Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Деловой английский язык \ 4243. Дисертаційна робота Формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців

Дисертаційна робота Формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців

« Назад

Код роботи: 4243

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Ділова англійська мова

Тема: Формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців

Кількість сторінок: 220

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні передумови формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців

1.1. Історико-методична ґенеза дослідження проблеми формування професійно спрямованої іншомовної компетентності в говорінні

1.2. Цілі та зміст формування професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців

1.3. Психолінгвістичні особливості професійно спрямованого англомовного говоріння правознавців

1.4. Веб-квест як засіб навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика формування у студентів професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні з використанням веб-квесту

2.1. Відбір професійно спрямованих англомовних матеріалів для навчання говоріння майбутніх правознавців

2.2. Система вправ для навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту

2.3. Модель процесу навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Експериментальна перевірка методики формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні з використанням веб-квесту

3.1. Підготовка, організація та проведення експериментального навчання

3.2. Інтерпретація результатів експериментального навчання

3.2.1. Інтерпретація результатів першої фази експериментального навчання

3.2.2. Інтерпретація результатів другої фази експериментального навчання

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання майбутніх првознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки (Том ІІ)

Вступ

Суспільні й економічні перетворення в Україні, динаміка розвитку політико-правових відносин держави настійно висувають нові вимоги до функціонування системи вищої освіти та юридичної освіти, зокрема. Визнання Україною юрисдикції Європейського суду з прав людини, підписання та ратифікація Європейської конвенції та інших міжнародних договорів вимагає підготовки нового покоління правознавців, які мають досконало володіти англійською мовою (АМ) як робочою мовою Ради Європи та Європейського суду [235].

Як зазначено в Програмі з АМ для професійного спілкування (English for Specific Purposes National Curriculum for Universities), розширення Європи привело до радикальних змін у сфері освіти, створення Європейського простору вищої освіти (Болонья, 1999 рік) висуває складні завдання щодо збільшення мобільності студентів, більш ефективного міжнародного спілкування, легшого доступу до інформації та більш глибокого взаєморозуміння [141].

Аналіз ситуації, яка склалась, показує, що теоретико-методологічні основи сучасного навчання АМ для професійного спілкування на юридичних факультетах вищих навчальних закладів (ВНЗ) висуваються до розряду найбільш значущих питань. Причин цьому багато:

- структурні перетворення в усій системі вищої школи, що наближують освіту до європейського рівня і, як результат, вимагають від фахівців володіння АМ;

- значні зміни пріоритетів і потоків фінансування вищої освіти, які певною мірою спрямовані на гуманітарні дисципліни, і на іноземну мову (ІМ) зокрема;

- нові вимоги до до рівня професійної компетентності правознавців у контексті євроінтеграції, які передбачають володіння ними іншомовною комунікативною компетентністю (ІКК);

- нагальна необхідність запозичення зарубіжного досвіду, що сприятиме тісній взаємодії українських правових реалій із реаліями іншомовних країн.

Вищезазначене підвищує значущість предмету «АМ для професійного спілкування» на юридичних факультетах ВНЗ, який, в свою чергу, має вагоме значення для формування професійної компетентності правознавця як фахівця європейського рівня, оскільки надає можливість студенту ознайомитися з видами державного устрою інших країн, їх політичними системами; усвідомити те спільне, що мають народи, які належать до різних культур; краще зрозуміти ідею створення єдиної Європи, механізми європейської інтеграції, прагнення європейських країн до спільної діяльності у вирішенні значимих проблем. Це особливо актуально в руслі останніх тенденцій, коли Україна визначила свої політичні пріоритети, зорієнтовані на більш глибоку економічну співпрацю в спільному європейському просторі.

На сучасному етапі головною метою вивчення АМ стає оволодіння нею як засобом спілкування на міжкультурному рівні, що включає також отримання пізнавально цінної або практично корисної інформації з англомовних писемних джерел і з Інтернету, практичну професійну діяльність АМ, життєву орієнтацію в сучасному полілінгвістичному багатокультурному просторі в якості професійно спроможної, освіченої, культурної і високоморальної особистості [230]. АМ виступає засобом навчання фахових дисциплін, тому що доступ до значної частини актуальної інформації надається головним чином англомовними Інтернет-ресурсами.

Спирaючись нa наукові дослідження у сфері методики викладання ІМ для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» (Грабой Т.О., Зайцевої С.Є., Казаніної Т.В., Красікової О.Г., Котлярової Л.Б., Кіржнер С.Е., Соломко З.К.), наукові праці з професійної педагогіки та юридичної психології (Бандурки О.М., Білоножко А.В., Бочарової С.П., Бочелюк В.Й., Васильєвої В.Л., Яворської Г.Х. та ін.) і професійної освіти (Гусарева С.Д., Журавського В.С., Рижикова В.С., Чупринського Б.О.), ми можемо констaтувaти, що серед aспектів фахової діяльності прaвознaвців одним із домінуючих ввaжaється комунікaтивний. Доведено, що прaвознaвчa професія відноситься до кaтегорії професій «людинa – людинa», а до ключових компетентностей правознавця входить здатність здійснювати професійну діяльність в іншомовному середовищі [144]. Це дозволяє констатувати важливість і необхідність формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності (ПСАК) в говорінні, що обумовило актуальність теми дослідження.

Дослідження проблеми формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні має значний науковий і практичний потенціал, адже сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, які вільно володіють АМ. В Україні відповідність системи підготовки фахівців вимогам міжнародних інтеграційних процесів у галузі освіти і науки забезпечується законодавством України про вищу освіту, що вимагає наявності спеціальних умінь і знань, які є достатніми для виконання професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності [75].

Вивчаючи проблему формування ПСАК в говорінні у майбутніх правознавців, необхідно дослідити ступінь навчання, на якому воно має здійснюватися. На немовних спеціальностях ВНЗ навчальна дисципліна «Англійська мова» вивчається протягом двох років (І та ІІ курси). Дотепер у методиці виклaдaння АМ питaння формувaння професійно спрямовaної іншомовної компетентності в говорінні тa періоду почaтку професійно спрямовaного нaвчaння АМ у ВНЗ знaходяться в стaні вирішення. О.Б. Тaрнопольський і С.П. Кожушко пропонують оргaнізaцію професійно спрямовaного вивчення ІМ нa ІІ курсі [180]. Е.В. Мірошниченко нaголошує нa тому, що необхідно нaвчaти студентів професійно спрямовaної АМ імпліцитно, починaючи з І курсу [123, с. 566]. Aле тут виникaє протиріччя між «Освітньо професійними прогрaмaми» для різних спеціaльностей, відповідно до яких професіонaлізaція нaвчaння майбутніх фахівців здійснюється нa стaрших курсaх, a вивчення професійно спрямовaної АМ як предмету гумaнітaрного блоку передбaчaється нa І-ІІ курсaх. Це ознaчaє, що, вивчaючи АМ для професійного спілкування, студент не володіє професійною компетентністю, якa є склaдовою професійно спрямовaної ІКК.

За таких умов усклaднюється процес опанування мовою. Це призводить до невідповідності рівня володіння АМ сучaсними фaхівцями європейським вимогaм (зaзнaченим в чинних прогрaмaх для немовних спеціaльностей ВНЗ) тa пояснює перевaгу рецептивних видів мовленнєвої діяльності нaд продуктивними в прaктиці виклaдaння мови.

Таким чином, вважаємо доречним організовувати процес формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні після того, як студенти досягнуть рівня В2, який є імовірно прийнятним для фахівців зі спеціальності, що вимагає складної мовленнєвої поведінки [141, с. 14]. Саме рівень В2 дозволяє студентам оволодіти АМ на рівні В2+, який є прийнятним для зазначених вище спеціальностей [141] і надає можливість спілкуватись під час професійної взаємодії. Це доводить необхідність організації навчання ПСАГ на ІІ курсі немовних факультетів ВНЗ (за умови, що АМ вивчається фахівцями два роки), що готують бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

Процес навчання АМ відповідно до сучасних вимог на юридичних факультетах ускладнюється відсутністю навчальних матеріалів для навчання професійно спрямованого англомовного говоріння (ПСАГ). Наразі більшість базових підручників з АМ для правознавців мають на меті «навчити студентів володіти юридичною лексикою та сформувати навички роботи з літературою за фахом» [Гончар О.В., 2004], «виробити навички читання, перекладу та переказу юридичних текстів» [Хоменко Н.С., 2003], «розвити мовленнєві уміння» [Ліпко І.П., 2004], «навчити студентів володіти юридичною лексикою, сформувати навички роботи з літературою за фахом, які спрямовані на розвиток аналітичного мислення та активізацію мовленнєвої комунікації» [Дьома Н.С., Лозинська О.В., 2005], «розвивати навички усного мовлення на основі засвоєної юридичної термінології» [Арзянцева Н.І., 2011] тощо.

Значна увага приділяється формуванню лексичної компетентності та компетентності в читанні як основних видів мовленнєвої діяльності. Такі тенденції в навчанні мови свідчать про значне відставання практичного викладання АМ від теоретичних засад сучасної методичної науки. Зазначимо, що проблемам навчання іншомовного професійно спрямованого говоріння присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних учених (Гайдукова Л.В., Гез Н.І., Дацків О.П., Запорожченко А.П., Кіржнер С.Е., Котлярова Л.Б., Кочнєва М.Г., Рахманов І.В., Скляренко Н.К., Федорова І.А. та ін.). Однак до теперішнього часу база досліджень специфіки формування у студентів юридичного профілю ПСАК в говорінні є незначною.

Як відомо, забезпечення мобільності студентів є одним з пріоритетних завдань створення Європейського простору вищої освіти, викладених у Сорбонській декларації [184, с. 58]. Вищезазначене актуалізує проблему формування ПСАК в говорінні у майбутніх правознавців задля задоволення вимог сучасних нормативних документів, які регулюють освітні процеси у вищій школі.

Беззаперечним є те, що умови навчання у ВНЗ сьогодення вимагають використання ресурсів мережі Інтернет у процесі вивчення АМ, адже основні напрямки модернізації змісту юридичної освіти спрямовані на створення та використання нових освітніх технологій, що вимагають залучення глобальної мережі. Аналіз праць за темою показав, що формуванню ІКК з використанням сучасних можливостей Інтернет-ресурсів присвячено багато наукових досліджень. Розробкою методичних моделей навчання ІМ займались такі видатні зарубіжні вчені-методисти, як M. Hart, M. Warschauer, J. Coch, C. Kramsch, C. Meloni, C.M. Eastman та ін.

Ергономіку спеціально облаштованого класу та організації в ньому роботи з Інтернетом, роль викладача в цьому процесі та її трансформацію протягом заняття вивчав J. Dias. Організації групової комунікації за допомогою спеціальних Інтернет-програм спілкування (chat, ICQ) в методичному аспекті присвячені роботи М. Freiermuth, І. В. Чірви. Російськими вченими-методистами Інтернет-ресурси розглядались як дистанційна форма навчання (Біболєтова М.З. та ін.), як спосіб самоосвіти (Малигін Е.М., Краснянський М.М., Карпушкін С.В.), як засіб навчання всіх видів мовленнєвої діяльності (Верьовкіна-Рахальська Ю.М., 2007). Вітчизняні науковці досліджували Інтернет-ресурси як засіб навчання професійного читання (Корейба І.В., 2010) та говоріння (Петрова Т.О., 2007).

Вітчизняними і зарубіжними науковцями зараз досліджуються можливості та перспективи ефективного використання навчальних Інтернет-ресурсів у навчанні ІМ. До сучасних навчальних Інтернет-ресурсів належать [177]:

- хотлісти (hotlist містить список посилань на текстові Інтернет-ресурси);

- мультимедійні скрепбуки (multimedia scrapbook – список посилань на текстові, графічні, аудіо- та відео- Інтернет-ресурси);

- трежа ханти (treasure hunt – посилання на різноманітні сайти по темі, що вивчається; питання по кожному розділу; загальне питання на цілісне розуміння теми);

- сабджект семпли (subject sampler – посилання на текстові та мультимедійні матеріали мережі Інтернет; питання по кожному розділу; аргументація своєї власної думки по дискусійному питанню, що вивчається);

- веб-квести (web quest – посилання на текстові та мультимедійні матеріали мережі Інтернет; питання по кожному розділу; аргументація власної думки по дискусійному питанню, що вивчається; загальне питання дискусійного характеру).

Урахувавши можливості та потенціал кожного навчального Інтернет-ресурсу, послуговуючись представленими вище анотаціями, ми можемо констатувати, що для навчання говоріння веб-квест (ВК) є найбільш відповідним. ВК дозволяє організувати професійно спрямоване спілкування в межах проблемного питання, яке мотивує студентів до спілкування на професійну тематику, до всебічного вивчення питання задля спроможності аргументувати власну позицію. Це одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі.

Навчальний потенціал ВК підтверджується ґрунтовними науковими дослідженнями. О.І. Багузіна розробила педагогічний механізм використання ВК технологій в процесі іншомовної підготовки студентів, який полягав у створенні мікросоціального навчального середовища в межах виконання веб-проектів, та обґрунтувала дидактичні умови використання цього навчального Інтернет-ресурсу в процесі мовної підготовки студентів немовних спеціальностей [14]. І.А. Смольяннікова розглядала навчальні Інтернет-ресурси як засіб моделювання соціокультурного простору для формування ІКК [168]. П.В. Сисоєв і М.М. Євстігнєєв досліджують особливості та навчальний потенціал навчальних Інтернет-ресурсів у вивченні ІМ [176]. B. Dodge [228; 229] і T. March [260; 261] розробили й активно впроваджують у практику викладання різних дисциплін ВК як навчальні завдання. Але проблема дослідження методичного потенціалу ВК у формуванні іншомовної мовленнєвої компетентності, а саме ПСАК в говорінні у майбутніх правознавців, залишається недослідженою.

Актуальність окресленої вище проблеми зумовила вибір теми дослідження, яка полягає у вивченні процесу та методики формування ПСАК в говорінні майбутніх правознавців.

У рамках сучасних підходів до навчання ІМ – комунікативно-діяльнісного, компетентнісного та професійно орієнтованого (які є методологічною базою саме для навчання ПСАГ) – слід розробити методику формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК для втілення в освітньому процесі, що і зумовило вибір об’єкту і предмету нашого дослідження.

Об’єктом дослідження є процес формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої іншомовної компетентності в говорінні.

Предметом дослідження є методика формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні з використанням веб-квесту.

Виходячи із потреб цієї роботи, метою дослідження є теоретичне обґрунтування, практична розробка й експериментальна перевірка методики формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань:

1. Вивчити теоретичні передумови формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні: проаналізувати історико-методичну ґенезу проблеми формування професійно спрямованої іншомовної компетентності в говорінні, конкретизувати цілі та зміст формування ПСАК в говорінні у майбутніх правознавців, дослідити лінгвістичні особливості ПСАГ правознавців і висвітлити потенціал ВК;

2. Розробити методику формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК: окреслити складники цієї компетентності (вміння, навички, знання, комунікативні здібності), відібрати мовленнєвий матеріал для навчання майбутніх правознавців ПСАГ, виділити етапи формування ПСАК в говорінні, розробити систему вправ для навчання ПСАГ з використанням ВК та на її основі – модель процесу навчання;

3. Експериментально перевірити методику формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК;

4. За результатами методичного експерименту підготувати методичні рекомендації для викладачів щодо організації навчання майбутніх правознавців ПСАГ з використанням ВК.

Зазначені вище завдання обумовлюють використання таких методів дослідження:

- теоретичних: вивчення філософських, лінгвістичних, психологічних, дидактичних і методичних праць з метою осмислення проблеми, вироблення теоретичних засад та концептуальних підходів до опрацювання програмного матеріалу; аналіз навчальних програм, посібників і підручників з АМ для правознавців в аспекті досліджуваної теми для встановлення їхньої відповідності сучасним цілям та завданням навчання ПСАГ; вивчення та узагальнення позитивного педагогічного досвіду з метою аналізу системи вправ та підходів до формування ПСАК в говорінні у майбутніх правознавців; моделювання навчального процесу з використанням комплексів вправ для навчання ПСАГ майбутніх правознавців;

- емпіричних: анкетування студентів (майбутніх правознавців) з метою з’ясування пріоритетності різних видів компетентностей в навчанні АМ, важливості знання АМ для їхньої майбутньої професійної діяльності, ступеня значущості Інтернет-ресурсів в навчальному процесі; наукове спостереження за процесом навчання говоріння на немовних факультетах ВНЗ з метою з’ясування стану проблеми та виявлення недоліків, які необхідно враховувати при створенні системи вправ для навчання ПСАГ майбутніх правознавців;

- експериментально-статистичних: експериментальне дослідження з метою перевірки ефективності запропонованої методики; лінгводидактичне тестування задля перевірки рівня сформованості у майбутніх правознавців ПСАК і говорінні; методи математичної статистики для обробки й аналізу результатів експериментального навчання і перевірки достовірності експериментальних даних.

На захист виносяться такі наукові положення:

1. Формування ПСАК в говорінні у майбутніх правознавців доцільно здійснювати в межах таких функціональних типів діалогу та монологу, як професійно спрямований діалог-дискусія (ПСДД) і професійно спрямований монолог-переконання (ПСМП) після того, як студенти досягнуть рівня володіння АМ В2.

2. Використання ВК як засобу формування ПСАК в говорінні, інтегрованого в зміст кожного циклу занять на основі мовного та мовленнєвого матеріалу будь-якого сучасного підручника, є дієвим і доцільним для відповідного навчання за умови його впровадження як в самостійну позааудиторну роботу (СПР), так і в аудиторну.

3. Специфіка роботи з ВК для реалізації провідної мети навчання ПСАГ вимагає добору англомовного навчального матеріалу, який містить різні за формою подання види інформації за фахом: аудитивну, аудіовізуальну та друковану.

4. Найвища ефективність навчання майбутніх правознавців ПСАГ досягається завдяки збільшенню кількості вправ для оволодіння мінідіалогами-дискусіями та мінімонологами-переконаннями на основному етапі навчання.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:

- вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику навчання майбутніх правознавців ПСАГ з використанням ВК;

- вдосконалено предметний і процесуальний зміст формування ПСАК в говорінні та уточнено критерії оцінювання рівня сформованості у майбутніх правознавців цієї компетентності;

- набуло подальшого розвитку розв’язання проблеми розробки критеріїв оцінювання рівня сформованості ПСАК в говорінні.

Практичне значення полягає у:

1) розробці комплексів вправ для навчання ПСАГ з використанням ВК;

2) розробці ВК за темами «Шахрайство» і «Відмивання грошей» для правознавців;

3) створенні навчального Інтернет-сайту для загального доступу до розроблених ВК;

4) створенні моделі організації навчального процесу на основі розробленої методики;

5) підготовці методичних рекомендацій для викладачів АМ щодо особливостей навчання майбутніх правознавців ПСАГ з використанням ВК;

6) доборі Інтернет сайтів для роботи в рамках ВК;

7) відборі матеріалів для навчання майбутніх правознавців ПСАГ з використанням ВК.

Структура й обсяг дисертації зумовлена її цілями та завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 22 додатків, що оформлені окремим томом. Повний обсяг дисертації – 220 сторінок. Список використаних джерел розміщений на тридцяти сторінках і налічує 294 найменування, з них – 87 англійською та іспанською мовами. Робота містить 14 таблиць (на 12 сторінках) і 5 рисунків.

Висновки

У результаті наукового дослідження, зумовленого актуальністю забезпечення ефективного формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК, одержано теоретичні, практичні та експериментальні результати. Зокрема, в процесі дослідження процесу навчання ПСАГ було обґрунтовано теоретичні положення формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК, розроблено методику формування зазначеної компетентності, а також експериментально перевірено і доведено ефективність запропонованої методики.

Аналіз історико-методичної ґенези проблеми формування професійно спрямованої іншомовної компетентності в говорінні, поданий у першому розділі дисертації, надав можливість виділити теоретичні основи вимог до знань і вмінь фахівців. Реалізація цих вимог сприяла успішному фаховому іншомовному спілкувaнню майбутніх правознавців. На основі вимог і сформульованих нами комунікативних намірів фахівців, які спілкуються у визначених комунікативних ситуаціях, були виділені комунікативні вміння, необхідні для здійснення цих намірів. Це вміння, характерні для професійно спрямованих діалога-дискусії (ПСДД) і монолога-переконання (ПСМП).

Формулювання поняття професійно спрямованої іншомовної компетентності в говорінні сприяло визначенню цілей та змісту формування ПСАК в говорінні у майбутніх правознавців. Питання мети і змісту формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні було досліджено на основі аналізу наукових джерел і вимог чинних робочих програм, а також на основі проведеного анкетного опитування студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030401 «Правознавство».

У контексті дослідження мети та змісту розглянуто провідну мету і конкретні цілі формування ПСАК в говорінні: практичні, освітні, професійні, розвивальні й виховні. Повідною метою є практичне опанування студентами-правозавцями ІІ курсу ВНЗ вмінням ПСАГ на рівні, достатньому для адекватної орієнтації у професійній сфері (рівень В2+). Формулюючи конкретні цілі формування ПСАК в говорінні, ми враховували як соціальне замовлення суспільства, так і умови навчання, а також мовні та мовленнєві потреби правознавців.

Досягнення практичних цілей формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні передбачає необхідність оволодіння майбутніми фахівцями відповідними декларативними та процедурними знаннями, які слугують базою для формування у них необхідних навичок оперування засвоєним матеріалом, що сприяє розвиткові відповідних умінь. Процес оволодіння іншомовними знаннями, навичками і вміннями ПСАГ супроводжується, в свою чергу, розвитком комунікативних здібностей майбутніх фахівців. Освітні цілі формування ПСАК в говорінні реалізуються через виконання завдань, зорієнтованих на розширення професійного, країнознавчого та лінгвокраїнознавчого кругозору, а також опанування вмінням досліджувати проблемні питання, яке досягається передусім завдяки самостійній роботі з ВК.

Професійні цілі у формуванні вищезазначеної компетентності охоплюють усі сторони підготовки до ПСАГ та здійснюються через добір комунікативних ситуацій і ролей, що забезпечують реалізацію комунікативних намірів правознавців під час усного англомовного спілкування. Досягнення розвивальних цілей передбачає реалізацію таких завдань: формування міжпредметних і надпредметних умінь, розвиток мовленнєвих і мисленнєвих здібностей. Виховні цілі покликані реалізувати завдання з розвитку та виховання у майбутніх правознавців почуття самосвідомості, правової свідомості, ставлення до колег-представників іншомовної культури як до рівноправних учасників професійної діяльності.

Зміст формування ПСАК в говорінні як базисна категорія методики навчання ІМ визначає сукупність навчального матеріалу, який студенти повинні засвоїти, щоб якість і рівень їх оволодіння мовою відповідали поставленим цілям і завданням. Компоненти змісту охоплюють два аспекти: предметний і процесуальний. Перший аспект відноситься до знань лінгвістичного, наукового, соціокультурного та професійного характеру, мовного та мовленнєвого матеріалу, другий аспект передбачає навички й уміння використовувати набуті знання для здійснення англомовного спілкування в професійній сфері.

В свою чергу, розгляд комунікативних намірів правознавців у межах структури змісту формування компетентності дозволив виділити функціональні типи діалогу та монологу, для яких вони характерні. Оскільки, ці наміри вирізняються аргументованістю, вони типові для ПСДД і ПСМП. Специфіка АМ для професійного спілкування та програмні вимоги актуалізують формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні в межах визначених нами типів діалогу та монологу саме після того, як студенти досягнуть рівня володіння АМ В2.

Проведене нами анкетування підтверджує важливість досягнення описаної мети і реалізації змісту, що спрямовано на розвиток умінь ПСДД і ПСМП, які, в свою чергу, стали об’єктами контролю рівня сформованості ПСАК в говорінні.

Визначення цілей і змісту формування ПСАК в говорінні актуалізувало аналіз психолінгвістичних особливостей ПСАГ: стилістичної диференційованості, фонетичних характеристик, лексичних особливостей, морфолого-синтаксичної специфіки. Доведено, що ПСАГ правознавців розгортається в межах офіційно-ділового, наукового та публіцистичного стилів.

Фонетичні характеристики ПСАГ правознавців наближені до характеристик літературної АМ, що означає – фонетична правильність є необхідним атрибутом мовлення правознавців. ПСАГ правознавців відрізняється системою юридичних термінів, необхідних для чіткого й правильного вираження юридичних понять, значною клішованістю та фразеологічністю мовлення, й однозначністю вживання слів.

На рівні синтаксису ПСАГ правознавців характеризується наявністю синтаксичних засобів, типових для усних нормативно-правових дискурсів, і типовим набором елементів, що відповідає логічній структурі норми: гіпотеза – вказівка на умови, за яких виникають права та обов’язки, диспозиція – вказівка на самі права та обов’язки, санкція – вказівка на негативні наслідки невиконання чи порушення норми. ГС, які вживаються в ПСАГ правознавців, є характерними для офіційно-ділового, наукового та публіцистичного стилів мовлення.

Висвітлення потенціалу ВК як навчального Інтернет-ресурсу, окреслення його структури, опис принципів організації роботи над ВК, уточнення критеріїв оцінювання якості виконання ВК довело ефективність і доцільність використання цього навчального Інтернет-ресурсу як засобу формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні.

Теоретичні передумови формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК, досліджені в першому розділі дисертації, лягли в основу розробки методики формування зазначеної компетентності.

Визначення одиниці відбору професійно спрямованого англомовного матеріалу (навчального матеріалу) та розгляд критеріїв його відбору в другому розділі дослідження дозволило встановити, що для ефективного навчання ПСАГ з використанням ВК необхідно використовувати професійно спрямовані аудіовізуальні та письмові тексти із ретельно відібраних Інтернет-джерел, так як вони містять різні за формою подання види фахової інформації. Інтернет-джерела мають бути автентичними, достовірними, доступними, мати прозору структуру та допоміжні засоби і не бути перенасиченими надлишковою інформацією.

На основі підходів до навчання (комунікативно-діяльнісного, компетентнісного та професійно орієнтованого), які є методологічною базою навчання ПСАГ, нами були сформульовані та обґрунтовані критерії відбору навчального матеріалу. Таким чином, доведено необхідність урахування таких якісних критеріїв відбору: автентичності, тематичності, ситуативності, функціональності, соціокультурної цінності, професійно-практичної цінності, інформативності, авторитетності Інтернет-джерела.

У результаті проведеної процедури відбору навчального матеріалу було відібрано 51 аудіовізуальний та 51 письмовий професійно спрямовані тексти із 29 Інтернет сайтів.

Наступним кроком у створенні методики формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК стала розробка системи вправ для відповідного навчання. Було виділено такі етапи навчання: підготовчий, на якому вдосконалюються мовленнєві навички говоріння; основний, що передбачає розвиток умінь ПСАГ; завершальний, який спрямований на вдосконалення вмінь ПСАГ. Система вправ містить в собі три підсистеми:

1) підсистема вправ для вдосконалення мовленнєвих навичок говоріння, до якої входять групи вправ для вдосконалення фонетичних, лексичних і граматичних навичок;

2) підсистема вправ для розвитку та вдосконалення вмінь професійно спрямованого діалогічного мовлення, яка містить групи вправ для оволодіння ДЄ, мінідіалогами дискутивного характеру та діалогом-дискусією;

Усі вправи в межах системи відповідають вимогам на рівні завдання, виконання завдання та контролю виконання завдання. Показано, що ВК як засіб формування ПСАК в говорінні виконує певні функції на кожному етапі роботи. Доведено, що СПР, протягом якої відбувається вправляння в говорінні на матеріалі ВК, гармонійно інтегрує в аудиторну роботу. Система вправ ураховує етапи формування вмінь ПСАГ, а вправи у межах системи спрямовані на досягнення цілей формування ПСАК в говорінні. Система вправ стала підґрунтям для укладання комплексів вправ для навчання майбутніх правознавців ПСАГ з використанням ВК.

Завершальним кроком у створенні методики формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК стала розробка методичної моделі організації навчального процесу. Модель передбачає відбір необхідних складників навчального процесу за кількісними та якісними параметрами, що характеризують ПСАГ як об’єкт вивчення, мету формування відповідної компетентності, суб’єктів навчання (студентів ІІІ курсу юридичного факультету, майбутніх правознавців), ступінь навчання та навчальну дисципліну, у межах якої побудована модель, поетапність організації навчального процесу, ВК як засіб формування компетентності, контроль результатів навчання та реалізацію розробленої моделі в умовах аудиторної роботи та СПР.

У третьому розділі дисертації доведено ефективність експериментальної перевірки валідності розробленої методики. Мета експерименту полягала у перевірці загальної ефективності цієї методики і порівнянні результативності навчання за трьома її варіантами. Експеримент проводився автором дослідження в природних умовах у межах дисципліни «Англійська мова» на юридичному факультеті КНЛУ за загальним розкладом. Дві експериментальні групи (ЕГ-1 та ЕГ-2) навчалися за трьома варіантами методики протягом двох фаз експерименту.

На етапі організації експерименту була сформульована його гіпотеза та розроблені критерії оцінювання рівня сформованості ПСАК в говорінні на основі проведеного аналізу психолінгвістичних особливостей ПСАГ. Критеріями оцінювання рівня сформованості зазначеної компетентності є: мовна правильність, відповідність комунікативної поведінки, відповідність стилю мовлення, ситуативність, ініціативність, реактивність, інтеракційність, тематичність, змістовність, зв’язність, вільність, темп мовлення та обсяг висловлювання. Наступним кроком на етапі організації експерименту була розробка завдань передекспериментального зрізу та його проведення.

Правомірність проведення експерименту в ЕГ-1 і ЕГ-2 була перевірена за допомогою Q-критерію Розенбаума, який надав можливість оцінити різницю між двома вибірками по рівню сформованості ПСАК в говорінні у студентів обраних нами ЕГ і показати, що вихідний рівень сформованості вищезазначеної компетентності в обох ЕГ був однаковий: коефіцієнт навченості становив приблизно 0,5.

Для обробки результатів двох фаз експерименту було використано статистичні методи. За алгоритмом перевірки статистичних гіпотез по завершенні першої фази експерименту нами було проведено порівняння перших двох вибірок учасників. У результаті була підтверджена статистична гіпотеза Н¹, що частка осіб, які досягли коефіцієнта навченості 0,8, в ЕГ-1 більша, ніж в ЕГ-2 при навчанні ПСАГ з використанням ВК.

За результатами першої фази експериментального навчання варіант А методики, в якому використовувалось співвідношення 3/1 вправ для оволодіння мінідіалогами дискутивного характеру та мінімонологами-переконаннями (групи Г 2.2 і Г 3.2) щодо вправ для оволодіння ДЄ (група Г 2.1) і вправ на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків на об’єднання зразків мовлення у мовлення у мовлення у мовлення у мовлення у мовлення у мовлення у ПФЄ (Г 3.1), виявився більш ефективним, ніж варіант Б, що передбачав використання втричі більшої кількості вправ для оволодіння ДЄ (група Г 2.1) і вправ на об’єднання зразків мовлення у на об’єднання зразків мовлення мовлення у ПФЄ (Г 3.1) ніж вправ груп Г 2.2. та Г 3.2 на основному етапі навчання ПСАГ.

Протягом другої фази експерименту проводилось порівняння ефективності варіанту А методики та варіанту В, в якому вправи груп Г 2.1, Г 2.2, Г 3.1 і Г 3.2 використовувались в рівній кількості. Після статистичної перевірки результатів другого післяекспериментального зрізу в ЕГ-1 та ЕГ-2 було доведено результативність варіанту А методики формування ПСАК в говорінні з використанням ВК, про що свідчить підтвердження статистичної гіпотези Н¹: частка осіб, які досягли коефіцієнта навченості 0,85, в ЕГ-2 більша, ніж в ЕГ-1. Таким чином, ми дійшли висновку, що варіант А методики виявився найефективнішим.

За результатами проведеної експериментальної перевірки підтвердилась висунута нами гіпотеза про те, що оптимізація навчання ПСАГ майбутніх правознавців полягає в застосуванні відповідної системи вправ, ефективність якої значною мірою залежить від збільшення кількості вправ для оволодіння мінідіалогами-дискусіями та мінімонологами-переконаннями на основному етапі навчання та використанням ВК в умовах, максимально наближених до умов реального спілкування. Це також забезпечується роботою з актуальною автентичною інформацією.

Результати експериментального дослідження знайшли своє відображення в методичних рекомендаціях щодо організації навчання майбутніх правознавців ПСАГ з використанням ВК.

Основним підсумком дослідження є теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх правознавців ПСАК в говорінні з використанням ВК. Це свідчить про те, що поставлені перед дослідженням задачі були повною мірою вирішені, що сприяло досягненню його основної мети. Одержані результати свідчать про доцільність подальшого теоретичного і практичного дослідження цієї проблеми, зокрема для навчання інших функціональних типів діалогу та монологу, або інших видів мовленнєвої діяльності з використанням ВК. Крім того, розроблені в результаті дослідження матеріали відкривають додаткові перспективи підвищення якості навчальних програм для майбутніх правознавців шляхом включення роботи з ВК в СПР, а також укладання власних навчальних посібників і вдосконалення підручників.

Список використаних джерел

1. Авсюкевич Ю. С. Методика навчання презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 / Юлія Сергіївна Авсюкевич. – Севастопіль, 2009. – 24 с.

2. Азарова Н. В. Використання інформаційних технологій навчання у вищих юридичних закладах освіти / Н. В. Азарова / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://intkonf. org/azarova-nv-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-navchannya-u-vischih-yuridichnih-zakladah-osviti/.

3. Aзимов Э. Г. Словaрь методических терминов (теория и прaктикa преподaвaния языков) / Э. Г.Aзимов, A. Н. Щукин. – СПб: «Злaтоуст», 1999. – 472 с.

4. Александров А. С. Введение в судебную лингвистику / А. С. Александров. – Н. Новгород: Нижненовгородска правовая академия, 2003. – 420 с.

5. Алексеева Л. Е. Методика обучения профессионально ориентированному иностранному языку. Курс лекций: Методическое пособие. СПб. / Л. Е. Алексеева: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 136 с.

6. Алешко И. А. Обучение устному монологическому высказыванию с помощью лабораторных заданий (на материале английского языка – второй этап медицинского вуза): дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Ирина Анатольевна Алешко. – К., 1984. – 209 с.

7. Ананьева Л. В. Обучение студентов языковых специальностей профессионально направленной диалогической речи с использованием деловой игры (французский язык): дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Людмила Валентиновна Ананьева. – К., 2002. – 242 с.

8. Aндриенко A. С. Рaзвитие иноязычной профессионaльной коммуникaтивной компетентности студентов технического вузa (нa основе кредитно-модульной технологии обучения): aвтореф. дис. ... кaнд. пед. нaук: 13.00.08. / A. С. Aндриенко. – Ростов н/Д, 2007. – 232 с.

9. Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів: дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Наталія Павлівна Андронік. – К., 2009. – 338 с.

10. Андрушко С. Я. Методика обучения устноречевой коммуникативной деятельности на ситуативной основе в группах углубленного изучения английского языка (филологический факультет университета): дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Светлана Яковлевна Андрушко. – Одесса, 1990. – 217 с.

11. Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на страшому ступені ліцею: дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Елла Георгіївна Арванітопуло. – К., 2006. – 289 с.

12. Артемьева О. А. Активизация познавательной деятельности студентов вуза при обучении иностранному языку на основе учебно-ролевых игр: Монография / О. А. Артемьева. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 1997. – 192 с.

13. Атабекова А. А. Обучение студентов-юристов профессионально ориентированной лингвокультурной медиации / А. А. Атабекова // Высшее образование сегодня. – 2011. – №8. – С. 55–58.

14. Багузина Е. И. Веб-квест технология как дидактическое средство формирования иноязычной коммуникативной компетентности (на примере студентов неязыкового вуза): автореф. дис. … к. пед. н.: специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования / Елена Ильинична Багузина. – М., 2012. – 238 с.

15. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М.: Едиториал УРСС, 2009. – 392 с.

16. Бандурка А. М. Юридическая психология: Учебник / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. – 640 с.

17. Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник / В. П. Белянин. – М.: Изд-во «Флинта», Московский психолого-социальный институт, 2004. – 232 с.

18. Берман И. М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И. М. Берман. – М.: «Высшая школа», 1970. – 229 с.

19. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.

20. Білоножко А. В. Соціально-психологічні чинники становлення комунікативної культури майбутнього юриста в процесі професійної підготовки: aвтореф. дис. … к. психол. н.: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Анжела Володимирівна Білоножко. – К., 2008. – 27 с.

21. Бибиковa Э. В. Формировaние основ иноязычной коммуникaтивной компетентности у будущих экологов: aвтореф. дис. … к. пед. н.: спец. 13.00.08 «Теория и методикa профессионaльного обрaзовaния» / Э. В. Бибиковa. – Мaйкоп, 2006. – 29 с.

22. Бим И. Л. Личностно-ориентировaнный подход – основнaя стрaтегия обновления школы / И. Л. Бим // Инострaнные языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 11–15.

23. Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника / И. Л. Бим. – М.: Русский язык, 1977. – 288 с.

24. Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дис…. к. пед. н.: 13.00.02 / Ольга Василівна Бирюк. – К., 2006. – 206 с.

25. Бжоско Е. Г. Обучение устной речи нa продвинутом этaпе (нa мaтериaле aнглийского языкa в мединституте): дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Елизaветa Геннaдьевнa Бжоско. – Минск, 1988. – 238 с., ил.

26. Бондар Л. В. Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Леся Вікторівна Бондар. – К, 2011. – 333 с.

27. Бондар Л. В. Методична характеристика комплексу вправ для навчання французького професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей/ Л. В. Бондар // Вісник НТУУ «КПГ». Філософія. Психологія. Педагогіка, 2010. – № 3 / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2010-3/01-ped-Bondar.pdf/.

28. Бориско Н. Ф. Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения) / Н. Ф. Бориско: Монография. – К.: Изд. центр КГЛУ, 1999. – 268 с.

29. Бориско Н. Ф. Критерії оцінки усного монологічного висловлювання в процесі навчання іноземної мови інтенсивним методом / Н. Ф. Бориско // Методика викладання іноземних мов: Республ. наук.-метод. зб. – К.: Рад. Шк., 1988. – Вип. 17. – С. 46–50.

30. Бориско Н. Ф. Обучение устной монологической речи с использовaнием видеофоногрaммы в интенсивном курсе: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Нaтaлья Федоровнa Бориско. – К., 1987. – 226 с.

31. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создaния учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки: дис…доктор пед.н.: спец. 13.00.02 / Нaтaлья Федоровнa Бориско. – К., 2000. – 508 с.

32. Бочелюк В. Й. Юридична психологія: Навчальний посібник / В. Й. Бочелюк. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.

33. Бочкарьова О. Ю. Критерії відбору автентичних аудіотекстів для навчання майбутніх учителів англійського професійно спрямованого аудіювання / О. Ю. Бочкарьова // Вісник КНЛУ. Серія «Педігогіка та психологія». – 2006. – № 11. – С. 33–40.

34. Бубновa Д. В. Методикa нaвчaння ділового спілкувaння aнглійською мовою студентів стaрших курсів вищих технічних нaвчaльних зaклaдів: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Дінaрa Володимирівнa Бубновa. – Севaстопіль, 2007. – 230 с.

35. Бухбиндер В. А. Основные положения для описания процесса устноречевого общения и обучения устной речи // Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках / под. ред. В. А. Бухбиндера. – К., 1980. – 248 с.

36. Васильев В. Л. Юридическая психология / В. Л. Васильев. – СПб. – М., 1998. – 514 с.

37. Верёвкина-Рахальская Ю. Н. Методика использования Интернет-ресурсов в формировании коммуникативной компетенции студентов специализированных вузов на материале общественно-политической тематики: 2-ой курс, английский язык: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Юлия Николаевна Верёвкина-Рахальская. – М., 2007. – 291 с.

38. Власенко Н. А. Язык права / Н. А. Власенко: Монография. – Иркутск: Восточно-сибирское книжное издательство АО «Норма-Плюс», 1997. – 93 с.

39. Волкова Н. П., Тарнопольський О. Б. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах / Н. П. Волкова: Монографія. – Дніпропетровськ, 2013. – 226 с.

40. Вольфовськa Т. Комунікaтивнa компетентність молоді як однa з передумов досягнення життєвої мети / Т. Вольфовська // Шлях освіти. –2001. – № 3. – С. 13–16.

41. Воропаева Н. Ф. Отбор и организация текстов для чтения: (английский язык, неязыковой вуз): дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Нина Федоровна Воропаева. – Хабаровск, 1981. – 240 с.

42. Гaйдуковa Л. В. Формувaння професійно орієнтовaної компетенції в діaлогічному мовленні у мaйбутніх учителів aнглійської мови: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Лілія Вaсилівнa Гaйдуковa. – К., 2008. – 342 с.

43. Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий / П. Я. Гальперин. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 94 с.

44. Гальскова Н. Д. Современная методика иностранным языкам: Пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.

45. Гaльсковa Н. Д. Теория обучения инострaнным языкaм / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Изд. центр «Aкaдемия», 2008. – 336 с.

46. Галяшина Е. И. Основы судебного речеведения: Монография / Под ред. проф. М. В. Горбаневского. – М.: СТЭНСИ, 2003. – 236 с.

47. Гез Н. И. Система упражнений и последовательность развития речевых умений и навыков / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1969. – № 6. – С. 29–39.

48. Гембарук А. С. Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів I–II рівнів акредитації: автореф. дис. … к. пед. н.: спец. 13.00.09 “Теорія навчання” / А. С. Гембарук. – К., 2005. – 24 с.

49. Гордєєва А. Й. Навчання старшокласників загальноосвітньої школи обговорення проблем англійською мовою у процесі міжкультурного спілкування: дис. … к. пед. н.: 13.00.02 / Анжела Йосипівна Гордєєва. – К., 2004. – 257 с.

50. Грабой Т. А. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции на материале языка специальности в неязыковом ВУЗе: дис. … к. пед. н.: 13.00.02 / Татьяна Александровна Грабой. – М., 2002. – 174 с.

51. Губаева Т. В. Словесность в юриспруденции / Тамара Владимировна Губаева. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1995. – 302 с.

52. Губаева Т. В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности / Тамара Владимировна Губаева. – М.: Норма, 2004. – 160 с.

53. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / П. Б. Гурвич. – Владимир: Владимир. гос. пед. ин-т, 1980. – 104 с.

54. Дацків О. П. Методика формування вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації: дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Ольга Павлівна Дацків. – К., 2011. – 321 с.

55. Драб Н. Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу-презентації німецькою мовою): автореф. дис. … к. пед. н.: 13.00.02. / Наталя Леонідівна Драб. – К., 2005. – 21 с.

56. Думко Ф. К. Підготовка курсантів до професійно-педагогічної роботи з неблагополучними сім’ями: дис… канд. пед. наук: 13.00.04. / Феофан Каленікович Думко. – Одеса, 2000. – 212 с.

57. Дьячкова Я. О. Веб-квест як засіб навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців / Я. О. Дьячкова // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 22. – С. 224–232.

58. Дьячкова Я. О. Використання можливостей мережі Інтернет при формуванні професійно спрямованої англомовної комунікативної компетентності в говорінні у майбутніх правознавців / Я. О. Дьячкова // Матеріали ІІ Міжнар. Наук. практ. конф., ГДПІІМ, 2012. – С. 173–174.

59. Дьячкова Я. О. Дослідження проблеми формування іншомовної компетентності в говорінні у студентів немовних спеціальностей / Я. О. Дьячкова // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур», КНЛУ, 2012. – С. 474–476.

60. Дьячкова Я. О. Доцільність використання Інтернет-ресурсів як засобу навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння / Я. О. Дьячкова // Лінгвістичні дослідження. Moving with the times: матеріали Міжнар. наук. практ. конф. «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012. – С. 45–46.

61. Дьячкова Я. О. Критерии оценивания уровня сформированности умений профессионально направленного англоязычного говорения у будущих правоведов / Я. О. Дьячкова // материалы Международной научной конференции «Современные проблемы науки и образования – 2014», Будапешт, 2014. – С. 62–66.

62. Дьячкова Я. О. Особливості навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців / Я. О. Дьячкова // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціо-культурний процес». – Тернопіль, 2013. – С. 27–29.

63. Дьячкова Я. О. Параметри аналізу лінгвістичних особливостей професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців / Я. О. Дьячкова // Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур», КНЛУ, 2013. – С. 531–533.

64. Дьячкова Я. О. Практичне використання веб-квесту як засобу формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні / Я. О. Дьячкова // Електронне наукове фахове видання «Освітологічний дискурс». Серія Педагогічні науки. – № 3 (7), 2014. – Режим доступу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/index.

65. Дьячкова Я. О. Принципы и критерии отбора профессионально направленных англоязычных материалов для обучения говорения будущих правоведов с использованием Веб-квеста / Я. О. Дьячкова // «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии»: Материалы XVІІІ Международной заочной научно-практической конференции. (3 октября 2013 г.). – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 67–73.

66. Дьячкова Я. О. Роль навчального веб-сайту в навчанні професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту / Я. О. Дьячкова, Л. М. Яценко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Педагогіка. – Вип. 29, 2014. – С. 217–221.

67. Дьячкова Я. О. Система вправ для навчання майбутніх правознавців професійно спрямованого англомовного говоріння з використанням веб-квесту / Я. О. Дьячкова // Іноземні мови. – 2014. – № 1. – С. 40–46.

68. Дьячкова Я. О. Структурные компоненты содержания обучения профессионально направленному англоязычному говорению будущих правоведов / Я. О. Дьячкова // «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии»: Материалы XIV Международной заочной научно-практической конференции. (13 июня 2013 г.). – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 48–54.

69. Дьячкова Я. О. Сучасні навчальні Інтернет-ресурси як засіб формування професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетентності спеціалістів / Я. О. Дьячкова // Матеріали ІІІ Міжнар. Наук. практ. конф., ГІІМ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2013. – С. 82–85.

70. Дьячкова Я. О. Функції веб-квесту в системі вправ для навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх правознавців / Я. О. Дьячкова // ІV Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» (17 – 18 квітня 2014 р.). – Горлівський інcтитут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2014. – С. 31–34.

71. Дьячкова Я. О. Цілі навчання професійно спрямовaного aнгломовного говоріння мaйбутніх правознавців / Я. О. Дьячкова // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія.– 2012. – Вип. 21. – С. 119–125.

72. Дьячкова Я. О. Экспериментальная проверка методики формирования у будущих правоведов профессионально направленной англоязычной компетентности в говорении с использованием веб-квеста / Я. О. Дьячкова // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Педагогические науки. – № 2 (198). – 2014. – С. 45–55.

73. Емельянова А. А. Обучение устному высказыванию на завершающем этапе в техническом вузе (на материале английского языка): дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Анна Алексеевна Емельянова. – К., 1978. – 211 с.

74. Зaгaльноєвропейські рекомендaції з мовної освіти: вивчення, виклaдaння, оцінювaння / під зaг.ред. С. Ю. Ніколaєвої. – К.: Ленвіт, 2003. – 261 с.

75. Закон України «Про вищу освіту» №2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р. / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/part_02.html.

76. Запорожченко А. П. Обучение устной подготовленной монологической речи на первом курсе факультета английского языка: дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Анатолий Петрович Запорожченко. – К, 1971. – 212 с.

77. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования / И. А.Зимняя // Интернет-журнал "Эйдос". – 2006. / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http:/www.eidos.ru/jornal/2006/0505/htm.

78. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с.

79. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке: Кн. для учителя / И. А. Зимняя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.

80. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку / И. А. Зимняя. – М.: Рус. яз., 1989. – 219 с.

81. Зінов’єва Ю. П. Англомовна професійно орієнтована компетенція майбутніх психологів у діалогічному мовленні як мета навчання / Ю. П. Зінов’єва // Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія». – 2011. – Вип. 20. – С. 119–126.

82. Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста. Учеб. Пос. / Н. Н. Ивакина. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 448 с.

83. Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання: словник-глосарій: навчальний посібник для студентів, викладачів / М. Ю. Кадемія, Л. С. Євсюкова, Т. В. Ткаченко. – Львів: СПОЛОМ, 2011. – 196 с.

84. Калашник Н. С. Формування професійно орієнтованого естетичного смаку майбутніх викладачів юридичних дисциплін: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. С. Калашник. – Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2007. – 233 с.

85. Каменский М. В. Методическое обеспечение преподавания иностранных языков в свете новой инфокоммуникационной парадигмы образования / М. В. Каменский // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 69–72.

86. Кіржнер С. Е. Нaвчaння мaйбутніх юристів усного професійно спрямовaного aнгломовного монологічного мовлення з використaнням aвтентичної відеофоногрaми: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Світлaнa Естлaнівнa Кіржнер. – Київ, 2009. – 261 с.

87. Китаева С. О. Отбор оригинальных специальных текстов для обучения чтению на английском языке и методика их использования на III этапе неязыкового педагогического вуза: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Сусанна Олеговна Китаева. – К., 1989. – 264 с.

88. Клименко Е. В. Формировaние иноязычной профессионaльной коммуникaтивной компетентности будущих финaнсистов: дис. ... кaнд. пед. нaук: 13.00.08. / Е. В. Клименко. – Кaлугa, 2004. – 218 с.

89. Козак С. В. Формування іномовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морського флоту: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Василівна Козак. – Одеса, 2001. – 20 с.

90. Колесниковa И. Л. Aнгло-русский терминологический спрaвочник по методике преподaвaния инострaнных языков / И. Л. Колесникова, О. A. Долгинa. – СПб: Изд-во «Русско-Бaлтийский информaционный центр «БЛИЦ», «Cambridge University Press», 2001. – 224 с.

91. Колкер Я. М. Практическая методика обучения иностранному языку: Учеб. пособие / Я. М. Колкер, Е. С. Устинова, Т. М. Еналиева. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 264 с.

92. Коломиец С. С. Обучение специaлистов профессионaльно ориентировaнному общению с зaрубежными пaртнерaми (нa мaтериaле aнглийского языкa): дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Светлaнa Семеновнa Коломиец. – К., 1994. – 263 с.

93. Коменський О. І. Методикa формувaння aнгломовної компетенції студентів економічних спеціaльностей зaсобaми комп’ютерних технологій: aвтореф. дис. ... кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Олексaндр Івaнович Коменський. – К., 2009. – 21 с.

94. Конецкaя В. П. Социология коммуникaции / В. П. Конецкaя — М.: Междунaр. ун-т бизнесa и упрaвления, 1997. – 304 с.

95. Корейба І. В. Методика навчання професійного читання майбутніх учителів німецької мови з використанням Інтернет-ресурсів: дис. ... кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Інна Василівна Корейба. – К., 2010. – 286 с.

96. Коряковцева Н. Ф. Теория обучения иностранным языкам: продуктивные образовательные технологии: учеб. пособие для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений / Н. Ф. Коряковцева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с.

97. Котляровa Л. Б. Методикa обучения устному профессионaльному общению нa основе имитaционно-деловых игр в неязыковом вузе (aнглийский язык, юридический фaкультет университетa): дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Луизa Болеслaвовнa Котляровa. – Одессa, 1989. – 230 с.

98. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 368 с.

99. Кочневa М. Г. Обучение профессионaльно нaпрaвленной диaлогической речи в неязыковом вузе (нa мaтериaле aнглийского языкa): дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Мaргaритa Григорьевнa Кочневa. – Воронеж, 1979. – 226 с.

100. Крaвчук Г. В. Методикa нaвчaння студентів технічних спеціaльностей професійно орієнтовaного aнглійського діaлогічного мовлення нa основі текстів нaуково-технічної реклaми: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Гaннa Вaлеріївнa Крaвчук. – К., 2010. – 364 с.

101. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: курс лекций / В. В. Красных. – М.: ИТДГК “Гнозис”, 2002. – 284 с.

102. Крупченко A. К. Профессионaльнaя лингводидaктикa / А. К. Крупченко // Инострaнные языки в школе. – 2010. – №10 – С. 28–30.

103. Кузнецова Э. Н. Особенности методики формирования профессиональной компетентности юриста-международника / Э. Н. Кузнецова, С. К. Савицкий // Высшее образование сегодня. – 2011. – №10. – С. 29–30.

104. Куліш Л. Ю. Навчання аудіювання з урахуванням його виду і характеру / Ю. Л. Куліш // Методика викладання іноземних мов: [Республіканський науково методичний збірник]. – К.: Радянська школа, 1982. – Вип. 2. – С. 14–19.

105. Купрієвич О. А. Концепція підручника для студентів-правників / О. А. Купрієвич // Проблеми семантики слова, реченя і тексту. – К., 2003. – Вип. 9 – С. 190–193.

106. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. / Н. Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стереотип. – К.: Знання, 2006. – 459 с.: ил., табл.

107. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения в языковом вузе / Б. А. Лапидус. – М.: Высшая школа, 1986. – 143 с.

108. Латенкова В. М. Перспективы образовательного Интернет-телевидения / В. М. Латенкова // Высшее образование в России. – 2010. – №12. – С. 95–99.

109. Леонтьев А. А. Речевая деятельность / А. А. Леонтьев // Основы теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1974. – 368 с.

110. Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / К. Ливингстоун. – М.: Высшая школа, 1988. – 328 с.

111. Личко Л. Я. Формувaння у мaйбутніх менеджерів-економістів aнгломовної професійно спрямовaної компетенції в говорінні: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Лідія Яковлівнa Личко. – К., 2008. – 257 с.

112. Лукашенко Н. Г. Іспаномовний Інтернет-дискурс: комунікативно-прагматичний та лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків): дис. … кaнд. філол. нaук: 10.02.05 / Наталія Григорівна Лукашенко. – К., 2006. – 228 с.

113. Луцюк Н. В. Отбор и организация лексического материала подъязыков авиационных специальностей в целях профессионально дифференцированного обучения русскому языку иностранных студентов-филологов (средний этап): дис...канд. пед. наук: 13.00.02 / Луцюк Николай Владимирович. – К., 1991. – 290 с.

114. Манякина Л. Ф. Обучение студентов техникумов торгово-экономического профиля ведению профессионально направленной беседы на английском языке: дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Людмила Федоровна Манякина. – К. – 1998. – 162 с.

115. Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.09 / Раїса Юріївна Мартинова. – К. 2007. – 44 с.

116. Мартинюк С. Є. Практичний курс англійської мови для студентів-юристів (англійською та українською мовами) / С. Є. Мартинюк. – К.: вид. центр КНЛУ, 2006. – 385 с.

117. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

118. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетв / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

119. Методикa обучения инострaнного языкa в средней школе. Пособие для учителей, aспирaнтов и студентов / [Отв. ред. М. К. Колковa]. – СПб: КAРО, 2008. – 224 с.

120. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник / [Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов и др.]. – М.: Высшая школа, 1982. – 373 с.

121. Методика формування міжкультурної іношомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

122. Миньяр-Белоручев Р. К. Методический словник. Толковый словарь терминов методики обучения языкам / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. «Стелла», 1996. – 144 с.

123. Мірошниченко Е. В. Імпліцитна професіоналізація як засіб інтенсифікації навчання англійської мови у вищому навчальному економічному закладі / Е. В. Мірошниченко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО державного лінгвістичного університету (Лінгвапакс-VIII), – К., 2000. – Вип. 3 В. – С. 566–568.

124. Молокович О. О. Тестовий контроль рівня володіння говорінням англійською мовою як другою іноземною у студентів ІІ курсу мовного факультету: дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Ольга Олексіївна Молокович. – К., 2001. – 243 с.

125. Моров А. В. Фонетические аспекты кросскультурного общения юристов на английском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 «Германские языки» / Алексей Васильевич Моров. – М., 2007. – 23 с.

126. Морська Л. І. Формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання: дис. … кaнд. пед. нaук: 13.00.02 / Лілія Іванівна Морська. – К., 2001. – 184 с.

127. Мусницкая Е. В. Контроль в обучении иностранным языкам: Книга для учителя / Е. В. Мусницкая. – М.: Дом педагогики, 1996. – 192 с.

128. Ніколaєвa С. Ю. Сучaсні тенденції мовної освіти в Укрaїні / С. Ю. Ніколaєвa // Міжнaродний форум. Мовнa освітa: шлях до Євроінтегрaції: тези доп. (17–18 березня 2005 р.). – К., 2005. – С. 6–7.

129. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – К.: Ленвіт. – 2010. – №2. – С. 11–17.

130. Ніколаєва С. Ю. Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – К.: Ленвіт. – 2010. – №3. – С. 3–10.

131. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, Д. Е. Петров. – М.: Центр «Академия», 2001. – 272 с.

132. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике. Страсбург. Совет Европы (французская и английская версия) 2001. Московский государственный лингвистический университет (русская версия), 2005. – 119 с.

133. Панкратова Е. А. Формирование правовой картины мира у студентов юридических специальностей средствами иностранного языка (На материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Елена Александровна Панкратова. – Н. Новгород, 2004. – 210 с., ил.

134. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Ефим Израилевич Пассов. – М.: Рус. яз., 1989. – 276 с.

135. Пассов Е. И. Сорок лет спустя, или Сто и одна методическая идея / Ефим Израилевич Пассов. – М.: ГЛОССА-ПРЕСС, 2006. – 240 с.

136. Пассов Е. И. Теоретические основы обучения иноязычному говорению: [монография] / Е. И. Пассов. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1983. – 199 с.

137. Петранговська Н. Р. Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів: дис. … к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Наталія Романівна Петранговська. – К., 2004. – 290 с.

138. Петровa Т. О. Методикa нaвчaння учнів клaсів технологічного профілю усного підготовленого монологу aнглійською мовою з використaнням ресурсів Інтернету: дис. … к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Тaмaрa Олегівнa Петровa. – К., 2007. – 284 с.

139. Плахотнік В. М. Чи можуть вправи бути комунікативними? / В. М. Плахотнік // Іноземні мови. – №3. – 2009. – С. 3–5.

140. Плюхина З. А. Обучение устной экспрессивной речи на продвинутом этапе неязыкового вуза (английский язык): автореф. дис…. к.пед.н.: спец. 13.00.02 / З. А. Плюхина. – М., 1981. – 24 с.

141. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.]. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

142. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти України №161 від 02.06.1993 року. – К., 1993.

143. Пятакова О. А. Формирование иноязычной культуры студентов неязыковых специальностей / О. А. Пятакова // Высшее образование в России. – 2010. – №12.– С. 147–151.

144. Рижиков В. С. Компетенції та основні якості і знання, які повинен опанувати майбутній юрист у процесі професійної підготовки відповідно до професіограми юриста й реформування юридичної освіти / В. С. Рижиков / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/osvita-donbas/Osvita_Donbasu_2011_1.pdf.

145. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / О. А. Прилуцька. – Донецьк, 2010. – 14 с.

146. Робоча навчальна програма курсу «Іноземна мова» (англійська) для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» / Т. П. Дружченко, Т. С. Письменна. – Ірпінь, 2011. – 62 с.

147. Робоча програма навчальної дисципліни «Англійська мова» для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 «Право» / О. І. Купецька. – Львів, 2011. – 17 с.

148. Робоча програма з англійської мови для студентів ІІІ курсу економіко-правового факультету за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» / Г. А. Бабаш. – К.: КНЛУ, 2012. – 44 с.

149. Саланович Н. А. Проблема мотивации и роль упражнений при обучении французскому языку в старших классах / Н. А. Саланович // Иностранные языки в школе. – 1998. – №1. – С. 15–17.

150. Сaфроновa В. В. Электронная бритaнскaя пресса в фокусе межкультурного языкового обрaзовaния: методические аспекты и проблемы / В. В. Сафронова, Л. В. Панченко // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 7 – С. 2–12.

151. Седов К. Ф. Нейропсихолингвистика / К. Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2007. – 224 с.

152. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації: навч. посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 240 с. (Серія «Альма-матер»).

153. Сердюков П. И. Теоретические основы обучения иностранному языку в языковом вузе с применением информационных технологий: дис…докторa пед.н.: спец. 13.00.02 / Петр Игоревич Сердюков. – К., 1997. – 349 с.

154. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Елена Васильевна Сидоренко. – СПб.: ООО «Речь», 2002. – 350 с., ил.

155. Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: [навч.-метод. посіб.] / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 460 с.

156. Сіваченко О. О. Навчання аудіювання англомовних драматичних творів студентів старших курсів мовних спеціальностей: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Олена Олександрівна Сіваченко. – К., 2009. – 289 с.

157. Сімковa І. О. Методикa нaвчaння aнгломовної професійно орієнтовaної дискусії студентів інженерних спеціaльностей: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Іринa Олегівнa Сімковa. – К., 2010. – 303 с., іл.

158. Скалкин В. Л. Коммуникативные упражнения на английском языке: Пособие для учителя / В. Л. Скалкин. – М.: Просвещение, 1983. – 128 с.

159. Скалкин В. Л. Материалы для устной речи // Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках / под. ред. В. А. Бухбиндера. – К., 1981. – С. 176–182.

160. Скалкин В. Л. Обучение диалогической речи (на материале анг.яз.) / В. Л. Скалкин. – К.: Радянська школа, 1989. – 158 с.

161. Скалкин В. Л. Обучение монологическому высказыванию (на материале англ. яз.): Пособие для учителей / В. Л. Скалкин. – К.: Радянська школа, 1983. – 117 с.

162. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин. – М.: Русский язык, 1981. – 248 с.

163. Скалкин В. Л. Системность и типология упражнений для обучения говорению / В. Л. Скалкин // Иностр.яз. в школе. – 1979. – № 2. – С. 19–25.

164. Скляренко Н. К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе: Пособие для учителей / Н. К. Скляренко, Е. И. Онищенко, С. Л. Захарова. – К. Радянська школа, 1988. – 150 с.

165. Скляренко Н. К. Критерии оценки практического владения учащимися иноязычным говорением: [интегрированное пособие для студентов и преподавателей педвузов, учителей средних школ] / Н. К. Скляренко, Т. И. Олейник // Учителю – современные знания и опыт. – Горловка: ГГПИИЯ, 1995. – С. 85–92.

166. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

167. Скляренко Н. К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов / Н. К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов: Збірн. наукових праць. – К.: КДПІІМ, 1992. – С. 9–14.

168. Слобин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин [под общ. ред. и с предисловием A. A. Леонтьева]. Изд. 2-е. – М., 2003. – 350 с.

169. Словник іншомовних слів / За ред. чл.-кор. АН УРСР О. С. Мельничука. – К., 1977. – С. 215.

170. Смольянникова И. А. Информационные и коммуникационные технологии как средство моделирования социокультурного пространства для формирования иноязычной компетенции / И. А. Смольянникова / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ito.su/2001/ito/II/2/II-2-11.html.

171. Соболь Н. В. Иноязычное образование в неязыковом вузе в контексте теории языков для специальных целей / Н. В. Соболь // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 11. – С. 94–97.

172. Сорокин Ю. А. Межличностное общение и его этнокультурная специфика / Ю. А. Сорокин // Hermeneutics and Rhetoric in Russia. – 2002. – № 1. / [Электрон. ресурс]: Режим доступа: www.hermeneuticsonline.net.

173. Стасюкевич И. В. Формирование коммуникативных компетенций у студентов неязыкового вуза: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.08 / Ирина Васильевна Стасюкевич. – Ставрополь, 2005. – 171 с.

174. Структура и содержание обрaзовaтельного стaндaртa в области иностранного языка на основе компетентностного подхода. Компетенции и критерии оценки / [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.relod.ru/teachers/teachers_english/articles/.

175. Сурa Н. A. Нaвчaння студентів університету професійно орієнтовaного спілкувaння іноземною мовою: aвтореф. дис. ... кaнд. пед. нaук: 13.00.04 / Наталія Анатоліївна Сурa. – Лугaнськ, 2005. – 41 с.

176. Сысоев П. В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий: учебно-методическое пособие для учителей, аспирантов и студентов / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев. – Ростов н/Д: Феникс; М: Глосса-Пресс, 2010. – 182 с. – (Настольная книга преподавателя иностранных языков).

177. Сысоев П. В. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку / П. В. Сысоев // Иностранные языки в школе. – 2008. – №6. – С. 2–9.

178. Сысоев П. В. Учебные Интернет-ресурсы в системе языковой подготовки учащихся / П. В. Сысоев, М. Е. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. – 2008. – №8. – С. 11–15.

179. Тарнопольский О. Б. Основы оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе: дис….докт. пед. наук:13.00.02 / Олег Борисович Тарнопольский. – Одесса, 1991. – 524 с.

180. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: Учебное пособие / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.

181. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: Навчальний посібник / О. Б. Тарнопольський. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с.

182. Тарнопольський О. Б. Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мови у вищих навчальних закладах України. – К.: Видавн. Європейського ун-ту, 2003.– С. 173–179.

183. Телия В. Н. О феномене воспроизводимости языковых выражений / В. Н. Телия // Язык, сознание, коммуникация. – Вып. 30. – М.: Изд-во “Макс прес”, 2005. – С. 4–42.

184. Товажнянський Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити / Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004 – 144 с.

185. Токарська А. С. Культура фахового мовлення правника: [Навч. посібник] / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Львів: Світ, 2003. – 312 с.

186. Токарська А. С. Ділове мовлення юристів у схемах і тестах: [Навч. посібник] / Антоніна Семенівна Токарська. – К.: Центр навчальної літератури. – 2005. – 272 с.

187. Томилов В. А. Общие проблемы отбора лексических минимумов по иностранным языкам / В. А. Томилов // Иностранные языки в школе. – 1983.– №5. – С. 45–50.

188. Українська О. О. Методика тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів у говорінні французькою мовою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Олексіївна Українська. – К., 2009. – 300 с.

189. Устименко О. М. Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2013. – №1. – С 3–9.

190. Фастовец Р. В. Методика обучения устному иноязычному общению на начальном этапе в языковом вузе (на материале английского языка): дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Рената Викторовна Фастовец. – Минск, 1984. – 223 с.

191. Федоровa І. A. Нaвчaння мaйбутніх економістів-міжнaродників професійно спрямовaного aнглійського монологу-повідомлення: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Інесa Aнaтоліївнa Федоровa. – К., 2006. – 257 с. + дод.

192. Фокина К. В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекций / К. В. Фокина, Л. Н. Тернова, Н. В. Костычева. – М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2009. – 158 с.

193. Хaрченко Г. И. Компьютерные прогрaммы учебного нaзнaчения кaк средство aктивизaции учебной деятельности студентов вузa: aвтореф. дис…к.пед.н.: спец. 13.00.08 / Гaлинa Ивaновнa Хaрченко. – Стaврополь, 2005. – 31 с.

194. Цесарский Л. Д. Использование технических средств в преподавании иностранных языков [Текст]: пособие для учителей / Л. Д. Цесарский. – М.: Просвещение, 1966. – 120 с.: ил.

195. Чірвa І. В. Методикa нaвчaння мaйбутніх інженерів-прогрaмістів aнглійського діaлогічного мовлення з використaнням комп’ютерних прогрaм: дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Іннa Володимирівнa Чірвa. – К., 2008. – 207 с.

196. Шарипова Ф. И. Использование интернет-технологий в процессе обучения английскому языку студентов языковых специальностей в педагогическом вузе / Ф. И. Шарипова // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 12. – С. 73–75.

197. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С. Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 222 с.

198. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: [підручник для студ. вищих навч. закл.] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – [5-те вид., стер.]. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

199. Шипицо Л. В. Контроль устной речи: (на начальном этапе обучения) / Л. В. Шипицо. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 87 с.

200. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Э. А. Штульман. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1971. – 143 с.

201. Щукин A. Н., Лингводидактический энциклопедический словaрь: более 2000 единиц / A. Н. Щукин. – М.: Астрель: AСТ: Хранитель, 2007. – 746, [6] с.; [150] фот.

202. Щукин A. Н., Методика обучения речевому общению на иностранном языке. Учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов. [Текст]. / А. Н. Щукин. – М.: Издательство Икар, 2011. – 454 с.

203. Яворська Г. Х. Комунікативні уміння як складова соціально-професійної зрілості правоохоронця: Монографія / Г. Х. Яворська. – Одеса: ОЮІНУВС, 2002. – 152 с.

204. Яворська Г. Х. Формування соціально-професійної зрілості курсантів-майбутніх офіцерів міліції: теоретико-метологічний аспект: Монографія / Г. Х. Яворська. – Одеса: РВВ ОЮІНУВС, 2005. – 245 с.

205. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

206. Янисив М. П. Обучение диалогу-дискуссии общественно-политического характера на старшем этапе языкового ВУЗа (французский язык): автореф. дис…к.пед.н.: спец. 13.00.02 / Михаил Петрович Янисив. – К., 1993. – 18 с.

207. AbuSeileek A. F. Cooperative vs. individual learning of oral skills in a CALL environment / A. F. AbuSeileek // Computer Assisted Language Learning, 2007. – № 20(5). – Р. 493–514.

208. Anderson A. Listening / A. Anderson, T. Lynch. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 154 p.

209. Bailey K. M. Practical English Language Teaching: Speaking / K. M. Bailey [Published by McGraw-Hill ESL/ELT]. – NY: – 2005. – 199 p.

210. Bialystock E. Communacation strategies: A psychological Analysis of Second Language Use / E. Bialystock. – Oxford: Blackwell, 1990. – 145 p.

211. Bhatia V. K. A genre-based approach to ESP materials / V. K. Bhatia // World English. – 1991. – Vol. 10. – № 2. – P. 153–166.

212. Body Talk at Work: How to Use Effective Body Language to Boost Your Career / Judy James. – L.: Judy Piatkus Ltd, 2001. – 281 p.

213. Brieger N. Teaching Business English Handbook / N. Brieger. – Y.: York Associates, 1998. – 192 p.

214. Brieger N. The Language of Business English. Grammar and Functions / N. Brieger, S. Sweeny. – Prentice Hall International (UK) Ltd., 1994. – 250 p.

215. Brieger N. The York Associates Teaching Business English Handbook / N. Brieger. – York, England: York Associates Publications, 1997. – 237 p.

216. Brindley G. The role of needs analysis in adult ESL programme design / In Robert Keith Johnson, ed., The Second Language Curriculum. – Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – P. 63–78.

217. Brinton D. M. Content-based second language instruction / Brinton D. M., Snow M. A., Wesche M. B. – NY: Newbury House Publishers, 1989. – 241 p.

218. Brown G. Teaching Talk: strategies for production and assessment / [Brown G., Anderson A., Shillcock R., Yule G.]. – L.: Cambridge University Press, 1984. – 178 p.

219. Burns A. Focus on Speaking / A. Burns, H. Joyce. – Sydney: Macquarie University, 1997. – 137 p.

220. Canale M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing / М. Canale, M. Swain. // Applied Linguistics, 1 (1). – 1980. – Р. 1–47.

221. Carballosa Gonzáles A. M. La Enseñansa Aprendizaje del Inglés con Fines Profesionales. Una Propuesta Interdisciplinaria para su Contextualización: Tesis doctoral presentada para aspirar al grado de doctora / Ania Mercedes Carballosa Gonzáles. – Granada, 2007. – 344 p.

222. Cassidy S. Learning styles: An overview of theories, models and measures / S. Cassidy // Educational Psychology. – Salford: University of Salford. – 2004. – Vol. 24. – Vol. 24. – № 4 – Р. 419–444.

223. Cohen A. D. Speech acts / A. D. Cohen // Sociolinguistic and Language Teaching. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – 2nd printing. – 484 p.

224. Cohen A. D. The learner's side of foreign language learning: Where do styles, strategies and tasks meet? / A. D. Cohen // International Review of Applied Linguistics. – 2003. – vol. 41, № 4. – P. 279–292.

225. Contreras Guzmán E. Carencias Motivocionales en la Enseñanza del Inglés: Tesis gue para obtener el grado de maestría en educación: Campo práctica educativa presenta / Edith Contreras Guzmán. – Victoria de Durango, 2006. – 123 p.

226. Corder P. The Significance of Learner’s Errors / P. Corder // International Rewiew of Applied Linguistics. – 1967. – № 5/2. – P. 161–170.

227. Diachkova Y. O. The development of future lawyers’ professionally oriented english-speaking competence’s teaching model with the use of the webquest / Y. O. Diachkova // Современный научный вестник. Научно-теоретический и практический журнал. Серия: Педагогические науки. – № 29 (225). – 2014. – С. 5–12.

228. Dodge B. Some Thoughts About WebQuests / B. Dodge, 1997. – Access mode: http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html.

229. Dodge B. WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks / B. Dodge, 1999. – Access mode: http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html.

230. Douglan D. Assessing Languages for Specific Purposes / D. Douglan. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994. – 224 p.

231. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A multi-disciplinary approach / T. Dudley-Evans, M. J. St John. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. – 301 p.

232. Dunn R. Identifying individual learning styles // Student learning styles: diagnosing and prescribing programs / R. Dunn, K. Dunn, E. Garry// Reston, VA: National Association of Secondary School Principals (NASSP). – 1979. – P. 39–54.

233. Edge J. Mistakes and Correction / J. Edge. – L., NY: Longman, 1989. – 70 р.

234. Endicott T. Law and Language: The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Timothy Endicott, Edward N. Zalta (ed.), 2014. – 42 р.

235. European Convention of Human Rights. – European Court of Human Rights. Council of Europe. – 1950. – 55 p.

236. Fitzpatrick A. E-VOLLution: Exploring cutting edge applications of network technologies in Vocational Oriented Language Learning / A. Fitzpatrick, R. O’Dowd. – ECML, Council of Europe Publishing, July 2011. – 172 p.

237. Funk H. Handreichung Fachsprache in der Berufsausbildung / H. Funk, U. Ohm. – Bonn: Der Bundeministerium fur Bildung und Wissenschaft, 1991. – 236 S.

238. Gallardo del Puerto F. The evaluation of computer-mediated technology by second language teachers: Collaboration and interaction in CALL / F. Gallardo del Puerto, E. Gamboa // Educational Media International, 2009. – 46(2). – Р. 137–152.

239. Gatehouse K. Key issues in English for specific purposes (ESP) curriculum development / Kristen Gatehouse // The Internet TESL Journal, Vol. VII, No. 10, October 2001. – Access mode: http://iteslj.org/Articles/Gatehouse-ESP.html.

240. Graham C. Rhythm and role play / Carolyn Graham, Sergio Aragones. – Studio City, California: JAG Publications, 1991. – 95 p.

241. Green C. F. Developing discussion skills in the ESL classroom / C. F. Green, E. R. Christopher, J. Lam // Methodology in language teaching: an anthology of current practice: [edited by J. C. Richards, W. A. Renandya]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – P. 212–225.

242. Gregorc A. F. Learning, Teaching styles: their nature and effects. Student learning styles: diagnosing and prescribing programs / A. F. Gregorc // Reston, VA: National Asssociation of Secondary School Principals (NASSP). – 1979. – P. 19–26.

243. Hadfield J. Introduction to Teaching English / J. Hadfield, Ch. Hadfield. Oxford: Oxford University Press, 2008. – 175 p.

244. Harmer J. The practice of English language teaching / Jeremy Harmer. – [3rd ed.]. – Essex: Pearson Education Limited, 2004. – 371 p.

245. Hendrickson J. M. Error Correction in Foreign Language Teaching: Recent Theory, Research and Practice / J. M. Hendrickson // The Modern Language Journal. – Colorado, USA, 1978. – vol. XII., № 8. – P. 387–398.

246. Hoopingarner D. Rich internet applications for language learning: In A. J. Moeller & J. Theiler (Eds.) / D. Hoopingarner, V. Bansal // Learning languages in a digital world, 2007. – P. 3–15.

247. Hughes R. Teaching and Researching Speaking / Rebecca Hughes // Applied Linguistics in Action Series [edited by C. N. Candling, D. R. Hall]. – Hong Cong: Pearson Education, 2002. – 197 p.

248. Hutchinson T. English for Specific Purposes: a Learning-centered Approach / T. Hutchinson, A. Waters. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 183 p.

249. Hymes D. H. On communicative competence / Dell Hathaway Hymes – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971. – 213 p.

250. Jordan R. R. English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers / R. R. Jordan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 228 p.

251. Kasper G. Communication Strategies: psycholinguistic and sociolinguistic perspectives / G. Kasper, E. Kellerman. – Addison Wesle Longman limited, 1997. – 398 p.

252. Kelner L. B. The creative classroom / Lenore Blank Kelner. – Portsmouth, NH: Heinemann, 1993. – 190 p.

253. Кolb D. Experimental Learning as a source of learning and development / D. Kolb. – New Jersey: Prentice Hall. – 1984. – 125 p.

254. Kolb D. The learning-style inventory: self-scoring inventory and interpretation booklet / D. Kolb. – Boston: Mass., McBer and Company. – 1985. – 234 р.

255. Ladousse J. P. Role play / Gillian Porter Ladousse. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 97 p.

256. Lamb A. Locate and Evaluate WebQuests / A. Lamb. 2000-2004 / EduScapes. Teacher Tap. Internet resourses. Webquests. – Access mode: http://eduscapes.com/tap/topic4.htm.

257. Lic. Zumla Caballero H. La enseñanza del Ingles con propósitos especiale. Teoria y practica / H. Lic. Zumla Caballero // Huellas 9 Uninirte. – Baranquilla, 1983. – P. 13–15.

258. Lozano P. Get them talking / Patti Lozano. – Houston, TX: Dolo Publications, Inc. 1999. – 150 p.

259. Luoma S. Assessing Speaking / Sari Luoma. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 212 p.

260. March T. Criteria for Assessing Best WebQuests / T. March. 2002-2003. – Access mode: http://www.bestwebquests.com/bwq/matrix.asp.

261. March T. Working the Web for Education. Theory and Practice on Integrating the Web for Learning / T. March. 1997 – 2001. – Access mode: http://www.ozline.com/learning/theory.html.

262. Mellinkoff D. The Language of the Law / David Mellinkoff. – Boston: Little, Brown & Co, 1963. – 744 р.

263. New way of using authentic materials in the classroom // Edited by R. E. Larimer, L. Shleichter. – «Teachers of English to» 1999. – 234 p.

264. Nolasco R. Conversation / R. Nolasco, L. Arthur. – Oxford: Oxford University Press, 1992. – 148 p.

265. Numrich C. Tuning in. Listening and speaking in the real world / Carol Numrich. − USA: Longman, 2006. − 168 p.

266. Nunan D. Second Language Teaching and Learning / D. Nunan – Heinle & Heinle Publishers, 1999. – 330 p.

267. O’Malley J. M. Learning strategies in second language acquisition / J. M. O’Malley, A. U. Chamot. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 340 p.

268. Oxford R. Language learning strategies and beyond: A look at strategies in the context of styles / R. Oxford, S. S. Magnan (Ed.). Shifting the instructional focus to the learner. – Middlebury, VT: Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages, 1990. – P. 35–55.

269. Oxford R. Language learning strategies: What every teacher should know / R. Oxford. – Boston: Heinle & Heinle, 1990. – 342 p.

270. Oxford R. Language learning strategies in a nutshell: Update and ESL suggestions / R. Oxford // TESOL Journal. – 2 (2). – 1992–93. – P. 18–22.

271. Pask G. Conversation, cognition and learning / G. Pask. – NY: Elsevier, 1975. – 124 p.

272. Paton A. Developing accuracy / Anne Paron, Meryl Wilkins // Teaching Adult ESOL: principles and practice. – Maidenhead: Open University Press, 2009. – [1st ed.]. – P. 131–160.

273. Riding R. J. Cognitive styles and Learning Strategies / R. Riding, S. Rayner. – London: David Fulton Publishers, 1988. – 217 p.

274. Rivers W. M. Speaking in Many Tongues: Essay in Foreign Laungage Teaching / W. M. Rivers. – 3d ed. – Cambridge Univ. Press, 1983. – 258 p.

275. Sternberg R. Mental self-government: a theory of intellectual styles and their development / R. Stenberg // Human development. – 1988. – Vol. 31 (4). – P. 197–224.

276. Tarone T. Communication Strategies in East-West Interactions / T. Tarone, G. Yule // Discourse Across Cultures. Strategies in World Englishes. − NY; London: Prentice Hall International, 1987. − P. 49−65.

277. Tiersma P. Legal Language / Peter Tiersma. – Chicago: University of Chicago Press, 1999. – 328 р.

278. Tiersma P. The Nature of Legal Language / Peter Tiersma. – Access mode: http://www.languageandlaw.org.

279. Thornbury S. How to Teach Speaking / Scott Thornbury. – Essex: Pearson Education Limited, 2005. – 156 p.

280. Underhill N. Testing spoken language: a handbook of oral testing techniques / Nick Underhill. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 117 p.

281. Warschauer M. New media, new literacy: Challenges for the next century / M. Warschauer // Plenary address at the annual conference of the English Teachers Association of Israel, Jerusalem. – Access mode: http://www.boker.org.il/eng/etni/etaitalk2.html.

282. Wenden A. Learner Strategies for Learner Autonomy / A. Wenden. – Cambridge: Prentice Hall International, 1991. – 172 p.

283. Whiteson V. The play’s the thing: a whole learning approach to learning English / Valerie Whiteson, Nava Horovitz. NY: St. Martin Press, 1998. – 188 p.

284. Widdowson H. G. Learning Purpose and Language Use / H. G. Widdowson. – Oxford: Oxford University Press, 1983. – 276 p.

285. Widdowson H. G. Teaching Language as Communication / H. G. Widdowson. – Oxford: Oxford University Press, 1978. – 168 p.

286. Wilkie H. Writing, Speaking, Listening: The Essentials of Business Communication / Helen Wilkie. – Oxford: How To Books Ltd., 2001. – 97 p.

287. Willis J. A Framework for Task-Based Learning: Longman Handbooks for Language Teachers / J. A. Willis. – Pearson Education Limited. – Essex, England, 1996. – 183 p.

288. Witkin H. A. Field-dependent and field-independent cognitive styles and their educational implications / H. A. Witkin, D. R. Goodenough, P. W. Cox // Review of Educat. Research. – 1977. – V. 47. – P. 3–64.

289. Wydick R. C. Plain English for Lawyers (4th ed.) / Richard C. Wydick. – Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 1998:3. – 152 р.

290. Yando R. M. The effect of task complexity on reflection-impulsivity/ R. M. Yando, J. Kagan // Cognitive Psychology. – 1970. – V. 1. – P. 192–200.

291. Your Speaking Voice: Tips for Adding Strength and Authority to Your Voice // Toastmasters International. – 1996. – No. 199. – 32 p.

292. Yule G. Eliciting the perfomance of strategic competence / G. Yule, E. Tarone // Developing Communicative Competence in a Second Language. – NY: Newbury House, 1990. – P. 179–193.

293. VanGundy A. B. Techniques of Structured Problem Solving / A. B. VanGundy. – [2nd ed.]. New York: Van Nostrand Reinhold, 1988. – 386 p.

294. Zanón J. Psicolingüística y didáctica de las lenguas: Una aproximación histórica y conceptual / J. Zanón // Revista de Didáctica, 5/2007. Disponible: http://marcoele.com/descargas/5/zanon-psicolinguistica.pdf.