоровой]. - М., 2012. - С. 50-82.

43. Вакуленко М. О. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінографії / Максим Олегович Вакуленко. - Київ, 2009. - 69 с.

44. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка / Нина Сергеевна Валгина. - [3-е изд.]. - М.: Высш. школа, 1991. - 431 с.

45. Валиева Л. Г. Семантика и репрезентация каузальности в татарском литературном языке: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.02 "Языки народов Российской Федерации" / Л. Г. Валиева. - Казань, 2012. - 20 с.

46. Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифичных контекстах / Анна Вежбицкая // THESIS, 1993. - Вып. 3. - С. 185-206.

47. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание: [монография] / Анна Вежбицкая; [отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой; пер. с англ.]. - М.: Русские словари, 1997. - 416 с.

48. Вендлер З. Причинные отношения / З. Вендлер // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XVIII: Логический анализ естественного языка / [сост. В. В. Петрова]. - М.: Прогресс, 1986. - С. 264-276.

49. Виноградов В. С. Грамматика испанского языка: Практический курс: [учебн. для ин-в и фак-в иностр. яз.] / Венедикт Степанович Виноградов. - [4-е изд.]. - М.: Книжный дом "Университет", 2000. - 432 с.

50. Волохина Г. А. Синтаксические концепты русского простого предложения / Г. А. Волохина, З. Д. Попова. - Воронеж, 1999. - 196 с.

51. Воркачев С. Г. Концепт как "зонтиковый термин" / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация. - М.: МАКС Пресс, 2003. - Вып. 24. - С. 5-12.

52. Воркачев С. Г. Концепт Счастья: понятийный и образный компоненты / С. Г. Воркачев // ИАН СЛЯ. - 2001. - Т. 60. - № 6. - С. 47-58.

53. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение / С. Г. Воркачев // Труды Кубанского государственного технологического университета. Сер. Гуманитарные науки. - Краснодар: КГТУ, 2003. - Т. 17. - Вып. 2. - С. 268-276.

54. Воркачев С. Г. Эталонность в сопоставительной семантике / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация: [сб. статей / отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов]. - М.: МАКС Пресс, 2003. - Вып. 25. - С. 6-15.

55. Вригт Г. Х. фон. Логико-философские исследования: Избранные труды / Георг Хенрик фон Вригт; [пер. В. Смирнова, П. Быстрова, А. Карпенко]. - М.: Прогресс, 1986. - 593 с.

56. Всеволодова М. В. К вопросу о методологиях и методиках лингвистического анализа (на примере категории пространственных, временных и причинных отношений) / М. В. Всеволодова // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. - 2005. - № 3. - С. 51-77.

57. Всеволодова М. В. О подлежащем и категории причинности в русском языке (К вопросу о некоторых характеристиках русского языкового сознания в концепции А. Вежбицкой) / М. В. Всеволодова, Э. С. Котвицкая // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. - 1999. - № 5. - С. 66-88.

58. Всеволодова М. В. Поля, категории и концепты в грамматической системе языка / М. В. Всеволодова // Вопросы языкознания, 2009. - № 3. - С. 76-99.

59. Всеволодова М. В. Причинно-следственные отношения в современном русском языке / М. В. Всеволодова, Т. А. Ященко. - [3-е изд.]. - М.: Книжный дом "Либроком", 2013. - 208 с.

60. Всеволодова М. В. Средства связи, участвующие в выражении причинно-следственных отношений, в рамках функционально- коммуникативного описания языка (корпус средств и актуальное членение) / М. В. Всеволодова, Е. Н. Виноградова // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. - 2001. - № 6. - С. 69-100.

61. Гак В. Г. К проблеме семантической синтагматики / В. Г. Гак // Проблемы структурной лингвистики. 1971. - М.: Наука, 1972. - C. 367-395.

62. Гак В. Г. К типологии функциональных подходов к изучению языка / В. Г. Гак // Проблемы функциональной грамматики. - М.: Наука, 1985. - C. 17-84.

63. Гак В. Г. О контрастивной лингвистике (вступ. ст.) / В. Г. Гак // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 5-17.

64. Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания / В. Г. Гак // Семантическая структура слова. - М., 1971. - С. 78-96.

65. Гак В. Г. Языковые преобразования / Владимир Григорьевич Гак. - М.: Школа "Языки русской культуры", 1998. - 768 с.

66. Галаева А. В. Структурные и когнитивные методы исследования лексических инноваций [Электронный ресурс] / А. В. Галаева. - Режим доступа: www.stattionline.org.ua/filologiya/.

67. Гжегорчик А. Популярная логика (Общедоступный очерк логики предложений) / Анжей Гжегорчик. - [3-е изд., стереотип.]. - М.: Наука, 1979. - 112 с.

68. Глотова О. В. Функціонально-синтаксичний аналіз категорії причиновості в сучасній українській літературній мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / О. В. Глотова. - Харків, 1994. - 16 с.

69. Глущук Г. Каузальність та каузативність - якісні різновиди каузації / Ганна Глущук // Лінгвістика. - 2009. - Вип. ІХ. - С. 209-212.

70. Глущук-Олея Г. І. Мовні способи вираження каузативності / Г. І. Глущук-Олея // Studia Linguistica. - 2010. - Вип. 4. - С. 155-159.

71. Гончаренко Л. О. Лінгвокогнітивні, функціонально-прагматичні та адаптаційні ознаки лексичних запозичень у сучасній німецькомовній та україномовній пресі: дис. … канд. філол. наук: 10.02.15 "Загальне мовознавство" / Гончаренко Людмила Олексіївна. - Миколаїв, 2010. - 205 с.

72. Горошкевич О. Соматичний сегмент японської мовної картини світу / О. Горошкевич // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. - 2008. - Вип. 45. - С. 234-241.

73. Гренарова Р. Новые образовательные информационные технологии в обучении русскому язику / Р. Гренарова // Мова. - 2012. - № 17. - С. 213-217.

74. Григорьева Ю. Б. Текстовые единицы логического обоснования и их роль в информационной структуре английского нарративного дискурса XVIII века / Ю. Б. Григорьева // Вестник МГЛУ (Грамматические средства выражения когнитивно-функциональной семантики). - М., 2001. - Вып. 460. - С. 165-182.

75. Гуйванюк Н. В. Слово - Речення - Текст: Виб. праці / Ніна Василівна Гуйванюк. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. - 664 с.

76. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт. - М.: Прогресс, 1984. - 400 с.

77. Дадуева Е. А. Общая характеристика каузативных глаголов / Е. А. Дадуева // Вестник СибГУТИ. - 2011. - № 2. - С. 76-81.

78. Данеш Ф. Многомерная классификация грамматических членов предложения / Ф. Данеш // Язык: система и функционирование. - М.: Наука, 1988. - С. 78-87.

79. Даниленко В. П. Вильгельм фон Гумбольдт и неогумбольдтианство / Валерий Петрович Даниленко. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. - 216 с.

80. Даниленко В. П. Методы лингвистического анализа: [курс лекций] / Валерий Петрович Даниленко. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 280 с.

81. Даниэль М. А. Неравноправие ролей в относительных конструкциях: материалы по частотности релятивизации в арчинском и удинском языках / М. А. Даниэль, Ю. А. Ландер // Семантика языковых единиц разных уровней: [сб. науч. тр.]. - 2013. - Махачкала. - Т. 15. - С. 59-78.

82. Деже Д. Некоторые замечания о роли приложения типологии к контрастивной лингвистике / Д. Деже; пер. с англ. Е. Р. Сквайре // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 179-186.

83. Дейк Т. А. ван. Вопросы прагматики текста / Т. А. ван Дейк // Новое в зарубежной лингвистике. - М., 1978. - Вып. 8. Лингвистика текста. - С. 259-336.

84. Делёз Ж. Логика смысла / Жиль Делёз. - М. - Екатеринбург, 1998. - С. 29-31.

85. Демьянков В. З. "Субъект", "тема", "топик" в американской лингвистике последних лет (Обзор ІІ) / В. З. Демьянков // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка, 1979. - Т. 38. - № 4. - С. 368-380.

86. Денисова С. П. Лексичне значення у контексті сучасної лінгвістики / С. П. Денисова // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ: БДПУ, 2011. - Вип. VI. - Ч. IIІ. - С. 81-89.

87. Денисова С. П. Лінгвістика на зламі наукових парадигм: від Фердинанда де Соссюра до Ноама Хомського / С. П. Денисова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія. - 2013. - Т. 16. - № 1. - С. 42-49.

88. Джеймс К. Контрастивный анализ / К. Джеймс; пер. с англ. Н. А. Лауфер // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 205-306.

89. Дорофєєв Ю. В. Про зміст терміну варіантність / Ю. В. Дорофєєв // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. - Т. 25 (64). - № 1. - Ч. № 2. - С. 22-26.

90. Дробышева Н. Н. Категория обусловленности в русском и чувашском языках: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / Н. Н. Дробышева. - Чебоксары, 2008. - 25 с.

91. Дробышева Н. Н. Сущность смысловых отношений обусловленности / H. H. Дробышева // cб. науч. тр. ученых Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. - Саранск; М., 2007. - С. 214-217.

92. Дубовик Л. І. Логіко-граматичні аспекти категорії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л. І. Дубовик. - Донецьк: Дон НУ, 2005. - 20 с.

93. Дудчук Ф. Введение в Теоретическую Лингвистику. Структура события: конкретный пример [Электронный ресурс] / Ф. Дудчук, С. Подобряев. - Режим доступа: http://seminars.narod.ru/spring2005/ lecture9_2005.pdf.

94. Душина Н. П. Каузативные глаголы: семантика и граматика: на материале поэзии Серебряного века: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Н. П. Душина. - Тамбов, 2004. - 23 с.

95. Евтюхин В. Б. Группировка полей обусловленности: причина, условие, цель, следствие, уступка / В. Б. Евтюхин // Теория функциональной грамматики. Локативность. Поссессивность. Обусловленность / отв. ред. А. В. Бондарко. - Спб., 1996. - С. 138-175.

96. Евтюхин В. Б. Категория обусловленности в современном русском языке и вопросы теории синтаксических категорий: [монография] / Вячеслав Борисович Евтюхин. - СПб., 1997. - 198 с.

97. Ермакова М. В. Модель представления бессоюзных сложных предложений и методический эсперимент в болгароязычной аудитории / М. В. Ермакова // Язык, сознание, коммуникация: [сб. статей / отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов]. - М.: МАКС Пресс, 2003. - Вып. 25. - С. 178-188.

98. Жаботинская С. А. Геометрия смысла: концептуальные модели языка и фрактальные формы / С. А. Жаботинская // Первая российская конференция по когнитивной науке: [тезисы докл.]. - Казань: Казанский гос. ун-т, 2004. - С. 85-87.

99. Жаботинская С. А. Концептуальный анализ: типы фреймов / С. А. Жаботинская // Вісник Черкаського університету. - 1999. - Вип. 11. - С. 3-17.

100. Жаботинская С. А. Лексическое значение: принципы построения концептуальной сети / С. А. Жаботинская // Zlovo z perspektywy jezykoznawcy i tlumacza / [red. Alicja Pstyga]. - T. II. - Gdansk: Widawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2005. - P. 53-62.

101. Жаботинская С. А. Лингвокогнитивный подход к анализу номинативных процессов / С. А. Жаботинская // Вестник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Сер. Романо-германская филология. Методика преподавания иностранных языков. - 2010. - № 928. - С. 6-20.

102. Жаботинская С. А. Ономасиологические модели в свете современных направлений когнитивной лингвистики / С. А. Жаботинская // С любовью к языку: [сб. науч. трудов, посв. Е. С. Кубряковой]. - М. - Воронеж: ИЯ РАН, 2002. - С. 115-123.

103. Жайворонок В. В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення / В. В. Жайворонок // Культура народов Причерноморья. - 2002. - № 32. - С. 51-53.

104. Жданова В. В. Простые предложения с именной причинной группой, выражающие причинно-следственные отношения в мире неживой природы языка: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Жданова Владислава Валерьевна. - Москва, 1998. - 189 с.

105. Жеребило Т. В. Термины и понятия лингвистики: Общее языкознание. Социолингвистика: Словарь-справочник / Т. В. Жеребило. - Назрань: Пилигрим, 2011. - 280 с.

106. Загальна теорія держави і права: підруч. [для студ. юрид. вищ. навч. закл.] / [М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.]; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. - Харків: Право, 2009. - 584 с.

107. Зализняк А. А. Наречие напрасно: семантика и сочетаемость // А. А. Зализняк // Saloni Z. Metody formalne w opisie języków slowiańskich. Białystok. - 1990. - С. 115-128.

108. Заніздра Н. О. Етимони сучасних лексем у системі ноосферної освіти / Н. О. Заніздра, В. В. Заніздра // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. - 2007. - Вип. 5 (46). - Ч. 1. - С. 174-176.

109. Зеленецкий А. Л. Контрастивная лингвистика и типология / А. Л. Зеленецкий // Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2010. - № 1. - С. 27-31.

110. Зеленська О. П. Каузальність у філософії, логіці та мові / О. П. Зеленська // Мовознавство. - 1993. - № 4. - С. 63-67.

111. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Галина Александровна Золотова. - [6-е изд.]. - М.: КомКнига, 2010. - 368 с.

112. Иванов Вяч. Вс. Генеалогическая классификация языков / Вяч. Вс. Иванов // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. - М.: Советская Энциклопедия, 1990. - С. 93-98.

113. Ильичева Е. Г. Когнитивные основы структурирования гипотаксисных отношений в английском языке / Е. Г. Ильичева // Гуманитарные науки. Филология. - 2010. - № 2 (14). - С. 87-92.

114. Ильичева Е. Г. Особенности конструирования гипотаксисных отношений (на материале английского языка) / Е. Г. Ильичева // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. Языкознание. - Волгоград, 2010. - № 1 (11). - С. 124-128.

115. Ингве В. Гипотеза глубины / В. Ингве // Новое в зарубежной лингвистике: [сб. статей; пер. с англ., нем. и фр. языков; сост. В. А. Звегинцев]. - М.: Прогресс, 1965. - Вып. IV. - С. 126-138.

116. Иссерс О. С. Речевое воздействие: учеб. пособие / Оксана Сергеевна Иссерс. - [3-е изд., перераб.]. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. - 240 с.

117. Іваницька Н. Б. Дієслівна реалізація мікрокатегорії "відношення - холо-партитивні" в українській та англійській мовах / Н. Б. Іваницька // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 68. - С. 24-28.

118. Іваницька Н. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика: [монографія] / Наталя Іваницька. - Вінниця: СПД Главацька, 2011. - 636 с.

119. Іваницька Н. Б. Лексико-семантична парадигматика в міжмовному зіставленні української та англійської дієслівних систем / Н. Б. Іваницька // Загальні проблеми зіставної семантики. - 2011. - С. 327-332.

120. Іваницька Н. Б. Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія - мовлення" в українській та англійській мовах / Н. Б. Іваницька // Мовознавство: [наук.-теор. журн.]. - 2010. - № 6. - С. 55-69.

121. Іваницька Н. Б. Tertium comparationis у міжмовному зіставленні дієслівних систем / Н. Б. Іваницька // Мовознавство: [наук.-теор. журн.]. - 2009. - № 1. - С. 46-59.

122. Іващенко В. Л Семантика ментальності концепту / В. Л. Іващенко // Мовознавство: [наук.-теор. журн.]. - 2008. - № 1. - С. 37-43.

123. Казарина В. И. Синтаксический концепт "состояние" в современном русском языке (к вопросу о его формировании): [монография] / Валентина Ивановна Казарина. - Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2002. - 225 с.

124. Казарина В. И. Субстантивные структурные схемы состояния в современном русском языке / В. И. Казарина // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. - М., 2003. - № 5. - Т. 3. - С. 86-94.

125. Каліберда О. О. Енциклопедизм англійської лінгвістичної лексикографії: [монографія] / Оксана Олександрівна Каліберда. - Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2014. - 240 с.

126. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. - М.: Гнозис, 2004. - 390 с.

127. Карнап Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модальной логике / Р. Карнап; [пер. с англ. / общ. ред. Д. А. Бочвара; предисл. С. А. Яновской]. - [2-е изд.]. - М.: Изд-во ЛКИ, 2007. - 384 с.

128. Карпіловська Є. Мовна категоризація світу і тенденції українського експресивно-оцінного словотворення / Є. Карпіловська // Граматика слова і граматика мови: [зб. наук. пр., присвячений ювілею проф. І. Р. Вихованця]. - Донецьк: ДонДУ, 2005. - С. 229-254.

129. Карышева А. В. Периферийные синтаксические средства выражения причинных отношений в современном немецком языке и их дискурсивно-прагматический потенциал: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Карышева Анна Витальевна. - Самара, 2004. - 198 с.

130. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке / Эрнст Кассирер; [пер. с англ. и комментарии Ю. А. Муравьева]. - М.: Гардарика, 1998. - 784 с.

131. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление / Соломон Давидович Кацнельсон. - Л.: Наука, 1972. - 216 с.

132. Кёрквуд Г. В. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа / К. В. Кёрквуд; [пер. с англ. О. И. Романовой] // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика; [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 341-149.

133. Кибрик А. Е. Опыт фронтального корпусного исследования конструкций с внутренним и внешним посессором / А. Е. Кибрик // Доклады международной конференции Диалог. - 2004. - С. 265-275.

134. Кильдибекова Т. А. Глаголы действия в современном русском языке / Танзиля Асхатовна Кильдибекова. - Саратов, 1985. - 160 с.

135. Кильмухаметова Е. Ю. Основные понятия теории релевантности / Е. Ю. Кильмухаметова // Вестник Томского государственного университета. Сер. Филология. - № 291. - 2006. - С. 170-172.

136. Кияк Т. Стан, проблеми, перспективи української термінології / Т. Кияк // Другий міжнародний конгрес україністів: Доповіді і повідомлення. Мовознавство. - Львів, 1993. - С. 227-23.

137. Клименко Н. Ф. Морфемно-словотвірний фонд української мови як дослідницька та інформаційно-довідкова система / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. І. Комарова та ін. // Мовознавство. - 1990. - № 6. - С. 41-50.

138. Клименко Н. Ф. Складні слова та проблеми їх гніздування / Н. Ф. Клименко // Українське мовознавство. - 1982. - Вип. 10. - С. 66-73.

139. Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Ніна Федорівна Клименко. - К.: Наук. думка, 1984. - 251 с.

140. Кобякова І. К. Поверхнева та глибинна структури текстів: типологічні аспекти / І. К. Кобякова // Вісник СумДУ. Сер. Філологія. - 2008. - № 1. - С. 35-39.

141. Ковалева Л. М. Английская граматика: предложение и слово: [монографія] / Лия Матвеевна Ковалева. - Иркутск, 2008. - 397 с.

142. Ковтун В. Инструментальная модель структурирования сознания человека / В. Ковтун, М. Ляско // Реальность и субъект. - 2000. - № 3. - С. 77-82.

143. Кодухов В. И. Общее языкознание: учебник / Виталий Иванович Кодухов; [предисл. И. А. Цыгановой]. - [6-е изд.]. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - 304 с.

144. Козак С. В. Комунікативні стратегії як засіб маніпулятивного впливу в англомовних прес-релізах / С. В. Козак // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2012. - № 23. - С. 68-70.

145. Козирєва З. Г. Орфографічне освоєння запозичень / З. Г. Козирєва // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19-21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 179-181.

146. Колесов В. В. Язык и ментальность / Владимир Викторович Колесов. - СПб.: Петерб. востоковедение, 2004. - 240 с.

147. Колосова Т. А. Русские сложные предложения асимметричной структуры / Татьяна Андреевна Колосова. - Воронеж, 1980. - 164 с.

148. Комаров А. П. О лингвистическом статусе каузальной связи / Александр Петрович Комаров. - Алма-Ата, 1970. - С. 20.

149. Комаров А. П. Система средств выражения причинно-следственных отношений в современном немецком языке: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. П. Комаров. - Алма-Ата, 1973. -70 с.

150. Концепт "Цель" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://armscoop.com/?p=4593.

151. Корбозёрова Н. Н. Семантика, структура и эволюция сложноподчинённого предложения в испанском языке: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Н. Н. Корбозёрова. - К., 1991. - 33 с.

152. Корольова А. В. Нові виклики сьогоденної компаративістики і контрастивістики / А. В. Корольова // Проблеми зіставної семантики: [зб. наук. статей / відп. ред. Корольова А. В.]. - К.: Вид. центр КНЛУ. - 2013. - Вип. 11. - С. 9-15.

153. Корольова А. В. Порівняння і зіставлення як дві процедури сучасних компаративно-контрастивних досліджень / А. В. Корольова // Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції: (Київ, 22 берез. 2013 р.) - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 152-155.

154. Корольова А. В. Процеси концептуалізації і категоризації як результати пізнавальної і класифікаційної діяльності людської свідомості і мислення / А. В. Корольова // Мовна система як результат відображення процесів концептуалізації і категоризації навколишнього світу: [монографія] / Алла Валер’янівна Корольова. - К.: Гілея, Софія, 2012. - С. 7-17.

155. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов: навч. посіб. / Ілько Вакулович Корунець. - [3-є вид., випр. й доп.]. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 464 с.

156. Косериу Э. Контрастивная лингвистика и перевод: их соотношение: пер. с нем. Б. А. Абрамова / Э. Косериу // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 63-81.

157. Костусяк Н. М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови: [монографія] / Наталія Миколаївна Костусяк. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 452 с.

158. Котвицкая Э. С. Типовая ситуация, отражающая причинно- следственные отношения, как содержательная единица языка: (и ее речевые реализации): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.02 "Русский язык" / Э. С. Котвицкая. - М., 1990. - 22 с.

159. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підруч. [для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Михайло Петрович Кочерган. - [2-е вид., випр. і доповн.]. - К.: ВЦ "Академія", 2003. - 464 с. - (Серія "Альма-матер").

160. Кочерган М. П. Контрастивна семантика на порозі нового тисячоліття / М. П. Кочерган // Проблеми зіставної семантики. - К.: Вид. центр КДЛУ, 2001. - Вип. 5. - С. 3-8.

161. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підруч. [для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Михайло Петрович Кочерган. - К.: ВЦ "Академія", 2006. - 424 с. - (Серія "Альма-матер").

162. Кравченко Н. К. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа: науч.-практ. пособие / Наталія Кимівна Кравченко. - Луцк: ЧП Гадяк Жанна Владимировна, типография "Волыньполиграф", 2012. - 251 с.

163. Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. / [Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - [4-те вид., переробл. і допов.]. - Х.: Право, 2010. - 456 с.

164. Крючков О. Е. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения / О. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов. - М.: Просвещение, 1977. - 192 с.

165. Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Елена Самуиловна Кубрякова. - М.: Знак, 2012. - 208 с.

166. Кубрякова Е. С. О когнитивной лингвистике и семантике термина "когнитивный" / Е. С. Кубрякова // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - Воронеж, 2001. - Вып. 1. - С. 4-10.

167. Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики / Е. С. Кубрякова // Вопросы когнитивной лингвистики, 2004. - № 1. - С. 6-17.

168. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира: [монография] / Елена Самуиловна Кубрякова. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 512 с.

169. Кузенко Г. М. Структурно-семантичні та комунікативно- прагматичні особливості емотивних висловлювань негативної оцінки (на матеріалі англомовного художнього дискурсу): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Г. М. Кузенко. - Харків, 2006. - 20 с.

170. Кузьмина С. Е. Понятие "синтаксический концепт" в лингвистических исследованиях / С. Е. Кузьмина // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Филология. Искусствоведение. - Челябинск, 2012. - Вып. 66. - № 17 (271). - С. 87-90.

171. Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні: [монографія] / Олена Валентинівна Кульбабська. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 672 с.

172. Курбаленко Н. В. Каузативные конструкции в немецком и русском языках (семантико-функциональный аспект): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Н. В. Курбаленко. - Минск, 2006. - 21 с.

173. Кучман І. М. Іменники як реалізатори каузативних відношень у сучасній українській мові / І. М Кучман // Філологічні трактати. - 2010. - Т. 2. - № 4.- С. 51-62.

174. Кучман І. М. Лінгвістичний і лінгвальний статус категорії каузативності / І. М. Кучман // Філологічні трактати. - 2012. - Т. 4. - № 4. - С. 46-55.

175. Кучман І. М. Функціонально-семантична категорія каузативності в сучасній українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / І. М. Кучман. - Київ, 2011. - 16 с.

176. Кшешовский Т. П. Эквивалентность, конгруэнтность и глубинная структура; пер. с англ. М. В. Левашовой / Т. П. Кшешовский // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 327-340.

177. Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур; пер. с англ. В. А. Виноградова / Р. Ладо // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 32-62.

178. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят нам о мышлении / Джордж Лакофф; пер. с англ. И. Б. Шатуновского. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 792 с.

179. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование / Дж. Лакофф // Язык и интеллект: сборник / [пер. с англ. и нем.]. - М.: Прогресс, 1996. - С. 143-184.

180. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. 10. - М.: Прогресс, 1981. - С. 350-368.

181. Ламухина О. М. Каузальные отношения в типологии диалогов: на материале английского языка: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Ламухина Оксана Михайловна. - Армавир, 2006. - 182 с.

182. Лебедева Е. К. Принципы функционально-коммуникативной грамматики и проблемы категории причинных отношений в русском языке / Е. К. Лебедева // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. - 2005. - № 3. - С. 79 - 99.

183. Левицкий А. Э. Сравнительная типология русского и английского языков: учеб. пособ. / А. Э. Левицкий, Л. Л. Славова. - [2-е изд., испр. и доп.]. - К.: Освіта України, 2007. - 272 с.

184. Левицький В. В. Основи германістики: навч. посіб. / Віктор Васильович Левицький. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. - 528 с.

185. Левченко О. П. Атрибут, прототип, стереотип у фразеологічній картині світу / О. П. Левченко // Мовні і концептуальні картини світу. - 2004. - Вип. 10. - С. 338-346.

186. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке: учеб. пособ. / Павел Александрович Лекант. - М., 1974. - 272 с.

187. Леміш Н. Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах: [монографія] / Наталія Євгенівна Леміш. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 508 с.

188. Леміш Н. Є. Вертеральність vs. варіативність / Н. Є. Леміш // Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури: матеріали Всеукр. наук. конф., (Бердянськ, 21-22 трав. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Берд. держ. пед. ун-т. - Бердянськ: БДПУ, 2015. - С. 99-103.

189. Леміш Н. Є. Глибинні та поверхневі структури в сучасному дискурсі / Н. Є. Леміш // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 49 - С. 126-129.

190. Леміш Н. Є. Етимологічний аналіз номінацій на позначення каузальних домінант у нідерландській, українській та російській мовах / Н. Є. Леміш // Наукові записки. Сер. Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. - Вип. 51. - С. 251-255.

191. Леміш Н. Є. Етимологія англійських причинових сполучників / Н. Є. Леміш // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: [зб. наук. пр. / відп. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ: БДПУ, 2010. - Вип. V. - Ч. 1. - С. 177-184.

192. Леміш Н. Є. Засоби реалізації прагмалінгвістичної категорії імпліцитності у межах каузального комплексу в різноструктурних мовах / Н. Є. Леміш // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук. конф., (Бердянськ, 22-23 трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Берд. держ. пед. ун-т. - Бердянськ: БДПУ, 2014. - С. 85-89.

193. Леміш Н. Є. Зіставний аналіз складових каузального комплексу в різноструктурних мовах / Н. Є. Леміш // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Філологія: [зб. наук. пр.]. / [гол. ред. К. В. Балабанов]. - Маріуполь: МДУ, 2012. - Вип. 6. - С. 108-114.

194. Леміш Н. Є. Ізосемні причинові сполучники у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / Н. Є. Леміш. - Донецьк, 2009. - 20 с.

195. Леміш Н. Є. Ізосемні типи причинових сполучників в українській, російській, англійській та іспанській мовах / Н. Є. Леміш // Мова і культура: [наук. журн.] / [гол. ред. Д. С. Бураго]. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. - Вип. 11. - Т. І (113). - С. 112-118.

196. Леміш Н. Є. Інтерпретація логічних причиново-наслідкових зв’язків у логіці та мові / Н. Є. Леміш // Мова і культура: [наук. журн.] / [гол. ред. Д. С. Бураго]. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. - Вип. 7. - Т. І. - С. 90-95.

197. Леміш Н. Є. Категорія каузальності та специфічність її лінгвістичної реалізації / Н. Є. Леміш // Studia Linguistica: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. - Вип. 7. - С. 87-93.

198. Леміш Н. Є. Категорія "контекст" з позицій теорії релевантності / Н. Є. Леміш // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., (Київ, 19-21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 226-228.

199. Леміш Н. Є. Каузальні відношення в комп’ютерній лінгвістиці: проблема виявлення та вилучення / Н. Є. Леміш // Наукові записки. Сер. Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Вид-во нац. ун-ту "Острозька академія", 2013. - Вип. 36. - С. 43-45.

200. Леміш Н. Є. Каузальні сполучники в нідерландській мові / Н. Є. Леміш // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2010. - № 42. - С. 112-117.

201. Леміш Н. Є. Каузативне дієслово як універсальний засіб граматикалізації каузації в різноструктурних мовах / Н. Є. Леміш // Мова і культура: [наук. журн.] / [гол. ред. Д. С. Бураго]. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2013. - Вип. 16. - Т. ІІІ (165). - С. 181-187.

202. Леміш Н. Є. Каузація та суміжні терміни / Н. Є. Леміш // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ: БДПУ, 2012. - Вип. VІІ. - С. 90-98.

203. Леміш Н. Є. Комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу в іспанській та англійській мовах: зіставний аспект / Н. Є. Леміш // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки: [наук. журн.] / [гол. ред. Н. О. Данилюк]. - Луцьк, 2014. - № 5 (282). - С. 170-174.

204. Леміш Н. Є. Критичний аналіз загальної теорії каузальності / Н. Є. Леміш // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі: [тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.], (Маріуполь, 24-25 трав. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь: МДУ, 2013. - С. 58-60.

205. Леміш Н. Є. Ментальна каузація та каузальні відношення / Н. Є. Леміш // Мова і культура: [наук. журн.] / [гол. ред. Д. С. Бураго]. - К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. - Вип. 13. - Т. VII (143). - С. 59-63.

206. Леміш Н. Є. Ономасіологічний підхід у вивченні каузального комплексу в сучасних різноструктурних мовах / Н. Є. Леміш // Сучасні лінгвістичні парадигми: [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.], (Горлівка, 19 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Горл. держ. пед. ун-т. - Горлівка: ГДПУ, 2014. - С. 175-178.

207. Леміш Н. Є. Паралелізм концептів допустовості та причинності / Н. Є. Леміш // Нова Філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - № 56. - С. 41-46.

208. Лемиш Н. Е. Перспективность применения tertium comparationis в контрастивных лингвистических исследованиях / Н. Е. Лемиш // Научная дискуссия: инновации в современном мире. - М.: Изд-во "Международный центр науки и образования", 2013. - № 8 (16). - С. 72-79.

209. Леміш Н. Є. Потенціал категорії причиновості / концепту причини для мовних картин світу різноструктурних мов / Н. Є. Леміш // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Мовознавство: [наук. журн.] / [гол. ред. Г. Л. Аркушин]. - Луцьк: ВНУ ім. Л. Українки, 2011. - № 6. - Ч. 1. - С. 176-179.

210. Леміш Н. Є. Причинові сполучники в іспанській мові / Н. Є. Леміш // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. А. Зарва]. - Донецьк: Юго-Восток, 2009. - Вип. ІІІ. - С. 271-278.

211. Леміш Н. Є. Причинові сполучники в складнопідрядних реченнях, парцельованих і приєднувальних конструкціях / Н. Є. Леміш // Мова і культура: [наук. журн.] / [гол. ред. Д. С. Бураго]. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. - Вип. 12. - Т. Х (135). - С. 153-158.

212. Леміш Н. Є. Причиновість у мовній та концептуальній картинах світу / Н. Є. Леміш // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - № 45. - С. 67-71.

213. Леміш Н. Є. Про дослідження категорії причиновості в мовознавстві / Н. Є. Леміш // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ: БДПУ, 2011. - Вип. VІ. - Ч. 1. - С. 251-258.

214. Леміш Н. Є. Реконструкція архетипних уявлень про каузальні домінанти з латинською основою у віддалено- та близькоспоріднених мовах / Н. Є. Леміш // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [відп. ред. Г. В. Самойленко]. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. - Кн. 1. - С. 47-51.

215. Леміш Н. Є. Реконструкція архетипних уявлень про причину, відображених у свідомості носіїв англійської, нідерландської, іспанської, української та російської мов / Н. Є. Леміш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А. В. Корольова]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - Вип. 17. - № 2. - С. 102-109.

216. Лемиш Н. Е. Роль вероятностно-индуктивной инференции в анализе микроструктур каузального комплекса (на материале современного русского языка) [Электронный ресурс] / Н. Е. Лемиш // Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация Интернет: материалы VI Междунар. науч. конф., (Лёвен, 22-25 мая 2014 г.) / Католический Университет. - Бельгия, 2014. - С. 333-335. - Режим доступа: http://www.arts.kuleuven.be/crs/konferentsiya/documents/siektsiia-1- 15.pdf.

217. Леміш Н. Є. Роль метафори у мисленні / Н. Є. Леміш // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 21-22 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - С. 177-180.

218. Леміш Н. Є. Синтаксичний концепт як tertium comparationis при встановленні типології структур каузального комплексу (на матеріалі нідерландської та української мов) / Н. Є. Леміш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. А. В. Корольова]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - Вип. 17. - № 1. - С. 107-114.

219. Лемиш Н. Е. Традиционные и новые классификации условных предложений в русском и украинском языках / Н. Е. Лемиш // Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования: [сб. материалов ХІІ Междунар. заоч. науч.-практ. конф.], (Краснодар, 12 авг. 2013 г.) / АНО "ЦСПИ "Премьер"". - Краснодар, 2013. - С. 62-70.

220. Лемиш Н. Е. Хаологический подход: целесообразность его применения при изучении каузального комплекса в разноструктурных языках / Н. Е. Лемиш // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: материалы VII Междунар. заоч. науч.-практ. конф., (Москва, 10 дек. 2012 г.). - М.: Изд-во "Международный центр науки и образования", 2012. - Ч. ІІ. - С. 194-198.

221. Леонтович О. А. Методы коммуникативных исследований / Ольга Аркадьевна Леонтович. - М.: Гнозис, 2011. - 222 с.

222. Лимаренко О. А. Градація каузальних відношень у функціонально- семантичному полі контрадикторності / О. А. Лимаренко // Записки з романо- германської філології. - 2012. - Вип. 28. - С. 74-80.

223. Лисий В. Категорії і поняття, їхнє співвідношення / В. Лисий // Вісник Львівського університету. Сер. філософські науки. - Вип. 15. - 2012. - С. 22-28.

224. Лукасевич Я. О детерминизме / Я. Лукасевич // Вопросы философии. - 1995. - № 5. - С. 60-71.

225. Лукьянченко Е. А. К вопросу понимания ментальной репрезентации / Е. А. Лукьянченко // Вестник МГИМО. - 2013. - № 2 (29). - С. 167-170.

226. Ляпон М. В. Каузальность / М. В. Ляпон // Смысловая структура сложного предложения (К типологии внутритекстовых отношений). - М.: Наука, 1986. - С. 167-195.

227. Ляпон М. В. Прагматика каузальности / М. В. Ляпон // Русистика сегодня. - 1988. - Вып. 1. - С. 111-121.

228. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / Михаил Львович Макаров. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. - 280 с.

229. Маковский М. М. Историко-этимологический словарь современного английского языка. Слово в зеркале человеческой культуры / Марк Михайлович Маковский. - М.: Диалог, 1999. - 416 с.

230. Малиновська І. До питання про системну асистемність англомовного філософського дискурсу / І. Малиновська // Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: матеріали І Міжнар. симп., (Київ, 17-19 квіт. 2013 р).: в 2 т. - Т. 1 / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак. - К.: Університет "Україна", 2013. - С. 190-194.

231. Малявін А. О. Категорія умови: функціонально-когнітивний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / А. О. Малявін. - Донецьк, 2008. - 20 с.

232. Маркова Л. А. Наука и логика смысла Ж. Делёза / Л. А. Маркова // Философия науки. - 2000. - Вып. 6. - С. 254-281.

233. Мартине А. Континуум и дискретность / А. Мартине // Вопросы языкознания. - 1990. - №3. - С. 5-10.

234. Мартиняк О. А. До проблеми запозичень в українській науково- технічній термінології / О. А. Мартиняк // Наукові праці. Сер. Філологія. Мовознавство: [наук.-метод. журн.]. - Т.105. - Вип. 92. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - С. 74-78.

235. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие / Валентина Авраамовна Маслова. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Минск: ТетраСистемс, 2008. - 272 с.

236. Матезиус В. О лингвистической характерологии (на материале современного английского языка) / В. Матезиус; пер. с англ. О. И. Романовой // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 18-26.

237. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць: [монографія] / Олександр Григорович Межов. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 464 с.

238. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании / Антуан Мейе: [пер. с фр. А. В. Дилигенская]. - М.: Изд-во Иностранной литературы, 1954. - 99 с.

239. Мельник Ю. Екскурс в історію генеративної граматики / Ю. Мельник // Наукові записки. Сер. Філологічні науки. - 2010. - Вип. 89 (4). - С. 149-155.

240. Методологичесике проблемы когнитивной лингвистики; под ред. И. А. Стернина. - Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2001. - 182 с.

241. Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: учеб. пособ. [для студ. филол. и лингв. спец.] / Нина Борисовна Мечковская. - [8-е изд.]. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 312 с.

242. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика / Вильям Минто. - Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: Одиссей, 1997. - 432 с.

243. Миронов С. А. Нидерландский (голландский) язык: Грамматический очерк, литературные тексты с комментарием / Сергей Александрович Миронов. - [2-е перераб. изд.]. - Калуга: Эйдос, 2001. - 140 с.

244. Михайлова З. Ф. Инвариантный (интегрирующий) признак функционально-семантических категорий каузального комплекса (на материале немецкого языка) / З. Ф. Михайлова // В мире научных открытий. - 2010. - Вып. 4-12. - С. 132-134.

245. Михеева Н. А. Каузация эмоционального состояния и эмоционального отношения в испанском языке: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Н. А. Михеева. - М., 2007. - 20 с.

246. Михеева Н. А. Семантико-синтаксическая структура конструкций, обозначающих каузацию эмоционального состояния и эмоционального отношения в испанском языке / Н. А. Михеева // Филологические науки в МГИМО: [сб. науч. трудов / отв. ред. Г. И. Гладков]. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2008. - № 31 (46). - С. 55-65.

247. Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій: [монографія] / Микола Васильович Мірченко. - [2-ге вид., перероб.]. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. - 393 с.

248. Міщенко А. Л. Теорія мовленнєвих актів та інструктивні тексти / А. Л. Міщенко // Наукові записки національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - 2012. - № 23. - С. 92-95.

249. Морозов А. Ю. Теория струн - что это такое? / А. Ю. Морозов // УФН. - 1992. - Т. 162. - № 8. - С. 83-175.

250. Мусатова Г. А. Семантика уступки: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Г. А. Мусатова. - М., 2008. - 21 с.

251. Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам / Арто Мустайоки. - М.: Языки славянской культуры, 2006. - 510 с. - (Studia philologica).

252. Навроцька Н. А. Зіставно-порівняльний аналіз структурно- семантичних особливостей каузативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи / Н. А. Навроцька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - 2011. - Ч. 1. - С. 174-178.

253. Немзер У. Проблемы и перспективы контрастивной лингвистики / У. Немзер; пер. с англ. Е. Р. Сквайре // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 128-143.

254. Никель Г. Контрастивная лингвистика и обучение иностранным языкам: пер. с англ. А. М. Кузнецова / Г. Никель // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 350-365.

255. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики / Михаил Васильевич Никитин. - СПб.: Научный центр проблем диалога, 1997. - 760 с.

256. Никитин М. В. Основания когнитивной семантики: учеб. пособ. / Михаил Васильевич Никитин. - СПб: Изд-во РГПГУ, 2003. - 277 с.

257. Новиков Л. А. Семантика русского языка / Лев Алексеевич Новиков. - М.: Высшая школа, 1982. - 272 с.

258. Новікова О. Семантико-синтаксичні особливості детермінантів зумовленості / О. Новікова // Лінгвістичні студії: [зб. наук. праць]. - 2005. - С. 158-162.

259. Откупщиков Ю. В. Из истории индоевропейского словообразования / Юрий Владимирович Откупщиков. - [2-е изд., испр. и доп.]. - СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Академия, 2005. - 320 с.

260. Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики / Елена Викторовна Падучева. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 608 с. (Studia philologica).

261. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса: материалы к трансформационной грамматике русского языка / Елена Викторовна Падучева. - [3-е изд.]. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 296 с.

262. Параметры дискурса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://discourse.com.ua/diskurs-analiz/parametry-diskursa.

263. Пасинок В. Г. Лінгвокогнітивні механізми каузального простору / В. Г. Пасинок // Вісник ХНУ. - 2009. - Вип. 59. - № 866. - С. 19-27.

264. Пасинок В. Г. Лінгвокогнітивні механізми у комунікативному акті / В. Г. Пасинок // Вісник ХНУ: Когнітивно-дискурсивні студії. - 2007. - № 773. - С. 3-6.

265. Патрушев А. И. Учебник испанского языка. Практический курс (Продвинутый этап) / Александр Иванович Патрушев. - [4-е изд., испр., доп.]. - М.: ЧеРо, "Юрайт", 2000. - 256 с.

266. Пахомова М. А. Структурно-семантический анализ причинно- следственных отношений в тексте (на материале английского языка): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / М. А. Пахомова. - Самара, 2009. - 24 с.

267. Пашкова Н. І. Номінативні моделі культурного артефакту ДІМ у мовах карпатського ареалу балкано-слов’янського континууму: [монографія] / Надія Ігорівна Пашкова. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - 278 с.

268. Педан В. І. Кримінальне право України. Модуль І-ІІ: навч. посіб. / В. І. Педан, В. К. Антошкіна. - Донецьк: Юго-Восток, 2011. - 280 с.

269. Пете И. Семантические типы причинных отношений в русском и немецком языках / И. Пете // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. - 2004. - № 2. - С. 96-110.

270. Петрова С. По въпроса за езиковите равнища [Электронный ресурс] / Стефка Петрова // Електронно списание LiterNet, 2006. - № 6 (79). - Режим доступа: http://liternet.bg/publish19/s_petrova/ezikovi.htm.

271. Петюшко А. А. О марковских случайных полях и их связи с цепями Маркова / А. А. Петюшко // Интеллектуальные системы. - 2010. - Том 14. - № 1-4. - С. 225-236.

272. Пизани В. Этимология. История - проблемы - метод / Витторе Пизани; пер. с итал. Д. Э. Розенталя / [под ред. и с предисл. В. И. Абаева]. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. - 188 с.

273. Пименова М. В. Введение в концептуальные исследования: учеб. пособ. / М. В. Пименова, О. М. Кондратьева. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 156 с.

274. Полев Д. М. Эталон, прототип и стереотип как механизмы восприятия человека человеком / Д. М. Полев // Вестник ЮУрГУ. Сер. Психология. - 2009. - Вып. - 5. № 18. - С. 19-25.

275. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. - 314 с.

276. Попова З. Д. Очерки по когнитивной лингвистике: [монография] / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - Воронеж: Истоки, 2003. - 298 с.

277. Попова З. Д. Понятие "концепт" в лингвистических исследованиях / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - Воронеж, 1999. - 30 с.

278. Попова З. Д. Синтаксический концепт и межкультурная коммуникация / З. Д. Попова // Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2004. - № 2. - С. 27-31.

279. Попова З. Д. Синтаксический концепт и межкультурная коммуникация / З. Д. Попова // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - Воронеж, 2008. - № 2. - С. 27-31.

280. Попова К. С. Прототипическая ситуация поисковой деятельности и её прототипическая конструкция в английском языке / К. С. Попова // Вестник ИГЛУ. - 2013. - С. 168-173.

281. Постмодернизм. Словарь терминов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.russo.com.ua/postmodernizm_slovar_terminov/page/ haologiya.148.

282. Потебня А. А. Мысль и язык / Александр Афанасьевич Потебня. - К.: СИНТО, 1993. - 191 с.

283. Потье Б. Типология / Б. Потье; пер. с франц. С. Л. Сахно // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 187-204.

284. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно- дискурсивній парадигмі лінгвістики: [монографія] / Анатолій Миколайович Приходько. - Запоріжжя: Прем’єр, 2008. - 332 с.

285. Причина [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sinonim.su/base.

286. Прожога А. В. Реализация причинно-следственных отношений в неофициальном и официальном диалоге: на материале английского языка: дис.... канд. филол. наук: 10.02.04 / Прожога Александр Владимирович. - Саранск, 2002. - 192 с.

287. Процик І. В. Поняття архетипу в науковій літературі: генетико- теоретичний аспект / І. В. Процик // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Філологічні науки. - Запоріжжя, 2009. - № 2. - С. 56-65.

288. Раззамазова О. В. Функционально-семантическое поле лингвистических средств прогнозирования каузальных отношений в современном немецком языке / О. В. Раззамазова // Мир науки, культур, образования: [междунар. науч. журн.]. - 2009. - № 7 (19). - С. 59- 62.

289. Реферовская Е. А. Лингвистические исследования структуры текста / Елизавета Артуровна Реферовская. - Л.: Наука, 1983. - 216 с.

290. Руденко Н. А. Функціонально-семантичний опис лексичної групи "нефізичний вплив на людину": автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 "Російська мова" / Н. А. Руденко. - Дніпропетровськ, 2011. - 26 с.

291. Рузавин Г. И. Аргументация в принятии решений / Г. И. Рузавин // Мысль и искусство аргументации. - М., 2003. - С. 357-381.

292. Рыбакова И. Я. Причинные конструкции современного русского литературного языка: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / И. Я. Рыбакова. - Ленинград, 1985. - 21 с.

293. Сатель М. Э. Семантика каузальных конструкций в новоанглийский период / М. Э. Сатель // Грамматические средства выражения когнитивно- функциональной семантики. Вестник МГЛУ. - М., 2001. - Вып. 460. - С. 147-164.

294. Светлов В. А. Практическая логика / Виктор Александрович Светлов. - Спб., 1995. - 683 с.

295. Седов В. В. Этногенез ранних славян / В. В. Седов // Вестник Российской академии наук. - 2003. - Т. 73. - № 7. - С. 594-605.

296. Селеменева О. А. Синтаксический концепт "состояние природы" в языковой картине мира И. А. Бунина / О. А. Селеменева // Вестник Московского государственного открытого университета. Сер. Русская филология. - М., 2010. - № 3. - С. 34-37.

297. Селеменева О. А. Структурная схема простого предложения как элемент синтаксической подсистемы языка / О. А. Селеменева // Вестник Московского государственного открытого университета. Сер. Лингвистика. - М., 2010. - № 3. - С. 45-48.

298. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації: підруч. / Олена Олександрівна Селіванова. - Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю. А., 2011. - 350 с.

299. Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке: [монографічне видання] / Олена Олександрівна Селіванова. - Черкаси: Ю. Чабаненко, 2012. - 488 с.

300. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підруч. [для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Олена Олександрівна Селіванова. - Полтава: Довкілля-К., 2008. - 712 с.

301. Селігей П. О. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / НАН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні / Пилип Селігей. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2012. - 118 с.; іл.

302. Семененко Г. М. Підрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: структура та функціонування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мові" / Г. М. Семененко. - К., 2003. - 19 с.

303. Семёнова М. Н. Ментальные репрезентации времени и пространства: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. псих. наук: спец. 19.00.01 "Общая психология, психология личности, история психология" / М. Н. Семёнова. - Екатеринбург, 2008. - 24 с.

304. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Эдвард Сепир; [пер. с англ., ред. и предисл. А. Е. Кибрика]. - М.: Прогресс, 2001. - 654 с.

305. Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление / Борис Александрович Серебренников; отв. ред. В. М. Солнцев. - [2-е изд.]. - М.: Книжный дом "Либроком", 2010. - 248 с.

306. Сеше А. Очерк логической структуры предложения / Альбер Сеше; [пер. с фр. В. П. Мурат]. - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 224 с.

307. Сильницкий Г. Г. Семантические и валентностные классы английских каузативных глаголов.: дис.... доктора филол. наук: 10.02.04 / Сильницкий Георгий Георгиевич. - Москва: РГБ, 2002. - 447 с.

308. Скаличка В. Типология и сопоставительная лингвистика / В. Скаличка; пер. с чеш. Н. Н. Попова // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 27-31.

309. Славова Л. Л. Роль фоновых знаний в структуре языковой личности (на материале американского и украинского политических дискурсов) / Л. Л. Славова // European Applied Sciences. - Stuttgart: ORT Publishing, 2014. - № 2. - С. 124-126.

310. Слухай Н. В. "Перцептивний прототип" в парадигмі когнітивної семантики / Н. В. Слухай // Мовні і концептуальні картини світу: наук. вид.: [збірник]. - 2011. - Вип. 36. - С. 304-309.

311. Слюсарь Н. А. На стыке теорий: Грамматика и информационная структура в русском и других языках / Наталия Александровна Слюсарь. - [2-е изд.]. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 416 с.

312. Сніцар В. П. Засоби етномовного кодування семантем кримінального права: контрастивний аспект (на матеріалі сучасного британського та українського юридичних дискурсів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / В. П. Сніцар. - К., 2012. - 20 с.

313. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Фердинанд де Соссюр. - М.: Эдиториал УРСС, 2009. - 272 с.

314. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Фердинанд де Соссюр; [пер. с фр. яз. / под ред. А. А. Холодовича]. - М.: Прогресс, 1977. - 695 с.

315. Соціоніка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org.

316. Старовойтова Н. В. Модальность сложноподчиненных предложений со значением обусловленности в русском языке XVII - первой четверти XVIII века: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Старовойтова Наталья Владимировна. - Калининград, 2006. - 195 с.

317. Сташ А. В. Каузальность как компонент категориального поля аргументации (лингвистический аспект): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / А. В. Сташ. - Краснодар, 2011. - 21 с.

318. Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца 20-го века. - М., 1995. - С. 35-73.

319. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры / Юрий Сергеевич Степанов. - [2-е изд.]. - М.: Академический проект, 2001. - 990 с.

320. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / Юрий Сергеевич Степанов. - М.: Языки славянских культур, 2007. - 248 с.

321. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Юрий Сергеевич Степанов. - [7-е изд.]. - М.: Книжный дом "Либроком", 2009. - 312 с.

322. Стеріополо О. І. Стратегії, тактики та категорії спілкування / О. І. Стеріополо // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. - 2008. - Вип. 25. - С. 149-154.

323. Стернин И. А. Методика исследования структуры концепта / И. А. Стернин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики / [под ред. И. А. Стернина]. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. - С. 58-65.

324. Ступак І. В. Похідні каузативні дієслова стану в німецькій та українській мовах / І. В. Ступак // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - Луцьк: Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, 2010. - Ч. 7. - С. 280-285.

325. Судорженко Г. П. Синтаксична деривація в іспанській мові: структурно-семантичний і комунікативно-функціональний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / Г. П. Судорженко. - Київ, 2011. - 20 с.

326. Сусов А. А. Каузальные риторические отношения / А. А. Сусов // Тверской лингвистический меридиан. - Тверь, 2006. - Вып. 6. - С. 55-81.

327. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / Иван Павлович Сусов. - Винница: Нова Книга, 2009. - 272 с.

328. Сухачёв Н. Л. Концепции языка в европейской философии (Очерки о Г. В. Гегеле, Ч. С. Пирсе, М. Хайдеггере) / Николай Леонидович Сухачёв. - СПБ.: Изд-во "Нестор-История", 2007. - 318 с. - (Труды ИЛИ РАН; т. 3, ч. 2).

329. Сяндун Л. Языковые различия и их отражение в лексической семантике китайского и русского языков / Л. Сяндун // Вопросы филологии. - 2003. - № 2 (14). - С. 30-34.

330. Табалова Н. Г. Стереотипы как результат когнитивной деятельности человека. Стереотип России и русских в англоязычных СМИ / Н. Г. Табалова / Язык. Сознание. Коммуникация. - М.: МАКС Пресс, 2003. - С. 116-131.

331. Тажибаева С. Ж. Каузальные конструкции и их место в системе языка (на примере казахских каузальних конструкций) / С. Ж. Тажибаева // Российский лингвистический ежегодник (РЛЕ). - 2001. - № 3. - С. 143-150.

332. Тарасова Л. Д. Языковой статус причинной связи / Л. Д. Тарасова // Филологические науки. - 1998. - № 1. - С. 50-55.

333. Тасанбаева З. Р. Основные типологические классификации текста / З. Р. Тасанбаева, Г. Ельбасиева [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2014/Philologia/7_156269.doc.htm.

334. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц: [монография] / Вероника Николаевна Телия. - М.: Наука, 1986. - 143 с.

335. Теремова Р. М. Сложноподчинённые предложения следствия в типологии предложения со значением обусловленности / Р. М. Теремова // Синтаксические связи, строение формантов и семантические отношения в сложном предложении: [сб. науч. тр.]. - Калинин, 1985. - С. 74-81.

336. Терешина Ю. В. Межкатегориальные связи каузативных конструкций: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Ю. В. Терешина. - Ижевск, 2008. - 21 с.

337. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис / Яков Георгиевич Тестелец. - М.: Изд-во РГГУ, 2001. - 798 с.

338. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив / под ред. А. А. Холодовича. - Л.: Наука, 1969. - 311 с.

339. Типология уступительных конструкций 2004 / [В. С. Храковский, Р. Ницолова, Н. А. Козинцева и др.]; отв. ред. В. С. Храковский. - СПб.: Изд-во "Наука", 2004. - 625 с.

340. Ткачук Т. П. Функціонально-семантична категорія допустовості в сучасній українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Т. П. Ткачук. -K., 2009. - 19 с.

341. Толстая С. М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе / Светлана Михайловна Толстая. - М.: Индрик, 2008. - 528 с.

342. Толчеєва Т. С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство" / Т. С. Толчеєва. - К., 2010. - 32 с.

343. Топоров В. Н. О некоторых теоретических основаних этимологического анализа / В. Н. Топоров // Исследования по этимологии и семантике. - М., 2004. - Т. I: Теория и некоторые частные ее приложения. - С. 19-40.

344. Топоров В. Н. Сравнительно-историческое языкознание / В. Н. Топоров // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - С. 486-490.

345. Трубачев О. Н. Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции) / Олег Николаевич Трубачев. - М.: Наука, 1966. - 416 с.

346. Трубачев О. Н. Этимологические исследования и лексическая семантика / О. Н. Трубачев // Принципы и методы семантических исследований. - М., 1976. - С. 147-179.

347. Уорф Б. Л. Лингвистика и логика / Б. Л. Уорф // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. - Вып. 1. - С. 183-198.

348. Уфимцева А. А. Роль лексики в познании человеком действительности и в формировании языковой картины мира / А. А. Уфимцева // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / отв. ред. Б. А. Серебренников. - М.: Наука, 1988. - С. 108-140.

349. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков: [монография] / Анна Анфилофьевна Уфимцева. - М.: Наука, 1974. - 205 с.

350. Федоров В. А. Национальная специфика синтаксических концептов: на материале французских оборотов с Il в переводах с русского языка / В. А. Федоров // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - Воронеж, 2011. - № 1. - С. 179-183.

351. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Чарльз Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып.23. - М.: Прогресс, 1988. - С. 52-92.

352. Фреге Г. Смысл и денотат / Готлоб Фреге // Семиотика и информатика: [сб. науч. статей]. - Вып. 35. - М.: Наука, 1997. - С. 352-379.

353. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко; [пер. с фр. В. Визгин, Н. Автономова]. - М.: Прогресс, 1977. - 488 с.

354. Фурс Л. А. Синтаксически репрезентируемые концепты: дис. ... доктора филол. наук: 10.02.04, 10.02.19 / Фурс Людмила Алексеевна. - Тамбов, 2004. - 370 с.

355. Хааг Э.-О. Функциональная типология и средства выражения причинно-следственных отношений в современном русском языке / Эрика-Оксана Хааг. - Тарту, 2004. - 165 с.

356. Хайдарова В. Ф. О некоторых видах аттракторов / В. Ф. Хайдарова // Проблемы истории, филологии, культуры: [науч. журнал]. - М. - Магнитогорск - Новосибирск: Изд-во МаГУ, 2008. - Вып. ХХ. - С. 203-208.

357. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / Мартин Хайдеггер; пер. с нем. В. В. Бибихина // Проблема человека в западной философии: [сб. переводов с англ., нем., фр. / сост. П. С. Гуревич]. - М.: Прогресс, 1988. - С. 314-356.

358. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Герман Хакен. - М.: Мир, 1984. - 424 с.

359. Хельбиг Г. Языкознание - сопоставление - преподавание иностранных языков / Г. Хельбиг; пер. с нем. Н. В. Васильевой // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 307-326.

360. Хлебцова О. А. Лексико-семантическое поле каузативных глаголов в современном русском языке: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / О. А. Хлебцова. - Харьков, 1986. - 22 с.

361. Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли / Ноам Хомский; [пер. с англ. и предисл. Б. П. Нарумов]. - М.: КомКнига, 2005. - 232 с.

362. Хомский Н. Синтаксические структуры / Ноам Хомский // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс, 1962. - Вып. 2. - С. 412-527.

363. Храковский В. С. Теоретический анализ условных конструкций (семантика, исчисление, типология) / В. С. Храковский // Типология условных конструкцій / отв. ред. В. С. Храковский. - СПб., 1998. - Гл. 1. - С. 7-96.

364. Храковский В. С. Условные конструкции (опыт исчисления) / В. С. Храковский // Теория функциональной грамматики: Локативность. Бытийность. Посессивность. Обусловленность / отв. ред. А. В. Бондарко. - СПб., 1986. - С. 140-153.

365. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові: [монографія] / Раїса Олександрівна Христіанінова. - К.: Інститут української мови; Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - 368 с.

366. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. - 2003. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15. ЦКУ.

367. Цымбурский В. Л. Латинский трилистник: 1. Причина и чудо: индоевропейские связи лат. causa. 2. Форма и дхарма. 3. Дело о Пренестинской фибуле [Электронный ресурс] / В. Л. Цымбурский // Colloquia Classica et IndoGermanica, IV. - СПб., 2008. - Режим доступа: http://morebo.ru/component/zoo/item/1361728213398#sthash.KPkqAZmg.dpuf.

368. Черемисина М. И. Очерки по теории сложного предложения / М. И. Черемисина, Т. А. Колосова; отв. ред. З. Д. Попова. - Новосибирск, 1987. - 197 с.

369. Ширяев Е. Н. Отношения логической обусловленности: способы выражения и их распределение по сферам языка / Е. Н. Ширяев // Грамматические исследования: функціонально-стилистический аспект. Морфология. Словообразование. Синтаксис. - М., 1991. - С. 165-238.

370. Шкодич Л. В. Структурно-семантическая организация причинно- следственных комплексов как единицы текста (английский язык): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Л. В. Шкодич. - Москва, 1982. - 20 с.

371. Шмелёв Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке / Дмитрий Николаевич Шмелёв. - [2-е изд., стер.]. - М.: КомКнига, 2006. - 152 с.

372. Штернеманн Р. Введение в контрастивную лингвистику / Р. Штернеманн (рук.) и колл.; пер. с нем. Е. Р. Сквайре // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 144-178.

373. Шубина Т. П. Семантика обусловленности в сложноподчинённом предложении (на материале алтайского языка) / Т. П. Шубина // Синтаксическая и лексическая семантика (на материале языков разных систем); отв. ред. Л. Г. Панин, М. И. Черемисина. - Новосибирск: Наука, 1986. - С. 66-79.

374. Шувалова С. А. Смысловые отношения в сложном предложении и способы их выражения / Светлана Алексеевна Шувалова. - М.: МГУ, 1990. - 159 с.

375. Шустер А. Г. Категория следствия и средства ее реализации на разных ярусах синтаксиса в современном русском языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Шустер Анна Геннадьевна. - Армавир, 2005. - 190 c.

376. Шустова С. В. Прототипические смысловые константы каузативной ситуации / С. В. Шустова // Историческая и социально-образовательная мысль. - 2013. - № 6 (22). - С. 207-210.

377. Щерба Л. В. Безграмотность и её причины / Лев Владимирович Щерба // Избранные работы по русскому языку. - М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1957. - С. 56-62.

378. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Лев Владимирович Щерба. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. - Т. 1. - 182 с.

379. Щурик Н. В. Опыт лингвосемиотического анализа народной волшебной сказки (на материале британских и русских народных волшебных сказок): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Щурик Наталья Викторовна. - Иркутск, 2008. - 184 c.

380. Эйнштейн А. О специальной и общей теории относительности / Альберт Эйнштейн / под ред. С. Я. Лившица. - М.: Гос. изд-во, 1922. - 79 с.

381. Юнг К. Г. Архетип и символ / Карл Густав Юнг; [сост., вступ. ст. А. М. Руткевича]. - М.: Ренессанс, 1991. - 304 с.

382. Якобсон Р. В поисках сущности языка / Роман Якобсон // Семиотика. - М.: Радуга, 1983. - С. 102-117.

383. Ярцева В. Н. О сопоставительном методе изучения языков / В. Н. Ярцева // Филологические науки. - 1960. - № 1. - С. 3-17.

384. Ященко Т. А. Каузація в російській мові: онтологія та концептуалізація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: 10.02.02 "Російська мова" / Т. А. Ященко. - К., 2007. - 36 с.

385. Ященко Т. А. О некоторых особенностях реализации культурного концепта "Цель" в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" / Т. А. Ященко // Культура народов Причерноморья. - Симферополь, 2004. - № 49. - Т. 1. - С. 72-74.

386. Abelson R. P. Psychological status of the script concept / R. P. Abelson // American Psychologist. - 1981. - Vol. 36.- P. 715-729.

387. Agger B. Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance / Ben Agger // Annu. Rev. Sociol., 1991. - 125 p.

388. Alston 1964: Alston W. P. Linguistics Acts / William P. Alston // American Philosophical Quarterly. - 1964. - No. 1 (2). - P. 138-146.

389. Altenberg B. Causal Thinking in Spoken and Written English / Bengt Altenberg // Studia Linguistica. - 1984. - Vol. 38. - Issue 1. - P. 20-69.

390. Anderson R. C. Schemata as scaffolding for the representation of information in connected discourse / R. C. Anderson, R. J. Spiro, M. C. Anderson // Amer. educ. research J., 1978. - Vol. 15. - Р. 433-440.

391. Anttila R. Greek and Indo-European Etymology in Action: Proto-Indo- European *ag / Raimo Anttila. - Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2000. - Vol. 200 (Current Issues in Linguistic Theory). - XII, 314 p.

392. Austin J. L. How to do things with words / John Langshaw Austin. - [2 rev. ed.]. - repr. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2005. - 168 p.

393. Bammesberger A. Lateinisch finis und urgermanisch *baina- / Alfred Bammesberger // Historische Sprachforschung, 1990. - Bd. 103. - P. 264-268.

394. Bateston G. A theory of play and fantasy. Steps to an ecology of mind / Gregory Bateson. - New York: BallantineFrame, 1955. - P. 177-193.

395. Bateson G. Mind and nature: A necessary unity / Gregory Bateson. - L.: Wildwood House; Sydney: Bookwise Australian, 1979. - xiii, 238 p.

396. Baudrillard J. Simulacra and Simulation / Jean Baudrillard. - Michigan: University of Michigan Press, 1994. - 164 p.

397. Bavali M. Chomsky’s Universal Grammar and Halliday’s Systemic Functional Linguistics: An Appraisal and a Compromise / Mohammad Bavali, Firooz Sadighi // Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 2008. - No. 12 (1). - P. 11-28.

398. Because is the 2013 Word of the Year [Electronic Resource]. - Mode of Access: http://www.americandialect.org/because-is-the-2013-word-of-the-year.

399. Behera A. K. Etymological Analysis of English Words / Arun K. Behera // Asian Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS). - 2013. - Vol. 1. - Issue 1. - P. 20-24.

400. Blanco E. Causal Relation Extraction: Proyecto Final de Carrera para obtener los titulos de Enginyeria en Informatica y Master Europeu en Llenguatge i Parla / Eduardo Blanco. - Dallas: The University of Texas at Dallas, 2007. - 59 p.

401. Bonet B. A Calculus for Causal Relevance / Blai Bonet // UAI, 2001. - P. 40-47.

402. Booij G. Constructional Idioms, Morphology, and the Dutch Lexicon / Geert Booij // Journal of Germanic Linguistics, 2002. - P. 301-327.

403. Bordelois I. Causatives: From Lexicon to Syntax / Ivonne Bordelois // Natural Language and Linguistic Theory, 1988. - No. 6. - P. 57-94.

404. Bouma G. On the spliten nature of the Dutch laten-causative / Gerlof Bouma, Jonas Kuhn // Proceedings of the LFG09 Conference / ed. Miriam Butt, Tracy Holloway King. - CSLI Publications, 2009. - P. 167-187.

405. Bouougri E. Inherent problems of terminology: definition of terms frequently used in connection with microbial mats [Electronic Resource] / E. Bouougri, G. Gerdes, H. Porada. - Mode of Access: www.indiana.edu/.../Bouougri-Chapter6c.pdf.

406. Brown P. Politeness: Some Universals in Language Usage / P. Brown, S. Levinson. - Cambridge: Cambridge University Press, 1987. - 345 p.

407. Bunzl M. Causal preemption and counterfactuals / Martin Bunzl // Philosophical Studies, 1980. - No. 37 (2). - P. 115-124.

408. Caffi C. Mitigation / Claudia Caffi // Concise Encyclopedia of Pragmatics: 2 edition / [eds. Jacob L. Mey]. - Elsevier, 2009. - P. 645-649.

409. Canestrelli A. Comparing because to want; How connectives affect the processing of causal relations / Anneloes Canestrelli, Ted Sanders, Pim Mark (Utrecht University) // MAD 2010, Moissac, 17-20 March 2010. - (workshop papers).

410. Carter R. Mapping the Mind / Rita Carter. - University of California Press, 1998. - P. 160.

411. Causa [Electronic Resource]. - Mode of Access: http://www.wordreference.com/sinonimos/causa.

412. Causality [Electronic Resource]. - Mode of Access: http://en.wikipedia.org/wiki/Causality.

413. Chafe W. Creativity in Verbalization and Its Implications for the Nature of Stored Knowledge / Wallace Chafe // Discourse Production and Comprehension / [ed. by Roy O. Freedle]. - Norwood, 1977. - P. 41-55.

414. Chomsky N. Syntactic Structures / Noam Chomsky. - The Hague: Mouton and Co., 1957. - 117 p.

415. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax / Noam Chomsky. - Cambridge, Mass: The M.I.T. Press, 1965. - 261 p.

416. Chomsky N. Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures / Noam Chomsky // Holland: Foris Publications / [reprint., 7th ed.]. - Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1993. - 371 p.

417. Cognitive Exploration of Language and Linguistics [Electronic Resource] / [eds. Rene Dirven, Marjolijn Verspoor]. - Amsterdam&Philadelphia: Benjamines, 1988. - Mode of Access: http://www.arts.uwaterloo.ca/~raha/ 306a_web/Answers.pdf.

418. Common P. Independent component analysis - a new concept? / P. Common // Signal Processing, 1994. - Vol. 36. - Issue 3. - P. 287-314.

419. Comte A. A General View of Positivism / Auguste Comte. - [reprint of 1848]. - Dubuque, Iowa: Brown Reprints, 1971. - 444 p.

420. Connor U. New Directions in Contrastive Rhetoric / U. Connor // TESOL Quarterly, 2002. - No. 4. - Vol. 36. - P. 493-510.

421. Connor U. A. Tertium Comparationis: A vital component in contrastive research methodology / U. Connor, A. Moreno // Directions in Applied Linguistics: Essays in Honor of Robert B. Kaplan / eds. P. Bruthiaux, D. Atkinson, W. G. Eggington, W. Grabe, V. Ramanathan. - Clevedon, 2005. - P. 153-164. (England: Multilingual Matters).

422. Couper-Kuhlen E. Cause, Condition, Concession, Contrast: Cognitive and Discourse Perspectives (Topics in English Linguistics, No 33) / Elizabeth Couper-Kuhlen, Bernd Kortmann. - De Gruyter, 2000. - 480 p.

423. Cuenca M. J. Cognition, pragmаtics and grammar / M. J. Cuenca // Noves SL: Revista de Sociolingüística. - Hivern, 2003. - P. 1-7.

424. Declerk R. Rhetorical conditionals / Renaat Declerk, Susan Reed // Conditionals. A Comprehensive Empirical Analysis. - De Gruyter, 2001. - P. 319-365.

425. Degand L. Towards an Account of Causation in a Multilingual Text Generation System / Liesbeth Degand // 7th International Generation Workshop (June 21-24, 1994). - Kennebunkport, Maine. - P. 108-116. - (Louvain: Catholic University).

426. Derrida J. The Work of Mourning / Jacques Derrida, Pascale-Anne Brault, Michael Naas. - Chicago: University of Chicago Press, 2001. - 262 p.

427. Di Pietro R. J. Language structures in contrast / R. J. Di Pietro. - Rouley (Mass.): Newbury House Publishers, 1978. - P. 15-51.

428. Dijk van T. A. Cognitive and conversational strategies in the expression of ethnic prejudice / Teun A. van Dijk // Text, 1983. - Vol. 3-4. - P. 375-404.

429. Dijk van T. A. Discourse and Context. A Sociocognitive Approach / Teun Andreas van Dijk. - New York: Cambridge University Press, 2008. - 267 p.

430. Dijk van T. A. Discourse as Structure and Process / Teun A. van Dijk. - London: Sage publications, 1998. -Vol. 1. - 356 p.

431. Dijk van T. A. Studies in the Pragmatics of Discourse / Teun A. van Dijk. - The Hague: Mouton, 1981. - 331 p.

432. Dowty D. Thematic Proto-Roles and Argument Selection / David Dowty // Language. - 1991. - Vol. 67. - No. 3. - P. 547-619.

433. Dowty D. R. Word Meaning and Montague Grammar: The Semantics of Verbs and Times in Generative Semantics and in Montague’s Ptq / David R. Dowty. - Dordrecht: D. Reidel, 1979. - 415 p.

434. Eberl U. Life in 2050. How We Invent the Future Today / Ulrich Eberl. - Hemsbach: Beltz&Gelberg, 2011. - 240 p.

435. Einstein A. Relativity: The Special and General Theory / Albert Einstein; transl. - New York: H. Holt and Company, 1920. - 115 p.

436. Elder C.-H. The underlying conditionality of conditionals which do not use If / Chi-He Elder // Cambridge occasional papers in Linguistics, 2012. - Vol. 6. - P. 177-200.

437. Figueras C. Puntuacion y conectores causales / Carolina Figueras: I Simposio Internacional de Análisis del Discurso / [Madrid, 20-22 de abril de 1998]. - Madrid, 1998. - (el trabajo se presentó como comunicación).

438. Fillmore Ch. J. Frame semantics / Ch. J. Fillmore // Cognitive Linguistics: Basic readings / [ed. by D. Geeraerts]. - Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. - P. 373-400. - (1982 - с. 111-137).

439. Fillmore Ch. J. The Case for Case / Charles J. Fillmore // Universals in Linguistic Theory: [ed. by Bach and Harms] - N.Y. etc.: Acad. Press, 1968. - P. 1-88.

440. Fillmore Ch. J. The case for case reopened / Charles J. Fillmore // Grammatical relations. - N.Y. etc.: Acad. Press, 1977. - P. 59-81.

441. Fillmore Ch. J. The Mechanisms of "Construction Grammar" / Ch. Fillmore: Proceedings of the Fourteenth Meeting of the Berkeley Linguistics Society. - 1988. - P. 35-55.

442. Furuta A. One Thing Is Certain: Heisenberg’s Uncertainty Principle Is Not Dead [Electronic Resource] / Alya Furuta // Scientific American, 2012. - Mode of Access: http://www.scientificamerican.com/article/heisenbergs-uncertainty- principle-is-not-dead/.

443. Galán Rodríguez C. Las oraciones causales: propuesta de clasificación / Carmen Galán Rodríguez // Anuario de estudios filológicos. - 1995. - Vol. 18. - P. 125-158.

444. Galea S. Causal thinking and complex system approaches in epidemiology / Sandro Galea, Matthew Riddle, George A. Kaplan // International Journal of Epidemiology, 2009. - V. 39. - P. 97-106 (Oxford: Oxford University Press).

445. Ganeri J. Meaning and reference in classical India / Jonardon Ganeri // Journal of Indian Philosophy. - 1996. - No. 24 (1). - P. 1-19.

446. Gano Dean L. A Brief History and Critique of Causation / Dean L. Gano. - Atlasbooks, 2008. - 206 p.

447. Geeraerts D. Prospects and problems of prototype theory / D. Geeraerts // Cognitive linguistics: Basic readings / [ed. by D. Geeraerts]. - Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. - P. 141-165.

448. Gierden Vega C. La condicionalidad en el discurso: un studio contrastive aleman-espanol / Carmen Gierden Vega // Lenguaje y textos, 2003. - № 20. - P. 45-60.

449. Girju R. Automatic Detection of Causal Relations for Question Answering / Roxana Girju // Proceeding MultiSumOA’03; Proceedings of the ACL 2003 workshop on Multilingual summarization and question answering. - Association for Computational Linguistics Stroudsburg, PA, USA, 2003. - Vol. 12. - P. 76-83.

450. Goethals P. Las conjunciones causales explicativas espanolas como, ya que, pues y porque / P. Goethals. - Peeters Publishers, 2000. - Vol. 21. - 284 p. - (Series "Orbis Supplementa").

451. Goffman E. Frame analysis: An essay on the organization of experience / Erving Goffman. - N. Y. etc.: Harper & Row, 1974. - xiii, 586 p.

452. González Vergara C. Sobre la formacion de verbos causativos deadjetives. Algunas regularidades semánticas / Carlos González Vergara // Onomazein. - 2004. - Vol. 2. - No. 10. - P. 57-92.

453. Greene B. The hidden reality, a Physicist Explains Why Parallel Universes May Exist / Brian Greene. - New York: Random House, 2011. - 384 p.

454. Grice H. P. Logic and Conversation Grice 2004: Grice H. P. Logic and conversation / Hilbert-Paul Grice // Syntax ad semantics 3: Speech arts / [eds. Cole et al.]. - [repr]. - London: University College, 2004. - P. 41-58.

455. Grimshaw J. Argument Structure / Jane Grimshaw. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990. - 202 p.

456. Hale К. L. On Argument Structure and the Lexical Expression of Syntactic Relations / Kenneth L. Hale, Samuel J. Keyser // The View from Building 20: Essays in honor of Sylvain Bromberger. - Cambridge: MIT Press, 1993. - P. 53-109.

457. Halliday M. A. K. Functional diversity in language, as seen from a consideration of modality and mood in English / M. A. K. Halliday // Foundations of Language. - 1970. - No. 6 (3). - P. 322-361.

458. Halliday M. A. K. System and Function in Language / Michael Alexander Kirkwood Halliday / ed. by G. R. Kress. - London: Oxford University Press, 1976. - 250 p.

459. Harley H. On the causative construction / Heidi Harley. - University of Arizona, 2006. - 51 p.

460. Hedenmalm H. Heisenberg's uncertainty principle in the sense of Beurling / H. Hedenmalm // Analytical Mathematics. - 2012. - Vol. 118 (2). - P. 691-702.

461. Heidegger M. On the Essence of Truth / Martin Heidegger; [transl. by John Sallis] // Basic Writings; [ed. by D. F. Krell]. - [rev. and exp. ed.]. - London: Routledge, 1993. - P. 115-38.

462. Heine B. World Lexicon of Grammatikalization / B. Heine, T. Kuteva. - Cambridge, 2002. - 387 p.

463. Herschensohn J. French Causatives: Restructuring, Opacity, Filters and Construal / Julia Herschensohn // Linguistic Analysis. - 1981. - No. 8 (3). - P. 217-280.

464. Hitchcock C. Causal Processes and Interactions: What Are They and What Are They Good For? / Christopher Hitchcock // Philosophy of Science. - 2004. - № 71. - P. 932-941.

465. Hobbs J. R. Toward a Useful Concept of Causality for Lexical Semantics / Jerry R. Hobbs // Journal of Semantics. - 2005. - Vol. 22. - P. 181-209.

466. Honkela T. Emergence of linguistic features: Independent component analysis of contexts / T. Honkela, A. Hyvärinen, J. Väyrynen // Modelling Language Cognition and Action [Proceedings of the NCPW9, Ninth Neural Computation and Psychology Workshop, 2005]. - New Jersey, 2005. - P. 129-138. (World Scientific).

467. Honkela T. Linguistic feature extraction using independent component analysis / Timo Honkela, Aapo Hyvärinen [Proceedings of IJCNN'04] (Budapest, July 2004). - Budapest, 2004. - P. 279-284.

468. Hosseini E. The Impact of Using Etymological Analysis on Teaching Vocabulary to EFL University Students / [E. Hosseini, Sh. Sarfallah, F. Bakhshipour etc.] // Theory and Practice in Language Studies. - 2012. - Vol. 2. - No. 9. - P. 1868-1876.

469. The Syntax of Cause and Effect: Course Outline [Electronic Resource]. - Mode of Access: www.tu-chemnitz.de/phil. HS.

470. Hume D. A Treatise of Human Nature / David Hume. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - 626 p. (Series - Oxford Philosophical Texts).

471. Hymes D. On Communicative Competence / D. Hymes // Sociolinguistics / [ed. J. B. Pride, J. Holmes]. - Harmondsworth: Penguin, 1972. - P. 269-293.

472. Jackendoff R. Semantics and Cognition / Ray Jackendoff. - Cambridge: The MIT Press, 1983. - 283 p.

473. Jackendoff R. Semantic Structures / Ray Jackendoff. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1990. - 336 p.

474. Jackendoff R. The status of thematic relations in linguistic theory / Ray Jackendoff // Linguistic Inquiry. - 1987. - No. 18. - P. 369-411.

475. Jaszczolt K. M. On Translating "What Is Said": Tertium Comparationis in Contrastive Semantics and Pragmatics / K. M. Jaszczolt // Meaning Through Language Contrast / [eds K. M. Jaszczolt, K. Turner]. - Amsterdam: J. Benjamins, 2003. - Vol. 2. - P. 441-462.

476. Javed M. Etymological Analysis of the English Language Words / Mohammad Javed, Wu Xiao Juan, Saima Nazli // Language in India. - 2012. - Vol. 12. - P. 580-592.

477. Johnson K. Gold’s Theorem and Cognitive Science / Kent Johnson // Philosophy of Science. - 2004. - No. 71. - P. 571-592.

478. Johnson-Laird P. N. The history of mental models / P. N. Johnson-Laird // Mental Models. - Princeton, 2005. - P. 179-212.

479. Kahn B. Was Einstein right? Scientists provide first public peek at Gravity Probe B results [Electronic Resource] / Bob Kahn // Stanford University News Service (April 14, 2007). - Mode of Access: http://einstein.stanford.edu/content/press_releases/SU/pr-aps-041807.pdf.

480. Kaku M. Parallel Worlds: The Science of Alternative Universes and Our Future in the Cosmos / Michio Kaku. - New York: Anchor books, 2005. - 432 p.

481. Kaplan R. Lexical-Functional Grammar: A Formal System for Grammatical Representation / Ronald M. Kaplan, J. Bresnan // The Mental Representation of Grammatical Relations / [ed. by Joan Bresnan]. - Cambridge, MA: The MIT Press, 1982. - P. 1-102.

482. Karamysheva I. Modelling of the propositional structure of complex syntactic units / Iryna Karamysheva // Наукові записки. Серія: філологічні науки, 2011. - Вип. 96 (2). - С. 43-47.

483. Kasper S. A comparison of "thematic role" theories / Simon Kasper. - Marburg, 2008. - 181 p.

484. Kaufman S. Causal Premise Semantics / Stefan Kaufmann // Cognitive Science. - 2013. - No. 37. - P. 1136-1170.

485. Kay P. What is the Sapir-Whorf Hypothesis? / Paul Kay, Willett Kempton // American Anthropologist. - 1984. - No. 86. - P. 65-79.

486. Kim Y.-B. Concession and Linguistic Inference / Yong-Beom Kim // Language, Information, and Computation: Proceedings of the 16th Pacific Asia Conference, January 31 - February 2, 2002. - Jeju, Korea: Korean Society for Language and Information, 2002. - P. 187-194. (475 p.) (co-author Ik-Hwan Lee).

487. Kozerenko E. B. Cognitive approach to language structure segmentation for machine translation algorithms / E. B. Kozerenko: Conference (International) on Machine Learning, Models, Technologies and Applications Proceedings. - Las Vegas, USA, 2003. - P. 49-55.

488. Labov W. The social stratification of English in New York City / William Labov. - Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics, 1966. - P. 2001.

489. Lakoff G. Metaphors We Live By / George Lakoff, Mark Johnson. - Chicago: University of Chicago Press, 1980 / 1981. - 242 p.

490. Lakoff G. Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate / George Lakoff. - Chelsea Green Publishing, 2004. - 192 p.

491. Langacker R. W. Cognitive Grammar: Introduction to Concept, Image, and Symbol / Ronald W. Langacker // Cognitive Linguistics: Basic Readings / [ed. D. Geeraerts]. - Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2006. - P. 29-67.

492. Langacker R. W. Consciousness, Construal, and Subjectivity / Ronald W. Langacker // Advances in consciousness research. - Amsterdam-Philadelphia, 1997. - P. 187-312.

493. Latos A. Concession on Different Levels of Linguistics Connection: Typology of Negated Causal Links / Agnieszka Latos // Newcastle Working Papers in Linguistics, 2009. - Vol. 15. - P. 82-103.

494. Leech G. N. Principles of Pragmatics / Geoffrey Neil Leech. - London, New York: Longman, 1984. - 250 p.

495. Lemish N. A Structural and Semantic Typology of the Causal Complex in English / N. Lemish // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Section 11. Philology and Linguistics. - Vienna, 2014. - № 7-8. - P. 221-225. - ("EastWest" Association for Advanced Studies and Higher Education, GmbH).

496. Lemish N. Causal Complex Dominant Semantics in English and Dutch: a Comparative Study / N. Lemish // Australian Journal of Scientific Research. - 2014. - No. 2 (6). - P. 656-663.

497. Lemish N. Y. Genesis and Development of Causal Dominant Semantic Meanings in Dutch / N. Y. Lemish // Science and Education a New Dimension. Philology, II(5). - Budapest, 2014. - Issue 28. - P. 7-20. - (Society for cultural and scientific progress in Eastern Europe).

498. Lemish N. Poststructuralist Approach in Contemporary Linguistics / N. Lemish // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: [зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ: БДПУ, 2013. - Вип. VIII. - Ч. І. - С. 104-111.

499. Lemish N. Structural schemes to represent causal complex dominants in Dutch / N. Lemish // European Research: [Scientific Journal]. - 2015. - № 3 (4). - P. 72-75.

500. Lemmens M. Caused posture: experiential patterns emerging from corpus research / Maarten Lemmens // Corpora in Cognitive Linguistics. - Vol. II (The Syntax-Lexis Interface). - Berlin: Mouton De Gruyter, 2006. - 34 p.

501. Lemmens M. Lexical Perspectives on Transitivity and Ergativity / Maarten Lemmens // Causative Constructions in English. - 1998. - P. 71-85.

502. Lewis D. Causation / David Lewis // The Journal of Philosophy. - 1973. - Vol. 70. - Issue 17. - P. 556-567.

503. Lewis D. Counterpart Theory, Quantified Modal Logic, and Extra Argument Places / David Lewis // Analysis. - 1993. - No. 53. - P. 69-71.

504. Lieber R. Verbal prefixes in Dutch: a study in lexical conceptual structure / R. Lieber, H. Baayen // Yearbook of Morphology / [eds. G. Booij, J. Marle]. - Dordrecht: Kluewer Academic Publishers, 1992. - P. 51-78.

505. Lubotsky A. Avestan siiazd-, Sanskrit sedh-, Latin cēdere / Alexander Lubotsky // Hyllesteid et al. - 2004. - P. 323-332.

506. Lund K. A Semantic and associative priming in high-dimensional semantic space / Lund K., Burgess C., Atchley R. // Proceedings of the 17th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 1995. - P. 660-665.

507. Lyons J. Language, meaning and context / John Lyons. - Bungay- Suffolk: Fontana, 1981. - 256 p.

508. Lyons J. Linguistic semantics: an Introduction / John Lyons. - Cambridge: Cambridge University Press, 1995. - 376 p.

509. Machamer P. Galileo and the Causes / Peter Machamer // New Perspectives on Galileo; [ed. by Robert Butts, Joseph Pitt]. - Dordrecht: Kleuwer, 1978. - Vol.14. - P. 161-180.

510. Mackie J. Truth, Probability and Paradox / John Mackie. - Oxford: Oxford University Pres, 1973. - 305 p.

511. Marin F. M. A proposito de las oraciones causales. Observaciones criticas / F. M. Marin. - 1979. - II.1. - P. 163-171.

512. Mill J. An Analysis of the Phenomena of the Human Mind / James Mill; ed. and with notes by John Stuart Mill. - London: Longmans, Green and Dyer, 1869. - 478 p.

513. Minsky M. A framework for representing knowledge / M. Minsky // Frame conceptions and text understanding. - B.; N. Y.: Gruyter, 1980. - P. 1-25. - (1975 - С. 211-277).

514. Mourelle de Lema M. Los verbos causativos en Español / Manuel Mourelle de Lema // Thesaurus, 1981. - T. XXXVI. - Num. 1. - P. 14-21.

515. Mustajoki A. Функциональный синтаксис как основа составления языков / Arto Mustajoki // Studia Slavica Finlandensia / [eds. Jyrki Papinniemi, Jouko Lindstedt, Ben Hellman]. - Helsinki, 2003. - T. XX. - С. 100-127.

516. Neeleman A. The Linguistic Expression of Causation / Ad Neeleman, Hans van de Koot // The Theta System: Argument Structure at the Interface. - Oxford: Oxford University Press, 2012. - P. 20-51.

517. Neeleman A. Verbal prefixation in Dutch: thematic evidence for conversion / A. Neeleman, J. Schipper // Yearbook of Morphology / [eds. G. Booij, J. Marle]. - Dordrecht: Kluewer Academic Publishers, 1992. - P. 57-92.

518. Palmer F. R. Grammatical Roles and Relations / Frank Robert Palmer. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994. - 259 p.

519. Palmer F. R. Semantics. A New Outline / Frank Robert Palmer. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977. - 164 p.

520. Papafragou A. Epistemic modality and truth conditions / Anna Papafragou // Lingua. - 2006. - No. 116. - P. 1688-1702.

521. Podlesskaya V. Causatives and causality: towards a semantic typology of causal relations / Vera I. Podlesskaya // Causatives and Transitivity: Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. - 1993. - V. 3. - P. 165-176.

522. Polchinski J. String Theory. Volume I. An Introduction to the Bosonic String / Joseph Polchinski // Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - 402 p.

523. Problem of Mental Causation [Electronic Resource]. - Mode of Access: http://en.wikipedia.org/wiki/Problem_of_mental_causation.

524. Psillos S. Causality / Stathis Psillos // New Dictionary of the History of Ideas. - Thomson Gale, 2005. - P. 272-279.

525. Purpose [Electronic Resource]. - Mode of Access: http://en.wiktionary.org/wiki/purpose.

526. Ramchand G. C. Verb Meaning and the Lexicon. A First-Phase Syntax / Gillian Catriona Ramchand. - Ms., University of Oxford, 2003. - 228 p.

527. Reinhart T. The Theta System: an Overview / Tanya Reinhart // Theoretical Linguistics. - 2002. - No. 28. - P. 229-290.

528. Renkema J. Schrijf Wijzer (Volledige toegang tot www.schrijfwijzer.nl) / Jan Renkema. - Amsredam: Boom, 2013. - 590 p.

529. Rindler W. Relativity. Special, General and Cosmological / Wolfgang Rindler. - Oxford: Oxford University Press, 2001. - 442 p.

530. Ritter E. Event Structure and Ergativity / E. Ritter, S. Rosen // Events as Grammatical Objects. The Converging Perspectives of Lexical Semantics and Syntax / ed. by Carol Tenny, James Pustejovsky. - California: CSLI Publications, 2000. - P. 187-238.

531. Rosch E. Cognitive Representation of Semantic Categories / E. Rosch // Journal of Experimental Psychology. - 1975. - Vol. 104. - P. 192-233.

532. Rosch E. Principles of categorization / E. Rosch // Cognition and categorization / E. Rosch. - Hillsdale: Lawrence Erlbaum Assoсiates. - 1978. - P. 27-48.

533. Rosén H. B. Die Komposita mit co(n)- in funktioneller und vergleichender Sicht / Haiim B. Rosén // Latein und Indogermanisch: Akten des Kolloquiums der Indogermanischen Gesellschaft / [eds. Oswald Panagl, Thomas Krisch]. - 1992. - P. 357-367.

534. Rosenau H. Approaches to Discourse / Heinz Rosenau, Debora Schiffrin. - Oxford: Blackwell, 1994. - 482 p.

535. Rothman K. J. Causation and causal inference in epidemiology / K. J. Rothman, S. Greenland // Am. J. Public Health. - 2005 - No. 95. - P. 144- 150. - (Supplement).

536. Ruggiero V. R. Beyond Feelings. A Guide to Critical Thinking / Vincent Ryan Ruggiero. - [7th ed.]. - McGraw Hill, 2004. - P. 96-112.

537. Russell B. Fact and Fiction / Bertrand Russell. - London: George Allen & Unwin, 1961. - 282 p.

538. Sanders T. Causality, cognition and communication: A mental space analysis of subjectivity in causal connectives / T. Sanders, J. Sanders, E. Sweetser // Causal Categories in Discourse and Cognition / [eds T. Sanders, E. Sweetser]. - The Hague: Mouton de Gruyter, 2009. - P. 19-59.

539. Sanders T. J. M. Coherence, causality and cognitive complexity in discourse / T. J. M. Sanders // M. Aurnague & M. Bras (Eds.), Proceedings of the First International Symposium on the Exploration and Modelling of Meaning. - Toulouse, France: Universite de Toulouse-le-Mirail, 2005. - P. 31-46.

540. Sanders T. Introduction: Causality in language and cognition - what causal connectives and causal verbs reveal about the way we think / Ted Sanders, Eve Sweetser // Causal Categories in Discourse and Cognition / [ed. by T. Sanders, E. Sweetser]. - The Hague: Mouton de Gruyter, 2009. - P. 1-18.

541. Sapir E. Language: An introduction to the study of speech / Edward Sapir. - New York: Harcourt, Brace, and Co., 1921. - P. 147.

542. Scheines R. Causal Discovery / Richard Scheines, Peter Spirtes, Clark Glymour, and many others // Graphical Models 11/29/06, 2006. - S. 1-54.

543. Schrijver P. The reflexes of the PIE laryngeals in Latin / Peter Schrijver // Leiden Studies in Indo-European. - 1991. - 616 p.

544. Schwartz J. H. String Theory: Progress and Problems / John H. Schwartz // Progress of Theoretical Physics Supplement. - 2007. - P. 214.

545. Searle J. R. Classification of Illocutionary Acts / J. R. Searle // Language Society. - No. 5. - 1976. - P. 1-23.

546. Seth A. K. Causal networks in neural systems: From water mazes to consciousness / Anil K. Seth // Proc. Brain Inspired Cognitive Systems / [ed. by Aleksander]. - 2006. - (BICS2006).

547. Shipley J. T. The Origins of English Words: a Discursive Dictionary of Indo-European Roots / Joseph Twadell Shipley. - Maryland: Johns Hopkins University Press, 2000. - 672 p.

548. Sion A. Interactions between volition and causation / Avi Sion // Volition and Allied Causal Concepts. - 2004. - Ch. 2. - P. 28-48.

549. Smythies J. Space, Time and Consciousness / John Smythies // Journal of Consciousness Studies. - 2003. - No. 3. - P. 47-56.

550. Stockwell R. P. English Words: History and Structure / Robert P. Stockwell, Donka Minkova. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001. - XI, 208 p.

551. Stowell T. Origins of phase structure / Timothy Stowell // Cambridge, MA: MIT dissertation, 1981. - 496 p.

552. Talmy L. Rubber-sheet cognition in language / L. Talmy // CLS, 1977. - Vol.13. - P. 612-628.

553. Tannen D. Interactive Frames and Knowledge Schemas in Interaction: Examples from a Medical Examination / Interview / D. Tannen, C. Wallat // Framing in Discourse / [ed. D. Tannen]. - Oxford: Oxford University Press, 1993. - P. 57-76.

554. Tannen D. What’s in a Frame? Surface Evidence for Underlying Expectations / D. Tannen // Framing in Discourse / [ed. D. Tannen]. - Oxford: Oxford University Press, 1993. - P. 14-56.

555. Tegmark M. Parallel Universe / Max Tegmark // Scientific American. - 2003. - No. 200. - P. 40-51.

556. Todd R. B., 1976, The Four Causes: Aristotle’s Exposition and the Ancients / R. B. Todd // Journal of the History of Ideas. - 1976. - No. 37. - P. 319-322.

557. Trautman A. Einstein-Cartan theory / Andrzej Trautman // Encyclopedia of Mathematical Physics. - Elsevier, 2006. - Vol. 2. - P. 189-195.

558. Unger C. An introduction to relevance theory / Christoph Unger // On the cognitive role of genre: a relevance-theoretic perspective: University of London PhD thesis. - London, 2001. - P. 19-29.

559. Van Valin R. D. A Summary of Role and Reference Grammar / Robert D. Van Valin, Jr. // University at Buffalo, The State University of New York. - 2003. - P. 1-30.

560. Van Valin R. D. Jr. Role and Reference Grammar / Robert D. Van Valin, Jr. // Work Papers of the Summer Institute of Linguistics, 1993. - Vol. 37. - 12 p. - (University of North Dakota Session).

561. Van Valin R. D. Jr. Semantic Macroroles in Role and Reference Grammar / Robert D. Van Valin, Jr. // University at Buffalo, The State University of New York, 2001. - P. 1-15.

562. Verhagen A. English constructions from a Dutch perspective. What are the differences? / A. Verhagen // Structural-Functional Studies in English Grammar / ed. By Mike Hannay, Gerard J. Stern. - Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007. - P. 257-274.

563. Vikner S. The Germanic languages and the SOV/SVO difference (IV. Two-Verb Sequences and Germanic SOV-languages) / Sten Vikner // Postgraduate Seminar (Lent Term 2009), 2009. - P. 1-32.

564. Voegwoord [Electronic Resource]. - Mode of Access: http://nl.wikipedia.org/wiki/Voegwoord.

565. Walter S. Physicalism and Mental Causation / eds. Sven Walter, Heinz-Dieter Heckmann. - Exeter: Imprint Academic, 2003. - 330 p.

566. Wang Q. E. Causation / Q. Edward Wang // New Dictionary of the History of Ideas. - Thomson Gale, 2005. - P. 280-290.

567. Whitehead A. N. An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge / Alfred North Whitehead. - Cambridge: Cambridge University Press, 1919. - 222 p.

568. Whorf B. L. Language, Thought and Reality / Benjamin Lee Whorf. - 1956. - P. 87-111.

569. Wierzbicka A. Emotional Universals / Anna Wierzbicka // Language Design 2. - 1999. - P. 23-69.

570. Wierzbicka A. Lingua mentalis: the semantics of natural language / Anna Wierzbicka. - Sydney: Academic Press, 1980. - 367 p.

571. Wierzbicka A. Semantic primes and universals / Anna Wierzbicka. - Oxford: Oxford University Press, 1996. - 500 p.

572. Wierzbicka A. The Semantics of Grammar / Anna Wierzbicka. - Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1988. - P. 237-255.

573. Wilson D. Relevance and Understanding / Deirdre Wilson // Language Understanding / [eds. G. Brown, K. Malmkjaer, A. Pollitt, J. Williams]. - Oxford: Oxford University Press, 1994. - P. 37-58.

574. Wolfram W. Variation and Language: Overview / Walt Wolfram // Encyclopedia of Language and Linguistics. - [2nd ed.]. - Elsevier Ltd., 2006. - P. 333-341.

575. Yablo S. Causal Relevance / Stephen Yablo // Philosophical Issues. - 2003. - P. 316-328.

576. Young T. R. Chaos and Causality in Complex Social Dynamics (The Red Feather Institute) [Electronic Resource] / T. R. Young. - Mode of Access: http://critcrim.org/redfeather/chaos/002causality.html. - (September 12, 1994 - rev. 9 Aug., 1998).

577. Young N. R. Chaos Theory and Human Agency / N. R. Young // Humanity and Society. - 1992. - V. 16. - Issue 4. - P. 441-460.

578. Yusupova L. G. Pejorative Connotation of Proverbs and Sayings with Zoonym in the Russian, German and Tatr Languages / Liya G. Yusupova, Olga D. Kuzmina // Jounal of Sustainable Development. - 2015. - Vol. 8. - No. 4. - Р. 284-291.