Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Деловой английский язык \ 4236. Дисертаційна робота Формування англомовної компетентності в писемному мовленні майбутніх учителів з використанням веб-технологій

Дисертаційна робота Формування англомовної компетентності в писемному мовленні майбутніх учителів з використанням веб-технологій

« Назад

Код роботи: 4236

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Ділова англійська мова

Тема: Формування англомовної компетентності в писемному мовленні майбутніх учителів з використанням веб-технологій

Кількість сторінок: 188

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади формування іншомовної компетентності в писемному мовленні у майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

1.1. Сучасний стан формування іншомовної компетентності в писемному мовленні у вищих навчальних закладах

1.2. Психологічні передумови навчання писемного мовлення на І курсі мовного вищого навчального закладу

1.3. Дидактичні передумови використання веб-технологій у навчанні писемного мовлення

1.4. Лінгвістичні передумови використання веб-технологій

Висновки до розділу І

Розділ ІІ. Методика формування англомовної компетентності в писемному мовленні у майбутніх учителів з використанням веб-технологій

2.1. Зміст навчання писемного мовлення на І курсі мовного вищого навчального закладу

2.2. Етапи формування компетентності в писемному мовленні з використанням веб-технологій

2.3. Підсистема вправ для навчання англомовного писемного мовлення майбутніх учителів з використанням веб-технологій

2.4. Модель реалізації процесу навчання англомовного писемного спілкування майбутніх учителів з використанням веб-технологій

2.5. Навчальна комп’ютерна програма як електронний засіб формування компетентності у писемному мовленні

Висновки до розділу ІІ

Розділ ІІІ. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання писемного мовлення майбутніх учителів з використанням веб-технологій

3.1. Організація і проведення експериментальної перевірки ефективності методики формування компетентності у іншомовному писемному мовленні засобами веб-технологій

3.2. Результати експерименту та їх інтерпретація

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання англомовного писемного спілкування засобами веб-технологій

Висновки до ІІІ розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Сучасний стан розвитку суспільства, прагнення України інтегруватися у Європейський освітній простір, її приєднання до Болонського процесу вимагає від вищої школи концептуально нових підходів до формування змісту освіти, до пошуку нових способів оптимізації процесу навчання іноземних мов (ІМ). Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті ставить за мету завдання підготовки для сфери освіти кваліфікованих кадрів, конкурентноспроможних на ринку праці, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння й упровадження наукоємних та інформаційних технологій.

Прийнята у квітні 2011 року Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) «Сто відсотків» одним з пріоритетних завдань вбачає удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками. Водночас, доводиться визнати, що більшість учителів загальноосвітньої та викладачів вищої школи не володіють відповідними практичними навичками роботи з ІКТ. Саме тому необхідність оволодіння освітянами базовими навичками користування ІКТ з метою інкорпорування останніх у процес навчання ІМ загалом, та писемного мовлення (ПМ) зокрема, є не даниною моді, а нагальною необхідністю для викладачів, котрі прагнуть оптимізувати процес навчання, зробити його привабливим і вмотивованим для студентів і підготувати фахівців нового покоління, здатних ефективно спілкуватися як в усній, так і писемній формах.

Довгий час іншомовному ПМ відводилась другорядна роль порівняно з усним мовленням: воно було засобом формування інших мовленнєвих навичок і вмінь. Відповідно, письмові завдання мали, переважно, репродуктивний характер і зводились до написання переказів та диктантів. Однак, упродовж останніх десятиліть ситуація докорінно змінилась. ПМ набуло статусу повноправного виду мовленнєвої діяльності, що знайшло відображення у Програмі з англійської мови для університетів (2001) та сучасних чинних підручниках з англійської мови (авторів Н.В. Тучіної, І.В. Жарковської, Н.О. Зайцевої та ін., Л.М. Черноватого, В.І.Карабана, І.Ю. Набокової, М.В. Рябих, В.В. Янсон, Л.В. Свистун, С.Т. Богатирьової, С.М. Лежньова). Так, згідно Програми, уже на кінець першого курсу педагогічного ВНЗ студенти повинні вміти створювати висловлювання різних жанрів, використовуючи функціонально-смислові типи мовлення (ФСТМ) «розповідь» та «опис» [92, с. 41].

Проблема навчання іншомовного ПМ досить різнобічно висвітлювалась у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зокрема, були розглянуті такі аспекти як створення письмових текстів конкретних жанрів (Е. В. Васильєва, Л. В. Гронь, Н. В. Горобченко, О. В. Лущинська, О. В. Щур), навчання творчого письма (І. Ф. Андрійко, Д. А. Руснак), навчання професійно спрямованого ПМ (В. В. Бебих, Н. П. Горбунова, Н. В. Зінукова, Т. М. Корж, З. М. Корнєва, М. М. Метьолкіна, О. В. Пінська, Г. С. Скуратівська, О. М. Устименко), формування міжкультурного аспекту комунікативної компетенції в письмі (М. Г. Гец, Л. К. Мазунова); граматичного аспекту писемної комунікації (Г. Е. Борецька), навчання письма англійською мовою (АМ) як другою ІМ (І. М. Мельник), розробка тестових завдань із ПМ на основі інтеракціонального підходу (І. Ф. Литньова), навчання письмового іншомовного дискурсу в жанрі есе (А. В. Конобеєв), використання діалогу-журналу (Т. В. Глазунова), використання засобів електронної пошти (О. М. Середа). Досліджено методику навчання реферування й рецензування у мовному ВНЗ (Л. К. Заєва, Л. Г. Антонова), навчання експресивного письма (J. Britton, N. Bradbury, A. Quinn).

Значна увага приділяється і використанню ІКТ в навчанні ІМ, зокрема, використанню соціальних сервісів Веб 2.0 (А. М. Гольдин, Е. Д. Патаракін, Д. Б. Ярмахов, R.P.Adler, B.Alexander, T.Anderson, B.Benziger, B.Brandon, J.S. Brown, C. Dalsgaard, R. Dawson, S. Downes, L. Evans, M. & A. Nattland, S.Lee & M.Berry, M.Madden, M.Notari, P.McGee & V.Diaz, J.Siemens, D'Souza, V. Stevens, G. Vossen).

Однією з форм ІКТ, достатньо популярних в освітньому середовищі, є соціальні сервіси Веб 2.0 – інтерактивні веб-технології (соціальні мережі, Wiki, блоги, віртуальні світи, подкасти тощо). На сьогодні цей сектор Інтернету зростає найшвидше, а спілкування в форматі соціальних мереж стає одним із найпопулярніших, значно випереджаючи такі комунікативні сервіси Інтернету як чати, форуми, блоги або ж персональні сторінки.

Ідея впровадження веб-технологій у процес навчання ПМ не є новою, вона активно розроблялась у низці досліджень (Л. К. Раїцька, Д. А. Іванченко, H. Barret, A. Barlett-Brag, P. Baumgartner, J. Bloch, J. Bunari, A. Campbell, A. Carvin, J. Chao, A. Davis, B. Dieu, B. Doyle, J. Duber, P. Duffy & A. Burns, T. Fellner & M. Apple, R. Fertig & K. Trummel, S. Fielder, S. Glogoff, B. Godwin-Jones, S. Hargadon, D. Huffaker, A. Johnson, D. McDowell, L. Milligan, D. Parry, C. Polling, W.Wu). Проте у більшості випадків вона розглядається в невиправдано вузькому діапазоні, є орієнтованою більшою мірою на процес формування мовленнєвих навичок з фрагментарним використанням функції коментування. При цьому така важлива особливість, як інтерактивний характер веб-технологій, не враховується в повній мірі.

Водночас дослідники (А. В. Філатова, Е. Б. Михайлова, С. В. Титова, R. Blood) вбачають такі переваги інтеграції веб-технологій у навчальний процес:

1) використання веб-технологій сприяє організації автономної роботи студентів, що особливо важливо у світлі підписання Болонської конвенції та переходу української вищої школи на систему бакалаврату та магістратури;

2) веб-технології в силу своїх дидактичних властивостей дозволяють створити навчальне середовище, яке враховує можливості та індивідуальні особливості кожного учасника навчального процесу;

3) обмінюючись коментарями та публікуючи свої повідомлення, студенти не лише розвивають навички електронного дискурсу, але й створюють особливе віртуальне співтовариство між студентами та викладачем;

4) відкрита сторінка студентської групи розширяє межі традиційної навчальної аудиторії та змінює роль викладача, оскільки рецензентами робіт студентів можуть стати не лише викладачі, але й однолітки з інших країн, носії мови;

5) веб-технології є своєрідним психологічним інструментом, що усуває психологічні бар’єри, допомагаючи сором’язливим студентам висловитись, бути почутим, проявити себе.

Крім усіх зазначених переваг веб-технологій слід відзначити також їхню універсальність у плані політематичності та поліжанровості висловлювань, а також поліфункціональності використання (на етапах ознайомлення з текстами-зразками, написання висловлювань та їх редагування, публікації готового мовленнєвого продукту), що робить їх важливим засобом навчання ПМ на першому курсі ВНЗ.

Незважаючи на визнання значного методичного потенціалу веб- технологій і на поглиблений інтерес дослідників до вивчення проблеми навчання іншомовного ПМ, такий її аспект, як навчання ПМ із використанням веб-технологій залишається невирішеним ні в теоретичному, ні в практичному планах. Так, була виявлена майже повна відсутність дослідження методичного потенціалу найпопулярнішої на сьогодні соціальної мережі Facebook (FB). Існують лише окремі експериментальні спроби застосування FB у навчанні ПМ у ВНЗ Англії, Південної Кореї, Малайзії, Тайваню, а у США мережа FB була визнана навчальним засобом лише нещодавно. Відсутні також теоретичні дослідження використання веб- технологій з метою навчання ПМ на І курсі мовного ВНЗ, а практичне застосування веб-технологій у навчальному процесі з ІМ є фрагментарним і засвідчує загальну неспроможність викладачів запроваджувати ІКТ у навчальний процес на постійній основі.

Усе вищезазначене обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, актуальність якої зумовлена такими чинниками:

1) вимогами чинної Програми до навчання ПМ на І курсі мовного ВНЗ і недостатньою розробленістю методики формування компетентності в ПМ;

2) постійним удосконаленням ІКТ, значним дидактичним потенціалом веб-технологій і рівнем методичних розробок їх використання в навчанні ПМ;

3) потребою систематичного застосування веб-технологій у навчальному процесі з ІМ і недостатнім рівнем сформованості у викладачів необхідної компетентності, зокрема оперування згаданими засобами навчання.

Об’єктом дослідження є процес навчання іншомовного ПМ з використанням веб-технологій студентів І курсу мовного ВНЗ.

Предметом дослідження виступає методика навчання студентів І курсу мовного ВНЗ англомовного ПМ з використанням Facebook, Wiki й Quizmaker.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад навчання англомовного ПМ засобами веб-технологій; створенні на основі особистісно- діяльнісного підходу науково-обґрунтованої методики навчання ПМ студентів І курсу мовного ВНЗ засобами веб-технологій; експериментальній перевірці ефективності методики навчання ПМ студентів І курсу засобами веб-технологій.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання:

1) визначити психолінгвістичні особливості ПМ і виявити фактори, які впливають на ефективність його навчання на І курсі мовного ВНЗ;

2) обґрунтувати доцільність використання веб-технологій Facebook, Wiki та Quizmaker як засобів навчання ПМ;

3) дослідити умови навчання ПМ на І курсі мовного ВНЗ, проаналізувати сучасні програми навчання ПМ і чинні підручники АМ;

4) розробити методику формування компетентності в ПМ засобами веб-технологій на І курсі мовного ВНЗ, а також створити комплекс дотичних електронних вправ;

5) здійснити експериментальне навчання іншомовного ПМ засобами веб-технологій з метою перевірки ефективності розробленої методики та моделі навчання та укласти методичні рекомендації щодо застосування веб- технологій у процесі навчання ПМ.

Основними методами дослідження є:

1) теоретичні методи (аналіз вітчизняних і зарубіжних навчально- методичних посібників і підручників, вивчення й аналіз психологічної, психолінгвістичної, лінгвістичної й методичної літератури з проблеми навчання іншомовного ПМ, вивчення й узагальнення досвіду навчання ПМ студентів мовних ВНЗ);

2) емпіричні методи (анкетування студентів з метою встановлення ефективних методів навчання англомовного ПМ з використанням веб-технологій, організація й проведення експерименту задля перевірки запропонованої методики й моделі навчання, перевірка результатів експериментального навчання методами кількісних й якісних характеристик, методи математичної статистики для перевірки достовірності отриманих результатів).

На захист виносяться такі наукові положення:

1. Успішне навчання майбутніх учителів англомовного ПМ забезпечується використанням веб-технологій, для яких притаманні такі дидактичні можливості, як підвищення рівня змістовності ПМ завдяки використанню автентичних текстів-зразків в аудіо- та відеоформатах, активізація різних стилів учіння (вербально-лінгвістичного, логіко- математичного, візуально-просторового, кінестетичного, аудитивного, міжособистісного та внутрішньоособистісного), розвиток творчого мислення, забезпечення зворотного зв’язку, взаємодія в режимах викладач-студент і студент-студент, надання ПМ персоналізованого характеру, виконання завдань в індивідуальному темпі, створення умов для здійснення самокорекції та взаємокорекції.

2. Формування компетентності в англомовному ПМ забезпечується підсистемою вправ, що реалізується в комплексах вправ на трьох етапах навчання: 1) інструментальному, який передбачає оволодіння студентами технічними навичками роботи з веб-технологіями FB, Wiki та QM, 2) підготовчому, який націлений на формування навичок і вмінь створення висловлювань фразового й понадфразового рівнів, 3) основному, який спрямований на формування вмінь створення висловлювань текстового рівня.

3. Оволодіння компетентністю в англомовному ПМ характеризується кращими результатами за варіантом методики, у якій кількість вправ для розвитку мовленнєвих умінь створення висловлювання текстового рівня переважають над вправами формування мовленнєвих навичок та умінь створення висловлювань понадфразового рівня (у співвідношенні 2:1), ніж за варіантами, в яких виконується однакова кількість вправ на створення висловлювань фразового/понадфразового і текстового рівнів (вправи співвідносяться за пропорцією 1:1) та у якому вправи для створення висловлювань фразового й понадфразового рівнів вдвічі переважають вправи текстового рівня (вправи співвідносяться за пропорцією 2:1).

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше теоретично обґрунтовано й практично розроблено методику формування англомовної компетентності в ПМ у студентів І курсу мовного ВНЗ з використанням веб- технологій (Facebook, Wiki та комп’ютерної програми Quizmaker), зокрема, виділено етапи навчання планування та створення писемного висловлювання у жанрі твору з ФСТМ «опис» та «розповідь»; удосконалено засоби навчання ПМ завдяки застосуванню електронних комплексів вправ; подальшого розвитку набула методика навчання ПМ з комплексним та поетапним використанням веб-технологій Facebook, Wiki та Quizmaker.

Практичне значення дослідження полягає у розробці комплексів вправ для навчання ПМ з використанням веб-технологій, моделі організації процесу навчання англомовного ПМ, укладанні методичних рекомендацій щодо застосування веб-технологій у процесі навчання ПМ.

Структура та обсяг дисертації зумовлюється її цілями та завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел загальною кількістю 174 найменування (з них 47 англійською та німецькою мовами), 10 додатків. Загальний обсяг дисертації – 188 сторінок. Кількість таблиць – 18, рисунків – 42. Додатки викладено на 76 сторінках.

Висновки

У результаті проведеного наукового дослідження було теоретично обґрунтовано, практично розроблено та експериментально перевірено методику навчання майбутніх учителів ПМ з використанням веб-технологій. Аналіз теоретичних та опрацювання практичних результатів дозволили дійти таких висновків та рекомендацій.

1. Було проаналізовано психолінгвістичні особливості ПМ та виявлено фактори, які впливають на ефективність навчання писемного висловлювання на 1 курсі мовного ВНЗ, з позиції підходу, запропонованого І. О. Зимньою. Було виділено компоненти навчальної діяльності, проаналізовано основні потреби і мотиви. Розглянуто мотиви, що спонукають студентів до вивчення ІМ та фактори, що впливають на їхню мотивацію, визначено характер мотиваційної структури, її ступені стійкості.

2. Було визначено історико-педагогічні передумови становлення методики навчання ПМ. Встановлено, що проблемі вивчення ПМ присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, методистів та психологів. В останні десятиліття веб-технології, що надзвичайно активно розвиваються, спричинили появу низки наукових досліджень. Так, було досліджено методичні можливості таких жанрів веб-технологій як електронна пошта, блог, Twitter, Wiki. Щоправда, використання в навчанні ПМ такого популярного жанру веб-технологій, як соціальна мережа, ігнорується більшістю дослідниками, існують лише нечисленні дослідження їхнього методичного потенціалу в США та країнах Сходу.

3. Нами було здійснено аналіз змісту навчання англомовного ПМ на І курсі ВНЗ. Були визначені вміння, що необхідні студентам для реалізації задач, поставлених Програмою з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання). Досліджено вплив використання веб- технологій на зміст навчання. Встановлено, що створена нами методика навчання англомовного ПМ з використанням веб-технологій здатна значно розширити соціокультурні знання студентів, покращити їхні практичні та інтеркультурні навички.

4. Було запропоновано та проаналізовано етапи навчання майбутніх учителів англомовного ПМ з використанням веб-технологій: 1) нульовий (інструментальний), 2) підготовчий (формування навичок та вмінь створення висловлювань понадфразового рівня) та 3) основний (формування вмінь створення висловлювань текстового рівня). Підготовчий та основний етапи, в свою чергу, складаються з двох підетапів (підготовчий 1.1 – ознайомлення із особливостями відповідного ФСТМ, підготовчий 1.2 - оволодіння навичками та вміннями створення висловлювань понадфразового рівня, основний 2.1 – оволодіння вміннями створення висловлювань текстового рівня, основний 2.2 - контроль, взаємоконтроль та аналіз помилок). На інструментальному етапі знімаються технічні труднощі, набуваються навички користування різноманітними веб-ресурсами.

Метою підетапу 1.1 є ознайомлення студентів з особливостями відповідного ФСТМ. Серед задач цього підетапу можна виділити пред’явлення студентам тексту-зразка, що супроводжується детальними покроковими інструкціями-пам’ятками (tips), котрі пояснюють та деталізують структурні та лінгвістичні особливості тексту цього типу.

Підетап 1.2 присвячений формуванню навичок та вмінь створення висловлювань понадфразового рівня типу «опис» та «розповідь». З цією метою виконуються вправи на підстановку, трансформацію, заміну та комбінування (matching) на рівні фрази та понадфразової єдності.

На підетапі 2.1 студенти власне пишуть твір. При цьому здійснюється як контроль з боку викладача, так і самоконтроль і взаємоконтроль. Підетап 2.2 присвячений контролю, взаємоконтролю та виправленню помилок. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання кожного етапу, надано їхню детальну характеристику; розглянуто веб-технологію FB як основну платформу для реалізації етапів нашої методики.

5. Виокремлення етапів дозволило розробити підсистему вправ для навчання майбутніх учителів англомовної компетентності в ПМ з використанням веб-технологій. Визначено ефективні платформи для навчання ПМ – соціальна мережа FB, платформа Wiki та комп’ютерна програма QM. Мережа FB використовується для створення та реалізації студентської робочої групи, обміну інформацією, повідомленнями, виконання завдань, платформа Wiki слугує як допоміжний засіб для взаємоперевірки та корекції студентами писемних висловлювань з подальшою їх публікацією у FB, а комп’ютерна програма QM дозволяє створити електронний комплекс вправ

 Створена нами підсистема вправ умовно поділена на три групи:

1) вправи для формування технічних навичок;

2) вправи для формування мовленнєвих навичок і вмінь;

3) вправи для формування розвитку умінь письма та реалізується на трьох етапах, зазначених вище.

Детально розглянуто приклади вправ кожної групи, продемонстровано можливості їх використання в процесі навчання ПМ.

6. Було розглянуто процес підготовки, організації та проведення експериментального навчання, мета якого полягала у перевірці ефективності розробленої нами методики навчання, призначеної для формування англомовної компетентності в ПМ у майбутніх учителів. Було визначено головні етапи експерименту, відібрано завдання, описано процес проведення експериментального навчання та доекспериментального та післяекспериментального зрізів.

Експериментальне навчання, проведене з метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання агломовного ПМ з використанням веб-тенологій, було природним, базовим, вертикально-горизонтальним, відкритим методичним експериментом, який проводився без спеціального відбору студентів в умовах природного навчального процесу. Вертикальний характер експерименту полягав у виявленні загальної ефективності розробленої методики навчання майбутніх учителів англомовного ПМ з використанням веб-технологій. Горизонтальний характер полягав у тому, щоб порівняти результати навчання за трьома варіантами методики навчання. Вертикально-горизонтальний характер експерименту дозволив визначити ефективніший варіант методики навчання майбутніх учителів англомовного ПМ з використанням веб-технологій.

Головна відмінність трьох запропонованих варіантів методики полягала в співвідношенні кількості вправ, які виконувались на рівні фрази, понадфразової єдності та тексту і застосовувались на різних етапах навчання ПМ з використанням веб-технологій.

Після порівняння результатів експериментального навчання за варіантами методикам А, Б і В було визначено, що

- оскільки коефіцієнт навченості у трьох експериментальних групах за наведеними критеріями перевищив середній коефіцієнт навченості 0,7 (за В. П. Беспальком), то усі запропоновані варіанти методики навчання студентів англомовного ПМ засобами веб-технологій слід вважати ефективними;

- зважаючи на те, що в ЕГ-3 загальний приріст є вищим, ніж в ЕГ-1 та ЕГ-2, ефективнішим варіантом методики навчання студентів англомовного ПМ засобами веб-технологій слід вважати варіант В, в якому вправи на основному етапі виконувались зі співвідношенням 1:2 (вправи для розвитку мовленнєвих умінь створення висловлювань текстового рівня домінували над вправами для формування мовленнєвих навичок та умінь створення висловлювань понадфразового рівня).

Експериментальне навчання дозволило практично переконатися в тому, що запропонована методика навчання ПМ сприяє ефективному формуванню англомовної компетентності в ПМ майбутніх учителів, а отримані результати свідчать про доцільність упровадження моделі формування англомовної компетентності в ПМ засобами веб-технологій на практичних заняттях з АМ у ВНЗ.

Таким чином, результати експериментального навчання підтверджують ефективність розробленої методики та дають підставу рекомендувати її до впровадження у ВНЗ України. Було створено методичні рекомендації щодо використання запропонованої методики навчання ПМ з використанням веб-технологій, у яких наведено численні переваги використання методики: (уможливлює контроль роботи всіх студентів групи в режимі реального часу, задовольняє потреби студентів з різними стилями учіння, спонукає студентів до позааудиторної роботи, сприяє здійсненню самоконтролю та взаємоконтролю, забезпечує постійний контроль з боку викладача, дозволяє зберігати усі матеріали, необхідні для роботи, онлайн, забезпечує робочу групу FB аудиторією, покращує взаємодію між студентами та викладачем), обґрунтовано доцільність її імплементування в освітній процес. Наведено основні умови успішного використання методики: доступ до мережі Інтернет, наявність необхідної комп’ютерної техніки, високий рівень сформованості інструментальних навичок, чітке дотримання етапів запропонованої методики.

Отримані результати свідчать про необхідність та доцільність подальшого теоретичного та практичного дослідження у напрямку використання веб-технологій для навчання студентів інших видів МД.

Список використаних джерел

1. Адрійко І. Ф. Навчання творчого письма студентів мовних спеціальностей / І. Ф. Андрійко // Іноземні мови. – № 4. – 2011. – С. 26-29.

2. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

3. Алтухова М. К. Обучение творческой письменной речи студентов третьего курса языкового педагогического вуза: на материале английского языка: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Алтухова Мария Кимовна. – СПб., 2003. – 280 с.

4. Артюхин В. В. Веб 2.0 как источник неконструктивной активности в Интернете / В. В. Артюхин // Образовательные технологии и общество. – 2010. -№ 2, том 13.- С. 327-344.

5. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева – М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – 688 с.

6. Асмус Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Асмус Нина Геннадьевна. – Челябинск, 2005. – 266 с.

7. Ахренова Н. А. Интернет-дискурс как глобальное межкультурное явление и его языковое оформление: автореф. дис. … док. филол. наук: 10.02.19 / Ахренова Наталья Александровна. – М., 2009. – 35 с.

8. Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – К.: ЦУЛ, 2002. – 448 с. – (Серія: Математичні науки).

9. Бебих В. В. Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемного спілкування: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Бебих Валентина Володимирівна. – К., 2009. – 24 с.

10. Беженар І. В. Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовленнєя з використанням мовного портфеля: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Беженар Ірина Володимирівна. – Запоріжжя. – 2012. – 324 с.

11. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / Владимир Павлович Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.

12. Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы // Иностранные языки в школе. 2002. №: 2. – С. 11-15.

13. Бим И. Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам на старшей ступени // Иностранные языки вшколе. 2004. №: 5. – С. 8-11.

14. Бігич О. Б. Використання Facebook у навчанні студентів англомовного письма: за та проти / О. Б. Бігич, М. С. Глазунов // Nauka i Inowacja-2013: materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 07-15 października 2013 roku, Przemyśl. – 88 Str. – Str. 40-43.

15. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: [підручник] / М. Т. Білуха. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.

16. Борецька Г. Е. Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Борецька Ганна Едуардівна. – К., 2005. – 22 с.

17. Бубнова Д. В. Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Бубнова Дінара Володимирівна. – К., 2007.

18. Васильєва Е. В. Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Васильєва Ельза Вячеславівна. – К., 2005. – 24 с.

19. Воробьева С. Р. Мотивационные стратегии поведения личности при изучении иностранного языка: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Воробьева Светлана Романовна. – М., 2004. – 25 с.

20. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.

21. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для учителя. - М.: АРКТИ, 2000. - 192 с.

22. Гец М. Г. Обучение студентов языкового вуза творческой речи в контексте межкультурной коммуникации (англ. яз.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Марина Геннадиевна Гец. – Минск, 2003. – 20 с.

23. Глазунов М. С. Facebook як сучасний засіб навчання майбутніх учителів англомовного писемного мовлення / Глазунов Максим Станіславович // Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка і психологія». – Вип. 22 – К.: КНЛУ, 2013. – С. 211-216.

24. Глазунов М. С. Вправи для навчання англомовного письма із застосуванням Wiki-технологій / М. С. Глазунов // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-практ. конф., 19-21 берез. 2014. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 702 с. – С. 541-543.

25. Глазунов М. С. Експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх учителів компетентності в писемному мовленні з використанням веб-технологій / Глазунов Максим Станіславович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – Вип. 42 – Київ-Вінниця, 2015. – С. 200-205.

26. Глазунов М. С. Етапи навчання студентів англомовного письма засобами соціальної мережі Facebook / Глазунов Максим Станіславович // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 41. – Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2014. – С. 16-23.

27. Глазунов М. С. Засоби Веб 2.0 у навчанні англомовного письма: рекомедації щодо використання / Максим Станіславович Глазунов // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 груд. 2014 року: у 4 ч. – Ч. 3. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – С. 32-34.

28. Глазунов М. С. Комунікативний підхід у навчанні писемного мовлення / М. С. Глазунов, Т. В. Глазунова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі: матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф., 9 квіт. 2015. – м. Вінниця. – С. 33-36.

29. Глазунов М. С. Майбутній учитель англійської мови в процесі формування компетентності в письмі за допомогою технології Веб 2.0 / М. С. Глазунов // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: [колективна монографія] / за ред. О. Б. Бігич. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 87–95.

30. Глазунов М. С. Мікроблоггінг у навчанні англомовного письма / Максим Станіславович Глазунов // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичі засади та прикладні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково- практ. конф., 10 квіт. 2014 р. м. Вінниця. – 263 с. – С. 22-23.

31. Глазунов М. С. Модель ефективного використання технологій Веб 2.0 для навчання студентів англомовного письма / М. С. Глазунов // Лінгвістична теорія та практика: історичне надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку: матеріали VIII міжнародної науково-практ. конф. (Одеса, 12-13 груд. 2014 р.). – С. 60–66.

32. Глазунов М. С. Мотиваційний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов / Максим Станіславович Глазунов // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичі засади та прикладні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф., 10 квіт. 2013 р. м. Вінниця. – 283 с. – С. 27-28.

33. Глазунов М. С. Навчальна комп’ютерна програма Quizmaker як електронний засіб формування у студентів компетентності в англомовному письмі / Глазунов Максим Станіславович // Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка і психологія». – Вип. 23 – К.: КНЛУ, 2014. – С. 139-146.

34. Глазунов М. С. Обучение студентов языкового вуза англоязычной письменной речи средствами Веб 2.0. / М. С. Глазунов // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки: [Электронный ресурс]. – 2014. – № 3. – Режим доступа: http://apriori-journal.ru/seria1/3-2014/Glazunov.pdf.

35. Глазунов М. С. Психологічні передумови застосування веб-технологій у навчанні іншомовного письма студентів-філологів / М. С. Глазунов // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали Міжнародної науково-практ. конф., 3-5 квіт. 2013. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 520–522.

36. Глазунова Т. В. Навчання англомовного писемного мовлення: психологічний аспект / Т. В. Глазунова, М. С. Глазунов // Вісник Житомирського державного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2015 с. – Вип. 3 (81). – С.60–64.

37. Глазунова Т. В. Обучение письменному общению на английском языке с применением "диалога-журнала" (2-ой курс языкового педвуза): дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тамара Владимировна Глазунова. - К., 1997. - 214 с.

38. Горбунова Н. П. Навчання студентів ділового англійського писемного мовлення в магістратурі немовного вузу / Н. П. Горбунова. – Сімферополь, 2011. – С. 1-4.

39. Горобченко Н. В. Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Горобченко Наталія Володимирівна. – К., 2006. – 21 с.

40. Гронь Л. В. Навчання вільного переказу майбутніх учителів англійської мови: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Гронь Лариса Василівна. – К., 2001. – 19 с.

41. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков (Спецкурс) / П. Б. Гурвич. – Владимир, 1980. – 104 с.

42. Дейк, ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. / Т. А. ван Дейк. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.

43. Елашкина Н. В. Формирование учебной компетенции в условиях дистанционного обучения студентов иноязычному общению: начальный этап языкового вуза: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Елашкина Наталья Викторовна. – Иркутск, 2006. – 199 с.

44. Еремеева В. Д., Хризман Т. П. Мальчики и девочки - два разных мира. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. - 400 с.

45. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. – М.: Издательство Академии педагогических наук, 1958. – 461 с.

46. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю.Ніколаєва]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

47. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. пособие [для студ. высших пед. учеб. заведений] / В. И. Загвязинский, Р. А. Атаханов. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

48. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку / И. А. Зимняя. – М.: Русский язык, 1989. – 219 с.

49. Зимняя И. А. Компетентностный подход в образовании. // Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - С. 7-12.

50. Зінукова Н. В. Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково-інформаційної документації: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Зінукова Наталя Вікторівна. – К., 2004. – 21 с.

51. Иванченко Д. А. Перспективы применения блог-технологий в интернет- обучении / Д. А. Иванченко // Інформатика и образование. – 2007. – №2. – С. 120-122.

52. Изюмова С. А. Природа мнемических способностей и дифференциация обучения / С. А. Изюмова; РАО, Психологический ин-т. – М.: Наука, 1995. – 382 с.

53. Каменская Т. Н. Понятие дискурса в лингвистике [Електронний ресурс] / Т.Н. Каменская. − Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Philologia/60574.doc.htm.

54. Карасик В. И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 2000 (а). – С. 5–20.

55. Касумова М. Ю. Компьютерный дискурс как полиаспектная разновидность речи / М. Ю. Касумова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. – 2009. – Т. 17, вип. 15(2). – С. 52-59.

56. Киктева Ксения Сергеевна. Методика формирования иноязычных межкультурных умений письменной речи юристов (неязыковой вуз, английский язык): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Киктева Ксения Сергеевна. – М, 2009. – 20 с.

57. Китайгородская Г. А. Интенсивное обучение иностранным языкам. Теория и практика / Г. А. Китайгородская. М.: Вісшая школа; Научно- образовательный центр «Школа Китайгородской». – 2009. – 277 с.

58. Клименко О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса / О. А. Клименко // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). - СПб.: Реноме, 2012. - С. 405-407.

59. Колкер Я. М. Теоретическое обоснование последовательности обучения письменному выражению мыслей на иностранном языке: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Колкер Яков Моисеевич. – М, 1975. – 242 с.

60. Кондакова Н. Н. Методика предупреждения ошибок в иноязычной письменной речи (английский язык, языковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кондакова Наталья Николаевна. – Тамбов. – 2006. – 184 с.

61. Конобеев А. В. Обучение письменному иноязычному дискурсу в жанре эссе (на материале младших курсов языкового вуза): дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Конобеев Алексей Васильевич. - Тамбов, 2001. - 180 с.

62. Корж Т. М. Навчання студентів технічних ВНЗ анотування англійських професійно орієнтованих текстів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. М. Корж. – К., 2008. – 24 с.

63. Корнєва З. М. Методика навчання майбутніх економістів англійському діловому мовленню на основі технологій занурення: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Зоя Михайлівна Корнєва. – К., 2006. – 22 с.

64. Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Крівчикова Галина Федорівна. – К., 2005. – 27 с.

65. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Избранные психологические труды / А. А. Леонтьев. – М.: Изд- во Московского психолого-социального института, Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. – 536 с.

66. Литньова І. Ф. Інтеракціональний підхід до розробки комплексу тестових завдань з писемного мовлення для студентів першого курсу педагогічного університету / Литньова І. Ф. // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2004. - Вип. 7. - С. 126-132.

67. Лущинская О. В. Обучение студентов неязыкового вуза письменному дискурсу (на материале англоязычных печатных средств массовой информации): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Владимировна Лущинская. - Минск, 2008. - 26 с.

68. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: учеб. пособие: [для студ. филол. спец. вузов] / Михаил Васильевич Ляховицкий. – М.: Высш. школа, 1981. – 159 с.

69. Мазунова Л. К. Письмо на иностранном языке как предмет обучения и исследований. М., 1999. - С. 68-82.

70. Мазунова Л. К. Система овладения культурой иноязычного письма в языковом вузе: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / Лидия Константиновна Мазунова. – М, 2005. – 318 с.

71. Максимов В. Г. Педагогическая диагностика в школе: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. Г. Максимов. – М.: Академия, 2002. – 272 с.

72. Маркова Ю. Ю. Методика развития умений письменной речи студентов на основе вики-технологии: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Маркова Юлия Юрьевна. – Тамбов. – 2011. – 187 с.

73. Мельник І. М. Навчання студентів-філологів письма англійською мовою як другою іноземною (перший рік навчання): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Миколаївна Мельник. – К., 2001. – 19 с.

74. Метьолкіна М. М. Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Марія Миколаївна Метьолкіна. – Одеса, 2009. - 18 с.

75. Мильруд Р. П. Методика обучения иноязычной письменной речи / Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1997. – №2. – С. 5-11.

76. Мильруд Р. П. Порог ментальности российских и английских студентов при соприкосновении культур / Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – М., №4, 1997. – С. 4-11.

77. Миролюбов А. А. Изучение иностранных языков в школе: новые перспективы / А. А. Миролюбов // Иностранные языки в школе. – М., № 1, 1998. – С. 3-6.

78. Михайлова Е. Б. Формирование профессионально-иноязычной компетентности студентов инженерных специальностей с использованием средств информационных и коммуникационных технологий: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Екатерина Борисовна Михайлова. – Нижний Новгород, 2012. – 20 с.

79. Москалець О. О. Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням комп'ютерних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Москалець Олена Олександрівна. – К., 2009. – 22 с.

80. Невская В. И. Обучение студентов старших курсов языковых институтов / факульетов / творческому высказыванию на изучаемом языке: автореф. дис. … канд. пед. наук: - М, 1968. – 23 с.

81. Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Улан-Удэ, 1974.

82. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентісного підходу / Софія Юріївна Ніколаєва // Іноземні мови. – № 2. – 2010. – С. 11-17.

83. Орлов Ю. М. Потребностно-мотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов вуза: автореф. дис. … докт. психол. наук. – М, 1984. – 34 с.

84. Павельева Т. Ю. Методика развития умений письменной речи студентов стредством учебного Интернет-блога (английский язык, языковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Павельева Татьяна Юрьевна. – Тамбов. – 2010. – 157 с.

85. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному общению. М., 1985. – 208 с.

86. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. - М.: Рус. Яз., 1989. - 276 с.

87. Пассов Е. И. Урок иностранного языка / Е. И. Пассов, Е. И. Кузовлева. – Ростов н / Д: Феникс: Глосса-Пресс, 2010. – 640 с. – (Настольная книга преподавателя иностранного языка).

88. Пінська О. В. Навчання майбутніх учителів професійно спрямованої писемної комунікації англійською мовою як другою іноземною: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Олена Валеріївна Пінська. – К., 2001. – 20 с.

89. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие / Ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 1999. – 224 с.

90. Полат Е. С. Обучение в сотрудничестве / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2000. – №1. – С. 3-10.

91. Полетаев А. А. Обучение письменной аргументированной речи посредством учебного блога: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Полетаев Александр Александрович. – Волгоград. – 2012. – 21 с.

92. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін., Київ. держ. лінгв. ун-т та ін. – К.: The British Council, 2001. – 245 с.

93. Пустовалова О. В. Методика развития умений письменной речи студентов на основе сервиса "Твиттер": автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Пустовалова Ольга Викторовна. – Тамбов. – 2012. – 25 с.

94. Раицкая Л. К. Дидактические и психологические основы применения технологий Веб 2.0. в высшем профессиональном образовании: [монография] / Раицкая Л. К. – М.: МГОУ, 2011. – 173 с.

95. Распопина Е. Ю. Дифференциальные и жанровые особенности компьютерного Интернет-дискурса / Е. Ю. Распопина // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – №1. – 2010. – С. 125- 132.

96. Ротенберг В. С, Бондаренко С. М. Мозг. Обучение. Здоровье: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 239 с.

97. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер. – 2002. – 720 с.

98. Руснак Д. А. Навчання студентів французького писемного мовлення з використанням рекламніх матеріалів / Д. А. Руснак // Іноземні мови. – № 4. – 2011. – С. 21-25.

99. Сабанова Л. В. Формирование профессионально ориентированной письменной речи на продвинутом этапе подготовки студентов языкового педагогического вуза (французкий язык): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сабанова Лия Валентиновна. – М, 2007. – 225 с.

100. Сафонова В. В. Социокультурный подход к обучению иностранному языку как специальности: Дис.... докт. пед. наук. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1992. – 528 с.

101. Свиридюк В. П. Навчання німецького ПМ студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Свиридюк Віра Петрівна. – К., 2007. – 21 с.

102. Сергеева Е. В. Методика обучения тематическому соответствию иноязычного дискурса Эссе (языковой вуз, 1 курс): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сергеева Екатерина Викторовна. – Тамбов. – 2005. – 180 с.

103. Середа О. М. Навчання майбутніх філологів писемного спілкування німецькою мовою засобами електронної пошти: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Середа Оксана Михайлівна. – К., 2006. – 168 с.

104. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб.: ООО “Речь”, 2003. – 350 с.

105. Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. – М.: ТЦ Сфера, 2003. - 288 с.

106. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С. 3-7.

107. Скуратівська Г. С. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Галина Степанівна Скуратівська. – К., 2002. – 20 с.

108. Смирнов Ф. О. Национально-культурные особенности электронной коммуникации на английском и русском языках: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Смирнов Федор Олегович. – Ярославль, 2004. – 224 с.

109. Соколова С. В. Підготовка майбутнього вчителя для навчання старшокласників використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні англійською мовою: дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Соколова Світлана Володимирівна. – К., 2006. – 176 с.

110. Сорокина И. Г. Обучение письму как компонент подготовки по иностранному языку / И. Г. Сорокина, Т. К. Цветкова // Вопросы филологии. – 2010. – №1 (34). – С. 102-113.

111. Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. – М.: Мир, 1983. – 256 с.

112. Сысоев П. В. Вики-технология в обучении иностранному языку / П. В. Сысоев // Язык и культура. – № 3 (23). – 2013. – С. 140-152.

113. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Блог-технология в обучении иностранному языку / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев // Язык и культура. - №4. – 2012. – С. 115-127.

114. Сысоев П. В., Евстигнеев М.Н. Технологии Веб 2.0 в создании виртуальной образовательной среды для изучения иностранного языка / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. – 2009. – №3. – С. 26-31.

115. Тарнаева Л. П. Обучение студентов 5-го курса языкового педагогического вуза письменной речи в контексте диалога культур (Английский язык как вторая специальность): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Тарнаева Лариса Петровна. – СПб, 2000. – 16 с.

116. Тарнопольський О. Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою: посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. - Вінниця: Нова Книга, 2008. - 288 с.

117. Татаринова М. А. Теоретические основы создания и использования дистанционного курса обучения иноязычной письменной речи для студентов 2-3 курсов лингвистического вуза (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Татаринова Мария Андреевна. – М, 2005. – 214 с.

118. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. Пособие). – М.: Слово, 2000. – 624 с.

119. Титова С. В. Информационно-коммуникационная модель обучения иностранным языкам: автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / Светлана Владимировна Титова. – М, 2003. – 150 с.

120. Титова С. В. Ресурсы и службы Интернета в преподавании иностранных языков. – М.: Издательство Московского университета. – 2003. – 267 с.

121. Трошева Т. Система функционально-смысловых типов речи в современном русском языке (описание – повестование – рассуждение – предписание – констатация) / Т. Трошева//Филолог. Научно-методический культурно-просветительский журнал. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. – № 2. –2015. – Режим доступу: http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_2_35.

122. Устименко О. М. Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньоторговельної діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Михайлівна Устименко. – К., 2002. – 22 с.

123. Филатова А. В. Оптимизация преподавания иностранніх языков посредством блог-технологий: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Филатова Анна Владимировна. – М, 2009. – 23 с.

124. Хизроева З. М. Устойчивость мотивации как фактор овладения иностранным языком (в соавт. с Е. И. Савонько) / Сб. научн. тр. Моск. гос. ин- та иностр. языков им. М. Тореза. - М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1988, вып. 282. – С. 13-22.

125. Хмелидзе И. Н. Обучение иноязычной письменной речи студентов неязыковых специальностей на основе автономного подхода (немецкий язык, базовый курс): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Хмелидзе Ирина Николаевна. – Томск. – 2009. –256 с.

126. Шегай Н. А. Интенсификация процесса обучения устному и письменному монологическому высказыванию на английском языке студентов технического колледжа с использованием цифрового лингвистического класса: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Шегай Наталья Александровна. – СПб, 2012. – 22 с.

127. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам: монография / Э. А. Штульман; под ред. З. Д. Поповой. - Воронеж: Воронеж. ун-т, 1971. - 144 с.

128. Albert M., Obler L. (1978). The bilingual brain: Neuropsychological and neurolinguistic aspects of bilingualism / M. Albert, L. Obler. – New York: Academic Press, 1978.

129. Anderson R. Stories about struggling readers and technology / R. Anderson, E. Balajthy – The Reading Teacher. – 2009. – P. 540-542.

130. Bauer R. Programmierung von Fremdsprachenlernproblemen: Einige Grundbegriffe / Bauer R. // English. – 1990. – No. 25 (3). – S. 103–106.

131. Blattner G. Facebook in the Language Classroom: Promises and Possibilities / G. Blattner, M. Fiori – International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2009. – P. 17-28.

132. Brenner G. Kreatives Schreiben: Ein Leitfaden für die Praxis / Gerd Brenner. – Frankfurt am Main: Cornelsen Scriptor, 1994. – 192 S.

133. Cheung C. M. K. Online Social Networks: Why Do Students Use Facebook? / C. M. K. Cheung, P. Y. Chiu, M. K. O. Lee – Computers in Human Behavior. – 2011. – P. 1337-1343.

134. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001. Council of Europe. Cambridge University Press. - 273 p.

135. Crystal D. ‘O brave new world, that has such corpora in it! [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.davidcrystal.community.librios.com/?fileid=-4123.

136. Crystal D. Language and the Internet / D. Crystal. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 272 p.

137. Crystal D. The changing nature of text: a linguistic perspective [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.davidcrystal.community.librios.com/?fileid=- 4122.

138. DeLambo D. A., Homa D., Peters R. H., DeLambo A. M., & Chandras K. V. Facebook and social media: Implications for Counseling College Students. [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://counselingoutfitters.com/ vistas/vistas11/Article_68.pdf.

139. E. Cunha Analyzing the Dynamic Evolution of Hashtags on Twitter: a Language-Based Approach // Proceedings of the Workshop on Language in Social Media. – Portland, Oregon, 2011. – P. 58-65.

140. Farris-Berg K. Listening to student voices on technology: today’s tech-savvy students are stuck in text-dominated schools / K. Farris-Berg – Center for Policy Studies and Hamline University. – Education Evolving, 2005. – 16 p.

141. Finger H. Veränderbare Computer-Übungsprogramme / Hans Finger. // Materialien Deutsch als Fremdsprache. – 1990. – No. 29. – S. 409–412.

142. Gardner, R. C., Lambert, W. E. Motivational variables in second language acquisition // Canadian Journal of Psychology. – 1959. – №13. – P. 266-272.

143. Glazunov M. Cultural competence: Internet language / M. Glazunov // Молодь України в контексті міжкультурної комунікації: матеріали Х Всеукраїнської науково-практ. конф., 2 квіт. 2013 р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 352 с. – С. 334-335.

144. Goodwin-Jones B. Blogs and wikis: Environments for on-line collaboration // Language Learning & Technology. – 2003. – №7(2). – P. 12-16.

145. Hilton J. & Plummer K. To Facebook, or not to Facebook? // Digital Culture & Education. – 2012. – №4 (2). – P. 203-217.

146. Hokanson B. The impact of the Internet on language // Theory of Electronic Design. – 2008. – P. 1-9.

147. Kabilan M. K. Facebook: An Online Environment for Learning of English in Institutions Of Higher Education? / M. K. Kabilan, N. Ahmad, M. J. Z Abidin. – The Internet and Higher Education. – 2010. – P. 179-187.

148. Karpati, A. Web 2 technologies for net native language learners: a “social CALL” / A. Karpati – ReCALL, vol. 21. – 2009. – P. 139-156.

149. Kent N. Different worlds? A comparison of young people’s home and school ICT use / N. Kent, A. Facer // Journal of Computer Assisted Learning. – 2004. – P. 440-455.

150. Kerres M. Multimediale und telemediale Lernumgebungen: Konzeption und Entwicklung / Michael Kerres. – München, Wien: Oldenburg Verlag, 1998. – 399 S.

151. Knapp-Potthoff A. Interkulturelle Kommunikationsfahigkeit als Lernziel //Aspekte interkultureller Kommunikationsfahigkeit. Munchen: Iudicium, 1997. – S. 181-205.

152. Lam Lui (2011) Optimal Teaching Mix in Blended Team-Based Learning (BTBL). // International Conference on Hybrid Learning 2011. Local Procs. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ejel.org/issue/download.html?idArticle=217.

153. Levin D. The digital disconnect: The widening gap between Internet-savvy students and their schools / D. Levin, S. Arafeh – Washington, DC: Pew Internet and American Life Project – 2002. – 30 p.

154. Mazer J. P. I’ll see you on ‘Facebook’: The effect of computer-mediated teacher self-disclosure on student motivation, affective learning and classroom climate / J. P. Mazer, R. E. Murphy, C. J. Simonds – Communication Education. – 2007. – Vol. 56. – P. 1-17.

155. Mealman, C. Incidental learning by adults in a nontraditional degree program: A case study. In Proceedings of the Twelfth annual Midwest research-to-practice conference. – The Ohio State University: College of Education. – 1993.

156. Mullamaa K. ICT in language learning – benefits and methodological implications / K. Mullamaa // International Education Studies. – 2010. – P. 38-42.

157. Oxford R. L. Language learning styles and strategies: Concepts and relationships // IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. – Vol. 41. – P. 271-278.

158. Pempek T. A. College Students’ Social Networking Experiences on Facebook / T. A. Pempek, Y. A. Yermolaeva, S. L. Calvert – Journal of Applied Developmental Psychology. – 2009. – P. 227-238.

159. Prensky M. Listen to the natives / M. Prensky – Educational Leadership, vol. 63. – 2006. – P. 8-13.

160. Prensky M. The role of technology in teaching and the classroom // Educational Technology. – 1998. P. 1−3.

161. Rüschoff B., Wolff D. Fremdsprachenlernen in der Wissensgesellschaft: zum Einsatz der neuen Technologien in Schule und Unterricht / Bernd Rüschoff, Dieter Wolff. – Ismaning: Hueber, 1999. – 215 S.

162. Salehi H. Integration of ICT in language teaching: Challenges and barriers / H. Salehi // Proceedings of the 3rd International Conference on e-Education, e- Business, e-Management and e-Learning. – 2012. – P. 215-219.

163. Schmitz D. A. Handbuch des kreativen Schreibens für den Unterricht in der Sekundarstufe 1 / Dagmar Antje Schmitz. – Donauworth: Auer Verlag GmbH, 2001. – 176 S.

164. Selwyn N. “Screw blackboard…do it on Facebook!”: An investigation of students’ educational use of Facebook // Ponencia. En: poke. – 2007. – 23 p.

165. Selwyn N. Faceworking: exploring students’ education-related use of Facebook / N. Selwyn – Learning, Media and Technology. – 2009. – P. 157-174.

166. Shih R. C. Can Web 2.0 technology assist college students in learning English writing? Integrating Facebook and peer assessment with blended learning / R. C. Shih– Australasian Journal of Educational Technology. – 2011. – P. 829-845.

167. Wang L. The advantages of using technology in second language education / L. Wang // Technology Horizons in Education Journal. – 2005. – P. 38-41.

168. Wicke Rainer E. Aktiv und kreativ lernen Text / Rainer E. Wicke. – Hueber Verlag, 2004. – 207 S.

169. Wu P. & Hsu L. H. EFL learning on social networking site?: An action research on Facebook. Presented at Teaching & Learning with Vision Conference. [Електронний ресурс] – 2012. – Режим доступу: http://tlvconf.files.wordpress.com/2011/04/tlv-paper-wu.pdf.

170. Yancey K. B. Writing by Any Other Name // Principal Leadership. – 10(1). – 2009. – P. 26−29.

171. Young S. S. C. Integrating ICT into second language education in a vocational high school / S. S. C. Young // Journal of Computers Assisted Learning. – 2003. – P. 447-461.

172. Yunus M. M. Integrating social networking tools into ESL writing classroom: Strengths and weaknesses / M. M. Yunus, H. Salehi // English Language Teaching. – 2012. – P. 42-48.

173. Yunus M. M. Malaysian ESL teachers’ use of ICT in their classrooms: expectations and realities / M. M. Yunus – RECALL: The Journal of EUROCALL. – 2007. – P. 79-95.

174. Yunus M. M. The effectiveness of Facebook groups on Teaching and Improving Writing: Students’ perceptions / M. M. Yunus, H. Salehi. – Journal of Education and Information Technologies. – 2012. – P. 87-96.