Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Деловой английский язык \ 4246. Дисертаційна робота Методика навчання усного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

Дисертаційна робота Методика навчання усного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

« Назад

Код роботи: 4246

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Ділова англійська мова

Тема: Методика навчання усного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

Кількість сторінок: 326

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2800 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади використання ділової гри як технології інтегрованого навчання усного англомовного спілкування майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

1.1. Аналіз існуючих досліджень з проблематики навчання усного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

1.2. Цілі та зміст навчання усного спілкування майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

1.3. Ділова гра як технологія інтегрованого навчання усного спілкування майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

1.4. Психолого-педагогічні особливості навчання усного професійно орієнтованого англомовного спілкування з використанням ділової гри

1.5. Лінгвостилістичні особливості професійно орієнтованого спілкування в галузі інформаційної безпеки

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. Організація і проведення навчання діалогічного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

2.1. Відбір матеріалів для навчання діалогічного спілкування майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

2.2. Підсистема вправ для навчання діалогічного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

2.3. Модель навчання діалогічного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

Висновки до Розділу 2

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання діалогічного мовлення з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

3.1. Організація та проведення експерименту

3.2. Хід, аналіз та інтерпретація результатів експериментального навчання

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання усного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

Висновки до Розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Однією з важливих характеристик сучасного світу є його інформатизація, яка має як позитивні, так і негативні риси. Переваги інформатизації є беззаперечними у всіх сферах життя, проте, як зазначають О.Є. Архіпов, Є.А. Мачуський та О.М. Новіков, вона «створює виняткові передумови для небажаного витоку інформації або порушення її цілісності» [7, с. 256], і наслідки зловмисних дій можуть бути катастрофічними.

В освіті напрям 1601 «Інформаційна безпека» реалізується в чотирьох аспектах: фізико-технічному, програмно-математичному, організаційно-технічному та соціальному [8, с. 256]. В основі соціального аспекту лежать психологія, менеджмент та гуманітарні науки; решта зорієнтовані на фізико-математичні, радіотехнічні та комп’ютерні науки. Питання вдосконалення мовної підготовки майбутніх фахівців є актуальним для всіх цих напрямів.

Відповідно до інформації державної служби статистики України, сектор інформаційних технологій (ІТ), до якого належить інформаційна безпека, є одним із найперспективніших для розвитку в Україні, адже наша країна виробляє 1% програмної продукції в світі. Наші фахівці є лідерами серед країн Східної Європи, а Україна – одним із постачальників спеціалістів за кордон із замовниками переважно у Західній Європі та Північній Америці [163].

Отже, ІТ стають однією з найбільш затребуваних галузей у нашій країні. Фахівців із інформаційної безпеки готують у понад двадцяти державних вищих навчальних закладах України. У фізико-технічному інституті (ФТІ) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), на базі якого здійснювалося експериментальне навчання, готують фахівців за напрямами підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 6.040301 «Прикладна математика», відповідно до цих напрямів за спеціалізаціями: прикладна інформатика, технології безпеки інформації, прикладна криптологія. Розширення міжнародних зв’язків у секторі ІТ зумовлює зміни у соціальному замовленні на фахівців зазначених напрямів. Підвищеним є попит на спеціалістів з якісною мовною підготовкою, здатних інтегруватись в науково-технічну діяльність глобалізованого світу.

Проведені опитування фахівців сектору ІТ та аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зазначених напрямів підготовки дозволили виділити ключові уміння, необхідні майбутнім фахівцям у використанні іноземної мови в професійній комунікації: обговорювати параметри оптимального програмного забезпечення, виступати з презентацією, використовувати етичні норми взаємодії з колегами, уміти організувати роботу в творчій групі, володіючи знаннями з організації праці у сфері ІТ у тому числі в ситуаціях співпраці з іноземними замовниками програмного продукту.

Згідно з освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами, складеними для цих напрямів, первинні посади, на які можуть претендувати студенти зі ступенем бакалавра, є програміст (фахівець з ІТ; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення») або фахівець із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах (розроблення та подальше адміністрування й підтримка засобів захисту інформації) [116 – 119].

В ОКХ підкреслюється необхідність формування низки компетенцій, серед яких з точки зору формування іншомовної комунікативної компетентності варто виділити соціально-особистісні, інструментальні та загально-професійні. Під соціально-особистісними розуміють знання етичних норм взаємодії з колегами, швидке орієнтування в ситуаціях, що виникають, та інші.

До складу інструментальних компетенцій належать загальні вміння ефективно використовувати рідну та іноземну мови в комунікації, розробляти презентації, працювати з літературою, виконувати дослідницьку роботу. Загально-професійні компетенції трактуються як уміння організувати роботу в творчій групі, володіючи знаннями з організації праці у сфері ІТ, у тому числі в галузі зовнішньоекономічних зв'язків. Формування цих компетенцій поряд із якісною фаховою підготовкою залежить від ефективності навчання іноземної мови професійного спрямування.

Значна кількість досліджень присвячена формуванню навичок та розвитку й удосконаленню умінь усної комунікації (Н.Ю. Кабанова, О.С. Конотоп, Г.В. Кравчук, Л.О. Максименко, Р.С. Полесюк, І.О. Сімкова, Л.В. Чалова, І.В. Чірва тощо), проте проблема є недостатньо дослідженою в аспекті міждисциплінарної інтеграції взагалі та навчанні усного англомовного спілкування спеціалістів із інформаційної безпеки (ІБ) зокрема.

У напрямі розробки інтерактивних методик навчання професійно орієнтованого спілкування, зокрема засобами ділової гри, також існує низка досліджень (Т.І. Бочарова, М.І. Воровка, С. Голд, В.О. Гущин, Л.О. Євдокимова, К.В. Змієвська, В.В. Ісаєв, А.П. Панфілова, П.В. Пучков, В. Уелінгтон, А. Фаріа, Р.Р. Хайрутдінова, Д. Хатчінсон тощо).

Проте проблема формування іншомовної професійної компетентності фахівців, зокрема у галузі ІБ, із застосуванням ділової гри не висувалася як предмет спеціального наукового дослідження. Попри значний потенціал ігрових методик, організаційні та змістові умови їх застосування для навчання майбутніх фахівців із ІБ не є достатньо розробленими. Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку освіти саме ділова гра має стати технологією інтеграції та переходу міждисциплінарних зв’язків технічних дисциплін з іноземною мовою у ВНЗ на новий якісний рівень.

Питання міждисциплінарної інтеграції плідно досліджуються в численних роботах науковців (Р.М. Давлетбаєва, І.А. Вереітіна, М.В. Дяченко, В.М. Єрьоміна, Ю.С. Заграйська, М.Л. Карріо-Пастор, Д. Койл, К. Далтон-Пафер, Т.М. Панова, О.О. Скобелева, О.М. Соловова, О.Б. Тарнопольський, Г.О. Цереєва), проте недостатньо розробленою є теоретична основа інтеграції іноземної мови та фахових дисциплін у вищій технічній освіті. У жодній із проаналізованих праць ділова гра як форма реалізації міждисциплінарної інтеграції на базі компетентнісного підходу не висувалася як предмет дослідження.

Аналізуючи проблему підготовки майбутніх фахівців із ІБ, нами були виділені певні суперечності, що простежуються у навчанні іноземної мови професійного спрямування у вищих технічних навчальних закладах. Це суперечності між:

- потребами суспільства в фахівцях із якісною мовною підготовкою та недостатнім рівнем сформованості навичок та розвитку вмінь іншомовного професійно орієнтованого спілкування у студентів;

- наявністю можливостей для посилення міждисциплінарних зв’язків іноземної мови професійного спрямування та профільних дисциплін та недостатнім ступенем розробки методики для його реалізації;

- значним теоретичним обґрунтуванням активних методів навчання, таких як ділова гра, здатних підвищити ефективність мовної підготовки майбутніх фахівців із ІБ, та недостатньою практичною реалізацією технології їх використання.

Таким чином, актуальність цього дослідження зумовлена посиленням ролі усного англомовного професійно орієнтованого спілкування фахівців сектору ІТ, зокрема ІБ, що вимагає виховання нової генерації спеціалістів, які володіють інтегрованими знаннями, навичками та вміннями на основі міждисциплінарного синтезу технічних та гуманітарних дисциплін; необхідністю вдосконалення процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівців із ІБ з урахуванням сучасних вимог до рівня підготовки студентів; відсутністю досліджень щодо планування, організації та проведення ділової гри, яка базується на міждисциплінарній інтеграції, для підготовки студентів третього курсу напрямів підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 6.040301 «Прикладна математика».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконувалось в рамках наукової теми кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови: «Дослідження взаємодії одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий, методичний та літературознавчий аспекти» (державний реєстр № 0111U006668).

Об’єктом дослідження є процес навчання усного англомовного спілкування майбутніх фахівців сектору ІТ.

Предметом дослідження є методика навчання діалогічного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із ІБ третього курсу навчання.

Мета дослідження полягала в обґрунтуванні, розробці, експериментальній перевірці та впровадженні методики навчання усного англомовного спілкування майбутніх фахівців із ІБ третього року навчання з використанням ділової гри.

Досягнення мети дослідження передбачало вирішення таких завдань:

1) Розглянути теоретичні засади міждисциплінарної інтеграції у навчанні майбутніх фахівців із ІБ та визначити можливості моделювання професійної діяльності у навчанні АМПС.

2) Охарактеризувати сутність та дидактичні переваги ДГ у навчанні АМПС в аспекті міждисциплінарної інтеграції.

3) Визначити зміст і цілі навчання усного англомовного спілкування майбутніх фахівців із ІБ.

4) Розробити підсистему вправ та модель навчання майбутніх фахівців із ІБ усного спілкування з використанням ДГ в аспекті міждисциплінарної інтеграції, реалізувати її в комплексі вправ.

5) Експериментально перевірити ефективність методики інтегрованого навчання усного англомовного спілкування майбутніх фахівців із ІБ з використанням ДГ та розробити методичні рекомендації щодо організації такого навчання.

Поставлені завдання зумовлюють застосування таких методів дослідження: вивчення педагогічної, психологічної, методичної літератури з проблеми дослідження; критичний аналіз навчальної програми та інших нормативних документів; спостереження і узагальнення досвіду викладачів; проведення бесід та опитувань студентів, викладачів, фахівців; тестування студентів; методичний експеримент; обробка результатів експерименту за допомогою методів математичної статистики.

Наукові положення, які виносяться на захист:

1. Міждисциплінарна інтеграція між технічними дисциплінами і дисципліною «Англійська мова професійного спрямування» (АМПС) є невід’ємним чинником навчання усного професійного спілкування майбутніх фахівців із ІБ.

2. Однією з домінуючих форм усного професійного спілкування майбутніх фахівців із ІБ є діалог функціонального типу «обмін думками» в типових ситуаціях професійного спілкування.

3. Ділова гра, що базується на засадах міждисциплінарної інтеграції, є ефективною технологією формування умінь професійно орієнтованого діалогічного мовлення за умови:

- методично обґрунтованих і визначених спільно з викладачами профільних дисциплін її цілей, сценарію, критеріїв оцінювання;

- гармонійного включення змісту гри в робочу навчальну програму кредитного модулю «Англійська мова професійного спрямування».

4. Рівень сформованості навичок та розвитку вмінь професійно орієнтованого діалогічного спілкування можливо підвищити шляхом застосування розробленої методики, яка реалізується на третьому курсі навчання.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше:

- теоретично обґрунтовано й розроблено методику навчання майбутніх фахівців із ІБ усного англомовного спілкування з використанням ділової гри, що базується на засадах міждисциплінарної інтеграції;

- уточнено поняття «ділова гра» в межах навчання усного англомовного спілкування майбутніх спеціалістів із ІБ;

- конкретизовано доцільність реалізації міждисциплінарної інтеграції на рівні синтезу через ділову гру;

- розроблено підсистему вправ та обґрунтовано модель навчання усного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із ІБ.

Удосконалено:

- критерії оцінювання діалогічного англомовного професійно орієнтованого спілкування студентів третього курсу;

- вимоги до організації ділової гри у процесі інтегрованого навчання.

Набуло подальшого розвитку дослідження теорії і практики навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування в технічних ВНЗ в аспекті міждисциплінарної інтеграції.

Практичне значення дослідження полягає в укладенні комплексу вправ, а також розробці методичних рекомендацій щодо застосування методики інтегрованого навчання усного англомовного спілкування майбутніх фахівців з ІБ з використанням ділової гри.

Розроблену методику впроваджено в навчальний процес Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Національного авіаційного університету та Одеського національного політехнічного університету.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 326 сторінок (основна частина – 196 сторінок, додатки – 132 сторінки). Робота містить 23 таблиці та 15 рисунків. Список використаних джерел розміщений на 29 сторінках і налічує 267 найменувань, із них 72 – англійською та 17 – німецькою мовами.

Висновки

У результаті проведеного дослідження було теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено методику використання ділової гри на засадах міждисциплінарної інтеграції, у навчанні професійно орієнтованого діалогічного спілкування майбутніх фахівців із ІБ.

З урахуванням аналізу літератури з педагогіки, методики викладання іноземних мов, вікової та соціальної психології, проведення опитування чотириста чотирьох респондентів різних категорій (фахівців сектору ІТ, викладачів англійської мови та профільних дисциплін, студентів фізико- технічного інституту) визначено цілі та зміст навчання усного англомовного спілкування майбутніх фахівців із ІБ третього року навчання.

Розглянуто зовнішні (використання мови у професійному середовищі) та внутрішні (покращення показників психологічних та соціальних характеристик студентів) цілі. До зовнішніх цілей належать практична та освітня, до внутрішніх – розвивальна та виховна цілі. Зовнішні цілі забезпечують досягнення комунікативної мети: визначення вимог замовника до програмного продукту, пояснення проблеми та способів її розв’язання, повідомлення про хід роботи, обговорення умов та термінів проекту, представлення його результатів англійською мовою.

До внутрішніх цілей належать розвиток особистісних характеристик, таких як наполегливість, комунікабельність, творчі здібності, системне мислення, толерантність, уміння прислуховуватись до чужих думок, відстоювати свою точку зору.

Розглянуто ситуації професійного спілкування та ролі, які доцільно моделювати в навчальному процесі. Типовою ситуацією усного англомовного спілкування фахівців з ІБ визначено методологію управління проектом Scrum в межах методики розробки програмного забезпечення Agile. Виокремлено типові для цієї ситуації ролі (замовник, координатор робочої групи та команда розробки) та комунікативні функції (починати ділову зустріч, спонукати учасників висловлювати думки, підбивати підсумки, обговорювати завдання та обов’язки, пояснювати технічні характеристики програмного забезпечення, уточнювати вимоги до програмного продукту, задаючи запитання, погоджуватися або відмовлятися виконувати завдання, пояснювати проблему та шляхи її розв’язання, доповідати щодо виконаної роботи).

Уточнено лінгвостилістичні особливості усного професійно орієнтованого спілкування в галузі ІБ через розгляд інституційного (корпоративний жаргон сектору ІТ) та предметного (фахової підмови із ІБ) аспектів професійного дискурсу.

У результаті аналізу автентичних відеоматеріалів визначено домінувальний функціональний тип діалогу (обмін думками) та вид (за змістом - вільний, за предметом обговорення – діалог сектору ІТ з елементами галузі ІБ, за кількістю учасників – груповий), описано тип ділової мови (загальновживана) та корпоративний жаргон сектору ІТ. Розглянуто особливості фахової підмови в галузі ІБ в лексичному (міжгалузеві та вузькоспеціалізовані терміни) та граматичному аспектах, що було враховано у розробленій підсистемі вправ.

Ділову гру досліджено як технологію фахової підготовки, яка є сукупністю прийомів навчання, що використовуються для ефективного формування ІКК в ситуаціях професійно орієнтованого діалогічного англомовного спілкування. Виявлено суттєві відмінності ділової гри від імітаційної, «гри в бізнес» та рольової професійно орієнтованої, які полягають в наступному. По-перше, ділова гра порівняно з іншими видами ігор є універсальною за сферою використання. По-друге, результатом ділової гри у навчанні усного англомовного професійно орієнтованого спілкування є наявність продукту професійної діяльності, який базується на вимогах, визначених під час модельованих ділових зустрічей і сформульованих в технічному завданні. Головна відмінність ділової гри від інших ігор полягає в рівні реалізації міждисциплінарної інтеграції між дисципліною «Англійська мова професійного спрямування» та дисциплінами циклу професійної підготовки.

Було визначено рівень міждисциплінарної інтеграції у навчанні усного англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх фахівців із ІБ.

Це рівень міждисциплінарного синтезу, який характеризується поєднанням змісту та цілей АМПС та профільних дисциплін.

Встановлено вид гри, яку найдоцільніше застосовувати у навчанні англійської мови у вищому технічному навчальному закладі на третьому курсі навчання – це наскрізна навчальна організаційно-діяльнісна групова аудиторна гра з умовно прискореним часом та матеріальним результатом.

Досягнення мети забезпечено розробленою підсистемою вправ для розвитку вмінь усного англомовного спілкування майбутніх фахівців із ІБ, яка складається з трьох груп вправ: для розвитку умінь аудіювання, для формування мовних навичок і розвитку вмінь професійно орієнтованого діалогічного мовлення та для розвитку вмінь створювати професійно орієнтований груповий діалог.

На основі розробленої підсистеми вправ створено модель удосконалення вмінь усного англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх фахівців із ІБ засобами ділової гри.

Значущим у моделі є алгоритм реалізації міждисциплінарного синтезу, який складається з таких етапів:

а) аналізу потреб шляхом опитування фахівців із ІБ;

б) вибору одного основного та низки допоміжних профільних дисциплін шляхом аналізу чинних програм та нормативних документів;

в) уточнення цілей навчання разом із викладачем основної профільної дисципліни, аналізу предметних знань студентів;

г) формулювання змісту ділової гри разом із фахівцями із ІБ;

д) реалізації ділової гри з залученням фахівців із ІБ у ролі експертів.

Розроблена ділова гра складається з двох етапів: підготовки та проведення. У грі моделюються чотири види ділових зустрічей (Backlog refinement meeting, Sprint planning meeting, Daily standup meeting та Sprint demo), які повторюються у два спринти. Розраховано час, необхідний для реалізації ділової гри – 21 година, серед яких 13 годин аудиторної та 8 годин позааудиторної роботи.

У ході основного, вертикально-горизонтального, природнього, відкритого експерименту було підтверджено його робочу гіпотезу: вдосконалення вмінь діалогічного англомовного професійно орієнтованого мовлення майбутніх фахівців із ІБ є можливим за умов використання ділової гри, в якій враховані рівень професійної підготовки та індивідуально-психологічні характеристики студентів, яка базується на засадах міждисциплінарної інтеграції і забезпечує опрацювання студентами спеціально розробленого комплексу вправ. Експеримент було проведено у вересні - грудні 2013 року на базі ФТІ Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у двох групах студентів загальною кількістю 33 особи.

Уточнено критерії оцінювання (досягнення комунікативної мети, фахової відповідності, інтеракції, мовної коректності та нормативності), та спосіб розрахунку балів за зазначеними критеріями; окреслено види завдань та вимоги до них; описано методику проведення них.

Було визначено коефіцієнт навченості до та після експериментального навчання. Перед експериментальним навчанням він становив 0,45 в ЕГ-1 та 0,44 в ЕГ-2; після проведення експерименту коефіцієнт навченості становив відповідно 0,82 та 0,7, отже, середній приріст в ЕГ-1 становив 0,37, а в ЕГ – 0,26, що вказує на більшу ефективність першого варіанту методики організації та проведення ділової гри.

Ділова гра, впроваджена у навчальний процес разом із збереженими надбаннями традиційного навчання, довела свою ефективність. Разом з тим маємо зазначити, що, зважаючи на комплексний характер предмету дослідження, досягнуті результати не вичерпують його проблематику. Подальші розвідки вбачаємо в більш ретельному теоретичному обґрунтуванні міждисциплінарного синтезу в рамках мовної підготовки майбутніх фахівців із ІБ та створенні банку різних видів ігор для навчання майбутніх фахівців сектору ІТ на всіх курсах навчання англійської мови у вищому технічному навчальному закладі.

Список використаних джерел

1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. - М.: ИКАР, 2009. – 448 с.

2. Ананьєва Л. В. Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова): Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання: романські мови / Людмила Валентинівна Ананьєва; Київ. нац. лінгвіст. ун-т.– К., 2002. – 21 с.

3. Андреева Г. М. Общение и межличностные отношения [Електронний ресурс] / Г. М. Андреева // Библиотека интересного: Психология. – Режим доступу: http://nkozlov.ru/library/psychology/d2551/ - Назва з титул. екрану.

4. Антонюк А. О. Робоча навчальна програма кредитного модуля «Теоретичні основи захисту інформації» / А. О. Антонюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 22 с.

5. Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы поведения в социуме / Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 560 с.

6. Артемьева О. А. Общепедагогические и лингводидактические основы активизации познавательной деятельности студентов вузов при обучении иностранному языку на основе системы учебно-ролевых игр: дис.... доктора пед. наук: 13.00.02 / Артемьева Ольга Алексеевна. – Тамбов, 1999. – 509 с.

7. Архипов О. Особливості системи підготовки спеціалістів в галузі ІБ [Електронний ресурс]: / О. Архипов, Є. Мачуський, О. Новіков // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. - С. 255-256. Режим доступу: www.bezpeka.com/files/lib_ru/314_arhipovmachnovikov.zip - Назва з титул. екрану.

8. Багарядцева М. С. Интегрированное обучение студентов экономических специальностей иноязычному монологическому высказыванию на основе текстов профессионального содержания: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / М. С. Багарядцева. - Екатеринбург, 2004. – 21 с.

9. Баканова М. В. Формирование и развитие профессиональной направленности студентов вуза в процессе обучения иностранному языку с использованием информационных технологий: дис.... канд. пед. наук: 13 00 08 / Баканова Марина Викторовна. – Пенза, 2007. - 177 с.

10. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: Монографія / Г. В. Барабанова. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2005. – 315 с.

11. Бейлинсон Л. С. Профессиональный дискурс: признаки, функции, нормы (на материале коммуникативной практики логопедов: дис.... доктора филол. наук: 10.02.19 / Бейлинсон Любовь Семеновна. - Волгоград, 2009. – 339 с.

12. Березина Т. С. Становление профессиональной идентичности педагога / Т. С. Березина // Педагогическое образование и наука. - 2008. - № 7. - С. 24-27.

13. Берулава М. Н. Интеграционные процессы в образовании. / М. Н. Берулава // Интеграция содержания образования в педвузе: Сб.н.тр. – Бийск: НИЦ БиГПИ, 1994. - С. 3-9.

14. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев усвоения качества знаний / Беспалько В. П. // Советская педагогика. − 1968. − №4. − С. 52-69.

15. Бессалов А. В. Робоча навчальна програма кредитного модуля «Теорія інформації та кодування»/ А. В. Бессалов. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. - 17 с.

16. Бодалев А. А. Психология общения / А. А. Бодлаев. – М.: Издательство МОДЭК, МПСИ, 2007. – 256 с.

17. Бокарева Н. В. Конструирование деловой игры как формы обучения студентов профессиональным коммуникативным компетенциям в образовательном процессе туристского вуза.: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Бокарева Наталья Владимировна. – М, 2011. – 197 с.

18. Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика / В. Д. Бондалетов // Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография: Хрестоматия и учебные задания / отв. ред. Д. М. Поцепня. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002. – 496 с.

19. Бочарова Т. И. Комплексная деловая игра как средство формирования профессиональных навыков и функций специалиста.: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Бочарова Татьяна Ивановна. - Ставрополь, 2006. – 187 с.

20. Бочкарева М. М. Ролевые игры в профессиональной коммуникативной подготовке специалистов сфере туризма: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Бочкарева Маргарита Михайловна. - Москва, 2007. – 168 с.

21. Будас Ю. О. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ділової ігри: автореферат дис. ... на канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Будас Юлія Олексіївна; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2010. - 20 с.

22. Булахова Я. В. Педагогические условия обучения иностранным языкам будущих инженеров-программистов на основе мультимедийных программ: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Булахова Яна Владимировна. - Ялта, 2007. - 315 с.

23. Бухбиндер В. А. О некоторых теоретических и прикладных аспектах текста // Лингвистика текста и обучение иностранным языкам: Сборник науч. статей / Отв. ред. В. А. Бухбиндер. - Киев: Вища школа, 1978. - С. 30-38.

24. Варянко Т. В. Навчальна програма дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для всіх напрямів підготовки (спеціальностей) (за винятком 6.020303) / Т. В. Варянко, О. С. Синекоп. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. - 17 с.

25. Васильева Ю. А. Обучение студентов старших курсов педагогических вузов профессиональной речи на английском языке с использованием деловых игр: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Васильева Юлия Анатольевна. – Санкт- Петербург, 2002. - 179 с.

26. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов.ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТІ «Перун», 2005. – 1728 с.

27. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход: Метод. Пособие. – М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.

28. Вереітіна І. А. Інтегроване навчання майбутніх екологів професійно-орієнтованого спілкування англійською мовою: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02/ Вереітіна Інна Юріївна. - Одеса, 2011. – 258 с.

29. Вискушенко С. А. Загальні особливості фахових мов (на матеріалі англійської фахової мови тваринництва) / С. А. Вискушенко// Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка (33), (2007). – С. 186-188.

30. Волкова Л. В. Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів фінансово – економічного профілю: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Волкова Людмила Вікторівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2006. - 25 с.

31. Воровка М. І. Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Воровка Маргарита Іванівна. - Запоріжжя, 2007. - 276 с.

32. Ворон О. В. Подъязык общения программистов (лексический, семантический и коммуникативный аспекты): дис. … канд. филол. наук: 10.02.21 / Ворон Ольга Викторовна. - Москва, 1999. 213 с.

33. Вотинцева М. В. Интегрированное обучение иностранному языку как условие формирования профессиональной мобильности экономистов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Вотинцева Марина Владимировна. - Чита, 2011. – 227 с.

34. Гайлит М. В. Совершенствование обучения диалогическому общению студентов в целях развития умений неподготовленной речи (На материале II курса немецких отделений языкового факультета): Дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Гайлит Марина Васильевна. - Владимир, 2001. - 164 c.

35. Гальчинський Л. Робоча навчальна програма кредитного модуля «Сиcтемне програмування» / Л. Гальчинський. – К.: НТУУ "КПІ", 2010. - 10 с.

36. Гасконь Е. А. Использование игровых заданий и элементов драматизации в практическом курсе русского языка как иностранного (на материале включённого обучения студентов из Финляндии).: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Гасконь Елена Александровна. – Москва, 2009. – 247 с.

37. Герасимова И. Г. Формирование межкультурной компетенции студентов геологических специальностей в процессе обучения профессиональному общению на английском языке: дис..... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Герасимова Ирина Геннадьевна. - Санкт-Петербург, 2010. - 229 с.

38. Герасимова Н. И. Деловая игра как средство профессиональной подготовки будущих переводчиков к корпоративной коммуникации (на материале английского языка).: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Герасимова Наталья Игоревна. - Курск, 2011. – 191 с.

39. Глухова Е. А. Межпредметные связи как средство самообразования студентов в вузе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Глухова Елена Александровна. - Челябинск, 2010. - 208 с.

40. Гнаткевич Ю. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах: Моногорафія / Ю. Гнаткевич. - Київ: Видавничий центр «Просвіта», 1999. – 319 с.

41. Гнитецкая Т. Н. Информационные модели внутри межпредметных связей как основа технологии обучения физике: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / Гнитецкая Татьяна Николаевна. - Владивосток, 2006. - 435 с.

42. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация: Учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина // Под ред. проф. О. Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 272 с.

43. Гришкова Р. О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей: Монографія / Р. О. Гришкова. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 424 с.

44. Грищенко К. Наше завдання - зробити українські ІТ-компанії безпосередніми учасниками навчального процесу [Електронний Ресурс]/ К. Грищенко, Міністерство освіти і науки України. – 2013. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/actually/6779-kostyantin-grischenko-nashe-zavdannya--- zrobiti-ukrayinski-it-kompaniyi-bezposerednimi-uchasnikami-navchalnogo- protsesu. - Назва з титул. екрану.

45. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков/ П. Б. Гурвич – Владимир: Владимирский государственный педагогический институт им. П. И. Лебедева-Полянского, 1980. – 105 с.

46. Гущин В. А. Игра как средство личностной социализации студентов (социально-философский аспект исследования): дис. … канд. фил. наук: 09.00.11 / Гущин Вячеслав Алексеевич. - Чебоксары, 2005. – 162 с.

47. Дарвиш О. В. Возрастная психология: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений]/ под ред. В. Е. Клочко. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 264 с.

48. Дацків О. П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. / Дацків Ольга Павлівна. - Київ, 2011. - 321 c.

49. Дергачева О. Е. Автономия и самодетерминация в психологии мотивации: теория Э. Деси и Р. Райана / О. Е. Дергачава // Современная психология мотивации / Под ред. Д. А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2002 - С. 103- 121.

50. Добреньков В. И. Фундаментальная социология / Добреньков В. И., Кравченко А. И. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 960 с. (В 15 т. Т. 7: Человек. Индивид. Личность).

51. Доможирова М. А. Деловая игра в обучении профессионально- ориентированному общению на иностранном языке студентов неязыковых вузов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08/ Доможирова Мария Анатольевна. - СПБ, 2002. – 212 с.

52. Друзь Ю. М. Педагогічні умови використання ділової гри в підготовці студентів до іншомовного спілкування: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. М. Друзь; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - К., 2000. - 18 с.

53. Дюдякова С. В. Компьютерная система обучения базовым понятиям по информационным дисциплинам на английском языке студентов-будущих программистов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02, 13.00.08 / Дюдякова Светлана Владимировна. - Нижний Новгород, 2006. - 177 с.

54. Евдокимова Л. А. Использование творческих методов обучения в цикле специальных дисциплин как фактор совершенствования подготовки специалистов в системе высшего образования: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Евдокимова Людмила Алексеевна. - Санкт-Петербург, 2007. – 171 с.

55. Ерофеева А. В. Педагогический диалог в процессе изучения иностранного языка в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Анна Васильевна Ерофеева. – Нижний Новгород, 2014. – 143 с.

56. Жданова І. В. Робоча навчальна програма кредитного модуля “Числові методи» / І. В. Жданова. – К.: НТУУ "КПІ", 2010. - 10 с.

57. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – [під ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

58. Захарова Г. В. Конструктивистский подход к обучению иноязычной лексике в Германии / Г. В. Захарова // Интеграция образования, Вып.№4. - Саранск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», 2006. - С. 187-191.

59. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития/ Э. Ф. Зеер. - М.: Академия, 2006. - 240 с.

60. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. Пособие для учителей сред.школы. – М.: Просвещение, 1978. – 159 с.

61. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов: Изд. второе, доп., испр. и перераб. / И. А. Зимняя. – М.: Логос, 2004. – 384 с.

62. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.

63. Змиевская Е. В. Учебная деловая игра в организации самостоятельной работы студентов педагогических вузов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Змиевская Екатерина Владимировна. - Москва, 2003. – 169 с.

64. Иванова Т. В. Теория и методика обучения иностранному языку: Базовый курс лекций. Часть II / Т. В. Иванова, И. А. Сухова. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2008. – 102 c.

65. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. - СПб.: Питер, 2009. - 576 с.

66. Исаев В. В. Деловая игра в корпоративном обучении менеджеров гостиничного бизнеса: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Исаев Владислав Владимирович. - Москва, 2011. – 151 с.

67. Кабанова Н. Ю. Обучение будущих инженеров иноязычной диалогической речевой деятельности во взаимосвязи с профессионально- ориентированным информативным чтением: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Кабанова Наталья Юрьевна. – Пермь, 2006. – 265 с.

68. Казимянец Е. Использование видеоматериалов мултьфильмов в курсе РКИ на начальном этапе обучения / Е. Казимянец // “Man and the World» Foreign languages research papers, Issue ІІІ, Lithuanian University of Educational Sciences, 2012. – C. 48-55.

69. Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь / О. Г. Квасова. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с.

70. Кіржнер С. Е. Навчання майбутніх юристів усного професійно спрямованого англійського монологічного мовлення з використанням автентичної відеофонограми: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кіржнер Світлана Естланівна. – Київ, 2009. – 263 с.

71. Козлова Н. В. Методика использования интерактивных приемов в обучении немецкому языку студентов языковых вузов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Козлова Наталья Владимировна. - Горно-Алтайск, 2008. – 213 с.

72. Колкер Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку: Учеб. Пособие / Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, Т. М. Еналиева. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 264 с.

73. Коломієць С. С. Навчання спеціалістів професійно орієнтованого спілкування з зарубіжними партнерами: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 - теорія та методика навчання: германські мови / Коломієць Світлана Семенівна. – Київ, 1994. – 19 с.

74. Конопленко Л. О. Види вправ для навчання діалогічного спілкування у вищих технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Л. О. Конопленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (Полтава, 2 квіт. 2014 р.). - 1 електрон, опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. - Назва з контейнера.

75. Конопленко Л. О. Визначення змісту навчання усного спілкування майбутніх фахівців із ІБ / «Педагогічний процес: теорія і практика». – Київ, ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. – С. 13-17.

76. Конопленко Л. О. Використання активних методів у навчанні англомовного спілкування для професійних цілей / Л. О. Конопленко // Лінгвістика. Комунікація. Освіта: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 27 – 28 берез. 2014 р.). – Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2014. - С. 156.

77. Конопленко Л. О. Інтегроване навчання як засіб посилення міжпредметних зв’язків у вищому технічному навчальному закладі / Л.О. Конопленко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 33. – 2013. – С. 281-284.

78. Конопленко Л. О. Методичні рекомендації щодо організації ділової гри для навчання усного англомовного спілкування у технічних ВНЗ / Л. О. Конопленко // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. - Вип. 2(8). - Дніпропетровськ: ТОВ «Роял Принт», 2014. - С. 152-158.

79. Конопленко Л. О. Міжпредметна інтеграція у вищому навчальному закладі / Л. О. Конопленко // Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 29 бер. 2013 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.153-156.

80. Конопленко Л. О. Особливості комплексу вправ для навчання усного англомовного спілкування у технічному ВНЗ / Л. О. Конопленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Вип. 50 / За заг. редакцією проф. Матвієнко О. В., укладач – доц. Кудіна В. В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 116-122.

81. Конопленко Л. О. Переваги та труднощі у використанні ділової гри на заняттях з англійської мови професійного спрямування / Л. О. Конопленко // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20 бер. 2014 р. / За заг. ред. Е. В. Лузік, О. М. Акмалдінової. – К.: НАУ, 2014. – С. 181.

82. Конопленко Л. О. Психологічні передумови інтегрованого навчання англійської мови професійного спрямування / Л. О. Конопленко // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - С. 79-80.

83. Конопленко Л. О. Соціопсихологічні особливості організації ділової гри на заняттях з англійської мови професійного спрямування / Л. О. Конопленко // Наукові записки [Збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – (Серія педагогічні науки). – Вип. 115. – С. 74-80.

84. Конопленко Л. О. Технологія організації ділової гри в інтегрованому навчанні усного англомовного спілкування / Л. О. Конопленко // Наукові записки [Збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – (Серія педагогічні науки). – Вип. 120. – С. 66-73.

85. Конопленко Л. О. Формування стратегій навчальної автономії студентів технічних вишів із використанням ділової гри / Л. О. Конопленко // «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови»: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції: 30-31 жовт. 2014 р. - Житомир, 2014. - С. 40-41

86. Конотоп О. С. Методика навчання майбутніх філологів англійського діaлогічного спілкування з використанням відеофонограми: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Конотоп Олена Сергіївна. - Київ, 2010. – 265 с.

87. Кравчук Г. В. Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кравчук Ганна Вікторівна - К., 2010. - 184 с.

88. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Підручник [Електронний ресурс] / Я. В. Крушельницька. - К.: КНЕУ, 2003. - 367 с. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/945/76/1/6/.

89. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: учебное пособие [для студентов высших учебных заведений] / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий - М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 464 с.

90. Кущ С. М. Робоча навчальна програма кредитного модуля «Сигнали та спектри» / С. М. Кущ. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. - 6 с.

91. Лаврентьева О. А. Обучение профессиональному общению на русском языке иностранных военных специалистов с использованием схем с условными знаками: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лаврентьева Ольга Алексеевна. - Москва, 1998. - 153 c.

92. Левченко О. Ю. Обучение иноязычному профессионально-значимому диалогическому общению на основе аутентичных социальных контактов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Левченко Ольга Юрьевна. - Иркутск, 2005. - 190 с.

93. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. Изд. 4-е, стереотипное/ А. А. Леонтьев. – М.: КомКнига, 2007. – 216 с.

94. Лесняк Н. В. Міжпредметні зв’язки у формуванні мовленнєвих умінь майбутніх учителів початкових класів: дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Лесняк Надія Володимирівна. – Рівне, 1997. – 181 с.

95. Литвинов А. В. Теория и практика обучения деловому общению в сфере бизнеса и внешней торговли на старших курсах языкового вуза (Английский язык): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Литвинов Александр Викторович. - Москва, 2004. - 224 c.

96. Львов М. Р. Риторика. Культура речи: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по пед. спец. – 2 е изд., испр. / Львов М. Р. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с.

97. Макеєв К. С. Жанрові особливості фармацевтичних текстів у німецько- українському перекладі: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Макеєв Костянтин Сергійович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 18 с.

98. Максименко Л. О. Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Максименко Людмила Олександрівна. – Київ, 2011. – 275 с.

99. Марков В. Т. Лингводидактическое описание учебного текста и технология обучения речевому общению иностранных студентов гуманитарного профиля: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Марков Владимир Тимофеевич. - Москва, 2004. - 305 c.

100. Матвеева Н. В. Ролевые игры на занятиях по английскому языку при обучении устному профессиональному общению (среднее специальное учебное заведение): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Матвеева Наталья Викторовна. – Москва, 2004. – 202 с.

101. Мережі ЕОМ. Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму. Для студентів навчальних напрямів 6.040204 «Прикладна математика», 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» / Укладачі Грайворонський М. В., Демчинський В. В., Терещенко І. М. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. - 60 с.

102. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб.: Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

103. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. Класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів/ Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

104. Методика обучения иностраным языкам в средней школе: Учебник / Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов и др. – М.: Высш. школа, 1982. – 373 с.

105. Милорадов С. А. Обучение дискуссионному общению на иностранном языке: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Милорадов Сергей Альбертович. - Москва, 1999. - 144 c.

106. Миньяр-Белоручев Р. К. Методический словник. Толковый словарь терминов методики обучения языкам. – М. «Стелла», 1996. – 144 с.

107. Мухина С. А. Современные инновационные технологии образования / С. А. Мухина, А. А. Соловьева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 360 с.

108. Насонова Е. А. Обучение профессионально-ориентированному диалогическому общению студентов в условиях учебной автономии средствами Интернет-чата: неязыковой вуз, английский язык: дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Насонова Евгения Александровна. - Волгоград, 2008. - 209 с.

109. Несин Ю. М. Навчання майбутніх офіцерів англомовного монологічного мовлення на матеріалі військових брифінгів: дисертація … канд. пед. наук: 13.00.02/ Несин Юлія Михайлівна. - Київ, 2013. - 298 с.

110. Никитина Г. А. Проблемы использования интегрированных курсов физики в средней школе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Никитина Галина Анатольевна. – Санкт-Петербург, 1998. - 247 c.

111. Никулина Л. П. Педагогические условия развития устной дискутивной речи старшеклассников с использованием деловых игр: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Никулина Лариса Павловна. - Якутск, 2010. – 189 с.

112. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови, №2. - К.: Ленвіт, 2010. - С. 11-17.

113. Ніколаєнко А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика / А. Г. Ніколаєнко. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 528 с.

114. Нікуліна А. С. Розвиток ділової активності учнів ПТНЗ під час професійної та загальноосвітньої підготовки: навчально-методичний посібник для педагогічних працівників ПТНЗ / А. С. Нікуліна, Д. В. Паньков, І. І. Єзінова та ін. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2003. – 207 с.

115. Носко И. В. Психология развития и возрастная психология / И. В. Носко. - Владивосток, 2008. – 154 с.

116. Обдалова О. А. Аудирование как средство обучения иноязычному общению студентов естественнонаучных факультетов на начальном этапе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Обдалова Ольга Андреевна. - Томск, 2001. - 209 c.

117. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Київ: Міністерство освіти і науки України, 2009. - 60 с. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).

118. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра напряму підготовки «Прикладна математика». Київ: Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, 2011. - 35 с. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).

119. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Київ: Міністерство освіти і науки України, 2009. - 85 с. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).

120. Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів напряму підготовки «Прикладна математика». Київ: Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, 2011. - 120 с. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).

121. Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках / [В. А. Бухбиндер, Н. Л. Белоцерковская, И. В. Бессонова... и др.]; под ред. В. А. Бухбиндера. - Киев: Вища школа, 1980. - 247 с.

122. Пайгусов А. И. Интегрированное обучение предметам гуманитарного и художественно-эстетического циклов на основе историко- культурологического похода: дис. … доктора пед. наук: 13.00.01 / Пайгусов Анатолий Иванович. – Чебоксары, 2009. - 412 с.

123. Палагина Н. Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие для вузов / Н. Н. Палагина. – М.: Московский психолого- социальный институт, 2005. – 288 с.

124. Панова Т. М. Обучение иноязычной профессионально ориентированной лексике студентов естественных факультетов на основе интегрированного курса: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Панова Татьяна Михайловна. – Санкт-Петербург, 2007. – 317 с.

125. Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Панфилова: под общ. ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с.

126. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Панфилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 192 с.

127. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению/ Е. И. Пассов. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

128. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш учеб заведений / Под ред. Н. В. Клюевой. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 400 с.

129. Пичугова И. Л. К вопросу об использовании видеоматериалов при обучении иностранному языку профессионального общения / И. Л. Пичугова // Язык и культура. - Вып. № 3, 2009. – С. 94-100. - Режим електронного доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ispolzovanii-videomaterialov-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku-professionalnogo-obscheniya.

130. Плеханова М. В. Формирование межкультурной компетенции на основе использования аутентичных видеоматериалов при обучении иноязычному общению студентов технического вуза (немецкий язык, базовый курс): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Плеханова Марина Викторовна. - Томск, 2006. - 228 с.

131. Полесюк Р. С. Обучение иноязычному полилогическому общению студентов лингвистических специальностей (английский язык как второй иностранный, языковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Полесюк Раиса Самойловна. - Томск, 2007. - 181 с.

132. Приходько Д. С. Робоча навчальна програма з кредитного модулю «Англійська мова професійного спрямування». – НТУУ «КПІ», 2013. – 22 с.

133. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Н. Лавриненко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 415 с.

134. Психология развития. / Под ред. А. К. Болотовой и О. Н. Молчановой. - М: ЧеРо, 2005. - 524 с.

135. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

136. Родіонов А. М. Навчальна програма кредитного модуля «Технології забезпечення якості програмних засобів захисту інформації» / А. М. Родіонов, А. М. Хнигічева. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. - 5 с.

137. Рождественский Ю. В. Теория риторики: учеб. Пособие / Ю. В. Рождественский // по ред. В. И. Аннушкина. – 4-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 512 с.

138. Розенбаум Е. М. Основы обучения диалогической речи на языковом факультете педагогического ВУЗа (французский язык): Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Розенбаум Ежи Максимилианович. - М. - 448 с.

139. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. - Санкт-Петербург: Питер, 2000. - 720 с.

140. Румянцева Т. А. Обучение аргументативному общению студентов 3 курса языкового педагогического вуза (На материале немецкого языка): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Румянцева Татьяна Алексеевна. - Пенза, 1999. – 240 c.

141. Сальная Л. К. Модель обучения профессионально ориентированному иноязычному общению студентов неязыкового вуза (английский язык, специальности: 090103 «Организация и технология защиты информации» и 090104 «Комплексная защита объектов информатизации»): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сальная Лейла Климентьевна. – Пятигорск, 2007. – 193 с.

142. Самсонова А. Б. Влияние контекстной деловой игры на мотивацию иноязычного профессионального общения (неязыковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Самсонова Алена Борисовна. - Москва, 2006. – 192 с.

143. Семечкин Н. И. Социальная психология. Часть 2. / Н. И. Семечкин. – Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 134 с.

144. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. / Е. В. Сидоренко. – Санкт-Петербург: ООО «Речь», 2007. – 350 с.

145. Сидоренко П. А. Методика обучения студентов технического вуза монологической речи на английском языке в ситуациях профессионально- ориентированного общения: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сидоренко Полина Александровна. - Санкт-Петербург, 2003. – 192 с.

146. Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з ІБ з використанням комп’ютерних технологій: дисертація … канд. пед. наук: 13.00.02 / Синекоп Оксана Степанівна. – Київ, 2010. – 370 с.

147. Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: [навч.-метод. посіб.] / Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. - 460 с.

148. Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей: дисертація … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сімкова Ірина Олегівна. - Київ, 2010. - 305 с.

149. Смирнов С. А. Навчальна програма дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень» / С. А. Смирнов. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. - 5 с.

150. Смирнов С. А. Робоча навчальна програма кредитного модуля «Математичне моделювання та системний аналіз» / С. А. Смирнов. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. - 10 с.

151. Солдатов Б. Г. Формирование коммуникативной компетенции посредством активизации обучения [Електронний ресурс] / Б. Г. Солдатов, Н. В. Солдатова // Материалы международной научно-практической интернет- конференции «Преподаватель высшей школы в 21 веке». - Ростов-на-Дону: РГУПС, 2007. – Режим доступу: www.t21.rgups.ru/archive/doc2007/4/19.doc.

152. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед. Вузов и учителей / Е. Н. Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

153. Степаненко В. М. Робоча навчальна програма кредитного модуля «Основи радіоелектроніки 2» / В. М. Степаненко. – К.: НТУУ "КПІ", 2010. – 22 с.

154. Стрекалова М. Д. Основные методические критерии отбора содержания обучения чтению в рамках курса «Домашнее чтение» в языковом вузе [Електронний ресурс] / М. Д. Стрекалова // Теория и методика обучения и воспитания, №3(56) 2008. С. 7-10. – Режим доступу: http://vestnik.yspu.org/releases/teoriya_metodika/40_1/.

155. Стрілець В. В. Проектна методика навчання англійської мови майбутніх програмістів із застосуванням ІТ: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02/ Стрілець Валентина Василівна. - Київ, 2010. - 276 с.

156. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: Учебное пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.

157. Тарнопольський О. Б. Ділові ігри у навчанні іноземних мов для спеціальних цілей у вищій школі / О. Б. Тарнопольський// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 85. Серія: Педагогічні науки / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; [редкол.: Носко М. О. (голов. ред.), Дятлов В. О. (відп. ред.) та ін.]. - Чернігів: ЧДПУ, 2011. - С. 231-234.

158. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти / О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2005. – 246 с.

159. Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах/ О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови, №3. – К.: Ленвіт, 2011. - С. 23-27.

160. Терлецька Л. Г. Основи психології спілкування / Л. Г. Терлецька. – К.: Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок України, 2002. – 18 с.

161. Ткачова А. В. Специфіка і тенденції розвитку інформаційного сектора економіки України / А. В. Ткачова // Ефективна економіка, №10, 2013. – Режим електронного доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2378 - Назва з титул. екрану.

162. Українська О. О. Методика тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів у говорінні французькою мовою: дисертація … канд. пед. наук: 13.00.02 / Українська Ольга Олексіївна. - Київ, 2009. - 300 с.

163. Урок иностранного языка / Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева. - Москва: Глосса-Пресс. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 638 с.

164. Уряд заохотить програмістів [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр, 2012. – Режим доступу: http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/uryad- zaohotit-programistiv/p/ - Назва з титул. екрану.

165. Хайрутдинова Р. Р. Формирование профессиональных компетенций студентов, будущих юристов на основе учебных деловых игр (на примере предметной области «Уголовно-процессуальное право»): автореферат дис. ... на канд. пед. наук: 13.00.08 - теория и методика профессионального образования / Хайрутдинова Регина Рафаиловна; Удмуртский государственный университет. – Ижевск, 2012. – 20 с.

166. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иностранной речи (Подготовка переводчиков). – М.: Высшая школа, 1989. – 238 с.

167. Чалова Л. В. Исследование взаимосвязи предметного и личностного планов обучения в условиях диалогического общения: дис. … канд. пед. наук: 19.00.07 / Чалова Лариса Владимировна. - Н. Новгород, 1999. - 161 с.

168. Чірва І. В. Методика навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з використанням комп’ютерних програм: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови / Чірва Інна Володимирівна; Київ. нац. лінгвіст. ун-т.– К., 2008. – 24 с.

169. Чуфарлічева А. Ю. Методика навчання майбутніх менеджерів туризму створення англомовних туристичних проектів: дисертація... канд. пед. наук: 13.00.02 / Чуфарлічева Анжела Юріївна. - Київ, 2010. – 336 с.

170. Шаповаленко И. В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) / И. В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 2005. - 349 с.

171. Шарапова С. И. Критерии отбора содержательно-текстовой базы для обучения студентов неязыкового вуза профессионально ориентированному чтению на иностранном языке [Електронний ресурс] / С. И. Шарапова// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Вып. № 102 / 2009. – С. 319-322. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otbora-soderzhatelno-tekstovoy-bazy-dlya- obucheniya-studentov-neyazykovogo-vuza-professionalno-orientirovannomu- chteniyu-na#ixzz2uRKO98hP.

172. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.», 2-е изд., дораб. / С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с.

173. Шатурная Е. А. Методика обучения устному иноязычному профессиональному дискурсу средствами учебно-речевых ситуаций и ролевых игр (английский язык, неязыковой вуз, специальность 080504 «Государственное и муниципальное управление»): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Шатурная Елена Алексеевна. - Тамбов, 2009. – 307 с.

174. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов На Дону: Феникс, 2002. – 544 с.

175. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Э. А.Штульман. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1971. – 143 с.

176. Щепилова А. В. Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033200 «Иностр.яз.» / А. В. Щепилова. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. - 245 с.

177. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.

178. Arntz R. Einführung in die Terminologiearbeit. [4. Auflage] / R. Arntz, H. Picht, F. Mayer. - Hildesheim: Olms-Verlag, 2002. - S. 43-56.

179. Babad Е. The Social Psychology of the Classroom / E. Babad. - New York: Routledge, 2009. – 276 p.

180. Basturkmen H. The Practice of LSP / H. Basturkmen and C. Elder // The Handbook of Applied Linguistics. [Edited by A. Davies and C. Elder]. - Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing Ltd, 2004. – P. 672-694.

181. Bergmann J. Flip Your Classroom. Reach Every Student in Every Class Every Day/ J. Bergmann and Aaron Sams. - USA: ISTE, ASCD, 2012. – 110 p.

182. Bhatia V. K. Analysing genre: Language use in professional settings/ V. K. Bhatia. - L., 1993. - 265p.

183. Bilbrough N. Dialogue activities. Exporing spoken interaction in the language class / Nick Bilbrough. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 245 p.

184. Bolton S. Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschriftstests in der Grundstufe / S. Bolton. – Berlin, Muenchen: Langenscheidt, 1996. – 200 S.

185. Bordens S. K. Social Psychology, 3rd Edition/ S. K. Bordens, I. A. Horowitz. - USA: Freeload Press, 2008. – 536 p.

186. Breeze R. Integration of theory and practice in CLIL. Utrecht Studies in Language and Communication. / Ruth Breeze, Carmen Llamas Saíz, Concepción Martínez Pasamar, Cristina Tabernero Sala. - Amsterdam: Editions Rodopi, 2014. 197 p.

187. Brendel A. Textanalysen II. Untersuchung von Texten. 10. bis 13. Jahrgangsstufe, Sekundarstufe II, Kollegstufe. 10 Auflage / A. Brendel, I. Brack-v. Wins, V. Schmitz. - München: Manz-Verlag, 1982. - 367 S.

188. Brooks J. G. In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms / J. G. Brooks, M. G. Brooks // Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development, 1999. - 137 p.

189. Brown G. Teaching the spoken language. An approach based on the analysis of conversational English. / G. Brown, G. Yule. - Cambridge University press, 1999. – 162 p.

190. Cenoz J. Towards Multilingual Education: Basque Educational Research from an International PerspectiveBilingual education and bilingualism. / Jasone Cenoz. - Bristol: Multilingual Matters, 2009. - 271 p.

191. Chambers G. N. Motivating Language Learners. Modern Languages in Practice / G. N. Chambers. - Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 1999. – 242 p.

192. CLIL-LOTE-START. Integriertes Sprachen- und Fachlernen in anderen Sprachen als Englisch. – Austria: European Centre for Modern Languages, 2011. – 32 S. – Режим електронного доступу: https://clil-lote-start.uta.fi/.

193. Content and Language Integrated Learning: Cultural Diversity. Linguistic insights: studies in language and communication (Vol. 92) [Edited by María Luisa Carrió-Pastor]. Bern: Peter Lang, 2009. - 178 p.

194. Content and Language Integrated Learning: Evidence from Research in Europe: [Edited by Yolanda Ruiz de Zarobe and Rosa Maria Jimenez Catalan]. - GB: Short Run Press Ltd, 2009. – 251 p.

195. Cook V. Language Teaching Methodology and the L2 User Perspective/ V. Cook // Portraits of the L2 User. - Clevedon: Multilingual Matters, 2002. - pp. 325–343.

196. Coyle D. CLIL: Content and Language Integrated Learning/ Do Coyle, Philip Hood, David Marsh. - Cambridge: Cambridge University Press, 2010. - 182 p.

197. Dahlhaus B. Fertigkeit hoeren / Barbara Dahlhaus. – Munchen: Goethe- Institut, 1994. – 192 S.

198. Dale L. CLIL Skills. / Liz Dale, Wibo Van der Es, Rosie Tanner, Stephan Timmers. - Hague: European Platform, internationalising education, 2011. - 272 p.

199. Dalton-Puffer C. Discourse in Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classrooms. / Christiane Dalton-Puffer. - Philadelpphia: John Benjamins Publishing, 2007. – 330 p. - P. 5-6.

200. Dornyei Z. Questionnaires in Second Language Research. Construction, Administration, and Processing / Z. Dornyei. - Malwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003. – 165 p.

201. Doyle T. Helping students learn in a learner-centred environment: a guide to facilitating learning in higher education, 1st ed / Terry Doyle. – Sterling, Virginia: Stylus Publishing. – 213 p.

202. Dudley-Evans T. Developments in ESP: A multi-disciplinary approach / T. Dudley-Evans, M. J. St John. – Cambridge University Press, 1998. – 301 p.

203. Edelhoff Ch. Authenzitat imFremdsprachenunterricht // Authentische Texte im Deutschunterricht / Hrsg. Ch. Edelhoff. – Munchen: Hueber, 1985. – S. 7-29.

204. Edelmann W. Lernpsychologie / W. Edelmann. – 5. Auflage. – Weinheim: Psychologie Verlags Union, 1996. – 438 S.

205. Ehlers S. Lesen als Verstehen. Zum Verstehen fremdsprachlicher literarischer Texte und zu ihrer Didaktik / S. Ehlers. – München: Langenscheidt, 1992. – 205 S.

206. English for Specific Purposes (ESP) National Curriculum for Universities / [Бакаєва Г. Є., Борисенко О. А., Зуєнок І. І. та ін.]. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

207. Faria A. J. Developments in Business Gaming. A Review of the Past 40 Years / A. J. Faria, D. Hutchinson, W. J. Wellington, S. Gold // Simulation & Gaming, August 2009. - Vol. 40, Number 4. - p. 464-487.

208. Fischer J. et al. Guidelines for task-based university language testing / J. Fischer, C. Chouissa, S. Dugovicova, A. Virkunen-Fullenwider. – Austria: European Centre for Modern Languages, 2011. – 32 S. – Режим доступу: http://www.ecml.at/News3/TabId/643/ArtMID/2666/ArticleID/73/ECML- publication-Guidelines-for-task-based-university-language-testing-.aspx.

209. Forbes S. H. Values in holistic education [Електронний ресурс] / S. H. Forbes // Third Annual Conference on «Education, Spirituality and the Whole Child», Roehampton Institute, London, June 28, 1996. - Режим доступу: http://www.putnampit.com/holistic.html. – Назва з титул.екрану.

210. Fujishin R. Creating communication: exploring and expanding your fundamental communication skills. 2nd ed. / R. Fujishin. - New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2009. – 241 p.

211. Gattiker U. E. The information security dictionary. Defining the Terms that Define Security for E-Business, Internet, Information and Wireless Technology / U. E. Gattiker. - Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004. - 443 р.

212. Harmer J. The practice of English language teaching. Third edition: completely revised and updated/ J. Harmer. - Harlow: Pearson Education Limited, 2001. – 387 p.

213. Haussermann U. Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriss einer Aufgaben- und Ubungs typologie / Ulrich Haussermann, Hans-Eberhard Piepho. – Munchen: Iudicium, 1996. – 528 S.

214. Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache: Eine Einfuhrung. – Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, 1976. – S. 170.

215. Hutchinson T. English for specific purposes. A learning-centred approach/ T. Hutchinson, A. Waters. – Cambridge University press, 1991. - 188 p.

216. Imkamp J. Spielerische Unterrichtshilfen / Judith-Mira Imkamp. – Pilsen: Westböhmische Universität, Pädagogische Fakultät, 1996. – 75 S.

217. Insights into Agile software development. Вступ до методології гнучкої розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс]: методичні вказівки для студентів третього курсу фізико-технічного інституту до проведення ділової гри з англійської мови професійного спрямування. /Уклад: Л. О. Конопленко, Є. А. Коробов. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 80 с.

218. James M. Scrum Reference Card [Електронний ресурс]/ Michael James. – Режим доступу: http://scrumreferencecard.com/ScrumReferenceCard.pdf.

219. James M. Sprint Review Meeting [Електронний ресурс]/ Michael James. – Режим доступу: http://scrumtrainingseries.com/SprintReviewMeeting/SprintReviewMeeting.htm.

220. Jones C. Interdisciplinary approach – advantages, disadvantages, and the future benefits of interdisciplinary studies / Casey Jones // ESSAI. - Vol. 7, Article 26. – Режим доступу: http://dc.cod.edu/essai/vol7/iss1/26/?utm_source=dc.cod.edu%2Fessai%2Fvol7%2Fi ss1%2F26&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

221. Kniberg H. Scrum and XP from the Trenches. How we do Scrum [Електронний ресурс]/ H. Kniberg. - 105 p. – Режим доступу: http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches.

222. Konoplenko L. Approaches to integrated language learning in Ukranian and foreign methodologies / L. Konoplenko // Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers – Севастополь: Рибест, 2013. – С. 144-146.

223. Konoplenko L. Defining professional dialogue for teaching technical students / Л. О. Конопленко // The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.). – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. - С. 72.

224. Konoplenko L. Experimental verification of teaching speaking efficiency using business game in the field of information security / L. Konoplenko // The Advanced Science Journal. – USA: The Advanced Science Journal. – Vol. 2014, Issue 10. – P. 102-105.

225. Konoplenko L. Social prerequisites of integrated learning in higher technical education in Ukraine/ L. Konoplenko// The Advanced Science Journal. – USA: The Advanced Science Journal. – Vol. 2013, Issue 7. – P. 62-65.

226. Lage M. J. Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment / M. J. Lage, G. J. Platt, M. Treglia // Journal of Economic Education, Issue 31, 2000. – P. 30-43.

227. Language use and language learning in CLIL classrooms [Edited by Christiane Dalton-Puffer, Tarja Nikula, Ute Smit]. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2010. – 295 p.

228. Larsen-Freeman D. From unity to diversity: twenty-five years of language- teaching methodology / D. Larsen-Freeman // English teaching forumю - Vol. 50, Number 2. – USA: The Bureau of Educational and Cultural Affairs, 2012. – P. 28-38.

229. Lenk H. Handouts und Folien zur Vorlesung Lexikologie im Frühjahrssemester / H. Lenk // Universität Helsinki, Institut für moderne Sprachen/ Fachgebiet Germanistik, 2003. – Електронний ресурс: http://www.helsinki.fi/~lenk/Feingliederg_Lex.html - Назва з титул. екрану.

230. Lessow-Hurley J. Meeting the needs of second language learners: an educator’s guide / J. Lessow-Hurley. - Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development, 2003. - 98 p.

231. Littlewood W. T. Communicative Language Teaching / W. T. Littlewood. - Oxford University Press, 2002. - 108 p.

232. Llinares A. The roles of language in CLIL/ Ana Llinares, Tom Morton, Rachel Whittaker. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – 354 p.

233. Lyster R. Learning and teaching languages through content: a counterbalanced approach / R. Lyster. - Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. – 186 р.

234. Manual for Language Test Development and Examining. For use with the CEFR [Електронний ресурс]. - Produced by ALTE on behalf of the Language Policy Division, Council of Europe, 2011. – Режим доступу: www.coe.int/lang - Назва з титул. екрану.

235. Marsh D. Using languages to learn and learning to use languages [Електронний ресурс] / D. Marsh. – Режим доступу: http://www.clilcompendium.com/1uk.pdf.

236. McAlpin J. English course for first year medical students/ J. McAlpin// ESP for the University. - Oxford: Pergamon Press, 1986. – P. 67-93.

237. McCarthy M. Spoken fluency revisited / M. McCarthy// English Profile Journal. (2010), 1(1). - Cambridge University Press, 2010. – P. 1-15.

238. McManus J. Effective Business Speaking/ Judith McManus. - New York: Learning Express, 1998. - 199 p.

239. Mehisto P. Uncovering CLIL: Content and language integrated learning in bilingual and multilingual education. / Peeter Mehisto, David Marsh, Maria Jesus Frigols. – London: Macmillan Education, 2008. – 238 p.

240. Myers D. Exploring Psychology: Eighth Edition, In Modules / D. Myers. – New York: Worth Publishers, 2010. - 645 p.

241. Nation I. S. P. Teaching ESL/EFL listening and speaking / I.S.P. Nation and J. Newton. New York: Routledge, 2009. – 220 p.

242. Norland D. L. A kaleidoscope of models and strategies for teaching English to speakers of other lanuguages / by D. L. Norland and T. Pruett-Said. – Connecticut, London: Teacher Ideas Press. - 99 p.

243. Nunan D. Task-Based Language Teaching. Cambridge University Press, 2004. – 238 p.

244. Patel N. V. A Holistic Approach to Learning and Teaching Interaction: Factors in the Development of Critical Learners / N. V. Patel // The International Journal of Educational Management: 17 (6/7), 2003. – P. 272-284.

245. Piccardo E. et al. Pathways through assessing, learning and teaching in the CEFR / Enrica Piccardo, Marie Berchoud, Tiziana Cignatta, Olivier Mentz, Malgorzata Pamula. – Austria: European Centre for Modern Languages, 2011. – 93 p. – Режим електронного доступу: http://ecep.ecml.at/Portals/26/training- kit/files/2011_08_29_ECEP_EN.pdf.

246. Pitarch R. C. Increasing Teachers' Competence in CLIL. / Casan Pitarch Ricardo. - Germany, USA, Russia: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 156 p.

247. Reisener H. Motivierungstechniken im Fremdspachenunterricht: [Ubungsformen u. Lehrbucharbeit mit engl. u. franz. Beispielen] / H. Reisener//. – Munchen: Hueber, 1989. – 125 s.

248. Repko A. F. Interdisciplinary Research: Process and Theory / A. F. Repko. - SAGE Publications, Inc., 2012. - 544 p.

249. Richards J. C. Approaches and methods in language teaching / J. C. Richards, T. S. Rodgers. – New York: Cambridge University Press, 2001. – 272 p.

250. Rogers W. S. Social psychology. Experimental and critical approaches / W. S. Rogers. - Maidenhead, Philadelphia: Open University Press, 2003. – 394 p.

251. Schippan T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache [Text]: учебное пособие / T. Schippan. - 2-е изд., испр. и доп. - Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1987. - 307 S.

252. Schwaber K. The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game [Електронний ресурс] / K. Schwaber, J. Sutherland, 2011. – Режим доступу: http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide- US.pdf#zoom=100.

253. Scrivener J. Learning teaching: a guidebook for English language teachers/ J. Scrivener. – Oxford: Macmillan Heinemann, 2005. – 432 p.

254. Seel N. М. Psychologie des Lernens. Lehrbuch für Pädagogen und Psychologen / N. М. Seel. – München: Ernst Reinhardt, 2000. – 416 S.

255. Sharrock D. Growing powerful agile teams [Електронний ресурс] / D. Sharock. - Режим доступу: http://www.agile42.com/en/blog/2013/01/31/growing- powerful-agile-teams/, http://www.agilemind.com.au/downloads/Characteristics-of-a- Team.pdf - Назва з титул. екрану.

256. Solmecke G. Texte hören, lesen und verstehen / G. Solmecke. – Berlin: Langenscheidt, 1993. – 112 S.

257. Speaking Across the Curriculum: Practical Ideas for Incorporating Listening and Speaking into the Classroom. – New York: International Debate Education Association, 2004. – 264 p.

258. Strayer J. F. The effects of the classroom flip on the learning environment: a comparison of learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system: Dissertation. the Degree of Doctor of Philosophy / J. F. Strayer. - The Ohio State University, 2007. – 231 p.

259. Strevens P. ESP after twenty years: A re-appraisal/ P. Strevens// ESP: State of the art [Edited by M. Tickoo]. – Singapore: SEAMEO Regional Language Centre, 1988. - pp. 1-13.

260. Tampere K. Content and Language Integrated Learning: Estonian CLIL Teacher Profile. / Kaire Tampere. - Germany, USA, Russia: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. - 80 p.

261. Taylor S. Communication for business. Third edition / Shirley Taylor. – Harlow: Longman, 1999. – 367 p.

262. Von Hahn W. Fachsprache/ Walter Von Hahn. – Darmstadt, 1981. – 498 s.

263. Walton D. Media argumentation: Dialectic, persuasion and rhetoric/ D. Walton. - New York, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

264. Westwood P. What teachers need to know about teaching methods / P. Westwood. - Victoria, Australia: ACER Press, 2008. - 114 p.

265. Wicke R. E. Kontakte knuepfen / Rainer Ernst Wicke. - Munchen: Goethe- Institut, 1995. – 168 S.

266. Wolff D. CLIL - Content and Language Integrated Learning [Електронний ресурс] / D. Wolff. – Режим доступу: http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/en2747558.htm - Назва з титул. екрану.

267. Wolff D. Some Educational and Methodological Principles of Content and Language Integrated Learning (CLIL) [Електронний ресурс] / D. Wolff. – Режим доступу: http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/met/en2747826.htm - Назва з титул. екрану.