Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология французского языка \ 4241. Дисертаційна робота Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові

Дисертаційна робота Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові

« Назад

Код роботи: 4241

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Лексикологія французької мови

Тема: Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові

Кількість сторінок: 230

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік скорочень і умовних позначень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення термінів маркетингової діяльності

1.1. Принцип термінологічної дефініції. Традиції дослідження

1.2. Системний характер мови та місце в ній термінології

1.3. Загальна характеристика маркетингової діяльності та її концептуального поля

1.4. Поняттєво-лексичний інструментарій терміносистеми маркетингової діяльності французької мови

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингової діяльності

2.1. Мета і завдання дослідження терміносистеми маркетингової діяльності у французькійї мові

2.2. Добір методів і прийомів дослідження терміносистеми маркетингової діяльності

2.3. Обгрунтування функціональних аспектів застосування термінів маркетингової діяльності

2.4. Лінгвокогнітивний підхід у дослідженні терміносистеми маркетингової діяльності французької мови

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Способи творення термінів маркетингу у французькій мові

3.1. Роль афіксації у формуванні термінів маркетингової діяльності

3.2. Спосіб словоскладання термінів маркетингу

3.3. Спосіб семантичної транспозиції усталених словосполучень

3.4. Лексичні скорочення як спосіб термінотворення

3.5. Запозичення термінів маркетингової діяльності

3.5.1. Роль англіцизмів / американізмів у сфері маркетингу

3.5.2. Латинська та давньогрецька основи маркетингової лексики

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Терміносистема маркетингової діяльності: її функціональні та лінгвокогнітивні характеристики

4.1. Таксономія терміносистеми маркетингової діяльності на основі функціональних характеристик

4.2. Термінологічні словосполучення та їх комунікативно-прагматичні особливості.

4.2.1. Типи колокацій у маркетингу

4.2.2. Структурно-семантичний та синтаксичний аналіз термінологічних словосполучень маркетингу.

4.3. Лінгвокогнітивні таксономічні характеристики терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові

4.3.1. Міжрівневі таксономічні відношення у функціонуванні термінів

4.3.2. Система концептів маркетингової діяльності

4.3.3. Категорія оцінки через метафоричне переосмислення первинного значення термінів маркетингу.

Висновки до розділу 4

Загальні висновки

Список використаної літератури

Список джерел експериментального матеріалу

Додаток А. Органіграма структурного складу терміносистеми маркетингової діяльності

Додаток Б. Кількісне співвідношення термінів

Додаток В. Співвідношення термінів за структурою (у %)

Додаток Г. Зведена таблиця способів словотвору термінів

Додаток Д.1. Фреймова схема терміносистеми "маркетингова діяльність"

Додаток Д.2. Фреймова схема концепту "Складові змішаного маркетингу"

Додаток Е. Характеристика системних параметрів терміносистеми

Додаток Є. "Паспорт" терміносистеми маркетингової діяльності французької мови

Вступ

Розвиток науки ХХ−ХХІ століть поглибив та розширив можливості пізнання світу вже відомих раніше та нових галузей знань, а також сфер діяльності. Сьогодні для науки та практики характерним є знаходження нових дисциплін на перетині вже існуючих із подальшою генерацією необмеженої кількості підмов, що відповідають новим сферам науки [102, с. 26]. Адже у появі нових понять і смислів виникає потреба винаходити нові, або ж вдосконалювати значення вже існуючих.

Не виникає сумнівів у тому, що кожен вид діяльності потребує створення "власного корпусу термінів", який постійно поповнюється завдяки подальшому посиленню тенденції до мовної економії та порушення мовного автоматизму "один знак – одне значення" [65, с. 3; 116, с. 19−30].

Багато розділів економічної науки ще потребує додаткового спеціального вивчення. Не цілковито дослідженою залишається і сфера маркетингової діяльності попри те, що її базовими термінами користується велике коло спеціалістів. Відчутно нестачу французько-українських економічних словників, передусім у галузі маркетингу. Доволі часто використання англійських термінів допомагає віднайти еквівалент у російській, а потім – в українській мові. У випадку, якщо французький термін не має англійського еквівалента, виникає проблема у його пошуку та перекладі українською мовою. Саме тут, на переконання Г. Фелбера, спостерігаємо недостатню кількість серйозних теоретичних досліджень закономірностей формування подібної терміносистеми, що, своєю чергою, перешкоджає виконанню таких ключових функцій терміносистеми, як: упорядкування знань та концепцій; забезпечення передачі знань, навичок, технологій; розповсюдження наукової та технічної інформації; створення умов для зберігання інформації [215, с. 266−281].

Корпус лексики маркетингу слугує аналітичною і практичною базою для всіх зацікавлених у промоції та продажі товарів, розвитку ринку, збільшенні клієнтської мережі, товарообігу підприємства, розширенні інвестиційного поля.

Його користувачами є як професіонали в галузі маркетингових досліджень (аналітики, економісти, психологи, соціологи, завдання яких ґрунтується на дослідженні й запровадженні у практику методів та підходів для виявлення певних характеристик, тенденцій, чинників, які забезпечують зв'язок підприємства з ринком та співвідношення "пропозиція−попит" для подальшого просування товару або для зацікавлення споживача пропозицією підприємства), так і журналісти, фахівці зі зв'язків з громадськістю, перекладачі, асистенти керівників компаній, студенти [213, с. 13−14].

Сьогодні терміносистема маркетингової діяльності здатна функціонувати відносно самостійно й охоплювати при цьому всі її базові поняття. Все ж, як і в будь-якій іншій термінології, тут існують певні лакуни, адже терміносистеми є незавершеними у плані свого формування, оскільки постійно доводиться враховувати вимоги часу й реагувати на нові реалії та тенденції у суспільстві.

Виконана праця допомагає виявити ті найактуальніші, з погляду практичного використання, і перспективні, в науковому плані напрями подальших досліджень, які б сприяли досконалішому аналізу природи та тонкощів організації специфічної сукупності термінів, об'єднаних складним взаємовідношенням, що виникло внаслідок реальних потреб сучасного життя та відображають закономірності процесу формування нових понять і концептів.

Актуальність теми зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних розвідок на аналіз мовного вираження динамічних процесів, що відбуваються у сфері термінологічних систем французької мови, передусім у маркетингу; потребою забезпечення функціонування й лінгвокогнітивного дослідження маркетингових технологій, аналізу маркетингового фонду лексики французької мови та виявлення ролі таких когнітивних моделей, як фреймова схема, сценарний фрейм у формуванні термінів. "Паспорт", складений з урахуванням основних екстралінгвістичних та лінгвістичних характеристик терміносистеми маркетингової діяльності, надає цілісну інформацію стосовно структурно- семантичних та системних параметрів, а також особливостей її функціонування.

Мета дисертаційної праці полягає у дослідженні терміносистеми маркетингової діяльності французької мови та встановленні її дериваційних та таксономічних особливостей.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

− встановити теоретичні засади аналізу термінів маркетингової діяльності як лексико-семантичної підсистеми загальної мови;

− обґрунтувати системний характер мови та місце в ній термінології;

− визначити поняттєво-лексичний інструментарій терміносистеми;

− запропонувати комплексну методику дослідження терміносистеми маркетингової діяльності;

− проаналізувати способи творення термінів маркетингу у французькій мові;

− охарактеризувати таксономічні ознаки системності термінології;

− виокремити систему концептів терміносистеми та представити їх у вигляді фреймової схеми маркетингової діяльності;

− окреслити корпус термінів з опертям на його структурно-семантичні і системні характеристики у вигляді "паспорта".

Об'єкт дослідження складає лексика маркетингу французької мови.

Предмет дослідження становлять дериваційні та лінгвокогнітивні характеристики таксономічної організації терміносистеми маркетингової діяльності французької мови.

Матеріалом дослідження слугують 8 597 термінів, отриманих методом суцільної вибірки зі словників: Pratique de l’économie et des sciences sociales de A à Z, L’anglais du marketing, Marketing et techniques commerciales, Dictionnaire pratique du commerce, матеріали французьких періодичних видань (L'expansion, Ça m’intéresse, Courrier International), навчально-методичної літератури з маркетингу та економіки (Marketing. Aide-mémoire, Mercatique. Noveau programme, Le marketing) та інші.

Вибір методів дослідження, обумовлений метою та завданнями роботи, базується на засадах комплексного застосування емпіричних загальнонаукових (спостереження, порівняння, узагальнення) та спеціальних лінгвістичних методів. Гіпотетично-дедуктивний метод полягав у визначенні об'єкту дослідження – концептів і понять сфери маркетингової діяльності; метод суцільної вибірки зі спеціалізованих словників дав змогу проаналізувати структурно-семантичну організацію термінів та визначити базові, опорні концепти та субконцепти маркетингу; метод контекстного спостереження сприяв конкретизації семантики з погляду функціонування у мові; метод компонентного аналізу застосовувався для визначення структури термінів на основі їх складових елементів; метод класифікації – для ієрархізації термінів за сформульованими таксономічними критеріїями, що підтверджує відповідність досліджуваної термінологічної лексики описаним мовознавцями системним критеріям; метод когнітивного, зокрема фреймового аналізу полегшує розуміння тематичної сукупності лексичних одиниць, об'єднаних в межах маркетингової галузі й застосовується для репрезентування структури мовних знань та їх участі у переробці інформації. Опрацювання й узагальнення здобутих даних здійснено за допомогою методу кількісного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що визначено поняттєво-структурну організацію терміносистеми маркетингової діяльності, розкрито її зв'язки з лексикою суміжних терміносистем, проілюстровано особливості функціонування термінів у навчальних та публіцистичних текстах. Новою у роботі є схематична репрезентація фреймової схеми маркетингової діяльності та фреймової схеми одного з її базових концептів. Уперше результати дослідження узагальнено у вигляді своєрідного "паспорту" терміносистеми, який відображає її структурно-семантичні та системно-функціональні параметри.

Результати дослідження є внеском у поглиблення положень термінотворення (детальний підрахунок та порівняльна характеристика способів словотвору термінів) та когнітивного аналізу (узагальнення функціональних і таксономічних характеристик терміносистеми, а також створення фреймової схеми як маркетингової діяльності, так і одного з її базових концептів). Виявлені особливості термінів маркетингу можуть скласти основу для подальших наукових пошуків у галузі лінгвокогнітивної лінгвістики та створити підґрунтя для аналізу та опису інших терміносистем, які перебувають у стані формування.

Дані "паспорту" терміносистеми маркетингової діяльності, що забезпечують ефективність аналізу аналогічних підмов економіки та інших наук, сприятимуть розвитку прикладних аспектів термінознавства, лінгвопрагматики та когнітивної лінгвістики, у чому вбачається практичне значення одержаних результатів дослідження. Основні положення і висновки дисертаційної праці можуть бути використані у викладанні таких навчальних дисциплін: "Лексикологія" (розділи "Семантика", "Морфологія"), у розробці спецкурсів з типології процесів термінотворення, термінологічної синонімії, прикладних спецкурсів з лінгвопрагматики, когнітивної лінгвістики, при укладання фахових словників з економіки та маркетингу, при підготовці навчальних посібників, виконанні бакалаврських, магістерських робіт, на практичних заняттях з технічного перекладу.

У дослідженні конкретизовано визначення поняття терміна у маркетингу, встановлено його структурно-семантичні й функціональні особливості. Системний аналіз формування нової терміносистеми дає змогу ширше тлумачити механізми утворення термінів та їх словосполучень. Здійснений опис організації фреймової схеми терміносистеми маркетингова діяльність допомагає простежити, зокрема, процес виникнення і закріплення у мові концепту маркетингова діяльність та пов'язаних з нею субконцептів, що номінують суб'єкти, об'єкти, процеси, явища та інші концепти терміносистеми.

Наукову новизну отриманих результатів узагальнено в положеннях, які винесено на захист:

- Французька термінологія маркетингу є підсистемою лексичного фонду загальнонаціональної мови, що розвивається і функціонує за загальними законами і нормами. Її своєрідність зумовлюється динамічним лексичним наповненням та функціональними особливостями, що відповідають професійній сфері маркетингу. На лексичні зв'язки впливає невід'ємний для термінології зв'язок понять, а система понять багатша за систему термінів за кількістю елементів, що є результатом існування, наприклад, конкуруючих теорій у певних галузях (В.В. Виноградов).

- В утворенні термінів маркетингової діяльності беруть участь усі притаманні французькій мові дериваційні процеси. З-поміж словотвірних процесів переважає синтаксичний спосіб, який проявляється в адаптуванні англіцизмів, що надає термінам інтернаціонального характеру та сприяє міжнародній стандартизації, та суфіксація (16,8 %). Для морфо-синтаксичного способу найхарактернішою є модель N + abréviation (іменник + абревіатура). Лексикалізація словосполучень сприяє збільшенню кількості складних термінів.

- Особливістю термінології маркетингової діяльності є наявність гніздоутворювальних термінів (утворених за допомогою мотивованих похідних), а також явища синонімії, як одного з важливих показників парадигматичної системності досліджуваних термінологічних одиниць. У ході опрацювання фактичного матеріалу виявлено 54 гніздотвірні терміни-домінанти: це становить 1,6 % від проаналізованої лексики загальною кількістю 8 597 лексем. Властиве для маркетингу явище синонімії є результатом закономірного пошуку найоптимальнішого варіанта для вираження нової реалії. Найбільше представленою й функціонально різноманітною є лексична синонімія (відносні синоніми). Виникнення внутрішньогалузевої синонімії в підмові маркетингу зумовлено низкою позамовних причин, зокрема, розвиток однієї й тієї ж галузі знань водночас у різних країнах сприяє широким контактам та взаємообміну інформацією, відповідно − термінами. Важливу функцію у процесі полегшення міжмовної комунікації відіграють інтернаціоналізми.

- Помітне кількісне збільшення абревіатур, серед яких чільне місце займають акроніми. Передусім це сиглі із функцією повнозначних слів, телескопізми, усічені одиниці тощо. Тенденція до появи нових термінологічних сполучень, які становлять в середньому 67 % від загального масиву лексики маркетингу, має в основі принцип економії мовних зусиль. Превалюють двочленні моделі: N + Adj (іменник + прикметник) (21,3 %) та N + prép + N (іменник + прийменник + іменник) (23 %) порівняно із 4,6 % термінологічних словосролучень, побудованих за моделлю N + N (іменник + іменник). Завдяки збільшенню кількості компонентів термін набуває конкретності, що безперечно підкреслює переваги термінологічного словосполучення відносно терміна-слова.

- Для терміносистеми маркетингової діяльності характерні два типи методів структурування термінів: тематична класифікація, необхідна при відборі термінів з метою їх подальшого опису та закріплення в підмові, та концептуальне представлення, основане на побудові ієрархічних зв'язків між "цілим" і його частинами. Логічну основу гіпо-гіперонімічних відношень складає включення предметів, їх властивостей та ознак до відповідної кількості предметів (ознак, властивостей), де носієм особливих ознак виступає видове поняття, а загальних – родове.

- З погляду когнітивної лінгвістики мові відводять визначальну роль у пізнанні навколишньої дійсності та формуванні нових термінів. Відповідно, позначення основних елементів концептуальної картини світу та експлікація інших картин світу відбувається завдяки численним моделям та фреймам. Побудова фрейму полегшує впорядкування терміносистеми. У процесі дослідження сфери маркетингової діяльності нами виявлено її 4 базові концепти: Ринок; Складові ринкового механізму; Складові змішаного маркетингу; Посередники взаємодії між об'єктами та суб'єктами маркетингової діяльності, а також 11 опорних концептів: Суб'єкти середовища ринку; Суб'єкти ринкових операцій; Попит; Пропозиція; Ціна; Товар; Промоція; Дистрибуція; Типи і джерела інформації; Технічні засоби; Інструменти, які за своєю сутністю є слотами базових концептів. В свою чергу опорні концепти поділяються на субконцепти, наприклад, опорний концепт "товар", з-поміж субконцептів включає: cycle de vie d’un produit "динаміка життєвого циклу товару", produits leaders "товари-лідери", emballage "пакування", outils de positionnement "засоби позиціонування", а також набір слотів, куди відносимо: форму, колір, ергономіку (оптимальне пристосування навколишніх умов для ефективності певного процесу), якість тощо. Окрім того навколо концептів згрупувано додатковий поняттєвий апарат, який зазвичай застосувується у маркетинговій діяльності. Кількісний аналіз засвідчує, що на базові концепти припадає 56,5 % термінів маркетингу, які їх номінюють.

- У термінології маркетингу метафора виступає носієм предметно-логічної інформації. За її посередництвом передається інформація прагматичного характеру, емоції суб'єктів та оцінки явищ. Метафори з емоційно-оцінним забарвленням слугують для створення стереотипів (позитивних і негативних), завдяки чому безпосередньо впливають на процес маркетингової діяльності: результати продажів, оцінку товарів, процес обслуговування суб'єктів ринку, ставлення споживачів та ін.

- Історія становлення маркетингу засвідчує, що ініціаторами формування цього виду діяльності були фахівці з різних сфер науки і техніки. В процесі створення термінологічного корпусу, котрий містить як терміни, що вже існували раніше, так і терміни, властиві виключно маркетингу, терміносистема набуває рис самостійності та неповторності. З огляду на це, терміносистему маркетингової діяльності розглядаємо не як фрагмент економічної термінології, а як самостійну спеціалізовану терміносистему, здатну функціонувати автономно в умовах конкретної професійної ситуації та комунікації й використовувати вказані опорні та базові концепти для деталізації сутності досліджуваних явищ.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (269 позицій, з яких 24 позиції становить перелік опрацьованих словників). Повний обсяг дисертації – 230 сторінок, основний зміст викладено на 185 сторінках. Робота містить 7 додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, визначено завдання, об'єкт, предмет, методи та матеріал дослідження; сформульовано положення, винесені на захист; розкрито наукову новизну та практичну цінність; схарактеризовано структуру роботи.

У першому розділі "Теоретичні засади вивчення термінів маркетингової діяльності" визначено ступінь розробки проблеми в сучасній лінгвістиці, що слугувало основою для дослідження природи спеціального терміна, його властивостей та місця у загальній системі мови. Представлено загальну характеристику маркетингової діяльності – нової тенденції в галузі економіки, спрямованої на забезпечення оптимальної реалізації товарів і послуг, наведено поняттєво-лексичний інструментарій терміносистеми, яким вона послуговується.

У другому розділі "Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингової діяльності" обґрунтовано вибір дериваційних та таксономічних характеристик для здійснення дослідження терміносистеми маркетингової діяльності на основі науково-публіцистичних текстів та сфери фіксації.

Третій розділ "Способи творення термінів маркетингу у французькій мові" присвячений висвітленню дериваційного аспекту термінотворення. У маркетинговій термінології, як і в системі загальної мови, розрізняють чотири способи утворення номінацій, три з яких базуються на залученні внутрішніх ресурсів мови: словотворення; формування розширених парадигматичних відношень; утворення термінологічних словосполучень. Важливим шляхом поповнення лексики є використання ресурсів з інших мов – запозичення.

У четвертому розділі "Терміносистема маркетингової діяльності: її функціональні та лінгвокогнітивні характеристики" розглянуто роль мови не лише як засобу передачі інформації, а в контексті її сприяння комунікації різних лінгвосоціумів. Функціональний аспект терміносистеми зосереджений на проблемі ефективного використання мовних засобів у процесі професійного спілкування. Когнітивний напрямок досліджень сприяв створенню фреймової схеми маркетингової діяльності шляхом визначення базових концептів, опорних концептів, субконцептів та слотів. Паспорт терміносистеми складено з урахуванням її структурних, системних параметрів, що дає змогу отримати цілісну уяву про функціонування терміносистеми МД.

Висновки

Дисертаційна праця присвячена виявленню дериваційних та таксономічних характеристик терміносистеми МД у французькій мові, що досі залишається недостатньо дослідженим попри те, що базовими термінами МД користується велике коло фахівців: фінансисти, підприємці, банкіри, менеджери, бухгалтери, експерти, біржові маклери. Як і будь-яка інша фахова термінологія, вона відображає певний професійний світогляд. У роботі визначено поняттєво- лексичний інструментарій терміносистеми, досліджено її базові концепти та субконцепти, схарактеризовано найпоширеніші тенденції термінологічної деривації з урахуванням їх лексико-семантичних особливостей, описано терміносистему в її функціональному та лінгвокогнітивному аспектах.

У результаті виконаного наукового дослідження зроблено такі висновки:

- Функціонування мовних елементів нерозривно пов'язане з професійним контекстом та наявними знаннями у конкретній сфері діяльності людини. Відтак, терміносистема маркетингу сформована як результат взаємодії кількох термінологічних систем, що окреслили концептуальні засади тих галузей знань, на межі яких утворився новий вид економічної діяльності − МД.

- У спеціалізованій літературі зазначено, що будь-яке слово, незалежно від свого плану вираження і лексико-семантичного класу, може стати терміном, якщо реалізує свої системотвірні властивості для позначення спеціального поняття. Аналіз різних наукових точок зору на термін, дає підстави сформувати робоче визначення терміна маркетингу: слово чи словосполучення спеціальної сфери вживання, у нашому випадку МД, що номінує наукове чи технічне поняття в її системі термінів, яке має дефініцію. Термін є одиницею, наділеною змістом і формою, із завжди присутніми двома складовими − позначенням і позначуваним. Він володіє рисами, що висуваються до побудови та семантичної структури термінів (тенденція до відсутності синонімії, омонімії та інших лексико-семантичних явищ мови, лаконічність тощо). Термін – складне явище, що визначається віднесеністю до двох систем (понятійної системи МД та лексичної системи загальної мови); особливість його функціонування зводиться до вказаної галузі професійної діяльності та комунікації.

- У ході роботи над термінологічною системою МД були застосовані загальнонаукові (спостереження, порівняння, узагальнення) та спеціальні лінгвістичні методи (методи суцільної вибірки, контекстного спостереження, компонентного аналізу, класифікації), доповнені методом концептуального та фреймового аналізу. За допомогою кількісного аналізу здійснено опрацювання та узагальнення здобутих даних.

- Проаналізований фактичний матеріал налічує 8 597 одиниць, що дає підставу віднести термінологію маркетингу до середніх за величиною. Поряд із відносно невеликою кількістю однослівних термінів переважають бінарні терміни (5 760 або 67 % від загальної кількості лексем), елементи яких запозичені з різних сфер (фінансів, економіки, менеджменту) та загальної мови.

У термінотворенні маркетингової лексики присутні чотири способи утворення номінацій. Три з них базуються на використанні внутрішніх ресурсів мови, а четвертий – це залучення ресурсів з інших мов. Морфологічні принципи чітко диктують правила деривації, з яких кожне вказує на можливу форму слова та властиву йому інтерпретацію. Одним із найпоширеніших способів поповнення словника французької термінології маркетингу є афіксальне термінотворення, яке здійснюється за допомогою визначеного набору словотвірних суфіксів і префіксів. Модельований характер похідної одиниці, серійність словотвірного значення похідних, об'єднаних межами однієї словотвірної моделі є важливими як для створення похідних одиниць, так і для їх адекватного розуміння, що надає їм комунікативного значення.

Складні слова з окремим або ж написанням їхніх компонентів через дефіс є номіналізованими варіантами словосполучень. Одна з характерних ознак французької терміносистеми МД − наявність великої кількості субстантивно- субстантивних утворень. Частина термінів чи ТСС у своєму складі має базовий термін. Завдяки цьому словосполучення зі словами загальнолітературного фонду набувають не лише відтінку термінологічності, а й статусу термінів маркетингу.

Навіть якщо терміни семантично адаптовані з інших сфер і тісно переплітаються з базовою термінологією, завдяки набуттю нових термінологічних значень, вони сприяють відносній самостійності терміносистеми.

Абревіатури займають одне з чільних місць серед словотвірних засобів номінації. У маркетингу переважають ініціальні абревіатури: pub(licité). Джерелом створення абревіатур зазвичай є словосполучення. Зафіксовано значну кількість акронімів на позначення асоціацій, агенцій, фондів та спостерігається тенденція до їх фонетичного оформлення у вигляді власних назв або слів, що за своїм звуковим наповненням нагадують нормативні: BEATRICE. Тенденція до утворення скорочень сприяє щільнооформленості й компактності, однак це часто призводить до непорозумінь та технічних помилок у використанні абревіатур, що пов'язане з незалежним існуванням одного скорочення на позначення кількох різних терміносполучень. Саме тому їх використання повинно бути лімітованим.

Запозичення, на відміну від інших способів словотворення, сприяють появі нових лексичних одиниць. Запозичення з класичних мов (латини, старогрецької) заслуговують на особливу увагу в системі маркетингової термінології: латинські вирази оптимально корелюють зі звичною лексикою. Важливим засобом передачі іншомовних термінів є калькування. Англійські та американські терміни часто функціонують паралельно з їх французькими еквівалентами. Активізація автохтонних мовних засобів хоча й сприяє збагаченню новими словами і словосполученнями, однак призводить до утворення пасивного лексичного фонду, що збільшує кількість дублетних пар. Інтеграційний процес англіцизмів, американізмів проявляється у появі похідних. Проте, у сучасному французькому лінгвосоціумі все ж спостерігається тенденція до заміни англіцизмів французькими термінами.

МД є суто практичною дисципліною, тісно пов'язаною з побутовими, повсякденними сферами життя. Це позначилось на інших характеристиках її термінології, основні ознаки системності якої проявляються завдяки постійній динаміці процесу формування термінів. Завдяки аналізу терміносистеми виявлено 54 гніздоутворювальні терміни, навколо яких групується понад 80 % усього масиву термінів МД. Тенденція до гніздового словотворення пояснюється тяжінням до системності форми терміна, в процесі якої афікси виражають семантичні відмінності між мовними одиницями та відіграють класифікаційну роль, що відповідає зафіксованим у терміносистемі словотвірним моделям.

Синонімія, на противагу класичній термінології, не є бажаним явищем. Дослідження доводять, що у маркетингу лише невелика кількість синонімічних пар може взаємозамінюватись, що вказує на їхню "не ідеальність" з позиції концептуальної спільності. У цьому контексті йдеться про явище квазісинонімії. До того ж різниця між синонімами не проявляється у концептуальному плані − вона зумовлена зовнішніми чинниками, зокрема, рівнем мовлення, географічними, хронологічними змінами тощо. Серед термінів-синонімів склалися пари, представлені різними частинами мови; а також ТСС.

ТСС у підмові маркетингу становлять в середньому 67 % від загального масиву лексики. При цьому структурно усталені словосполучення чи колокації не створюються, а відтворюються у готовому вигляді як результат економії. Ці відтворювані мовні одиниці означають комбінування двох чи більше слів, які мають тенденцію до взаємного поєднання на основі семантичних і граматичних критеріїв. Важливого значення при цьому набуває контекст.

Терміносистема МД і склад термінів, що входять до неї, значною мірою залежать від попереднього професійного, загальнокультурного та лінгвістичного досвіду ініціаторів створення нової галузі знань і безпосередніх авторів номінації її концептів. Обов'язковою складовою мовного концепту є його оцінка, яка містить судження про ціннісну ознаку означуваного феномену, передбачає участь суб'єктів та об'єктів, підставу, мотивування та характер діяльності. "Ринок" marché (m) у всіх можливих його проявах є об'єктом МД, а концепт, представлений терміном marché, − номінативною одиницею із низкою похідних, що формують словотвірне гніздо та перебувають у відношеннях взаємозалежності. Аналіз фахових словників, навчально-методичної літератури, газетних матеріалів, на основі яких було виокремлено корпус термінів МД, свідчить про відносно невелику кількість термінів, які номінують поняття, що є суттю вказаних концептів. Шляхом дослідження виявлено 4 базові концепти: РИНОК; СКЛАДОВІ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ; ПОСЕРЕДНИК ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ОБ'ЄКТАМИ ТА СУБ'ЄКТАМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; СКЛАДОВІ ЗМІШАНОГО МАРКЕТИНГУ МД, а також 11 субконцептів: СУБ'ЄКТИ СЕРЕДОВИЩА РИНКУ; СУБ'ЄКТИ РИНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ; ПРОПОЗИЦІЯ; ПОПИТ; ЦІНА; ТОВАР; ПРОМОЦІЯ; ДИСТРИБУЦІЯ; ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ; ІНСТРУМЕНТИ; ТИПИ І ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.

Це дозволило згрупувати навколо них інші лексичні одиниці, які безпосередньо відносяться до маркетингу. Фрейм є структурованою одиницею, всередині якої виокремлюють певні компоненти і відношення між ними; це когнітивна модель, яка передає знання і погляди щодо визначеної повторюваної ситуації.

Вивчення і визначення семантико-прагматичної природи терміну сприяє розвитку компетентності учасника мультикультурної професійно-орієнтованої комунікації. У маркетингу метафора виступає носієм предметно-логічної інформації. За її посередництвом передається інформація прагматичного характеру, емоції суб'єктів та оцінки явищ МД. Пов'язана з розширенням значенням слова шляхом перенесення його на суміжні предмети чи явища, метафора є важливим засобом перетворення старого на нове на рівні семної структури слова.

"Паспорт", складений з урахуванням основних екстралінгвістичних та лінгвістичних характеристик терміносистеми МД, дає змогу отримати цілісну інформацію стосовно її структурно-семантичних та системно-функціональних параметрів тощо.

Проведене дослідження дає підставу вважати, що у терміносистемі МД вже окреслилися риси, притаманні самостійній та самодостатній терміносистемі, однак вона й надалі перебуває у процесі формування і вдосконалення.

Перспективність практичних досліджень на рівні прагмалінгвістики зумовлена застосуванням однієї з її головних категорій − оцінки. Слова, що виражають оцінку, безпосередньо пов'язані з комунікативною метою, адже висловлюють смаки та зацікавлення комунікантів, приймають участь у виборі (прийнятті рішення) та спонуканні до дії.

Список використаних джерел

1. Аверьянов А. Н. Категория "система" в диалектическом материализме / Анатолий Николаевич Аверьянов. - М.: Мысль, 1974. - 70 с.

2. Агеев В. Н. Семиотика / Владимир Николаевич Агеев. - М.: Весь мир, 2002. - 256 с.

3. Акуленко В. В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / Валерий Викторович Акуленко / под ред. А. В. Федорова. - Харьков: Харьк. ун-т, 1972. - 215 с.

4. Александровская Л. В. Семантика термина как члена общелитературной лексики (на материале английской морской терминологии): автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Л. В. Александровская. - М., 1973. - 24 с.

5. Алексеева Л. М. Проблемы термина и терминообразования: [учеб. пособие по спецкурсу] / Лариса Михайловна Алексеева. - Пермь, 1998. - 120 с.

6. Алпатов В. М. Глобализация и развитие языков / В. М. Алпатов // Вопросы филологии. - СПб.: Златоуст. - 2004. - С. 23-27.

7. Аполлонская Т. А. Семантико-синтаксический анализ именных слово сочетаний во французском языке / Т. А. Аполлонская // Проблема слова и словосочетания: [сб. научн. тр.]. - Л.: Ленингр. гос. пед. ин-т имени А. И. Герцена, 1980. - С. 75-81.

8. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: [учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Ирина Владимировна Арнольд. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Высш. школа, 1986. - 295 с.

9. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / И. В. Арнольд. - М.: Высш. школа, 1991. - 140 с.

10. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры. - М., 1990. - С. 5-32.

11. Арутюнова Н. Д. Проблемы морфологии и словообразования (на материале испанского языка // Арутюнова Н. Д. - М.: Языки славянских культур, 2007. - 284 с.

12. Арутюнова Н. Д. Сложные имена существительные и способы их образования в современном испанском языке: автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Н. Д. Арутюнова. - М., 1953. - 24 с.

13. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давыдовна Арутюнова. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 895 с.

14. Аскольдов С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов; под ред. проф. В. П. Нерознака // Русская словесность. От теории словесности к структуре текстов. Антология. - М.: Academia, 1997. - C. 267-279.

15. Астафурова Т. Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой коммуникации / Татьяна Николаевна Астафурова. - Волгоград: Волгоградский гос. ун-т, 1997. - 107 с.

16. Ашурова Д. Производное слово в свете коммуникативной теории языка (Стилистический аспект) / Деляра Ашурова. - Ташкент: Фан, 1991. - 219 с.

17. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского язика / Шарль Балли [пер. с 3–го франц. изд. Е. В. и Т. В. Вентцель; ред.. Р. А. Будагов]. - М.: Иностранная лит-ра, 1955. - 416 с.

18. Бартков Б. И. Частотность английских военных терминов и мощность их словообразовательных гнёзд / Б. И. Бартков // Особенности словообразования в терминосистеме и литературной норме. - Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1983. - C. 38-48.

19. Белявская Е. Г. Семантика слова / Елена Георгиевна Белявская. - М.: Высш. школа, 1987. - 126 с.

20. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист. - М.: Прогресс, 1974. - 447 с.

21. Благова Н. Т. К вопросу о семантических изменениях терминологической лексики / Н. Т. Благова // Вопросы семантики: [сб. научн. тр.]. - Л., 1976. - Вып. 2. - С. 122-130.

22. Болдирев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики / Н. Н. Болдирев // Вопросы когнитивной лингвистики. - С. 18-35.

23. Брутян Г. А. Языковая картина мира и её роль в познании / Г. А. Брутян // Методологические проблемы анализа языка. - Ереван: Ереванский гос. ун-т, 1976. - С. 57-62.

24. Будагов Р. А. Из истории языкознания. Соссюр и соссюрианство: материалы к курсам языкознания / Р. А. Будагов; под общ. ред. В. А. Звегинцева. - М.: Моск. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, 1954. - 31 с.

25. Будагов Р. А. Язык – реальность – язык / Рубен Александрович Будагов. - М.: Наука, 1983. - 262 с.

26. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая. - М.: Русские словари, 1996. - 411 с.

27. Виноградов В. В. Вступительное слово / В. В. Виноградов // Вопросы терминологии. - М.: Академия наук СССР, 1961. - С. 3-10.

28. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и языкография / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Наука, 1977. - 310 с.

29. Виноградов В. В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии / В. В. Виноградов // Вопросы теории и истории языка. - М.: Академия наук СССР, 1952. - С. 117.

30. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Винокур Г. О. // Труды Московского института истории, философии и литературы: сб. статей по языковедению. - М.: Изд-во Моск. ин-та ист. филос. и и лит-ры, 1939. - Т. 5. - С. 354.

31. Витгенштейн Л. Философские исследования / Людвиг Витгенштейн // Новое в зарубежной лингвистике: Лингвистическая прагматика. - Вып. 16. - М., 1985. - С. 79-128.

32. Вовченко О. О. / Комунікативно-прагматичний аспект складних іменників зі скомпресованим компонентом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць. - Київ: Київськ. нац. ун-т імені Т. Г. Шевченка, 2005. - Вип. 2. - С. 61-69.

33. Вольвачёва Н. И. Словосложение как особый вид номинации в современном французском языке: автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Н. И. Вольвачёва. - Минск, 1983. - 20 с.

34. Вольф Е. М. Метафора и оценка / Е. М. Вольф // Метафора в языке и тексте. - М.: Наука, 1988. - С. 52-65.

35. Вопросы лингвистической номинации (на материале французского языка): [межвуз. сб. научн. трудов] / ред. коллегия М. И. Улановский, Т. П. Карпакова и др. - Рязань: Рязанский гос. пед. ин-т имени С. А. Есенина, 1987. - 172 с.

36. Гаврилина И. С. Моделирование и когнитивные основания терминосистемы профилактической токсикологии в современном английском языке: автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / И. С. Гаврилина. - М., 1998. - 24 с.

37. Гак В. Г. Ассиметрия лингвистического знака и некоторые проблемы терминологии / В. Г. Гак // Семиотические проблемы языков науки терминологии и информатики. - М.: Моск. ун-т, 1971. - Ч. 1. - С. 68-71.

38. Гак В. Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте: сб. науч. ст. - М., 1988. - С. 11-25.

39. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков / Владимир Григорьевич Гак. - Ленинград: Просвещение, 1977. - 264 с.

40. Гаркавенко С. С. Маркетинг / С. С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2002. - 703 с.

41. Гірченко Т. Д. Маркетинг / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. - К.: Інкос, 2007. - 254 с.

42. Головин Б. Н. Лингвистические основы учений о терминах / Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. - М.: Высш. школа, 1987. - 104 с.

43. Гринёв С. В. Введение в терминоведение / С. В. Гринёв. - М.: Московский лицей, 1993. - 309 с.

44. Громова К. А. Когнитивные аспекты юридического термина (на материале английской юридической терминологии) / К. А. Громова // Когнитивно- прагматические особенности лингвистических исследований: [сб. научн. тр.]. - Калининград: Калининградский ун-т. - 1999. - С. 62-69.

45. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода / Вильгельм Гумбольдт // История языкознания XIX−XX веков в очерках и извлечениях. - [3-е изд., доп.]. - М.: Просвещение, 1964. - Ч. 2. - С. 85-105.

46. Даниленко В. П. Современные проблемы русской терминологии / В. П. Даниленко; под ред. В. П. Даниленко [сб. статей]. - М.: Наука. - 1986. - С. 5-22.

47. Даниленко В. П. Русская терминология (опыт лингвистического описания) / Валентина Павловна Даниленко. - М.: Наука, 1977. - 246 с.

48. Даниленко В. П. Терминология современного языка науки / В. П. Даниленко // Терминоведение и терминография в индоевропейских языках. - Владивосток, 1987. - С. 61-66.

49. Дацюк Л. С. Системообразующие и системоприобретенные свойства термина (на материале английских терминов в области физики полупроводников): автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Л. С. Дацюк. - Львов, 1989. - 24 с.

50. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. - М.: Прогресс, 1989. - 312 с.

51. Демчук Н. М. Англійські терміни економіки у сучасній французькій мові / Н. М. Демчук // Вісник Львівського ун-ту. - Серія: "Іноземні мови". - Львів: ЛНУ імені Івана Франка. - Вип. 12. - 2005. - С. 193-201.

52. Демчук Н. М. Базовий понятійно-лексичний інструментарій терміносистеми маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. - Серія: "Філологія". - К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. - Т. 14. - № 2. - С. 65-71.

53. Демчук Н. М. Визначення базового понятійного інструментарію терміносистеми маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Тези доповідей IV-ї міжнародної науково-практичної конференції ["Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах"] (Львів, 28-30 жовтня 2010 р.) / М-во України з питань надзвич.ситуацій та у справах захисту населення від наслідків катастрофи на ЧАЕС, М-во освіти і науки України, ЛДУ БЖД, КНУ імені Тараса Шевченка, КНЛУ. - Львів: Вид-во ЛДУ БЖД, 2010. - С. 15.

54. Демчук Н. М. Спеціалізація дериваційного блоку «nomina agentis» в сучасній французькій термінології маркетингу / Н. М. Демчук // Матеріали II-ї Всеукраїнської наукової конференції романістів ["Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства"] (Чернівці, 16-18 жовтня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2008. - С. 109 -111.

55. Демчук Н. М. Деривационная структура англицизмов, функционирующих в терминологии экономики французского языка / Н. М. Демчук, В. Г. Мищенко // Вопросы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения / Гос. образ. уч-ние высш. профес. обр-ния "Рос. ун-т дружбы народов". - М.: Изд-во РУДН, 2006. - С. 340-347.

56. Демчук Н. М. До проблеми терміна у сучасній французькій мові / Н. М. Демчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. - Серія: "Філологічні науки". - Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2005. - № 4. - С. 29-33.

57. Демчук Н. М. Лексико-семантические характеристики английских заимствований, функционирующих в терминологии экономики современного французского языка / Н. М. Демчук, В. Г. Мищенко // Тезисы доклада II-й международной научно-практической конференции ["Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессио нального общения"] (Москва, 19-21 апреля 2006 г.) / Гос. образ. уч-ние высш. профес. обр-ния "Рос. ун-т дружбы народов". - М., 2006. – С. 308–310.

58. Демчук Н. М. Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. - Серія: "Іноземні мови ". - Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - Вип. 22. - С. 113-119.

59. Демчук Н. М. Особливості ієрархізації базових концептів термінології маркетингу французької мови / Н. М. Демчук // Сучасні дослідження з іноземної філології: [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2011. – С. 153–161.

60. Демчук Н. М. Проблема мотивації мовного знаку у французькій мові / Н. М. Демчук // Вісник Львівської комерційної академії. - Серія: "Гуманітарні науки". - Львів: Вид-во ЛКА, 2002. - Вип. 4. - С. 279-285.

61. Демчук Н. М. Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу / Н. М. Демчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Серія: "Романо- германська філологія. Методика викладання іноземних мов". - Х.: Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2013. - № 1052. - Вип. 74. - С. 122-129.

62. Демчук Н. М. Семантико-словотвірні особливості функціонування дериваційного блоку «nomina agentis» в сучасній французькій мові / Н. М. Демчук // Записки з романо-германської філології Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. - Одеса: Фенікс, 2009. - Вип. 23. - С. 26-34.

63. Демчук Н. М. Способы словосложения в подъязыке маркетинга французского языка / Н. М. Демчук // Альманах современной науки и образования. –- ["Филологические науки. Вопросы теории и практики"]. - Серия - № 10. - Тамбов: Грамота, 2014. - С. 122-129.

64. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего похода / В. З. Демьянков // Вопросы языкознания: [сб. научн. тр.]. - М.: РАН. - 1999. - № 4. - С. 17-33.

65. Дорошенко В. Ю. Коммуникативная обусловленность функционально- стилистических особенностей делового английского языка: автореф. дисс. на соискание учëной степени д-ра филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / В. Ю. Дорошенко. - СПб., 1995. - 17 с.

66. Думбрэвяну И. М. Очерк по теории словосложения (на материале романских языков) / Иван Маркович Думбрэвяну. - Кишинёв: Штиинца. - 111 с.

67. Д'яков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д'яков, Т. Р. Кияк та ін. - К.: Академія, 2000. - 218 с.

68. Евсюкова Т. В. Лингвокультурология: учебник [Электронный ресурс] / Т. В. Евсюкова, Е. Ю. Бутенко. - [2-е изд. стер.]. - М.: Флинта. Наука, 2014. - 480 с. - Режим доступа: http://www. wap.fictionbook.ru/pages/download_prew/?file=11157367.

69. Есперсен О. Философия грамматики / Отто Есперсен. – М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1958. - 400 с.

70. Ермилова Е. В. Метафоризация мира в поэзии ХХ века / Е. В. Ермилова // Контекст. 1976. Литературно-теоретические исследования. - М.: Наука, 1977. - С. 160-176.

71. Ивина Л. В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем (на примере англоязычной терминологии венчурного финансирования): [учебно-методическое пособие] / Людмила Валерьевна Ивина. - М.: Gaudeamus, 2003 - 304 с.

72. Известия А. Н. Серия литературы и языка. - М., 2002. - Т. 61. - № 1. - 82 с.

73. Илия Л. И. Очерки по грамматике современного французского языка / Людмила Ивановна Илия. - М.: Высш. школа, 1970. - 176 с.

74. Ильина С. В. Анализ речового функционирования составных терминов в аспекте построения ИПЯ (на материале текстов по экономике, организации и управлению строительством): автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / С. В. Ильина. - Горький, 1988. - 18 с.

75. Жолковский А. К. О семантическом синтезе / А. К. Жолковский, И. А. Мельчук // Проблемы кибернетики. - Вып. 19. - М.: Наука, 1967. - С. 177-238.

76. Журавлёва Т. А. Особенности терминологической номинации / Татьяна Анатольевна Журавлёва. – Донецк: Донбасс, 1988. - 253 с.

77. Журавлёва Т. А. Монография / Т. А. Журавлёва - Донецк: Донбасс, 1998. - 252 с.

78. Звегинцев В. А. Очерки по общему языкознанию: [2-е изд., испр.]. // В. А. Звегинцев. - М.: Либроком, 2009. - 384 с.

79. Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория: [2-е изд.]. // Владимир Андреевич Звегинцев. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. - 248 с.

80. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: [учебное пособие] / Елена Андреевна Земская. - [2–е изд., испр. и доп.]. - М.: Наука, 2007. - 328 с.

81. Казарина С. Г. Типологические характеристики отраслевых терминологий / Светлана Георгиевна Казарина. - Краснодар, 1998. - 276 с.

82. Капанадзе Л. А. О понятии "термин" и "терминология" / Л. А. Капанадзе // Развитие лексики современного русского языка. - М., 1965. - С. 75-85.

83. Карасик В. И. Язык социального статуса / Владимир Ильич Карасик. - М.: Гнозис, 2002. - 333 с.

84. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. - Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с.

85. Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология / Вадим Борисович Касевич. - М.: Главная редакция восточной литературы издательства Наука, 1988. - 309 с.

86. Кияк Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения: [учеб. пособие] / Тарас Романович Кияк. - К.: УМКВО, 1989. - 103 с.

87. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / Г. В. Колшанский. - М.: Наука, 1984. - 173 с.

88. Колшанский Г. В. Контекстная семантика / Г. В. Колшанский. - М.: Наука, 1990. - 104 с.

89. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / Геннадий Владимирович Колшанский. - М.: Наука, 1990. - 103 с.

90. Кондратюкова Л. К. Аннотирование и реферирование английской научно-технической литературы / Л. К. Кондратюкова, Л. Б. Ткачева, Т. В. Акулинина. - Омск: Омский гос. техн. ун-т, 2001. - 182 с.

91. Коржева Л. Б. Мотивация композитных образований в современном французском языке / Л. Б. Коржева // Теоретические основы словосложения и вопросы создания сложных ЛЕ. - Пятигорск, 1988. - С. 102-110.

92. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки / Тетяна Анатоліївна Космеда. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - 350 с.

93. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: [підручник] / Михайло Петрович Кочерган. - К.: Академія, 1999. - 284 с.

94. Кубрякова Е. С. Ещё раз о месте словообразования в системе языка / Е. С. Кубрякова // Актуальные проблемы русского словообразования. - Ташкент: Изд-во Ташкент. ун-та. - 1975. - Т. 143. - С. 48-52.

95. Кубрякова Е. С. Обеспечение речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона / Кубрякова Е. С. // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. - М.: Наука, 1991. - 103 с.

96. Кубрякова Е. С. Общее языкознание. Внутренняя структура языка / Елена Самойловна Кубрякова. - М.: Наука, 1972. - 564 с.

97. Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е. С. Кубрякова - М.: Наука, 1986. - 159 с.

98. Кубрякова Е. С. Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики / Кубрякова Е. С. // Теоретические основы словосложения и вопросы создания сложных ЛЕ. - Пятигорск, 1988. - С. 2-23.

99. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений: семантика производного слова / Кубрякова Е. С. - М.: Наука, 1981. - 200 с.

100. Кувалдин В. Европа и США: 2 лика одной цивилизации / В. Кувалдин // Европейский альманах. История, традиции, культура. - М.: Наука, 1992. - С. 5-11.

101. Кутина Л. Л. Языковые процессы, возникающие при становлении научниых терминологических систем / Л. Л. Кутина // Лингвистические проблемы технической терминологии. - М.: Наука, 1970. - С. 82-94.

102. Лаврова А. Н. Теория стратификации лексического состава научного подъязыка (английский подъязык органической химии): автореф. дисс. на соискание учëной степени д-ра филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. Н. Лаврова. - М., 1996. - 41 с.

103. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живём / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 387-416.

104. Левашов Е. А. Ещё раз об аффиксоидах / Е. А. Левашов // Русская речь. - Нижний Новгород, 2008. - № 3. - С. 50-52.

105. Левит З. Н. Лексикология французского языка / З. Н. Левит. - М.: Высш. школа, 1979. - 159 с.

106. Лейчик B. М. Люди и слова / Владимир Моисеевич Лейчик. - М.: Наука, 1982. - 176 с.

107. Лейчик B. М. Об относительности существования термина / В. М. Лейчик // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики: [материалы науч. симпозиума]. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1971. - Ч. 2. - С. 436-442.

108. Лейчик В. М. Применение системного похода для анализа терминосистем / В. М. Лейчик // Терминоведение. - М.: Московский лицей, 1993. - Вып. 1. - С. 19-30.

109. Лейчик В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура / В. М. Лейчик. - [3-е изд.]. - М.: ЛКИ, 2007. - 254 с.

110. Лемов А. В. Система, структура и функционирование научного термина / Аркадий Владимирович Лемов. - Саранск: Мордовский ун-т, 2000. - 192 с.

111. Липилина Л. А. Когнитивные аспекты семантики метафорических инноваций: автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Л. А. Липилина. - Москва, 1998. - 24 с.

112. Лопатина Л. Е. Словосочетание / Л. Е. Лопатина // Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - С. 469-470.

113. Лопатин В. В. Современный русский язык. Теоретический курс. Словообразование. Морфология / Валерий Валентинович Лопатин. - М.: Русский язык, 1989. - 261 с.

114. Лопатникова Н. Н. Лексикология современного французского языка / Н. Н. Лопатникова, Н. А. Мовшович. - М.: Высш. школа, 1982. - 232 с.

115. Лотка О. М. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 "Германські мови" / Лотка Олена Миколаївна. - Чернівці, 1999. - 208 с.

116. Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / Д. С. Лотте. - М.: Наука, 1982. - 146 с.

117. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики / Дмитрий Семенович Лотте. - М.: АН СССР, 1961. - 158 с.

118. Лунева О. В. Лингвостатистическое исследование подъязыка специальности "Цифровые сигнальные процессоры": автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / О. В. Лунева. - Иваново, 1996. - 21 с.

119. Маковский М. М. Системность и асистемность в языке / М. М. Маковский // Опыт исследования антиномий в лексике и семантике. - М.: Наука, 1980. - 210 с.

120. Малевич Л. Д. Становлення і розвиток української гідромеліоративної термінології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л. Д. Малевич. - К., 1999. - 18 с.

121. Мархаев И. Р. Коммуникативное терминоведение: теоретико- методологические и линво-методические предпосылки / И. Р. Мархаев // Тезисы докладов международ. круглого стола ["Терминология и перевод в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве"], (Омск, 27−28 июня 1991 г.). - Омск, 1991. - С. 33-35.

122. Марчук Ю. Н. Вычислительная лексикография / Юрий Николаевич Марчук. - М.: ВЦП, 1976. - 183 с.

123. Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику: [учеб. пособие] / Валентина Авраамовна Маслова. - М.: Флинта. - 2004. - 293 с.

124. Маслова В. А. Лингвокультурология: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В. А. Маслова. - М.: Академия, 2001. - 208 с.

125. Мешков О. Д. Словосложение в современном английском языке / О. Д. Мешков. - М.: Прогресс, 1985. - 187 с.

126. Минский М. Остроумие и логика когнитивного бессознательного / М. Минский // Новое в зарубежной лингвистике. - М., 1988. - № 23. - С. 281-309.

127. Минский М. Фреймы для представления знаний / Марвин Минский / под ред. Ф. М. Кулаковой. - М.: Энергия, 1979. - 148 с.

128. Мищенко В. Г. Суффиксальная деривация терминологических имен существительных в современном французском языке (на материале терминологии физики и смежных с нею наук): дисс. … канд. филол. наук: 10.02.05 / Мищенко Валентина Григорьевна. - Львов, 1977. - 235 с.

129. Мовознавство / ред. колегія В. М. Русанівський, А. П. Грищенко, М. А. Жовтобрюх та ін. - К.: Наукова думка, Мовознавство, 1985. - 1 (109). - Січень - Лютий. - 79 с.

130. Мороховский А. Н. Слово и предложение в истории английского языка / А. Н. Мороховский. - К.: Выща школа, 1980. - 215 с.

131. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка / А. Г. Назарян. - М.: Высш. школа, 1976. - 318 с.

132. Никитина Ф. А. Влияние аналогии на словообразование (на материале родственных языков) / Ф. А. Никитина. - К.: КГУ, 1973. - 198 с.

133. Никитина Ф. А. О некоторых тенденциях в терминологическом словообразовании / Феонила Алексеевна Никитина // Структурная и математическая лингвистика. - К., 1978. - №. 6. - С. 28-34.

134. Новиков А. И. Теоретические проблемы языкового сознания / А. И. Новиков // Языковое сознание и образ мира: [сб. статей] / под ред. Н. В. Уфимцевой. - М., 2000. - С. 33-38.

135. Новодранова В. Ф. Когнитивный подход к изучению терминологии / В. Ф. Новодранова // Терминоведение. - М., 1997. - № 1-3. - С. 13-14.

136. Новое в зарубежной лингвистике: [сб. научн. трудов] / ред. Н. Н. Попов. - М., 1985. - Выпуск XVI "Лингвистическая прагматика". - С. 333-347.

137. Опарина Е. О. Концептуальная метафора / Е. О. Опарина // Метафора в языке и тексте. - М.: Наука, 1988. - С. 65-78.

138. Особенности аффиксального словообразования в терміносистемах и норме: [сб. научн. трудов] / ред. коллегия Б. И. Бартков, В. П. Кочетков и др. - Владивосток: Академия наук СССР; Дальневосточниый научный центр, 1979. - 143 с.

139. Отраслевая терминология и её экстралингвистическая обусловленность: [межвуз. сб. трудов] / ред. И. Е. Харитончик. - Воронеж: Воронежский ун-т, 1986. - 156 с.

140. Павилёнис Р. Язык. Логика. Философия / Роландас Павилёнис. - Вильнюс: Мингис, 1981. - 238 с.

141. Павилёнис Р. Проблема смысла / Р. Павилёнис. - Москва: Мысль, 1983. - 285 с.

142. Павленко А. Ф. Маркетинг / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. - К.: КНТЕУ, 2003. - 245 с.

143. Панько Т. І. Від терміна до системи (становлення марксистсько-ленінської політекономічної термінології у східнослов'янських мовах) / Таміла Іванівна Панько - Львів: Вища школа, 1979. - 145 с.

144. Петров В. В. Философия, семантика, прагматика / В. В. Петров // Новое в зарубежной лингвистике: Лингвистическая прагматика. - Вип. 16. - М., 1985. - С. 471-476.

145. Пищальникова В. А. Проблемы лингвоэстетического анализа художественного текста / Вера Анатольевна Пищальникова. - Барнаул, 1984. - 59 с.

146. Помірко Р. С. Інтерфікси: структура і функція / Р. С. Помірко // Вісник Львівського університету. - 2006. - Вип. 13. - С. 3-9.

147. Помірко Р. С. Нові слова французької мови: процеси зародження та функціонування / Р. С. Помірко, О. В. Косович. - Тернопіль−2014. - 387 с.

148. Попова И. Д. Словообразовательные процессы в современном французском языке / И. Д. Попова // Иностранные языки в школе. - М., 1976. - № 6. - С. 19-24.

149. Постовалова В. И. Наука о языке в свете идеала цельного значения / В. И. Постовалова // Язык и наука конца ХХ века: [сб. статей]. - М.: Рос. гос. гум. ун-т, 1993. - С. 342-420.

150. Прач В. П. Семантическая структура английских общеупотребительных слов и процесс терминологизации (на матери але лексики по лесотехническим специальностям): дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Владимир Петрович Прач. - Львов, 1990. - 211 с.

151. Проблема слова и словосочетания: [межвуз. сб. научн. трудов] / под. ред. Т. А. Аполлонской, С. П. Грицай, Р. Г. Коваленко и др. - Л.: Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, 1980. - 116 с.

152. Раевская О. В. Сложные слова современного французского языка (именное сложение): дис. … канд. филол. наук: 10.02.05 / Ольга Владимировна Раевская. - М., 1988. - 348 с.

153. Реформатский А. А. Введение в языковедение: [учебник для фил. фак. пед. институтов] / Александр Александрович Реформатский. - [4-е изд., испр. и доп.]. - М.: Просвещение, 1967. - 542 с.

154. Реформатский А. А. Термин как член лексической системы языка / А. А. Реформатский // Проблемы структурной лингвистики. - М., 1967. - С. 103-126.

155. Реформатский А. А. Что такое термин и терминология / А. А. Реформатский. - М.: АН СССР; Ин-т языкознания, 1959. - 14 с.

156. Рудинская Л. С. Современные тенденции развития гематологической терминологии (на материале английского языка): автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Л. С. Рудинская. - Москва, 1997. - 27 с.

157. Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності // Матеріали Всеукр. наукової конференції ["Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності"], (Львів, 25-27 січня 1999 р.) - Львів: Літопис. - 1999. - 405 с.

158. Семчинський С. В. Загальне мовознавство / Станіслав Володимирович Семчинський. - К.: ОКО, 1996. - 413 с.

159. Скляревская Г. Н. Введение / Галина Николаевна Скляревская // Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения. - СПб., 1998. - С. 7-32.

160. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка / Александр Иванович Смирницкий. - М., 1956. - 260 с.

161. Собчак Н. С. Именные атрибутивные словосочетания в современном французском языке: автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Н. С. Собчак. - Л., 1974. - 16 с.

162. Соколовська Т. Г. Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Т. Г. Соколовська. - К., 1999. - 17 с.

163. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование / Вадим Михайлович Солнцев. - М.: Наука, 1971. - 292 с.

164. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Фердинанд де Соссюр. - М.: Прогресс, 1977. - 695 с.

165. Степанова М. Д. Лексикология современного немецкого языка / М. Д. Степанова, И.И. Чернышева. - М.: Высш. школа, 1962. - 310 с.

166. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Ю. С. Степанов. - М.: Наука, 1975. - 310 с.

167. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания / Юрий Сергеевич Степанов. - [изд. 3-е]. - М.: Либроком, 2010. - 216 с.

168. Стернин И. А. Концепт и языковая семантика / И. А. Стернин // Связи языковых единиц в системе и реализации. Когнитивный аспект: [межвуз. сб. научн. трудов]. - Тамбов: Изд. ТГУ, 1999. - С. 69-75.

169. Суперанская А. В. Общая терминология: Вопросы терминологии / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. - М.: Наука, 1989. - 246 с.

170. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / Иван Павлович Сусов. - Винница: Нова Книга, 2009. - 272 с.

171. Телия В. Н. Культурно-языковая компетенция: её высокая вероятность и глубокая сокровенность в единицах фразеологического состава языка // Культурные слои во фразеологизмах и дискурсивных практиках / отв. ред. Вероника Николаевна Телия. - М.: Языки славянской культуры (Studia philologica), 2009. - 344 с.

172. Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно- оценочная функция / В. Н. Телия, В. Г. Гак // Метафора в языке и тексте. - М.: Наука, 1988. - 174 с.

173. Тираспольский Г. И. Над рукописями И. А. Куратова: поиски и находки филолога / Тираспольский Г. И. - Коми: Коми книжное изд-во, 1980. - 148 c.

174. Томахин Т. Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале американизмов английского языка): автореф. дисс. на соискание учëной степени д-ра филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Т. Д. Томахин. - М., 1984. - 32 c.

175. Уткина Ю. Э. Лексико-семантическое моделирование английской терминосистемы "Очистка природных и сточных вод" и вопросы разработки англо-русского словаря отрасли: автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Ю. Э. Уткина. - Л., 1988. - 16 c.

176. Уфимцева А. А. Слово в лексико-семантической системе языка / Анна Анфилофьевна Уфимцева. - М.: Наука, 1968. - 272 с.

177. Уфимцева Н. В. Слово, значение и языковое сознание / Н. В. Уфимцева // Концептуальный анализ языка: современные направления исследования: [сб. науч. трудов]. - Калуга: Эйдос, 2007. - С. 109-118.

178. Филмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Ч. Филмор // Новое в зарубежной лингвистике / под. ред. Л. Е. Звегинцевой. - М.: Прогресс, 1985. - Вып. ХХIII. - С. 52-93.

179. Формальная логика: [учебник для философс. фак-тов ун-тов] / отв. ред. проф. И. Я. Чупахин. - Л., 1977. - 357 с.

180. Халеева И. И. Нарративный текст как форма национально-социокультурного сознания (в подготовке переводчиков и преподавателей иностранного языка / И. И. Халеева // Актуальные проблемы преподавания перевода и иностранного языка в лингвистическом вузе. - М.: МГЛУ, 1996. - С. 72-83.

181. Халифман Э. А. Словообразование в современном французском языке / Э. А. Халифман, Т. С. Макеева, О. В. Раевская. - М.: Высш. школа, 1983. - 127 с.

182. Цаголова Р. С. Лексико-семантические особенности политико-экономической терминологии / Руфь Сергеевна Цаголова. - М.: Московский ун-т, 1985. - 146 с.

183. Цаголова Р. С. Системное исследование терминологии политической экономии: автореф. дисс. на соискание учëной степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Р. С. Цаголова. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 45 с.

184. Цыбова А. И. О соотношении комплексних единиц словообразования / А. И. Цыбова // Деривационные типы и гнёзда в синхронии и диахронии: [сб. научн. трудов] / АН СССР, Дальневосточное отделение, кафедра иностранных языков. - Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. - 208 с.

185. Чекалина Е. М. Язык современной французской прессы / Евгения Михайловна Чекалина. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 167 с.

186. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике / А. Ченки // Фундаментальные направления в современной американской лингвистике. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - С. 340-369.

187. Чупилина Е. И. Место термина в лексико-семантической системе языка / Е. И. Чупилина // Проблемы структурной лингвистики. - М.: Наука, 1967. - С. 25-31.

188. Чуча П. О. Модель світу у французькому композиті (з досвіду когнітивного моделювання) / П. О. Чуча // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: "Іноземна філологія" - К.: КиМУ, 2004. - С. 59-66.

189. Шанский Н. М. Очерки по русскому словообразованию / Николай Максимович Шанский. - М.: Изд-во МГУ, 1968. - 310 с.

190. Шевчук В. Н. Производные военные термины в английском языке / Валентин Никитич Шевчук. - М.: Воениздат, 1983. - 231 с.

191. Шелов С. Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения / Сергей Дмитриевич Шелов. - СПб.: Филол. ф-тет СПбГУ, 2003. - 280 с.

192. Шмелёв Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка) / Дмитрий Николаевич Шмелёв. - М.: Наука, 1973. - 280 с.

193. Штейнберг Н. М. Аффиксальное словообразование во французском языке. Суффиксация и префиксация / Надежда Максимилиановна Штейнберг. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - 204 с.

194. Штейнберг Н. М. Словосочетание, сложное слово или суффиксальное слово? / Н. М. Штейнберг. - М.: ИДВШ, 1977. - № 2. - С. 88-89.

195. Язык и наука конца 20 века / ред. Ю. С. Степанов. - М.: Российская АН. Институт языкознания РАН, 1995. - 420 с.

196. Язык как система и деятельность – 3: [мат-лы междунар. научн. конф.] / ред. коллегия В. И. Дегтярев, Н. В. Изотова, С. В. Ильясова и др. - Ростов н/Д.: ЛОГОС. - 2012. - 354 с.

197. Языковое сознание и образ мира: [сб. научн. статей] / отв. ред. Н. В. Уфимцева. - М.: Ин-т языкознания РАН, 2000. - С. 7-51.

198. Янко-Триницкая Н. А. Словообразование в современном русском языке / Н. А. Янко-Триницкая. - М.: Индрик, 2001. - 504 с.

199. Brunot F. Précis de Grammaire historique de la langue française / Ferdinand Brunot, Charles Bruneau. - [4-e éd.]. - Paris: Masson, 1956. - 641p.

200. Cellard J. Les racines latines du vocabulaire français / Jacques Cellard. – [3-e éd.]. - Bruxelles: Duculot, 2000. - 218 p.

201. Charaudeau P. Le discours d’information médiatique / Patrick Charaudeau. - Paris: Nathan, 1997. - 286 p.

202. Chiss J.-L. Introduction à la linguistique française / Jean-Louis Chiss, Jacques Filliolet et d’autres // Syntaxe, communication, poétique. - Paris: Hachette, 2001. - T. 2. - 159 p.

203. Choi-Jonin I. Introduction à la méthodologie en linguistique / I. Choi-Jonin, C. Delhay. - Strasbourg: Presse Universitaire de Strasbourg, 1998. - 338 p.

204. Сourrier International. - Paris, 2015. - Décembre. - № 1258; Mai. - № № 1280, 1281; Juin. - № 1284.

205. Darmesteter A. Cours de la grammaire historique de la langue française. Formation des mots et vie des mots / A. Darmesteter. - Paris, 1934. - 201 p.

206. Darmesteter A. La vie des mots / Arsène Darmesteter - Paris: Wieveg, 1877. - 307 p.

207. Darpy D. Le marketing / Denis Darpy. - Paris: Dunod, 2010. - 124 p.

208. Dauzat A. Dictionnaire étymologique de la langue française / Albert Dauzat. - Paris, 1938. - 810 p.

209. Delerm S. Les bases du marketing / Sophie Delerm, Jean-Pierre Helfer, Jacques Orsons. - Paris: Vuibert, 1995. - 191 p.

210. Demeure C. Marketing. Aide-memoire / Claude Demeure. - [6-e ed.]. - Paris: Dunod, 2008. - 400 p.

211. Denis M. Image et cognition / M. Denis. - Paris: PUF, 1982. - 284 p.

212. Deroy L. L’emprunt linguistique / Louis Deroy. - Paris: Les Belles Lettres, 1956. - 470 p.

213. Desjardins Ch. Le marketing direct en actions / Chantal Desjardins. - Paris: Les Éditions d’Organisation, 1995. - 215 p.

214. Dubois J. Étude sur la dérivation suffixale en français moderne et contemporain / Jean Dubois. - Paris: Larousse, 1962. - 119 p.

215. Felber H. Terminology manual / Helmut Felber. - Paris: UNESCO Infoterm., 1984. - 426 р.

216. Hausmann F. J. Un dictionnaire des collocations est-il possible? / Travaux de Linguistique et de Littérature. - Strasbourg: Université de Strasbourg, 1979. - XVII, 1. - P. 187-195.

217. Gary-Prieur M.-N. Les termes clés de la linguistique / Gary-Prieur Marie-Noëlle. - Paris: SEUIL, 1999. - 61 p.

218. Grevisse M. Le Bon Usage. Grammaire française / Maurice Grevisse. - [13–ème édition refondue par André Goosse]. - Paris: Duculot, 1993. - 1762 p.

219. Gross G. Les expressions figées en français: Noms composés et autres locutions / Gaston Gross. - Paris: Editions OPHRYS, 1996. - 161 p.

220. Guilbert L. La créativité lexicale / Louis Guilbert. - Paris: Larousse, 1975. - 285 p.

221. Guilbert L. La spécifité du terme scientifique et technique / L. Guilbert // Langue française. - Février, 1973. - № 17. - P. 132-136.

222. Guiraud P. L’étimologie / P. Guiraud // Тархова В. А. Хрестоматия по лексикологии французского языка (на французском языке). - Л: Просвещение, 1972. - 240 с.

223. Larmet-Demenay C. Mercatique. Reflexe STG / Carole Larmet-Demenay, Christine Frodeau, Lénaïck Pruny. - Paris: Nathan, 2006. - 255 p.

224. Lehmann A. Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie / Alise Lehmann, Françoise Martin-Bertlet. - Paris, 2000. - 201 р.

225. Les cahiers français. - Paris: Secrétariat général du Gouvernement, 1984. - Mai - Juin. - № 216. - 84 p.

226. L’Expansion. - Paris, 2012. - Mars. - № 772; Décembre 2012 - Janvier 2013. - № 781; Avril 2013. - № 783; Sерtembre 2013. - № 787.

227. Le français moderne. La synonymie en questions. Échanges entre les époques // Revue de linguistique française / directeur Klinkenberg Jean-Marie. - Paris: CILF, 2007. - № 1. - 174 p.

228. L’homme M.-C. La terminologie: principles et techniques / Marie-Claude L’homme. - Montréal: Les presses de l’Université de Montréal, 2008. - 278 p.

229. Lyons J. Linguistique générale. - Paris: Larousse. - 1970. - 384 p.

230. Martinet A. Eléments de linguistique générale / André Martinet. - Paris: Armand Colin, 1980. - 221 p.

231. Niklas-Salminen A. La lexicologie / Aïno Niklas-Salminen. - Paris: Armand Collin, 1997. - 192 p.

232. Nyrop K. Grammaire historique de la langue française / Kristoffer Nyrop. - Copenhague-Paris, 1908. - 594 p.

233. Pavel S., Nolet D. Précis de terminologie Terminologie et normalisation. Bureau de la traduction / Silvia Pavel, Diane Nolet. - Canada: Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2001. - 136 p.

234. Picoche J. Précis de lexicologie française. L’étude et l’enseignement du vocabulaire / Jacqueline Picoche. - Paris: Nathan, 1992. - 192 p.

235. Picoche J. Structures sémantiques du lexique français / J. Picoche. - Paris: Nathan, 1986. - 154 p.

236. Reddy M. J. The conduit metaphor – a case of frame conflict in our language / M. J. Reddy // Metaphor and thought. - Cambridge: Cambridge University Press, 1979. - P. 284-324.

237. Rey A. Que sais-je? La terminilogie: noms et notions / Alain Rey. – [2–e édition corrigée]. - Paris: Presses Universitaires de France, 1979. - 127 p.

238. Rey-Debove J. La linguistique du signe. Une approche sémiotique du language / Josette Rey-Debove. - Paris: Armand Colin, 1998. - 302 p.

239. Rey-Gonzalez I. La phraséologie du français / Isabelle Rey-González. - Toulouse: Presse Universitaire du Mirail, 2001. - 224 p.

240. Saussure F. de. Cours de linguistique générale / Ferdinand de Saussure. - Paris: Payot, 2005. - 513 p.

241. Sauvageot Aur. Portrait du vocabulaire français / Aurélien Sauvageot. - Paris: Larousse, 1964. - 286 p.

242. Siouffi G. 100 fiches pour comprendre la linguistique / G. Siouffi, D. Van Raemdonck. - Paris: Bréal, 1999. - 224 p.

243. Wexler P.-J. La formation du vocabulaire des chemins de fer en France 1778–1842 / Peter Wexler. - Genève: Droz, 1945. - 160 p.