Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Деловой английский язык \ 4242. Дисертаційна робота Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій

Дисертаційна робота Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій

« Назад

Код роботи: 4242

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Ділова англійська мова

Тема: Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій

Кількість сторінок: 312

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 4000 грн

Перелік умовних позначень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні передумови створення методики навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій

1.1. Сучасний стан навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей

1.2. Психолого-педагогічні передумови навчання професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ- спеціальностей

1.3. Лінгвістичні особливості англомовної специфікації вимог до програмного забезпечення

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій

2.1. Відбір змісту навчання написання англомовної специфікації вимог до програмного забезпечення

2.2. Етапи навчання та підсистема вправ для навчання написання англомовної специфікації вимог до програмного забезпечення

2.3. Навчальний курс “SRS Development” – засіб навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей

2.4. Модель організації навчання студентів ІТ-спеціальностей написання англомовної специфікації вимог до програмного забезпечення

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Дослідження ефективності методики навчання написання англомовної специфікації вимог до програмного забезпечення майбутніх фахівців з іт- спеціальностей

3.1. Організація та підготовка експериментального навчання

3.2. Реалізація експериментального навчання та інтерпретація його результатів

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання професійно орієнтованого писемного мовлення

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Процес становлення України як незалежної держави та її поступова інтеграція до загальноєвропейського простору зумовлюють потребу в оновленні системи вищої освіти нашої держави. Кінцевою метою реформ має стати підготовка висококваліфікованих фахівців, готових до професійного усного та писемного спілкування з представниками зарубіжних країн. Однією з ознак, що визначають якісний професійний рівень фахівця, є володіння ним іноземною мовою (ІМ), зокрема англійською.

В умовах глобалізації, розширення міжнародного співробітництва України та її участі у світовому поділі праці особливо важливим є володіння англійською мовою фахівцями технічних галузей, зокрема галузі інформаційних технологій (ІТ), яка, поряд з охороною здоров’я, визнана структурами ООН як один з пріоритетних напрямів розвитку людства на найближчі десятиліття [230].

Україна входить до чільної п’ятірки держав-лідерів у галузі розроблення програмного забезпечення (ПЗ) поряд з США, Китаєм, Росією, Індією (Урядовий кур’єр №2, 2013 р.). Тому гостро постає питання якісної англомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, спрямованої на їх швидке становлення як кваліфікованих конкурентоздатних фахівців на світовому ринку розробників програмного продукту. Підготовка фахівців у галузі ІТ в Україні здійснюється за п’ятьма бакалаврськими напрямами: “Комп’ютерні науки”, “Комп’ютерна інженерія”, “Програмна інженерія”, “Прикладна математика”, “Інформатика”.

Отже, англомовна підготовка стає надзвичайно важливим компонентом системи підготовки фахівців з ІТ у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України.

Відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників ВНЗ з ІТ-спеціальностей [158 – 160], що є галузевими нормативними документами, в яких сформульовано вимоги до компетентності та соціально важливих властивостей і якостей фахівця, його знання англійської мови визначається як інструментальна компетентність, яка передбачає здатність фахівця до практичного володіння англійською мовою не лише в межах побутової і соціально-політичної тематики, а й в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, зокрема здатності до усної (проведення ділових перемов з бізнес-партнерами) та письмової комунікації англійською мовою.

Оскільки переважна більшість міжнародних контактів, які постійно зростають, здійснюється через англомовне писемне мовлення (ПМ), та у зв’язку з тим, що англійська мова набула статусу мови міжнародного спілкування, однією з сучасних вимог до фахівця з ІТ є оволодіння навичками та вміннями англомовного професійно орієнтованого ПМ. Усвідомлення ролі професійно орієнтованого ПМ для майбутньої професійної діяльності майбутніх фахівців з ІТ та врахування того, що у системі навчання у ВНЗ збільшується значущість самостійної роботи (СР) для подальшого навчання впродовж усього життя, спонукає приділити увагу організації аудиторної роботи в поєднанні з самостійною навчальною діяльністю студентів для забезпечення оптимальних умов формування компетентності в ПМ. Це зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми ефективної організації, оптимізації та інтенсифікації навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей у технічних ВНЗ.

Освітньо-професійні програми (ОПП) з комп’ютерних спеціальностей [161 – 164] передбачають, що випускник-фахівець повинен не лише вміти спілкуватися (в тому числі й використовуючи e-mail) із застосуванням специфічних професійних термінів та використовувати допоміжні засоби із специфічною лексикою при створенні програмних продуктів, але й розробляти англомовну документацію, пов’язану з життєвим циклом програмного забезпечення. Тому англомовна письмова комунікація є невід’ємною складовою професійної діяльності фахівців з ІТ.

За результатами проведеного нами анкетування студентів комп’ютерних спеціальностей, викладачів іноземної мови, співробітників ІТ-компаній щодо труднощів, з якими вони стикаються під час навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ, ми виявили низку труднощів при написанні текстів професійного спрямування.

Проведені нами опитування викладачів АМПС та проведений аналіз підручників АМПС свідчать про недостатню спрямованість вітчизняних та зарубіжних навчальних матеріалів на формування компетентності у англомовному професійно орієнтованому ПМ.

Проблемі навчання англомовного ПМ, у тому числі й професійно орієнтованого, присвячена значна кількість наукових досліджень вітчизняних [6, 14, 22, 27, 35, 36, 41, 45, 48, 87, 103, 112, 116, 119, 122, 131, 132, 139, 140, 141, 170, 197, 198, 204, 210, 212, 213, 216] і зарубіжних учених [227, 228, 232, 235, 236, 238, 245, 257, 260, 265, 266, 268, 272, 277, 282, 285, 287, 290, 292].

Проблемами професійно орієнтованого ПМ у мовних ВНЗ займались: О. Б. Тарнопольський (2008) [210, 213], Т.В. Глазунова (1997) [49], О.В. Пінська (2001) [170], М.Г. Гец (2003) [48], А.Е. Борецька (2005) [27], Г.Ф. Крівчикова (2005) [119], Е.В. Васильєва (2005) [5], І.В. Беженар (2012) [14] та інші.

Методику навчання професійно орієнтованого ПМ для економічних спеціальностей розробляли: О.Б. Тарнопольський (2003, 2004) [209, 211], О.М. Устименко (2002) [216], Г.С. Скуратівська (2002) [197], Н.В. Зінукова (2004) [103], О.П. Биконя (2006) [22], В.В. Бебих (2009) [13], Т.М. Каменєва (2010) [108] та інші.

Такі дослідники як Т.М. Корж (2008) [116], М.М. Метьолкіна (2009) [141], О.С. Синекоп (2010) [192] створили методики професійно орієнтованого ПМ для технічних ВНЗ.

Зарубіжні, зокрема англомовні та німецькомовні, методисти зробили вагомий внесок у розвиток методики навчання іншомовного ПМ: A. Pincas [272], T. Dudley Evans [242, 243], А. Raimes [275, 276], J.M. Reid [277], Ch. Tribble [287], A. Brooks [235], I. Badger [228], J.M. Swales [284], R. White [290], T. Hedge [251], Sh. Crowell, E. Kolba [238], D. Byrne [236], А.С. Winkler, J.R. McCuen [292], U. Bliesener [232]; B. Kast [257]; А. Lunsford, R.B. Axelrod, Ch.R. Cooper [227]; R. Sholes, N.R. Comley, J. Peritz [281] та інші.

У цих працях переважно висвітлені практичні аспекти навчання ПМ. Механічно перенести західні методики навчання англомовного ПМ на оволодіння ПМ студентами немовних спеціальностей ВНЗ України було б неефективним [178] без урахування конкретних умов, цілей навчання, менталітету країни, професійних та психологічних особливостей майбутніх фахівців певних галузей, зокрема галузі ІТ. Отже, методика навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей потребує подальших теоретичних досліджень та практичних розробок.

Зокрема проблемами англомовного професійно орієнтованого навчання ПМ студентів ІТ-спеціальностей займались В. В. Стрілець (2010р.) [205] та О. С. Синекоп (2010) [192]. У рамках проектної методики В. В. Стрілець розробила методику навчання АМПС студентів-програмістів початкового етапу бакалаврату із застосуванням дистанційного курсу. Дослідниця уклала методичну характеристику проектної роботи: конкретизовано методичні принципи інтегрованості й варіативності, описано за різними типологічними ознаками проект та розкрито техніко-дидактичні можливості застосування дистанційного курсу. О.С. Синекоп розробила методику інтерактивного навчання ПМ студентів магістратури з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерної інтелект-карти, блога і вікіпедії; вдосконалила вимоги до створення письмового англомовного наукового повідомлення. Методичні засади навчання англійської мови студентів 1-го курсу комп’ютерних спеціальностей розроблені І.М. Мороз [145], Т.С. Руженцевою [185], І.В. Чірвою [220].

Хоча проблема навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ посідає вагоме місце в наукових дослідженнях, її не можна вважати остаточно вирішеною. Зарубіжні методики не враховують вимог щодо організації навчального процесу з ІМ у вітчизняних технічних ВНЗ. Підручники містять недостатню кількість вправ, спрямованих на формування професійно орієнтованого ПМ. Недостатньо дослідженими залишаються питання врахування конкретних умов, цілей навчання, менталітету країни, професійних та психологічних особливостей майбутніх фахівців певних галузей, моделі навчання. Це підтверджується опитуванням викладачів та студентів (Додатки А.1, А.2).

Таким чином, результати аналізу свідчать про необхідність розроблення методики навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей, яка потребує подальших теоретичних та практичних досліджень.

Вибір виду ПМ, релевантного для навчання майбутніх фахівців з ІТ, зумовлений визначенням його ключової ролі для їхньої професійної діяльності, що було виявлено шляхом опитування фахівців ІТ-компаній України (Додаток Б). Опитування підтвердило, що велике значення приділяється веденню технічної документації, а саме написанню специфікацій вимог до ПЗ.

Будь-яка програмна розробка в галузі ІТ є суворо регламентованим процесом, що складається з певних етапів та послідовностей дій проектувальника. Створення нового ПЗ розпочинається з розроблення спеціального документа, що має назву специфікація вимог до ПЗ.

Навчаючись у ВНЗ студенти щосеместрово виконують курсову роботу чи курсовий проект, а згодом дипломний проект бакалавра, спеціаліста або магістра. Всі перелічені види робіт розпочинаються з розроблення специфікації вимог до виконуваного проекту. І після закінчення навчання у ВНЗ випускник-фахівець залучається до написання специфікації вимог до ПЗ як розробник або замовник робіт. Тому навчання студентів ІТ-спеціальностей професійно орієнтованого ПМ, зокрема англомовної специфікації вимог до ПЗ, є однією з важливих цілей їх професійної підготовки.

У межах дослідження під студентами ІТ-спеціальностей розуміємо студентів завершального року освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. У студентів ІТ-спеціальностей сформовані професійні вміння створювати специфікації вимог до програмних розробок на заняттях з фахових дисциплін та розвинуті основні англомовні граматичні, лексичні та орфографічні навички ще на початковому етапі бакалаврату. Вибір завершального року бакалаврату для навчання поглибить їхні професійні знання, удосконалить уміння англомовного професійно орієнтованого ПМ, сприятиме розвитку особистісних професійних якостей та уможливить міжпредметний зв’язок між фаховою та англомовною підготовкою у навчальному процесі.

Таким чином, поглиблення співробітництва України з англомовними країнами, сучасні вимоги до професійної підготовки студентів ІТ-спеціальностей та значущість володіння ними англомовним професійно орієнтованим ПМ, зокрема, таким його видом як специфікація вимог до ПЗ зумовлюють актуальність теми нашого дослідження.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці методики навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій.

Для досягнення поставленої мети дослідження необхідно було вирішити такі завдання:

1. Проаналізувати сучасні вимоги до навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей та дослідити психолого-педагогічні передумови навчання.

2. Охарактеризувати поняття англомовної специфікації вимог до програмного забезпечення та проаналізувати її лінгвістичні особливості.

3. Дібрати зміст навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей.

4. Обґрунтувати та розробити підсистему вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення і модель організації відповідного навчання.

5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики і створеної моделі навчання професійно орієнтованого писемного мовлення бакалаврів з ІТ-спеціальностей та укласти методичні рекомендації щодо організації та проведення відповідного навчання.

Об’єктом дослідження є процес навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей.

Предметом дослідження є методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей на завершальному році бакалаврату на матеріалі текстів англомовних специфікацій вимог до програмного забезпечення.

Вирішення поставлених завдань потребувало застосування таких методів дослідження науково-теоретичного та науково-експериментального рівня. Серед методів науково-експериментального рівня використано: опитування викладачів АМПС, викладачів фахових дисциплін, фахівців ІТ-компаній, щоб з’ясувати потреби студентів та труднощі під час навчання професійно орієнтованого ПМ, а також анкетування студентів для виявлення їхніх ціннісних орієнтацій; проведення експерименту та перевірка результатів експериментального навчання методами математичної статистики з метою підтвердження ефективності запропонованої методики та достовірності результатів експериментального навчання професійно орієнтованого ПМ майбутніх фахівців з ІТ на матеріалі англомовних специфікацій вимог до програмного забезпечення.

На захист виносяться такі наукові положення:

1. Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентності у писемному мовленні на рівні В2/ В2+ забезпечується розробленою методикою, яка базується на міжпредметній інтеграції з профільними навчальними дисциплінами (основи програмування, комп’ютерні мережі, бази даних та інші) та використовується на завершальному році бакалаврату.

2. Підвищення ефективності навчання студентів ІТ-спеціальностей написання специфікацій вимог до ПЗ досягається за рахунок урахування психологічних і професійних якостей інженера-програміста, головними з яких є логіко-математичний тип інтелекту й алгоритмічний стиль мислення.

3. Аналіз мовних і стилістичних особливостей технічного документа – специфікації вимог до програмного забезпечення, дозволив виконати відбір та організацію мовно-мовленнєвого матеріалу для розроблення методики навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей.

4. Ефективне навчання студентів ІТ-спеціальностей написання специфікації вимог до ПЗ досягається за рахунок залучення елементів дистанційного навчання, які реалізовані у навчальному курсі “SRS Development” на платформі Moodle.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в ньому вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику навчання студентів ІТ-спеціальностей англомовного професійно орієнтованого ПМ на прикладі створення специфікації вимог до ПЗ; удосконалено перелік знань, навичок, умінь, необхідних студентам ІТ-спеціальностей для написання специфікації вимог до ПЗ; подальшого розвитку набули дослідження особливостей психологічних і професійних якостей студентів ІТ-спеціальностей, які впливають на організацію навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ.

Практичне значення дослідження полягає у:

− доборі матеріалів для навчання професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей англомовного професійно орієнтованого ПМ на завершальному році бакалаврату;

− створенні навчального курсу “SRS Development” на платформі Moodle як засобу навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей;

− впровадженні розробленої моделі організації відповідного навчання;

− укладанні методичних рекомендацій для викладачів англійської мови професійного спрямування технічних ВНЗ щодо навчання написання специфікації вимог до ПЗ.

Структура дисертації. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 312 сторінок (текст – 173 сторінок, додатки – 102 сторінки). Робота містить 22 таблиці та 14 рисунків. Список використаних джерел налічує 315 найменувань, з них 66 – англійською та німецькою мовами.

Висновки

У результаті наукового дослідження теоретично обґрунтовано, практично розроблено й експериментально перевірено методику навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей на прикладі написання англомовної специфікації вимог до програмного забезпечення у рамках виконання студентами бакалаврського дипломного проекту.

Проведено аналіз сучасних вимог до навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ майбутніх фахівців з ІТ з метою обґрунтування необхідності розроблення відповідної методики. Було констатовано недостатній рівень знань, сформованості навичок, умінь студентів у ПМ. Результати проведеного анкетування студентів, опитування викладачів щодо труднощів, з якими вони стикаються під час навчання ПМ, підтвердили наявність проблем, пов’язаних з технікою ПМ, мовною формою, змістом, з формою організації навчання. Аналіз вітчизняних та зарубіжних підручників для студентів ІТ-спеціальностей виявив недостатню орієнтованість вітчизняних підручників стосовно їхньої спрямованості на формування в студентів компетентності у професійно орієнтованому ПМ. Було доведено окрім аудиторної роботи з викладачем доцільність самостійної роботи в оволодінні студентами ІТ-спеціальностей професійно орієнтованим ПМ.

Встановлено, що ключову роль у ПМ в сфері ІТ відіграє ведення англомовної технічної документації. Виявлено, що найбільш частотним варіантом технічного документа у професійній діяльності майбутнього програміста є специфікація вимог до ПЗ. Доведено доцільність навчання написання англомовної специфікації вимог до ПЗ на завершальному етапі бакалаврату для реалізації міжпредметних зв'язків між фаховою та англомовною підготовкою студентів ІТ-спеціальностей.

Підтверджено, що cтворення ефективної методики навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ потребує врахування психологічних та професійних якостей студентів ІТ-спеціальностей, які знаходять своє відображення у застосуванні студентами мнемічних, когнітивних, метакогнітивних та соціальних стратегій у процесі навчання. В межах сучасного особистісно-діяльнісного підходу до навчання окреслено використання принципів навчання: міжпредметних зв’язків, автономії студента, інтерактивності, інтегрованості, варіативності, самоконтролю та взаємоконтролю навчання, врахування професійного інтелекту студентів.

Проведено лінгвістичний аналіз 120 специфікацій вимог до ПЗ, який дозволив вирішити такі завдання як відбір й організація мовно-мовленнєвого матеріалу з метою розробки підсистеми вправ для ефективного навчання професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей та створення моделі навчання.

Визначено практичну, виховну, освітню, розвивальну, професійно орієнтовану мету навчання та згідно з алгоритмом добору мовного та мовленнєвого матеріалу відібрано зміст навчання написання англомовної специфікації вимог до ПЗ. Обгрунтовано критерії відбору мовного та мовленнєвого матеріалу: для відбору ситуацій для оволодіння ПМ – критерій частотності їх виникнення у професійному житті фахівців з ІТ; для відбору текстів-зразків специфікацій вимог до ПЗ – критерій автентичності, професійної спрямованості, комунікативності, функціональності, лінгвосоціокультурної цінності, авторитетності Інтернет-джерела; для відбору лексичного матеріалу – критерії професійної спрямованості, комунікативної цінності, семантичної цінності, частотності, словотвірної здатності, сполучуваності, стройової здатності; для відбору граматичного матеріалу – критерії необхідності, частотності, зразковості; для відбору навчальних стратегій – спрямованість на розвиток умінь продуктивного виду мовленнєвої діяльності, а саме ПМ, спрямованість на розвиток автономії студентів, орієнтація на оптимізацію міжособистісного професійного спілкування та подолання соціокультурних труднощів іншомовної комунікації.

Сукупність відібраних тем, комунікативних ситуацій, зразків текстів специфікацій вимог до ПЗ, відібраний на їх основі лексичний, граматичний матеріал, визначені знання, навички, уміння, навчальні стратегії, необхідні для ПМ, стали підґрунтям для розроблення підсистеми вправ навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ.

Констатовано неможливість вирішення питання успішного навчання без залучення технічних засобів навчання, а саме елементів ДН, оскільки вони сприяють створенню природнього професійного середовища для майбутніх фахівців з ІТ і використовуються на всіх етапах їх фахової підготовки. Результати проведеного аналізу підтвердили необхідність створення на основі підсистеми вправ для навчання написання специфікації вимог до ПЗ навчального курсу “SRS Development” на платформі Moodle як засобу навчання професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей.

Виділено три етапи навчання у підсистемі вправ: ознайомлювальний, основний та завершальний. Ознайомлювальний етап реалізується у самостійній роботі студентів, основний та завершальний етап реалізується як в аудиторній роботі з викладачем та курсом “SRS Development” так і в позааудиторній самостійній роботі студентів.

Перша група вправ для набуття знань про написання специфікації вимог до ПЗ на ознайомлювальному етапі містить дві підгрупи вправ: 1.1. Для ознайомлення з прикладами специфікацій вимог до ПЗ, 1.2. Для набуття знань про стилістичні особливостї специфікації вимог до ПЗ.

До другої групи вправ для формування мовних та мовленнєвих навичок ПМ на основному етапі відносяться чотири підгрупи вправ: 2.1. для формування орфографічних навичок, 2.2. для формування лексичних навичок ПМ, 2.3. для формування граматичних навичок ПМ, 2.4. для формування навичок розуміння і вживання засобів міжфразового зв’язку.

Третя група вправ для розвитку вмінь ПМ на завершальному етапі передбачає виконання трьох підгруп вправ: 3.1. для розвитку вмінь композиційно правильно будувати й оформлювати специфікацію вимог до ПЗ, 3.2. для розвитку умінь писати основну частину специфікації вимог, 3.3. для розвитку умінь редагувати й оцінювати специфікацію вимог до ПЗ.

Розроблено та представлено модель навчання, яка дозволяє реалізувати розроблену методику згідно з сучасними вимогами вищої освіти.

Описана модель є основою організації навчального процесу з іноземного ПМ, певні характеристики якої дають можливість адаптувати її до варіативних умов навчання у технічних ВНЗ України в рамках вивчення дисципліни "Англійська мова професійного спрямування".

Проведено експериментальне навчання, з метою перевірки ефективності розробленої методики навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ студентів ІТ-спеціальностей, яке було вертикально-горизонтальним, природним, відкритим методичним експериментом. Його вертикальний характер засвідчив ефективність розробленої методики: аналіз результатів післяекспериментального зрізу показав, що використання обох варіантів методики відповідного навчання призвело до значного приросту рівня сформованості вмінь написання англомовної специфікації вимог до ПЗ, а середній коефіцієнт навченості в усіх групах значно підвищився. Варіанти методик відрізнялися організаційними формами навчання на ознайомлювальному етапі. Перший варіант методики передбачав на ознайомлювальному етапі тільки самостійну роботу з курсом “SRS Development”, а на основному та завершальному етапі як аудиторну роботу з викладачем так і самостійну роботу з курсом. Другий варіант передбачав аудиторну роботу з викладачем та самостійну роботу з курсом на всіх етапах навчання.

Перший варіант методики навчання виявся ефективнішим. Достовірність та об’єктивність отриманих емпіричних даних для перевірки розробленої методики по горизонталі було перевірено за допомогою багатофункціонального критерію φ٭ – кутового перетворення Фішера.

Перевірені методами математичної статистики результати експериментального навчання дають підстави стверджувати, що обидва варіанти методики навчання, за якими навчалися групи ЕГ–1 і ЕГ–2 є ефективними. Результати післяекспериментальної перевірки знань, навичок та вмінь студентів ІТ-спеціальностей у англомовному професійно орієнтованому ПМ дають підстави обрати першу модель навчання як більш ефективну.

Таким чином, результати експериментального навчання внаслідок підтвердження ефективності розробленої методики дають підставу рекомендувати її до впровадження у технічних ВНЗ України. З метою ефективного застосування розробленої методики у навчальному процесі укладено методичні рекомендації для викладачів англійської мови технічного спрямування щодо організації та проведення відповідного навчання.

Отримані результати свідчать про доцільність подальшого теоретичного та практичного дослідження у даному напрямку, зокрема навчання студентів ІТ-спеціальностей англомовної професійної писемної комунікації у сфері інформаційних технологій.

Список використаних джерел

1. Алексеева Л. Е. Методика обучения профессионально ориентированному иностранному языку: курс лекций / Л. Е. Алексеева. – СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2007. – 136 с.

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2005. – 286 с.

3. Ананьєв Б. Г. К психологии студенческого возраста / Б.Г. Ананьєв // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – Вып.2. – С.3-15.

4. Андреев А. А. Дистанционное обучение: сущность, технология, организация [Електронний ресурс] / А. А. Андреев, В. И. Солдаткин. – М.: Изд-во МЭСИ, 1999. – 196 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ict.edu.ru/ ft/ 003823/ book_3.pdf.

5. Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею: дис. канд. пед.. наук: 13.00.02. / Е. Г. Арванітопуло. – К., 2006. – 289 с.

6. Асоянц П. Г. До проблеми професійного англомовного письма з комп’ютерною підтримкою / П. Г. Асоянц, О. С. Синекоп // Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. – К.: Вид-во “ЕКМО”, 2008. – Вип. 4. – С. 20–27.

7. Асоянц П. Г. Проектна методика навчання студентів-майбутніх інженерів англійської мови із застосуванням інформаційних технологій / П. Г. Асоянц, В. В. Стрілець // Міжнародний форум “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”: Тези доповідей 17 – 18 березня 2005 р. / За ред. С. Ю. Ніколаєвої, К. І. Онищенко. – К.: Ленвіт, 2005. – с. 72.

8. Бабаева Ю. Д. Диалог с ЭВМ: психологические аспекты / Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский, В. В. Кобелев, О. К. Тихомиров // Вопросы психологии, № 2, – М.: 1983, С. 25–34.

9. Бабаева Ю. Д. Одаренный ребенок за компьютером / Ю. Д. Бабаева, А. Е. Войскунский. – М.: Сканрус, 2003. – 336 с.

10. Бабанский Ю. К. Педагогика: учебное пособие для педагогических институтов / Ю. К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1988. – 479 с.

11. Бадан А. А. Англійська мова для спеціальностей: економіка та інформаційні технології: навчально-методичний посібник / А. А. Бадан, С. О. Царьова. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.

12. Барабанова Г. В. Управление процессом обучения пониманию английских научно-технических текстов по специальности в неязыковом вузе: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: 13.00.02 ,,Методика преподавания иностранных языков” / Г. В. Барабанова. – Санкт-Петербург, 1990. – 16 с.

13. Бебих В.В. Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемного спілкування: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Бебих. - К.: КНЛУ, 2009. - 296 с.

14. Беженар І. В. Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення з використанням мовного портфеля: дис…. канд. пед. наук: 13.00.02 / І. В. Беженар. – Запоріжжя, 2012. – 221 с.

15. Беляева Е. Г. Теория и практика лингвистического аудита как новой технологии диагностики языковых потребностей в контексте корпоративного обучения иностранным языкам: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. Г. Беляева. – М., 2006. – 240 с.

16. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. для студ. пед. учеб. заведений / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 128 с.

17. Беспалько В. П. Образование и обучение с помощью компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2002. – 352 с.

18. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

19. Бессмертная Н. В. К вопросу о типологии текста / Н. В. Бессмертная // Лингвистика текста и обучение иностранным языкам. – К.: Высш. школа, 1981. – С. 48–54.

20. Биккулова Г. Р. Методика дистанционного формирования коммуникативной компетенции студентов естественных факультетов университета (на материале английского языка): автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки; уровень профессионального образования)” / Г. Р. Биккулова. – СПб, 2008. – 23с.

21. Биконя О. П. Відбір навчальних матеріалів для навчання майбутніх економістів ведення англійських ділових переговорів / О. П. Биконя // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу 2004". – Том. 38. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 11–12.

22. Биконя О. П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою: дис…. канд. пед. наук: 13.00.02 / О. П. Биконя. – К., 2006. – 237 с.

23. Бігич О. Б. Сучасні тенденції формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей / О. Б Бігич // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 лют. 2010 р. / НТУ “КПІ”. – К.: Політехніка, 2010. – С. 11–12.

24. Бовтенко М. А. Компьютерная лингводидактика / М. А. Бовтенко. – М.: Флинта, 2004. – 180 с.

25. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: “Большая Российская энциклопедия”; СПб.: “Норинт”, 1999. – 1456 с.

26. Бондар Л. В. Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів: дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Бондар Леся Вікторівна. – К., 2011. – 337 с.

27. Борецкая А. Э. Методика обучения студентов-филологов грамматически правильной англоязычной письменной коммуникации: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / А. Э. Борецкая. – К., 2005. – 22 с.

28. Бориско Н. Ф. Диалог культур и содержание учебно-методического комплекса / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – № 2 – К., 1999. – С. 53 –57.

29. Бориско Н. Ф. Обучение устной монологической речи с использованием видеофонограммы в интенсивном курсе на начальном этапе языкового вуза (на материале немецкого языка): дис…канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. Ф. Бориско. – К., 1987. – 226 с.

30. Брукс Ф. П. Как проектируются и создаются программные комплексы [пер. с англ.]. / Ф. П. Брукс. – М.: Наука, 1979. – 151 с.

31. Булахова Я. В. Педагогические условия обучения иностранным язикам будущих инженеров-программистов на основе мультимедийных программ: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Я. В. Булахова. – Ялта, 2007. – 324 с.

32. Бурцева Э. В. Учебный проект как средство мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыкового вуза: английский язык: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Э. В. Бурцева. – М., 2003. – 160 с.

33. Бухтиярова Н. С. Об изучении стиля научной прозы / Н. С. Бухтиярова// Особенности языка научной литературы: (романо-германская филология) / Отв. Ред. В. Н. Ярцева. – М.: Наука, 1965. – С.7–37.

34. Ванников Ю. В. К обоснованию общей типологии текстов, функционирующих в сфере научно-технического перевода. / Ю. В. Ванников // Текст как объект лингвистического анализа и перевода: Сб. ст. – М., 1984. – С. 15-26.

35. Васильєва Е. В. Навчання студентів мовних спеціальностей написання проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. В. Васильєва. – К., 2005. – 164 с.

36. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста/ А. А. Вейзе. – К.: Высш. школа, 1985. – 127 с.

37. Верёвкина-Рахальская Ю. Н. Методика использования Интернет-ресурсов в формировании коммуникативной компетенции студентов специализированных вузов на материале общественно-политической тематики: 2-ой курс, английский язык: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. Н. Верёвкина-Рахальская. – М., 2007. – 291 с.

38. Виноградов В. В. Сюжет и стиль/ В. В. Виноградов. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – 192 с.

39. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных; программы [пер. с англ.] / Н. Вирт. – М.: Мир, 1985. – 406 с.

40. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку: метод. пособие / [под ред. А. А. Миролюбова]. – Обнинск: Титул, 1999. – 112 с.

41. Воробьева М. Б. Лингвостилистические и методические основы обучения научных работников письменной научной речи / М. Б. Воробьева // Дидактико-педагогические основы обучения иностранным языкам научных работников. / Отв. Ред. Е. А. Рейман. – М.: Наука, 1988. – С. 210–224.

42. Ворожцова И. Б. Личностно-деятельностная модель обучения иностранному языку / И. Б. Ворожцова. – Ижевск, 2002. – 211 с.

43. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с.

44. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского язика / И. Р. Гальперин. – М.: Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1958. – 458 с.

45. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования/ И. Р. Гальперин. – М.: Наука, 1981. – 139 с.

46. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному язику: пособие для учителя/ Н. Д. Гальскова. – М.: АРКТИ – Глосса, 2000. – 165 с.

47. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: учеб. пособие [для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений.] / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Издат-кий центр «Академия», 2004. – 336 с.

48. Гез Н. И. Система упражнений и последовательность развития речевых умений и навыков / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1969. – № 6. – С. 29–39.

49. Глазунова Т. В. Обучение письменному общению на английском языке с применением «диалога-журнала» (II курс языкового пед. вуза): дис. ... канд. пед.наук.: 13.00.02 / Т. В. Глазунова. – К., 1997. – с.42.

50. Гольцова Е. В. Английский язык для пользователей ПК и программистов: Самоучитель / Е. В. Гольцова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ пресс, 2004. – 480 с.

51. ГОСТ 19.201-78. База нормативних документів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.complexdoc.ru.

52. Гречихин И. Е. Методические подходы к комплексному использованию средств информационных и коммуникационных технологий в процессе подготовки студентов неязыковых специальностей университета (на примере образовательной информационно-коммуникационной среды обучения иностранным языкам): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / И. Е. Гречихин. – М., 2004. – 180 с.

53. Гринюк Г. А. Виды научно-технических текстов. (Проблемы текстуальной лингвистики)/ Г. А. Гринюк. Под. ред. проф. В. А. Бухбиндера. – К.: Вища школа, 1983. – С. 98–103.

54. Гришина О. Н. О коммуникативной обусловленности развертывания текста (К проблеме текстовой мотивации) / О. Н. Гришина // Проблемы лингвистического анализа текста. Коммуникативно-прагматический аспект. – Иркутск: ИГПИ, 1990. – С. 28–33.

55. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / П. Б. Гурвич. – Владимир: ВГПИ, 1980. – 104 с.

56. Гусарова Н. Достоинства смешанного обучения [Электронный ресурс] / Н. Гусарова. – Режим доступа: http:// www.pr-rost.ru/ ekspertiza/ statyi_publikacii/ dostoinstva_smeshannogo_obucheniya/ .

57. Гусельникова Є. В. Метод проектов на уроках английского языка с использованием интернет-технологий. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http:// www.festival/ lSeptember.

58. Гутарева Н. Ю. Дистанционное обучения иностранным языкам в неязыковом вузе / Н. Ю. Гутарева // Выпуск 4 (55). Серия: Гуманитарные науки (Филология). – Вестник ТГПУ, 2006. – С. 189–192.

59. Дейкстра Э. Дисциплина программирования: Пер. С peci. / Э. Дейкстра – М.: Издательство “Мир”, 1978. – 274 с.

60. Демьяненко М. А., Дифференциация текстов по формам общения / М. А. Демьяненко, К. А. Лазоренко // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – К.: Вища школа, 1979. – 248 с.

61. Дистанційне навчання: досвід впровадження в українському університеті: монографія / В. О. Любчак, О. В. Купенко, Н. І. Муліна. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2009. – 160 с.

62. Дичка Н. І. Аналіз стану навчання англомовного письма студентів технічного вищого навчального закладу. / Н. І. Дичка // Формула компетентності перекладача: Матеріали IIІ Міжнародної науково-методичної конференції, 21 березня 2012 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – С. 34–36.

63. Дичка Н. И. Англоязычная подготовка высококвалифицированных специалистов по компьютерным специальностям. / Н. И. Дичка // Лингвистические и культурологические традиции и инновации: сборник материалов XII Международной научно-практической конференции, 15–17 ноября 2012 г. / Под ред. Н. А. Качалова. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – С. 32–35.

64. Дичка Н. І. Важливість психологічних та професійних якостей фахівців з комп’ютерних спеціальностей для навчання англомовного писемного мовлення/ Н. І. Дичка // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти, 28 березня 2014 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 105–109.

65. Дичка Н. І. Використання елементів дистанційних технологій у навчанні іноземної мови / Н. І. Дичка // Інновації в освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 16 –17 жовтня 2012 р. – К.: Київ. pec. Торг.-екон. Ун-т, 2012. – С. 212–214.

66. Дичка Н. І. Вимоги до дистанційного курсу англомовного письма для студентів комп’ютерних спеціальностей / Н. І. Дичка // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технології навчання, 17 січня 2012 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – С. 48-50.

67. Дичка Н. І. Відбір навчального матеріалу для написання англомовного технічного завдання на розробку програмного забезпечення / Н. І. Дичка // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Криворізької сесії I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: 24 листопада 2012 р. – Д.: ТОВ “Інновація”, 2012. – ч.4. – С. 57–59.

68. Дичка Н. І. Внедрение дистанционных элементов в обучение англоязычного профессионально-ориентированного письма / Н. І. Дичка // Матеріали 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні дослідження та розвиток 17–25 січня 2013 р. – Софія: Бял Град-БГ, 2013. – Т.13. – С. 3–4.

69. Дичка Н. І. Етапи навчання англомовного професійно-орієнтованого письма студентів комп’ютерних спеціальностей. / Н. І. Дичка // Формула компетентності перекладача: Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції, 27 березня 2013 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 83–84.

70. Дичка Н. І. Зміст навчання англомовного професійно-орієнтованого письма майбутніх бакалаврів з комп’ютерних спеціальностей. / Н. І. Дичка // Вісник Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 10 (269) травень 2013, частина IV. –Луганськ: Вид-во Луганського Національного Університету імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 72–78.

71. Дичка Н. І. Значення особистісно-орієнтованого підходу у навчанні англомовного професійно орієнтованого письма / Н. І. Дичка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти, 29 березня 2013 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 136–140.

72. Дичка Н. І. Критерії оцінювання письмових робіт з англійської мови / Н. І. Дичка // Матеріали Дніпропетровської сесії II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: “Придніпровські соціально гуманітарні читання”, 22 лютого 2013 р. – Д.: ТОВ “Інновація”,2013. Ч. 5. – С. 31–33.

73. Дичка Н. І. Мовна характеристика технічного завдання на програмну розробку / Н. І. Дичка // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов, 1-2 березня 2013 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С. 38–41.

74. Дичка Н. І. Модель навчання студентів з комп’ютерних спеціальностей професійно орієнтованого писемного мовлення з використанням елементів дистанційного навчання. / Н. І. Дичка // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки: [збірник наукових статей]. Випуск СXIII (113). – К.: Вид-во НПУ Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 51–57.

75. Дичка Н. І. Навчання англомовного професійно орієнтованого письма студентів немовних спеціальностей. / Н. І. Дичка // Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції з міжнародною участю “Науковий діалог “Схід – Захід””, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, частина ІІІ, 10 липня 2013 р. – Д.: ТОВ “Інновація”, 2013. – С. 106–109.

76. Дичка Н. І. Підсистема вправ для навчання професійно орієнтованого писемного мовлення студентів комп’ютерних спеціальностей. / Н. І. Дичка // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск LXI. – Слов’янськ: Донбаський державний педагогічний університет, 2013. – С. 240–247.

77. Дичка Н. І. Принципи навчання професійно орієнтованого англомовного письма студентів з комп’ютерних спеціальностей. / Н. І. Дичка // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки: [збірник наукових статей]. Випуск СV (105). – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 50–57.

78. Дичка Н. І. Психолого-педагогічні передумови навчання письма студентів комп’ютерних спеціальностей. / Н. І. Дичка // Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 46. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – C. 80–83.

79. Дичка Н. І. Реалізація експериментального навчання англомовного писемного мовлення студентів комп’ютерних спеціальностей та інтерпретація його результатів. / Н. І. Дичка // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Філологія, педагогіка, психологія. Випуск 28. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2014. – С. 195–205.

80. Дичка Н. І. Роль індивідуально-психологічних особливостей студентів комп’ютерних спеціальностей у навчанні професійно орієнтованого письма з використанням елементів дистанційного навчання/ Н. І. Дичка // Матеріали всеукраїнської науково практичної конференції “Актуальні тенденції української науки”, 5 липня 2013 р. – Вип. І/ Київ: ГО “Наукове товариство “Атенеум””. – С. 84–86.

81. Дичка Н. І. Стилістичні та лінгвістичні особливості написання технічного завдання англійською мовою / Н. І. Дичка // Теоретичні питання освіти і виховання: Збірник наукових праць. Вип. 43. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 71–75.

82. Дичка Н. І. Сучасні тенденції навчання іншомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з комп’ютерних спеціальностей / Н. І. Дичка // ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології”, 28 жовтня 2014 р. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 48-50.

83. Дичка Н. І. Теоретичні підходи до навчання професійно-орієнтованого письма студентів комп’ютерних спеціальностей. / Н. І. Дичка // Матеріали II Міжнародної наукової конференції: Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології, 22 листопада 2012 р. – К.: ТОВ “Дельта Корп”, 2012. – С. 16–18.

84. Драб Н. Л. Інтегративне оцінювання мовленнєвих та комунікативних навичок студентів старших курсів економічних вузів / Н. Л. Драб // Матеріали науково-методичної конференції: "Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів". – К.: КНЕУ, 2002. – С. 326–327.

85. Драб Н. Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу-презентації німецькою мовою): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. Л. Драб. – К., 2005. – 201 с.

86. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т. М. Дридзе. – М.: Наука, 1984. – 268 с.

87. Дубко І. В. Метод проектів у навчанні учнів основної школи письма німецькою мовою після англійської (германські мови): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / І. В. Дубко. – К., 2012. – 284с.

88. Дудар З. В. IT-освіта як бізнес в Україні / З. В. Дудар, І. А. Ревенчук // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – 2009. – N 60. – С. 39-43.

89. Душеїна Т. В. «Проектна методика на уроках іноземної мови» / Т. В. Душеїна. – ІмвНЗ, 2008.

90. Егорушкін А. А. У каждого свой pec? Журнал «Компьютера» №21. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.computerra.ru.

91. Елухина Н. В. Какими должны pec тексты для чтения и тексты для аудирования / Н. В. Елухина, Е. В. Мусницкая // Иностранные языки в школе. – 1978. – № 3. – С. 28–39.

92. Євдокімов В. І. Педагогічний експеримент: навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / В. І. Євдокімов, Т. П. Агапова, І. В. Гаврик, Т. О. Олійник. – Харків: «ЩИС», 2001. – 148 с.

93. Жданова Н. С. Принципи відбору змісту навчання в навчально-методичному комплексі з німецької мови для майбутніх менеджерів / Н. С. Жданова // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка і психологія. – 2005. – Вип. 8. – С. 140–149.

94. Заброцький М. М. Основи вікової психології / М. М. Заброцький // Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – С. 91–107.

95. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. peд. укр. вид. доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. — К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

96. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / В. И. Загвязинский, Р. М. Атаханов. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

97. Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / І. П. Задорожна. – К., КНЛУ, 2012. – 458 с.

98. Зєня Л. Я. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до навчання іноземних мов учнів профільної школи: моногр. / Л. Я. Зєня. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 436 с.

99. Зимняя И. А. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса / И. А. Зимняя // Воспитать человека: Сб. норматив.-правовых, науч-метод., орг.-практ. Материалов по проблемам воспитания / М-во образования Рос. Федерации. – М., 2002. – С. 150–155.

100. Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2005. – № 11. – С. 14–20.

101. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для студ. вузов, обучающихся по пед. и психологическим направлениям и спеціальностям / И. А. Зимняя // Учебник для XXI века – 2 изд., доп., испр. И перераб. – М.: Логос, 2001. – 383 с.

102. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку (на матери але руського языка как иностранного) / И. А. Зимняя. – М.: Рус. яз., 1989. – 222 с.

103. Зінукова Н. В. Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Зінукова. – К., КНЛУ, 2004. – 289 с.

104. Зіньковський Ю. Г. Інженерія: без чого не можна планувати майбутнє. Розглядаються проблеми сучасного розвитку, традицій вітчизняної інженерної освіти / Ю. Г. Зіньковський // Вища школа. – 2014. – № 2. – С. 25-36.

105. Ипатова О. Л. Личностно-ориентированный подход к организации контроля на языковом факультете педвуза: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / О. Л. Ипатова. – Петрозаводск, 2007. – 27 с.

106. Исаева О. Н. Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному peci студентов-нефилологов / О. Н. Исаева // Вестник СамГУ. – 2008. – № 1 (60). – С. 286–294.

107. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов для професійного спілкування: Колективна монографія/ Т. І. Коваль, П. Г. Асоянц, Т. М. Каменєва, Н. В. Майєр, О. С. Синекоп, В. В. Стрілець, А. Ю. Чуфарлічева. Заг.ред.: Коваль Т. І. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 280 с.

108. Каменєва Т. М. Методика навчання майбутніх менеджерів ділового писемного спілкування англійською мовою з використанням електронного підручника: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. М. Каменєва. – КНЛУ, 2010. – 257 с.

109. Кожухов К. Ю. Педагогическая модель применения дистанционных технологий в процессе формирования методической компетенции будущего учителя (на материале дисциплины “Теория и методика обучения иностранным языкам”): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / К. Ю. Кожухов. – Курск, 2008. – 19 с.

110. Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб.: Изд-во “Русско-Балтийский информационный центр”, “БЛИЦ””, “Cambridge University Press”, 2001. – 224 c.

111. Кондаков Н. Н. Логический словарь – справочник. – М.: Наука, 1975. – 720 с.

112. Колкер Я. М. Теоретическое обоснование последовательности обучения письменному выражению мыслей на иностранном языке: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02, Методика преподавания иностранных языков” / Я. М. Колкер. – М., 1975. – 39 с.

113. Колобаев В. К. Функциональный анализ слов широкой семантики в английской научной литературе / В. К. Колобаев // Вопросы анализа специального текста. – Уфа (Башкирский гос. Университет), 1983. – 143 с.

114. Конышева А. В. Современные методы обучения английскому языку / А. В. Конышева // Изд. 2-е, стереотип. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 176 с.

115. Копылова В. В. Проэктная методика как эффективная технология воспитания учащихся средствами иностранного языка (8 – 9 классы, английский язык): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Копылова Виктория Викторовна. – М.: 2001. – 204 с.

116. Корж Т. М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02. „Теорія та методика навчання: германські мови”/ Т. М. Корж. – К., 2008. – 24 с.

117. Кочнева М. Г. Обучение профессионально направленной диалогической речи в неязыковом вузе: дис…канд. пед.наук: 13.00.02 / Кочнева Маргарита Григорьевна. – К., 1979. – 226 с.

118. Кравчук Г. В. Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. В. Кравчук. – К., 2010. – 364 с.

119. Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови: автореф. дис…канд. пед.наук: 13.00.02 / Г. Ф. Крівчикова. – К., 2005. – 22 с.

120. Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления. Процесс и способы решения технических задач/ Т. В. Кудрявцев. – М.: Педагогика, 1975. – 303с.

121. Кузнецов В. Г. Функциональные стили современного французького языка (публицистический и научный): учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Г. Кузнецов. – М.: Высш. шк., 1991. – 160 с.

122. Курило Л. В. Навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення: автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. В. Курило. – К., 2014. – 22 с.

123. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: Умови застосування / В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко // Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3-є вид. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – 320с.

124. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения языка в языковом вузе: учеб. пособ. / Б. А. Лапидус. – М.: Высш. Школа, 1986. – 144 с.

125. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев // 2-е изд. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.

126. Литньова Т. В. Цілі навчання іноземних мов у світлі сучасного компетентнісного підходу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// studentam.net.ua/ content/ view/ 8776/ 97/ .

127. Личко Л. Я. Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомовної професійно спрямованої компетенції в говорінні: дис…канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. Я. Личко. – К., 2008. – 257 с.

128. Луговий В. І. Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискус / В. І. Луговий // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Вища освіта України №3 (додаток 1) – К.: Гнзис, 2009. – 630 с.

129. Луцюк Н. В. Отбор и организация лексического материала подъязыков авиационных специальностей в целях профессионально дифференцированного обучения русскому языку иностранных студентов-филологов (средний етап): дис….канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Луцюк. – К., 1991. – 290 с.

130. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: учеб. Пособие для филол. фак. вузов. / М. В. Ляховицкий. – М.: Высш.школа, 1981. – 159 с.

131. Мазунова Л. К. Система овладения культурой иноязычного письма в языковом вузе: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Л. К. Мазунова. – Москва, 2005. – 319 с.

132. Мазунова Л. К. Письмо как способ и средство сохранения фенотипа „человек культурный” / Л. К. Мазунова. – М.: Наука, 2006. – 304 с.

133. Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій: дис….канд. пед. наук: 13.00.02 / Майєр Наталія Василівна. – К., 2010. – 286 с.

134. Макконелл Дж. Анализ алгоритмов, Вводный курс / Дж. Макконелл. – Москва: Техносфера, 2002. – 304 с.

135. Максименко Л. О. Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання іноземних мов: германські мови” / Л. О. Максименко. – К., 2012. – 23 с.

136. Максименко С. Д. Загальна психологія: Навч. Посібник / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

137. Малютин Э. А. Английский pec для программистов: тексты и упражнения / Э. А. Малютин, Ю. И. Щитов. – М.: Память, 1992. – 105 с.

138. Машбиц Е. И. Диалог в обучающей системе / Е. И. Машбиц, В. В. Андриевская, Е. Ю. Коммисарова. – К.: Вища школа, 1989. – 184 с.

139. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 c.

140. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. лінгв. ун-тів і фак. ін. мов вищ. навч. закладів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / під загальн. рeд. С. Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

141. Метьолкіна М. М. Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів: дис….канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання: германські мови” / М. М. Метьолкіна. – Одеса, 2009. – 228 с.

142. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.

143. Михина А. Э. Методика формирования стратегий аудирования у студентов неязыкового вуза (английский язык): автореф. дис….канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / А. Э. Михина. – Улан-Удэ, 2009. – 25 с.

144. Моисеева М. В. Интернет в образовании: Специализированный учебный курс / М. В. Моисеева. – М.: Изд. Дом “Обучение-Сервис”, 2006. – 16 с.

145. Мороз И. Н. Обучение английскому peci студентов-программистов: дис….канд. пед. наук: 13.00.02 / И. Н. Мороз. – М., 1999. – 205 с.

146. Муліна Н. І. Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови (старший ступінь у вищому технічному закладі освіти): автореф. дис….канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання: германські мови” / Н. І. Муліна. – К., 2001. – 22 с.

147. Настольная книга преподавателя иностранного языка: справ. Пособие / Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, С. И. Петрова. – [4-е изд., стереотип]. – Мн.: Выш. Шк., 1998. – 522 с.

148. Нелунов А. И. Личностно-ориентированное обучение иностранному языку на основе информационных технологий / А. И. Нелунов // Информатизация образования РС(Я). – 2000. – № 9. – С. 31–33.

149. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. Общие основы психологии / Р. С. Немов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. – 568 с.

150. Ніколаєва С. Ю. Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – К.: Ленвіт. – 2010. – № 3. – С. 3–10.

151. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – К.: Ленвіт. – 2010. – № 2. – С. 11–17.

152. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми таблиці): навч. Посіб. / С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

153. Носков В. Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросініна. – Режим доступу: http:// www.politik.org.ua/ vid/ magcontent.php3?m=6&n=62&c=1376.

154. Носонович Е. В. Параметры аутентичного pecial текста / Е. В. Носонович, Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 11–18.

155. Носонович Е. М. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Е. М. Носонович, Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 3. – С. 7–12.

156. Образцов П. И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: yчебное пособие / П. И. Образцов, О. Ю. Иванова / под ред. П. И. Образцова. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.

157. Одегова Н. М. Методика формування англомовної компетенції в письмі у процесі навчання майбутніх учителів написання рецензій: дис….канд. пед. наук: спец. 13.00.02 (германські мови ) / Н. М. Одегова. – Харків, 2012. – 260 с.

158. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін. – К.: МОН молодь спорту України (внесено НТУУ «КПІ»), 2011. – 49 с.

159. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / 6.050103 «Програмна інженерія». О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін. – К.: МОН молодь спорту України (внесено НТУУ «КПІ»), 2011. – 49 с.

160. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.040301 «Прикладна математика» / О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін. – К.: МОН молодь спорту України (внесено НТУУ «КПІ»), 2011. – 49 с.

161. Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін т. – К.: МОН молодь спорту України (внесено НТУУ «КПІ»), 2011. – 49 с.

162. Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін т. – К.: МОН молодь спорту України (внесено НТУУ «КПІ»), 2011. – 49 с.

163. Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» / О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін т. – К.: МОН молодь спорту України (внесено НТУУ «КПІ»), 2011. – 49 с.

164. Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.040301 «Прикладна математика» / О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін т. – К.: МОН молодь спорту України (внесено НТУУ «КПІ»), 2011. – 49 с.

165. Осмоловская И. М. Как организовать дифференцированное обучение / И. М. Осмоловская. – М.: Сентябрь, 2002. – 160 с.

166. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів. Авт. кол.; за peд. Ю. І. Машбиця. // Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997. – 264с.

167. Орел Е. А. Диагностика особенностей мыслительной деятельности специалистов в области информационных технологий (программистов): автореф. дис….канд. пед. наук: спец. 19.00.03 “Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки)” / Е. А. Орел. – Москва, 2007. – 25 с.

168. Палеха Ю. І. Основи психології та педагогіки / Ю. І. Палеха, В. І. Герасимчук, О. М. Шиян. – К.: Академвидав, 2002. – 154 с.

169. Пассов Е. И. Теоретические основы обучения иноязычному говорению: [монография] / Е. И. Пассов. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1983. – 199 с.

170. Пінська О. В. Навчання майбутніх вчителів професійно спрямованої писемної комунікації англійською мовою як другою іноземною. Автореф. дис….канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія і методика навчання: германські мови” / О. В. Пінська – К. КНЛУ, 2001. – 20 с.

171. Подласый И. П. Педагогика / И. П. Подласый. – М: Просвещение: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с.

172. Подолкова С. В. Структурно-лексические и коммуникативно-информационные особенности технических текстов / С. В. Подолкова // Вісник Харківського державного університету. Проблеми мовленнєвої діяльності та викладання іноземних мов. – Харків: Константа. – 1998. – № 406. – С. 159–161.

173. Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностранные peci в школе. – 2000. – № 2. – С. 3–10.

174. Полат Е. С. Организация дистанционного обучения иностранному языку на базе компьютерных телекоммуникаций. [Электронный ресурс] / Е. С. Полат. Режим доступа: http:// www.e-joe.ru/ sod/ 98/ 1_98/ st007.html.

175. Поліщук В. А. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. / В. А. Поліщук. // Збірник наукових праць Військового інституту національного університету імені Тараса Шевченка. К.: ВІКНУ, 2010. – Вип. №26. – С. 289–296.

176. Полюк І. С. Методична типологія лексики / І. С. Полюк, Л. В. Бондар // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2008. –№ 3 (24). – С. 200–204.

177. Полюк І. С. Особливості оволодіння лексичним матеріалом студентами немовних факультетів / І. С. Полюк, Л. В. Бондар // Вісник НТУУ «КПІ». – Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2008. – № 2 (23). – С. 126–130.

178. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

179. Рашевська Н. В. Програмні засоби мобільного навчання [Електронний ресурс] / Н. В. Рашевська // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ e-journals/ ITZN/ 2011_1/ Rashevska.pdf.

180. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – М.: Издательство «ПРИОР», 2006. – 720 с.

181. Раппопорт И. А. Анкетирование при обучении иностранным языкам: вопросы методологии и практического использования / И. А. Раппопорт // Иностранные языки в школе. – 1993. – № 3. – С. 50–56.

182. Розенталь Д. Э. Практическая стилістика русского языка: учеб. для вузов по спец. «Журналистика» [5-е pe., испр. И доп.] / Д. Э. Розенталь. – М.: Высш. шк., 1987. – 399 с.

183. Ротанова О. Н. Личностно-деятельностный поход как основа методики обучения иностранным языкам: автореф. дис….канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения: германские языки” / О. Н. Ротанова. – М., 2004. – 16 с.

184. Рубинштейн С. Л. Избранные философско-психологические труды. Основы онтологии, логики и психологии / С. Л. Рубинштейн // Серия «Памятки психологической мысли». – М.,1997. – 463 с.

185. Руженцева Т. С. Применение новых технологий в обучении английскому языку студентов информационно-технологических специальностей: дис….канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. С. Руженцева. – М., 2005. – 210 с.

186. Савинова Е. К. Особенности словообразовательных средств выражения категории локативности в общеупотребительной и терминологической лексике английского языка / Е. К. Савинова // Функциональные стили: лингвометодические аспекты. / Отв. peд. М. Я. Цвиллинг. – М.: Наука, 1985. – 239 с.

187. Саєнко Н. С. Навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей на основі особистісно-діяльнісного підходу / Н. С. Саєнко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. Наук. Праць. – 2010. – №2 (29). – С. 192–196.

188. Свиридюк В. П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу: дис….канд. пед. наук: 13.00.02 / В. П. Свиридюк. - К., 2007. - 194 с.

189. Секрет І. В. Формування іншомовної професійної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів в умовах дистанційної освіти: Монографія. / І. В. Секрет. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 386 с.

190. Сердюков П. И. Теоретические основы обучения иностранным pecia в языковом вузе с применением информационных технологий: дис….канд. пед. наук: 13.00.02 / П. И. Сердюков. – К., 1997. – 349 с.

191. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии. / Е. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2007. – 349 с.

192. Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп’ютерних технологій: дис….канд. пед. наук: спец. 13.00.02. ,,Теорія та методика навчання: германські мови” / О. С. Синекоп. – К., 2010. – 371 с.

193. Скалкин В. Л. Коммуникативные основы отбора материала для обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин // Коммуникативный метод обучения речевой деятельности: Межвуз. Сб. научн. Тр. – Воронеж, 1983. – С. 48–56.

194. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. С. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

195. Скляренко Н. К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов / Н. К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. Збірник наукових праць. – К.: КДПІІМ, 1992. – С. 9–13.

196. Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу): Монографія / Е. Ф. Скороходько. – К.: Логос, 2006. – 99 с.

197. Скуратівська Г. С. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. ,,Теорія та методика навчання: германські мови” / Г. С. Скуратівська. – К., 2002. – 196 с.

198. Славгородская Л. В. Научный текст как предмет коммуникативного обучения иностранному язику / Л. В. Славгородская, В. В. Кусков, И. Ю. Тарасова // Дидактико-педагогические основы обучения иностранному языку научных работников. / Отв. peд. Е. А. Рейман. – М.: Наука, 1988. – С. 202–210.

199. Сліпушко О. М. Тлумачний словник чужомовних слів в укр. мові: Правопис. Граматика / О. М. Сліпушко. – К.: Криниця, 1999. – 507 с.

200. Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту. Монографія / М. Л. Смульсон. – К.: Нора-Друк, 2003. – 298с.

201. Соловьева И. М. Нормализация научно-технической терминологии / И. М. Соловьева // Особенности языка научной литературы: (романо-германская филология). / Отв. Ред. В. Н. Ярцева. – М.: Наука, 1965. – С. 122–137.

202. Стенина Н. С. Формирование профессиональной компетенции иностранных студентов, обучающихся в высших художественных учебных заведениях России: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Н. С. Стенина. – Москва, 2007. – 24 с.

203. Стилистика английского языка: Учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К.: Вища шк., 1991. – 272 с.

204. Стрілець В. В. Навчання англійського писемного мовлення майбутніх програмістів засобами дистанційного курсу / В. В. Стрілець // Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15 червня 2007 р. – Умань, 2007. – С. 83–85.

205. Стрілець В. В. Проектна методика навчання англійської мови майбутніх програмістів із застосуванням інформаційних технологій: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. ,,Теорія та методика навчання: германські мови” / В. В. Стрілець. – К: 2010. – 276 с.

206. Судовцев В. А. Научно-техническая информация и перевод: учеб. пособ. по англ. языку / В. А. Судовцев – М.: Высш. шк., 1989. – 232 с.

207. Сулема Є. С. Дипломне проектування за напрямами підготовки “Прикладна математика”, “Комп’ютерна інженерія”, “Програмна інженерія”: навч.-метод. Посіб. / Є. С. Сулема. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 224с.

208. Суханова И. Д. Композиционно-структурные и лингвостилистические параметры текстов жанра коммерческой корреспонденции (на материале английского языка): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04/ Московский гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Тореза / И. Д. Суханова. – М., 184. – 26 с.

209. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: учебное пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.

210. Тарнопольський О. Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою: посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 288 с.

211. Тарнопольський О. Б. Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мови у вищих навчальних закладах України. – К.: Видавн. Європейського ун-ту, 2003. – С. 173–179.

212. Тарнопольський О. Б. Методичні засади та принципи навчання академічного письма англійською мовою у вищому мовному навчальному закладі / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко // Зб. Матеріалів першої міжнар. наук.-методич. конф. «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи», (Львів, 24-25 жовт. 2008 р.). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 15–16.

213. Тарнопольський О.Б. Навчання письма іноземною мовою у вищих мовних закладах освіти: практичне, академічне і креативне письмо / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2004. – №4. – С. 9–12.

214. Титова С. В. Теоретические основы компьютерно-информационной модели обучения иностранным языкам: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / С. В. Титова. – М., 2004. – 512 с.

215. Тітова В. В. Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Тітова. – К., 2001. – 268 с.

216. Устименко О. М. Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньо-торговельної діяльності: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. ,,Теорія та методика навчання: германські мови” / О.М. Устименко. – К., 2002. – 219 с.

217. Чанилова Н. Г. Система проектного обучения как pecial о развития самостоятельности старшеклассников: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Н. Г. Чанилова. – Саратов, 1997. – 185 с.

218. Чекаль Г. С. Використання текстового процесора для створення комп’ютерних вправ у навчанні іноземних мов / Г. С. Чекаль, П. Г. Асоянц, Т. І. Коваль // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. Серія: філологія, педагогіка, психологія. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2003. – Вип. 8. – С. 184.

219. Черных В. В. Метод проектов в обучении иностранному языку студентов юридических специальностей (на матери але немецкого языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Черных. – Тамбов, 2003. – 185 с.

220. Чірва І. В. Методика навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з використанням комп’ютерних програм: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання: германські мови” / І. В. Чірва. – К, 2008. – 315 с.

221. Шевченко В. Л. Основи дидактичного проектування комп’ютерно орієнтованих електронних навчальних комплексів для дистанційної овіти: навч.-метод. посіб. / В. Л. Шевченко. – К. НТУУ “КПІ”, 2008. – 152 с.

222. Шейко В. М. Організація та методика науково дослідницької діяльності: підруч. [2-е вид., перероб. Та доп.] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання – Прес, 2003. – 295 с.

223. Шнейдерман Б. Психология программирования: Человеческие факторы в вычислительных и информационных системах. Пер. с англ. / Б. Шнейдерман. – М.: Радио и связь, 1984. – 304 с.

224. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Э. А. Штульман. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1971. – 144 с.

225. Шуневич Б. І. Організація дистанційного навчання іноземних мов в освітніх закладах України: навчальний посібник / Б. І. Шуневич. – Львів: Вид-во “Ставропігіон”, 2006. – 206 с.

226. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / А. Н. Щукин. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 746 с.

227. Axelrod R. B. The St. Martin’s Guide to Writing. – Fifths Edition. / R. B. Axelrod, Ch. R. Cooper. – N.Y.: St. Martin’s Press, 1997. – 791 p.

228. Badger I. Everyday Business Writing / Ian Badger, Sue Pedley. – Harlow: Pearson Education Limited, 2003. – 96 p.

229. Baumgartner P. Weblogs in Education – A Means for Organisational Change. / Peter Baumgartner, Ingrid Bergner, Leif PullichIn // Gedankensplitter. Peter Baumgartner zu eLearning. – 2004. [Electronic resource]. – Mode of access: http:// www.peter.baumgartner.name/ material/ article/ Weblogs_in_Education.pdf/ download.

230. Baresi L., Dinitto E. “Toward Open-World Software: Issues and Challenges”. IEEE Computer, vol. 39, no. 10, October 2006, pp. 36–43.

231. Blended Area. [Electronic resource]. // eTutors Portal. – Mode of access: http: // www.etutors-portal.net/ portal – contents/ blended.

232. Bliesener U. Ubungen zum Schreiben: Handbuch Fremdsprachenunterricht / U. Bliesener. - Basel, 1995. - 262 p.

233. Boeckner K. “Oxford English for Computing”: Student Manual / K. Boechner, Charls P. – Oxford University Press, 1993. - 212 p.

234. Brinton D. M. Content-based second language instruction / D. M. Brinton, M. A. Snow. – New York: Newbury House Publishers, 1989. – 241 p.

235. Brooks A. Writing for Study Purposes: A teacher’s guide to developing individual writing skills / A. Brooks, P. Grundy – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1991. – 162 p.

236. Byrne D. Teaching Writing Skills. - New Edition / D. Byrne – L.: Longman, 1991. – 154 p.

237. Bourque P. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. / P. Bourque, R. Dupuis. IEEE Computer Society, 2004. P. 2–1. [Electronic resource]. – Mode of access: http:// www.swebok.org.

238. Crowell Sh. Practicing the Writing Process 3: Writing in the Content Areas / Sh. Crowell, E. Kolba - N.Y.: Educational Design, Inc., 1990. - 158 p.

239. Demetriades D. Information Technology. Workshop / D. Demetriades – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 39 p.

240. Didaktik der deutschen Sprache / [U. Bredel, H. Günter, P.Klotz und andere]. – Verlag Ferdinand Schöninh Gmbh, 2006. – 1056 S.

241. Douglas D. Assessing languages for Specific Purposes / D. Douglas – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 311 p.

242. Dudley-Evans T. English for specific purposes / Tony Dudley-Evans // The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages: [edited by R. Carter, D. Nunan]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – P. 131–136.

243. Dudly-Evans T. Developments in ESP: A multy-disciplinary approach/ T. Dudly-Evans, M. Jo St John– Cambridge University Press, 1998. – 301 p.

244. Dychka N. I. Teaching English Writing For Specific Purposes. / The Advanced Science Open Access Journal. Issue 4 / N. I. Dychka – United States: Torrance, april 2013. – p. 60 – 65.

245. Ehlich Konrad, Steets Angelika. Wissenschaftlich shreiben – lehren und lernen. Walter de Gruyter Gmbh, Berlin 2003. – 398 S.

246. English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities. – Kyiv.: British Council, Ukraine, 2005. – 107 p.

247. Esteras S. R. English for Computer Users / S. R. Esteras– Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 160p.

248. Gardner H. Frames of Mind: The theory of Multiple intelligence / H. Gardner. –N.Y.: Basic Books. – 1993. – 444 p.

249. Glendinning E. H. Oxford English for Information Technology. Student’s Book / E. H. Glendinning, J. McEvan. – Oxford: Oxford University Press, 2002. – 222 p.

250. Gottesdiener E. The Software Requirements Memory Jogger: A Desktop Guide to Help Business and Technical Teams Develop and Manage Requirements / E. Gottesdiener. – Addison-Wesley: Goal QPC Inc., 2005. – 360 p.

251. Hedge T. Writing: Resource Book for Teachers. / Series editor Alan Maley. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1988. – 168 p.

252. Hornung Antonie. Einen Vorgang beschreiben. Wie automatisches Schreiben Aufsätze verändert. – Praxis Deutsch 20, 1993. – S. 48–51.

253. Hughey J. B. Teaching ESL composition: principles and techniques/ J. B. Hughey, D. R. Wormuth, V. F. Hartfiel, H. L. Jacobs – Newbury House, 1983. – 263 p.

254. Hutchinson T. English for specific purposes: A learner-centered approach / T. Hutchinson, A. Waters. – Cambridge: CUP, 1987. – 183 p.

255. Ibbotson M. “Engineering” / M. Ibbotson. - Cambridge University Press, 2009. - 144 p.

256. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-2008, Revision of IEEE Std 2003). [Electronic resource]. – Mode of access: http:// ieeexplore.ieee.org.

257. Kast B. Fertigkeit Schreiben. Erprobungsfassung 2/ 95. Fernstudieneinheit 12 / B. Kast. - Muenchen: Goetheinstitut, 1995. - P. 100-120.

258. Kennedy Ch. English for Specific Purposes / Ch. Kennedy, R. Bolitho – Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd, 1990. – 149 p.

259. Kingsley S. First Certificate: First! Examination Practice 1. Paper 1: Reading. Paper 2: Writing. Paper 3: Use of English. Student’s Book / S. Kingsley– Express Publishing. – 2003. – 112 p.

260. Kochan Barbara. Schreibprozeß, Schreibentwicklung und Schreibwerkzeug. Theoretische Aspekte des Computergebrauchs im entfaltenden Schreibunterricht. – Hofmann, Werner / Jochen Müsseler / Heike Adolphs (Hrsg.), Computer und Schriftspracherwerb, Opladen, 1993. – S. 57–91.

261. Länggauer-Hohengassner Helga. Kompetenzorientierter Schreibunter-richt: integrativ unterrichten, aber getrennt überprüfen? In: IDE 37, H. 4, 2013. – S. 88 – 97.

262. Leffingwell D., Widrig D. Managing Software Requirements: A Use Case Approach (2nd ed. Ed.). / D. Leffingwell, D. Widrig. Addison-Wesley, 2003. – 502 p.

263. Longman dictionary of contemporary English / B. Mill. – [3d edn.]. – Harlow: Longman Group Ltd., 2000. – 1668 p.

264. Murrel S., Robert P. Information Technology / Mann M., Taylore-Knowles S. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 145 p.

265. Martin J. R. Factual Writing: exploring and challenging social reality / J. R. Martin. – Oxford: Oxford University Press., 1990. – 100 p.

266. Master P. “English grammar and technical writing” / P. Master. US State Department: Prentice Hall, 2004. – 86 p.

267. Moor M. Three types of interaction // M. Moor (Ed.), Readings in the principles of distance education. American Association for Distance Education. University Park: Pennsylvania State University, 1989. P.41-45.

268. Morley J. University Writing Course / J. Morley, P. Doyle, I. Pople. – Express Publishing, UK, 2007. – 120 p.

269. Nickel Sven. Wie lernen Erwachsene lesen und schreiben? Döbert, Marion & Hubertus, Peter: Ihr Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland. – Münster, 2000. – S. 86 – 98.

270. Ohlsen Ingrid. Schreiben im interkulturellen Kontext.– Feilke, Helmuth Schreiben im Umbruch – Schreibforschung und schulisches Schreiben, Klett, Stuttgart, 1996. – S. 215 – 223.

271. Oxford. R. L. Language learning strategies: What every teacher should know / R. L. Oxford. – New York: 1990. – 139 p.

272. Pincas A. Teaching English Writing / A. Pincas. – Hong Kong: Macmillan Publishers Ltd., 1982. – 136 p.

273. Potapova R. K. New Information Technologies in Foreign Language Learning Today / Potapova R. K., Shigina E.V. – M.: Russian Agricultural Academy Press., 2003. – 189 p.

274. Pressman R. Software Engineering: A Practitioner’s Approach / R. Pressman. – New York: McGraw Hill Companies, Inc., 2005. – 870 p.

275. Raimes A. Exploring through Writing: Process Approach to ESL Composition. – Second Edition / A. Raimes. – N. Y.: St.Martin’s Press, 1992. – 398 p.

276. Raimes A. Techniques in Teaching Writing / A. Raimes. - Oxford: Oxford University Press, 1983. – 164 p.

277. Reid J. M. Teaching ESL Writing / J. M. Reid– University of Wyoming: Prentice Hall Regent, 1993. – 354 p.

278. Reinert H. One picture is worth a thousand words? Not necessarily! / H. Reinert // The Modern Language Journal. – 1976. Vol. LX. - № 4. – p. 160 – 167.

279. Richards J. C. The Language Teaching Matrix / J. C. Richards – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 185 p.

280. Robinson P. ESP Today: A Practitioner’s Guide / P. Robinson. – Hemel Hemstead: Prentice Hall International (UK) Ltd, 1991. – 146 p.

281. Sholes R. The Practice of Writing / R. Sholes, N.R. Comley, J. Peritz. –N.Y.: St. Martin’s Press, 1994. – 353 p.

282. Slaouti D. Computers and writing in the second language classroom// A special interest in computers. Learning and teaching with information and communications technologies/ Ed. By P. Brett and G. Motteram / D. Slaouti. – Whitstable, Kent: IAT – EFL, 2000. – pp. 9–30

283. Stellman A. Applied software project management. O’Reilly Media, Inc., 2005. – 308 p.

284. Swales J. M. Analysis: English in academic and research settings / J. M. Swales. – Cambridge University Press, 1996. – 260 p.

285. Swales J. M. Academic Writing for Graduate Students: A Course for Nonnative Speakers of English / J. M. Swales, Ch. B. Feak. – Michigan: The Univ. Of Michigan Press, 1994. – 253 p.

286. Talbot Ch. Studying at a Distance / Ch. Talbot. – Maidenhead Philadelphia: Open University Press, 2003. – 174 p.

287. Tribble Ch. Writing / Ch. Tribble. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1996. – 174 p.

288. Warschauer M., Shetzer H., Meloni C. Internet for English teaching / M. Warschauer, H. Shetzer, C. Meloni. – Alexandria, VA: TESOL, 2000. – 176 p.

289. White C. Language Learning in Distance Education / C. White. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 258 p.

290. White R. Process Writing / R. White, V. Arndt – Longman Group UK Limited, 1997. – 186 p.

291. Wiegers K., Beatty J. Software Requirements. / K. Wiegers, J. Beatty. – Massachusets: Microsoft Press, 2013. – 672 p.

292. Winkler A. C. Writing the Research Paper: A Handbook with Both the C. Winkler, J. R. McCuen. – Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1994. – 354 p.

293. Weskamp Ralf. Fachdidaktik: Grundlagen und Konzepte. – Cornelsen, Berlin, 2001. – S. 120–158.

294. http://developer.gnome.org/ projects/ gup/ hig/ 2.0/.

295. http://www.humanfactors.uiuc.edu/Reports&PapersPDFs/humfac01/wroblewskirantanenhf01.pdf.

296. http://www.lukew.com/resources/ articles/ajax_design.asp.

297. http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics.

298. http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card.

299. http://en.wikipedia.org/wiki/RFID.

300. http://www.otiglobal.com/objects/ISO%2014443%20WP%204.11.pdf.

301. http://csrc.nist.gov/publications/nistir/IR-7056/Capabilities/Jun-SmartCardTech.pdf.

302. http://mifare.net/about/ Specifications for the Smart-Card OS for Transport Applications (SCOSTA).

303. http://www.scosta.gov.in/SCOSTA_1.pdf.

304. http://www.sun.com/storagetek/whitepapers/data_replication_strategies.pdf.

305. http://www.cs.rpi.edu/~szymansk/papers/ica3pp.02.pdf.

306. http://www.cs.wisc.edu/~dewitt/ includes/paralleldb/pdis91.pdf.

307. http://standards.ieee.org/findstds/standard/29148-2011.html.

308. http://habrahabr.ru/post/52681/.

309. http://techwhirl.com/writing-software-requirements-specifications/.

310. http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/software-requirements-specification.

311. http://www.chambers.com.au/glossary/software_requirements_specification.php.

312. http://alvinalexander.com/uml/software-requirements-specification-example-use-case.

313. http://www.cise.ufl.edu/class/cen3031fa13/SRS_Example_1_2011.pdf.

314. https://cs.uwaterloo.ca/~dberry/ATRE/ElevatorSRSs/FinalSRSes/SRS-Alex-Kalaidjian.pdf.

315. https://www.iiitd.edu.in/~jalote/jalotesebook/JaloteSEbook/CaseStudies/CaseStudy2/SRS.pdf.