Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Деловой английский язык \ 4235. Дисертаційна робота Навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах

Дисертаційна робота Навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах

« Назад

Код роботи: 4235

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Ділова англійська мова

Тема: Навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах

Кількість сторінок: 368

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3500 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні передумови навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах

1.1. Психолого-педагогічні передумови навчання англомовного професійно орієнтованого письма студентів коледжів

1.2. Лінгвістичні особливості англомовних текстів туристичної сфери

1.3. Методичні передумови навчання професійно орієнтованого англомовного письма

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах

2.1. Зміст навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма

2.2. Підсистема вправ для навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма

2.3. Модель навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Експериментальне дослідження ефективності навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах

3.1. Організація експериментального навчання

3.2. Критерії оцінювання професійно орієнтованого англомовного письма

3.3. Реалізація експериментального навчання професійно орієнтованого англомовного письма та інтерпретація його результатів

3.4. Методичні рекомендації щодо навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма у коледжах

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

У період політичних, економічних та соціальних змін, що відбуваються у світі, значно розширились масштаби міжнародної взаємодії. У зв’язку з цим спостерігається активний розвиток туризму, що зумовлює потребу ринку праці у висококваліфікованих фахівцях туристичної сфери. В сучасних умовах менеджери туризму мають, по-перше, враховувати та задовольняти потреби різних соціальних груп у контексті діалогу культур, а по-друге, ― самі володіти нормами іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Зважаючи на зростаючу необхідність у таких спеціалістах, пріоритетного значення набуває професійно орієнтована англомовна підготовка починаючи з коледжу.

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти студенти вищих навчальних закладів мають володіти навичками і вміннями створювати тексти різного ступеня складності, які відповідають певному стилю та жанру писемного спілкування [148, с. 2]. Виходячи з цього, в нормативних документах, що регламентують навчальний процес з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, обґрунтовано необхідність навчання студентів іншомовного професійно орієнтованого письма.

За останні десятиріччя проблема формування компетентності у писемному мовленні розглядалася багатьма дослідниками. У коло уваги науковців входять питання застосування різних засобів навчання: електронного підручника [83], комп’ютерної програми [13; 137; 193], мовного портфеля [15], мультимедійних технологій [24; 66; 82], електронної пошти [189]. Об’єктами навчання виступали: писемний дискурс [114; 115; 117; 120], ділові переговори [19], граматично правильна писемна комунікація [21], писемний мовленнєвий етикет [153], продуктивне писемне мовлення [84], творче письмо [55], переказ [59], академічне письмо [14; 203], практичне [79; 127; 195], креативне [98; 203] та ділове письмо [13; 56; 57; 83; 121; 203].

У сучасній методиці навчання професійно орієнтованого письма ряд досліджень присвячено навчанню письма студентів різних спеціальностей: майбутніх учителів англійської мови [21; 28; 59; 105; 137; 154; 171; 189]; логістів [127]; працівників зовнішньої торгівлі [212]; митників [128]; інженерів [64; 99]; менеджерів [83]; економістів[19; 69; 79; 153; 195]; фінансистів [13; 195]; програмістів[200]; документознавців [121]; фахівців з інформаційної безпеки [193]; психологів [202]. Навчання іноземної мови сфери туризму у всіх видах мовленнєвої діяльності, зокрема у письмі, було предметом досліджень таких науковців, як Ю.В. Архіпова [10], С.С. Барбашева [12], Н.О. Микитенко [129], Я.В. Окопна [155], А.Ю. Чуфарлічева [219], Н.П. Шабаєва [220] та інші.

Методичні аспекти проблеми навчання професійно орієнтованого письма майбутніх менеджерів туризму в коледжах пов’язані з розробкою як питання навчання англомовного письма в коледжі [109; 223], так і професійно орієнтованого навчання англійської мови в умовах коледжів [26; 38; 60; 72; 81; 132; 190; 210; 215].

Питання професійно орієнтованого навчання англійської мови в коледжах розглядається в сучасній методиці у зв’язку з різними професійними сферами: медичною [72], педагогічною [26; 38; 190; 215], технічною [132; 223], економічною [81; 210], ІТ-сферою [60]. Однак туристичний напрям підготовки у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації досі не виступав предметом методичних досліджень. Це стосується всіх видів мовленнєвої діяльності (МД), зокрема професійно орієнтованого англомовного письма (ПОАМП). У зазначених дослідженнях не вирішується проблема навчання професійно орієнтованого англомовного письма майбутніх менеджерів туризму в коледжах.

Соціальна значущість проблеми, її недостатня теоретична і практична розробленість, а також виявлені протиріччя процесу навчання ПОАМП: між декларованими в стандартах і програмах вимогами до навчання ПОАМП майбутніх менеджерів туризму та реальним станом їх навчання; між нагальною необхідністю навчання ПОАМП та недостатньою практичною розробленістю відповідної методики, яка була б пристосована до професійних умов вітчизняного коледжу, зумовили актуальність і необхідність розробки теоретично обґрунтованої методики навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого іншомовного писемного спілкування.

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках трьох держбюджетних тем: «Професійно-комунікативний підхід у системі вищої іншомовної освіти» (державний реєстраційний номер 0115U000762), «Методичні інновації в мовній полікультурній освіті» (державний реєстраційний номер 0111U000104), «Сучасна мовна і літературна освіта в полікультурному євроконтексті» (державний реєстраційний номер 0109U002529) та двох госпдоговірних тем: № 3/15 між Запорізьким національним університетом і ТОВ «АІСС ГРУП» (протокол Науково-технічної ради Запорізького національного університету №7 від 9 березня 2015 р.) та №5/15 між Запорізьким національним університетом і дитячим оздоровчим закладом «Весна» (протокол Науково-технічної ради Запорізького національного університету №10 від 18 червня 2015 р.). Тема дослідження затверджена Вченою радою Запорізького національного університету (протокол №6 від 21 лютого 2013 р.) й узгоджена Міжвідомчою Радою з координації наукових досліджень з педагогіки та психології в Україні (протокол №4 від 26 березня 2013 р.).

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці методики навчання майбутніх менеджерів туризму англомовного професійно орієнтованого письма в коледжах.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

1) дослідити основні теоретичні передумови навчання професійно орієнтованого англомовного письма, обґрунтувати психолого-педагогічні засади навчання ПОАМП майбутніх менеджерів туризму в коледжах;

2) здійснити характеристику лінгвістичних особливостей англійської мови сфери туризму, дослідити англомовний туристичний дискурс як форму професійно орієнтованого тексту;

3) проаналізувати сучасні методичні підходи до навчання ПОАМП, конкретизувати добір активних методів стосовно визначених підходів до навчання ПОАМП, описати методичні принципи навчання ПОАМП;

4) розробити методику навчання ПОАМП у коледжах: конкретизувати зміст навчання; визначити етапи, укласти підсистему вправ для навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма, а також обґрунтувати і запропонувати модель навчального процесу;

5) здійснити експериментальне дослідження в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу, експериментально перевірити ефективність розробленої методики та укласти методичні рекомендації для викладачів щодо навчання англомовного професійно орієнтованого письма.

Об’єктом дослідження є процес навчання студентів напряму підготовки «Туристичне обслуговування» професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах.

Предметом дослідження виступає методика навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма.

Методи дослідження, що дозволили виконати поставлені завдання, включали: аналітичні (критичний аналіз науково літератури з педагогіки, психології, методики навчання іноземних мов (ІМ), лінгвістики, психолінгвістики, соціології, туристичного маркетингу та документознавства, робочих програм і підручників для студентів коледжів) з метою з’ясування психолого-педагогічних передумов проведення дослідження; методи проектування (формування моделі навчання згідно з методикою) з метою практичного використання у навчанні ПОАМП майбутніх менеджерів туризму 2-го курсу коледжів; експериментальні (методичний експеримент з метою виявлення рівнів сформованості їхньої англомовної компетентності в професійно орієнтованому письмі та володіння ними письмовими навичками та вміннями); статистичні (методи перевірки достовірності експериментальних даних, їхнього кількісного та якісного аналізу, зокрема, критерій Фішера); інтерпретаційні (порівняння результатів, одержаних у процесі методичного експерименту, інтерпретація статистичних обчислень) з метою перевірки ефективності запропонованої методики.

Наукові положення, що виносяться на захист:

1. Успішність навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах залежить від моделювання професійної діяльності, яке передбачає використання інтегративного підходу до навчання англомовного писемного мовлення (поєднання процесуального, жанрового, текстуального підходів) як методичної основи відповідної методики з використанням активних методів навчання.

2. Оволодіння професійно орієнтованим письмом майбутніми менеджерами туризму в коледжах є ефективним і раціональним за умови використання таких активних методів моделювання професійної діяльності як вебінар, case-study, презентації, ігрові технології, технологія мовного портфеля.

3. Досягнення основної мети навчання ПОАМП забезпечується підсистемою вправ, яка реалізується в 3 етапи (підготовчий, основний, завершальний) та містить 4 групи вправ: 1) для оволодіння знаннями англомовного туристичного дискурсу; 2) для підготовки до створення ПТ; 3) для формування навичок та розвитку вмінь створення ПТ; 4) для розвитку вмінь самооцінювання та самокорекції; та містить відповідні типи і види вправ.

4. Навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах характеризується кращими результатами за варіантом методики, де пред’явлення вправ на підготовчому етапі відбувається у такій послідовності:

1) група вправ для оволодіння знаннями англомовного туристичного дискурсу;

2) група вправ для підготовки до створення ПТ.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у ньому вперше теоретично обґрунтовано та розроблено методику навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого письма англійською мовою в коледжах на основі висвітлення психолого-педагогічних та методичних передумов навчання ПОАМП, лінгвістичних особливостей англомовного туристичного дискурсу, обґрунтування принципів та визначення жанрів для навчання ПОАМП фахівців у галузі туризму, і створено відповідну модель навчання ПОАМП майбутніх менеджерів туризму в коледжах. З цією метою було удосконалено визначення змісту етапів навчання професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах відповідно до основних положень інтегративного підходу. Подальшого розвитку набуло вирішення проблеми навчання ПОАМП на основі інтегративного підходу через використання активних методів навчання; уточнено критерії оцінювання навичок та вмінь професійно орієнтованого англомовного письма.

Практичне значення одержаних результатів дослідження визначається у розробці і впровадженні моделі організації навчання ПОАМП студентів напряму підготовки «Туристичне обслуговування» на 2 курсі коледжу; створенні підсистеми вправ; складанні словника мовних формул та переліку фахових скорочень та абревіатур, прийнятих у міжнародному туристичному бізнесі; укладанні методичних рекомендацій для навчання ПОАМП майбутніх менеджерів туризму в коледжах.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (І том – 210 сторінок), додатків (ІІ том – 158 сторінок). Робота містить 18 таблиць та 7 рисунків. Список використаних джерел становить 286 найменувань (із них 53 англійською і 2 німецькою мовами), що розміщені на 32 сторінках.

Висновки

У результаті узагальнення основних теоретичних та практичних результатів дослідження проблеми навчання ПОАМП у коледжах можна зробити такі висновки: В основі ефективної організації навчання ПОАМП у коледжах лежить урахування психолого-вікових особливостей студентів віком 15-18 років. Цей етап визначається як «вік дорослішання» (H. Remschmidt), «юність», «teenager`s age», «middle teenager» (G. Lewis), «adolescence» (E.Erikson, L.Steinberg, R.M. Lerner), «Heranwachsend» («підліток», «той, що росте»), «mid-teen» (A. Rae Simpson).

Відмінною рисою студентів коледжів (у порівнянні зі школярами) є особлива спрямованість вивчення мови (формування основи професійної діяльності), більша інтенсивність навчання, вищий рівень освіти і мотивації до навчання. Все це є підґрунтям формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності у студентів коледжів. В основі навчання студентів коледжів лежать такі когнітивні процеси, як пам'ять, мислення, сприйняття.

У цей період відбувається активне формування індивідуального стилю розумової діяльності; стійка сукупність індивідуальних варіацій у способах сприйняття; свідоме регулювання механізмів запам’ятовування. Вплив вікових особливостей студентів коледжів на процес навчання професійно орієнтованого англомовного письма проявляється: в пріоритетності пам’яті студента до словесних мовних засобів; у спеціалізації пам'яті, пов'язаній з майбутньою професійною діяльністю; у необхідності застосування спеціальних засобів і прийомів. У розвитку пам’яті студентів характерна певна суперечливість: прийоми запам’ятовування використовуються свідомо, але уповільнюється утворення нових зв’язків (асоціацій за суміжністю), знижується здатність механічного запам’ятовування.

У цьому віці наступають зміни не лише у способах заучування, а й у способах пригадування. Основні тенденції юнацького віку: зміцнюється довільність пам’яті; зростає її продуктивність на абстрактний матеріал; намічається спеціалізація пам’яті щодо вибору майбутньої професії; з’являються індивідуальні відмінності в типах пам'яті (зоровий, слуховий, руховий, мішаний). Інтелектуальна діяльність студентів набуває нового емоційного забарвлення. Студентам властива вища емоційна чутливість, здатність розуміти, відгукуватись на переживання іншої людини. У зв’язку зі зміною форм виявлення почуттів зростає самоконтроль і саморегуляція поведінки, розвиваються емоційно-вольові якості (усидливість, самостійність, уміння володіти собою, вміння долати труднощі, досягати поставленої мети, здатність до самоаналізу).

Урахування психолого-вікових особливостей студентів коледжів втілюється у застосуванні активних технологій навчання, пов’язаних з такими підходами, як комунікативно-діяльнісний, компетентнісний, рефлексивний, рівневий, професійно-орієнтований. Професійно-орієнтований підхід є ключовим у навчанні ПОАМП майбутніх менеджерів туризму. У контексті вивчення мови через майбутню професійну діяльність навчання ПОАМП є частиною «навчання через діяльність» (експерієнційного навчання), основною вимогою якого є досвід професійної діяльності. Відповідно до професійно орієнтованого і маркетингового підходів, згідно з принципами експерієнційного навчання у сфері туризму, ефективними є вебінар, ігрові технології, case-study, презентації та професійний портфель.

На ефективність навчання ПОАМП майбутніх менеджерів туризму впливає врахування лінгвістичних особливостей мови сфери туризму. Англійська мова сфери туризму – це спеціальна фахова мова. Вона має такі характеристики: структурність, семантичність, символічність, поєднання стандарту та експресії, інформативність, оцінність, схильність до спонукання, персуазивність. Ці характеристики проявляються у специфічній лексиці, граматиці, стилі мови туризму. Характерні риси лексики англомовного туристичного дискурсу: специфічна термінологія, вживання власних назв, наявність запозичень. Граматичний аспект характеризується спрощеною структурою речень, використанням видо-часової форми теперішнього часу, активного стану та наказового способу. Англійська мова у сфері туризму є простою та природньою за своїм стилем, поєднує риси публіцистичного та наукового функціональних стилів з прийомами рекламного дискурсу.

Серед різновидів туристичного дискурсу виділяються: власне туристичний дискурс; рекламно-туристичний; науковий дискурс у сфері туризму; освітній (дидактичний) дискурс, законодавчий. У різновидах дискурсу розрізняють жанри: контракт; договір; заявка на бронювання квитків; замовлення; торгово-комерційна угода; скарга; постанова; каталог; туристична брошура; путівник; буклет; проспект; рекламна вкладка; інформаційний листок; просування дестинації; презентація підприємства (готелю, ресторану, туристичного агентства); рекламний лист поштою; культурна програма; розклад; афіша анімаційної програми; план міста; опис маршруту; рекламна стаття; екскурсія; діалог (з продавцем послуги, з представником приймаючої сторони, з туроператором); путівник; туристичний проспект; каталог; стаття; листівка-буклет; веб-сторінка туристичного бюро; діловий лист. Для навчання ПОАМП виділяються 4 основні жанри: бланк бронювання та реєстрації; рекламний буклет; презентація туристичної фірми; діловий лист.

Бланки бронювання та реєстрації і діловий лист належать до офіційно-ділового стилю. Бланки являють собою облікові документи офіційно-ділового стилю, що належать до категорії анкет. Їх основні характеристики це нормованість; клішованість; номінативність; стислість та лаконічність. Найскладнішим жанром туристичного дискурсу є діловий лист. Особливі риси ділового листа: стандартизованість; точність та послідовність викладу понять; об’єктивність; практична цілеспрямованість. У тексті ділового листа може бути кілька інтенцій автора, що спричинює широку варіативність його форм. Рекламний буклет та презентація туристичної фірми є різновидами креолізованих текстів. Особливості рекламного буклету: інформативність; імперативність; структурність тексту буклету; співвідношення вербального та невербального компонентів. Презентація туристичної фірми знаходиться на перетині туристичного та рекламного дискурсів. Характерними рисами презентації є діалогічність (імплицитна і експліцитна) і ситуативність.

Навчання ПОАМП можливе в руслі процесуального, жанрового та текстуального підходів, які забезпечують перетворення навчально-пізнавальної діяльності на навчально-професійну. Методична ефективність кожного з підходів визначається особливостями його поетапної організації. Для кожного з етапів розроблена система навчальних стратегій, найбільш ефективними з яких є такі: аналіз зразків автентичних текстів; формування фонових знань щодо жанру; заповнення жанрової матриці; письмо у співробітництві; опрацювання окремих елементів тексту; створення чернетки; аналіз написаного; створення власного тексту в ситуації, аналогічній до аналізованої; редагування; презентація; самооцінювання; взаємооцінювання.

Шляхи поєднання трьох підходів (процесуального, жанрового та текстуального) у інтегративному при навчанні ПОАМП майбутніх менеджерів туризму залежать від жанру і характеру письмових текстів, які треба навчитися створювати, а також від специфіки навчання в коледжах.

Вирішення проблеми інтегративного підходу до навчання ПОАМП у коледжах можливе в трьох аспектах: навчання англомовного письма в коледжі; навчання іноземних мов сфери туризму; професійно орієнтоване навчання англійської мови в умовах коледжів. Перший з названих аспектів (навчання англомовного письма в коледжі) розкрито у сучасній методиці лише частково (у взаємозв’язку з навчанням усного монологічного висловлювання). Туристичний дискурс досліджувався переважно, як предмет навчання у ВНЗ, а коло жанрів, що було у полі зору дослідників, є обмеженим. Професійно орієнтоване навчання англійської мови в коледжах розглядалось у зв’язку з багатьма професійними сферами, серед яких туристичний напрям не присутній.

У сучасній вітчизняній і зарубіжній методиці проблема навчання ПОАМП розглядається у контексті використання активних методів моделювання професійної діяльності. До числа найбільш результативних активних методів, які застосовуються при навчанні ПОАМП, належать: вебінар, case-study, презентації, ігрові технології та технологія мовного портфеля. Методичні можливості використання названих методів у навчанні ПОАМП пов’язані з тим, що вони відтворюють реальне іншомовне професійне спілкування, що дозволяє вирішити питання навчання ПОАМП майбутніх менеджерів туризму в коледжах.

Принципами відбору змісту навчання було визначено такі: принцип необхідності і достатності змісту для реалізації цілей навчання міжкультурного спілкування; принцип доступності для засвоєння змісту навчання у цілому та його частин; принцип професійної спрямованості.

З огляду на рекомендації програми з АМПС та вимоги ОПП та ОКХ було уточнено складники змісту навчання:

1) позамовний (теми, сфери та ситуації спілкування);

2) лінгвістичний (мовний та мовленнєвий матеріал);

3) професійний (знання фахового характеру);

4) психологічний;

5) прагматичний (вміння та навички).

Навчання майбутніх менеджерів туризму ПОАМП у коледжах поділяється на три етапи. Перший – підготовчий – передбачає ознайомлення з текстами-зразками та аналіз їх композиційних особливостей. Другий – основний – етап формування навичок і розвитку вмінь створення текстів певного жанру (на задану тему). Третій – завершальний – етап удосконалення вмінь створення ПТ та рефлексії. За цими трьома етапами проходить навчання у кожному з 10 змістових модулів, що згруповані у 2 навчальних модулі (2 півсеместри).

Відповідно до етапів навчання запропоновано підсистему вправ для навчання ПОАМП, яку представлено чотирма групами вправ.

Для реалізації підсистеми вправ у навчальному процесі запропоновано модель навчання майбутніх менеджерів туризму ПОАМП у коледжах. Розроблена нами модель ґрунтується на принципах циклічності, системності, професійної спрямованості та поетапності навчання та реалізується у контексті кредитно-модульної системи навчання та модульно-рейтингової системи оцінювання.

Експериментальне дослідження було визначено як базовий, вертикально-горизонтальний, природний методичний експеримент. Його вертикальний характер дав змогу дійти висновку щодо ефективності цієї методики, а горизонтальний полягав у порівнянні двох запропонованих варіантів моделі навчання. Оцінка результатів перед- та післяекспериментального зрізів здійснювалась відповідно до якісних та кількісних критеріїв оцінювання рівня сформованості вмінь професійно орієнтованого англомовного письма майбутніх менеджерів туризму, які охоплюють змістовність, коректність, якість (відповідність темі), структурність, обсяг. Кожен з критеріїв вміщує декілька пунктів та оцінюється певною кількістю балів при максимально можливій сумі балів за ПТ – 100.

Аналіз результатів експерименту засвідчив, що розроблена методика навчання ПОАМП на основі інтегративного підходу (поєднання процесуального, жанрового, текстуального підходів), що втілюється у відповідній підсистемі вправ, заснованій на активних методах моделювання професійної діяльності, забезпечила приріст умінь ПОАМП у студентів експериментальної групи, тому є ефективною для навчання майбутніх менеджерів туризму ПОАМП у коледжах.

На основі проведеного аналізу теоретичного матеріалу і результатів експериментального дослідження було сформульовано методичні рекомендації щодо організації процесу навчання ПОАМП майбутніх менеджерів туризму в коледжах.

Запропонована методика може бути використана при створенні підручників і посібників з англійської мови та ПОАМП, зокрема, для студентів коледжів. Одержані результати розкривають перспективи подальшого дослідження, а саме навчання професійно орієнтованого англомовного письма студентів коледжів різних напрямів підготовки.

Список використаних джерел

1. Авсюкевич Ю. С. Навчання презентації англійською мовою студентів економічних спеціальностей: дис.... кандидата пед. наук: 13.00.02 / Юлія Сергіївна Авсюкевич. – К., 2009. – 303 с.

2. Азимов Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб.: Златоуст, 1999. – 472 с.

3. Англійська мова спеціального вжитку в Україні (ESP). Допроектне дослідження. – К.: Ленвіт, 2004. – 124 с.

4. Андрійко І. Ф. Навчання німецькомовного творчого письма студентів мовних спеціальностей / І. Ф. Андрійко // Іноземні мови. - 2011. - №4. - С. 26-29.

5. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов): Учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. вузов / Е. Е. Анисимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 128 с.

6. Анищенко В. А. Проектирование образовательной системы «колледж-вуз» в условиях университетского комплекса: монография / В. А. Анищенко. - М.: Дом педагогики, 2006. - 257с.

7. Антонова Е. А. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности при изучении синтаксиса: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. А. Антонова. – М., 1989. – 20 с.

8. Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський держ. лінгвістичний ун-т. – К., 2006. – 289 с.

9. Артемов В. А. Эксперимент в психологии и методике обучения иностранным языкам / В. А. Артемов // Вопросы психологии и методики обучения иностранным языкам. – М.: Учпедгиз. -1947. – С. 201–215.

10. Архипова Ю. В. Методика формирования речемыслительных стратегий студентов на основе предъявления тексто-графической информации: Английский язык, неязыковое среднее специальное учебное заведение: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. В. Архипова. - Тамбов, 2005. - 216 с.

11. Атабекова А. А. Языковой портфель как лингводидактическая технология профессионально ориентированного обучения иностранному языку студентов-юристов / А. А. Атабекова, И. И. Крузе // Фундаментальные исследования. - № 3-1. - 2014. – С. 184-188

12. Барбашева С. С. Обучение деловому английскому языку туристического профиля при углубленном овладении языком в старших классах: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С. С. Барбашева. - М., 2005. - 228 с.

13. Бебих В. В. Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемного спілкування: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Бебих. - К., 2009. - 24 с.

14. Бебих В. В. Навчання англійського академічного писемного мовлення студентів економічних ВНЗ / В. В. Бебих // «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та внз» Матеріали IIІ Міжнародної конференції. – Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2013 - С. 20-21.

15. Беженар І. В. Методика навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення з використанням мовного портфеля: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / І. В. Беженар. - Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2012. – 341 с.

16. Беспалько В. Н. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. Н. Беспалько // М.: Советская педагогика, 1968. – № 4. – С. 52–69.

17. Бігич О. Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: Монографія / О. Б. Бігич. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2004. – 278 с.

18. Бігич О. Б. Теорія і практика формування навчальної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: навч. посібник / О. Б. Бігич. - К.: Ленвіт, 2006. - 200 с.

19. Биконя О. П. Навчання майбутніх економістів ділових усних і писемних переговорів англійською мовою: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. П. Биконя. – Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2006. – 21 с.

20. Бим И. Л. О функциях учебников иностранного языка / И. Л. Бим // Проблемы школьного учебника. - М. - 1984. - Вып. 14. – С. 27–35.

21. Борецька Г. Е. Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. Е. Борецька. - К., 2005. – 264 с.

22. Брандес М. П. Стиль и перевод. Учебное пособие / М. П. Брандес - М.: Высшая школа, 1988. - 127 с.

23. Бреславець Н. Активні й інтерактивні методи інноваційного навчання іноземної мови у вищій школі / Н. Бреславець // Іноземна філологія. - 2013. - Вип. 125. - С. 288–292.

24. Брунець І. В. Основні критерії вибору мультимедійних колаборативних середовищ з напівжорсткою організацією / І. В. Брунець // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів: Львівська політехніка. - 2010. – № 663. – С. 150-157.

25. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы. Учебное пособие. / М. В. Буланова-Топоркова. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 544 с.

26. Бурдынская С. П. Формирование профессионально-педагогической компетентности студентов колледжа в процессе изучения художественной литературы: на англоязычном материале. - дис... канд. пед. наук: 13.00.08. – СПб, 2005. – 230 с.

27. Василенко C. B. Эффектная и эффективная бизнес-презентация: практическое пособие / С. В. Василенко. - М.: «Дашков и К.», 2009. - 136 с.

28. Васильєва Е. В. Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англійською мовою: дис … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ельза В'ячеславівна Васильєва. – К., 2005. – 184 с.

29. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М., 1991. – 207 с.

30. Вербицкий А. А. Деловая игра как форма контекстного обучения и квазипрофессиональной деятельности студентов / А. А. Вербицкий // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. – 2009. - №4. – С. 73-85.

31. Веселов П. В. Как составить служебный документ [Текст] / П. В. Веселов. - М.: Экономика, 1982. - 64 с.

32. Ветохов А. М. Психолого-педагогическая характеристика современных методов обучения иностранному языку в школе / А. М. Ветохов // Іноземні мови. – 2006. - № 1. – С. 25–28.

33. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. / Т. Г. Винокур. – М. - 1993.- 248 с.

34. Висотченко С. В. Сучасні тенденції навчання студентів-іноземців іншомовного писемного мовлення / Висотченко С. В. // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. - Вип. 8. - С. 77-82.

35. Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах: монографія / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський; за заг. та наук. ред. О. Б. Тарнопольського. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2013. – 228 с.

36. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский.; под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика-пресс. – 1999. – 536 с.

37. Выготский Л. С. Проблема возраста / Л. С. Выготский // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. – М.: Педагогика, 1984. – С. 244–268.

38. Гаврилова О. В. Формирование иноязычной коммуникативной культуры студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки. - Дис... канд. пед. наук: 13.00.08. – СПб, 2006. - 218 с.

39. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.

40. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителей / Н. Д. Гальскова – М.: АРКТН, 2000. – 165 с.

41. Гальченко О. Ю. Вплив вікових особливостей студентів коледжів на процес формування англомовної компетентності. // О. Ю. Гальченко / Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - №2. – C.33-46

42. Гальченко О. Ю. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах / О. Ю. Гальченко. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (31), Issue 61. – Budapest. – 2015. – C.16–20.

43. Гальченко О. Ю. Критерії оцінювання рівня компетентності у професійно орієнтованому англомовному письмі // О. Ю. Гальченко / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов» – Львів, 2014. – С.76–78.

44. Гальченко О. Ю. Лінгвостилістичні передумови методики навчання діловому письму студентів немовних спеціальностей // О. Ю. Гальченко / Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк: ДонНУ, 2013. - №1 (34). – C.12-23.

45. Гальченко О. Ю. Модель навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах // О. Ю. Гальченко / Вісник Київського національного лінгвістичного університету: Серія: Педагогіка та психологія. Київ, КНЛУ. - 2013. –Вип. 22. – C.72-80

46. Гальченко О. Ю. Навчально-комунікативні ситуації у процесі формування англомовної компетенції майбутніх менеджерів туризму в економіко-правничих коледжах // Т. О. Пахомова, О. Ю. Гальченко / Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: автономія студентів. Випуск 14. – Донецьк: ДонНУ. – 2012.- C. 31-38.

47. Гальченко О. Ю. Проблема формування англомовної компетентності студентів коледжів в сучасній методиці навчання іноземних мов / О. Ю. Гальченко. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Педагогіка. – 2013. – №19. – C. 42-53.

48. Гальченко О. Ю. Проблема формування англомовної компетентності студентів коледжів в сучасній методиці навчання іноземних мов / Оксана Юріївна Гальченко. // Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики. – Дніпропетровськ: «Інновація», 2012. – С. 33–35.

49. Гальченко О. Ю. Психологічні передумови формування англомовної компетентності студентів коледжів // О. Ю. Гальченко / Вісник ДУЕП: Серія: Педагогіка. Психологія. Методика. –Дніпропетровськ: ДУЕП, 2012. –№4. – C. 36-49.

50. Гальченко О. Ю. Психологічні передумови формування у студентів коледжів англомовної компетентності у професійно орієнтованому письмі // О. Ю. Гальченко / Іноземні мови. Київ, Ленвіт. - 2014. –№2. – C. 36-49.

51. Гальченко О. Ю. Сучасний стан розробки проблеми формування іншомовної компетентності студентів коледжів // О. Ю. Гальченко / Освітній процес: погляд зсередини: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 груд. 2012р./ [Під заг. ред. Ю. О. Шепеля]. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. – С. 33-37.

52. Гальченко О. Ю. English for Tourism: Методичні рекомендації з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів ОКР «молодший спеціаліст» напряму підготовки «Тур.обслуговування» / Оксана Юріївна Гальченко; Держ. вищий навч. закл. «Запорізький нац. Ун-т». - Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - 48 с.

53. Гез Н. И. Взаимоотношение между устной и письменной формой коммуникации / Надежда Ивановна Гез // Иностранные языки в школе. – 1966. – № 2. – С. 2–10.

54. Гембарук А. С. Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 „Теорія навчання” / А. С. Гембарук. – К., 2005. – 19 с.

55. Гец М. Г. Обучение студентов языкового вуза творческой речи в контексте межкультурной коммуникации (английский язык): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения: германские языки” / М. Г. Гец. – Минск, 2003. – 21 с.

56. Глазунова Т. В. Обучение письменному общению на английском языке с применением «диалога-журнала» (2-ой курс языкового педвуза): дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. В. Глазунова. - К., 1997. - 214 с.

57. Горбунова Н. П. Навчання студентів технічних вищих навчальних закладів написання ділового листа як жанру писемного мовлення / Н. П. Горбунова // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія / Вид. центр КНЛУ, 2003. - Вип. 6. - С. 146-154.

58. Горобченко Н. В. Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Горобченко. - К., 2006. - 21 с.

59. Гронь Л. В. Навчання вільного переказу майбутніх учителів англійської мови: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. В. Гронь. - К., 2001. - 19 с.

60. Гудкова С. А. Проектирование и реализация технологии формирования профессиональной компетентности программистов при обучении иностранному языку в колледже: дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / С. А. Гудкова. - Тольятти, 2002. - 210 с.

61. Гуменюк О. М. Порфель фахівця – професійне обличчя студента-медика / О. М. Гуменюк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2005. – Вип.19, част.1. – С.337–348.

62. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков (спецкурс) / П. Б. Гурвич. – Владимир: ВГПИ, 1980. – 104 с.

63. Давиденко Е. С. Личностно-ориентированный подход к обучению понимания смысла иноязычного художественного текста: Дисс. канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. С. Давиденко - Пятигорск, 2003. - 165с., С. 109.

64. Данилова К. О. Формування писемної англомовної компетенції у сфері професійної діяльності інженера / К. О. Данилова // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. - Вип. 6. - С. 155-162.

65. Дегтярьова Ю. В. Підвищення ефективності навчання іноземних мов з використанням кейс-методів / Ю. В. Дегтярьова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. - 2010. - Вип. 17. - С. 40-47.

66. Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Проектування, створення та використання навчальних мультимедійних презентацій як засобу розвитку мислення учнів [Електронний ресурс] / Ніна Петрівна Дементієвська, Наталія Вікторівна Морзе. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-

journals/ITZN/em2/content/07dnpsts.html.

67. Денисова Н. В. Буклет как рекламный жанр образовательного дискурса / Н. В. Денисова // Коммуникативные аспекты языка и культуры: Сборник статей V Всероссийской конференции студентов и молодых ученых. – Томск: Томский политехнический ун-т, 2005. – С. 184-190.

68. Динцис Д. Методические особенности проведения вебинаров на краткосрочных курсах по методике «in-class» [Електронний ресурс] / Данил Динцис. – Режим доступу: http://www.trainings.ru/library/articles/?id=13183.

69. Драб Н. Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу-презентації німецькою мовою): дис.... кандидата пед. наук: 13.00.02 / Наталя Леонідівна Драб. – К., 2005. – 316 с.

70. Дубив Н. В. «Европейский языковой портфель» для студентов направления «Международные отношения» / Н. В. Дубив // Международный журнал экспериментального образования. - №2. – 2010. – С. 34-35.

71. Дубко І. В. Метод проектів у навчанні учнів старшої школи письма англійською мовою після німецької. Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / І. В. Дубко. - Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2012. – 335 с.

72. Епифанцева А. С. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов медицинского колледжа в процессе профессиональной подготовки. - Дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / А. С. Епифанцева. – СПб, 2004. - 221 с.

73. Еремина Л. Я. Оптимизация обучения иноязычной устной речи на начальном этапе языкового вуза на основе компетентностного подхода. Дис... канд. пед. наук: 13.00.02. / Л. Я. Еремина. – СПб, 2006. – 190 с.

74. Європейський Мовний Портфель для економістів: проект / [укл. Н. В. Ягельська; наук. кер. С. Ю. Ніколаєва; ред. Т. Хаббард]. - К.: Ленвіт, 2004. - 56 с.

75. Ждан И. И. Формирование письменноречевой дискурсивной компетенции у студентов языковых вузов [Електронний ресурс] / И. И. Ждан // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. – Выпуск №4 (11). – 2012. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

pismennorechevoy-diskursivnoy-kompetentsii-

u-studentov-yazykovyh-vuzov.

76. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

77. Задорожна І. П. Формування у майбутніх учителів англомовної компетентності в письмі // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73). Педагогічні науки. – 2014. - С. 63-68.

78. Зарецкая E. H. Риторика: теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. Зарецкая. - М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2002. - 267 с.

79. Зінукова Н. В. Навчання студентів-економістів написання англійською мовою довідково- інформаційної документації: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Зінукова. - Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2004, 289 с.

80. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И. А. Зимняя. - М.: Просвещение, 1991. - 222 с.

81. Іванцова О. П. Застосування модульно-рейтингової системи навчання при вивченні іноземної мови студентами економічних спеціальностей у коледжах / О. П. Іванцова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – Вип. 19. – С. 118-122.

82. Іванченко Л. О. Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземної мови студентами (курсантами) коледжу / Л. О. Іванченко // Освіта. Технікуми. Коледжі. - К., 2009. - № 2. - С. 44-45.

83. Каменєва Т. М. Методика навчання майбутніх менеджерів ділового писемного спілкування англійською мовою з використанням електронного підручника автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання: германські мови” / Т. М. Каменєва. - К., 2010. - 22 с.

84. Каплич Л. В. Начало обучения продуктивной письменной речи в лингвистическом вузе: дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лариса Викторовна Каплич. - М., 1996. - 232 c.

85. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. - Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с.

86. Каребина О. П. Семантическая организация лингвистических и паралингвистических феноменов в текстах предметной области «Туризм»: Дис... канд. филол. наук: 10.02.19 / О. П. Каребина. - Краснодар, 2008. - 191 с.

87. Капустин С. Н., Краснова Н. Л. Маркетинговый подход к корпоративному обучению / С. Н. Капустин, Н. Л. Краснова // Маркетинг в России и за рубежом. - №4. - 2000.

88. Катрич Н. Д. Формування іншомовної компетентності студентів політехнічного коледжу / Н. Д. Катрич // Освіта. Технікуми. Коледжі. -К., 2012. - № 1-2. - С. 8-9.

89. Климов Е. А Психология профессионального самоопределения. / Е. А. Климов. - М.: Академия, 2004. - 304 с.

90. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. Пособие для учителя / З. И. Клычникова. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1983. - 207 с.

91. Коваленко Є. С. Рекламний дискурс: лінгвістичні аспекти вивчення / Є. С. Коваленко // Лінгвістичні студії [Текст]: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. Анатолій Загнітко. - Донецьк: ДонНУ, 2009. - Вип. 19. - С. 314-319.

92. Коваль Т. І. Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах / Т. І. Коваль // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2011. - №6 (26). [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.journal.iitta.gov.ua.

93. Кожина М. Н. Стилистика русского языка / М. Н. Кожина. - М.: Просвещение; 2-е изд, 1983. - 224 с.

94. Колкер Я. М. Теоретическое обоснование последовательности обучения письменному выражению мыслей на иностранном языке (английский язык, языковой вуз): автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Я. М. Колкер. - М., 1975. - 39 с.

95. Колтунова М.В. Язык и деловое общение / М. В. Колтунова. - М.: НПО «Экономика», 2000. - 271 с.

96. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / за ред. О. В. Овчарук. - К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

97. Кон И. С. Психология ранней юности / И. С. Кон. - М: Просвещение, 1989. - 376 с.

98. Конобеев А. В. Обучение письменному иноязычному дискурсу в жанре эссе (на материале младших курсов языкового вуза): дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. В. Конобеев. - Тамбов, 2001. - 180 с.

99. Корж Т. М. Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів: Дис. … канд.пед.наук: 13.00.02. / Т. М. Корж. - Киевский гос. лингвистический ун-т. – К.: 2008. – 265 с.

100. Корнєва З. М. Методика навчання студентів-магістрів технічних спеціальностей написання реферату за фахом англійською мовою / З. М. Корнєва // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. - Вип.12. - С. 45-51.

101. Корчагин Е. А. Методологические предпосылки организации практической подготовки студентов / Е. А. Корчагин // Среднее профессиональное образование. - 2006. - № 4. – С. 34-35.

102. Косицкая Ф. Л. Жанровая палитра французского туристического дискурса / Ф. Л. Косицкая // Вестник ТГПУ, 2013. -№ 3 (131). - С. 192-195.

103. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості: [монографія] / Г. С. Костюк. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.

104. Краснопольський В. Е. Використання web-технологій у кейс-методі / В. Е. Краснопольський // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - № 20 (255), 2012. – С. 12-21.

105. Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. Ф. Крівчикова. - К., 2005. - 22 с.

106. Кудряшова О. В. Методика поэтапного формирования коммуникативной компетенции в письменной речи: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Кудряшова. - Челябинск, 2005. - 24 с.

107. Кузьмінський А. І. Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кузьмінський, О. І. Вовк. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 316 с.

108. Кукса Б. В. Взаємопов'язане навчання монологічного мовлення і письма майбутніх учителів англійської мови з використанням мультимедійних засобів: автореферат дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Б. В. Кукса; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: 2013. - 21 с.

109. Куревлева И. П. Развитие профессиональных речевых коммуникаций у студентов туристского колледжа в процессе профессиональной подготовки: дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / И. П. Куревлева. – М., 2004. – 152 с.

110. Курило Л. В. Организация обучения будущих преподавателей английского языка профессионально ориентированной научной письменной речи / Л. В. Курило // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». - №1. – 2014. – С. 52-57.

111. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія. / В. П. Кутіщенко. – К.: Ленвіт, 2010. – 128 с.

112. Кухаренко В. М. Використання вебінарів у навчальному процесі / В. М. Кухаренко // Комп'ютер в школі та сім'ї. – 2011. - №2 (90).- С. 12-16.

113. Ларионова С. А. Роль интегративного подхода в процессе обучения грамоте / С. А. Ларионова // Вестник ТГУ. Гуманитарные науки. Педагогика и психология. – Вып. 8 (64). – 2008. – С. 109-114.

114. Литвин С. В. Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи писемного спілкування англійською мовою: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / С. В. Литвин. - К., 2002. - 20 с.

115. Литньова І. Ф. Інтеракціональний підхід до розробки комплексу тестових завдань з писемного мовлення для студентів першого курсу педагогічного університету / І. Ф. Литньова // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Видавничий центр КНЛУ, 2004. - Вип. 7. - С. 126-132.

116. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном / Д. С. Лихачев - М., Дет.лит. – 1988. - 25 с.

117. Лущинская О. В. Обучение студентов неязыкового вуза письменному дискурсу (на материале англоязычных печатных средств массовой информации): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Лущинская. - Минск, 2008. - 23 с.

118. Мазунова Л. К. Интегративный подход к обучению иностранным языкам / Л. К. Мазунова. - Уфа, 1995. – 76 с.

119. Мазунова Л. К. Письмо как способ и средство сохранения фенотипа «Человек культурный». Монография / Л. К. Мазунова. – М, 2006. – С. 195–242.

120. Мазунова Л. К. Система овладения культурой иноязычного письма в языковом вузе: дис. доктора пед. наук.: 13.00.02 / Л. К. Мазунова. – Уфа, Башкирский гос. университет, 2005. – 318 с.

121. Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Майер. - К., 2011. - 21 с.

122. Мамонова А. І. Ефективність інтерактивного навчання старшокласників англомовного письма [Електронний ресурс] / А. І. Мамонова // Образовательные технологии и общество, 2010. – Режим доступу до журн.: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/

Philologia/73681.doc.htm.

123. Мельник І. М. Навчання студентів-філологів письма англійською мовою як другою іноземною (перший рік навчання): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / І. М. Мельник. - К., 2001. - 19 с.

124. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. лінгв. ун-тів і фак. ін. мов вищ. навч. закладів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ під загальн. ред. С. Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

125. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник для студентів вищих закладів освіти / [Колектив авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої] – Київ: Ленвіт, 1999. – 220 с.

126. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за ред. С. Ю. Ніколаєвої – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

127. Метьолкіна М. М. Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / М. М. Метьолкіна. - Одеса, 2009. - 18 с.

128. Метьолкіна О. М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників: автореф. дис... канд. пед. наук / О. М. Метьолкіна. – Київ, 2012. – 21 с.

129. Микитенко Н. О. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності у майбутніх фахівців природничих спеціальностей: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора пед.наук. Спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. 13.00.02 - теорія і методика навчання: германські мови / Н. О. Микитенко; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – 43 с.

130. Миньяр-Белоручев Р. К. Методический словарь. Толковый словарь терминов методики обучения языкам / Р. К. Миньяр-Белоручев. - М.: Стела, 1996.

131. Мозгова М. П., Саврук Р. О. Англійська мова. Завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів спеціальності “Маркетинг” / М. П. Мозгова, Р. О. Саврук; під ред. к.ф.н. доц. Данилової З. В. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 68 с.

132. Момот В. М. Формування професійно зорієнтованого мовлення у студентів технікумів і коледжів технічного профілю: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. М. Момот. - К., 2002. – 185 с.

133. Морзе Н. В. Методичні особливості вебінарів як інноваційної технології навчання / Н. В. Морзе, О.В. Ігнатенко // Інформаційні технології в освіті: зб.наук. пр. – Херсон: ХДУ, 2010. – Вип.5. – С. 31-39.

134. Mороз І. В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Монографія / І. В. Мороз. – К.: Освіта України, 2005. – 146 с.

135. Морозов М. Н. Системы совместной учебной деятельности на основе компьютерных сетей [Електронний ресурс] / Морозов М. Н., Герасимов А. В., Курдюмова М. Н. // Образовательные технологии и общество. – 2009. – Т. 12, No 1. – Режим доступу: http://ifets.ieee.org/russian/

periodical/journal.html.

136. Москалець О. О. Етапи навчання іншомовного писемного мовлення як засобу спілкування / О. О. Москалець. // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер.: Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_6_20.pdf.

137. Москалець О. О. Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням комп'ютерних технологій: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. О. Москалець. - К., 2009. - 222 с.

138. Москалець О. О. Ситуативність у навчанні іншомовного писемного мовлення / О. О. Москалець // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2012. - Вип. 64. - С. 124-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/

VZhDU_2012_64_26.pdf.

139. Муліна Н. І. Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови (старший ступінь у вищому технічному закладі освіти): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. І. Муліна. - К., 2010. - 22 с.

140. Мурадова Н. С. Воспитание культуры общения у будущего учителя / Н. С.Мурадова // Образование и общество. – 2002. – № 5. – С. 60-65.

141. Назаренко О. І. Мультимедійна презентація як ефективний спосіб інтегрування чотирьох мовленнєвих умінь у навчанні англійської мови для професійного спілкування / О. І. Назаренко // [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://novyn.kpi.ua/

2009-1/10_Nazarenko.pdf.

142. Назарова Н. Б Использование Smart-технологий при изучении иностранных языков / Н. Б. Назарова // Седьмой Международный Научный Конгресс «Роль бизнеса в трансформации российского общества». Сборник материалов. – М., 2012. – С. 137-141.

143. Ніколаєва С. Ю. Європейський Мовний Портфель для економістів / С. Ю. Ніколаєва, Н. В. Ягельська // Іноземні мови. - 2004. - №2. - С. 9-12.

144. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник / С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

145. Ніколаєва С. Ю. Сучасні тенденції мовної освіти в Україні // Міжнародний форум “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”: Тези доповідей / за ред. С. Ю.Ніколаєвої, К. І.Онищенко. – К.: Ленвіт, 2005. – С. 6-7.

146. Ніколаєва С. Ю. Ступенева системи освіти в Україні та система навчання іноземних мов / С. Ю. Ніколаєва, О. П. Петращук, Н. О. Бражник – К.: Ленвіт, 1996. – 90 с.

147. Ніколаєва С. Ю., Шерстюк О. М. Процеси вивчення та викладання іноземних мов / С. Ю. Ніколаєва, О. М. Шерстюк. // Іноземні мови. – 2000. – № 3. – С. 50-55.

148. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу // С. Ю. Ніколаєва / Іноземні мови, 2010. - №2. – С. 11-17.

149. Николаева С. Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: Монография. – К.: Высшая школа, 1987. – 139 с.

150. Новак С. М. До проблеми організації позааудиторної роботи з іноземної мови студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації // Матеріали міжнародної наукової конференції “Технології навчання іноземних мов: стан і перспективи”. – Умань: АЛМІ, 2004. – С. 30-31.

151. Норенко О. П. Результати експериментальної перевірки ефективності навчання майбутніх філологів членування письмового тексту з використанням комп’ютерних технологій / Норенко О. П. // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - Вип. 5. - С. 300-307.

152. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / [Сост. Леонтьев А. А.] - М.: Рус. яз., 1991. - 360 с.

153. Огреніч М. А. Формування мовленнєвого етикету в майбутніх економістів в англомовному діловому спілкуванні: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / М. А. Огреніч. - Одеса, 2011. - 20 с.

154. Одегова Н. М. Методика формування англомовної компетенції в письмі у процесі навчання майбутніх учителів написання рецензій: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. М. Одегова. - К., 2012. - 22 с.

155. Окопна Я. В. Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської): автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Я. В. Окопна - Одеса, 2012. - 20 с.

156. Олійник Т. І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6–8 класах [посіб. для вчителів] / Тетяна Іванівна Олійник. – К.: Освіта, 1992. – 128 с.

157. Осадчий В. В. Методи, форми та засоби професійної підготовки учителів -тьюторів в умовах дистанційної форми навчання / В. В. Осадчий // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХОВНОКУ - ХДАДМ, 2010 – № 6. – С. 82-86.

158. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста: спеціальність 5.14010301 „Туристичне обслуговування” / В. І. Горбань, А. Т. Матвієнко, О. Ю. Шушпанов та ін. [Додаток А]– Київ: Міністерство освіти і науки України, 2010. – 10 с.

159. Осипова А. А. Общая психокоррекция / А. А. Осипова. - М.: Сфера, 2002. - 510 с.

160. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур: Пособие для учителей, обеспечивающих получение общего среднего образования / Е. И. Пассов. - Минск: Лексис, 2003. - 184 с.

161. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. - М.: Русский язык, 1989. - 276 с.

162. Пахомова Т. О., Беженар І. В. Мовний портфель як методична інновація в системі вищої іншомовної освіти (на матеріалі навчання студентів-філологів англійського писемного мовлення): [монографія] / Т. О. Пахомова, І. В. Беженар - 2-ге вид., доповнене. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – 167 с.

163. Пахомова Т. О., Гальченко О. Ю. Зміст навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах // Т. О. Пахомова, О. Ю. Гальченко / «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси: Матеріали V Всеукранської наукової конференції». – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2015. – С. 33-36

164. Пахомова Т. А., Гальченко О. Ю. Лингводидактические аспекты обучения английской письменной речи студентов колледжей (на материале языковой подготовки будущих менеджеров туризма) / Т. А. Пахомова, О. Ю. Гальченко // Наука. Инновации. Технологии. Научный журнал Северо-Кавказского федерального университета. Выпуск №2, 2014. – Ставрополь: СКФУ. – С. 54–63.

165. Пахомова Т. А., Гальченко О. Ю. Метод case-study в обучении студентов профессионально ориентированному англоязычному письму / Т. А. Пахомова, О. Ю. Гальченко // «Герценовские Чтения: Иностранные языки». – СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. – C. 226–227.

166. Пахомова Т. О., Гальченко О. Ю. Метод студентських презентацій у навчанні професійно орієнтованого англомовного письма // Т. О. Пахомова, О. Ю. Гальченко / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Харків, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 176-177.

167. Пахомова Т. О., Гальченко О. Ю. Мовний портфель у системі підготовки майбутніх фахівців до професійно спрямованого англомовного писемного спілкування // Т. О. Пахомова, О. Ю. Гальченко / Східні слов’яни: історія, мова, культура, переклад: Матеріали VI Всеукраїнської наук.-метод.конф., 17-18 квіт. 2013 р. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2013. – С. 111-115.

168. Пахомова Т. А., Гальченко О. Ю. Психологические особенности использования вебинаров в обучении младших специалистов иностранному языку // Т. А. Пахомова, О. Ю. Гальченко / «Герценовские чтения. Иностранные языки». – Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – С. 283-284.

169. Пахомова Т. О. Інновації в методиці: інтерактив, портфоліо, презентації / Т. О. Пахомова. – ДонНУ, 2008. – 114 с.

170. Першукова О. В. Інтеграція сучасних підходів до навчання іноземних мов у країнах Європи // Іноземні мови в навч. закладах. – 2009. - № 1. – С. 37-46.

171. Пинская Е. В. Обучение профессионально-направленной иноязычной письменной речи (английский язык): дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Е. В. Пинская. - К., 2001. - 266 с.

172. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

173. Полікарпова Ю. О. Презентація як активний метод навчання / Ю. О. Полікарпова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.edu/1828276/.

174. Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради. Навч. посібник / О. А. Пономарів. - К.: Либідь, 2001. - 240 с.

175. Прима В. В. Лінгвістичні терміни відпочинку англомовних туристичних путівників по Україні / В. В. Прима // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73). Філологічні науки. – С. 264-266.

176. Програма з англійської мови для професійного спілкування. [Колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.] – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

177. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 245 с.

178. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии // под ред. Тутушкиной М. К. – СПб.: Дидактика плюс, 1998. – 352 с.

179. Реан А. А. (ред.) Психология человека от рождения до смерти: Младенчество. Детство. Юность. Взрослость. Старость. / А. А. Реан / - М.: ОЛМА-Пресс, 2001. - 652 с.

180. Рева А. О. Особливості використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання професійно спрямованої іноземної мови в немовному ВНЗ / А. О. Рева // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: [зб. наук. праць / ред. кол.: Л. М. Черноватий (відп.ред.) та ін.]. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – Випуск 16. – С. 125-136.

181. Реклама: язык, речь, общение: учебное пособие / [Алипова А. А. и др.; под ред. О. Я. Гойхмана, В. М. Лейчика]. - Москва: ИНФРАМ, 2011. - 286 с.

182. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн - М.: Учпедгиз, 1946. – 704 с.

183. Руснак Д. А. Навчання студентів французького писемного мовлення з використанням рекламних матеріалів / Д. А. Руснак // Іноземні мови. - 2011. - №4. - С. 21-25.

184. Сабитова Г. А. Подготовка конкурентоспособных специалистов в колледже на основе маркетингового подхода / Г. А. Сабитова // Среднее профессиональное образование. - №3. – 2009. – С. 71-73.

185. Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников: Учебное пособие/ И. Н. Садовникова - М.: Владос, 1997. - 256 с.

186. Салтыкова Т. М. Профессионально направленное обучение иностранному языку студентов экономических специальностей. - Дис... канд. пед. наук: 13.00.08. – СПб, 2005 – 236 с.

187. Свиридюк В. П. Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів на основі використання дистанційного курсу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання: германські мови” / В. П. Свиридюк. - К., 2007. - 21 с.

188. Седов К. Ф. Анатомия жанров бытового общения / К. Ф. Седов // Вопросы стилистики: Межвуз. сб. науч. тр.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. - С. 9-20.

189. Середа О. М. Навчання майбутніх філологів писемного спілкування німецькою мовою засобами електронної пошти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання: германські мови” / О. М. Середа. - К., 2006. - 20 с.

190. Серединцева А. С. Коммуникативно-ситуативное обучение студентов педагогического колледжа иностранному языку. - Дис... канд. пед. наук: 13.00.02. – Волгоград, 2007. - 217 с.

191. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб.: ООО “Речь”, 2003. – 350 с.

192. Сизова Ю. С. Современное положение и перспективы развития профессионально ориентированного обучения иностранным языкам [Текст] / Ю. С. Сизова, К. Б. Пригожина // Педагогическое мастерство: материалы V междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). - М.: Буки-Веди, 2014. - С. 264-269.

193. Синекоп О. С. Методика інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки з використанням комп'ютерних технологій: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теорія та методика навчання: германські мови” / О. С. Синекоп. - К., 2011. - 223 с.

194. Скляренко Н. К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. – Збірник наукових праць. – К., 1992. – С. 9-14.

195. Скуратівська Г. С. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей: Автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02. / Київський національний лінгвістичний ун-т. – К.: 2002. – 14 с.

196. Слезко Ю. В. Тексты туристической сферы общения как средство обучения пересказу / Ю. В. Слезко // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Выпуск № 3 / 2012. – С. 16-21.

197. Смирнов С. Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. / С. Д. Смирнов. – М.: Изд. Московского ун-та, 1985. – 228 с.

198. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед. вузов и учителей / Е. Н. Соловова - М.: Просвешение, 2002. - 239 с.

199. Сторожук С. К. Диференційований підхід у навчанні фахової іншомовної лексики під час вивчення іноземної мови у технікумах і коледжах // С. К. Сторожук / Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 156 - 2011. - № 4. – С. 1-4.

200. Стрілець В. В. Проектна методика навчання англійської мови майбутніх програмістів із застосуванням інформаційних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Валентина Василівна Стрілець. – Київ, 2010. – 23 с.

201. Тарнопольський О. Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / Тарнопольський О. Б, Кожушко С. П. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 288 с.

202. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: Навчальний посібник. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. – 248 с.

203. Тарнопольський О. Б. Навчання письма іноземною мовою у вищих мовних закладах освіти: практичне, академічне і креативне письмо // Іноземні мови. – 2004. – № 4. – С. 9-12.

204. Тарнопольский О. Б., Кожушко С. П. Методика обучения английскому языку для делового общения. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.

205. Тарнопольский О., Корнева З. Интеграция обучения языку и специальности в неязыковом вузе. Монография. – Saarbr?cken: Lambert Academic Publishing, 2013. – 348 c.

206. Тарнопольский О. Б. О некоторых особенностях проведения экспериментальных исследований в области методики обучения иностранным языкам / О. Б. Тарнопольский. //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – №8. – С. 24-27.

207. Тарнопольский О. Б. Цілі навчання англомовного письма у вищому навчальному закладі // Англістика та американістика: Зб. наукових праць / Ред. кол.: А. І. Анісімова, Т. М. Потніцева (голов. ред.) та ін. – Вип. №4. – Д.: Вид-во ДНУ, 2007. – 200 с.

208. Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей: Колективна монографія / Заг. і наук. ред. Бігич О. Б. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2013ю – 383 с.

209. Титова В. В. Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. / Національний технічний ун-т “Київський політехнічний ін-т”. – К.: 2001. – 268 с.

210. Труханова Т. І. Індивідуалізація навчання професійно-орієнтованого читання англійською мовою студентів технікумів та коледжів економічного профілю: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний ун-т. – К.: 2001. – 18 с.

211. Угринова Т. Ю. Аксиологическое образование будущего педагога в условиях колледжа / Т. Ю. Угринова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. – 2009. - №38 (171). – С. 71-73.

212. Устименко О. М. Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішьоторговельної діяльності: Дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2002. – 335 с.

213. Устинов А. Ю. К вопросу о дефиниции рекламного текста / А. Ю. Устинов // Языковая система и речевая деятельность: лингвокультурологический и прагматический аспекты: материалы междунар. науч. конф. – Ростов н/Д, 2007. – Вып. ІІ. – С. 171-175.

214. Филатова Н. В. Туристический дискурс в ряду смежных дискурсов: гибридизация или полифония? // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2012. С. 41–46.

215. Фрицко Ж. С. Проектная деятельность студентов педагогического колледжа при обучении иностранному языку. - Дис... канд. пед. наук: 13.00.08. – Екатеринбург, 2006 – 218 с.

216. Харлов Г. А. Психологические основы методики преподавания иностранных языков / Г. А. Харлов. – Днепропетровск: ДГУ, 1973. – 75 с.

217. Хунмэй Ф. Жанр делового письма и его субжанры: Дис. … кандидата филол. наук: 10.02.01 / Фэн Хунмэй. – М., 2006. – 146 с.

218. Чередніченко Г. А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2011. – № 4. – С. 134-138.

219. Чуфарлічева А. Ю. Навчання майбутніх менеджерів туризму створення англомовних туристичних проектів / Дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2010. – 335 с.

220. Шабаева Н. П. Профессионально-ориентированные учебно-речевые ситуации в подготовке специалистов для сферы туризма: На примере обучения английскому языку: дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Н. П. Шабаева. - Сходня, 2004. - 210 с.

221. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учеб. пособ. для пед. ин-ов но спец. 2103 Иностр. яз. - М.: Просвешение, 1986. - 221с., С. 56-59.

222. Шевніна Л. Є. Формування жанрової компетенції в англійському діловому писемному мовленні майбутніх менеджерів туризму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02: «Теорія і методика навчання: германські мови» / Л. Є. Шевніна. – Одеса, 2012. – 22 с.

223. Шегай Н. А. Интенсификация процесса обучения усному и письменному монологическому высказыванию на английском языке студентов технического колледжа с использованием цифрового лингвистического класса: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. А. Шегай. - Санкт-Петербург, 2012. - 216 с.

224. Шмелева Т. В. Модель речевого жанра / Т. В. Шмелева // Жанры речи: сб. науч статей. – Саратов: Изд-во ГУНЦ „Колледж”, 1997. – С. 88–99.

225. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам. / Э. А. Штульман. – Воронеж: Изд. Воронеж. ун-та, 1971. – 144 с.

226. Шуменко О. А., Шипілова І. Ю. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземних мов / О. А. Шуменко, І. Ю. Шипілова // Філологічні трактати – Том 5, № 4. - 2013 – С. 84-89.

227. Щербак О. А. Навчання старшокласників середньої загальноосвітньої школи французького писемного мовлення на основі інтенсивної методики: дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Щербак О. А. - К., 2002. - 233 с.

228. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – Изд. 2-е, испр., доп.– М.: Филоматис, 2006. – 480 с.

229. Щур О. В. Навчання студентів написання академічного есе / О. В. Щур // Іноземні мови. - 2003. - № 1. - С. 23-27.

230. Ягельська Н. В. Європейський Мовний Портфель для економістів як засіб реалізації контролю і самоконтролю / Ягельська Н. В. // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. - Вип. 7. - С. 275-281.

231. Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. / П. М. Якобсон. - М.: Просвещение, 1969. - 317 с.

232. Arslan, R. Ş. An integrated approach to enhancing prospective English language teachers’ writing skills / R. S. Arslan // Journal of Language and Linguistic Studies, 9 (2), 1-17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jlls.org/vol9no2/1-17.pdf.

233. Badger R. A process genre approach to teaching writing / R. Badger, G.White // English Language Teaching Journal, Vol.54, Iss.2, pp.153-160.

234. Berger A. A. Deconstructing Travel: Cultural Perspectives in Tourism. Walnut Creek, California: Altamira Press, 2004. – 8 p.

235. Blanton L. L. College ESL Teaching: Integrating language and content / L. L. Blanton // ELT Journal, Vol. 46, 1992. – P. 285-293.

236. Buchbinder V. A., Strauss W. H. Grundlagen der Methodik des Fremdsprachenunterrichts / V. A. Buchbinder, W. H. Strauss - VEB Verlag Enzyklopadie, Leipzig, 1986. - 264 p.

237. Byrne D. Teaching Oral English / D. Byrne. London: Longman University Press, 1986. – 140 p.

238. Cattell, R. B. Structured personality learning theory / R. B. Cattell. - New York: Praeger, 2000. – 312 p.

239. Cesiri D. Tourism – Between Theory and Practice / D. Cesiri // Insegnamento di Lingua Inglese (6 CFU) “English AND tourism. English FOR tourism”. - Universita Ca’ Foscari di Venezia, 2011. – P. 5-18.

240. Derewianka B. Variation on a Theme: Working with whole texts in LOTE / B. Derewianka. - Wollongong: Faculty of Education, University of Wallongong, 1993. - 24 p.

241. Donald S. G. Study Skills for Language Students: a practical guide / S. G. Donald, P. E. Kneal – Arnold: a member of the Hodder Headline Group, London: Co-published in the United States of America by Oxford University Press Inc., New York, 2001. – 286 p.

242. Emaliana I. Writing to Speak: Integrating Oral Communication Skills Through a Tourist Brochure / Ive Emaliana // Educafle. – Vol.1. – N.1. – 2012. – P. 53-58.

243. Erikson E. Identity and the Life Cycle: Growth and Crises of the Healthy Personality [Електронний ресурс] / Erik Erikson. – Режим доступу: https://llk.media.mit.edu/courses/

readings/Erikson-Identity-Ch2.pdf.

244. Feez S. Heritage and innovation in second language education // Genre in the classroom: Multiple Perspectives. – P. 47-68.

245. Frendo E. How to Teach Business English / Evan Frendo. - Pearson Press, 2005. – 162 p.

246. Fried-Booth D. L. Project Work / D. L.Fried-Booth. - Oxford: Oxford University Press. – 2002. - 58 p.

247. Gal`chenko O. Y. Age peculiarities of teaching ESP writing to college students // O. Y. Gal`chenko, T. O. Pakhomova / Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: принципи розробки навчальних планів і програм. Випуск 16. – Донецьк: ДонНУ. – 2014. - C. 24-29.

248. Gal`chenko O. Professional activity modeling in teaching ESP writing to college students// О. Gal`chenko / Scientific Letters of International Scientific Society of Michal Baludansky. Volume 2, No.1 – Kosice. – 2014. – C. 34–37.

249. Gal`chenko O. Teaching ESP writing to college students of tour management // O. Gal`chenko / Вестник Витебского государственного университета. - 2014. - № 3. - С. 5-12.

250. Goddard R. J. Teaching English for International Business / R. J. Goddard. – New Generation Publishing, 2007. - 528 p.

251. Hadjerrouit S. Developing Web-Based Learning Resources in School Education: A User-Centered Approach // Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 2010. - №6. – P. 115-136.

252. Harmer J. How to Teach Writing / J. Harmer. – Longman, 2004. – 160 p.

253. Hedge T. Writing: Resource Book for Teachers / T. Hedge. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1988. – 168 p.

254. Holt, Charles A. 2003. Webgames and Strategy: Recipes for interactive learning. – Teaching Undergraduate Economics: A Handbook for Instructors, ed. by W. B. Walstad, and P. Saunders. New York: McGraw Hill. – P. 257-268.

255. Hrastinski S. Participating in Synchronous Online Education: PhD dissertation [Електронний ресурс] / Stefan Hrastinski. –Lund University, 2007. – 154 p. – Режим доступу: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=

12588&postid=599311.

256. Hughey J. B. Teaching ESL composition: principles and techniques / J. B. Hughey, D. R. Wormuth, V. F. Hartfiel, H. L. Jacobs − Newbury House, 1983. − 263 p.

257. Hung F. An integrated approach to teaching EFL writing / Feng-Sheng Hung // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hrc.ntu.edu.tw/attachments/

An%20Integrated%20Approach%20to%

20Teaching%20EFL%20Writing.pdf.

258. Hyland K. Genre-based pedagogies: A social response to process / K.Hyland // Journal of Second Language Writing, Vol.12, Iss.1. - P. 17-29.

259. Kim Y. Teaching Korean University Writing Class: Balancing the Process and the Genre Approach / Y. Kim, J. Kim // Asian EFL Journal, Vol.7, Iss.2. Режим доступу: http://www.asian-efl-

journal.com/June_05_yk&jk.php

260. Ladousse J. P. Role play / Gillian Porter Ladousse. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 97 p.

261. Lai Wenbin. On the English Translation of Tourist Attractions / Lai Wenbin // Journal of Fu-zhou Teachers College, 2003. – P. 24-39.

262. Lewis, Gordon. Teenagers / Gordon Lewis. - Oxford: OUP, 2007. - 214 p.

263. Ling Ip, J. Y. Analyzing Tourism Discourse: A Case Study of Hong-Kong Tourism Brochure // LCom Papers, 2008. – Vol. 1. – C. 1-19.

264. Martin F., Parker M. A. Use of Synchronous Virtual Classrooms: Why, Who and How? [Електронний ресурс] / Florence Martin, Michele A. Parker // Режим доступу: http://jolt.merlot.org/

vol10no2/martin_0614.pdf.

265. Mills J. Virtual Classroom Management and Communicative Writing Pedagogy [Електронний ресурс] / Jon Mills // Режим доступу: http://www.academia.edu/151097/

Virtual_Classroom_Management_and_

Communicative_Writing_Pedagogy.

266. Murphy-Judy K. The convergence of language teaching and research using technology / Kathryn Murphy-Judy. - Durham, NC: CALICO, 1997. – 322 p.

267. Ning K., Qiaofeng Y. Corpus-Based Stylistic Analysis of Tourism English / Ning Kang, Qiaofeng Yu // Journal of Language Teaching and Research, Vol.2, No.1 - P. 129-136.

268. Reid J. M. Teaching ESL Writing / Reid J. M. – University of Wyoming: Prentice Hall Regent, 1993. – 354 p.

269. Remschmidt H., Herman van Engeland. Child and Adolescent Psychiatry in Europe (mit Herman van Engeland) / H. Remschmidt. - Steinkopff Verlag, Darmstadt, 1999. - 108 p.

270. Richards J. C., Renandya W. A. Methodology in Language Teaching. An Anthology of Current Practice / J. C. Richards, W. A. Renandya – Cambridge University Press, 2002. – 480 p.

271. Rothkegel A. Modellierung von Risikowissen und multilinguale Textproduktion / A. Rothkegel, C. Villinger/ - P. 205-212.

272. Ruchen, Dominique S. Key Competencies for a Successful Life and a Well - Functioning Society. - Hogrefe & Huber Publishers, Germany, 2003. – P. 4-5.

273. Seifoori Z., Beigi A. A Profile of an Effective EFL Writing Teacher (A Technology-based Approach) / Zohreh Seofoori, Mohammad Amin Mozaheb, Amir Biglar Beigi // English Language Teaching – Vol.5, N.5. – 2012. – P. 107-117.

274. Simpson, A. Rae. Raising Teens: A Synthesis of Research and a Foundation for Action / A. Rae Simpson. - Boston, MASS: Center for Health Communications, Harvard School of Public Health, 2001. – 192 p.

275. Steinberg L., Lerner R. M. Handbook of Adolescent Psychology [Електронний ресурс] / L. Steinberg, R. M. Lerner. – Режим доступу: http://www.al-edu.com/wp-content/

uploads/2014/05/

LernerSteinberg-eds-Handbook-of-

Adolescent-Psychology.pdf.

276. Swales J. M. Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge, 1990. – 98 p.

277. Tangpermoon T. Integrated approaches to improve students writing skills for english major students / T. Tangpermoon // ABAC Journal. - Vol. 28, No. 2. – 2008. – C. 1-9.

278. Tarnopolsky O. Business English teaching: Imaginative continuous simulation and critical analysis tasks / O. Tarnopolsky // Business Issues. The publication of the Business English Special Interest Group. – 2000. – No.2. – 10 p.

279. Vestito C. Tourism discourse and the representation of Italy: a critical analysis of English guidebooks [Електронний ресурс] / C. Vestito. – Режим доступу:

http: //www.fedoa.unina.it/2780/

1/Vestito_Lingua_Inglese.pdf/.

280. Virtual classrooms in educational provision: synchronous elearning systems for european institutions / [D. Keegan, E. Schwenke, H. Fritsch and others]. – Zentrales Institut fȕr Fernstudienforschung, 2005. – 150 p.

281. Wang F. The Four Features of Tourism English / Wang Fengxiang // Foreign Language Teaching and Research Press, 2000. – 12 p.

282. Wen-hsien Yang. Evaluating the effectiveness of genre-based instruction: A writing course of English for hospitality and tourism // Asian EFL Journal, Vol. 13, Issue 14. – P. 173-194.

283. Westhoff G. Content design and methodology of seminars, workshops and congresses / G. Westhoff, A. Drougas. – Strasbourg: European Centre for Modern Languages, Council of Europe Publishing, 2002. – 49 p.

284. Widodo H. Designing a genre-based lesson plan for an academic writing course / Handoyo Puji Widodo // English Teaching: Practice and Critique, Vol.5, N.3. – P. 173-199.

285. Yamaguchi J. 52 Projects: Random Acts of Everyday Creativity / J. Yamaguchi. - New York: Perigee. – 2005. – 126 p.

286. Zhao N. The Effective Teaching of the Genre of Hotel Brochure / Zhao Ning // English for Specific Purposes World. – Issue 3 (19), Vol.7, 2008. – P. 1-11.